Modulbeskrivelse for modul 10 Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulbeskrivelse for modul 10 Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen"

Transkript

1 Modulbeskrivelse for modul Psykomotoriske specialområder Psykomotorikuddannelsen

2 Modulets titel: Psykomotoriske specialområder Tema: Modulet retter sig mod sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering inden for det psykomotoriske professionsområde. I modulet opnår den studerende kendskab til en række psykomotoriske specialområder og opnår herigennem viden på kompetenceniveau inden for minimum to af områderne, hvoraf det ene er det psykiatriske fagområde. De psykomotoriske specialområder dækker blandt andet før- og efterfødselsområdet, sexologi, livsstilsproblematikker, funktionsnedsættelser, psykiske lidelser, traumer, sorg- og krisereaktioner. Modulets læringsmål og tilhørende fag Læringsmål: Fag: 1. Redegøre for teori i relation til modulets temaer Teori og metode 2. Redegøre for og diskutere forskellige sundheds- og sygdomsbegreber i et multidimentionelt perspektiv Teori og metode 3. Vurdere og begrunde valget af samt kunne anvende relevante metoder og redskaber i en sundhedsfremmende, forebyggende eller rehabiliterende indsats i relation til modulets temaer 4. Søge, vurdere og anvende nyere viden og forskning i relation til modulets temaer Fødsel, efterfødsel og sexologi Smerter Fødsel, efterfødsel og sexologi Teori og metode Smerter 5. Anvende psykiatrisk terminologi og redegøre for psykiske lidelsers årsagsforhold samt have kendskab til diagnosticering 6. Anvende, vurdere og begrunde valg af psykomotoriske metoder i arbejdet med psykiske lidelser 7. Ved hjælp af akademiske arbejdsmetoder beskrive, afgrænse, analysere og diskutere en problemstilling inden for det psykomotoriske praksisfelt. Teori og metode Fordeling af ECTS-point på modul. sk sygdomslære samt psykomotorisk psykiatri: 5 ECTS point Fødsel, efterfødsel og sexologi Obstetrik, fødsel, efterfødsel samt psykomotorisk arbejde med sexologi: 4 ECTS point Teori og metode I de 4 områder er inkluderet ECTS point til overordnet teori om sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Smerter Somatisk sygdomslære og psykomotorisk arbejde med smerter: samlet 4 ECTS point, særligt om traumer og kriser sk sygdomslære samt psykomotorisk arbejde med traumeramte: 2 ECTS point 2 MODULBESKRIVELSE MODUL

3 FAGBESKRIVELSER TIL MODUL Modul: Fag: Teori og metode ECTS-point: Faget har ikke selvstændige ECTS-point Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur At de studerende får kendskab til forskellige tilgange til rehabilitering, handicap, sygdom og sundhed. Jævnfør læringsmål 1 og 2. At de studerende får indsigt i de ofte komplicerede processer i forløb og på den baggrund overvejer egne redskaber og færdigheder ift. dette. Jævnfør læringsmål 3 At de studerende sætter de lærte begreber i spil ved at diskutere og vurdere udsagn på et specifikt felt med en central problemstilling inden for det psykomotoriske praksisfelt. Jævnfør læringsmål 4 og 7. Overordnede teorier om begreber som rehabilitering, funktionstab og handicap. Herunder, hvordan praksis, indsats og prioritering påvirkes af både strømninger i tid og samfundets prioritering af økonomi, herunder aktuelle reformer, hvori rehabilitering indgår Præsentation af et perspektiv på rehabilitering fra praksis. Oplæg til diskussion. Marselisborgcenteret, Århus. Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet (uddrag), side ublikationer/ Brandt, Åse (2008): Centrale begreber og definitioner. s I Nielsen, Claus Vinther (red.): Rehabilitering for sundhedsprofessionelle, Gads Forlag Dahl, Tóra H. (2008): Fra ICD til ICF fra sygdom til funktionsevne et perspektivskift. s I Nielsen, Claus Vinther (red.): Rehabilitering for sundhedsprofessionelle, Gads Forlag Østergaard EB og Jessen K (2012) Funktionsnedsættelse, krop og identitet. s I Schrøder, I og Petersen, KS. Sociologi og rehabilitering. Munksgaard Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Dialogbaseret undervisning og gruppearbejde MODULBESKRIVELSE MODUL 3

4 Modul: Fag: ECTS-point: 5+2, i alt 7 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur At den studerende tilegner sig viden om det psykiatriske felt, herunder om psykiatriske begreber samt om psykiske lidelsers årsagsforhold, diagnosticering og behandling. Jf. læringsmål 2 og 5 på modul At den studerende kan redegøre for grundlæggende teori, der afgrænser og karakteriserer det psykiatriske felt, samt anvende psykiatrisk terminologi. Jf. læringsmål 2 og 5 på modul Introduktion til området. Gennemgang af psykiske lidelser j.f. fagets litteratur samt WHOs klassifikation (ICD-). Historisk, definitorisk og grundlæggende teoretisk introduktion, herunder om sygdomsbegrebet i dels humanvidenskabeligt, dels naturvidenskabeligt perspektiv, samt om diagnosticering i dels psykodynamisk, dels deskriptivt perspektiv. Gennemgang af udviklingsteori og udviklingspsykopatologi, samt de overordnede diagnostiske hovedgrupper (med løbende reference til WHO ICD-s klassifikation): Simonsen & Møhl: Grundbog i, Hans Reitzels Forlag, 20, 1. udgave.: s , (79-99), 1-157, , , , , , , , , , , , , , , , , , At den studerende kan 1. Skizofreni redegøre for psykiske lidelsers 2. Psykoser årsagsforhold og diagnosticering, samt have kendskab til behandling af disse lidelser og i forbindelse hermed kunne søge og vurdere nyere forskning og viden på området. Jf. læringsmål 3, 4 og 5 på modul 3. Affektive lidelser 4. Angsttilstande 5. Personlighedsforstyrrelser 6. Organiske psykiske lidelser 7. PTSD I forbindelse hermed, gennemgang af tilgrænsende områder, hvor krop-psyke sammenhængen står centralt: - - Spiseforstyrrelser - - Somatoforme tilstande Samt tilgrænsende områder, hvor behandlingsaspektet står centralt: - - Psykofarmakologi (hovedgrupper) - - Terapeut-klient relationen (herunder om overføring) 4 MODULBESKRIVELSE MODUL

5 kendskab til og viden om jegstøttende afspændingspædagogik og psykomotorik Jf. læringsmål 1 og 3 på modul forståelse for teori og metoder bag ressourceopbyggende undervisning og behandling Jf. læringsmål 1 og 3 på modul kompetence til at undervise og behandle mennesker med psykiske lidelser Jf. læringsmål 6 og 7 på modul Rehabilitering inden for psykiatri Muskeltonus forhold hos mennesker med psykisk sygdomme Jeg støttende psykomotorisk behandling af mennesker med psykiske lidelser Jeg-støttende undervisning af grupper med mennesker med psykiske lidelser Pædagogiske metoder i forhold til forskellige symptomer Kommunikation og jeg styrkende kontakt Motivation - Brok, Helle: jeg-støttende afspændingspædagogik og psykomotorik, 2015, kompendium - Moltke, Ane (1996): Kropsligt arbejde i socialpsykiatrien, i: Afspændingspædagogen 6/ Moltke, Ane: Kroppens ambivalens, 20, Frydenlund. s kompetence til at undervise og behandle mennesker med traumer og i kriser Jf. læringsmål 6 og 7 på modul Psykosocialt arbejde Traumer Psykisk førstehjælp Post traumatisk stress syndrom Rehabiliering af flygtninge - Regel, Stephen, Joseph, Stephen: Post-traumatic Stress, 20 Oxford University Press. s. 1-11, 34-48, Sørensen, Lars, Smertegrænsen, 1996 Dansk Psykologisk Forlag s Undervisnings- og arbejdsformer: Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Hjemmeopgaver Træning af kropslige og praktiske færdigheder 5 MODULBESKRIVELSE MODUL

6 Modul: Fag: Smerter - Somatisk sygdomslære og psykomotorisk arbejde med smerter ECTS-point: 4 Modul: Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur At den studerende forstår og kan arbejde med kropsopfattelse og oplevelsen af grænser i forhold til smerter. Symptomers selvforstærkning Overaktivitet Perceptionsforstyrrelser At den studerende kan anvende psykomotoriske metoder i arbejdet med klienter og grupper, der lider af smerter Jf. læringsmål 3 på modul At den studerende får viden om og indsigt i fysiologiske smertemekanismer og smertemekanismer i udvikling fra akut til kronisk smerte, herunder både fysiologiske og psykosociale aspekter Jf. læringsmål 3 på modul Psykomotoriske metoder i forhold til at arbejde med - reducere opfattelsen af smerter - at arbejde med grænser - at leve med smerter - kropsbevidsthed i relation til smerter Smerter Smertefysiologi Akut og kronisk smerte Smertetyper Måling af smerter Kort præsentation af forskellige smertelidelser, eks. fibromyalgi, whiplash, rygsmerter, hovedpine og migræne Høgh, Morten et al, (2015) Smertebogen, 1 udgave: s , 45-55, 69-98, 3-135, , Indahl, Aage, N (2004) Når ryggen smerter - Vær tryg ved din ryg s Gwendolen Jull et al (2008) Whiplash, Headache and neck pain Researchbased directions of physical therapies, kapitel 8. S Fink, Per m. fl. (20): Ny fælles diagnose for de funktionelle sygdomme. I Ugeskrift for læger 24/20, s Fitzcharles, Mary-Ann et al. (2011), Pain Research and Treatment, The Clinical Concept of Fibromyalgia as a Changing Paradigmin the Past 20 Years (6 sider) Jones, Allan og Zachariae, Bobby (2009): Psykologiske processers betydning for smerteoplevelsen. I Jensen, Troels S., Dahl, Jørgen B. og Arendt-Nielsen, Lars (red.) Smerter. Baggrund, evidens og behandling, Kbh., Forfatterne og FADL s Forlag, s Sorensen et al. (20) BMC Musculoskeletal Disorders 11:212 Undervisnings- og arbejdsformer: Dialogbaseret undervisning Vidensformidling Gruppearbejde Hjemmeopgaver Træning af kropslige og praktiske færdigheder Hjorth, B (2009). Hovedpinefri med kropsbevidsthed, træning og afspænding. København: Afspænding og Psykomotorik, s. 5-21, s MODULBESKRIVELSE MODUL

7 Modul: Fag: Fødselsforberedelse, efterfødselsundervisning, obstetrik og sexologi ECTS-point: 4 Fagets mål Fagets indhold Fagets litteratur Psykomotoriske metoder, fødselsforbe-redelse og efterfødsel At den studerende kan: - behandle og under-vise gravide og deres familier med henblik på den forestående fødsel og familieforøgelse - behandle og under-vise kvinder, der har født og skal optræne efter fødslen At den studerende kan formidle viden om: - det normale fødselsforløb, og psykiske reaktioner samt efterfødsels-reaktioner - at fremme tilknytningsadfærd hos forældre og den nyfødte Jf. læringsmål 3) og 4) på modul Obstetrik, fødselsforberedelse At den studerende tilegner sig og kan anvende og formidle viden om det normale forløb gennem graviditetens trimestre, samt fødsel og barselsperiode. bækkenbundens anatomi og fysiologi under og efter graviditet At den studerende har kendskab til og viden om - den komplicerede graviditet og den komplicerede fødsel Sundhedsfremmende gruppeundervisning og PMT behandling af gravide (Fødselsforberedelse) - Afspænding og hvilestillinger - Kropsbevidsthed - Bækkenbundstræning og afspænding - Identitetsændringer - Sexualitet - Fødselsforløbet, herunder vejrtrækningsteknik, smertetackling, fødselshjælperens rolle Gruppeundervisning og PMT behandling og optræning efter fødslen - Bækkenbundstræning og afspænding - Bevægelse for mor og barn - Psykologiske og fysiske efterfødselsreaktioner - Seksualitet - amning Fysiske og fysiologiske forandringer gennem graviditetens trimestre Bækkenbunden gennem graviditet og efter fødsel Det normale fødselsforløb Stillinger i de forskellige fødselsfaser Forskellige former for og effekten af smertelindring Fødselskomplikationer MODULBESKRIVELSE MODUL Pedersen, Bente Klarlund (2004): Graviditet og motion, Nyt Nordisk Forlag s , s , s , s.7-1, s Gotved, Helle og Inge (2009): Bækkenbundens optræning, Munksgaard s , 26-27, Heiberg, Eli og Biørnstad, Nanna (1991): Fysioterapi og Fødsel, Borgen s , 80-0, 227 Hwang, Phillip (2002): Spædbarnets psykologi, Hans Reitzels Forlag. s Hern, Pia (2004): Fødsel og smerte, Munksgaard, s Klemmensen, Bente (2014), Specialsider fra Pensum modul, fødsel inklusiv: Balaska, Janet (1991): Aktiv Fødsel, Borgen s Odent, Michel (2008) Birth Reborn, What Childbirth Should Be Souvenir Press, introduktion + s , s Thomsen, Helen (2015) Vil du have en nemmere fødsel i Viden/sundhed Jyllandsposten Falck Larsen, J. (2009). Fysiologiske forandringer hos moderen i Obstetrik. Munksgaard s Falck Larsen, J. (2009). Komplikationer under fødslen. I Obstetrik, Munksgaard s Hamre, B. (20). Alminnelige plager i svangerskapet. I: Brunstad A, og Tegnander E (red.). Jordmorboka ansvar, funksjon og arbeidsområde. Akribe AS, 1.udgave. Del 4, kapitel 23, s Blix 20. Fødslen dynamikk. I: Brunstad A, 7

8 - fostrets udvikling - medicinsk smertelindring - amningens fysiologi Jf. læringsmål 3) og 4) på modul og Tegnander E (red.). Jordmorboka ansvar, funksjon og arbeidsområde. Akribe AS, Kap. 29, s Brunstad 20: Utdrivningsfasen. I: Brunstad A, og Tegnander E (red.). Jordmorboka ansvar, funksjon og arbeidsområde. Akribe AS, 1.udgave. Del 5, kapitel 31, s Ulvund 20: Fødselssmerte og smertelindring. I: Brunstad A, og Tegnander E (red.). Jordmorboka ansvar, funksjon og arbeidsområde. Akribe AS, 1.udgave. Del 5, kapitel 34, s Lenstrup et al Den normale barselsperiode (puerperium). Kapitel 7 i Obstetrik og Gynækologi. Nyt Nordisk Forlag. S. 0-1 Sexologi viden om -normal seksuel funktion hos mænd og kvinder - funktionsnedsættelse som følge af sygdom eller medikamentel behandling kompetence til - at benytte sexologiske interventioner overfor klienter og grupper At den studerende får indsigt i egne seksuel funktion og dennes betydning i forhold til arbejdet med klienter og deltagere Jf. læringsmål 3) og 4) på modul efter overgreb Undervisnings- og arbejdsformer: Kønsidentitet og normal seksuel funktion hos mænd og kvinder Befolkningsundersøgelser om seksualitet Sygdomme og medikamen-tel behandling, der påvirker seksuel funktion Forebyggende og rehabiliterende bækkenbundstræning og afspænding M/K Psykomotoriske øvelser ved de almindeligste seksologiske klager Sensate focus gruppe-baseret sansetræning for øget sensibilitet og lyst Psykomotoriske interven-tioner Kjærgaard og Simonsen (2011). Vaginal fødsel i hovedpræsentation og undersøgelse af det nyfødte barn. Kapitel 2 i: Ars Pariendi Håndgreb og akutbehandling ved fødsler af Sørensen, Ottesen og Weber (eds). Munksgaard Akasha, Ea Suzanne: Lyst din guide til et suverænt sexliv. Politikens forlag s. 8 15, s , s , s. s , s. 98 4, s , s , s Bækkenbund kraftcenter eller blot perifere muskler. DAP. Olsen, Anne-Marie: Den velfungerende bækkenbund M/K. CD. Afspænding & Psykomotorik. 8 MODULBESKRIVELSE MODUL

9 Vidensformidling - Dialogbaseret undervisning -Træning af kropslige og praktiske færdigheder Gruppearbejde - Hjemmeopgaver Modul: Fag: Supervisions- og erfaringsgrupper - logbogsarbejde ECTS-point: Supervisions- og erfaringsgrupper har et omfang af 3 ECTS-point i alt igennem uddannelsesforløbet. Disse point hentes fra ECTS-point fra de humanistiske og de psykomotoriske fag Der arbejdes i løbet af modulet med 4 caselignede opgaver. Der er skemalagt studietid, hvor de studerende i grupper udarbejder opgaverne og modtager feedback på disse. Bedømmelse Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul, skal følgende være opfyldt: - 80 % tilstedeværelse i de praktiske timer inden for psykiatri, traumer og kriser, smerter, fødsel, efterfødsel og sexologi - generel studieaktivitet i form af udarbejdelse af mindre opgaver i løbet af modulet - aktiv deltagelse i 4 case arbejder - gruppebaseret samt deltagelse i feedbacken vedr. casearbejdet. - Godkendt logbog, som indeholder: 4 godkendelsesark med godkendelse af case-opgaver. 4 gruppeopgaver udarbejdes for de psykomotoriske specialområder: psykiatri, smerter, fødselefterfødsel og sexologi. Omfang 2-4 normalsider inklusiv teoretiske og praktiske refleksioner i forhold til målgruppen, samt undervisningsprogram el. lignende pr. opgave. Den modulansvarlige godkender logbogen. Prøven: Individuel. Skriftlig prøve. Intern bedømmelse. Skriftlig prøve med spørgsmål inden for det psykiatriske område. MODULBESKRIVELSE MODUL 9

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 8 Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk gruppeundervisning Tema: Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 7 Den professionelle rolle - behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Den professionelle rolle - behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på viden om ergonomi,

Læs mere

Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik

Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik Fælles del for alle uddannelsesinstitutioner Studieordningen bygger på: Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 6 Psykomotorisk behandling Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorisk behandling Tema: Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Krop, relation og kommunikation Tema: Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M)

STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M) STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M) Kapitel 1: Uddannelsens formål I henhold til 1 i Bekendtgørelse om jordemoderuddannelsen (nr. 234 af 30. marts

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje 6.semester Hold 2010 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød

Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Modul 4 Krop, relation og kommunikation Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød April 2015 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 4 Gældende for forårssemestret 2015

Læs mere

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015 STUDIEGUIDE for studiepakken Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme Syddansk Universitet 2014-2015 Side1 Del I: Overblik over Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme... 5 Studiepakkens profil...

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Lektionskatalog teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Lektionskatalog teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Lektionskatalog teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 5. semester Hold 2010 August 2012 Indholdsfortegnelse OVERSIGT OVER

Læs mere

Bachelor i sygepleje

Bachelor i sygepleje Studieordning for uddannelse til Bachelor i sygepleje Bachelor of Science in Nursing 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik /Institut for sygepleje og sundhedsforskning Jagtvej 2, Box 1499 3900 Nuuk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem.

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. kl 2015 Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-08-2015 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I April 2014 Studieaktiviteter for modul 4 Forudsætninger for modulet Fagelementer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

Bevægelsespædagoguddannelsen. Studieplan

Bevægelsespædagoguddannelsen. Studieplan Studieplan Gotvedskolen 2014 2016 Introduktion til Bevægelsespædagoguddannelsen... 4 Grundlag 4 Formål 4 Gotvedskolen 4 Gotvedskolens formål 5 Erhvervsmuligheder som bevægelsespædagog 5 Oversigt over uddannelsens

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Modul 1. Fysioterapi - fag, profession og studie. Januar 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 1. Fysioterapi - fag, profession og studie. Januar 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 1 Fysioterapi - fag, profession og studie Januar 2009 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 11 Modulets tema Modulet orienterer sig mod en grundlæggende forståelse af studiet,

Læs mere

af august 2008 til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi

af august 2008 til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi af august 2008 til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi Bilag 2 Studieordningen beskriver uddannelsens

Læs mere

Tandpleje grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 15 ECTS point

Tandpleje grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 15 ECTS point Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 4 2013/2014 Tandpleje grundlæggende sundhedspædagogisk virksomhed 15 ECTS point Modulansvarlig: Lotte Andersen Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af 24/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet j. nr. 101.514.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen FRA MAND TIL FAR Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland Hold: J10V, modul 14 Afleveringsdato: 6. juni 2013 Forfattere: Estrid Tang Fokdal Karen Klitlund Lise Hjelmer Karin

Læs mere

Lovtidende A 2008. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 24. januar 2008

Lovtidende A 2008. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 24. januar 2008 Lovtidende A 2008 24. januar 2008 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 5, stk. 1-2, og 11, stk. 2, i lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Livet med langvarige smerter

Livet med langvarige smerter Livet med langvarige smerter - et kursusforløb i smertehåndtering KKR SJÆLLAND Titel: Livet med langvarige smerter - et kursus i smertehåndtering Copyright 2012 Region Sjælland Udgivet af: Region Sjælland,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Uddannelse i kommunikation og dialog med mænd

Uddannelse i kommunikation og dialog med mænd Uddannelse i kommunikation og dialog med mænd 12 oplæg til undervisning om Mænds overdødelighed Stigende tilfælde af mandesygdomme Underdiagnosticering af psykiske sygdomme hos mænd Mødet med manden, og

Læs mere

Uddannelse til kognitiv psykoterapeut

Uddannelse til kognitiv psykoterapeut Sidst redigeret d. 28. juli 2010 Uddannelse til kognitiv psykoterapeut Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter Holbergsgade 14, 4.sal 1057 København K www.wattar-gruppen.dk info@wattar-gruppen.dk Telefon:

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig i overvejende grad mod deltagelsesniveauet i ICF.

Læs mere