Eksistentiel forstoppelse om selvdannelse hos spiseforstyrrede i det postindustrielle samfund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksistentiel forstoppelse om selvdannelse hos spiseforstyrrede i det postindustrielle samfund"

Transkript

1 Eksistentiel forstoppelse om selvdannelse hos spiseforstyrrede i det postindustrielle samfund Existential constipation on eating disorders and post-industrial self management Kandidatafhandling Laura Nygaard Rasmussen CPR.nr.: Cand.merc.(fil.) Vejleder: Alexander Carnera Afleveringsdato: Antal anslag:

2 Abstract. In today s economy self management is directly linked to production. How do we as workers of the post-industrial economy practice self management in a productive way? A way not to, is to develop an eating disorder, and yet eating disorders are the focal point of this thesis. An eating disorder is a very precise way of managing oneself even if it is not productive. By way of borderline cases of self management in an immaterial and increasingly affective economy, eating disorders are very useful for the conceptualization of the nature and unfolding of the self and self management in the last decades of the 20th century and of their potential unfolding in the 21st century. Eating disorders demonstrate to us the unproductive consequences of the inadequate comprehension of the self centered on the transcendental subject and seen through the concept of identity, a fact conveyed brilliantly by Adorno. They also demonstrate the inappropriateness of the capitalistic demand for accumulation in a post-industrial economy. Furthermore eating disorders point to the relevance of Bergsonian and Deleuzian ontology of duration which opens up to the development of productive self management an ethics of the enduring self. Keywords: Eating disorder, productive self management, identity thinking, accumulation, duration, Adorno, Bergson, Deleuze.

3 Indhold Indledning... 1 Indledende metode konstellationstænkning Adorno og opgøret med identitetstænkningen Konstellationerne Adorno og den aporetiske frihed At forstå forståelse Viljen til det levende Vejen frem? En fastlagt metode? Om den herskende problematisering af spiseforstyrrelser Den etablerede problematisering angst Behandling i overensstemmelse med den etablerede problematisering Den aktuelle problematisering hunger og afsky Bordos opgør med patologi og klinisk psykologi vrede Forslag til alternativ problematisering af spiseforstyrrelser Hvordan kan vi forstå selvet? En grænseproblematik fra transcendentalt subjekt til varen Stærkt sensitive mennesker som åbning At tænke væren direkte At stille sig i vorden Metode med udgangspunkt varen Varen og den spiseforstyrrede Hvordan blive sig selv i det postindustrielle? Depression og (over-)ansvarlighed Depression og overstimulering Den lænkede sjæl i projektsamfundet Afsluttende åbninger Fylde, orden og konsekvensen af forandring Etik med udgangspunkt i varen Kildeoversigt: Bilag... 91

4 Indledning Hvordan skaber man værdi gennem selvledelse? Dette var spørgsmålet og overskriften på et seminar på CBS ved Thomas Lopdrup Hjorth, d En af Hjorths pointer var, at selvledelse og ledelse heraf ikke blot er et organisatorisk problem, men først og fremmest et generelt svar på, hvordan vi skaber værdi. 1 En historisk proces gør, at vi taler om selvledelse som en organisatorisk størrelse, og det er ifølge Hjorth også vigtigt at diskutere selvledelse på de rigtige økonomers vilkår. 2 Som et led i dette præsenterede Hjorth to modeller for forståelse af værdiskabelse: En konventionel hhv. alternativ forståelse, sidstnævnte repræsenteret ved Axel Bruns begreb om produsage 3, med eksempler som Linux og Wikipedia. 4 Karakteristisk for denne model for værdiskabelse er det, at 5 : - producent og konsument/bruger er sammenfaldende - værdi er knyttet til brugsværdi og fri cirkulation - værdi øges, fordi den modificeres og deles - aktørerne er drevet af ikke-monetære bevæggrunde - produktet er socialt, immaterielt og processuelt Sådanne vilkår for arbejde og udveksling kender vi særligt hos vidensarbejderen i en postindustriel økonomi. I den postindustrielle økonomi integreres arbejderens subjektivitet ifølge Maurizio Lazzarato i stadigt større omfang i produktionen 6, herunder sociale og kommunikative kompetencer og hele det affektive register. 7 Potentialet for innovative løsninger og bidrag til øget produktivitet grundes i mennesket som sådan. 8 Vi kan således tale om ikke alene immateriel, men også affektiv værdi i forbindelse med postindustriel produktion. 9 Tilsvarende beskriver Paolo Virno, hvordan arbejde generelt præges mere og 1 Seminar: Hvordan skaber man værdi gennem selvledelse? ved Thomas Lopdrup Hjorth på CBS, d Ibid. 3 Bruns, 2007a 4 Seminar: Hvordan skaber man værdi gennem selvledelse? ved Thomas Lopdrup Hjorth på CBS, d Ibid. 6 Lazzarato, 2005, s. 5 7 Ibid., s. 6 8 Ibid. 9 Bl.a. Lazzarato beskriver, hvordan den postindustrielle økonomi inddrager affektive størrelser i produktionen og cirkulationen af værdi: We are, in other words, faced with a form of capitalist accumulation that is no longer only based on the exploitation of labour in the industrial sense, but also on that of knowledge, life, health, leisure, culture etc. What organizations produce and sell not only includes material or immaterial goods, but also forms of communication, standards of socialisation, perception, education, housing, transportation etc. The explosion of services is directly linked to this evolution; and this does not only involve industrial services but also the mechanisms that organize and control ways of life. The globalisation that we are currently living is not only extensive (delocalisation, global market) but also intensive: it involves cognitive, cultural, affective and communicative resources (the life of individuals) as much as territories, genetic Side 1 af 92

5 mere af virtuose træk, hvilket betyder, at sociale relationer og kommunikative evner indføjes i lønarbejde. 10 Michael Hardt skriver i forordet til The Affective Turn om en tendens indenfor akademisk forskning, som gør, at man kan tale om en decideret affektiv vending. 11 Affekt-perspektivet betyder et fokus på krop og sind, på forholdet mellem de to og dette vel at mærke under indtryk af forestillingen om en parallelitet mellem de to. 12 Affektivt arbejde er, jf. Hardt, et område indenfor det affektive perspektiv. 13 Han bruger begrebet affektivt arbejde til at forene og bygge videre på to forskellige teoretiske strømninger i forsøget på at begrebsliggøre såvel de kropslige som de intellektuelle træk ved de nye produktionsformer. 14 De to strømninger er 15 : 1) Tanker indenfor amerikansk feministisk forskning i naturen og værdien af kønsbestemt arbejde centreret omkring affekter, f.eks. emotionelt arbejde, pleje, moderligt arbejde og arbejde knyttet til familien generelt, både hvad angår lønnet og ulønnet arbejde. 2) Fransk og italiensk forskning i økonomi og arbejdssociologi vedr. intellektualiseringen af produktionen, bl.a. kendetegnet ved begreber som kognitivt arbejde. Det billede, der her tegnes, giver et overordnet indtryk af de vilkår, der danner baggrund for spørgsmålet om, hvordan vi skaber værdi gennem selvledelse et spørgsmål, der bliver stadig mere presserende. For mig at se handler et muligt svar på dette spørgsmål om realiseringen af en række brud. Det er brud, som dels har at gøre med, hvordan vi forholder os til os selv som mennesker i en affektiv økonomi i det 21. århundrede, og dels har at gøre med, hvordan vi de seneste par århundreder (og måske egentligt siden overgangen fra jæger- og samlersamfund til landbrugssamfund) har forholdt os til værdi som noget, vi skal samle på, under indtryk af en knaphedslogik. heitage (plants, animals, and humans), the resources necessary to the survival of the species and the planet (water, air, etc). It is about putting life to work. (Lazzarato, 2004, s. 205) 10 Virno, 2004, s. 63. Om virtuost arbejde i øvrigt, se f.eks. ibid. s Hardt, 2007, s. xii 12 Ibid., s. x 13 Ibid., s. xii 14 Hardt, 2007, s. xi 15 Ibid. Side 2 af 92

6 I kulissen venter en ontologi, som formuleredes for omtrent 100 år siden og i tilknytning hertil en etik, som er endnu ældre. Ud fra dette vil jeg udvikle en selvledelsens etik. En etik, der hjælper den selvledende med at navigere i, hvad Lazzarato beskriver som: en dynamik af kræfter, der etablerer et nyt forhold mellem ontologi og politik 16. Dette vil jeg gøre med udgangspunkt i fænomenet spiseforstyrrelser De nævnte brud er, som jeg ser dem: - et brud med det træk ved kapitalismen, der handler om akkumulation. Akkumulation synes såvel umulig som uhensigtsmæssig at efterleve i en affektiv økonomi. - et brud med den kartesianske res cogitans/res extensa -dualisme til fordel for anknytning til en parallelisme, der anser kroppen for at være ikke passiv, men aktiv og et aktiv. - et brud med forestillingen om det transcendentale subjekt til fordel for en tanke om den radikale forandring og en begrebsliggørelse af mennesket som en ramme for affekter, med udgangspunkt i Baruch de Spinoza og Henri Bergsons filosofier. Produktion og arbejde er ikke, hvad det har været. Alexander Carnera beskriver i sin doktordisputats, hvordan forfattere som Nikolas Rose, Lazzarato, Virno, Antonio Negri, Brian Massumi og Nigel Thrift bruger begrebet biopolitik om de seneste årtiers forandring indenfor produktion og arbejde, særligt integrationen af sociale størrelser i værdiskabelsen. 17 I og med at faktorer som opfindsomhed, skaberevne, sprogbehandling og kreativitet bliver selve kilden til produktion og rigdom, står arbejdskraften helt centralt i den biopolitiske tilværelse, og biopolitik omhandler således bl.a., hvad Carnera benævner livet som magt. 18 Dette øger behovet for en selvledelsens etik: Potentialet for innovative løsninger og bidrag til øget produktivitet grundes i mennesket som sådan og bygges op fra fødslen. 19 For den postindustrielle arbejder handler det ikke så meget om at forvalte arbejdstiden, som det handler om at forvalte hele livet. 20 Lazzarato kalder det sjælenes økonomi 21. Her må arbejder såvel som borger lære sig at færdes i et landskab af immaterielle størrelser og uhåndgribelige krav. Når arbejdet bliver virtuost og med subjektivitet som den primære produktionsfaktor, 22 bliver arbejderens involvering og bidrag selvsagt mere uhåndgribelige 16 Lazzarato, 2000, s Carnera, 2010a, s Ibid. 19 Lazzarato, 2005, s Ibid. 21 Ibid., s Pedersen, 2008, s. 176 Side 3 af 92

7 og ikke-målbare størrelser. Dette har konsekvenser, bl.a. for udnyttelse og akkumulation af ressourcer. 23 Jf. Carnera oplever vi som følge af nye mekanismer som kredsløb og cirkulation af immaterielle varer også gennemgribende forandringer af den individuelle eksistens og af det sociale. Når man konsumerer viden og værdier indgår man i en anderledes proces end, når det handler om en fysisk vare, der er produceret på en fysisk fabrik. 24 Det menneske, som Bruns benævner produser, har eksempelvis ikke megen gavn af den klassiske kapitalistiske fordring om akkumulation. Medarbejderen har en anden rolle end som en funktionelt bestemt del af produktionen: Hun er produktionssfæren som sådan. 25 I Michael Pedersens Tune in, break down and reboot, beskrives det, hvordan det er selve livets strømmen begær, tanker og tro som må udnyttes, mens den strømmer igennem medarbejderne. 26 Det vil sige, at begrebet om arbejde skal gentænkes ud fra en ikke nærmere bestemt subjektivitet, igennem hvilken livet strømmer, og igennem hvilken virksomheden kan få adgang til en dyrebar ressource. 27 Jf. Carnera kan det immaterielle og affektive arbejdes produkt ses som livets forlængelse, en proces, Bergson allerede beskriver i Den skabende udvikling. 28 Denne nye produktions væsen går imod en disciplinær organisering af arbejdet, hvor overraskelser og utilsigtede hændelser på samlebåndet skal elimineres. Tværtimod skal disse nu organiseres sammen med alt det skemalagte, rutinerne og det kontrollable. 29 Kun ved at mobilisere disse kræfter og indarbejde dem i værdisætningens logik, kan virksomheden kapitalisere på dem og opnå udbytte. 30 Carnera skriver om en tendentiel nedbrydning af modsætningen mellem liv og produktion, hvad angår det affektive arbejde arbejde, som involverer produktionen og manipulationen af affekter, begær og behov. 31 Dette lokaliseres i så forskellige miljøer som sygehusvæsenet, underholdningsindustrien, skolen og politiet, når det optræder som socialvæsen Lazzarato, 2004, s Carnera, 2010a, s Pedersen, 2008, s Ibid., s Lazzarato, 2004, s Carnera, 2010a, s Lazzarato, 2004, s Ibid., s Carnera, 2010a, s Ibid. Side 4 af 92

8 Ved at mobilisere arbejderens engagement frem for konkrete kompetencer er det, jf. Pedersen, muligt at opnå adgang til de allermest vitale ressourcer, til de virtuelle endnu ikke definerede, opdyrkede og begrænsede evner. 33 Personlige og faglige kompetencer flyder således sammen, og det bliver op til arbejderen selv at håndtere grænsen mellem disse to områder på en bæredygtig og selvfølgelig produktiv måde. Mistrives medarbejderen som en konsekvens af løbskløbet engagement, tilskrives det medarbejderens egen manglende duelighed udi selvledelsens kunst. 34 Og kravene til denne kunst bliver højere. 35 I arbejdet såvel som udenfor handler det om den optimerede kapacitet: Kapaciteten til aktiv deltagelse og ansvarsfuld disponering af eget liv. 36 Arbejderen må ifølge Pedersen cope. Coping betegner, jf. Richard S. Lazarus, arbejderens kognitive og adfærdsmæssige bestræbelser på at mestre, tolerere eller minimere stressfulde hændelser. 37 Og dette er mildest talt lettere sagt end gjort. Arbejderen kan føle det, som om hun kæmper mod sig selv, mod sin egen natur. Det er (paradoksalt nok), hvad den selvledende medarbejder får at vide: I Menneske i en omstillingsfanatisk kultur beskriver psykolog, primatolog og adfærdsforsker Jill Byrnit, hvordan mennesket trods stor grad af fleksibilitet, tilpasnings- og overlevelsesevne ikke nødvendigvis trives og måske ligefrem bliver sygt under meget foranderlige forhold, begrundet i, at den evolutionære selektion er konservativ af natur. 38 Dette er i modsætning til den kulturelle evolution, der kan være radikal i sin foranderlighed. Vi får således et misforhold, der kan gå ud over såvel trivsel som sundhed. 39 Byrnit taler om myten om det konstant omstillingsparate individ. Dette individ udsættes for ideologiske påbud om konstant at være i mental bevægelse via en samfundsdiskurs, der hylder den evige bevægelse og stigmatiserer stilstand. 40 Det, Byrnit kalder forandringsideologiske strategier, virker ifølge hende stik mod hensigten: De medfører, at psykiske ressourcer bruges på basale behov som eksempelvis tilhørsforhold til gruppen med den konsekvens, at der ikke levnes nær så megen omstillingsparathed til udførelsen af de egentlige arbejdsopgaver. 41 Byrnit anser det for en trussel mod såvel produktivitet som sundhed, når vi som mennesker udfordrer vores sociale fleksibilitet i det 33 Pedersen, 2008, s Ibid., s Carnera, 2010b, s Ibid., s Pedersen, 2008, s Byrnit, 2006, s Ibid., s Ibid., s Ibid., s. 121 Side 5 af 92

9 omfang, som vi gør det i de post-moderne, vestlige samfund, særligt i forbindelse med det grænseløst fleksible arbejde. 42 Og hun taler for ikke blot at tænke i udvikling af arbejderne, men også i udvikling af arbejdets tilrettelæggelse og krav under hensyntagen til, hvad mennesket som art er skabt til at leve under. 43 Anders Johansson og Mattias Martinson beskriver i indledningen til Efter Adorno, hordan den dominerende kategori identitet virker utidssvarende i samfund præget af krav om stadig forandring. De skriver: Vi lever kort sagt i en tid som kräver stabilitet och ständig tillväxt, försoning och rätt till ensidiga sanktioner. Den bisarra konsekvensen blir stabilitet i form av tillväxt; försoning i form av sanktioner. 44 Sådanne paradoksale forhold kræver dialektisk tænkning. Ellers havner man let i uhensigtsmæssige problematiseringer, uproduktive måder at stille spørgsmål på til denne verden. Dette ses såvel i den stadig utilstrækkelige begrebsliggørelse i litteraturen om spiseforstyrrelser med utilstrækkelige behandlingsformer til følge som hos den spiseforstyrrelse selv, hvor alt-intet- og enten-eller-tænkningen dominerer selvforholdet og forholdet til verden, ofte med eksistentiel invalidering til følge. Når den selvledende, virtuose og stressede medarbejder vejledes i at cope, virker det ifølge Pedersen som en bekræftende og endog accelererende faktor i forhold til de forhold og mekanismer, det skulle afhjælpe. Frustration og angst forsvinder ikke; blot gives der nye måder at være frustreret på. 45 Pedersen beskriver med formuleringen tune in, break down and reboot en proces, der ligner den bulimiske piges. Hvad handler den proces om? For mig at se er det et spørgsmål om overload, for nu at blive i jargonen. Jeg tænker her ikke på overbelastning pga. livet i den affektive økonomi eller det hurtige samfund, men mere som konsekvens af en uhensigtsmæssig måde at være i dette liv på. Det handler om, hvordan vi ser os selv og om, hvordan vi handler. Og i den forbindelse er det meningsfuldt at se på reaktionsmønstrene hos spiseforstyrrede selvledelsens udpinte eminencer 46. Susan Bordo beskriver 42 Ibid., s Ibid., s Johansson og Martinson, 2003, s Pedersen, 2008, s I antologien Sociale Patologier betegner Lars Geer Hammershøj tilsvarende anoreksi som et afsindigt selvdannelsesprojekt (Fagboginfo, bilag XVIII, s. 2) Side 6 af 92

10 spiseforstyrrelser som kulturelt og historisk situerede i højtudviklede industrielle samfund siden sidste halvdel af 1800-tallet, og hun fortæller om en dramatisk stigning i forekomsten i 1980 erne og 1990 erne. 47 Spiseforstyrrelsernes problematik giver for mig at se et tydeligt billede af udfordringer og muligheder i en affektiv økonomi. Den spiseforstyrrede illustrerer vanskelighederne ved den affektive eksistens og den aktive formulering af sig selv som subjekt, når det sker på baggrund af forestillingen om det transcendentale subjekt og fordringen om akkumulation. Samtidig udtrykker den spiseforstyrrede en paradoksal flair for selvledelse, som kan have relevans i forbindelse med udviklingen af forskellige mestringsteknikker. Jeg undersøger ikke spiseforstyrrelser som et symptom på et sygt samfund, men mere som noget, vi kan lære af at se på noget, der giver os muligheden for at lære at leve bedre. Altså er mit ærinde et etisk et af slagsen og ikke et spørgsmål om at kulegrave og kritisere samfundet. Her følger jeg i øvrigt en fordring om, at filosofi så at sige er, hvad den gør. 48 Hvad Carnera betegner som en optagethed af en radikalisering af Marx realsubsumption hos eksempelvis Lazzarato og Virno 49, med hvad der følger at magt over livet, er således ikke i fokus i indeværende projekt. Jeg vil ikke skælde ud på kapitalismen; den akkumulerer så at sige bare. Det er for mig at se hverken den eller det hurtige samfund, der stresser mange og invaliderer en del, eksempelvis psykisk sårbare eller stærkt sensitive 50 som spiseforstyrrede. Derimod handler det om, hvad Massumi betegner som den intensitet, hvormed vi lever og bevæger os gennem verden. 51 Denne intensitet er forbundet med vores kropslighed, og det, der gør os syge, er for mig at se bl.a. en uhensigtsmæssig opfattelse af kroppens potentiale og mere generelt det, at vi lærer at opfatte os selv på en måde, som ikke harmonerer med det samfund, vi lever i: Det gør os syge at forsøge at fastholde et transcendentalt subjekt, frem for at se os selv som rammer for affekter, der strømmer igennem os. Og det gør os syge at akkumulere affekter og immaterielle værdier i det omfang noget sådant overhovedet kan lade sig gøre. Dette vil jeg vise, og vigtigere: at vi med udgangspunkt i en ontologi formuleret af Bergson kan nå til en mere hensigtsmæssig forståelse af, hvad det vil sige at være menneske og i forlængelse heraf, hvordan vi kan udvikle en etik for selvledelse, en etik, der så at sige praktiserer livet som magt Bordo, 2003, s Jf. Marx 11. Feuerbach-tese 49 Carnera, 2010a, s Udtrykket highly sensitive person har jeg fra Elaine E. Aron. Mere herom følger s. 48 i indeværende afhandling 51 Zournazi, 2002, s Det videre arbejde, herunder selve udviklingen af en sådan etik ligger i forlængelse af indeværende afhandling. Side 7 af 92

11 Antropolog og Ph.d. ved LPF Susanne Ekman har i sit arbejde med moderne vidensarbejdere berørt behovet for at begynde at tænke i hvileperioder og det hensigtsmæssige ved arbejdere, der, jf. Lene Halmø Terkelsens gengivelse, nok brænder, men forstår at skrue ned for flammen i perioder. 53 Hun skriver om behovet for, at det også fra ledelsen lyder: Det er ikke kun originalitet, vi efterspørger, men også langtidsholdbarhed, og den findes kun, hvis I kan finde ud af en gang imellem også at lave det kedelige arbejde, der ikke tærer på de samme ressourcer. 54 Om udfordringen for den selvledende medarbejder skriver hun: Den optændte tilstand har tendens til hele tiden at ville fortsætte sig selv. Det kan godt være, at det føles superfedt, men man får det altså skidt i det lange løb, hvis man aldrig spiser noget tørfoder. Og det er den opgave, du er stillet på. Hvis du har adgang til morfinen, skal du kunne forvalte den. 55 Spørgsmålet er så, om hvileperioder er et bæredygtigt svar. Det svarer ikke på, hvordan den engagerede selvledende medarbejder skal forholde sig udenfor hvileperiodens helle. Hvordan kan hun være i kompleksiteten, i mødet, i affekternes strømmen på en bedre måde? Praksissen med at bryde sammen og lukke ned for at reboote er i sagens natur ikke vejen til, hvad Rosi Braidotti kalder et bæredygtigt selv 56. Samme uhensigtsmæssighed gør sig gældende, hvad angår det at udvikle en spiseforstyrrelse for at håndtere kompleksitet og affekter. Men spiseforstyrrelser kan være vejledende i forhold til øvrig selvledelse i deres egenskab af grænsetilfælde, og et arbejdet med at integrere spiseforstyrrede på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt kan hjælpe alle til bedre at mestre selvledelsens kunst, ikke mindst hvad angår udnyttelsen af kroppens kraft. Her er en vej til med Hjorths ord at skabe værdi gennem selvledelse. 53 Terkelsen, 2010, s Ekman, 2007, s. 28 (bilag VIII, s. 3) 55 Ibid., s. 28 (bilag VIII, s. 3) 56 Braidotti, 2006, s. 134 Side 8 af 92

12 På baggrund af dette lyder problemformuleringen for denne afhandling: Hvordan kan vi forstå spiseforstyrrelser som postindustriel selvdannelse? Og hvilke perspektiver gives der i forlængelse af dette på produktiv selvledelse? Side 9 af 92

13 Indledende metode konstellationstænkning For ¾ århundrede siden skriver Henri Bergson følgende om, hvad han mener, diverse filosofiske systemer særligt har manglet, nemlig præcision ift. den levende virkelighed: What philosophy has lacked most of all is precision. Philosophical systems are not cut to measure the reality in which we live; they are too wide for reality. Examine any of them, chosen as you see fit, and you will see that it could apply equally well to a world in which neither plants nor animals have existence, only men, and in which men would quite easily do without eating and drinking, where they would neither sleep nor dream nor let their minds wander; where born decrepit, they would end as babes-in-arms; where energy would return up the slope of its dispersion, and where everything might as easily go backwards and turn upside down. 57 Dette manglende hensyn (eller kendskab) til, hvad vi vel slet og ret kan kalde det levende, ser jeg manifesteret i dag i spiseforstyrrelsernes øjensynligt livs- og kropsforsagende adfærd. Jeg ser spiseforstyrrelser som en grænseproblematik. Den spiseforstyrrede kæmper med etableringen og forståelsen af egne grænser, og faglitteraturen kæmper med en problematik på grænsen af vores fatteevne, fordi adfærden ikke kan forstås entydigt som hverken somatisk sygdom, psykisk sygdom, afhængighed eller klart defineret modstand. For godt ½ århundrede siden ser Theodor W. Adorno den samme mangel på hensyn til eller forståelse for det levende. Da han udvikler sin negative dialektik, er det i forsøget på på en gang at udvise respekt for, hvad han kalder det ikke-identiske ved at anerkende vor tænknings, vort sprogs og vore begrebers utilstrækkelighed og samtidig glimtvis med selvsamme tænkning, sprog og begreber at nå det ikke-begrebslige. Forsøget udmøntes i konstruktionen af såkaldte modeller og konstellationer. Det kan diskuteres, om han i sine modeller bryder igennem og realiserer sit håb, men i grundformen: begrebernes diskussion med hinanden og bevidsthed om egen utilstrækkelighed, finder jeg støtte til at praktisere en vedvarende refleksivitet. 57 Andreassen, 2001, s. 3 Side 10 af 92

14 Adorno og opgøret med identitetstænkningen Som Adorno skriver, siger navnet på hans dialektik umiddelbart ikke andet end, at objekter ikke går restløst op i deres begreber. 58 Det modsiger den traditionelle norm om korrespondens, og det er en tanke med betydelige konsekvenser. Adorno skriver i Negative Dialektik primært op imod Hegel og dennes positive dialektik, som ifølge Adorno bygger på og udtrykker såkaldt enheds- eller identitetstænkning. Adorno beskriver, hvordan vi af vores bevidsthedsstruktur påtvinges at stræbe efter enhed og identitet. 59 At tænke er at identificere, skriver han. 60 Begreber er det medium, vi kan arbejde i; identitet er indbygget i vores tænkning. Men den begrebslige tænkning tillægges så at sige for stor autoritet. Mangfoldighedstænkning, der tager hensyn til det specifikke, bliver ifølge Adorno nedvurderet, og den tolkes i identitetstænkningens lys som manglende utvetydighed. 61 På baggrund af identitetstænkning bliver enhed således målestokken for mangfoldighed. 62 Poul Ferland skriver i artiklen Belysning af begreberne identitet og ikkeidentitet i tilknytning til Adornos Ästhetische Theorie, at identitetstænkningen er så omfattende, at der ikke er noget positivt, filosofien kan gribe fat i 63. Alt er... gennemsyret af det identiske, og det eneste, der er tilbage for filosofien at gøre, er at kritisere identitetstænkningen og give den negativ[e] minimalbestemmelse, som det ikke-identiske er udtryk for. 64 Denne stræben efter identitet eller enhed skyldes ifølge Adorno ikke en erkendelsesmæssig lov 65, men er socialt og historisk skabt. Ferland beskriver, hvordan Adorno ser en sammenhæng mellem princippet om identitet og bytteprincippet. 66 Det betyder, at [k]ritik af identitetsprincip er virkningsløs uden i høj grad at være kritik af det vareproducerende samfund, så længe værdiloven er virksom som samfundsmæssigt syntesis-princip, som social ordningsform Adorno, [1966] [1973] 2007, s Ibid. 60 Ibid. 61 Ibid., s Ibid., s Ferland, 2003, s.1 64 Ibid. 65 Adorno, [1966] [1973] 2007, s Ferland, 2003, s. 1 Side 11 af 92

15 Identitetstænkningen betyder ifølge Steffen Böhm, at den af fornuften opnåede frihed (jf. oplysningen) er ufuldkommen. 68 Midlet til naturbeherskelse (identitetstænkningen) er så at sige kammet over, og har taget magten, således at nu også menneskets natur undertrykkes. Denne natur, menneskets sande identitet beskriver Ferland: Sand identitet - kunstværkets, men utvivlsomt også eksempelvis menneskets - har altså ikke noget at gøre med at være som man nu engang er fra naturens hånd; dette sidste har mere at gøre med alles kamp mod alle, ifølge Adorno. Langt snarere er kunstværkers - og menneskers - sande identitet ånd - der konstitutivt ikke er ren, som det hedder i [Ästhetische Theorie] -, rationalitet, der rigtigt nok gør op med den naturbeherskende, naturundertrykkende rationalitet 69 Det, der er på spil hos Adorno, er så at sige befrielsen af ikke-identiske. 70 Det er en bestræbelse på at opløse den hegelianske enhed af identitet og ikke-identitet. 71 Johansson og Martinson beskriver den bestemte negation som livsnerven i såvel Hegels som Adornos filosofi, men med den afgørende forskel, at de to filosofier bygger på forskellige grundlæggende antagelser: Hegels filosofi handler om identiteten mellem identitet og ikkeidentitet, mens Adornos handler om ikke-identiteten. 72 Johansson og Martinson citerer Adornos Metaphysik. Begriff und Probleme:... att den hegelska filosofin innehåller ett moment där också den som har gjort den bestämda negationen till sin livsnerv slår över i affirmation och därmed i ideologi: tron att negationen genom att drivas tillräckligt långt, och genom att spegla sig själv, blir ett med positiviteten. Detta, mina damer och herrar, läran om den positiva negationen, är just precis den punkt vid vilken jag vägrar att följa Hegel Ibid., s Böhm, 2007, s Ferland, 2003, s Adorno, [1966] [1973] 2007, s Ibid., s Johansson og Martinson, 2003, s Ibid., s. 15 Side 12 af 92

16 Et af formålene med Negative dialektik er at udfolde den paradoksale titel. Adorno tager udgangspunkt i en praksis (Hegels dialektik), som udtaler sig positivt om verden, for så (Adorno) at udarbejde en negativ, ikke-bekræftende praksis. Med sig tager han det produktive ved begrebers og idéers diskussion med hinanden, men det er vigtigt for ham at efterlade enheds-tænkningen med dens statiske karakter. 74 Ferland udtrykker dette formål, som ifølge ham er formålet med Ästhetische Theorie som påpegningen af, at den bevægelse ikke er alt, som tenderer hen imod at gøre alt til det samme, den bevægelse, som i sidste ende gør fælles sag med døden. 75 I det hegelianske system taber det dynamiske så at sige til det statiske og begrebernes selvtilstrækkelighed og systemet bliver således aldrig skabende. 76 Ifølge Johansson og Martinson går Adornos kritik på en måde også på tænkningens statiske karakter, og den utopiske befrielse fra denne skal ikke medføre kaos, men en radikal tidslighed 77 et hensyn til det konkrete. Man må så at sige forsøge at erfara situationen dialektiskt, hvis man vil gøre situationen ære. 78 Mobilitet er således essentielt for bevidstheden. 79 Böhm beskriver, hvordan opgaven for den kritiske teori er kontinuerligt at tænke mod sig selv, at negere sig selv. 80 Denne konstante negation af sig selv ser jeg som et modtræk under indtryk af truslen fra enhedstænkningen. Det handler om ikke at blive fanget, sidde fast. Denne ambition om at give plads for det dynamiske frem for det statiske deler Bergson og Adorno. Adorno gør imidlertid også opmærksom på, at [k]ritik af systemer og af systematisk tænkning er overfladisk, så længe den ikke kan frigøre den sammenhængende kraft, som de idealistiske systemer havde overgivet til det transcendentale subjekt. 81 Man må skabe bindende udsagn uden et system. 82 Til dette formål introducerer Adorno de såkaldte modeller og konstellationer. Konstellationerne Modellerne, som bygges op af konstellationer, har en selvstændig, skabende funktion. De er helt nødvendige og skal ikke blot anvendes som tydeliggørelse af generelle refleksioner. 83 Adorno redegør for modellernes funktion og opbygning 84 : 74 Adorno, [1966] [1973] 2007, s Ferland, 2003, s Adorno, [1966] [1973] 2007, s Johansson og Martinson, 2003, s Ibid., s Adorno, [1966] [1973] 2007, s Böhm, 2007, s Adorno, [1966] [1973] 2007, s Ibid., s Ibid., s. xx Side 13 af 92

17 Dels er de rammer om diskussion af nøglebegreber fra filosofiske discipliner. Dels fungerer de som intervention i disse discipliner, herunder metafysikken, i forbindelse med hvilken Adorno ønsker intet mindre end at dreje den kopernikanske revolution om sin egen akse. 85 Han ønsker at gøre for forholdet mellem fornuft, begreber og det ikke-begrebslige, hvad Kopernikus gjorde for vores opfattelse af forholdet mellem jorden og solen. Malene Busk skriver om arbejdet med begreberne indenfor modellerne og om kraften i disse interventioner: Adornos filosofiska metod består i att konstruera och använda begreppen som sensitivtintellektuella muskler; att träna dem till att tåla skakningarna i den levande och intensiva känslosamhetens många förbindelselinjer utan att dra sig samman i vanmakt eller förhärdad dumhet. Som Adorno ofta understryker är det inte genom sina hållningar, utsagor eller sitt engagemang filosofin är utopisk, utan just genom denna metod utövandet av begreppsligt liv, begreppslig kraft. 86 Fremgangsmåden indenfor modellerne går ud på at famle sig frem via konstellationer. 87 Dette er en disciplin (famlen), som også Bergson lægger vægt på: Bergson skriver i Den skabende udvikling, at der ingen frembringelse finder sted uden søgen og ingen søgen uden famlen. 88 Logisk konsistens og famlen kan godt følges ad. Adorno beskriver en dobbelt adfærdsmodus: En indre, den immanente proces, som er den egentlig dialektiske, og en fri ubundet, som en træden ud af dialektikken. 89 Han taler om filosofiens to poler 90 : Tvang (overbevisende) og leg 91, og med henvisningen til erkendelses-potentiale i kunsten gør han opmærksom på, at formen ikke er afgørende, så længe der i indstilling og adfærd afstås fra pseudo-morfose 92. Jf. Carnera om bl.a. Spinoza handler spørgsmålet om form om styrken i sammensætningen af legemer. 93 Sådan søger Adorno at lave sin kritik. Konstellationerne er ikke tilfældige associationsrækker, men bygger på sagens egne vilkår ved så at sige helt enkelt at lytte til og tage sagen selv alvorligt. Adorno skriver: Immanent kritik af intellektuelle og kunstneriske fænomener søger at gribe, gennem analysen af deres form og 84 Ibid. 85 Ibid. 86 Busk, 2003, s Adorno, [1966] [1973] 2007, s. xx 88 Bergson, [1907] [1915] 1973, s Adorno, [1966] [1973] 2007, s Ibid., s Det er ikke uinteressant her at have Peirces begreb om abduktion in mente. 92 Adorno, [1966] [1973] 2007, s Carnera, 2010a, s. 411 Side 14 af 92

18 betydning, modsætningen mellem deres objektive idé og deres ideologiske 94 præsentation. 95 Jf. Böhm består immanent kritik ifølge Adorno af mikropolitiske og mikrofrigørende interventioner i og kritik af sociale relationer. 96 For Adorno er den erkendelsesmæssige utopi at bruge begreber til at åbne det ikkebegrebslige med begreber, uden at gøre det lig dem. 97 Selvrefleksion er således vejen ud af begrebets tilsyneladende væren-i-sig-selv som en enhed af mening. 98 Adorno beskriver, hvad han forstår ved filosofisk erfaring : En sådan kan opnås, hvis filosofien opgiver hævdelsen af at beherske det uendelige. Filosofien ville da selv blive uendelig, intet andet end fuld, ikke-reduceret erfaring gennem begrebslig refleksion. 99 Han organiserer møder mellem begreber for at få dette til at ske. I konstellationer må begreb transcendere begreb og herigennem nå det ikke-begrebslige. Uden en sådan (utopisk) mulighed må filosofien såvel som menneskesindet ifølge Adorno kapitulere. 100 Som svar på bl.a. Hegels dialektik og tanker om transcendens beskriver Adorno, hvordan vi kun har makrologiske midler til at bedrive mikrologi. 101 Adorno har ambitioner om gennem logisk konsistens at udskifte, hvad han kalder enhedsprincippet og det overordnede begrebs overherredømme med idéen om, hvad der ville være udenfor en sådan enheds herredømme. 102 Han ønsker en filosofi, der frigør sig fra og hæver sig over den tanke, der størkner i tællelige teoremer. 103 Logisk set er identitetstænkningen selvmodsigende, jf. Ferland ikke mindst qua sin iboende og selvrådige vilje til at gøre dét ens, som åbenbart ikke er det - i modsat fald ville denne vilje være overflødig 104. Adorno vil så tæt som muligt på det mangfoldige. Målet er total selvopgivelse 105. Han ønsker at gennemtrænge splittelsen mellem ren filosofi og det substantielle område, for på den måde så at sige, at gøre filosofi virkelig. 106 Substantiel tænkning har således forrang, og 94 Ideologi bliver af Adorno beskrevet som idéen om et primært grundlag og antagelsen af identitet mellem begreb og fænomen. (Adorno, [1966] [1973] 2007, s. 40) 95 Böhm, 2007, s. 109 (modificeret oversættelse ved Böhm) 96 Ibid., s Adorno, [1966] [1973] 2007, s Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., s. xx 103 Ibid., s Ferland, 2003, s Adorno, [1966] [1973] 2007, s Ibid., s. xx Side 15 af 92

19 Adorno kritiserer grundlags-begrebet og idéen om en prima philosophia. 107 Johansson og Martinson skriver også om Adornos krav om, at tænkningen utgår ifrån och är nedsänkt i det mest samtida och konkreta. 108 Adorno og den aporetiske frihed Begrebet er ifølge Adorno tænkningens organ og samtidig det, der adskiller tænkningen fra det ikke-begrebslige. 109 På en gang er vi afhængige af begreberne, og samtidig må vi søge deres grænse for at nærme os såvel forståelse af det ikke-begrebslige som frihed. Begrebet negerer ifølge Adorno det ikke-begrebsliges længsel, og filosofien kan hverken omgå eller overgive sig til denne negation, men må stræbe efter at transcendere begrebet, ved hjælp af begrebet. 110 I lyset af dette kan Adorno skrive: Filosofiens frihed er intet andet end evnen til at give stemme til dens ufrihed. 111 Det er i den forstand, man kan tale om Adornos tænkning som immanent. Ferland skriver om denne frihed: I denne historiske situation at gøre differensen eller forskellen til noget urørligt i dens modsætning til identiteten ville derfor for Adorno være yderst problematisk: Selv det forskellige er præget eller rent ud formet af det identiske, ligegyldigt om det ter sig som oppositionelt. At være fortaler for det forskellige er i dag at foregøgle en renhed i det forskellige, en det forskelliges frihed fra det identiske, som ikke findes. 112 Den begrebsmæssige helhed er skin, men vi er ifølge Adorno nødsaget til immanent at gennembryde skinnet af total identitet efter tænkningens egen standard. 113 Vil vi søge at udtrykke det uudtrykkelige, går vejen gennem begreberne. 114 Idet vi er klar over umuligheden af den direkte formidling, må søgningen efter det ikke-begrebslige foretages ved hjælp af begrebet, men ved at vende dette mod sig selv, ved at søge dets grænse. Denne udfordring af (egne) grænser må tilføres teorierne om spiseforstyrrelser, hvis eksperterne skal gøre sig håb om at forholde sig produktivt til spiseforstyrrelsernes dynamik. 107 Ibid., s Johansson og Martinson, 2003, s Adorno, [1966] [1973] 2007, s Ibid. 111 Ibid., s Ferland, 2003, s Adorno, [1966] [1973] 2007, s Ibid., s. 9 Side 16 af 92

20 Adornos aktualitet udtrykkes ifølge Johansson og Martinson ved det, at den hegelianske sætten subjektet først og forestillingen om og stræben efter identitet, enhed og sandhed stortrives i dagens tænkning. 115 Og fra Ferland lyder det, at identitet i dag dominerer alt; det, at ikke-identiteten bliver en central kategori for filosofien i dag, har som forudsætning, at identitet er den i tiden reelt, materielt, socialt helt dominerende - ja, nærmest skinmetafysiske - kategori, som filosofien altså må forholde sig til, man kan sige: defensivt 116. At forstå forståelse Følger vi den negative dialektik, bør filosofi praktiseres under hensyntagen til frihedens såvel som erkendelsens aporetiske natur og ikke under indtryk af forsimplende dualisme eller spørgsmål om sandt eller falsk. 117 Vigtig for min tænkning er en dialektisk dualisme (til forskel fra en ekskluderende en af slagsen) foruden en orientering efter produktive konstellationer. Konstruktionen af produktive konstellationer har dels at gøre med mine tanker om eksistensen som en række af møder, begivenheder om man vil, dels med den etiske fordring om at øge den menneskelige handlekraft, som foruden at være målet for den etik, som gerne skulle komme ud af indeværende projekt, også ligger til grund for mine metodologiske prioriteringer. Jeg arbejder ikke ud fra en ambition om at nå højere niveauer af sandhed, men på baggrund af fordringen om at øge den menneskelige handlekraft, med alt hvad det indebærer. Mine metodologiske overvejelser har at gøre med, hvordan vi kan forstå forståelse. Om Spinozas indstilling til dette skriver Gilles Deleuze i Spinoza Practical Philosophy: Målet er ikke at gøre noget kendt for os, men at få os til at forstå vores videns-kraft 118. Vi har her at gøre med, hvad Alexander Carnera betegner livet som magt. Carnera skelner 115 Johansson og Martinson, 2003, s Ferland, 2003, s Adorno, [1966] [1973] 2007, s Deleuze, [1970] 1988, s. 83 Side 17 af 92

21 mellem tre former for og forståelser af magt 119, nemlig magt over (potestas, Hobbes), magt til (production, Foucault) og magt som kraft (potentia, Spinoza). Det er denne sidste form, jeg arbejder ud fra i min forståelse af videns-kraft, og det er i denne forstand, at den videns - problematik, jeg arbejder med, i virkeligheden er et etisk spørgsmål. Det gør noget ganske anderledes for tanken: Det er ikke et spørgsmål om viden i klassisk forstand, men om tanker eller idéer. Når jeg bruger begrebet viden, er det i en redefineret udgave. Det er ikke et spørgsmål om at opnå viden (med sin forstand) om en verden, der er adskilt herfra. Snarere end et spørgsmål om viden eller begreber, der repræsenterer noget i verden, er det et spørgsmål om tanker eller idéer, der er i verden, lige såvel som kroppen og affekterne er det, og som er skabende. Således er jeg mere interesseret i det etiske spørgsmål Hvad gør vore tanker om selvet? end i spørgsmålet Hvad kan vi vide? Hermed er produktion af viden et spørgsmål om produktive konstellationer, et krav 120 om at hjælpe mennesker til størst mulig kraft. Vi kan tale om forståelse som en begivenhed, noget, der ikke kan gengives, og hvor spørgsmålet i stedet er, hvordan vi kan gentage (med en forskel) på produktiv vis. Michel Foucault skriver i en anmeldelse af Deleuzes Forskel og Gentagelse, at Deleuzes tænkning såvel som den sande filosofi er karakteriseret ved gentagelsen af en enestående begivenhed der aldrig lader sig reproducere og siden skriver han, at man må genoprette karakteren af begivenhed ved diskursen såvel i undersøgelsen af diskurser som, når man selv skriver. 121 Med en forståelse af vores videns-kraft kan vi bruge denne i analysen af konkrete problematikker: Man skal ikke lede efter en filosofi i denne ekstraordinære frembryden af nye forestillinger og overraskende begreber. Derimod handler det om at skabe svar på konkrete spørgsmål. Spørgsmål der i mindre grad retter sig mod tingenes hvorfor end mod deres hvordan. 122 I samme ånd skriver Adorno om at bruge subjektets styrke til at trænge igennem den konstituerende subjektivitets fejlslutninger. 123 Der er et vist overlap mellem denne tysker og de senere franske poststrukturalister. Foucault selv kommenterede på denne sammenhæng: 119 Carnera, 2010a, s Ibid., s. 93 (note 137) 121 Raffnsøe, Gudmand-Høyer og Thaning, 2008, s. 72 (note 42) 122 Ibid., s Adorno, [1966] [1973] 2007, s. xx Side 18 af 92

22 If I had known the Frankfurt School at the right time, I would have been spared a lot of work. Some nonsense, I wouldn t have expressed and taken many detours as I sought not to let myself be led astray when the Frankfurt school had already opened the ways. There is a remarkable problem of non-penetration of two forms of thought which are akin to each other. Perhaps it is this proximity which explains the non-penetration. Nothing obscures a common problem more than two related ways of approaching it. 124 Viljen til det levende Samme vilje til det levende, så at sige, som Adorno udtrykker, finder vi hos Deleuze, jf. hvad Finn Janning i Invitation til modstand skriver om Deleuzes praksis, dog med den forskel, at referencer og filosofihistorie dyrkes i forskellig grad af de to filosoffer. Adorno deler Deleuzes ambition, som beskrevet af Janning, om en praksis, der bygger på åbenhed, mod og fantasi. 125 I lyset af en ambition om at frigøre mennesket fjerner Deleuze sig ifølge Janning fra det moderne akademis hang til referencer og systemer, som typisk kvæler tanken 126. Janning skriver: Filosofi er hos Deleuze ikke en akademisk disciplin, men en praksis hvor det står alle frit for at prøve sig frem. Alle kan deltage. Denne invitation er i mine øjne det mest tiltrækkende, fordi han prøver at give os modet til at tage livet tilbage. 127 Det er en invitation, der ifølge Janning bygger på Nietzsche og dennes forfægtelse af og tro på livets sande kræfter 128. Et decideret eksistentielt mod til at handle, hvorved filosoffen tør tro på det, som sker 129. Det er et spørgsmål om at forstå vores videns-kraft. Det er et spørgsmål om indstilling, en etisk fordring om at tage ved lære, når [filosofien] møder noget 130. Det handler om en måde at være i verden på, om åbenhed og modtagelighed 131. Og det handler om at undgå utidig afkodning, som hindrer os i at lære, ved det, at den 124 Foucault og Lotringer (Red.), [1989] 1996, s Janning, 2009, s Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid. 130 Ibid. 131 Ibid. Side 19 af 92

23 reducerer, negligerer eller minimerer potentialet i erfaringen. 132 Også Deleuzes tænkning præger indeværende projekt, ikke mindst ved det, at mine læsninger af Spinoza, Bergson og Foucault bl.a. går gennem Deleuze (via hhv. Spinoza. Practical Philosophy, Bergsonism og Foucault). Hos Spinoza og Bergson ses det fællestræk at give kroppen plads og at anerkende den særlige form for erkendelse, som gennem affekter kan opnås qua kroppens særlige form for forbundenhed med verden. 133 Adornos tanker om vigtigheden af kroppen og det sanselige kommer (mere eller mindre indirekte) til udtryk (bl.a.) i Ästhetische Theorie. Som Ferland bemærker, kommer ordet æstetik af det græske aisthesis 134 : følelse, følelsesevne, følesans (af aisthanesthai: føle ). 135 Den begrebslige tænkning mangler ifølge Adorno naivitet, sårbarhed, nærhed og netop derfor er kunsten den en god partner. 136 Disse relationer forenes i motivationen for indeværende projekt: Behovet for et sprog, der tager det levende alvorligt, og for en etik, der viser det postindustrielle selvledende menneske i en affektiv økonomi, hvordan hun kan gøre det samme. Et behov, jeg ser i forekomsten af stress og depression og ikke mindst i måden, hvorpå disse italesættes og håndteres. Jeg har som nævnt valgt at arbejde med, hvad jeg anser for at være grænsetilfælde af denne problematik: Spiseforstyrrelser. Vejen frem? En fastlagt metode? Traditionelle konklusioner er ikke noget, man ser meget til i Adornos værker, og vedrørende den konkrete utopiske mulighed, skriver han om dialektikken, at den er ontologien om tingenes forkerte tilstand. 137 Det er kun som defineret i opposition til identitetstænkningen, at det ikke-identiske har eksistens: Tingenes ikke-funktionelle væren sig selv ville være utopien, citerer Ferland ham for at skrive. 138 Dialektik bliver således den konsistente fornemmelse af ikke-identitet. 139 Den substantielle tænkning er kontekstuel og må retfærdiggøres undervejs. Som Adorno skriver, er det vigtigt, 132 Ibid., s Carnera, 2010a, s Ferland, 2003, s. 4, note vi 135 Dahl og Dahl, Johansson og Martinson, 2003, s Adorno, [1966] [1973] 2007, s Ferland, 2003, s. 4, note v 139 Adorno, [1966] [1973] 2007, s. 5 Side 20 af 92

24 at kortene så vidt som muligt bliver lagt på bordet det er ikke ensbetydende med, at man spiller spillet. 140 En konsekvent gennemført refleksiv praksis tilsiger også, at jeg hos Adorno ikke har fundet en endelig eller fastlagt vej at gå. Hvad jeg har fundet, er et godt udgangspunkt for kritisk tænkning. Jf. Johansson og Martinson er Adorno ingen handlingens filosof. Hans relevans ligger på ett annat plan. 141 Adorno lærer os, ifølge Johansson og Martinson: 1) At forudsætningen for kritisk tænkning er opmærksomhed på tænkningens egne begrænsninger og skadevirkninger. ( Tänkandet är inget fritt svävande logos ) 2) At al tænkning har en politisk dimension, så enten kan man bidrage til at opretholde tingenes tilstand, eller også kan man forsøge at muliggøre en anden verden. 143 Det er netop på dette plan, jeg bruger Adornos tænkning. At jeg supplerer den, hvad angår mulige handlinger (Bergson og Spinoza), er ikke en underkendelse af dens relevans, hvad angår muligheden for kritisk tænkning. Johansson og Martinson: Möjligheten för ett ansvarsfullt tänkande ligger följaktligen inte i realiserandet av en utopisk ordning, utan i att inom sig själv, åter och återigen, i ljuset av utopin formulera sin egen uppgift som en omöjlighet. Det är denna otillfredsställda och otillfredsställande rörelse som gör tänkandet dialektiskt. 144 Formen for Adornos tænkning henter sin styrke i(bevidstheden om) sin egen ufuldkommenhed. 145 Adorno forholder sig konsekvent til det på engang umulige og nødvendige i skrivningen. Hos ham forstås... skriften som tänkande; ett skrivande som varken är klart över sig självt eller sitt ämne i förväg 146 en slet og ret refleksiv praksis. I Adornos filosofi finder vi, jf. Johansson og Martinson, et imperativ, som vi kan bruge i dag:... den förnuftiga tanken är oförnuftig, just därför får vi inte sluta tänka Ibid., s. xix 141 Johansson og Martinson, 2003, s Ibid. 143 Ibid. 144 Ibid., s Ibid., s Ibid., s Ibid., 2003, s. 23 Side 21 af 92

25 Dette støtter jeg mig til, idet jeg ikke på forhånd har kunnet fastlægge en bestemt metode i indeværende projekt; hvad, jeg kan gøre, er med Adornos ord at behandle diskontinuiteten 148. Min genstand konstrueres undervejs, hvilket betyder, at det samme må gælde om min fremgangsmåde. Denne afhænger af, hvilken ontologi, jeg arbejder ud fra, og da ontologien er en del af det, jeg undersøger, bliver proceduren i lige så høj grad et spørgsmål om etik. En etik for tanken 149, baseret på organiseringen af produktive konstellationer. Der er således tale om retfærdiggørelse for min fremgangsmåde 150, og dette sker så at sige ikke på basis af hvorfor, men nærmere ud fra hvordan : Hvordan konstrueres produktive konstellationer? 148 Adorno, [1966] [1973] 2007, s. xix 149 Carnera, 2010a, s. 93 (note 137) 150 Adorno, [1966] [1973] 2007, s. xix Side 22 af 92

FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION

FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION Kenneth Mølbjerg Jørgensen Ledelse og Filosofi Nr. 2, 2007 1 Forandringsledelse gennem kommunikation Ledelse og Filosofi, Nr. 2, 2007 ISBN: 87-91943-28-0 EAN: 9788791943287

Læs mere

Frankfurterskolens Normative Ambition

Frankfurterskolens Normative Ambition Frankfurterskolens Normative Ambition - et forsøg på en kritisk interpretation Studerende: Eskil Andreas Halberg, eah, Forvaltningsstudiet: modul K1 Vejleder: Christel Stormhøj Aflevering: 20.12.07 Eksamen:

Læs mere

AT LAVE HJEM EMMY LAURA PEREZ FJALLAND 110487-XXXX GEOGRAFI KANDIDATMODUL 1 / EFTERÅRÅR 2011 VEJLEDER: JOHN PLØGER

AT LAVE HJEM EMMY LAURA PEREZ FJALLAND 110487-XXXX GEOGRAFI KANDIDATMODUL 1 / EFTERÅRÅR 2011 VEJLEDER: JOHN PLØGER AT LAVE HJEM EMMY LAURA PEREZ FJALLAND 110487-XXXX GEOGRAFI KANDIDATMODUL 1 / EFTERÅRÅR 2011 VEJLEDER: JOHN PLØGER indholdsfortegnelse 1. Indledning, problem felt og formulering 1 2. Metodiske overvejelser

Læs mere

EMPATI: EN LEDERS BEDSTE VEN?

EMPATI: EN LEDERS BEDSTE VEN? EMPATI: EN LEDERS BEDSTE VEN? En kandidatafhandling om empatiens betydning for den gode ledelse Engelsk titel: Empathy: The Best Friend of a Leader? A Thesis about the influence of Empathy in good Leadership

Læs mere

At sætte verden på begreb

At sætte verden på begreb At sætte verden på begreb - Hvordan vi lærer, når vi arbejder med IKT Af Thomas Alexander Hoelgaard 3. Modul Forår 2001 Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

Konsulenten i den anden nat

Konsulenten i den anden nat copenhagen business school handelshøjskolen solbjerg plads 3 dk-2000 frederiksberg danmark www.cbs.dk Konsulenten i den anden nat Konsulenten i den anden nat En undersøgelse af det intense arbejdsliv Line

Læs mere

ARBEJDSLIV SPECIALE SIGURBORG

ARBEJDSLIV SPECIALE SIGURBORG LEDELSE, KOMMUNIKATION RELATIONER OG LEDERENS ROLLE I KOMMUNIKATION OG RELATIONER I DET MODERNE ARBEJDSLIV SPECIALE SIGURBORG SÆMUNDSDÓTTIR CAND. MAG. I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER INSTITUT FOR UDDANNELSE,

Læs mere

Who can become an entrepreneur? Er et godt spørgsmål En analyse af humaniorastuderende og entrepreneurship education

Who can become an entrepreneur? Er et godt spørgsmål En analyse af humaniorastuderende og entrepreneurship education PhD afhandling Who can become an entrepreneur? Er et godt spørgsmål En analyse af humaniorastuderende og entrepreneurship education Tine Lynfort Jensen Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet

Læs mere

STRESS I ET LYKKELAND

STRESS I ET LYKKELAND STRESS I ET LYKKELAND - En systematisk fremstilling af begrebet stress Anne Rosborg Wegener Kandidat speciale Kommunikation Juli 2009 Vejleder: Søren Lindhardt 1 STRESS I ET LYKKELAND - En systematisk

Læs mere

Konstant aldrig afsluttet forbedring

Konstant aldrig afsluttet forbedring Konstant aldrig afsluttet forbedring Et litteraturstudie om optimering af selvet i det enogtyvendeårhundrede Katrine Søndergaard Wehlast Bachelor Thesis, spring semester 2015 Supervisor: Tova Höjdestrand

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION. Kenneth Mølbjerg Jørgensen

FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION. Kenneth Mølbjerg Jørgensen FORANDRINGSLEDELSE IGENNEM KOMMUNIKATION Kenneth Mølbjerg Jørgensen Ledelse og Filosofi nr. 2, 2007 1 Kenneth Mølbjerg Jørgensen Forandringsledelse igennem kommunikation Ledelse og filosofi nr. 2, 2007

Læs mere

Stofmisbrug og behandling. En genealogisk undersøgelse af stofmisbrug og behandling i Danmark

Stofmisbrug og behandling. En genealogisk undersøgelse af stofmisbrug og behandling i Danmark Stofmisbrug og behandling En genealogisk undersøgelse af stofmisbrug og behandling i Danmark Speciale af Helene Forsberg-Madsen Kandidat i Socialt Arbejde November 2014 Indholdsfortegnelse 1. Stofmisbrug

Læs mere

Styr din graviditet! EN ANALYSE AF EN (U)MULIG FORM FOR STYRING

Styr din graviditet! EN ANALYSE AF EN (U)MULIG FORM FOR STYRING Styr din graviditet! EN ANALYSE AF EN (U)MULIG FORM FOR STYRING Kandidatafhandling Copenhagen Business School Institut for ledelse, politik & filosofi cand.soc. / Politisk Kommunikation & Ledelse Vejleder:

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter på: Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus, Global Studies A European Perspective Offentlig Administration

Læs mere

Æstetik for terapiens skyld - en undersøgelse af de psykiske mekanismer bag kunstterapi

Æstetik for terapiens skyld - en undersøgelse af de psykiske mekanismer bag kunstterapi Æstetik for terapiens skyld - en undersøgelse af de psykiske mekanismer bag kunstterapi Udarbejdet af: K1 - E2013 Rasmus Stobberup, stud.nr. 45699 & Vejl.: Erik Simonsen Martin Søndergaard Carlsson, stud.nr.

Læs mere

MAGTENS IMMUNFORSVAR

MAGTENS IMMUNFORSVAR Ph.d.-afhandling ved Erik Mygind du Plessis MAGTENS IMMUNFORSVAR Ytringsfrihed og kritikafmonterende magtmekanismer i det moderne arbejdsliv Vejleder: Rasmus Willig Roskilde Universitet - Institut for

Læs mere

Speciale 2011. Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Studerende: Anna Wilroth Marie Louise Henningsen. Vejleder: Jeff Smidt

Speciale 2011. Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Studerende: Anna Wilroth Marie Louise Henningsen. Vejleder: Jeff Smidt Speciale 2011 Sociologisk Institut, Københavns Universitet Den (u)synlige følgesvend EEnn kkvvaalliittaattiivv aannaallyyssee aaff ssppæ ænnddiinnggssffoorrhhoollddeett m meelllleem m uunnggee hhiivv ssm

Læs mere

Fagforeningen i det senmoderne

Fagforeningen i det senmoderne Fagforeningen i det senmoderne - en analyse af 3F s og HK s selvfremstilling Kandidatafhandling i Politisk Kommunikation og Ledelse (Cand.soc.) Copenhagen Business School, Institut for Ledelse, Filosofi

Læs mere

Et Euforiserende Paradoks

Et Euforiserende Paradoks Et Euforiserende Paradoks An Intoxicating Paradox En genealogisk analyse af statens narkotikapolitiske diskurs og de dilemmaer den fører til. Copenhagen Business School, 2013 Institut for Ledelse, Politik

Læs mere

Identitet som fiktion

Identitet som fiktion Identitet som fiktion - Social identitet i det senmoderne samfund Roskilde Universitet 2014 Den Humanistiske Bacheloruddannelse, 2. Semester Gruppe 15, Hus 45.2 Antal anslag: 157.498 Udarbejdet af: Natascha

Læs mere

Læring og objektivitet i postmoderne uddannelsesteori

Læring og objektivitet i postmoderne uddannelsesteori UTBILDNING & DEMOKRATI 2005, VOL 14, NR 3, 97 118 Læring og objektivitet i postmoderne uddannelsesteori Thomas Aastrup Rømer In this article, two major postmodern contributions are discussed: the book

Læs mere

Mulighedsfelter i ungdomssanktionen

Mulighedsfelter i ungdomssanktionen Mulighedsfelter i ungdomssanktionen - en magtanalyse af socialarbejderens handlerum i arbejdet med unge kriminelle Kandidatafhandling Cand. Soc. Politisk Kommunikation og Ledelse Copenhagen Business School

Læs mere

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj?

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? 2010 Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? Foto: Claus Bigum Duman, Jiyan & Fristrup, Peter Roskilde Universitet 31-05-2010 PROJEKTBESKRIVELSE Projektbeskrivelse Der findes mange definitioner

Læs mere

cand.humaniora.bruges.til.noget? - en undersøgelse af humanioras anvendelse i vidensamfundet-

cand.humaniora.bruges.til.noget? - en undersøgelse af humanioras anvendelse i vidensamfundet- cand.humaniora.bruges.til.noget? - en undersøgelse af humanioras anvendelse i vidensamfundet- Kandidatspeciale af Line Sørensen Moderne Kultur og Kulturformidling Institut for Kunst og Kulturvidenskab

Læs mere

Filosofi, kunst og lederskab - samtaler med Ole Fogh Kirkeby Finn Janning

Filosofi, kunst og lederskab - samtaler med Ole Fogh Kirkeby Finn Janning Filosofi, kunst og lederskab - samtaler med Ole Fogh Kirkeby Finn Janning Finn Janning: Filosofi, kunst og lederskab samtaler med Ole Fogh Kirkeby 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Indledning: Poetisk

Læs mere

Maj 2009 1. udgave ISBN: 1903-7775

Maj 2009 1. udgave ISBN: 1903-7775 Maj 2009 1. udgave ISBN: 1903-7775 KOGNITIV KAPITALISME 1 INDHOLD Intermezzo At spænde for ben det perfekte en samtale mellem Jørgen Leth og Sverre Raffnsøe 80 Tre interviews Visionen om et Pollensamfund

Læs mere

Vælger vi det lykkelige liv?

Vælger vi det lykkelige liv? Vælger vi det lykkelige liv? Gruppe 14 - Humbach 46.3 1. semester 2014 Af Lenette Holst Larsen - st.nr. 55942 Anne Sofie Kudsk Jørgensen - st.nr 54520 Neel Wismann Larsen - st.nr 54525 Selma Algot - st.nr

Læs mere

5. Afslutning side 37 6. Litteratur side 39 7. Bilag side 42

5. Afslutning side 37 6. Litteratur side 39 7. Bilag side 42 Erkend dig selv. Vær dig selv. Forandr dig selv! Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt side 3 2. Begrebsafklaringer. Magt frihed og selvets handlen på selvet side 11 3. Analysestrategi og empiripræsentation

Læs mere