O P M A N D S K E N D E L S E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O P M A N D S K E N D E L S E"

Transkript

1 O P M A N D S K E N D E L S E af 1. november 2013 i faglig voldgiftssag FV : 3F Offentlig Gruppe for A (advokat Peter Nisbeth) mod Haderslev Kommune (advokat Christian K. Clasen)

2 - 2 - I INDLEDNING Sagen angår spørgsmålet, om Haderslev Kommune var berettiget til den 29. juni 2012 at bortvise A, der siden den 1. marts 2004 havde været ansat som specialarbejder ved kommunens driftsafdeling. Bortvisningen skete under henvisning til, at kommunen var blevet bekendt med, at han gennem en lokal avis havde sat legeudstyr til salg, "som retsligt tilhører Vej- og Parkdrift". A var kommet i besiddelse af legeudstyret, efter at han i foråret 2011 havde fået til opgave at køre det fra en nedlagt kommunal legeplads til genbrugspladsen i Gram. Voldgiftsretten har bestået af forhandlingssekretær David Gibson og forhandlingssekretær Lone Hoffmann, udpeget af 3F, konsulent Anne Færge Bork og chefkonsulent Niels Nørby Pedersen, udpeget af KL, og som opmand fhv. højesteretsdommer Per Sørensen. Sagen er forhandlet den 24. oktober II PÅSTANDE Klager, 3F Offentlig Gruppe for A, har nedlagt følgende påstande: 1. Haderslev Kommune skal til specialarbejder A betale erstatning svarende til løn i opsigelsesperioden på 5 måneder til udgangen af december Kommunen skal til A betale en godtgørelse, der maksimalt kan fastsættes til den sædvanlige løn for en periode svarende til det dobbelte af arbejdsgivers opsigelsesvarsel, det vil sige 10 måneder. Indklagede, Haderslev Kommune, har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb end påstået af 3F. III SAGEN

3 Den 1. marts 2004 blev A ansat i en stilling som specialarbejder ved Vejvæsnet/Materialegården i Gram Kommune. Efter kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007 fortsatte han sit arbejde i driftsafdelingen i Haderslev Kommune. As arbejde bestod hovedsagligt i "grønt arbejde", der bl.a. indebar vedligeholdelse af græsarealer (græsklipning og hækklipning) vandløbsvedligeholdelse og øvrig renholdelse. Herudover blev han sammen med medarbejderne i driftsafdelingen pålagt en række ekstra opgaver, der for eksempel kunne indebære fjernelse af legeudstyr, udbringning af flag, træfældning samt opstakning på genbrugspladsen i Gram. Som led i disse arbejdsopgaver kom han på genbrugspladsen ca. to gange om ugen. 2. I november 2010 blev det besluttet, at en legeplads på Nyvej i Gram skulle ryddes for legeudstyr i form af rutsjebaner, legetårn, vippedyr, skraldespand, sandkasse inkl. sand samt faldsand. Baggrunden herfor var bl.a., at legeredskaberne ikke var godkendt til offentlige legepladser og derfor skulle destrueres. Opgaven blev sat i gang og delvist udført i efteråret 2010, idet hovedparten af arbejdet ifølge gartnerformand Thomas Holsts forklaring blev udført i foråret A deltog i rydningen af legepladsen i foråret 2011, og han fik herunder besked på, at han skulle køre udstyret til genbrugspladsen i Gram, hvilket han gjorde. Genbrugspladsen drives af Provas A/S, som er et selvstændigt aktieselskab, der ejes af Haderslev Kommune. Når effekter afleveres på pladsen, skal de sorteres efter affaldstyper og placeres i de anviste containere/båse. Dette fremgår af genbrugspladsens regulativ. Hvis dele af affaldet kan genbruges, kan det stilles i hallen. Da A ankom til genbrugspladsen, læssede han legeredskaberne af kommunens bil og afleverede nogle af dem i de anviste containere. Da han imidlertid mente, at de øvrige redskaber kunne komme ham selv til nytte, aftalte han med pladsmanden, Svend Erik Skaarup, at han kunne sætte disse til side, således at han kunne afhente dem senere på dagen efter arbejdstids ophør. Legeredskaberne placerede han derefter i nærheden af hallen, der ligger tæt på indkørslen til pladsen, og om aftenen hentede han selv redskaberne og kørte dem til sin bopæl, hvor han opstillede dem i sin have.

4 - 4 - Thomas Holst har forklaret, at han, da han i efteråret 2010 gav nogle medarbejdere besked om at rydde legepladsen for legeredskaberne, sagde, at redskaberne skulle køres til genbrugspladsen med henblik på destruktion. Han husker ikke, om A var til stede ved den lejlighed. A har forklaret, at han ikke var til stede, da beskeden om nedtagning blev givet i november 2010, og at det var nogle af hans kolleger, der i foråret 2011 gav ham besked om, at han skulle deltage i nedtagningen af legeredskaberne og køre dem til genbrugspladsen. Han fik ikke i den forbindelse at vide, at legeredskaberne skulle destrueres. 3. I juni 2012 blev kommunen bekendt med, at A i lokalavisen "Gul og Gratis" havde sat noget af det legeudstyr, han havde kørt til genbrugspladsen, til salg. Prisen for redskaberne var sat til kr. Kommunen indkaldte straks A til en tjenstlig samtale, der blev afholdt den 15. juni Foruden A selv deltog tillidsrepræsentant Leif Jensen, driftsleder Jens Hybschmann og forhandlingskonsulent Lars-Michael Thun i mødet. Af referatet fra mødet fremgår bl.a.: BC havde til opgave at fragte legeudstyret til genbrugspladsen (Provas a/s), da legeudstyret skulle destrueres. Lejeudstyret afleveres på genbrugspladsen. Samme dag på et senere tidspunkt (efter arbejdstid) afhenter BC legeudstyret på genbrugspladsen på trods af det ikke er tilladt, og fragter legeudstyret til privat bopæl. Legeudstyret sættes til salg i Gul og Gratis. BC giver udtryk for at have begået noget dumt, men har ikke yderligere kommentarer. Mødet mundede ud i, at kommunen tilkendegav, at den påtænkte at bortvise A. Sagen blev derefter sendt til partshøring, og i sit svar af 20. juni 2012 svarede A: "Vedrørende påtænkt bortvisning udtalelse Jeg er noget chokeret over at jeg den 14. juni 2012 modtog indkaldelse til tjenestelig samtale vedrørende legeudstyr i gul og gratis der skulle tilhøre Haderslev Kommunes Vej og Parkdrifts afdeling mener ikke dette er rigtig. Mødet som jo foregik den 15. juni 2012, k1.9.00, her fik jeg forlagt at jeg skulle have taget noget som retsligt tilhørte Haderslev kommunes Vej og Parkdrifts afdeling, dette forstår jeg ikke helt da jeg i efteråret 2010 fik ordre på at tage legepladsen på Nyvej i Gram

5 - 5 - ned og efterfølgende køre alle redskaber på Provas genbrugspladsen på Industrivej i Gram, dette udførte jeg som jeg blev beordret og kørte dem på Provas genbrugspladsen på industrivej i Gram, da legeredskaberne ikke var godkendt til offentlige legepladser. Jeg syntes det var synd at smide sådan nogle fine legeredskaber ud, derfor kørte jeg efter fyraften ud på Provas genbrugspladsen i deres åbningstid som privat person, og hentede disse redskaber, på Provas genbrugspladsen var der ingen der sagde noget om jeg ikke måtte tage dem, på dette tidspunkt i 2010 var jeg vidende om at også andre borgere hentede ting på genbrug, dette var meget normalt i 2010, jeg står således uforstående overfor at jeg skulle have taget noget der tilhørte Haderslev Kommunes Vej og Parkdrifts afdeling da de som sagt var kørt på Provas genbrugsplads som beordret og hvor jeg hentede dem der som privat person. jeg kørte på Provas Genbrugsplads som ganske almindelig borger i Haderslev Kommune og havde jeg ikke klunset redskaberne, var det blot en anden borger der havde hentet dem. Jeg har aldrig i de 9 år jeg har været ansat i Haderslev Kommune, oplevet at det skulle være forbudt at klunse som privat person, og har aldrig hørt at der skulle være en personale politik for dette i Vej og Parkdrifts afdelingen i Kommune, og hvis der er, er vi som medarbejdere aldrig blevet informeret om denne hverken for kommunens eller private genbrugspladser, men går da ud fra at kommunen ingen indflydelse på Provas genbrugspladser da det jo er et privat selskab. Jeg forstår ikke bortvisningen da, redskaberne som sagt var kørt på Provas genbrugsplads og således er ude af Haderslev Kommunes Vej og Parkdrifts afdelings hænder som jeg havde fået ordre på ifølge min arbejdsgiver, og jeg har efterfølgende fået at vide af en kollega at disse redskaber ikke var godkendt til offentlig legeplads og således skulle kasseres, men man har som borger i Haderslev Kommune måske ingen rettigheder i sin fritid? Jeg mener derfor ikke at bortvisningen er korrekt da jeg intet ulovligt har lavet da jeg som sagt kørte på Provas genbrugspladsen i 2010 som ganske almindelig borger i Haderslev Kommune og her 2 år efter modtager en bortvisning, jeg ser også det fremsendte notat jeg modtog pr post den 19/ som fuldstændig mangelfuld som om det lige er sket og ikke for 2 år siden, kan ikke lige genkende det skete, jeg ser hen til at høre nærmere fra dem vedrørende partshøring." På foranledning af 3F blev der den 26. juni 2012 afholdt forhandling om den påtænkte bortvisning. I uenighedsreferatet fra mødet hedder det bl.a.: "I november måned 2010 fik BC til opgave at rydde en legeplads i Gram. Legeudstyret var ulovligt og skulle køres til genbrugspladsen i Gram og destrueres. Legeudstyret køres til genbrugspladsen og afleveres. Efter arbejdstid afhentes legeudstyret af BC med begrundelsen, at det var synd at kassere. Genbrugspladserne i Haderslev kommune er med virkning fra den 1. januar 2010 blevet til aktieselskabet Provas A/S. Der er en tæt tilknytning til Haderslev Kommune via ejerskab og repræsentation af byrådspolitiker i bestyrelsen ligesom kommunen har udført driftsopgaver i

6 - 6 - regnskab og personale/løn gennem Haderslev Kommune har meddelt, at bortvisningen effektueres, idet BC er bekendt med, at ting der tilhører Haderslev Kommune ikke må tages med hjem til privat brug. Der er retningslinier på genbrugspladserne hvor det er anført, at ting ikke må afhentes (klunsning er forbudt). Haderslev Kommune mener, at der er en klar sammenhæng mellem det faktum, at BC som del i udførelsen af hans arbejde har hentet legeredskaberne, og at legeredskaberne efterfølgende er afhentet på genbrugspladsen hvor Haderslev Kommune (som det anføres af 3F) godt nok ikke er arbejdsgiver. Det er således Haderslev Kommunes opfattelse, at BC har beriget sig selv med legeredskaberne, som han fik kendskab til, som led i sit arbejde ved Haderslev Kommune. 3F var af den opfattelse, at Haderslev Kommune ikke kunne gennemføre en bortvisning, da legeredskaberne var afleveret som beordret på arbejde og efterfølgende afhentet hos Provas A/S som privat person efter fyraften og det kunne enhver borger i Haderslev kommune på daværende tidspunkt på Containerpladsen i Gram, 3F efterlyste nogle regler/vedtagne politikker for klunsning for Haderslev kommunes medarbejder (har bedt om at få dem tilsendt uden at personale har fremsendt dokumentation), har både forespurgt i personale afdelingen samt ved tillidsrepræsentanter og kan konstatere at der ikke findes nogen i den periode 3F har bedt om. Provas A/S er efter 3F opfattelse et privat selskab på daværende tidspunkt i Haderslev Kommune men med vandtætte skodder, og således ikke Haderslev kommune. 3F mente, at en påtale eller advarsel ville være tilstrækkelig, dette er før sket i driftsafdelingen, 3F har kendskab til dette og kan bekræfte via medlemmer samt 3F påstand var at de ingen værdi havde for kommunen da de var kasseret på grund af ulovlig i forbindelse med brug på offentlige legepladser og BC har således ikke beriget sig. Endvidere gør 3F gældende, at Haderslev Kommune skulle have reageret tidligere, idet legeredskaberne blev afhentet helt tilbage i 2010 og i dag ingen værdi har for Haderslev Kommune da de er kasseret og erklæret ulovlig til offentlig brug i 2010." I en af 26. juni 2012 til personalekonsulent Lars-Michael Thun skrev faglig sekretær i 3F, Hans Gehlert bl.a.: Jeg vil gerne have tilsendt Haderslev Kommunes skriftlige politiker for klunsning på Haderslev kommunes/private container pladser, i Haderslev Kommune for kommunale ansatte, i tidsrummet så hurtig som mulig da det desværre har været umulig for mig selv at finde nogen på kommunens hjemmeside. Det har hellere været muligt for mig gennem mine tillidsrepræsentanter, men jeg går ud fra at personale afdelingen ligger inde med et sæt politiker/ regler, i modsat fald de ikke findes på hverken Haderslev kommunes hjemmeside eller i personaleafdelingen vil jeg gerne have dette bekræftet." Den 28. juni 2012 bad Lars-Michael Thun om at få uddybet, om det var "regler eller politiker", Hans Gehlert efterspurgte. Hans Gehlert svarede hertil, at det var begge dele. Herefter svarede

7 - 7 - Lars-Michael Thun i af 2. juni 2012: "Jeg er ikke bekendt med at der findes politiker på området og tror heller ikke de findes." Den 29. juni 2012 blev A bortvist med virkning fra den 15. juni 2012 med følgende begrundelse: "Begrundelsen for den påtænkte bortvisning var, at Haderslev Kommune blev gjort bekendt med, at du I Gul og Gratis har haft legeudstyr til salg, som retslig tilhører Vej og Parkdrift, Du blev jf. forvaltningslovens 19 givet adgang til at afgive en udtalelse. Du har afgivet en udtalelse, som ikke giver anledning til at ændre på det påtænkte." 4. Af pkt i Haderslev Kommunes regulativ for husholdningsaffald og af 11.3 i kommunes regulativ for erhvervsaffald fremgår, at affaldet skal sorteres efter affaldstyper og placeres i de anviste containere/båse, og at anvisninger fra pladspersonalet skal følges. Der er ikke i regulativerne anført noget om, at klunsning, hvad enten det foretages af professionelle eller almindelige borgere, er forbudt. Annette Nielsen, der er kundechef hos Provas A/S har forklaret, at klunsning er forbudt. Baggrunden herfor er, at kunderne skal kunne komme til at aflevere deres affald, uden at der opstår trængsel. Selskabet har ikke noget nedskrevet herom, men det følger af kutyme og skiltning på stedet, at klunsning er forbudt. Personalet på kommunens genbrugspladser, herunder i Gram, har fået besked på at fortælle kunderne herom, hvis der skulle opstå grund hertil. Der er i sagen fremlagt foto af et skilt på en flytbar fod, hvoraf ses, at klunsning er forbudt. Pladsformand Svend Erik Skaarup har forklaret, at han mener, at skiltet om klunsning først er kommet op efter episoden i denne sag. Nogle gange står skiltet fremme, men ofte er det sat ind i hallen. Til brug for sagen har Egon A. Nissen afgivet en bekræftelse, der lyder således: "Jeg Egon Andreasson Nissen Alexanderparken 16 B, 6500 Vojens Ansat i på genbrugspladsen i Vojens i perioden 2007 til Er vidende om at klunsning var almindelig på genbrugspladsen både hvor jeg var ansat og på Gram genbrugsplads. Jeg var i en periode på omkring 2 år arbejdsmiljørepræsentant."

8 - 8 - IV FORKLARINGER A har forklaret, at han 1-2 gange om ugen udførte arbejde på genbrugspladsen, hvor han havde til opgave at skaffe plads til mere haveaffald og lignende. Han kan ikke i dag nærmere huske, hvornår han blev bedt om at deltage i nedtagningen af legeredskaberne på legepladsen, men det var en kollega, der bad ham om det. Legepladsen skulle nedlægges, fordi pasningen af området skulle neddrosles. Han fik besked på at køre de fjernede legeredskaber på genbrugspladsen. Nogle af tingene var gamle, mens andre var ret nye, måske 1½-2 år. Han fik ikke at vide, at legeredskaberne skulle destrueres. De var 2-3 mand om at nedtage redskaberne, men han var alene om at køre disse til genbrugspladsen i kommunens bil. Da han skulle aflevere redskaberne på genbrugspladsen, tænkte han, at han godt kunne bruge nogle af dem til sin søn, der da var ca. 1 år. Han sagde til pladsmanden Svend Erik Skaarup, at han godt kunne bruge nogle af redskaberne, og at han kunne tænke sig at hente dem senere. Det var tidligere sket, at han havde taget noget med hjem fra genbrugspladsen, hvad også mange andre borgere har gjort. Med Svend Erik Skaarups tilladelse stillede han derpå redskaberne ved hegnet i nærheden af hallen, og efter arbejdstids ophør afhentede han redskaberne og kørte dem hjem på en trailer. Han var overbevist om, at det var i orden, at han tog redskaberne med sig, idet han ikke på noget tidspunkt havde fået at vide, at noget sådant ikke var tilladt. Han havde således heller ikke på noget tidspunkt set et skilt om, at klunsning var forbudt. Personalechef Lars Bang har forklaret, at han straks efter at være blevet bekendt med, at A havde sat legeredskaberne til salg, havde foranlediget, at han blev indkaldt til en samtale. Allerede inden samtalen var muligheden for, at A ville blive bortvist, blevet tilkendegivet over for ham. Det var hans opfattelse, at A helt bevidst havde tilegnet sig redskaberne og senere sat dem til salg for kr., og at A bevidst havde undladt at efterkomme ordren om at køre redskaberne til genbrugspladsen med henblik på destruktion. For ham at se indebar As adfærd reelt, at han straks havde kørt tingene direkte hjem, da kun han vidste, at tingene var anbragt på det pågældende sted på genbrugspladsen. Forud for møderne i juni 2012 havde Provas oplyst, at klunsning var forbudt, men det er rigtigt, at der ikke har været nogen "politik" eller nedskrevne regler herom. Han fandt, at sagen ikke kunne afgøres med en advarsel til A, da dennes adfærd efter vidnets opfattelse måtte sidestilles med, at han havde taget af kassen. Af samme grund var det uden betydning, at der ikke var nedskrevet noget om, at klunsning var forbudt. Først på et senere tids-

9 - 9 - punkt er han blevet bekendt med, at det var efter aftale med Svend Erik Skaarup, at A ved afleveringen af redskaberne på genbrugspladsen stillede dem på det pågældende sted med henblik på senere afhentning. Leif Jensen har forklaret, at han på mødet den 15. juni 2012 opfattede As bemærkning om, at det var dumt, hvad han havde gjort, som en bemærkning, der blev fremsat i lyset af de konsekvenser, der nu blev tilkendegivet. Christian Holm har forklaret, at han er selvstændig erhvervsdrivende og ofte kører ting, affald og lignende til kommunens genbrugspladser. Det er hans erfaring, at det er helt sædvanligt, at borgerne tager ting med sig hjem fra genbrugspladserne, også i Gram. Han har ikke tidligere set et skilt om, at klunsning er forbudt på pladserne. Thomas Holst har forklaret, at han som gartnerformand i kommunens driftsafdeling har ansvaret for ansatte. Afdelingen fungerer som entreprenør, der udfører arbejdet på bestilling fra kommunen. Legeudstyret på legepladsen i Gram overholdt ikke forskrifterne for offentlige legepladser, hvorfor det skulle fjernes og destrueres. Det var forståeligt nok, at medarbejderne undrede sig herover, men udstyret skulle destrueres. Han husker, at han gav instruktion om, at udstyret skulle nedtages og køres til genbrugspladsen med henblik på destruktion, men han husker ikke, om A var til stede ved den lejlighed. Det sker ikke ofte, at udstyr bliver kørt til genbrugspladsen, idet det sædvanligvis bliver kørt til Materialegården med henblik på fortsat benyttelse. Han satte opgaven i gang i efteråret 2010, hvor den blev delvist udført, men hovedparten blev udført i foråret Svend Erik Skaarup har forklaret, at han er pladsmedarbejder på genbrugspladsen i Gram, hvor han arbejder 20 timer om ugen. Han har til opgave at påse, at det, der bliver bragt ind på pladsen, smides i de rette containere og båse, og at sikre, at mest muligt kan genbruges. Udgangspunktet er, at borgerne ikke kan fjerne noget fra genbrugspladsen. Det sker dog, at en borger umiddelbart får øje på noget og spørger om lov til at fjerne det, og det bliver undertiden tilladt. Klunsning, hvorved han selv forstår, at nogen borttager noget for at videresælge det, er ikke tilladt, hvad enten der er tale om private eller professionelle. Han mener, at skiltet, hvoraf fremgår, at klunsning er forbudt, ikke var opsat på det tidspunkt, A afleverede og afhentede legeredskaberne. A har al-

10 drig fjernet noget fra genbrugspladsen uden at spørge om lov, men på forespørgsel har han i enkelte tilfælde fået tilladelse til at fjerne noget. En dag i foråret 2012 kom A kørende med legeudstyret for at aflevere det på genbrugspladsen. Han og A talte om, at udstyret skulle hen til afdelingen for træ, men da A sagde, at han egentlig godt selv kunne bruge noget af udstyret, sagde vidnet, at når det nu var, at udstyret endnu ikke var smidt hen i den pågældende container, var det i orden, at han satte det til side med henblik på at afhente det efter arbejdstids ophør. Derpå stillede A udstyret til side ved hegnet op ad hallen, og hen på aftenen hentede han det. I mellemtiden havde ingen andre spurgt til udstyret. Annette Nielsen har forklaret, at hun siden 2009 har været kundechef hos Provas, der er et selvstændigt selskab under kommunen. Området for selskabets virksomhed hed tidligere Haderslev Forsyningsservice. Genbrugspladsen i Gram hører under hendes ansvarsområde. Foruden Svend Erik Skaarup er der ansat en afløser til pladsen. Klunsning er forbudt, da der ikke må opstå trængsel på pladsen. Det eneste, der kan afhentes af private på pladsen, er, hvad der er hensat i særlige containere til humanitære organisationer. Det har hele tiden været kutyme, at klunsning er forbudt, hvilket skal fremgå af skiltning, men der er ikke nedskrevet noget herom. Af affaldsregulativerne fremgår kun, at brugerne skal efterkomme pladsfolkenes anvisninger. Jens Hybschmann har forklaret, at han som driftschef er ansvarlig for hele driftsafdelingen, der har et budget på ca. 46 mio. kr. om året. Så snart han af en borger var blevet gjort bekendt med As annonce med legeudstyret, foranledigede han A indkaldt til et møde. Under mødet var A meget berørt, og han gav udtryk for, at det, han havde gjort, var dumt. Efter vidnets opfattelse er genbrugspladsen et sted, hvor borgerne kan komme af med ting med henblik på destruktion, og klunsning er absolut ikke tilladt. Lars-Michael Thun har forklaret, at han er personalekonsulent i Haderslev Kommune med ansvar for ansættelses- og overenskomstforhold. Han deltog i mødet den 15. juni 2012, hvor stemningen var meget trykket. Referatet af mødet afspejler det, der blev sagt. Det var hans egen klare opfattelse, at A hele vejen igennem havde været bevidst om, hvad han havde foretaget sig, og efter vidnets opfattelse svarer hans adfærd til, at han "tog af kassen". Inden mødet havde han haft en telefonsamtale med Provas, der havde oplyst, at klunsning var forbudt, men han var ikke be-

11 kendt med, at der ikke var udfærdiget nogen skriftlige regler herom, og han var heller ikke bekendt med, om der var angivet noget herom på selve pladsen. V PARTERNES ARGUMENTER 3F har anført, at bortvisningen af A var ude af proportion i forhold til den adfærd, han udviste i foråret 2011, da han fjernede legeudstyret fra genbrugspladsen i Gram. Begrundelsen for bortvisningen var alene, at A i "Gul og Gratis" havde haft legeudstyr til salg, "som retsligt tilhører Vej- og Parkdrift". Denne begrundelse var imidlertid ikke rigtig, idet det må lægges til grund, at kommunen havde opgivet sin ejendomsret ved at kassere legeudstyret og lade det køre på genbrugspladsen med henblik på destruktion. Hertil kommer, at kommunen i forbindelse med bortvisningen, herunder på mødet den 15. juni 2012 og på forhandlingsmødet den 26. juni 2012, henviste til, at der var retningslinjer på genbrugspladserne, ifølge hvilke klunsning var forbudt. Efter bevisførelsen må det imidlertid lægges til grund, at der hverken af kommunen eller af Provas var udfærdiget nogen skriftlige instrukser om, at klunsning på genbrugspladserne var forbudt. Af Annette Nielsens forklaring fremgår, at der alene var tale om en "kutyme". Det nærmeste, man kan komme på et "forbud" mod klunsning, er, at borgerne, der kom på genbrugspladsen, i henhold til affaldsregulativerne skulle følge personalets anvisninger. I praksis var det da også sædvanligt, at borgerne, der kom på genbrugspladsen, undertiden fik lov til at medtage genstande fra pladsen. Det må endvidere lægges til grund, at A hverken ved ansættelsen eller i forbindelse med arbejdet på genbrugspladsen er blevet indskærpet, at han som ansat aldrig måtte medtage noget fra genbrugspladsen. Endvidere har kommunen ikke godtgjort, at A i forbindelse med fjernelsen af legeredskaberne fra legepladsen fik at vide, at legeudstyret skulle destrueres, således at fjernelse af udstyret fra genbrugspladsen af den grund ikke var tilladt. Det kan ikke lægges til grund, at skiltet om klunsning forbudt var opsat på genbrugspladsen forud for fjernelsen, og denne skete med Svend Erik Skaarups indforståelse.

12 På denne baggrund må bortvisningen af A anses for at have været uberettiget. I vurderingen af, om bortvisningen var rimelig, må tillige indgå, at den først fandt sted mere end 1 år efter, at episoden var sket. Han har derfor krav på erstatning svarende til lønnen i opsigelsesperioden på 5 måneder. Til støtte for påstanden om godtgørelse har 3F henvist til overenskomstens 25, stk. 8, og anført, at der må tilkendes A en godtgørelse svarende til i hvert fald 5 måneders løn. Haderslev Kommune har anført, at kommunen ved bortvisningen af A lagde vægt på flere elementer, der både hver for sig og samlet måtte føre til bortvisningen. Det var hans ansvar, at legeredskaberne blev afleveret på genbrugspladsen, således som han var blevet instrueret om, men reelt handlede han i strid med denne instruktion ved at anbringe legeredskaberne på genbrugspladsen som sket og kort tid derefter samme dag afhente dem med henblik på udnyttelse til eget brug. Uanset at det ikke kan anses for bevist, at A i forbindelse med nedtagningen og fjernelsen af legeudstyret direkte blev gjort bekendt med, at redskaberne skulle destrueres, måtte det stå ham klart, at anbringelsen på genbrugspladsen skete med henblik på destruktion. I modsat fald skulle redskaberne have været bragt til Materialegården. Det kan således ikke lægges til grund, at redskaberne blev hensat på genbrugspladsen på en sådan måde, at kommunen havde opgivet sin ejendomsret. As tilegnelse af effekterne skete til egen fordel og havde direkte sammenhæng med hans ansættelse hos kommunen. Det er i denne sammenhæng ikke afgørende, om tingene havde nogen økonomisk værdi for arbejdsgiveren. Af Svend Erik Skaarups forklaring fremgår, at han og A i realiteten ikke var i tvivl om, at der skete en tilegnelse af tingene imod, hvad der måtte anses for tilladt. A, der selv kom flere gange om ugen på genbrugspladsen, kan da heller ikke have været i tvivl om, at der gjaldt almindelige retningslinjer om, at klunsning på genbrugspladsen var forbudt. Baggrunden for kommunens beslutning om at bortvise A var således tillige, at han havde begået et klart tillidsbrud. Desuden havde han handlet imod decorum ved at sætte redskaberne, der ikke var godkendt til offentlige pladser, til salg med deraf følgende risiko for, at der kunne ske personskade hos de mulige købere, skader som ville kunne henføres under kommunens ansvar. I

13 hvert fald moralsk burde A have indset dette, og det kan dermed ikke tillægges betydning ved vurderingen af berettigelsen af bortvisningen, at der ikke udtrykkeligt var nedskrevet regler om klunsning og om et sådant salg. Hvad tidsperspektivet angår, kan det ikke lægges kommunen til last, at bortvisningen først skete, efter at kommunen var blevet bekendt med episoden, og kommunen agerede øjeblikkeligt, efter at den var blevet bekendt hermed. Endelig må det indgå i vurderingen, at A ikke loyalt medvirkede til oplysning af sagen, idet han hverken på mødet den 15. juni 2012 eller på mødet den 26. juni 2012 oplyste, at Svend Erik Skaarup havde givet tilladelse til, at han fjernede tingene. Vedrørende den subsidiære påstand har kommunen anført, at der i hvert fald forelå en saglig afskedigelsesgrund, hvorfor det ikke kan komme på tale at udmåle en godtgørelse i henhold til overenskomstens 25, stk. 8. VI OPMANDENS BEGRUNDELSE OG KONKLUSION I vurderingen af, om bortvisningen af A var berettiget, må indgå, om der er oplyst forhold, der giver grundlag for at fastslå, at han ved at fjerne legeredskaberne fra genbrugspladsen handlede groft imod sine pligter som ansat og dermed imod kommunens interesser, og at han selv var bevidst herom. Som anført af 3F var bortvisningen i brevet af 29. juni 2012 alene begrundet med, at A havde haft legeudstyr til salg, som retsligt tilhørte Vej- og Parkdrift. Af referatet af mødet den 26. juni 2012 fremgår desuden, at det var kommunens opfattelse, at A var bekendt med, at ting, der tilhørte Haderslev Kommune, ikke måtte tages med hjem til privat brug, og at der var retningslinjer på genbrugspladserne, hvoraf fremgik, at klunsning var forbudt. Af sagen fremgår, at de nævnte retningslinjer ikke forelå i nogen skriftlig form, idet der som forklaret af Annette Nielsen alene var tale om en "kutyme", der tilsigtede at undgå trængsel på genbrugspladsen, og at borgernes adfærd på genbrugspladsen i praksis blev "reguleret" ved anvisninger fra pladsmændene. Det må lægges til grund, at udgangspunktet var, at der ikke måtte ske klunsning hvorved må forstås privates eller professionelles fjernelse af ting med henblik på salg eller eget brug men at det forekom, at brugerne på genbrugspladsen desuagtet fik lov til at

14 tage ting med sig. Kommunen har ikke godtgjort, at skiltet med forbud mod klunsning var opsat forud for episoden i denne sag, og det kan i øvrigt lægges til grund, at skiltningen heller ikke efter opsætningen var særlig klar, idet skiltet ofte stod mere eller mindre gemt i hallen. Som anført af kommunen måtte A kunne indse, at anbringelsen af redskaberne på genbrugspladsen skulle ske med henblik på, at de i hvert fald i sidste ende skulle destrueres, men det kan ikke lægges til grund, at A af Thomas Holst eller af nogen af kollegerne fik at vide, at redskaberne var ulovlige og derfor skulle destrueres. Som også anført af kommunen måtte A som ansat på bl.a. genbrugspladsen udvise særlig agtpågivenhed med sin omgang med de ting, der blev anbragt på pladsen, men det kan ikke lægges til grund, at han klart havde fået at vide, at han som ansat aldrig måtte tage noget med fra genbrugspladsen på samme måde, som det i praksis foregik for andre borgeres vedkommende. Endelig fremgår det af As og Svend Erik Skaarups forklaringer, at fjernelsen af legeredskaberne, der ikke længere havde nogen økonomisk værdi for kommunen, skete med Svend Erik Skaarups indforståelse. På den anførte baggrund finder jeg, at kommunen ikke har godtgjort, at As fjernelse af legeredskaberne fra genbrugspladsen til eget brug indebar en sådan grov overtrædelse af hans pligter som ansat, at der var grundlag for en så alvorlig reaktion som bortvisning. 3F's påstand 1 om, at kommunen skal betale erstatning til A svarende til lønnen i opsigelsesperioden på 5 måneder tages derfor til følge. Der må gives Haderslev Kommune ret i, at A ved at henstille legeredskaberne på genbrugspladsen som sket og ved kort tid derefter samme dag at afhente redskaberne i realiteten handlede imod instruksen om at aflæsse og hensætte redskaberne på pladsen, og uanset det, der er anført om berettigelsen af bortvisningen, kan det efter en samlet vurdering af As adfærd ikke bebrejdes kommunen, at den anså tillidsforholdet for brudt på en sådan måde, at ansættelsesforholdet måtte bringes til ophør. Der er derfor ikke grundlag for at tage 3Fs påstand 2 om betaling af en godtgørelse til følge. T h i b e s t e m m e s :

15 Haderslev Kommune skal til specialarbejder A betale erstatning svarende til løn i opsigelsesperioden på 5 måneder til udgangen af december I øvrigt frifindes Haderslev Kommune. Hver part skal bære egne omkostninger og betale halvdelen af opmandens honorar og udgifter. Skodsborg den 1. november Per Sørensen

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Tilkendegivelse Meddelt den 11. august 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe for fællestillidsrepræsentant A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark Tvisten Sagen angår, om det var berettiget, at Banedanmark bortviste jernbanearbejder

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Klager har nedlagt påstand om, at Frederiksberg Forsyning A/S skal betale

Klager har nedlagt påstand om, at Frederiksberg Forsyning A/S skal betale Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0118 CO-industri Fagligt Fælles Forbund A og B (advokat Lidia Marie Chantal Bay) mod DI Overenskomst I v/ DI Frederiksberg Forsyning A/S (advokat Anders Fugmann)

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127 FOA Fag og Arbejde for A mod Kommunernes Landsforening (KL) for Sønderborg Kommune - 2 Tvisten Uoverensstemmelsen anga r, om det var berettiget,

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 29. oktober 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.044 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Christian K. Clasen) Tvisten Sagen drejer sig om, hvorvidt månedslønnede

Læs mere

K-lagernedlagdepåstandom,atHøjeTaastrupKommuneskaltilpligtesatbetaleE

K-lagernedlagdepåstandom,atHøjeTaastrupKommuneskaltilpligtesatbetaleE PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af L9.juni 2013 i afskedigelsesnævnssag FY 2012.01 1"7 : HI Organisation for ledende medarbejdere i ldræts, Kultur og fritidssektoren for (âdvokat Per Frydenreim Møller)

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Afskedigelsenævnssag BUPL. for A. mod. Tårnby Kommune

Protokollat. med tilkendegivelse. Afskedigelsenævnssag BUPL. for A. mod. Tårnby Kommune 1 Protokollat med tilkendegivelse i Afskedigelsenævnssag FV 2013.0152 BUPL for A (advokat Maria Muñiz Auken) mod Tårnby Kommune (advokat Sabine Buhl Lauborg) 2 1. Indledning Den 29. marts 2012 blev A opsagt

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 14. september 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV 2012.0041. BUPL som mandatar for A (advokat Maria Auken) mod Kalundborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes Jørgensen)

Læs mere

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0091 Dansk Magisterforening som mandatar for A, B og C (advokat Frederik Brocks) mod Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding) Indledning

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Kendelse af 19. december 2016 i afskedigelsesnævnssag FV : FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Peter Nisbeth)

Kendelse af 19. december 2016 i afskedigelsesnævnssag FV : FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Peter Nisbeth) Kendelse af 19. december 2016 i afskedigelsesnævnssag FV2016.0119: FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Peter Nisbeth) mod Odder Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) 2 1. Uoverensstemmelsen

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

Tilkendegivelse af 15. september i faglig voldgiftssag FV : FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod

Tilkendegivelse af 15. september i faglig voldgiftssag FV : FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod Tilkendegivelse af 15. september 2016 i faglig voldgiftssag FV2015.0219: FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod Rebild Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen Sagen angår

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse. Afskedigelsesnævnssag: Dansk Psykolog Forening. for. mod. Den selvejende institution Filadelfia

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse. Afskedigelsesnævnssag: Dansk Psykolog Forening. for. mod. Den selvejende institution Filadelfia PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i Afskedigelsesnævnssag: Dansk Psykolog Forening for A mod Den selvejende institution Filadelfia Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet, om Den selvejende institution Filadelfias

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 3F, Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod KL for Hillerød Kommune (advokat Christian K. Clasen) Uoverensstemmelsen angår fortolkning

Læs mere

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0003 Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod DI for Danish Crown Tønder-Oksekødsdivision (fagleder

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i Faglig voldgiftsag (FV 2007.208): HK Danmark (advokat Peter Nisbeth) mod DI (advokat Henrik Uldal) G:\Faglig Voldgift Kendelser\PROTOKOLLAT FV 2007 208 HK mod HTS.doc 2 INDLEDNING

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) BUPL for A (advokat Peter Breum) mod Ringsted Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen angår afskedigelsen af en

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2015.0013, afsagt den 11. januar 2016 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HVL Montage ApS (juridisk konsulent

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Kendelse af 3. september 2015 i afskedigelsesnævnssagen FV2015.0043: Danske Fysioterapeuter for A (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen) mod

Kendelse af 3. september 2015 i afskedigelsesnævnssagen FV2015.0043: Danske Fysioterapeuter for A (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen) mod Kendelse af 3. september 2015 i afskedigelsesnævnssagen FV2015.0043: Danske Fysioterapeuter for A (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen) mod Hillerød Kommune (advokat Sabine Buhl Lauborg) 2 1. Uoverensstemmelsen

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås.

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås. 2015-46 Advarsel til kommunalt ansat opfyldte ikke de almindelige krav om klarhed En kommunalt ansat fik en skriftlig advarsel, med den begrundelse at hun ikke forvaltede sin faglige rolle professionelt.

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) for A (advokat Maria Muñiz Auken) mod Vejen Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2012.0035 HK Privat (advokat Maria Rasmussen) mod Bilfærgernes Rederiforening for Mols Linien A/S (advokat Anne Louise Wulff) Uoverensstemmelsen angår, om en afdelingsleder

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

Tvistighedsnævnet KENDELSE

Tvistighedsnævnet KENDELSE -NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet KENDELSE afsagt af Tvistighedsnævnet den 3. august 2017 i sag 47.2016 A ved uddannelseskonsulent Morten Lehmann, 3F mod B ved advokat Christina Borggaard Thomsen I sagens

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 16. juni 2008 i faglig voldgiftssag: 3F Transportgruppen (konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) for Todbjerg City A/S (advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift ( ) HK/Danmark. for. mod. Lolland Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift ( ) HK/Danmark. for. mod. Lolland Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0067) HK/Danmark for A mod Lolland Kommune Tvisten Sagen angår, om Lolland Kommunes afskedigelse af administrativ sagsbehandler A var urimelig. Påstande

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFT Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Told- og Skattestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr.

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2017.0051 Lederne for A (advokat Niels Nehrkorn) mod DI Overenskomst II for Q8 Danmark A/S (advokat Anders Toft Hansen) Uoverensstemmelsen angår, om A i henhold til Lederaftalens

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 26. marts 2009 i Faglig voldgiftssag FV. 2008.0223: HK Handel (Advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for 7-Eleven, Stationscentret 5 i Roskilde (Advokat

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen. København, den 19. februar 2013 Sagsnr. 2011 2893/HCH/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 11. november 2010. faglig voldgift: DJØF for A. mod. Personalestyrelsen for Statsforvaltningen Hovedstaden

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 11. november 2010. faglig voldgift: DJØF for A. mod. Personalestyrelsen for Statsforvaltningen Hovedstaden PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 11. november 2010 i faglig voldgift: DJØF for A mod Personalestyrelsen for Statsforvaltningen Hovedstaden Sagen forhandledes den 11. november 2010. Den faglige voldgiftsret

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

afsagt den 29. marts 2017

afsagt den 29. marts 2017 VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 29. marts 2017 Sag BS-176/2016-VLR (3. afdeling) Peder Michael Bæk (advokat Trine Høgedal) mod Skive Kommune (advokat Jørgen Vinding) Retten i Viborg har den 10. februar

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A, Forening X, på vegne af Selskab Y klaget over advokat B.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A, Forening X, på vegne af Selskab Y klaget over advokat B. København, den 25. september 2014 Sagsnr. 2014-820/MKJ 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A, Forening X, på vegne af Selskab Y klaget over advokat B. Sagens tema: Advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV 2008.088 Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Djurs Smede Service ved Klaus Jensen (advokat Jens Paulsen) G:\Faglig Voldgift

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Blik- og Rørarbejderforbundet. mod. Arbejdsgiverne. for. Østergaard Entreprise A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Blik- og Rørarbejderforbundet. mod. Arbejdsgiverne. for. Østergaard Entreprise A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2016.0040 Blik- og Rørarbejderforbundet mod Arbejdsgiverne for Østergaard Entreprise A/S Tvisten Sagen angår, om montør As uarbejdsdygtighed, der

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 1. oktober 2013 i faglig voldgiftssag 2013.0041 Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Rasmussen) mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer & Partner ApS (jurist

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Thomas F. Jensen) 12. januar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Thomas F. Jensen) 12. januar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Thomas F. Jensen) 12. januar 2009 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen, Hjørring)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): HK/Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Lowe Friends A/S (advokat Katja Brandt) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Går du/i med salgstanker, så grib chancen og kontakt os for nærmere oplysninger og en gratis vurdering. [ ]

Går du/i med salgstanker, så grib chancen og kontakt os for nærmere oplysninger og en gratis vurdering. [ ] 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Rungstedvej 7 2970 Hørsholm Sagen angår navnlig spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod OPMANDSKENDELSE af 10. september 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0104 Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod Tekniq for John A. Hansen af 1986 A/S (underdirektør Thorkild

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. i faglig voldgiftssag FV2015.0108. Danmarks Lærerforening for A (advokat Peter Breum) mod. Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding)

TILKENDEGIVELSE. i faglig voldgiftssag FV2015.0108. Danmarks Lærerforening for A (advokat Peter Breum) mod. Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 26. november 2015 i faglig voldgiftssag FV2015.0108 Danmarks Lærerforening for A (advokat Peter Breum) mod Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Hovedspørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Fødevareforbundet NNF mod DI

Fødevareforbundet NNF mod DI OPMANDSKENDELSE i FAGLIG VOLDGIFT Fødevareforbundet NNF mod DI Mellem klageren, Fødevareforbundet NNF, og indklagede, DI, er der opstået uoverensstemmelse om, hvorvidt betaling for delvis fravær, egen

Læs mere

Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (advokat Mette Klingsten) 2 1.

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt torsdag den 23. februar 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 23. februar 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0110. Danmarks Lærerforening for A og B (advokat Peter Breum) mod Aabenraa Kommune (advokat Jørgen Vinding)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murerarbejdsmand Flemming Guldberg (faglig sekretær Jan Madsen) mod Dansk Byggeri for FME Entreprise A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Tilkendegivelse meddelt den 5. december 2013 i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Danmarks lærerforening som mandatar for (første afskedigelsesrunde) A, B, C, D, E og (anden afskedigelsesrunde)

Læs mere

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse. 5. oktober i faglig voldgiftssag FV : Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 5. oktober 2017 i faglig voldgiftssag FV 2017.0038: Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod HedeDanmark A/S (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Uoverensstemmelsen

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0082 HK/Privat for Michael Løjmand Boldt, Mette Byrsting Hansen, Hanne Rosa Bertram, Joan Bang Helle Gosvig, Helle Hornskov, Tove Hougaard Nielsen, Hanne Gudrun

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0122): Fagligt Fælles Forbund for A (Konsulent Evelyn Jørgensen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0122): Fagligt Fælles Forbund for A (Konsulent Evelyn Jørgensen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2013.0122): Fagligt Fælles Forbund for A (Konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/di for Brande Buslinier ApS (Jesper Hollegaard) Afsagt den 4. december

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere