Nyheder fra Kofoeds Skole Juni 2006 nr. 2. Tema: Psykiske problemer side Mettes drøm side 6 Hovedperson i eget liv side 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyheder fra Kofoeds Skole Juni 2006 nr. 2. Tema: Psykiske problemer side 3-10. Mettes drøm side 6 Hovedperson i eget liv side 11"

Transkript

1 Nyheder fra Kofoeds Skole Juni 2006 nr. 2 Tema: Psykiske problemer side 3-10 Mettes drøm side 6 Hovedperson i eget liv side 11

2 Sesam, luk dig op! LEDER Jeg var engang på besøg på Sankt Hans i Roskilde. Efter en rundgang på én af afdelingerne, som absolut ikke efterlod noget opmuntrende indtryk, sagde overlægen: Ja, en afdeling som denne med kroniske patienter med misbrugsproblemer er jo noget trist. Ca. 40 pct. af vores kapacitet bruges til asylfunktionen. Her sker egentlig ikke nogen behandling. Mange af patienterne på denne type afdelinger var i perioder elever på Kofoeds Skole. For dem var vi et attraktivt alternativ til de psykiatriske hospitaler. Og selv om det kunne være et problem, om de passede deres medicin, oplevede vi ofte, at skolens civile atmosfære uden kitler og låste døre havde en helbredende og stabiliserende virkning på dem. Derfor hilste vi afinstitutionaliseringen i det psykiatriske system velkommen. I en periode, indtil distriktspsykiatrien og de særlige støttede boformer etc. var kommet rigtigt på plads, så billedet imidlertid noget broget ud. Det er blevet meget bedre siden da. Men at skabe plads til alle, også psykisk syge, er ikke blot et spørgsmål om hjælpeforanstaltningernes indretning og arbejdsmetoder. I sidste ende er det et spørgsmål om selve samfundets og arbejdsmarkedets rummelighed. En angst, som ikke kan udholdes I de senere år er mennesker med psykiske problemer blevet mere synlige i samfundet også i det sociale hjælpearbejde, herunder på Kofoeds Skole. Som man kan læse i dette nummer af Kofoeds Avis, har vi en del elever med psykiske problemer på skolen. At kunne give dem lige præcis dét, de har brug for, er en stor udfordring. Hvordan kan vi målrette vores hjælp til målgruppen uden at stigmatisere de mennesker, som er del af den? Hvordan kan vi gøre hver enkelt elev stærkere, gladere, mere livskraftig? Hvordan kan vi få psykisk skrøbelige elever i arbejde og hvornår er arbejde det, der skal til? Bag alle disse spørgsmål, som handler om vores metoder i hverdagen, lurer det største spørgsmål af dem alle: Hvordan kan det være, at vores samfund er med til at marginalisere så mange mennesker i psykisk lidelse? Psykiske lidelser og deres omfang hænger ofte sammen med livsstil og miljø. Svage menneskelige relationer, en forjaget hverdag, som ikke tillader sindet at lade op, eller en usikker social situation kan utvivlsomt i sig selv fremprovokere en psykisk lidelse. I vores moderne samfund har vi disse udfordringer til overflod. En svensk psykoterapeut har udtalt, at psykiske sygdomme er svar på en angst, som ikke kan udholdes. Kan et menneske ikke længere klare en stresset og problemfyldt livssituation, slår sindet over og bliver sygt. Det er en måde at håndtere problemerne på, som i og for sig er rationel nok. Plads til andet end normen Det handler grundlæggende om at humanisere samfundet, helbrede det for nogle af de stærkeste udstødningsmekanismer og skabe tilbud, så psykisk svage og andre, som er røget af i svinget, kan optages i samfundet igen på deres egne vilkår. Det stadigt snævrere arbejdsmarked bidrager stærkt til marginaliseringen af stadig større grupper, herunder mennesker med psykiske svagheder, som skubbes ud og derfor ikke får den livsbekræftelse, der er forbundet med at skabe værdier og bidrage til fællesskabets opretholdelse. Det handler om, at så mange som muligt får mulighed for at leve i det almindelige samfund med fuld værdighed og selvstændighed. Men det forudsætter, at samfundet er villigt til at acceptere mennesker med en anden levevis end den gængse. Og dér kniber det, for det koster ikke alene penge, men også menneskelige ressourcer af hver enkelt. Viljen er der måske, men grundlæggende er samfundsudviklingen hidtil gået i en anden retning og har bl.a. medført, at en kolossalt stor del af den danske befolkning i den erhvervsaktive alder er på overførselsindkomster og dermed kørt ud på et sidespor i et eller andet omfang. Samfundet er blevet mere strømlinet og dermed lukket for dem, som ikke kender sesam koderne, der får mulighederne til at åbne sig. Det er godt, at både stat, kommuner og virksomheder sætter ind med tilbud, som kan modvirke marginaliseringen og være med til at opbygge den enkeltes personlige ressourcer, men den egentlige pointe er, at samfundet bliver opmærksom på disse ressourcer og forstår at værdsætte dem. Selvfølgelig kan det lade sig gøre at åbne arbejdsmarkedet for mennesker, som har måske pct. af erhvervsevnen i behold. Vi skal blot vænne os til tanken. Jens Aage Bjørkøe

3 Mange af eleverne på Kofoeds Skole har psykiske problemer. Og det stiller store krav til medarbejderne. Af Else Kirk, dokumentarist og Karen Pedersen, journalist Illustration: Henriette Mørk indblik Der er gode dage, og der er dårlige dage. Det kender vi alle sammen. Men især hvis man har psykiske problemer, kan dagsformen være ret forskellig. Sådan er det for en del af eleverne på Kofoeds Skole. En ny miniundersøgelse på skolen viser, at skønsmæssigt 43 pct. af eleverne har psykiske problemer. Medarbejderne oplever generelt, at andelen af elever med psykiske vanskeligheder er stigende ligesom der kommer flere elever med tunge sociale problemer og elever, der aldrig har været i arbejde. Undersøgelsen definerer ikke præcist, hvad der ligger i psykiske problemer, men lader det være op til medarbejderne at vurdere det ud fra deres kendskab til eleverne og deres adfærd. Det kan f.eks. handle om, at eleverne reagerer anderledes end forventet, opfatter ting på en helt anden måde, end det var ment, har hallucinationer, taler sært og vævende, er bange for ting eller situationer, har angstanfald eller har et urealistisk selvbillede. Men det kan også være, at eleverne bare virker sløvede (måske af medicin) og har svært ved at koncentrere sig. De problemer, som de fleste medarbejdere peger på, er misbrug, som også tit følger med psykiske problemer, at eleverne har vanskeligt ved at huske og Kofoeds Avis Man kan aldrig vide, om de har en god eller en dårlig dag

4 koncentrere sig eller har en særligt påfaldende adfærd, eller en adfærd, der kræver meget opmærksomhed. På med alle sanser Fordi det kan være svært at forudsige elevernes reaktioner, er medarbejderne på med alle sanser og forsøger typisk at være et skridt foran. Som en medarbejder siger: Det kan være vanskeligt at være på forkant med eleven. Man skal hele tiden forholde sig til, hvordan han eller hun vil tackle det, du siger, og man kan aldrig helt vide, hvordan de reagerer. Nogle elever har et urealistisk billede af sig selv, og hvad de kan magte. Så kan det f.eks. være nødvendigt med en snak om, at man nok ikke skal gå efter et job som tandlæge, hvis man kun har en 9. klasses eksamen. Det kan godt være svært at hamle op med deres selvbillede, fordi de er så overbeviste om, at det er rigtigt, men så må jeg jo begynde med at tage fat på de erfaringer, jeg har haft med dem, og så skabe et billede for dem af, hvordan det har set ud hidtil. Det er vanskeligt, man kan let komme til at krænke dem, og ofte er det et sisyfosarbejde, siger en medarbejder. Men et nødvendigt arbejde: Hvis vi ikke tør sætte et spejlbillede op for eleverne, er vi ikke professionelle. Det er ikke svært at stryge folk med hårene, siger en anden. Det tager også tid at bygge et tillidsforhold op og få eleverne til at føle sig trygge og kunne løse problemer sammen. En del elever har et højt sygefravær. Og hvis en elev har en dårlig dag, kan han måske ikke lave det, medarbejderen på værkstedet har i tankerne den dag. Det stiller høje krav til planlægning og organisering i det daglige. Medarbejderne skal i det hele taget vise store hensyn i dagligdagen. F.eks. er det ikke ligegyldigt, hvem de sætter sammen eller ved siden af hinanden, og det betyder meget, hvordan de instruerer i en arbejdsopgave. Samtidig er det en udfordring at tilgodese alle elevers behov på holdet eller værkstedet, når en elev kræver særlige hensyn. Stadig tabu Det er altid lettere at forholde sig til et brækket ben end til det at have ondt i sjælen. At være psykisk syg eller have det psykisk svært er stadig forbundet med tabu. Og der er også meget uvidenhed. Derfor er det en udfordring for medarbejderne at skabe et godt miljø, på værkstederne og i undervisningen, der er præget af hjælpsomhed, tolerance og accept af det anderledes. Bag nogle psykiske problemer gemmer sig en decideret diagnose. Det er ikke altid medarbejderne ved, at en elev har en egentlig psykisk sygdom. Eleverne har nemlig ingen journal med, når de kommer til skolen. Det er både godt og skidt. Godt, fordi eleverne så får lov at starte på en frisk, og (nogle gange) skidt, fordi det kan være en fordel for medarbejderne at kende til sygdommen. Hvad vil f.eks. sige at være skizofren eller have borderline? Nogle gange kan medarbejderne komme i situationer, som det kan være svært at føle sig klædt på til. En stor mundfuld At have med elever med psykiske vanskeligheder at gøre, stiller nogle særlige krav til medarbejderne. Krav om menneskelige kompetencer, empati, psykisk robusthed, fleksibilitet, faglighed med hensyn til psykiske problemstillinger samt sociale og pædagogiske kompetencer for at sætte nogle overskrifter på. Lidt af en mundfuld. Medarbejderne kredser selv mest om de faglige kompetencer. Og nogle efterlyser mere faglig viden på området. En lærer har f.eks. taget initiativ til at komme i frivillig praktik på en psykiatrisk afdeling for at lære mere om omgangen med mennesker med psykiske problemer. Nogle gange handler det måske også om, at man ikke kan favne det hele. Som en medarbejder siger det: Man skal turde stå ved det, man kan og ikke kan, og turde lade andre tage over. Citaterne er fra den omtalte miniundersøgelse. Tid, tålmodighed og tillid Elever med psykiske vanskeligheder er mere sårbare, og deres problemer er ofte mere akutte og opmærksomhedskrævende end ellers. Der skal hele tiden være nogen, hvis de har brug for en samtale, og derfor er der meget brug for tid til den enkelte. Pejling på psykiske på problemer Op mod halvdelen af eleverne på Kofoeds Skole har psykiske problemer. Det viser en miniundersøgelse, som netop er fortaget på 6 værksteder og et af skolens boafsnit. De ledende medarbejdere her anslår, at 85 (eller 43 pct.) af de 195 elever, undersøgelsen omfatter, har psykiske problemer i større eller mindre grad. Der er stor forskel fra værksted til værksted. Det skal understreges, at tallet beror på medarbejdernes skøn, ud fra deres kendskab til eleverne og deres adfærd. Der skelnes ikke mellem, om eleverne har en diagnose eller ej.

5 At bestå samfundstesten Kravene fra samfundet bliver stadig større. Det mærker Kofoeds Skoles psykolog Benedicte Schilling i de samtaler, hun har med eleverne. Af Karen Pedersen, journalist interview 37 elever og 10 ansatte benyttede sig sidste år af tilbuddet om en eller flere samtaler med Kofoeds Skoles psykolog Benedicte Schilling. Skolen tilbyder ikke decideret psykologbehandling, men Benedicte Schilling er på skolen nogle timer om ugen. Hun rådgiver elever og medarbejdere og kan evt. henvise videre til behandling i det etablerede system. De problemer, eleverne søger psykologhjælp til, er typisk social angst, angst for forandringer eller for at forlade rutiner, angst for, om de kan leve op til andre menneskers (herunder aktiveringssystemets og kollegers) krav. En del har problemer med at koncentrere sig og huske i en arbejdssammenhæng. Nogle har svære depressioner og manglende selvværdsfølelse; svært ved at klare krav om at være hurtig og dygtig til noget. Nogle har selvmordstanker. Rigtig mange elever har vedvarende, alvorlige problemstillinger i forhold til deres familie, børn og øvrige private netværk. En uforudsigelig verden Henvendelserne er præget af, at vi lever i en tid, hvor mobile, sociale kompetencer og evnen til at kunne omstille sig og navigere i en bevægelig tilværelse er i fokus. Vi skal kunne håndtere, at meningen med livet, med sociale relationer, med beslutninger og planer kommer og går, som vinden blæser, og at der ingen større, længerevarende mening eller kontinuitet er med noget. Mange elever oplever det Eleverne tager nederlagene på sig som en personlig fejl ved dem selv som et stort og uoverskueligt pres, siger Benedicte Schilling. Eleverne føler, at de bliver observeret og vurderet: Hvorfor kan jeg ikke bare få ro og stabilitet og leve mit liv, som jeg gerne vil, og som jeg plejer? Hvorfor skal jeg hele tiden noget nyt. Hvad har min sagsbehandler nu fundet på, at jeg skal og hvad er meningen med det? Benedicte Schilling oplever, at eleverne gerne vil samarbejde og gøre det rigtige. De prøver at følge strømmen, så godt de kan, og de kommer til hende for at få konkrete strategier til at navigere i en uforudsigelig verden. Ikke god nok Det ser ud til, at eleverne har omstillet sig til den socialpolitiske virkelighed. Det centrale er ikke mere, om de kommer til at leve et selvstændigt liv med kvalitet og trivsel. Nu handler det om, hvorvidt de kommer i beskæftigelse eller ej, og om de kan fungere på en arbejdsplads med faglige og især sociale krav. Mange elever går til opgaven med nysgerrighed og gåpåmod. Men mange må opgive efter et par år, fordi de simpelthen ikke magter det. De kører psykisk ned. Sidste år fik flere alvorlige psykiatriske symptomer og var eller kom i psykiatrisk eller medicinsk behandling. Eleverne tager nederlagene på sig som en personlig fejl ved dem og de taler mere end tidligere om at føle sig udenfor og om ikke at være gode nok til at bestå samfundstesten, siger Benedicte Schilling. Kofoeds Avis

6 Mette har en drøm om at blive klubpædagog, så hun kan have et arbejde med mening og ved siden af dyrke sit egentlig mål her i livet: at male. Indeni erkaos Mette er 33 år, smuk, velplejet og velformuleret. Men indeni er der kaos. Mette har aldrig haft et job, hun har været på bistandshjælp hele sit liv, har diagnosen borderline og har været i behandling med 19 forskellige psykofarmaka, siden hun var 13. Mette har et misbrugsproblem, som hun gerne vil ud af. Og så har hun en drøm

7 Af Henrik Juhl, afdelingsleder Foto: Claus Christensen portræt Jeg er født og opvokset på Christianshavn. Mine forældre var selvstændige og velhavende. Højere middelklasse, ville man vel kalde det. Jeg gik i privatskole, var spejder og spillede badminton på højt plan. Min far havde et sort sind, og var ofte deprimeret. Det var ikke noget, man talte om, men det lå jo dér i luften hele tiden. Så jeg fik, som mange andre, den dér pæne konfliktsky opvækst, hvor alting virkede okay. fyr og blev forlovet. Alle mine problemer forsvandt som dug for solen i de to et halvt år, vi boede sammen. Jeg har aldrig været lykkeligere. Men vi havde det for godt sammen. Det kunne jeg ikke have, så jeg skippede ham. Det har jeg siden mange gange fortrudt. Nu bor han i Kina og har gjort karriere. Da jeg var 20 år, begyndte jeg på Gøglerskolen på Islands Brygge. Der var jeg i tre år. Det var et fedt sted. Der fik jeg en ny kæreste og lærte at ryge hash og drikke rødvin. Derfra tog jeg et halvt år på Ærø Folkehøjskole på teaterlinjen. Der kørte det videre med druk og hash. Så fik jeg en ny kæreste, som kom fra cafémiljøet. Jeg holdt op med at male og blev totalt indfanget af den særlige stemning og de smarte stoffer, som passer til livsstilen. Det brugte jeg tre år på. Siden kom jeg i lære som anlægsgartner et år. Det var sådan noget med at stå med røjserne plantet i den danske muld i al slags vejr. Det var dejligt. Ligesom at komme ned på jorden og tilbage til rødderne. Det holdt jeg så også op med. Nye tider Indtil nu havde bistanden betalt alt, hvad jeg havde foretaget mig. Og jeg fik altid min vilje. Velsag- Isolation Da jeg var 13 år og gik i 7. klasse, kunne jeg ikke holde det ud længere. Jeg måtte væk. Fra skolen, mine forældre, mig selv, bare væk. Mit middel var ekstrem selvdestruktion. Jeg skar i mig selv. Jeg blev døgnindlagt på Bispebjergs ungdomspsykiatriske afdeling. Dér blev jeg i to år. Så længe måtte man ikke være indlagt i træk på den afdeling, så af og til blev jeg proforma-indlagt på kommunens lukkede og derefter tilbageført. Hver gang de sagde, at jeg skulle ud, skar jeg i mig selv. Så fik jeg lov at blive. Jeg var glad for at være der. Jeg følte mig tryg. Der var altid fuld opmærksomhed omkring mig. Jeg blev overvåget af læger, psykiatere og sygeplejersker døgnet rundt. Nede i en kælder på hospitalet tog jeg 9. klasses afgangsprøve med speciallærerundervisning. Det kan man kalde mesterlære. Ud i livet Endelig kom jeg ud til en privatejet ungdomspension. Derfra blev jeg sendt i forskellige projekter, men jeg gennemførte aldrig nogen. Jeg var der i tre år. Så mødte jeg verdens dejligste Hjem til Christianshavn Så ville jeg hjem til Christianshavn. Jeg flyttede på Christiania og fik en kæreste, som var maler. Ham begyndte jeg at lure kunsten af, og samtidig gik jeg på Skolen for Kropsterapi og Afspænding. Der blev jeg ikke så længe. De syntes, jeg var for progressiv. Men jeg havde opdaget mit eget særlige talent. Mit liv blev maleri. Da jeg var 25 år, tog jeg ud og sejle med en skonnert i fire måneder for at få blæst hjernen ren. Da jeg kom hjem, flyttede jeg i egen lejlighed på Christianshavn og meldte mig ind på en privat malerskole på Jagtvej. Det første år var jeg noget ustabil, men det andet år fængede den. Jeg fik en kæreste, som var bilmekaniker i Gentofte, og blev papmor for hans børn. Jeg skar ikke så meget i mig selv mere. Nu var det spiseforstyrrelser. Jeg ville kontrollere mig selv med det hele. I 2000 var jeg 27 år og færdig med billedskolen og bilmekanikeren. Jeg debuterede med en udstilling på Stadens Museum for Kunst på Gallopperiet. Det var en bragende succes. Mine billeder gik som varmt brød. Sådan én var jeg, og nu skulle jeg ud på Kofoeds Skole. tens fordi de var skrækslagne ved tanken om de mange blodige hospitalsindlæggelser, som kunne følge på deres afslag. Men for to år siden satte de hælene i. Der var kommet et begreb blandt bistandsklienterne, som hed gråzone. Det var sådan nogle svært aktiver- og motiverbare mennesker, som skulle i gang, men som ikke ville, og havde været på bistandshjælp siden tidernes morgen. Nu skulle de ud. Sådan én var jeg, og nu skulle jeg ud på Kofoeds Skole. Skolen for livet Det var tvang, og jeg var absolut ikke motiveret. Jeg mødte op med de værst tænkelige anelser og fordomme, og blev mødt med venlighed, respekt og en nænsomhed omkring min person og situation. Man kom mig i møde, der hvor jeg var den dag, uden løftede pegefingre. Jeg har et veludviklet talent for at have det svært. Jeg har aldrig været nem, og er det heller ikke i Kofoeds Avis

8 Fra Mettes debutudstilling i 2000 på Stadens Museum for Kunst på Christiania. Billederne gik som varmt brød. 14 initiativer 4 udfo dag, men jeg har fået tid og pusterum til at øve mig i at møde op hver dag. Min fraværsprocent var grel i begyndelsen. Nu bliver den stille og roligt bedre og bedre. Hvis jeg ringer og siger, at jeg har det svært i dag, kommer der en medarbejder fra skolen ud og snakker med mig. Jeg er blevet foranstaltet i 20 år og har lige nu ude i systemet tre forskellige sagsbehandlere, som ikke kender hinanden, og hvoraf én ikke vil møde mig. Her på Kofoeds Skole har jeg socialrådgiver Ole Lind, sektionsleder Bente Morén (Det Åbne Værksted) og projektmedarbejder Jan Holm (Forward). Dem kan jeg hele tiden komme i kontakt med, og de arbejder sammen om at hjælpe mig med en helhedsplan. Fremtidsplaner Jeg har stadig brug for en redningsline fra det psykiatriske system i ny og næ. Ingen kan se på mig, hvilket kaos der råder inden i mig. Jeg ser så velfungerende ud. Mit hjem er pænt og ordentligt. Alt det på overfladen kan jeg godt. Men jeg vil ud af mit misbrug, og finde en balance i mit vanskelige sind. Uddanne mig til klubmedarbejder og male i min fritid. Her på Kofoeds Skole har jeg mødt mange mennesker, som tror på, at det kan lykkes for mig. Indtil jeg blev 30 år, var jeg en pige. Nu synes jeg, at jeg er blevet en voksen kvinde. Støtte får jeg fra mine dejlige forældre, som jeg har budt meget, men som altid helhjertet har bakket mig op. Kofoeds Skoles medarbejdere og elever, og den kofoedske tanke, som bygger på hjælp til selvhjælp i værdighed og respekt, har været en milepæl i min selvopfattelse. Man ender ikke på Kofoeds Skole. Man begynder. Det tror jeg på! Regeringen vil de næste fem år bruge 320 millioner på at hjælpe sindslidende og andre udsatte grupper tættere på arbejdsmarkedet. Men hvor nemt er det egentlig at løse den opgave? Vi har taget de kritiske briller på og ser fire udfordringer i forhold til det udmærkede initiativ. baggrund Af Christina Berg Johansen, kommunikationskonsulent Kan man arbejde, hvis man har psykiske problemer? Og skal man? Ja, mener både Beskæftigelsesministeriet og Socialministeriet, som i starten af marts 2006 lancerede Nye veje til arbejde 14 initiativer for sindslidende og andre udsatte grupper. Ideen er, at selve det at få arbejde kan være med til at løse nogle af de psykiske og sociale problemer, som det enkelte menneske ellers sidder fast i. Man behøver altså ikke at være helt på toppen, eller afklaret, som det hedder i behandlersprog, for at få et arbejde. For det er gennem arbejdet, at man kan udvikle sig og komme videre. Initiativerne handler bl.a. om: Bedre hjælp til den enkelte. Social mentorordning, mere viden hos sagsbehandlere, kollega som personlig assistent et antal timer om ugen. Fokus på kommunernes muligheder og ansvar. I sagsbehandlingen, i samarbejdet med (frivillige) organisationer, i de nye jobcentre. Guidelines, erfaringsudveksling og undervisning til virksomhederne. Udfordring #1: Penge og sagsbehandling Aase Olesen, formand for Kofoeds Skoles bestyrelse og tidligere socialminister, siger om de 14 initiativer: Det er absolut tiltrængt at skabe nye og bedre indsatser for disse målgrupper om end ikke alle skal i arbejde for enhver pris. Men 320 millioner over fem år rækker ikke langt. Hvis vi forestiller os, at pengene skulle deles ud på vores knap 100 kommuner over fem år, så er der mindre end om året i en kommune. Det er bedre end ingenting, men vi må være realistiske med, hvad der egentlig kan opnås med de penge. På Kofoeds Skole bruger vi en hel del ressourcer på det stigende antal elever med større eller mindre psykiske problemer. Mange med stress, depression, angst, men også nogle med f.eks. skizofreni, borderline og paranoia. For dem er tiden

9 fra regeringen rdringer fra Kofoeds Skole og rummeligheden på skolen altafgørende. Elever fortæller ofte, at her har de rum til at være sig selv her er de ikke kastebold i systemet. Samtidig har de oftest tilknytning til en medarbejder, der kan skabe tryghed og stabilitet i deres hverdag på skolen. Det kræver kapacitet, engagement og kontinuitet hos medarbejderne. Hvilket er noget af det, eleverne ofte ikke oplever, når de bevæger sig i systemet. Her oplever de bureaukrati og fremmedgørelse og konstante udskiftninger af sagsbehandlere: Den gennemsnitlige levetid for en sagsbehandler i Københavns Kommune er ca. et halvt år! Set fra Kofoeds Skoles perspektiv er det derfor vigtigt, at der sættes bedre ind i forhold til den offentlige sagsbehandling. Udfordring #2: Uddannelse og tid For at komme udfordringerne i møde, vil regeringen investere i mere viden til sagsbehandlere og virksomheder. Det er bare nemmere sagt end gjort. Generelt ser vi på Kofoeds Skole et stort behov for uddannelse på området. Skolens formål er ikke at være et behandlingssted, og derfor har vi traditionelt ikke haft personale med uddannelse inden for f.eks. psykiatri, men tilgangen af mennesker med psykiske problemer gør det nødvendigt med mere viden på området. Netop dette at kunne hjælpe med den rette viden og kontinuitet, uden at skulle give egentlig behandling, ser Aase Olesen som et fælles problem blandt aktører på feltet: Det er da dejligt med opgradering af sagsbehandlerne i kommunerne. Men de mangler jo både tid og penge. At sætte nogle mindre vidensprojekter i gang er ikke nok! Der er mange aktører i det sociale system, der skal have en saltvandsindsprøjtning i form af uddannelse og tid til at lave godt arbejde med den enkelte borger både i det kommunale, i organisationerne og i psykiatrien. Udfordring #3: Diagnosernes bagside En anden udfordring i forhold til at få mennesker med psykiske problemer i arbejde er, at der også er en bagside ved viden og diagnoser. På Kofoeds Skole beskæftiger vi os ikke systematisk med elevernes diagnoser. Et af de pædagogiske principper på skolen er, at vi blander eleverne efter, hvad de selv har lyst til ikke efter, hvilke problemer eller eventuelle diagnoser de har. Man bliver ikke kategoriseret som Signe med depressionen, Jørgen med borderline-symptomer og så videre. Man er bare Signe og Jørgen. Medarbejderne er opmærksomme på elevernes problemer, men de fylder ikke i dialogen med eleven. Marianne Bjørkøe, som er leder af skolens studievejledning, forklarer: Det er vigtigt, at vi forholder os til eleverne, som de er, og kigger fremad sammen med dem. Vi får ikke sagsmapper fra de kommunale sagsbehandlere, så vi kan ikke følge med i de diagnoser mv., som den enkelte elev måtte have. Man kan sige, at det er et tab, fordi vores viden dermed ikke er dokumenteret. Men det kan også være en god ting, for så kommer vi ikke til at forudbestemme, hvad den enkelte er for en person, og hvad han kan og vil. Vi møder eleven, hvor han er, i stedet for hvor hans sagsmappe har placeret ham. En øget opmærksomhed på og viden om den enkeltes psykiske diagnose kan således på den ene side være oplysende og gøre samarbejdet meget mere målrettet. Men den kan altså også i uheldigt fald være med til at fastholde den enkelte i diagnosen og stigmatisere i stedet for at hjælpe. Udfordring #4: Kan virksomhederne? Selvom flere af de 14 initiativer sigter på at støtte virksomhederne i at ansætte og fastholde medarbejdere som har psykiske problemer, kan det være svært for virksomhederne at se idéen. På Kofoeds Skole har vi f.eks. en del elever, som er visiteret til et fleksjob, og efter flere år endnu ikke har fået et. Det kan bl.a. være elever med mindre psykiske problemer, som ikke er gearet til virksomhedens forventninger, tempo og lignende. Når man tænker på, hvor svært virksomhederne har ved at tage mennesker ind i fleksjob, eller folk, som taler dårligt dansk, eller folk med fysiske handicap, så er det da endnu sværere med det psykiske. Mange psykiske sygdomme er omgivet af tabu og er umiddelbart usynlige, hvilket gør dem svære at tage hensyn til. Så jeg tror, at der er lang vej, før virksomhederne finder frem til mennesker med psykiske problemer, når de skal ansætte, siger Aase Olesen. Og tilføjer: Når man ser på regeringens udspil som helhed, må man spørge, om det ikke risikerer at føre til en karikatur af aktiviteringspolitikken, hvor arbejdskavet overskygger alle andre hensyn. Man kunne også spørge om hovedparten af de mange millioner ikke var bedre anvendt til direkte gavn for de allermest socialt udsatte og sindslidende, f.eks. i form af lettere adgang til psykoterapi og førtidspension med tilhørende tilbud om skånejob. Kofoeds Avis

10 Parat til job? Det kan være svært at få et job, hvis man har psykiske problemer. Og svært for arbejdspladsen at tage godt imod en ny medarbejder. baggrund Af Karen Pedersen, journalist 10 Psykiske problemer kan være noget af det, der står i vejen, når eleverne fra Kofoeds Skole skal i arbejde. Det kan handle om alt fra lavt selvværd til depression. Vi havde også en elev, hvor en tidligere diagnose brød ud i lys lue, da han skulle til at i arbejde, fortæller projektleder Ellen Christensen fra Kofoeds Skoles jobprojekt Uno. Når det er sagt, er det ikke elever med psykiske problemer, der er flest af i skolens tre særlige jobprojekter. Det kan nemlig være svært at være jobparat, hvis man har ondt i psyken. Som jeg ser det, er der også i forhold til de initiativer, regeringen nu sætter i værk for at få sindslidende i arbejde et stort problem. Hvis man skal have et arbejde, er det et must, at man kan indgå i en aftale. Det kan godt være, man kun skal møde hver anden dag, men det skal man så kunne overholde. Og det kan være svært, hvis man har psykiske problemer. Mange er jo netop ikke så stabile, fordi det kan svinge meget fra dag til dag, hvordan de har det, siger Ellen Christensen. Rummelighed på retur Men hvad siger arbejdsgiverne? Hugo Andersen, direktør og daglig leder af Tårnby Karrosserifabrik, har i mange år taget elever fra Kofoeds Skole og andre steder i jobtræning, men når det handler om medarbejdere med psykiske problemer, er han tvivlende. Hvis folk har svære psykiske problemer, mener jeg ikke, vi kan bruge dem, vi kan jo ikke løse deres problemer! Og det med, at man bare skal ud at have et arbejde, så går det nok, det gælder nok kun for de få. At ansætte en ny medarbejder med særlige problemer kræver noget af arbejdspladsen, ikke mindst af kollegerne. Vi har altid haft skæve eksistenser beskæftiget hos os fra Kriminalforsorgen, unge, som ingen andre ville bruge tid på, nogle fra beskyttede værksteder osv. Det har vi bare gjort, og det kan vi gøre, så længe de faste medarbejdere er med på det. For kollegerne skal være indstillet på det. Det synes jeg ikke, de unge er nu om dage, siger Hugo Andersen. Der er ikke den samme sociale indstilling som før i tiden, arbejdsmarkedet er blevet mindre rummeligt, det hele skal gå stærkere og stærkere. Det er en del af erhvervslivets samfundsopgave at beskæftige mennesker med særlige problemer, men jeg tvivler på, at ret mange private virksomheder vil antage medarbejdere med psykiske problemer. Måske er der mere plads i det offentlige. En at spørge til råds Plejecentret Plejebo på Vesterbro er en stor offentlig arbejdsplads, som også har tradition for at have mange forskellige mennesker i praktik og arbejdstræning. Folk kan komme og blive hjulpet lidt på vej og få noget selvtillid, fortæller Kirsten Munch. Hun er økonoma og kontaktperson for Jonna, som er elev på Kofoeds Skole og det sidste halve år har været i arbejdstræning i køkkenet på Plejebo. Det er hun, fordi hun skal i gang igen, være tryg ved andre mennesker og kunne gå på arbejde uden at være bange. Jonna lider af det, der kaldes social angst, og det kan godt være lidt svært for kollegerne at tackle det. For hvad vil det egentlig sige, hvor meget skal man spørge, og hvordan støtter man bedst? Vi har tit praktikanter, men har ikke tidligere haft nogen med psykiske problemer. Jeg synes, vi har savnet en, man kunne spørge til råds (om social angst, red.). Jobkonsulenten fra Kofoeds Skole er tit herude, og vi kan ringe, hvis der er noget, men det mere specifikke er hun jo også lidt famlende overfor. I det daglige lægger de otte medarbejdere i køkkenet vægt på at skabe en god og tryg atmosfære, hvor der også er plads til at snakke. Vi snakker meget, og vi griner meget. Jeg synes også, Jonna lærer os meget, jeg tror, vi er blevet mere tolerante, siger Kirsten Munch. Men i de perioder, hvor der er mest travlt, hænger det ikke altid så godt sammen. Når vi har meget travlt, kan vi godt føle, at Jonna drukner lidt i det hele, fordi vi ikke har så meget tid og overskud til hende. Nu har vi snakket om det og fundet ud af, at hun heldigvis ikke føler det sådan. Hun er glad og tryg, når hun har sine faste opgaver og rutiner. Det er ikke aftalt, hvor længe Jonna skal blive på Plejebo. Hun trives godt på arbejdspladsen, og de har tilbudt, at hun fortsat kan have base der, mens hun tager nogle kurser, som hun er ved at aftale med sin sagsbehandler. Jonna er ikke elevens rigtige navn.

11 Hovedperson i eget liv At arbejde med empowerment betyder at styrke elevernes ressourcer, så de bliver hovedpersoner i deres eget liv. indblik Af Marianne Bjørkøe, studievejleder På Kofoeds Skole arbejder vi med empowerment i undervisningen, på værkstederne og i vejledning og rådgivning overalt, hvor medarbejdere og elever mødes. Empowerment betyder at styrke elevernes ressourcer. Det ligger tæt op af det gamle Kofoed-begreb hjælp til selvhjælp. Empowerment er troen på, at der er noget godt og enestående i hvert enkelt menneske. Og troen på, at tryghed og tillid er grobund for og befordrer af selvtillid og selvværd. Når man bruger empowerment, hjælper man helhedsorienteret eleven med at finde sin egen styrke, sine egne potentialer og sin egen motivation. Man hjælper eleven til bedre at mestre sit liv, så hun selv tager over og finder nye eller egne veje for sin livsplanlægning. Man leder på vej. Man er vej-leder og ikke vej-tramper. Mirakler over tid For at kunne arbejde med empowerment er det helt essentielt at respektere og værdsætte eleverne. når vi gør det, er grunden lagt til at føre en værdsættende samtale, hvor eleven er i centrum, og hvor hans historie eller version af virkeligheden er central. Når man benytter sig af empowerment i vejledning, har man samtidig troen på, at ordet skaber, hvad det nævner. Medarbejderen skal lytte efter udsagn, der lægger op til forandring, og hjælpe eleven med at sætte ord på det, hun måske aldrig før har formuleret. Alene det at fortælle sin historie eller om sine drømme er basis for motivation og forandring. Ideelt set er eleven ikke helt den samme efter en ægte værdsættende samtale. Ændringen starter i selve samtalen, og eleven opnår derved flere handlemuligheder og bliver motiveret til nye livsstrategier. Men empowerment er en proces. Store mirakler skabes sjældent på én gang, men små mirakler kan godt skabes over tid. To eksperter Når man som vejleder arbejder med empowerment, gør man det ud fra, at der er to eksperter i samtalen. Medarbejderen, der er ekspert på det faglige, og eleven, der er ekspert i sit eget liv. Han skal måske bare hjælpes til at indse det eller tro på det. Når man arbejder med empowerment, ser man primært på positive muligheder for, at eleven kan finde og bruge sine ressourcer i fremtiden. Man ser ikke i særlig høj grad på alt det, der måske en gang i fortiden gik helt forkert. At arbejde med empowerment betyder også, at man bestræber sig på at tale med eleven og ikke til eller om eleven. At tale med eleven er netop et udtryk for, at to ligeværdige personer samtaler i en forholdsvis magtfri relation. Som medarbejder er det meget vigtigt at spørge rigtigt og at lytte aktivt og reflekterende. Det har vi fået undervisning i på forskellige kurser. Som medarbejdere eller vejledere må vi også gøre os klart, at det at arbejde med empowerment indebærer, at der er mange versioner af sandheden og verden. Og vi må tillade andre løsninger, end dem vi måske lige selv ville have valgt og værdsat højest. Identitet og selvværd Empowerment er også et mål i vores arbejde. Formålet med skolen er jo at være med til at styrke elevens kompetencer, både de jobmæssige, de sociale og de eksistentielle eller personlige. Formålet med alt vores arbejde er, at vi ved udslusningen ser et stærkere og mere livsdueligt menneske. Et menneske, der har fået øgede ressourcer, og som kan forvalte sit liv på en bedre måde. Et menneske, der har fået power til at hjælpe sig selv fremover og derved med større overbevisning kan leve videre som ekspert i sit eget liv. Det handler om at frigive den enkelte elevs handlekraft ved at opbygge identitet og selvværd. Sagt på en anden måde skal eleven, når han forlader skolen, have en fornemmelse af at være hovedpersonen i sit eget liv. 11 Kofoeds Avis

12 elevværker Blomsterengen Op skyder der en blomstereng når jorden får lidt væde angst og strid bliver skyllet væk så stor en magt har glæde Birgitte Bestle Træblomst (udsnit) af Lise Poulsen Ë Vild af Mette Kirketerp È Maskinel magasinpost Kofoeds Skole Nyrnberggade København S Mennesker og natur af Lisbet Nielsen È Grønlands nationaldag Den 21. juni er det Grønlands nationaldag. Det fejrer skolens grønlandske elever med et større udendørs arrangement læs mere på fra den 15. juni. Kulturdagen 2006 Den 22. juni fejrer Kofoeds Skole kreativiteten med vores årlige kulturdag. Skolens elever og medarbejdere byder på dans, musik, drama, udstillinger, salg fra værksteder, banko, modeshow og meget mere. Kom og vær med! Læs mere om arrangementet på fra den 15. juni. Kofoeds Skole er en selvejende institution, der yder hjælp til selvhjælp til mennesker i sociale vanskeligheder. Skolen arbejder på et kristent og folkeligt grundlag. REDAKTION: Christina Berg Johansen (ansvar), Marianne Bjørkøe, Nanna Holm, Henrik Juhl, Karen Pedersen, Mads Smedegaard FOTOS: Claus Christensen, Anders Kavin LAYOUT: Henriette Mørk TRYK: Kailow Graphics Trykt i eksemplarer til Kofoeds Skoles støttekreds. Eftertryk tilladt med kildeangivelse ISSN: KOFOEDS SKOLE Nyrnberggade København S Tlf.: Fax: Postgiro:

Årsberetning 2006 Kofoeds Skole

Årsberetning 2006 Kofoeds Skole Kofoeds Skole Velkommen Velkommen Indhold Plads til alle på Kofoeds Skole Plads til alle på Kofoeds Skole Kreativ kraft Skønt at stå på en scene Råd og vejledning På vej mod job Det tager tid Det passer

Læs mere

De unges fortællinger

De unges fortællinger De unges fortællinger Indhold Udenfor i verden... Café HUSRUM har plads til dig... 4 Rasmus... 6 Rachel... 10 Elisabeth... 14 Tilbage til livet... Pigen på sidelinien... Har du problemer? Du kan jo ikke

Læs mere

Kofoeds Skole Århus side 3

Kofoeds Skole Århus side 3 Marts 2007 nr. 1 Kofoeds Skole Århus side 3 Projekt Liv kvindefest side 6 300 timers-reglen side Vil pisken virke? 2 LEDER Aldrig har så mange været i arbejde. Arbejdsløsheden er historisk lav, og der

Læs mere

Udsatte unge 18+ Særlige behov, særlige indsatser. Social Fokus. Jonas er godt på vej Fra udsat til ansat. Farvel til 18-årsgrænsen

Udsatte unge 18+ Særlige behov, særlige indsatser. Social Fokus. Jonas er godt på vej Fra udsat til ansat. Farvel til 18-årsgrænsen Social Fokus udsat marts 2012 Udsatte unge 18+ Særlige behov, særlige indsatser Jonas er godt på vej Fra udsat til ansat Farvel til 18-årsgrænsen Nye veje i Norddjurs fra min stol Henriette Zeeberg Ung,

Læs mere

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Sønderborg 2006 Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtagere, der er

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

SINDSLIDENDE OG ARBEJDSMARKEDET

SINDSLIDENDE OG ARBEJDSMARKEDET SINDSLIDENDE OG ARBEJDSMARKEDET Eller historien om hvordan Lars, Karin, Ulrik og rigtig mange andre sindslidende mennesker i Danmark har mødt medgang og modgang i kampen for et værdigt liv, der også indeholder

Læs mere

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER Juni 2013 TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER ROSKILDE FESTIVAL SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ TIL UNGE HJEMLØSE side 2 side 4 side 6 En sammenhængende

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 LOKALAFDELINGEN STORKØBENHAVN / BORNHOLM. Lottes U-turn. en medalje har to sider! Empowerment og recovery når familien skal hjælpes

NR. 2 MAJ 2014 LOKALAFDELINGEN STORKØBENHAVN / BORNHOLM. Lottes U-turn. en medalje har to sider! Empowerment og recovery når familien skal hjælpes NR. 2 MAJ 2014 LOKALAFDELINGEN STORKØBENHAVN / BORNHOLM Lottes U-turn en medalje har to sider! Empowerment og recovery når familien skal hjælpes FORMANDENS KLUMME Er du udredt godt nok? Af Anders Dinsen,

Læs mere

Februar 2008. Alle i arbejde. det kræver tid og tålmodighed. side 3-5, 8-9. Ny Kofoeds Skole i Ukraine side 10. Vitalijs drøm om lyd side 6-7

Februar 2008. Alle i arbejde. det kræver tid og tålmodighed. side 3-5, 8-9. Ny Kofoeds Skole i Ukraine side 10. Vitalijs drøm om lyd side 6-7 Februar 2008 Alle i arbejde det kræver tid og tålmodighed side 3-5, 8-9 Ny Kofoeds Skole i Ukraine side 10 Vitalijs drøm om lyd side 6-7 FOTO: KOFOEDS SKOLE Plads til alle LEDER Velkommen til 2008! Jeg

Læs mere

TEMAMAGASIN # 2. hjælp - det hjælper

TEMAMAGASIN # 2. hjælp - det hjælper TEMAMAGASIN # 2 hjælp - det hjælper Bedre Psykiatri Ungdom August/2013 Temamagasin #2 Bedre Psykiatri Ungdom Livjægergade 20 2100 København Ø www.bp-ungdom.dk Telefon // 35 25 46 16 Find os på Facebook

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND - GUIDEBOG FOR MENTORER OG FOR DEM, DER FÅR EN MENTOR 2 Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

SUF Den Sociale Udviklingsfond

SUF Den Sociale Udviklingsfond ISSN 1903-5497 Juli 2012 SUF Den Sociale Udviklingsfond Magasinet En tryg skulder at læne sig op af Bjarne har brugt sin mentor til at få ro på hverdagen og arbejdslivet Et kærligt skub ind i voksenlivet

Læs mere

11 Bilag 11.1 Interviewguide

11 Bilag 11.1 Interviewguide 11 ilag 11.1 Interviewguide it arbejde som socialarbejder - Hvor længe har du arbejdet på herberger? - Kan du beskrive, hvem der primært er brugere af herberget? - Kan du give en beskrivelse af din funktion

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG 4 December 2014 nr. 4 21. årgang Elektrochok SOCIALMINISTER MANU SAREEN: 1.700 danskere får hvert år ECT ved svær psykisk sygdom. Men hvordan virker behandlingen, som mange fortsat er skræmte over. Tilskud

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Den gode flytning. En udvidet hjemmevejlederstøtte til borgere der flytter fra socialpsykiatriske botilbud til egen bolig

Den gode flytning. En udvidet hjemmevejlederstøtte til borgere der flytter fra socialpsykiatriske botilbud til egen bolig Den gode flytning En udvidet hjemmevejlederstøtte til borgere der flytter fra socialpsykiatriske botilbud til egen bolig ET PROJEKT UNDER DE SOCIALPSYKIATRISKE CENTRE I SOCIALFORVALTNINGEN, KØBENHAVNS

Læs mere

i Social og Beskæftigelsesforvaltningen? Seks personportrætter

i Social og Beskæftigelsesforvaltningen? Seks personportrætter Hvordan vil borgerne møde ADHDstrategien i Social og Beskæftigelsesforvaltningen? Seks personportrætter April 2013 Indholdsfortegnelse 1 Sådan forstår vi ADHD i Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Resumé...

Læs mere

10 STÆRKE HISTORIER. Geert Jørgensen Direktør LOS Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

10 STÆRKE HISTORIER. Geert Jørgensen Direktør LOS Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud 10 stærke historier 10 STÆRKE HISTORIER 10 dejlige unge mennesker har stillet sig til rådighed. De har delt deres historie med os og om lidt også med dig. Historien om hvordan de har kæmpet sig frem til

Læs mere

NåR DU SKal UDSKRIVES

NåR DU SKal UDSKRIVES NåR DU SKal UDSKRIVES til DIG, DER HaR VæREt INDlaGt På EN PSyKIatRISK afdeling GUIDE til DIN UDSKRIVElSE Gem den. Du får brug for den. Min nærmeste skadestue (kl. 8-22) HUSK lige DIt KoRt! Min nærmeste

Læs mere