VEDTÆGTER FOR DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG e.v. vedtaget af Fællesrådet den 24. februar Oversigt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG e.v. vedtaget af Fællesrådet den 24. februar Oversigt:"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG e.v. vedtaget af Fællesrådet den 24. februar 2011 Oversigt: 1 Foreningens navn 2 Foreningens hjemsted 3 Foreningens formål 4 Dagsinstitutionernes opgave 5 Skolernes opgave 6 Almennyttighed 7 Medlemmerne 8 Foreningens opbygning 9 Skolekredsene 10 Fællesrådet 11 Fællesrådets opgaver 12 Fællesrådets møder 13 Styrelsen 14 Styrelsens opgaver 15 Direktionen 16 Foreningens repræsentation 17 Valgperiode 18 Medlemskab 19 Kontingent og finansår 20 Vedtægtsændring 21 Opløsning af foreningen

2 1 Foreningens navn Foreningens navn er Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. 2 Foreningens hjemsted Foreningen har hjemsted i Flensborg. 3 Foreningens formål (1) Foreningens opgave er at drive dansk pædagogisk virksomhed for det danske mindretal i Sydslesvig og for de med mindretallet samarbejdende frisere. (2) Foreningens opgave søges løst især ved hjælp af daginstitutioner for de 0-6 årige, almendannende skoler, skolefritidsordninger samt gennem undervisning af voksne. (3) Foreningens virksomhed er en del af det danske folkeliv i Sydslesvig, og dens daginstitutioner og skoler tjener den danske befolkningsdel. Skolerne og daginstitutionerne skal føre eleverne og børnene ind i dansk sprog og kultur, og det er skolens sigte at fremme elevernes bevidsthed om samhørighed med den danske befolkningsdel i Sydslesvig og med det danske folk. Samtidig har skolen den opgave at dygtiggøre eleverne til at leve og virke i det tyske samfund. (4) Sproget i foreningen og i dens institutioner er dansk. (5) Skolesystemet organiseres og skolearbejdet tilrettelægges på en sådan måde, at skolerne som anerkendte skoler ("staatlich anerkannt") er berettiget til at give karakterer, gennemføre oprykningsbeslutninger og afholde eksamina efter de for tilsvarende offentlige skoler gældende bestemmelser med de samme kvalifikationer og retsvirkninger, som kan opnås i tilsvarende offentlige skoler i Slesvig-Holsten. (6) For at fremme sine vedtægtsbestemte formål kan foreningen samarbejde med hhv. være medlem af foreninger og organisationer, der varetager opgaver og interesser inden for pædagogik og uddannelse i regionale, nationale og europæiske sammenhænge. 4 DAGINSTITUTIONER for de 0-6 årige Daginstitutionernes opgave I forlængelse af de i lovgivningen og i formålsparagraffen fastsatte bestemmelser gælder følgende retningslinjer for arbejdet i foreningens daginstitutioner: (1) I Sydslesvigs danske daginstitutioner forberedes børnene til at komme i dansk skole. Daginstitutionerne har til opgave at lære børnene at forstå og tale dansk, således at de bliver fortrolige med det danske sprog og kan undervises på dansk i skolen. 2

3 (2) Daginstitutionernes arbejde er et supplement til hjemmets opdragelse, og det er daginstitutionernes opgave i samarbejde med forældrene at give børnene mulighed for at tilegne sig viden, færdigheder, arbejdsmetoder, udtryksformer og værdier, som medvirker til det enkelte barns alsidige personlighedsudvikling. (3) Daginstitutionerne tilstræber at udvikle børnene til åbne og selvstændige mennesker med vilje til og færdighed i at samarbejde. Daginstitutionerne drager omsorg for, at der skabes et trygt miljø for børnene, og at børnenes elementære behov tilgodeses. Endvidere er det daginstitutionernes opgave at medvirke til, at eventuelle særlige vanskeligheder hos det enkelte barn opdages så tidligt som muligt. 5 Skolernes opgave I forlængelse af de i lovgivningen og i formålsparagraffen fastsatte bestemmelser gælder følgende retningslinjer for arbejdet i foreningens skoler: (1) Det er skolens opgave i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige, personlige udvikling. (2) Skolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. (3) Skolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk og tysk kultur og bidrage til forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele daglige liv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. (4) I gymnasiets overbygning gives en fortsat almendannende undervisning, som tillige giver det nødvendige grundlag for videregående studier. Skolefritidsordningernes opgave I forlængelse af de i lovgivningen og i formålsparagraffen fastsatte bestemmelser gælder følgende retningslinjer for arbejdet i foreningens skolefritidsordninger: (1) Skolefritidsordningen er et frivilligt tilbud for skolens elever om pasning og pædagogiske aktiviteter med dansk sprog og kultur. Skolefritidsordningen er en integreret del af skolens virksomhed og bidrager til at være et bindeled mellem skolen og de danske foreningers tilbud. (2) Det er skolefritidsordningens mål at give det enkelte barn mulighed for udvikling og trivsel i trygge rammer samt at styrke den enkeltes selvværd. Skolefritidsordningen har endvidere det mål, at det enkelte barn lærer at tilrettelægge egen fritid ved at erkende og formulere egne behov. (3) Skolefritidsordningen danner rammen om planlagte og varierende aktiviteter og leg samt understøtter børnenes lektielæsning. (4) Skolefritidsordningens pædagogiske opgave søges løst i et samarbejde med forældrene. 3

4 6 Almennyttighed (1) Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. med sæde i Flensborg tjener udelukkende og umiddelbart almennyttige formål i henhold til afsnittet Skattebegunstigede formål i skatteloven. Foreningen har i overensstemmelse med 3 i vedtægterne til formål at drive dansk pædagogisk virksomhed for det danske mindretal i Sydslesvig og for de med mindretallet samarbejdende frisere. (2) Foreningens formål løses især ved hjælp af daginstitutioner, almendannende skoler samt voksenundervisning. (3) Foreningens virke er uegennyttigt, og den forfølger ikke først og fremmest egne økonomiske interesser. (4) Foreningens midler må kun anvendes til at fremme foreningens vedtægtsmæssige formål. Medlemmerne modtager intet udbytte af foreningens midler. (5) Foreningen må ikke begunstige nogen person hverken gennem ydelser, som ikke falder inden for foreningens formål, eller gennem uforholdsmæssigt høje godtgørelser. (6) Hvis foreningen opløses eller dens skattefradragsberettigede formål bortfalder, tilfalder dens formue efter Fællesrådets nærmere bestemmelse andre foreninger og institutioner, der arbejder for dansk folkelivs fremme i Sydslesvig, idet midlerne kun kan anvendes til almennyttige formål. Inden beslutninger om anvendelse af formuen ved foreningens opløsning gennemføres, skal de forelægges skattemyndighederne til godkendelse. 7 Medlemmerne Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan være medlem af foreningen. Medlemskab i foreningen er en forudsætning for, at forældre/opdragelsesberettigede kan have børn i foreningens daginstitutioner eller skoler. 8 Foreningens opbygning Foreningens organer er skolekredsene, Fællesrådet, Styrelsen og Direktionen. Foreningen er opbygget som et repræsentativt system med medlemmerne og skolekredsene som basis og med Fællesrådet og Styrelsen som styrende organer. Direktionen gennemfører Fællesrådets og Styrelsens beslutninger og udøver på foreningens vegne det pædagogiske og administrative tilsyn med daginstitutionernes, skolernes og de øvrige institutioners virksomhed. 9 Skolekredsene (1) Medlemmerne er tilknyttet Skoleforeningen gennem skolekredse. Et medlem tilhører skolekredsen ved den grund- og/eller fællesskole, i hvis område medlemmet bor. Et medlem kan dog vælge at blive tilsluttet en anden skolekreds. Medlemmer, der har indskrevet deres barn i en skole i en anden skolekreds fra det skoleår, hvor en ny valgperiode begynder, er tilknyttet denne skolekreds fra det tidspunkt, valget til Fællesrådet finder sted. Medlemmer med bopæl uden for det af skolekredse dækkede 4

5 område skal vælge et tilhørsforhold til en skolekreds. Medlemmer, der har børn i en anden eller andre af foreningens skoler, er desuden tilsluttet den eller de hertil knyttede skolekredse. (2) En skolekreds kan vælge en bestyrelse, der i så fald består af mindst 3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. En skolekreds kan have indtægter i form af frivillige bidrag og gaver og skal i så fald vælge 2 revisorer til årlig revision. Midlerne skal anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne i Fællesrådet (1) Som repræsentativt organ varetager Fællesrådet de opgaver, som i henhold til 32 BGB er tillagt foreningers generalforsamling ("Mitgliederversammlung"). (2) Fællesrådet består af delegerede, der er valgt i de enkelte skolekredse. I hver skolekreds vælges en delegeret og en personlig suppleant for hvert påbegyndt antal skoleelever og daginstitutionsbørn på 100 i skolekredsens område. Afgørende er elev- og børnetallet ved begyndelsen af det skoleår, hvor valg finder sted. Suppleringsvalg til Fællesrådet kan finde sted i løbet af valgperioden. Der indkaldes til møde med mindst en uges varsel, og der skal indkaldes med valg af delegerede til Fællesrådet som et hovedpunkt på dagsordenen. Ethvert medlem af skolekredsen er berettiget til at deltage i valget af delegerede til Fællesrådet. Skoleforeningens lønnede medarbejdere er ikke valgbare. (3) Ved hver skolekreds skal skolekredsens medlemmer indkaldes til møde i valgåret (jf. 17). Til dette møde, der afholdes i månederne februar, marts eller april, indkaldes med mindst én uges varsel, og der skal indkaldes med valg af delegerede til Fællesrådet som et hovedpunkt på dagsordenen. Hvert medlem har én stemme. (4) Ved skolekredse, hvor der vælges mere end én delegeret til Fællesrådet, vælger disse af deres midte en delegeret, som er ansvarlig for, at skolekredsens medlemmer holdes orienteret om Fællesrådets arbejde, og som ved valgperiodens udløb foranlediger afholdt nyvalg af skolekredsens delegerede til Fællesrådet. Ved skolekredse med kun én delegeret er denne ansvarlig for orienteringen og for nyvalg. 11 Fællesrådets opgaver (1) Fællesrådet træffer især beslutning om foreningens vedtægter foreningens målsætning oprettelse og nedlæggelse af daginstitutioner, skoler og andre institutioner efter forslag udarbejdet af Styrelsen og Direktionen principper for optagelse af børn i foreningens daginstitutioner og skoler skolesystemets organisation (skolestrukturforhold) regler, som tilgodeser forældrenes og elevernes medindflydelse i Skoleforeningens institutioner medlemmernes kontingent Skoleforeningens driftsbudget og regnskab forældrebidrag til forskellige opgaver. 5

6 (2) Fællesrådet træffer endvidere beslutning om overordnede principper for daginstitutionernes arbejde undervisning og opdragelse i skolerne skolernes timefordelingsplaner formålsformuleringer for skolens forskellige fag specialundervisningen og anden specialpædagogisk bistand skolens bedømmelse af elevernes arbejde fastlæggelse af det ugentlige antal undervisningsdage lejrskolevirksomhed, klasserejser, erhvervspraktikperioder, skoleudveksling ordensregler for skolerne. (3) Fællesrådet drøfter foreningens anlægsopgaver. 12 Fællesrådets møder (1) Fællesrådet afholder ordinært møde i september-oktober måned samt i februar-marts måned. Ved mødet i september-oktober skal følgende punkter være bestanddel af dagsordenen: Formandens og direktørens beretninger for det forløbne år, drøftelse af beretningerne, godkendelse af formandens beretning. Ved mødet i februar-marts skal følgende punkter være bestanddel af dagsordenen: Drøftelse af foreningens anlægsopgaver, drøftelse og godkendelse af driftsregnskabet og driftsbudgettet. Der indkaldes til ekstraordinært fællesrådsmøde med mindst to ugers varsel, når det med motiveret dagsorden forlanges af 10 af de delegerede til Fællesrådet eller af mindst 3 styrelsesmedlemmer. Der kan kun træffes afgørelse om emner, der er sat på dagsordenen sammen med indkaldelsen. Fællesrådets møder er åbne for Skoleforeningens medlemmer og for andre interesserede. I særlige tilfælde kan Fællesrådet beslutte, at et fællesrådsmøde gennemføres som et lukket møde, eller at enkelte dagsordenspunkter behandles i et lukket møde. (2) Styrelsen indkalder til Fællesrådets møder med mindst to ugers varsel. Der indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden. Denne fastsættes af Styrelsen. Der kan kun træffes afgørelser om emner, der er sat på dagsordenen sammen med indkaldelsen. (3) Fællesrådets møder ledes af en mødeleder, som vælges af de stemmeberettigede. Over møderne føres en protokol. Et protokollat fra det enkelte møde fremsendes underskrevet af protokolføreren senest 3 uger efter det pågældende møde til Fællesrådets medlemmer og fremlægges til godkendelse på det følgende fællesrådsmøde. Mindretals standpunkter skal protokolleres. Efter godkendelsen underskrives protokollatet desuden af formanden og næstformanden. (4) Direktøren deltager i Fællesrådets møder med taleret, men uden stemmeret. Repræsentanter for Skoleforeningens lønnede medarbejdere deltager med taleret i Fællesrådets møder efter regler, som fastsættes af Fællesrådet. 6

7 (5) Fællesrådet vedtager en forretningsorden for Fællesrådets møder/virksomhed. (6) Hvert medlem af Fællesrådet har én stemme. Der kan ikke stemmes ved hjælp af fuldmagt. Ved forfald overdrages stemmeretten til den personlige suppleant. 13 Styrelsen (1) Foreningen ledes af en styrelse der vælges af og blandt Fællesrådets medlemmer fra 9 valgområder. Hvert valgområde svarer til de 9 fællesskolers skoledistrikter med de dertilhørende daginstitutioner og skoler i henhold til nedenstående opstilling: I II III Cornelius Hansen-Skolen Gustav Johannsen-Skolen Jens Jessen-Skolen Hanved Danske Skole Harreslev Danske Skole Husby Danske Skole Kobbermølle Danske Skole Jaruplund Danske Skole Lyksborg Danske Skole Trene-Skolen, Tarp Satrup Danske Skole Husby Børnehave Vanderup Danske Skole Store Vi Danske Skole Fjordvejens Børnehave Ingrid-Hjemmet Duborg Børnehave Kilseng Børnehave Hanved Børnehave Skovgades Børnehave Lyksborg Børnehave Kobbermølle Børnehave Harreslev Børnehave Tarp Børnehave Store Vi-Vanderup Børnehave (børn til 2 skoler) Harreslevmark Børnehave Jaruplund Børnehave Hostrup Børnehave Store Vi-Vanderup Børnehave (børn til 2 skoler) IV V VI Duborg-Skolen A.P. Møller Skolen Sønder Brarup Danske Skole Christian Paulsen-Skolen Gottorp-Skolen Hatlund-Langballe Danske Skole Jørgensby-Skolen Hiort Lorenzen-Skolen Kaj Munk-Skolen Oksevejens Skole Treja Danske Skole Bøl/Strukstrup Danske Skole Vyk Danske Skole Ejderskolen Sørup Danske Skole Julie Ramsing-Børnehaven Vestermølle Danske Skole Mårkær Børnehave Vesteralle Børnehave Bydelsdorf Børnehave Hatlund Børnehave Engelsby Børnehave Rendsborg Børnehave Kappel Børnehave Tarup Børnehave Bustrupdam Børnehave Sønderbrarup Børnehave Jørgensby Børnehave Ørsted Børnehave Sørup Børnehave Skt. Hans Børnehaven Gottorp-Skolens Børnehave Oksevejens Børnehave Vyk Børnehave Isted Børnehave Ansgar Børnehaven Hiort Lorenzen-Skolens Børneh. Vestermølle Børnehave 7

8 VII VIII IX Husum Danske Skole Læk Danske Skole Jes Kruse-Skolen Hans Helgesen-Skolen Medelby Danske Skole Jernved Danske Skole Uffe-Skolen Skovlund-Valsbøl Danske Skole Askfelt Danske Skole Bredsted Danske Skole Bavnehøj-Skolen Risby Danske Skole Drage Børnehave Ladelund-Tinningsted Da.Sk. Askfelt Børnehave Frederiksstad Børnehave Nibøl Danske Skole Kiel-Pris Børnehave Husum Børnehave Vidingherreds Danske Skole Egernførde Børnehave Garding Børnehave Vesterland-Kejtum Danske Sk. Borreby Børnehave (børn til 2 skoler) Tønning Børnehave Bredsted Børnehave Risum Skole/Risem Schölj Ladelund Ungdomsskole Humptrup Børnehave Bramstedlund Børnehave (børn til 2 skoler) Nibøl Børnehave Risum Børnehave Skovlund Børnehave Aventoft Børnehave Læk Børnehave Vesterland-List Børnehave I hvert valgområde vælges et styrelsesmedlem/flere styrelsesmedlemmer og en personlig suppleant for hvert påbegyndt antal skoleelever og daginstitutionsbørn på 1000 i valgområdet. Afgørende er elev- og børnetallet ved begyndelsen af det skoleår, hvor valg finder sted. Friisk Foriining udpeger 1 medlem til Styrelsen. Lønnede medarbejdere ved Skoleforeningen kan ikke udpeges. For hvert styrelsesmedlem vælges en personlig suppleant, der indtræder i Styrelsen, hvis det pågældende styrelsesmedlem udtræder. (2) Styrelsesmedlemmer, som vælges i valgområderne, samt deres suppleanter vælges ved møder for Fællesrådets delegerede fra de enkelte valgområder (I - IX), som afholdes senest i juni måned i valgåret. Den siddende Styrelse indkalder Fællesrådets delegerede med mindst 14 dages varsel. Ved hvert valgmøde vælges en mødeleder, som umiddelbart efter valget skriftligt giver meddelelse til Skoleforeningens kontor om valgets udfald. Fællesrådet er bundet af de enkelte valgområders valg af styrelsesmedlemmer. (3) I begyndelsen af en ny valgperiode opretholder formand og næstformand deres funktioner indtil en ny formand og næstformand er blevet valgt. Formand og næstformand må i denne periode kun træffe afgørelser, der er nødvendige for videreførelse af den daglige drift. (4) Ved det første fællesrådsmøde i en ny valgperiode vælges foreningens formand og næstformand direkte af Fællesrådet blandt de regionalt valgte styrelsesmedlemmer ved simpelt flertal. Direktøren er Styrelsens sekretær og deltager i Styrelsens møder med taleret, men uden stemmeret. 8

9 Styrelsen vedtager sin egen forretningsorden. (5) Styrelsen udfører arbejdet som tillidshverv. (6) Efter Styrelsens konstituering skal der i det enkelte valgområde gennemføres mindst 2 regionale fællesrådsmøder for Fællesrådets delegerede fra det pågældende valgområde. De(t) pågældende styrelsesmedlem(mer) indkalder gennem Direktionen til sådanne møder med mindst en uges varsel. Der skal indkaldes til møde i valgområdet, når det med motiveret dagsorden forlanges af mindst en femtedel af Fællesrådets delegerede i valgområdet. I møderne deltager en repræsentant fra Direktionen. Der tages referat af møderne. 14 Styrelsens opgaver (1) Styrelsen er foreningens daglige ledelse. Styrelsen fastsætter principper og træffer beslutninger vedrørende daginstitutionernes og skolernes virksomhed inden for de rammer, som er fastsat ved lovgivningen og vedtægterne. Styrelsen varetager Skoleforeningens interesser i samarbejdet med bevilgende myndigheder og med det danske mindretals øvrige organisationer. Styrelsen foranlediger gennemført kursusvirksomhed for forældrerepræsentanter. Styrelsen påser, at Direktionens virksomhed udøves i overensstemmelse med vedtægterne. Styrelsen er klageinstans i foreningsanliggender. (2) Styrelsen træffer beslutning om køb og salg af grunde og bygninger Skoleforeningens anlægsopgaver retningslinjer for bygningernes anvendelse til andre formål end børnehavernes og skolernes daglige arbejde overordnede retningslinjer for de enkelte daginstitutioners og skolers og for gruppernes/klassernes struktur og kapacitet overordnede principper for skolernes læseplaner principper for udvikling af daginstitutionernes og skolernes pædagogiske virksomhed daginstitutionernes og skolernes ferieplaner regler om regulering af daginstitutionernes og skolernes driftsudgifter ansættelse af Skoleforeningens ledende medarbejdere. 15 Direktionen (1) Direktionen er foreningens sekretariat. Direktionens opgaver omfatter planlægning, organisering, ledelse af og tilsyn med Skoleforeningens institutioner. Direktionen varetager på Skoleforeningens vegne skolemyndigheden på områder, hvor Skoleforeningen er bundet af offentligretlige bestemmelser. Direktionen udarbejder forslag til Fællesrådet og Styrelsen vedrørende principper for institutionernes virksomhed samt forslag til Skoleforeningens budget. 9

10 Direktionen ansætter Skoleforeningens lønnede medarbejdere. Direktionen er foreningens forretningsførende organ og varetager de daglige arbejdsgiverfunktioner. Direktionen behandler klager vedrørende skoleretlige og forvaltningsretlige forhold samt vedrørende arbejdsforhold. (2) Direktøren har den administrative og pædagogiske ledelse og er samtidig Skoleforeningens forretningsfører. Direktøren er ansvarlig for daginstitutionernes, skolernes og de øvrige institutioners virksomhed over for Styrelsen. 16 Foreningens repræsentation Formanden, næstformanden og direktøren er foreningens repræsentation iht. 26 BGB. De er hver for sig berettiget til at repræsentere Skoleforeningen ved domstolene samt i andre anliggender. ("Gerichtlich und außergerichtlich".) 17 Valgperiode Alle valg gælder for 3 år, idet valgperioden begynder ved et skoleårs begyndelse. Første valgperiode i henhold til disse vedtægter begynder den 1. august Medlemskab (1) Medlemskab i foreningen opnås ved skriftlig indmeldelse. Medlemskabet bekræftes af Styrelsen ved udlevering af et medlemskort. Medlemskabet ophører ved død, udmeldelse eller udelukkelse. Et fællesrådsmedlem og et styrelsesmedlem mister sit mandat, når medlemskabet i foreningen ophører. (2) Afgørelsen om udelukkelse af foreningen kan kun træffes af Styrelsen. Udelukkelse kan kun finde sted, når den pågældende alvorligt og varigt har modarbejdet foreningens formål. Udelukkelsen skal meddeles skriftligt. Skolekredsen underrettes. Beslutningen om udelukkelse kan indankes for Fællesrådet, der så træffer den endelige afgørelse. 19 Kontingent og finansår (1) Kontingentet fastsættes af Fællesrådet. (2) Foreningens finansår er kalenderåret. 10

11 20 Vedtægtsændring Disse vedtægter kan ændres af Fællesrådet. Til vedtagelse kræves et flertal på tre fjerdedele af de stemmeberettigede medlemmer. Hvis det krævede flertal ikke opnås, og hvis der samtidig blandt de tilstedeværende stemmeberettigede er almindeligt flertal for en vedtægtsændring, skal der indkaldes til nyt fællesrådsmøde mindst 2 uger og højst 4 uger senere. På dette møde kan en vedtægtsændring, for hvilken der var almindeligt flertal ved det første fællesrådsmøde, vedtages med almindeligt flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede. 21 Opløsning af foreningen (1) Opløsning af foreningen kan kun finde sted ved et ekstraordinært fællesrådsmøde, som skal indkaldes med mindst én måneds varsel, og som kun afholdes med dette formål. Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse med tre fjerdedele af de stemmeberettigede medlemmer. Hvis det krævede flertal ikke opnås, og hvis der samtidig blandt de tilstedeværende stemmeberettigede er almindeligt flertal for en opløsning, skal der indkaldes til nyt fællesrådsmøde mindst 2 uger og højst 4 uger senere. På dette møde kan der træffes beslutning om foreningens opløsning med almindeligt flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede. (2) Hvis foreningen opløses, eller dens skattefradragsberettigede formål bortfalder, tilfalder dens formue efter Fællesrådets nærmere bestemmelse foreninger og institutioner, der arbejder for dansk folkelivs fremme i Sydslesvig, idet midlerne kun kan anvendes til almennyttige formål. Før beslutninger om anvendelse af formuen ved foreningens opløsning gennemføres, skal de forelægges skattemyndighederne til godkendelse. Ovenstående vedtægter er godkendt af Fællesrådet den 24. februar Samtidig ophæves vedtægterne af 2. februar Sign. Per K. Gildberg 11

REGLER FOR BØRNEHAVENS SAMARBEJDSRÅD BØRNEHAVENS FORÆLDREREPRÆSENTATION iht. 17 "KiTaG" BØRNEHAVENS "BEIRAT" iht. 18 "KiTaG"

REGLER FOR BØRNEHAVENS SAMARBEJDSRÅD BØRNEHAVENS FORÆLDREREPRÆSENTATION iht. 17 KiTaG BØRNEHAVENS BEIRAT iht. 18 KiTaG DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG REGLER FOR BØRNEHAVENS SAMARBEJDSRÅD BØRNEHAVENS FORÆLDREREPRÆSENTATION iht. 17 "KiTaG" BØRNEHAVENS "BEIRAT" iht. 18 "KiTaG" I. SAMARBEJDSRÅDET Ved hver af Skoleforeningens

Læs mere

Vedtægt for den private institution Vandpytten

Vedtægt for den private institution Vandpytten Vedtægt for den private institution Vandpytten 1. Institutionens navn Stk. 1. Den private institutions navn er Vandpytten, Skatmestervej 8, 3400 Hillerød, cvr. nr. 35420835. Institutionen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGT for Den selvejende daginstitution (fond) Børnehuset Stjernen

VEDTÆGT for Den selvejende daginstitution (fond) Børnehuset Stjernen VEDTÆGT for Den selvejende daginstitution (fond) Børnehuset Stjernen 1 Navn og hjemsted: Institutionen er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem lokalforeningen Frie Børnehaver

Læs mere

1-strenget Vedtægt for den selvejende institution Georgs Æske

1-strenget Vedtægt for den selvejende institution Georgs Æske 1-strenget Vedtægt for den selvejende institution Georgs Æske 1. Institutionens navn Stk. 1 Den selvejende institutions navn er Georgs Æske, Skansevej 20,A 3400 Hillerød. Institutionen har hjemsted i Hillerød

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter DUF Dansk Ungdoms Fællesråd

Vedtægter DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Vedtægter DUF Dansk Ungdoms Fællesråd ARTIKEL I: NAVN Paragraf 1 Organisationens navn er: DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD (DUF) ARTIKEL II: FORMÅL Paragraf 2 DUFs formål er at være fællesrepræsentation for dansk

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægt Bilag 3.4 Side 1 af 6 Vuggestuen Korallen, Universitetsvej 1, Universitet byg nr. 38, 4000 Roskilde

Vedtægt Bilag 3.4 Side 1 af 6 Vuggestuen Korallen, Universitetsvej 1, Universitet byg nr. 38, 4000 Roskilde Side 1 af 6 Vedtægt for den private institution Vuggestuen Korallen 1. Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er Vuggestuen Korallen, Universitetsvej 1, Universitet byg nr. 38, 4000

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

Økonomi (hvilke økonomiske og evt. personalemæssige konsekvenser indebærer forslaget)

Økonomi (hvilke økonomiske og evt. personalemæssige konsekvenser indebærer forslaget) Beslutningsoplæg til dagsordenspunkt 7 Styrelsens forretningsorden Styrelsesmøde den 18. juni 2014 Sagsforholdet (hvad drejer sagen sig om) Styrelsen har i den forløbne valgperiode på forskellige interne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende

Læs mere

SYDSLESVIGSK FORENINGS VEDTÆGTER

SYDSLESVIGSK FORENINGS VEDTÆGTER SYDSLESVIGSK FORENINGS VEDTÆGTER Indholdsfortegnelse 1 Navn og opbygning 2 Formål 3 Friisk Foriining 4 Almennyttighed 5 Medlemskab 6 Indmeldelse, udmeldelse, udelukkelse 7 Valg 8 Distrikterne 1. Distriktsgeneralforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Foreningen 1. Foreningen for Bevaringsværdige Bygninger er en sammenslutning af private ejere af bevaringsværdige bygninger i Danmark. Ved bevaringsværdige

Læs mere

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup. Telefon 36 75 30 88 E-mail: admin@hjernesagen.dk 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening 1. Foreningens navn og hjemsted Selam støtteforening har hjemsted i Århus Kommune, Elmegårdsvej 1, 8361 Hasselager, C/O Selam Friskole. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, herunder skolebestyrelsens rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, skolelederen, forældre og personale. Vedtægten er gældende for

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Cyklistforbundets vedtægter

Cyklistforbundets vedtægter Notat 18. december 2015 Cyklistforbundets vedtægter Navn og formål 1. Forbundets navn er Cyklistforbundet. 1. Forbundets binavn er Dansk Cyklist Forbund. 2. Cyklistforbundets formål er: 1. At skabe større

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Musisk Oplysnings Forbund

Musisk Oplysnings Forbund Musisk Oplysnings Forbund Vedtægter for MUSISK OPLYSNINGS FORBUND (MOF) Indhold 1 NAVN... 2 2 FORMÅL... 2 3 MEDLEMSKAB... 2 4 INDMELDELSE/UDMELDELSE... 2 5 ØKONOMI... 2 6 TEGNINGSREGLER... 3 7 BESTYRELSE

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Ejby Elnet A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret til anlæg

Læs mere

Doc.nr.: Vedtægter

Doc.nr.: Vedtægter B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G E N Doc.nr.: 263289 Vedtægter Side 2 I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Børsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Børsmæglerforeningen"

Læs mere

Stillingsopslag - Ledige stillinger og månedslønnede vikariater ved skolerne

Stillingsopslag - Ledige stillinger og månedslønnede vikariater ved skolerne Flensborg, 28. april 2017 UP/AL Stillingsopslag - Ledige stillinger og månedslønnede vikariater ved skolerne Lærerstillinger og månedslønnede vikariater Der opslås et antal stillinger som lærer til besættelse

Læs mere

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU)

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Vedtægter for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Navn og formål ( 1-2) Kapitel 2: Medlemmer og kontingent ( 3-5) Kapitel 3: Årsmøde og bestyrelse ( 6-8) Kapitel 4:

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Børnehuset Diamanten

Vedtægter for privatinstitutionen Børnehuset Diamanten Vedtægter for privatinstitutionen Børnehuset Diamanten 1. Stk. 1. Privatinstitutionens navn er Børnehuset Diamanten, beliggende Diamantvej 2, 4652 Hårlev og har hjemsted i Stevns kommune Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V. 1 Foreningens navn. 2 Foreningens hjemsted. 3 Foreningens formål

Vedtægter for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V. 1 Foreningens navn. 2 Foreningens hjemsted. 3 Foreningens formål VEDTÆGTER for Vedtægter for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V. Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e. V. 1 Foreningens navn 2 Foreningens hjemsted Foreningens hjemsted er Flensborg. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER

VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER 1 1. Foreningens navn er Realskolens Venner Foreningens hjemsted er Randers Kommune Foreningens hovedformål er at støtte den private selvejende institution Randers Realskole

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark VEDTÆGTER for Grakom ØSTdanmark I Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Grakom ØSTdanmark 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DISTRIKTSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD I KØBENHAVN

VEDTÆGTER FOR DISTRIKTSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD I KØBENHAVN VEDTÆGTER FOR DISTRIKTSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD I KØBENHAVN NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Distriktsforeningen af menighedsråd i København 2 Distriktsforeningens hjemsted er provstierne:

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). Formål 1 1. Ved hver daginstitution oprettes en forældrebestyrelse. 2. Forældrebestyrelsen skal i samarbejde med

Læs mere

NYE VEDTÆGTER TIL BEHANDLING PÅ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 8. OG 15. DECEMBER 2015

NYE VEDTÆGTER TIL BEHANDLING PÅ EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER DEN 8. OG 15. DECEMBER 2015 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BJERRINGBRO ELVÆRK Paragraf 1: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Foreningen Bjerringbro Elværk. Foreningens hjemsted er 8850 Bjerringbro, Viborg kommune. Paragraf 2: 1.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefteskole

Vedtægter for Sorø Gymnastikefteskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej 50, 4180 Sorø. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner Indholdsfortegnelse 1 Hvem omfatter Styrelsesvedtægten?... 3 2 Formål for dagtilbud... 3 3 Mål og rammer... 3 5 Valg til bestyrelsen... 3 6 Udtrædelse

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted 1 Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted Bagsværd Friskole (Hanna Skolen) er en selvejende institution med hjemsted i Gladsaxe Kommune. Skolen har påbegyndt

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter DUF Dansk Ungdoms Fællesråd

Vedtægter DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Vedtægter DUF Dansk Ungdoms Fællesråd ARTIKEL I: NAVN Paragraf 1 Organisationens navn er: DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD (DUF) ARTIKEL II: FORMÅL Paragraf 2 DUF samler de landsdækkende, demokratiske børne- og

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SALLING EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SALLING EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SALLING EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. Salling Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Skolen blev grundlagt

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler UDKAST AF 11. JUNI 2012 I medfør af 5, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1135 af 7. december

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

2.3 Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud må ikke udbetales til andelshaverne.

2.3 Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud må ikke udbetales til andelshaverne. Vedtægter for SEAS-NVE A.m.b.A. vedtaget på repræsentantskabsmødet den 29. april 2015 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er SEAS-NVE A.m.b.A. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7

Vedtægter. www.alsgokartklub.dk. Vedtaget 5. december 2013. Side 1 af 7 Vedtægter www.alsgokartklub.dk Vedtaget 5. december 2013 Side 1 af 7 1. Foreningens navn er Als Gokart Klub (AGK). 1a. Klubbens hjemsted er Sønderborg Kommune. 2. Als Gokart Klubs formål er: a. At virke

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner

Vedtægter for Strandmølleskolens Venner Vedtægter for Strandmølleskolens Venner 1 1 Foreningens navn er: Strandmølleskolens Venner. Foreningens hjemsted er Assens Kommune. 2 Foreningens formål er at støtte den private institution Strandmølleskolen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening Vedtægter for Thisted Handels- og Industriforening 19.03.2013 1 - Navn og hjemsted Thisted Handels- og Industriforening, der blev stiftet den 15. november 1866 under navnet Thisted Handelsstandsforening,

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERHO FORSAMLINGSHUS

VEDTÆGTER FOR SØNDERHO FORSAMLINGSHUS VEDTÆGTER FOR SØNDERHO FORSAMLINGSHUS VEDTÆGTER FOR SØNDERHO FORSAMLINGSHUS 1 Sønderho Forsamlingshus er en andelsforening med hjemsted i Sønderho. Formål 2 Andelsforeningens formål er at drive ejendommen

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub Vedtægter for Hadsund Bridgeklub 1. Navn og hjemsted... 1 2. Formål... 1 3. Tilhørsforhold... 1 4. Medlemskab.... 1 5. Kontingent... 2 6. Karantæne / Eksklusion... 2 7. Generalforsamling... 2 8. Dagsorden...

Læs mere

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU s hjemsted er Brøndby Kommune. Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter for Danske Seniorer

Vedtægter for Danske Seniorer Vedtægter for Danske Seniorer Vedtægter for Danske Seniorer 1. Navn og hjemsted Danske Seniorer er en landsdækkende forening. Danske Seniorers hjemsted er Griffenfeldsgade 58, 2200 København N. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere