O P M A N D S K E N D E L S E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O P M A N D S K E N D E L S E"

Transkript

1 O P M A N D S K E N D E L S E af 1. november 2013 i faglig voldgiftssag FV : 3F Offentlig Gruppe for A (advokat Peter Nisbeth) mod Haderslev Kommune (advokat Christian K. Clasen)

2 - 2 - I INDLEDNING Sagen angår spørgsmålet, om Haderslev Kommune var berettiget til den 29. juni 2012 at bortvise A, der siden den 1. marts 2004 havde været ansat som specialarbejder ved kommunens driftsafdeling. Bortvisningen skete under henvisning til, at kommunen var blevet bekendt med, at han gennem en lokal avis havde sat legeudstyr til salg, "som retsligt tilhører Vej- og Parkdrift". A var kommet i besiddelse af legeudstyret, efter at han i foråret 2011 havde fået til opgave at køre det fra en nedlagt kommunal legeplads til genbrugspladsen i Gram. Voldgiftsretten har bestået af forhandlingssekretær David Gibson og forhandlingssekretær Lone Hoffmann, udpeget af 3F, konsulent Anne Færge Bork og chefkonsulent Niels Nørby Pedersen, udpeget af KL, og som opmand fhv. højesteretsdommer Per Sørensen. Sagen er forhandlet den 24. oktober II PÅSTANDE Klager, 3F Offentlig Gruppe for A, har nedlagt følgende påstande: 1. Haderslev Kommune skal til specialarbejder A betale erstatning svarende til løn i opsigelsesperioden på 5 måneder til udgangen af december Kommunen skal til A betale en godtgørelse, der maksimalt kan fastsættes til den sædvanlige løn for en periode svarende til det dobbelte af arbejdsgivers opsigelsesvarsel, det vil sige 10 måneder. Indklagede, Haderslev Kommune, har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb end påstået af 3F. III SAGEN

3 Den 1. marts 2004 blev A ansat i en stilling som specialarbejder ved Vejvæsnet/Materialegården i Gram Kommune. Efter kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007 fortsatte han sit arbejde i driftsafdelingen i Haderslev Kommune. As arbejde bestod hovedsagligt i "grønt arbejde", der bl.a. indebar vedligeholdelse af græsarealer (græsklipning og hækklipning) vandløbsvedligeholdelse og øvrig renholdelse. Herudover blev han sammen med medarbejderne i driftsafdelingen pålagt en række ekstra opgaver, der for eksempel kunne indebære fjernelse af legeudstyr, udbringning af flag, træfældning samt opstakning på genbrugspladsen i Gram. Som led i disse arbejdsopgaver kom han på genbrugspladsen ca. to gange om ugen. 2. I november 2010 blev det besluttet, at en legeplads på Nyvej i Gram skulle ryddes for legeudstyr i form af rutsjebaner, legetårn, vippedyr, skraldespand, sandkasse inkl. sand samt faldsand. Baggrunden herfor var bl.a., at legeredskaberne ikke var godkendt til offentlige legepladser og derfor skulle destrueres. Opgaven blev sat i gang og delvist udført i efteråret 2010, idet hovedparten af arbejdet ifølge gartnerformand Thomas Holsts forklaring blev udført i foråret A deltog i rydningen af legepladsen i foråret 2011, og han fik herunder besked på, at han skulle køre udstyret til genbrugspladsen i Gram, hvilket han gjorde. Genbrugspladsen drives af Provas A/S, som er et selvstændigt aktieselskab, der ejes af Haderslev Kommune. Når effekter afleveres på pladsen, skal de sorteres efter affaldstyper og placeres i de anviste containere/båse. Dette fremgår af genbrugspladsens regulativ. Hvis dele af affaldet kan genbruges, kan det stilles i hallen. Da A ankom til genbrugspladsen, læssede han legeredskaberne af kommunens bil og afleverede nogle af dem i de anviste containere. Da han imidlertid mente, at de øvrige redskaber kunne komme ham selv til nytte, aftalte han med pladsmanden, Svend Erik Skaarup, at han kunne sætte disse til side, således at han kunne afhente dem senere på dagen efter arbejdstids ophør. Legeredskaberne placerede han derefter i nærheden af hallen, der ligger tæt på indkørslen til pladsen, og om aftenen hentede han selv redskaberne og kørte dem til sin bopæl, hvor han opstillede dem i sin have.

4 - 4 - Thomas Holst har forklaret, at han, da han i efteråret 2010 gav nogle medarbejdere besked om at rydde legepladsen for legeredskaberne, sagde, at redskaberne skulle køres til genbrugspladsen med henblik på destruktion. Han husker ikke, om A var til stede ved den lejlighed. A har forklaret, at han ikke var til stede, da beskeden om nedtagning blev givet i november 2010, og at det var nogle af hans kolleger, der i foråret 2011 gav ham besked om, at han skulle deltage i nedtagningen af legeredskaberne og køre dem til genbrugspladsen. Han fik ikke i den forbindelse at vide, at legeredskaberne skulle destrueres. 3. I juni 2012 blev kommunen bekendt med, at A i lokalavisen "Gul og Gratis" havde sat noget af det legeudstyr, han havde kørt til genbrugspladsen, til salg. Prisen for redskaberne var sat til kr. Kommunen indkaldte straks A til en tjenstlig samtale, der blev afholdt den 15. juni Foruden A selv deltog tillidsrepræsentant Leif Jensen, driftsleder Jens Hybschmann og forhandlingskonsulent Lars-Michael Thun i mødet. Af referatet fra mødet fremgår bl.a.: BC havde til opgave at fragte legeudstyret til genbrugspladsen (Provas a/s), da legeudstyret skulle destrueres. Lejeudstyret afleveres på genbrugspladsen. Samme dag på et senere tidspunkt (efter arbejdstid) afhenter BC legeudstyret på genbrugspladsen på trods af det ikke er tilladt, og fragter legeudstyret til privat bopæl. Legeudstyret sættes til salg i Gul og Gratis. BC giver udtryk for at have begået noget dumt, men har ikke yderligere kommentarer. Mødet mundede ud i, at kommunen tilkendegav, at den påtænkte at bortvise A. Sagen blev derefter sendt til partshøring, og i sit svar af 20. juni 2012 svarede A: "Vedrørende påtænkt bortvisning udtalelse Jeg er noget chokeret over at jeg den 14. juni 2012 modtog indkaldelse til tjenestelig samtale vedrørende legeudstyr i gul og gratis der skulle tilhøre Haderslev Kommunes Vej og Parkdrifts afdeling mener ikke dette er rigtig. Mødet som jo foregik den 15. juni 2012, k1.9.00, her fik jeg forlagt at jeg skulle have taget noget som retsligt tilhørte Haderslev kommunes Vej og Parkdrifts afdeling, dette forstår jeg ikke helt da jeg i efteråret 2010 fik ordre på at tage legepladsen på Nyvej i Gram

5 - 5 - ned og efterfølgende køre alle redskaber på Provas genbrugspladsen på Industrivej i Gram, dette udførte jeg som jeg blev beordret og kørte dem på Provas genbrugspladsen på industrivej i Gram, da legeredskaberne ikke var godkendt til offentlige legepladser. Jeg syntes det var synd at smide sådan nogle fine legeredskaber ud, derfor kørte jeg efter fyraften ud på Provas genbrugspladsen i deres åbningstid som privat person, og hentede disse redskaber, på Provas genbrugspladsen var der ingen der sagde noget om jeg ikke måtte tage dem, på dette tidspunkt i 2010 var jeg vidende om at også andre borgere hentede ting på genbrug, dette var meget normalt i 2010, jeg står således uforstående overfor at jeg skulle have taget noget der tilhørte Haderslev Kommunes Vej og Parkdrifts afdeling da de som sagt var kørt på Provas genbrugsplads som beordret og hvor jeg hentede dem der som privat person. jeg kørte på Provas Genbrugsplads som ganske almindelig borger i Haderslev Kommune og havde jeg ikke klunset redskaberne, var det blot en anden borger der havde hentet dem. Jeg har aldrig i de 9 år jeg har været ansat i Haderslev Kommune, oplevet at det skulle være forbudt at klunse som privat person, og har aldrig hørt at der skulle være en personale politik for dette i Vej og Parkdrifts afdelingen i Kommune, og hvis der er, er vi som medarbejdere aldrig blevet informeret om denne hverken for kommunens eller private genbrugspladser, men går da ud fra at kommunen ingen indflydelse på Provas genbrugspladser da det jo er et privat selskab. Jeg forstår ikke bortvisningen da, redskaberne som sagt var kørt på Provas genbrugsplads og således er ude af Haderslev Kommunes Vej og Parkdrifts afdelings hænder som jeg havde fået ordre på ifølge min arbejdsgiver, og jeg har efterfølgende fået at vide af en kollega at disse redskaber ikke var godkendt til offentlig legeplads og således skulle kasseres, men man har som borger i Haderslev Kommune måske ingen rettigheder i sin fritid? Jeg mener derfor ikke at bortvisningen er korrekt da jeg intet ulovligt har lavet da jeg som sagt kørte på Provas genbrugspladsen i 2010 som ganske almindelig borger i Haderslev Kommune og her 2 år efter modtager en bortvisning, jeg ser også det fremsendte notat jeg modtog pr post den 19/ som fuldstændig mangelfuld som om det lige er sket og ikke for 2 år siden, kan ikke lige genkende det skete, jeg ser hen til at høre nærmere fra dem vedrørende partshøring." På foranledning af 3F blev der den 26. juni 2012 afholdt forhandling om den påtænkte bortvisning. I uenighedsreferatet fra mødet hedder det bl.a.: "I november måned 2010 fik BC til opgave at rydde en legeplads i Gram. Legeudstyret var ulovligt og skulle køres til genbrugspladsen i Gram og destrueres. Legeudstyret køres til genbrugspladsen og afleveres. Efter arbejdstid afhentes legeudstyret af BC med begrundelsen, at det var synd at kassere. Genbrugspladserne i Haderslev kommune er med virkning fra den 1. januar 2010 blevet til aktieselskabet Provas A/S. Der er en tæt tilknytning til Haderslev Kommune via ejerskab og repræsentation af byrådspolitiker i bestyrelsen ligesom kommunen har udført driftsopgaver i

6 - 6 - regnskab og personale/løn gennem Haderslev Kommune har meddelt, at bortvisningen effektueres, idet BC er bekendt med, at ting der tilhører Haderslev Kommune ikke må tages med hjem til privat brug. Der er retningslinier på genbrugspladserne hvor det er anført, at ting ikke må afhentes (klunsning er forbudt). Haderslev Kommune mener, at der er en klar sammenhæng mellem det faktum, at BC som del i udførelsen af hans arbejde har hentet legeredskaberne, og at legeredskaberne efterfølgende er afhentet på genbrugspladsen hvor Haderslev Kommune (som det anføres af 3F) godt nok ikke er arbejdsgiver. Det er således Haderslev Kommunes opfattelse, at BC har beriget sig selv med legeredskaberne, som han fik kendskab til, som led i sit arbejde ved Haderslev Kommune. 3F var af den opfattelse, at Haderslev Kommune ikke kunne gennemføre en bortvisning, da legeredskaberne var afleveret som beordret på arbejde og efterfølgende afhentet hos Provas A/S som privat person efter fyraften og det kunne enhver borger i Haderslev kommune på daværende tidspunkt på Containerpladsen i Gram, 3F efterlyste nogle regler/vedtagne politikker for klunsning for Haderslev kommunes medarbejder (har bedt om at få dem tilsendt uden at personale har fremsendt dokumentation), har både forespurgt i personale afdelingen samt ved tillidsrepræsentanter og kan konstatere at der ikke findes nogen i den periode 3F har bedt om. Provas A/S er efter 3F opfattelse et privat selskab på daværende tidspunkt i Haderslev Kommune men med vandtætte skodder, og således ikke Haderslev kommune. 3F mente, at en påtale eller advarsel ville være tilstrækkelig, dette er før sket i driftsafdelingen, 3F har kendskab til dette og kan bekræfte via medlemmer samt 3F påstand var at de ingen værdi havde for kommunen da de var kasseret på grund af ulovlig i forbindelse med brug på offentlige legepladser og BC har således ikke beriget sig. Endvidere gør 3F gældende, at Haderslev Kommune skulle have reageret tidligere, idet legeredskaberne blev afhentet helt tilbage i 2010 og i dag ingen værdi har for Haderslev Kommune da de er kasseret og erklæret ulovlig til offentlig brug i 2010." I en af 26. juni 2012 til personalekonsulent Lars-Michael Thun skrev faglig sekretær i 3F, Hans Gehlert bl.a.: Jeg vil gerne have tilsendt Haderslev Kommunes skriftlige politiker for klunsning på Haderslev kommunes/private container pladser, i Haderslev Kommune for kommunale ansatte, i tidsrummet så hurtig som mulig da det desværre har været umulig for mig selv at finde nogen på kommunens hjemmeside. Det har hellere været muligt for mig gennem mine tillidsrepræsentanter, men jeg går ud fra at personale afdelingen ligger inde med et sæt politiker/ regler, i modsat fald de ikke findes på hverken Haderslev kommunes hjemmeside eller i personaleafdelingen vil jeg gerne have dette bekræftet." Den 28. juni 2012 bad Lars-Michael Thun om at få uddybet, om det var "regler eller politiker", Hans Gehlert efterspurgte. Hans Gehlert svarede hertil, at det var begge dele. Herefter svarede

7 - 7 - Lars-Michael Thun i af 2. juni 2012: "Jeg er ikke bekendt med at der findes politiker på området og tror heller ikke de findes." Den 29. juni 2012 blev A bortvist med virkning fra den 15. juni 2012 med følgende begrundelse: "Begrundelsen for den påtænkte bortvisning var, at Haderslev Kommune blev gjort bekendt med, at du I Gul og Gratis har haft legeudstyr til salg, som retslig tilhører Vej og Parkdrift, Du blev jf. forvaltningslovens 19 givet adgang til at afgive en udtalelse. Du har afgivet en udtalelse, som ikke giver anledning til at ændre på det påtænkte." 4. Af pkt i Haderslev Kommunes regulativ for husholdningsaffald og af 11.3 i kommunes regulativ for erhvervsaffald fremgår, at affaldet skal sorteres efter affaldstyper og placeres i de anviste containere/båse, og at anvisninger fra pladspersonalet skal følges. Der er ikke i regulativerne anført noget om, at klunsning, hvad enten det foretages af professionelle eller almindelige borgere, er forbudt. Annette Nielsen, der er kundechef hos Provas A/S har forklaret, at klunsning er forbudt. Baggrunden herfor er, at kunderne skal kunne komme til at aflevere deres affald, uden at der opstår trængsel. Selskabet har ikke noget nedskrevet herom, men det følger af kutyme og skiltning på stedet, at klunsning er forbudt. Personalet på kommunens genbrugspladser, herunder i Gram, har fået besked på at fortælle kunderne herom, hvis der skulle opstå grund hertil. Der er i sagen fremlagt foto af et skilt på en flytbar fod, hvoraf ses, at klunsning er forbudt. Pladsformand Svend Erik Skaarup har forklaret, at han mener, at skiltet om klunsning først er kommet op efter episoden i denne sag. Nogle gange står skiltet fremme, men ofte er det sat ind i hallen. Til brug for sagen har Egon A. Nissen afgivet en bekræftelse, der lyder således: "Jeg Egon Andreasson Nissen Alexanderparken 16 B, 6500 Vojens Ansat i på genbrugspladsen i Vojens i perioden 2007 til Er vidende om at klunsning var almindelig på genbrugspladsen både hvor jeg var ansat og på Gram genbrugsplads. Jeg var i en periode på omkring 2 år arbejdsmiljørepræsentant."

8 - 8 - IV FORKLARINGER A har forklaret, at han 1-2 gange om ugen udførte arbejde på genbrugspladsen, hvor han havde til opgave at skaffe plads til mere haveaffald og lignende. Han kan ikke i dag nærmere huske, hvornår han blev bedt om at deltage i nedtagningen af legeredskaberne på legepladsen, men det var en kollega, der bad ham om det. Legepladsen skulle nedlægges, fordi pasningen af området skulle neddrosles. Han fik besked på at køre de fjernede legeredskaber på genbrugspladsen. Nogle af tingene var gamle, mens andre var ret nye, måske 1½-2 år. Han fik ikke at vide, at legeredskaberne skulle destrueres. De var 2-3 mand om at nedtage redskaberne, men han var alene om at køre disse til genbrugspladsen i kommunens bil. Da han skulle aflevere redskaberne på genbrugspladsen, tænkte han, at han godt kunne bruge nogle af dem til sin søn, der da var ca. 1 år. Han sagde til pladsmanden Svend Erik Skaarup, at han godt kunne bruge nogle af redskaberne, og at han kunne tænke sig at hente dem senere. Det var tidligere sket, at han havde taget noget med hjem fra genbrugspladsen, hvad også mange andre borgere har gjort. Med Svend Erik Skaarups tilladelse stillede han derpå redskaberne ved hegnet i nærheden af hallen, og efter arbejdstids ophør afhentede han redskaberne og kørte dem hjem på en trailer. Han var overbevist om, at det var i orden, at han tog redskaberne med sig, idet han ikke på noget tidspunkt havde fået at vide, at noget sådant ikke var tilladt. Han havde således heller ikke på noget tidspunkt set et skilt om, at klunsning var forbudt. Personalechef Lars Bang har forklaret, at han straks efter at være blevet bekendt med, at A havde sat legeredskaberne til salg, havde foranlediget, at han blev indkaldt til en samtale. Allerede inden samtalen var muligheden for, at A ville blive bortvist, blevet tilkendegivet over for ham. Det var hans opfattelse, at A helt bevidst havde tilegnet sig redskaberne og senere sat dem til salg for kr., og at A bevidst havde undladt at efterkomme ordren om at køre redskaberne til genbrugspladsen med henblik på destruktion. For ham at se indebar As adfærd reelt, at han straks havde kørt tingene direkte hjem, da kun han vidste, at tingene var anbragt på det pågældende sted på genbrugspladsen. Forud for møderne i juni 2012 havde Provas oplyst, at klunsning var forbudt, men det er rigtigt, at der ikke har været nogen "politik" eller nedskrevne regler herom. Han fandt, at sagen ikke kunne afgøres med en advarsel til A, da dennes adfærd efter vidnets opfattelse måtte sidestilles med, at han havde taget af kassen. Af samme grund var det uden betydning, at der ikke var nedskrevet noget om, at klunsning var forbudt. Først på et senere tids-

9 - 9 - punkt er han blevet bekendt med, at det var efter aftale med Svend Erik Skaarup, at A ved afleveringen af redskaberne på genbrugspladsen stillede dem på det pågældende sted med henblik på senere afhentning. Leif Jensen har forklaret, at han på mødet den 15. juni 2012 opfattede As bemærkning om, at det var dumt, hvad han havde gjort, som en bemærkning, der blev fremsat i lyset af de konsekvenser, der nu blev tilkendegivet. Christian Holm har forklaret, at han er selvstændig erhvervsdrivende og ofte kører ting, affald og lignende til kommunens genbrugspladser. Det er hans erfaring, at det er helt sædvanligt, at borgerne tager ting med sig hjem fra genbrugspladserne, også i Gram. Han har ikke tidligere set et skilt om, at klunsning er forbudt på pladserne. Thomas Holst har forklaret, at han som gartnerformand i kommunens driftsafdeling har ansvaret for ansatte. Afdelingen fungerer som entreprenør, der udfører arbejdet på bestilling fra kommunen. Legeudstyret på legepladsen i Gram overholdt ikke forskrifterne for offentlige legepladser, hvorfor det skulle fjernes og destrueres. Det var forståeligt nok, at medarbejderne undrede sig herover, men udstyret skulle destrueres. Han husker, at han gav instruktion om, at udstyret skulle nedtages og køres til genbrugspladsen med henblik på destruktion, men han husker ikke, om A var til stede ved den lejlighed. Det sker ikke ofte, at udstyr bliver kørt til genbrugspladsen, idet det sædvanligvis bliver kørt til Materialegården med henblik på fortsat benyttelse. Han satte opgaven i gang i efteråret 2010, hvor den blev delvist udført, men hovedparten blev udført i foråret Svend Erik Skaarup har forklaret, at han er pladsmedarbejder på genbrugspladsen i Gram, hvor han arbejder 20 timer om ugen. Han har til opgave at påse, at det, der bliver bragt ind på pladsen, smides i de rette containere og båse, og at sikre, at mest muligt kan genbruges. Udgangspunktet er, at borgerne ikke kan fjerne noget fra genbrugspladsen. Det sker dog, at en borger umiddelbart får øje på noget og spørger om lov til at fjerne det, og det bliver undertiden tilladt. Klunsning, hvorved han selv forstår, at nogen borttager noget for at videresælge det, er ikke tilladt, hvad enten der er tale om private eller professionelle. Han mener, at skiltet, hvoraf fremgår, at klunsning er forbudt, ikke var opsat på det tidspunkt, A afleverede og afhentede legeredskaberne. A har al-

10 drig fjernet noget fra genbrugspladsen uden at spørge om lov, men på forespørgsel har han i enkelte tilfælde fået tilladelse til at fjerne noget. En dag i foråret 2012 kom A kørende med legeudstyret for at aflevere det på genbrugspladsen. Han og A talte om, at udstyret skulle hen til afdelingen for træ, men da A sagde, at han egentlig godt selv kunne bruge noget af udstyret, sagde vidnet, at når det nu var, at udstyret endnu ikke var smidt hen i den pågældende container, var det i orden, at han satte det til side med henblik på at afhente det efter arbejdstids ophør. Derpå stillede A udstyret til side ved hegnet op ad hallen, og hen på aftenen hentede han det. I mellemtiden havde ingen andre spurgt til udstyret. Annette Nielsen har forklaret, at hun siden 2009 har været kundechef hos Provas, der er et selvstændigt selskab under kommunen. Området for selskabets virksomhed hed tidligere Haderslev Forsyningsservice. Genbrugspladsen i Gram hører under hendes ansvarsområde. Foruden Svend Erik Skaarup er der ansat en afløser til pladsen. Klunsning er forbudt, da der ikke må opstå trængsel på pladsen. Det eneste, der kan afhentes af private på pladsen, er, hvad der er hensat i særlige containere til humanitære organisationer. Det har hele tiden været kutyme, at klunsning er forbudt, hvilket skal fremgå af skiltning, men der er ikke nedskrevet noget herom. Af affaldsregulativerne fremgår kun, at brugerne skal efterkomme pladsfolkenes anvisninger. Jens Hybschmann har forklaret, at han som driftschef er ansvarlig for hele driftsafdelingen, der har et budget på ca. 46 mio. kr. om året. Så snart han af en borger var blevet gjort bekendt med As annonce med legeudstyret, foranledigede han A indkaldt til et møde. Under mødet var A meget berørt, og han gav udtryk for, at det, han havde gjort, var dumt. Efter vidnets opfattelse er genbrugspladsen et sted, hvor borgerne kan komme af med ting med henblik på destruktion, og klunsning er absolut ikke tilladt. Lars-Michael Thun har forklaret, at han er personalekonsulent i Haderslev Kommune med ansvar for ansættelses- og overenskomstforhold. Han deltog i mødet den 15. juni 2012, hvor stemningen var meget trykket. Referatet af mødet afspejler det, der blev sagt. Det var hans egen klare opfattelse, at A hele vejen igennem havde været bevidst om, hvad han havde foretaget sig, og efter vidnets opfattelse svarer hans adfærd til, at han "tog af kassen". Inden mødet havde han haft en telefonsamtale med Provas, der havde oplyst, at klunsning var forbudt, men han var ikke be-

11 kendt med, at der ikke var udfærdiget nogen skriftlige regler herom, og han var heller ikke bekendt med, om der var angivet noget herom på selve pladsen. V PARTERNES ARGUMENTER 3F har anført, at bortvisningen af A var ude af proportion i forhold til den adfærd, han udviste i foråret 2011, da han fjernede legeudstyret fra genbrugspladsen i Gram. Begrundelsen for bortvisningen var alene, at A i "Gul og Gratis" havde haft legeudstyr til salg, "som retsligt tilhører Vej- og Parkdrift". Denne begrundelse var imidlertid ikke rigtig, idet det må lægges til grund, at kommunen havde opgivet sin ejendomsret ved at kassere legeudstyret og lade det køre på genbrugspladsen med henblik på destruktion. Hertil kommer, at kommunen i forbindelse med bortvisningen, herunder på mødet den 15. juni 2012 og på forhandlingsmødet den 26. juni 2012, henviste til, at der var retningslinjer på genbrugspladserne, ifølge hvilke klunsning var forbudt. Efter bevisførelsen må det imidlertid lægges til grund, at der hverken af kommunen eller af Provas var udfærdiget nogen skriftlige instrukser om, at klunsning på genbrugspladserne var forbudt. Af Annette Nielsens forklaring fremgår, at der alene var tale om en "kutyme". Det nærmeste, man kan komme på et "forbud" mod klunsning, er, at borgerne, der kom på genbrugspladsen, i henhold til affaldsregulativerne skulle følge personalets anvisninger. I praksis var det da også sædvanligt, at borgerne, der kom på genbrugspladsen, undertiden fik lov til at medtage genstande fra pladsen. Det må endvidere lægges til grund, at A hverken ved ansættelsen eller i forbindelse med arbejdet på genbrugspladsen er blevet indskærpet, at han som ansat aldrig måtte medtage noget fra genbrugspladsen. Endvidere har kommunen ikke godtgjort, at A i forbindelse med fjernelsen af legeredskaberne fra legepladsen fik at vide, at legeudstyret skulle destrueres, således at fjernelse af udstyret fra genbrugspladsen af den grund ikke var tilladt. Det kan ikke lægges til grund, at skiltet om klunsning forbudt var opsat på genbrugspladsen forud for fjernelsen, og denne skete med Svend Erik Skaarups indforståelse.

12 På denne baggrund må bortvisningen af A anses for at have været uberettiget. I vurderingen af, om bortvisningen var rimelig, må tillige indgå, at den først fandt sted mere end 1 år efter, at episoden var sket. Han har derfor krav på erstatning svarende til lønnen i opsigelsesperioden på 5 måneder. Til støtte for påstanden om godtgørelse har 3F henvist til overenskomstens 25, stk. 8, og anført, at der må tilkendes A en godtgørelse svarende til i hvert fald 5 måneders løn. Haderslev Kommune har anført, at kommunen ved bortvisningen af A lagde vægt på flere elementer, der både hver for sig og samlet måtte føre til bortvisningen. Det var hans ansvar, at legeredskaberne blev afleveret på genbrugspladsen, således som han var blevet instrueret om, men reelt handlede han i strid med denne instruktion ved at anbringe legeredskaberne på genbrugspladsen som sket og kort tid derefter samme dag afhente dem med henblik på udnyttelse til eget brug. Uanset at det ikke kan anses for bevist, at A i forbindelse med nedtagningen og fjernelsen af legeudstyret direkte blev gjort bekendt med, at redskaberne skulle destrueres, måtte det stå ham klart, at anbringelsen på genbrugspladsen skete med henblik på destruktion. I modsat fald skulle redskaberne have været bragt til Materialegården. Det kan således ikke lægges til grund, at redskaberne blev hensat på genbrugspladsen på en sådan måde, at kommunen havde opgivet sin ejendomsret. As tilegnelse af effekterne skete til egen fordel og havde direkte sammenhæng med hans ansættelse hos kommunen. Det er i denne sammenhæng ikke afgørende, om tingene havde nogen økonomisk værdi for arbejdsgiveren. Af Svend Erik Skaarups forklaring fremgår, at han og A i realiteten ikke var i tvivl om, at der skete en tilegnelse af tingene imod, hvad der måtte anses for tilladt. A, der selv kom flere gange om ugen på genbrugspladsen, kan da heller ikke have været i tvivl om, at der gjaldt almindelige retningslinjer om, at klunsning på genbrugspladsen var forbudt. Baggrunden for kommunens beslutning om at bortvise A var således tillige, at han havde begået et klart tillidsbrud. Desuden havde han handlet imod decorum ved at sætte redskaberne, der ikke var godkendt til offentlige pladser, til salg med deraf følgende risiko for, at der kunne ske personskade hos de mulige købere, skader som ville kunne henføres under kommunens ansvar. I

13 hvert fald moralsk burde A have indset dette, og det kan dermed ikke tillægges betydning ved vurderingen af berettigelsen af bortvisningen, at der ikke udtrykkeligt var nedskrevet regler om klunsning og om et sådant salg. Hvad tidsperspektivet angår, kan det ikke lægges kommunen til last, at bortvisningen først skete, efter at kommunen var blevet bekendt med episoden, og kommunen agerede øjeblikkeligt, efter at den var blevet bekendt hermed. Endelig må det indgå i vurderingen, at A ikke loyalt medvirkede til oplysning af sagen, idet han hverken på mødet den 15. juni 2012 eller på mødet den 26. juni 2012 oplyste, at Svend Erik Skaarup havde givet tilladelse til, at han fjernede tingene. Vedrørende den subsidiære påstand har kommunen anført, at der i hvert fald forelå en saglig afskedigelsesgrund, hvorfor det ikke kan komme på tale at udmåle en godtgørelse i henhold til overenskomstens 25, stk. 8. VI OPMANDENS BEGRUNDELSE OG KONKLUSION I vurderingen af, om bortvisningen af A var berettiget, må indgå, om der er oplyst forhold, der giver grundlag for at fastslå, at han ved at fjerne legeredskaberne fra genbrugspladsen handlede groft imod sine pligter som ansat og dermed imod kommunens interesser, og at han selv var bevidst herom. Som anført af 3F var bortvisningen i brevet af 29. juni 2012 alene begrundet med, at A havde haft legeudstyr til salg, som retsligt tilhørte Vej- og Parkdrift. Af referatet af mødet den 26. juni 2012 fremgår desuden, at det var kommunens opfattelse, at A var bekendt med, at ting, der tilhørte Haderslev Kommune, ikke måtte tages med hjem til privat brug, og at der var retningslinjer på genbrugspladserne, hvoraf fremgik, at klunsning var forbudt. Af sagen fremgår, at de nævnte retningslinjer ikke forelå i nogen skriftlig form, idet der som forklaret af Annette Nielsen alene var tale om en "kutyme", der tilsigtede at undgå trængsel på genbrugspladsen, og at borgernes adfærd på genbrugspladsen i praksis blev "reguleret" ved anvisninger fra pladsmændene. Det må lægges til grund, at udgangspunktet var, at der ikke måtte ske klunsning hvorved må forstås privates eller professionelles fjernelse af ting med henblik på salg eller eget brug men at det forekom, at brugerne på genbrugspladsen desuagtet fik lov til at

14 tage ting med sig. Kommunen har ikke godtgjort, at skiltet med forbud mod klunsning var opsat forud for episoden i denne sag, og det kan i øvrigt lægges til grund, at skiltningen heller ikke efter opsætningen var særlig klar, idet skiltet ofte stod mere eller mindre gemt i hallen. Som anført af kommunen måtte A kunne indse, at anbringelsen af redskaberne på genbrugspladsen skulle ske med henblik på, at de i hvert fald i sidste ende skulle destrueres, men det kan ikke lægges til grund, at A af Thomas Holst eller af nogen af kollegerne fik at vide, at redskaberne var ulovlige og derfor skulle destrueres. Som også anført af kommunen måtte A som ansat på bl.a. genbrugspladsen udvise særlig agtpågivenhed med sin omgang med de ting, der blev anbragt på pladsen, men det kan ikke lægges til grund, at han klart havde fået at vide, at han som ansat aldrig måtte tage noget med fra genbrugspladsen på samme måde, som det i praksis foregik for andre borgeres vedkommende. Endelig fremgår det af As og Svend Erik Skaarups forklaringer, at fjernelsen af legeredskaberne, der ikke længere havde nogen økonomisk værdi for kommunen, skete med Svend Erik Skaarups indforståelse. På den anførte baggrund finder jeg, at kommunen ikke har godtgjort, at As fjernelse af legeredskaberne fra genbrugspladsen til eget brug indebar en sådan grov overtrædelse af hans pligter som ansat, at der var grundlag for en så alvorlig reaktion som bortvisning. 3F's påstand 1 om, at kommunen skal betale erstatning til A svarende til lønnen i opsigelsesperioden på 5 måneder tages derfor til følge. Der må gives Haderslev Kommune ret i, at A ved at henstille legeredskaberne på genbrugspladsen som sket og ved kort tid derefter samme dag at afhente redskaberne i realiteten handlede imod instruksen om at aflæsse og hensætte redskaberne på pladsen, og uanset det, der er anført om berettigelsen af bortvisningen, kan det efter en samlet vurdering af As adfærd ikke bebrejdes kommunen, at den anså tillidsforholdet for brudt på en sådan måde, at ansættelsesforholdet måtte bringes til ophør. Der er derfor ikke grundlag for at tage 3Fs påstand 2 om betaling af en godtgørelse til følge. T h i b e s t e m m e s :

15 Haderslev Kommune skal til specialarbejder A betale erstatning svarende til løn i opsigelsesperioden på 5 måneder til udgangen af december I øvrigt frifindes Haderslev Kommune. Hver part skal bære egne omkostninger og betale halvdelen af opmandens honorar og udgifter. Skodsborg den 1. november Per Sørensen

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 14. september 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV 2012.0041. BUPL som mandatar for A (advokat Maria Auken) mod Kalundborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes Jørgensen)

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 29. oktober 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.044 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Christian K. Clasen) Tvisten Sagen drejer sig om, hvorvidt månedslønnede

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 1. oktober 2013 i faglig voldgiftssag 2013.0041 Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Rasmussen) mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer & Partner ApS (jurist

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har krav på

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 23. juni 2014. i sag ved afskedigelsesnævnet, faglig voldgiftssag, 2013-66

Tilkendegivelse. meddelt den 23. juni 2014. i sag ved afskedigelsesnævnet, faglig voldgiftssag, 2013-66 Tilkendegivelse meddelt den 23. juni 2014 i sag ved afskedigelsesnævnet, faglig voldgiftssag, 2013-66 HK/Privat som mandatar for A (advokat Jens Jakob Hartmann) mod FOA Fag og Arbejdes A-kasse (advokat

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue)

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue) KENDELSE I FAGLIG VOILDGIFT (FV2013.0201) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Ilse Werrenrath) mod Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS (Hviids Vinstue) (advokat Gudrun Fenger) Afsagt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murersvend Brian Egebjerg Christensen (faglig sekretær Steen Mogensen) mod Dansk Byggeri for Erik Møberg A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant.

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2011.0016 Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/ DI ( for Tivoli A/S (advokat Morten Eisensee) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS Kendelse I faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Mod Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS Mellem klageren, Fagligt Fælles Forbund, og indklagede, Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS, er der opstået

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 i sag nr. 2013.0016: FTF for BUPL (advokat Jakob Bjerre) mod KL for Kalundborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Svend Askær, Helle Havgaard,

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye)

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) Kendelse på aftalte vilkår afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Robert Børnum Frederiksberg Allé 66 1820 Frederiksberg C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid gældende

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 6. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Svensk Skov & Jagt v/ Mikkel Amager v/ advokat Carl-Sejr Jespersen Strandgade 12 9240 Nibe Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014 TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014 i faglig voldgiftssag, 2012.0158 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 17. november 2013 i faglig voldgiftssag FV 2013.0107: 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for ISS Facility Services A/S

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0075 li. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0075 li. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Rune Klarskov Amagerbrogade 196 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) 3F Transport, Logistik & Byg i Århus for murersjakkene på byggepladsen Egmont Højskole Hou (faglig sekretær Morten Petersen) mod Dansk Byggeri for Celco Murer-

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for Henning Møllegaard m.fl. (opmåler Carlo Hermansen) mod Dansk Byggeri for LM Huse A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund

Klager. J.nr. 2011-0171 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Strandfelt A/S Bytorvet 31 2620 Albertslund Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere