Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: KKUC - Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter Vingårdstræde 18, KKUC 1070 København K Side 1 af 27

2 *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Tlf.: Hjemmeside: 101 (ambulant behandlingstilbud til voksne) SUL 141 (ambulant behandlingstilbud til voksne) *Målgrupper: 18 til 65 år (omsorgssvigt, seksuelt overgreb, voldeligt overgreb, selvskadende adfærd) Pladser i alt: til 65 år (personlighedsforstyrrelse, misbrug af opioider, misbrug af centralstimulerende rusmidler, misbrug af cannabis) 18 til 65 år (angst, depression, personlighedsforstyrrelse, spiseforstyrrelse) 18 til 65 år (personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, stressbelastning, alkoholmisbrug) 18 til 65 år (angst, depression, personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Signe Berner Kruuse (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Side 2 af 27

3 *Samlet vurdering: Der er foretaget et uanmeldt driftorienteret tilsynsbesøg på Kirkens Korshærs udviklings- og behandlingscenter den 21. oktober 2014 ved tilsynskonsulenterne Pernille Carlsen og Signe Berner Kruuse. Der er ved tilsynet fokus på tema 3 i kvalitetsmodellen, som vedrører tilbuddets målgruppe, metoder og resultater. Socialtilsyn Hovedstaden konkluderer på baggrund af tilsynsbesøg, at KKUC er et velfungerende 101 ambulant misbrugsbehandlingstilbud. I tilbuddet arbejdes ud fra en klar og tydelig målgruppe af dobbeltbelastede borgere med den overordnede målsætning at øge borgernes livskvalitet og reducere misbrug, ud fra relevante faglig tilgange, som her er primært traume og kropsterapi samt dialektisk adfærdsterapi, som fører til positive resultater for borgere i tilbuddet. Vi har fået tilsendt skriftlig dokumentation, som på tydeligvis angiver hvordan der arbejdes struktureret og målrettet med borgerne i tilbuddet. Den ene borger, som vi talt med under tilsynet i tilbuddet gav udtryk for at være tilfreds med den behandling han får, og at føle sig godt modtaget i tilbuddet. Borger fortæller, hvordan han kan mærke, at der er sket en for ham positiv udvikling siden opstart. Borger udtrykker stor glæde over samarbejdet med sin behandler. Det eneste han savner er mulighed for at indgå i gruppeforløb med andre borgere i tilbuddet ved siden af det individuelle behandlingsforløb. Der er nedsat en arbejdsgruppe i tilbuddet, som arbejder på at udvikle redskaber til at resultatmåle på indsatsen og som skal følge op på borgernes samlede situation noget tid efter endt behandling. Vi har talt med meget engagerede medarbejdere, som i vid udstrækning kan fortælle om deres faglige praksis og give eksempler på resultater opnået med borgerne. Ledelse og medarbejdere er bekendte med gældende retningslinjer for magtanvendelse, selvom disse ikke forekommer i tilbuddet. Der foregår ikke overgreb mellem borgerne i tilbuddet og i tilfælde af konflikter, arbejdes der Side 3 af 27

4 konfliktnedtrappende. Politiet tilkaldes ved trusler og voldelig adfærd blandt borgere i tilbuddet eller pårørende, som i sjældne tilfælde kan forekomme i tilbuddet. *Afgørelse: Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: Side 4 af 27

5 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Indberettede oplysninger på Tilbudsportalen Tilbuddets hjemmeside Udleveret materiale under tilsynet: Folder om forløbet Udredning og plan Folder om Traumeterapi i KKUC Folder om Kropterapi i KKUC Folderen Orden i Kaos om dialektisk adfærdsterapi i KKUC Tilsendt dokumentation på arbejdet omkring to borgere i tilbuddet, herunder henvisning og behandlingsplan samt statusskrivelser. Eksplempar af Screening på borger. Observation Interview Interviewkilder Samspil mellem medarbejder og ledelse i tilbuddet Samspil mellem medarbejdere og borgere i tilbuddet Semistruktureret interview med konstitueret leder i KKUC a 1,5 times varighed. Semistruktureret interview med tre medarbejdere i KKUC a 1 times varighed. Semistruktureret interview med 1 borger i traumebehandling i KKUC a 30 min varighed. Beboere Ledelse Medarbejdere Side 5 af 27

6 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Vingårdstræde 18, 1070 København K (Uanmeldt) Pernille Carlsen Signe Berner Kruuse Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer KKUC Uanmeldt Tema 2: Målgruppe, metoder og resultater i Kvalitetsmodellen. Side 6 af 27

7 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 7 af 27

8 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,7 KKUC arbejder med udgangspunkt i en klar målgruppebeskrivelse, som er dobbeltbelastede borgere i alderen år med enten personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse og/ eller spiseforstyrrelse, depression, angst, som følgevirkning af traumer og misbrug af enten alkohol eller euforiserende stoffer. Borgers forudsætning for at blive behandlet i KKUC er en vis refleksionsevne, engagement og en indstilling til at indgå i et terapeutisk behandlingsforløb med henblik på at reducere misbrug. Der stilles ikke krav om fuldstændig stoffrihed eller afholdenhed. Det er dog en forudsætning for et vellykket behandlingsforløb, at borgeren møder op upåvirket af alkohol og andre stoffer. Der håndteres ikke medicin i tilbuddet. Der tilbydes gruppeforløb omkring DAT terapien, men ellers er indsatsen struktureret omkring meget individuelle forløb. En borger udtrykker generel tilfredshed med behandlingen, men efterspørger dog flere gruppetilbud og aktiviter med andre brugere, da det ville tilføre noget fællesskab og social læring fra ligesindede. Denne anbefaling støtter Socialtilsynet op om. Målsætningen med den traumeterapeutiske behandling Side 8 af 27

9 er en bearbejdelse af traumer, der hæmmer borgerens livskvalitet, herunder på længere sigt at opnå og fastholde stof- og alkoholfrihed. Her udover er målet, at borgeren opnår en større grad af konstruktiv adfærd, at borgerens selvtillid styrkes, og at borgeren opbygger en positiv selvværdsfølelse samt at der skabes basis for, at borgeren kan indgå i sociale relationer. Tilbuddet arbejder ud fra en psykoterapeutisk forståelsesramme, baseret på den opfattelse at ethvert menneske har et iboende vækstpotentiale. Ødelægges det sunde vækstpotentiale ved traumatiske overgreb i barndommen eller ungdomsårene kan mennesker udvikle en selvdestruktiv adfærd. Den selvdestruktive adfærd opfattes som en måde, mennesker kan bruge til at udholde, og dermed overleve, den følelsesmæssige smerte og magtesløshed barndommens traumatiske overgreb medfører. Via traumeterapi arbejder borgeren sig frem til en forståelse af sin destruktive adfærd, som den mest positive overlevelsesmekanisme, borgeren har været i stand til at gennemføre. Metoden der anvendes i tilbuddet kaldes positiv reformulering. Et behandlingsforløb i KKUC indledes med et individuelt skøn for at undgå at generalisere problemstillinger. Det individuelle skøn er blant andet en sikkerhed for at undgå, at borgeren bliver sygeliggjort gennem Side 9 af 27

10 diagnosesystemet og dermed kan risikere at blive fremmedgjort for sig selv og sin historie. Behandlingsfilosofien i tilbuddet er at møde borgeren med respekt og anerkendelse af, at borgerens problemstillinger og destruktive adfærd er de mest positive overlevelsesstrategier, borgeren har været i stand til at håndtere ud fra den livssituation, han eller hun befinder sig i. Den terapeutiske behandling indledes med udredning og plan, hvorefter der arbejdes med borgerens mentaliseringskapacitet og personligheds funktion i det tilbuddet betegner som mobiliseringsfasen. Her opstilles de terapeutiske mål, der udarbejdes kriseplan og der laves en vurdering af borgers behov for hjælp ift sine sociale omstændigheder. Den næste fase i behandlingen er arbejdsfasen, hvor borgerens tiltagende mentaliseringskapacitet stimuleres og tidlige traumer bearbejdes på et følelsesmæssigt niveau. Der anvendes en relationsbærende tilgang i den terapeutiske arbejde mellem borger og terapeut, som understøtter en kvalitativ forandring i borgerens nuværende relationer. I den afsluttende fase skifter behandlingen fokus til en håndtering af, at terapien ophører og til en fastholdelse af borgerens udbytte. Side 10 af 27

11 Et behandlingsforløb i KKUC varer mellem 1-2 år og kan derfor foregå samtidig med uddannelse eller arbejde. Alt arbejde omkring borgeres behandling dokumenteres, ligefra henvisning, til samtaler, statusskrivelser og screeninger af borgeren. Den fremsendte dokumentation bekræfter, at der arbejdes seriøst og grundigt med at dokumentere den behandlingsmæssige proces og evaluere på borgerens opstillede mål. Tilbuddet har nedsat en arbejdsgruppe, som er ved at udvikle redskaber til at resultatmåle på indsatsen, samt følge op på borgernes situation år efter endt behandling. Der opleves positive resultater i arbejdet med borgeren. Den interviewede borger i tilbuddet udtrykte stor tilfredshed med at komme i tilbuddet. Han følte sig i høj grad set, hørt og respekteret. Han var meget glad og tryg ved sin behandler, og følte at der var sket en positiv udvikling med hans samlede livskvalitet under hans behandlingsforløb i tilbuddet. Borger gav udtryk for at føle sig som en del af en helhedsorienteret indsats i KKUC, som han oplevede har et tæt samarbejde med Social - og Rådgivningscenter. Tilbuddet samabejder med relevante eksterne Side 11 af 27

12 sundhedsydelser omkring borgernes fysiske og psykiske trivsel. Der er også ansat en sygeplejerske i tilbuddet, som varetager ad hoc opgaver. I tilbuddet er der ansat 3 kropsterapeuter, som arbejder med borgerne omkring håndtering af egne følelser og sammenhængen mellem destruktiv adfærd og kroppens somatiske og psykosomatiske reaktionsmønstre. Gennem kropsterapien etableres en fælles forståelsesramme ud fra hvilken, der arbejdes med destruktiv adfærd, tidligere traumer, bearbejdning af følelser og handlingsstrategier, som er med til at forbedre borgers livskvalitet. Der forekommer ikke magtanvendelser i tilbuddet og medarbejdere og ledelse har kendskab til gældende retningslinjer for magtanvendelse i tilfælde heraf. Tilbuddets pædagogiske indsats og tilgangen til borgerne er med til at forebygge magtanvendelser, konflikter og overgreb i tilbuddet. Der udarbejdes kriseplaner i samråd med borgerne i tilbuddet. I tilfælde af trusler og konfliktfyldte situationer kontaktes politiet. Tilbuddet har en stor opmærksomhed på evt. pårørende, som kan udgøre en sikkerhedsmæssig trussel. Der er opsat alarmer i alle terapirum. Der er udarbejdet beredskabs- og ambulanceplan i tilfælde af overgreb, som er kendt af medarbejderne i tilbuddet. Side 12 af 27

13 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, som er borgere i alderen år med enten personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse og /eller spiseforstyrrelse, depression, angst, som følgevirkning af traumer og misbrug af enten alkohol eller euforiserende stoffer. Borgerne skal have en vis refleksionsevne og være indstillede på at indgå i et terapeutisk behandlingsforløb og arbejde med at reducere deres misbrug. Der stilles ikke krav om stoffrihed eller afholdenhed. Det er dog en forudsætning for et vellykket behandlingsforløb, at borgeren møder op upåvirket af alkohol og andre stoffer. Der håndteres ikke medicin i tilbuddet. Ud fra den tilsendte dokumentation og interview med ledelse, medarbejdere og en borger kan vi se, at tilbuddet arbejder systematisk med relevante faglige tilgange. Der praktiseres terapibehandling ud fra en psykoterapeutisk forståelsesramme og kropsterapi inddrages i arbejdet med borgeren i de tilfælde, hvor det giver god mening for borgeren psykosomatiske rehabilitering. Der arbejdes med dokumentation via bosted system, hvor der dokumenteres dagligt i journalnoter, handleplaner omkring de terapeutiske samtaler og borgerens progression i behandlingen. Socialtilsynet vurderer ud fra fremsendt dokumentation og interview med ledelse, medarbejdere og borgere, at tilbuddet kan dokumentere individuelle positive resultater for borgerne, og at der arbejdes på at udvikle metoder til at foretage en samlet effektdokumentation for indsatsen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning 4 (i høj grad opfyldt) Tilbuddet anvender i høj grad faglige tilgange og metoder som er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Målgruppen beskrives af leder og medarbejdere, som voksne med en gennemsnitsalder på plus 30 Side 13 af 27

14 og målgruppe år. Typisk har borgerne et misbrug, eller har lige stoppet et misbrug eller vil gerne stoppe et misbrug. På KKUC behandlingscenter kan man godt være i behandling, mens man har et misbrug. De fleste borgere har et hash og/eller heroin misbrug. Mange har et blandingsmisbrug. Nogle få borgere har alkohol som hovedmisbrug. På KKUC kommer der mange dobbeltbelastede borgere, som har sociale eller psykiske udfordringer ud over deres misbrug. Medarbejdere og ledelse fortæller, at man for at blive sat i behandling i tilbuddet skal være klar til et individuelt terapiforløb, hvor man skal kunne sidde stille i en times tid ad gangen. Mennesker med antisocial adfærd og svag evne til at reflektere hører derfor ikke til målgruppen. Målsætningen for et behandlingsforløb i KKUC beskrives af både leder og medarbejdere som meget individuel. Det er ikke nødvendigvis et stoffrit liv, men fx et liv med et reduceret misbrug, som kan være målet. Som en medarbejder siger: "Herinde er det ikke eksklusion, fordi en borger har et misbrug". Ledelsen og medarbejdere fortæller, at behandlingsarbejdet er to strenget forstået på den måde, at en del af behandlingsarbejdet går ud på at arbejde mod stoffrihed og reducere selvdestruktiv adfærd og en anden del går ud på at arbejde med traumebehandling. I mange tilfælde er de to dele to sider som hænger sammen hos borgerne i tilbuddet. Ledelse og medarbejdere beskriver tilbuddet, som et særligt nichetilbud, hvor man ikke kun behandler misbruget, men også foretager en behandling ift. årsagerne til misbrug. De fleste, der kommer herind har en traumehistorie med sig Hovedtilbuddet i KKUC beskrives som traumeterapi gennem individuelle forløb. Medarbejdere og leder fortæller at KKUC anvender en overordnet psykoterapeutisk forståelsesramme, kognitiv terapi (DAT), fleksibel metode og værktøjstilgang, samme metode de sidste 30 år. Der tilbydes gruppeforløb omkring DAT terapien, men ellers er indsatsen struktureret omkring meget individuelle forløb. En borger udtrykker generel tilfredshed med behandlingen, men efterspørger dog flere gruppe tilbud og aktiviter med andre brugere, da det ville tilføre noget fællesskab og social læring fra ligesindede. Side 14 af 27

15 Medarbejderne fortæller, hvordan alle borgere, som indskrives i tilbuddet får kortlagt deres familiehistorik, som led i traumebehandlingen. Et afgørende punkt i terapien er at foretage en positiv reformulering af borgerens misbrug. Hvor terapeuten undersøger den destruktive adfærd med en nysgerrig positiv tilgang, således at det bliver tydeliggjort, hvad borgeren oplever at få ud af sit misbrug, og hvad misbruget har afholdt borgeren fra at gøre. Relationen til terapeuten er den bærende metode og meget grundlæggende i behandlingsarbejdet. Hvor medarbejderne stiller sig selv til rådighed, som spejl for borgeren. Udover det terapeutiske arbejde med borgeren er der ansat to socialfaglige medarbejdere, som arbejder med borgerens sociale problematikker som fx økonomi og gældssanering, bolig og huslejebetaling, familie og netværk, kontakt til statsforvaltningen osv. Det sker helt bevidst for at sikre, at borgeren får ro til at indgå i den terapeutiske behandling og har en base uden at skulle stresse over en masse omkringliggende udfordringer. Det er vigtigt, at borgeren føler, at han/hun er et sted, hvor man insisterer på en helhedsorienteret indsats. Der arbejdes tværfagligt, helhedsorienteret og ressourceorienteret i tilbuddet, som fagligt er sammensat af socialrådgivere, psykoteraputer, psykomotoriske terapeuter, DAT- terapeuter, psykiater og en sygeplejerske. Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare 5 (i meget høj grad opfyldt) Der arbejdes i KKUC også med et "før tilbud", som kaldes "Udredning og stabilisering". Dette tilbud kan være en start på et behandlingsforløb, som fører videre til et videre traumebehandlingsforløb. KKUC arbejder også med et efterindsats tilbud, hvor der tilbydes mindre støtte i overgangen til livet uden misbrug. Tilbuddet dokumenterer via Bosted systemet, hvori alle samtaler dokumenteres. Ledelsen fortæller, at der allerede ved forsamtalen foretages dokumentation, som start på det egentlige behandlingsforløb. Her nedsskrives et resume af borgers symptomer ift psykisk sygdom og misbrug, Side 15 af 27

16 mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen og der udarbejdes en behandlingsplan, som indeholder en skitse for forløbet, med tidsplan og nedskrevne mål for behandlingen med en beskrivelse af, hvad behandlingen vil indeholde og en pris for den konkrete ydelse. På Tilbudsportalen bekræftes det, at der arbejdes seriøst med dokumentation: KKUC dokumenterer alt klientarbejde skriftligt gennem journalføring, handleplan/behandlingsplan og statusskrivelse. Journalføring udgør den daglige dokumentation af den enkelte sag og udgør et arbejdsredskab for samarbejdet mellem klient og terapeut. Behandlingsplan og status bliver udarbejdet i samarbejde med klienten og videresendes til den visiterende myndighed. KKUC inviterer gerne kommunens sagsbehandler og andre samarbejdspartnere til statusmøder vedr. klienten, ligesom KKUC gerne indgår i et tættere samarbejde ved behov. Ifølge ledelsen anvender tilbuddet et ASI-skema der måler belastninger hos personen med stofmisbrug indenfor de sidste 30 dage (selvoplevede). Der udarbejdes her en score på en række temaer. Tilbuddet udfylder ligeledes to ark til Københavns kommune omkring borgerens situation og den tilsigtede behandling i KKUC. Ledelse og medarbejdere fortæller, at de anvender et SL90R skema til udredning og screening af borgeren ved indskrivning, hvor borgeren scores i forhold til sin fysiske og psykiske tilstand. Den tilsendte dokumentation viser, at tilbuddet arbejdet seriøst og grundigt med dokumentationen og at tilbuddet kan fremvise resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgerne. Ledelsen fortæller, at tilbuddet pt har en lille arbejdsgruppe i gang med at udvikle forskellige værktøjer til at måle effekt af indsatsen. Der er endnu ikke nok materiale til at give et billede af den samlede indsats. Materialet anvendt på 20 borgere viste dog, at gruppen oplevede at være mindre stressede, mindre angste og mindre depressive efter et behandlingsforløb i KKUC. Side 16 af 27

17 Medarbejderne fortæller, at arbejdet med borgerne giver rigtig god mening, og at de kan se på borgernes udvikling, at behandlingen virker. Der reflekteres under tilsynet over, hvad målet for behandling er, og hvad positive resultater er, om det er fuldstændig afholdenhed eller om en reducering af misbrug ikke også er et positivt resultat. Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 5 (i meget høj grad opfyldt) Borgeren fortæller under tilsynet, at han føler sig stabiliseret og afbalanceret nu, hvor han før var meget langt ude. Han har lagt meget vægt på, at få den faglige vurdering fra KKUC, da det har været et vigtigt element i samarbejdet med jobcenter og socialvaltning at få afklaret, hvilke udfordringer han havde brug for at få hjælp til. Borger giver udtryk for at have læst statusrapporter på behandlingsfoløbet og at føle sig inddraget i arbejdet omkring de opstillede mål. For borger har det overordnede mål været at øge sin livskvalitet og få skabt en stabil hverdag. Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold. De individuelle resultater fremgår af den tilsendte dokumentation på to borgere og ligeledes i fortællingerne omkring arbejdet fra medarbejdere, ledelse og borger. Leder fortæller, at borgernes opholdslængde varierer. For ikke- københavnerborgere er det ca. 12 mdr og for københavner borgere er et opholdslængde på omkring 14 mdr. Tilbuddet har samarbejdsaftale med Københavns Kommune om 55 pladser, hvoraf de 25 er pladser med behandling af både kropterapeut og psykoterapeut. For at kunne evaluere på den mere langsigtede effekt af behandlingen, bliver borgeren ved udskrivning spurgt om lov til, at tilbuddet kontakter dem igen to år efter, for at lave en ny SL90R test,. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og Side 17 af 27

18 understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet hverdagen i tilbuddet. Denne vurdering beror på interview med medarbejdere, ledelse og en borger i tilbuddet samt observationer af dialog og samspil mellem borgere og medarbejdere i tilbuddet under tilsynsbesøg. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 5 (i meget høj grad opfyldt) Leder fortæller, at det er den hans klare opfattelse, at borgerne i tilbuddet bliver hørt, respekteret og anerkendt. Den generelle tilgang til borgerne er ifølge ledelsen at modtage borgerne med et åbent sind og undgå at fordømme destruktiv adfærd. Ledelsen udtaler, at KKUC's mantra er, at alle mennesker er lige værdige og skal respekteres. I tilfælde af uenighed mellem bestilling, bevilling og anslået behov for behandling, gør tilbuddet alt hvad der er i deres magt for at en borger ikke kommer i klemme i en betaling. "Vi smider ikke en klient ud, så samarbejder vi om en passende løsning". Medarbejderne fortæller, at det i tilbuddet ikke er til at se, hvem der er behandler og hvem der er klient. Alle er ligeværdige. Der eksisterer en høj grad af medinddragelse af borgerne, og der går ikke noget på skrift ud af huset uden, at borgeren det omhandler, har læst det og er orienteret herom. Medarbejderne fortæller ligeledes om, hvordan værdigrundlaget fra Kirkens Korshær, som er værdighed, ydmyghed og anerkendelse, skinner igennem i arbejdet med borgerne. Ifølge medarbejderne betragter mange borgere forholdet til systemverdenen som meget assymmetrisk, hvor KKUC indtager en nysgerrig og ydmyg position i arbejdet med borgerne. Medarbejderne fortæller, hvordan de fra indskrivning af, starter med at informere borgeren om oplysningspligt fx i forhold til misbrug, da det jo er med til at synliggøre, hvorfor der sker tilbagefald under behandlingsforløbet. Ligeledes informeres borgeren om tilbuddets oplysningspligt ift. Side 18 af 27

19 børnesager ved misbrug og bekymrende adfærd. Indikator 04.b: Borgerne har 4 (i høj grad indflydelse på beslutninger opfyldt) vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Borger fortæller i interview, hvordan han under sit behandlingsforløb har følt sig både set, hørt og anerkendt af særligt sin terapeut, som han har haft den primære kontakt til. Han fortæller, hvordan han har oplevet en stor grad af rummelighed og plads til at lade sine følelser komme til udtryk, også når det har været negative følelser. Borgeren oplever alt i alt, at personalet i tilbuddet har været gode til at hjælpe ham med at rydde op og sortere i problemerne og tankerne og givet ham den fornødne hjælp til at finde frem til det, som der kan gøres noget ved. Leder udtaler, at borgerne i tilbuddet har stor indflydelse på deres behandlingsforløb i KKUC. Samtidig kræves det af borgerne, at de er aktive og samarbejdsvillige samt terapiparate. En borger kan godt møde op påvirket og det sker en gang i mellem, så bliver de sendt hjem igen. Nogle gange er borgerne også påvirkede af den medicin de får, hvilket heller ikke er så konstruktivt ift. samarbejdet i terapien. Leder fortæller videre, at KKUC ikke opsætter regler, vi laver aftaler omkring krisehåndtering og hensigtsmæssige handlemønstre i tilfælde af at borgeren bliver vred, frustreret og evt udadreagerende. Det er leders klare opfattelse, at borgerne har respekt omkring stedet og hinanden. Derfor er der meget få låste døre og alligevel ingen tyveri. Medarbejderne fortæller, at det er vigtigt for samarbejdet omkring de opstillede mål, at der tages udgangspunkt i borgeren, og at borger inddrages i så høj grad som muligt, så borgeren kan genkende sig selv i målene og tager ejerskab omkring behandlingsforløbet. Borger giver generelt udtryk for stor tilfredshed med sit individuelle behandlingstilbud. Det eneste han vil indvende er, at han savner et gruppetilbud, hvor han kan møde nogle sjælefrænder, som han kan dele sine tanker, følelser, erfaringer og selve behandlingsprocessen med. Side 19 af 27

20 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel, taget i betragtning, at KKUC er et ambulant behandlingstilbud, hvor borgerne kun befinder sig nogle timer ugentligt. Denne vurdering beror på interview med medarbejdere, ledelse og en borger i tilbuddet samt observationer, af tilbuddets faciliteter og samspil mellem borgere og medarbejdere, gjort under tilsynet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 5 (i meget høj grad opfyldt) Leder fortæller, at borgerne trives i behandlingen, i nogle perioder mere end i andre, da det kan være udfordrende at arbejde med sine traumer og sit misbrug. Tilbuddets ambition er at opstille en ramme, hvor borgerne kan arbejde med deres traumer, hvilket også kræver, at borgerne er engagerede i deres behandling. Alle statusskrivelser, der foretages på borgernes behandlingsforløb gennemlæses med borgerne. Nogle gange har borger og medarbejdere forskellige opfattelser af, hvor langt borger er nået, så skriver medarbejderne det med i statusskrivelserne. Terapeuterne er ifølge ledelsen uddannet til at håndtere vrede og frustrationer, og de skal hjælpe borgerne til at finde alternative måder at agere på. En gang i mellem er der en borger, som ønsker at skifte behandler. Det er der en årlig mulighed for. Ud fra en betragtning om, at det kan være gavnligt og der kan være bedre kemi med en anden behandler, så imødekommer tilbuddet et skift, hvis det vurderes at det er relationen, som ikke fungerer optimalt. Det kan også være, fordi borger er et svært sted i terapien på det pågældende tidspunkt. Leder fortæller, at tilbuddet har mange borgere, som venter på at komme i behandling. Der tages ca. Side 20 af 27

21 4 nye borgere ind om måneden. Ofte taler behandleren med borgeren om, hvordan tilbuddet skal forholde sig, hvis borger ikke kommer til sin aftale. Ofte er der en aftale om, at behandleren sender en sms påmindelse. Medarbejderne giver udtryk for at opleve, at borgerne trives i tilbuddet. De fortæller, at der er nogle borgere som har angst, hvor det at sidde i receptionen kan være angstprovokerende. I de tilfælde ringes der til den pågældende behandler, som så kommer med det samme, når klienten er ankommet. Behandleren går altid ned og henter klienten. Receptionen i tilbuddet fungerer som stedets hjerte. Receptionen er derfor pæn og indbydende og der står altid kaffe og frisk frugt til borgerne. Medarbejderne fortæller videre, at det er vigtigt at sikre, at borger oplever at have ro omkring sig. Når der skrues ned for misbruget, så kommer drømmene og ubehaget igen. Medarbejderne har supervision i grupper af 3 og fagmøder, hvor de kan drøfte konkrete sager sammen. Behandlerteamsne er tværfagligt sammensat, hvor fagchefen deltager i en del af møderne. Der reflekteres også på disse møder omkring, hvorvidt borgeren trives med den ambulante behandling. Nogle borgere har mere behov for dagbehandling eller døgnbehandling. KKUC's tilbud udredning og stabilisering kan være indgangen til traumebehandling. Der drejer sig typisk om 12 seancer hos psykolog, psykiater, og socialrådgiver, hvor det afklares, hvad det tungest vejende problem er for borgeren. Borger fortæller, at han været i tilbuddet halvandet år. Han blev henvist fra Rådgivningscenter Vest. Først var han i afgiftning med antabus. Herefter blev det vurderet, at han ville have potentiale i forhold til at opstarte en behandlingsproces, hvorfor han fik tilbud om KKUC. Borger fortæller, at han i begyndelsen var lidt rystet og havde lagt afhængigheden på hylden. Han fik nu en erkendelse af, at han havde brugt sin selvmedicinering til at lindre nogle psykiske mekanismer Side 21 af 27

22 og sagde derfor ja til traumebehandling i KKUC. I KKUC har han fået samtaleterapi og socialrådgivning ift sin sag i kommunen. Det har nu resulteret i, at han har fået flyttet sin sag fra jobcenteret til socialcenterets handicapcenter. Borger oplyser, at han har fået hjælp til at få overblik over sine muligheder og rettigheder. Borger har været i behandlingsproces på 10 år med en masse tilbagefald og først det sidste halvandet år har han fået redskaber til at håndtere sin angst og tillært sig andre sociale kompetencer. Borger fortæller, at han kan mærke, at det har været rigtig godt for ham at starte i KKUC. Borger fortæller, at han er meget glad for sin behandler, som har været meget dygtig og sød og venlig og har hjulpet ham til at forstå ting og årsager i sin bagage. Behandleren har været meget dygtig til at give råderum og han føler, at hun har hørt ham. Borger udtaler: "Jeg er meget tryg ved hende". Borger fortæller, at han trives i tilbuddet og profiterer af behandlingen. Han har lige fået et års behandling mere, så det er han rigtig glad for. Borger fortæller, at han føler sig velkommen og godt taget imod i receptionen med kaffe og te og lidt frugt og blade. Borger beskriver, at borgerne i tilbuddet ikke er folk på metadon, men borgere som er kommet videre og er klar til at arbejde lidt mere med sig selv. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser 5 (i meget høj grad opfyldt) Borger fortæller, at han stadig dagligt henter antabus i Rådgivningscenteret, og at han oplever et tæt samarbejde mellem Rådgivningscenteret og KKUC. Borger fortæller videre: "Når jeg holder min del af aftalen, så kan de også gøre noget ekstra for mig. Jeg har lige fået et års ekstra behandling her". Leder fortæller, at der i tilbuddet er ansat en psykiater, en sundhedsplejerske og psykomotorikere. Alle ansatte skal have en fire årig terapiuddannelse ud over deres grunduddannelse, som i manges tilfælde er socialrådgiver og socialpædagog. KKUC har både et antal fastansatte terapeuter og nogle konsulenter, som bliver købt ind udover efter behov. Side 22 af 27

23 Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed 5 (i meget høj grad opfyldt) Tilbuddet har planlagt en snarlig 2 årig terapiuddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi for alle terapeuter. KKUC tilbyder også sine borgere gældsrådgivning i et samarbejde med jurister på Nørrebro. Der kører pt et 4 årigt satspuljeprojekt, som optager 3 medarbejdere, omkring DAT (dialektisk adfærdsterapi, som fortrinsvis anvendes til borgere med borderline og misbrug og/eller spiseforstyrrelse. Medarbejderne fortæller, at tilbuddet har haft en kostvejleder, som lavede mad med borgerne, da mange har en spiseforstyrrelse som følge af deres misbrug. I mange tilfælde inddrages der også relevante samarbejdsparter ift borgers beskæftigelses og uddannelseskontekst. Tilbuddet har stor opmærksomhed på, hvor borger er, når borgeren ikke er i tilbuddet, så det sikres, at borgeren ikke er for meget overladt til sig selv. Medarbejderne fortæller, at der ved behov herfor samarbejdes med relevante sundhedsydelser, som DPC, psykiatrisk afdeling, egen læge, tandlæge mfl. Leder fortæller, at tilbuddet har fokus på, at borger får sin medicinske behandling, som kan ydes af ansat sygeplejerske ad hoc. Hvis borger ønsker en mere kontinuerlig behandling skal det iværksættes ved psykiater. Ved behov kan borger få taget en urinprøve og få smertelindring. Der er ansat 3 kropsterapeuter i tilbuddet, som arbejder med kropsfokus og sammenhængen mellem somatiske og psykiske følelser. Ikke alle borgere er i kropsterapi, men tilbydes det efter behov. En af kropsterapeuterne er ansat til også at rådgive borgere omkring kost og motion, også i efterløb for borgerne ud af huset. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer Der forekommer kun meget sjældent magtanvendelser i tilbuddet, men Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad forebygger og er i stand til at håndtere magtanvendelse, i så fald, at det bliver nødvendigt. Side 23 af 27

24 magtanvendelser Socialtilsynets vurdering beror på interview med ledelse, medarbejdere og borgere i tilbuddet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad opfyldt) 4 (i høj grad opfyldt) Leder fortæller, at tilbuddet som udgangspunkt ikke laver magtanvendelser. Der har på ti år været én episode med en påvirket borger, som måtte hjælpes ud af tilbuddet, men da blev politiet tilkaldt. Medarbejderne bekræfter, at der kun har været én episode, hvor en påvirket mand er blevet eskorteret ud af tilbuddet. Leder fortæller, at alle behandlere har ekstern supervision i mindre grupper en gang om måneden. Her følges der op på eventuelle udfordringer med borgerne med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. Der er ligeledes faggruppemøder, visitationsgruppemøder og teammøder, så der er rig mulighed for at reflektere over og drøfte praksis. I tilfælde af magtanvendelser er ledelse og medarbejdere bekendte med retningslinjerne herfor og vil dokumentere herefter. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i høj grad forebygger overgreb og håndterer trusler og konflikfuld adfærd på forsvarlig vis bl.a gennem kriseplaner, som lægges i samråd med borgeren. Tilbuddet kontakter politiet, såfremt der er behov for hjælp. Vurderingen beror på interview med medarbejdere, ledelse og en borger i tilbuddet. Side 24 af 27

25 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 5 (i meget høj grad opfyldt) Leder fortæller, at tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet, da alle medarbejdere anvender en ikke konfronterende og konfliktnedtrappende tilgang til borgerne. Tilbuddet forebygger overgreb ved at tale med borgeren om de ting og følelser, som er svære for borgeren og dernæst lægge en kriseplan sammen med borgeren for, hvordan den konkrete behandler agerer mest hensigtsmæssigt overfor borgeren i tilfælde af kriser. Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset 5 (i meget høj grad opfyldt) I alle terapirum er der alarm og i tilfælde af alarm går alle medarbejdere i huset op hvor alarmen er gået, hvilket er med til at sikre tryghed. Alarmen har ikke været brugt endnu. Medarbejderne fortæller, at ledelsen for nyligt har indskærpet ift medarbejdernes sene aftaler i huset med borgere, således at medarbejderne ikke risikerer at være alene i huset i tilfælde af en borger bliver agresssiv. Medarbejderne fortæller videre, at der for nylig har været en episode, hvor receptionisten blev ringet op af en ex-kæreste, som ville høre om kæresten stadig gik i terapi i KKUC. Det kunne receptionisten selvfølgelig ikke oplyse og der er generelt en stor opmærksomhed på at kontakte politiet ved behov, også hvis pårørende agerer truende overfor borgere eller medarbejdere i tilbuddet. Borger bekræfter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet. Medarbejdere og ledelse fortæller, at borgerne generelt er en positiv tilgang til tilbuddet, men at borgerne ind i mellem kan være frustrerede over deres samlede livssitution eller systemet, og at der kan opstå vrede og frustrationer i forhold hertil. Side 25 af 27

26 målgruppen og er kendt af medarbejderne Tilbuddet har beredskab til at forebygge overgreb, som er tilpasset målgruppen og kendt af medarbejderne. Der er stor opmærksomhed på de indskrevne borgeres sikkerhed og tryghed. Herunder deres etniske baggrund og kulturelle tilhørsforhold. For nogen kan der være tidligere kærester eller familie eller banderelationer, som kan udgøre en trussel for sikkerheden i tilbuddet. Der kan i det hele taget være pårørende til indskrevne borgere, som kan optræde truende og aggressivt overfor medarbejdere eller andre borgere i tilbuddet. I disse tilfælde kontaktes politiet med det samme. Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Side 26 af 27

27 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr ,00 Soliditetsgrad Overskud ,00 Ejendomsudgifter 7,70 Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning 64,90 Lønomkostninger, fast personale 11,00 4,00 Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer - Sygefravær 64,90 8,80-7,00 Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Tilbudstype:. Takster Tilbudstype:. Tilbudstype:. Tilbudstype:. Side 27 af 27

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. KKUC - Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter Godkendt. Tilbuddets navn:

Tilsynsrapport. KKUC - Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter Godkendt. Tilbuddets navn: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: KKUC - Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter 15-05-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling 8 si brochure kropsterapiny:layout 1 19/09/13 13.27 Page 2 KROPSTERAPI I KKUC s traumebehandling Helhed og forskellighed KKUC s traumebehandling tager udgangspunkt i det hele menneske. At mennesket er

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

ORDEN I KAOS. Dialektisk adfærdsterapi (DAT)

ORDEN I KAOS. Dialektisk adfærdsterapi (DAT) 8 si brochure orden i kaos:layout 1 29/01/13 13.17 Page 2 ORDEN I KAOS Dialektisk adfærdsterapi (DAT) DAT er en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmetode til kaotiske og selvdestruktive klienter med

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

ORDEN I KAOS. Dialektisk adfærdsterapi (DAT)

ORDEN I KAOS. Dialektisk adfærdsterapi (DAT) 3 fl brochure orden i kaos juni 2014FINAL:Layout 1 24/06/14 09.55 Page 3 ORDEN I KAOS Dialektisk adfærdsterapi (DAT) DAT er en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmetode til kaotiske og selvdestruktive

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere