Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune"

Transkript

1 Referat af møde nr. 1/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 14. marts 2011 hos Aabenraa Kommune Deltagere: Borgmester Tove Larsen Kommunaldirektør Niels Johannesen Borgmester Aase Nygaard Kommunaldirektør Alfred Holm Petersen Borgmester Erik Nørreby Kommunaldirektør Lars Olsen Borgmester Egon Fræhr Borgmester Laurids Rudebeck Kommunaldirektør Svend Erik Møller Vicepolitidirektør Lene V. Roesen Chefpolitiinspektør Thomas Prip Politiinspektør Lars Bræmhøj Politiinspektør Svend Erik Larsen Politikommissær Christian Østergaard Sekretariatschef Mikkel Cramer Afbud: Politidirektør Jørgen Meyer Borgmester Johnny Søtrup Kommunaldirektør Otto Jespersen Borgmester Gylling Haahr Direktør Niels Gregersen Kommunaldirektør Ole Slot Borgmester Jens Christian Gjesing Kommunaldirektør Poul E. Graversen Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune Sønderborg Kommune (næstformand) Sønderborg Kommune Fanø Kommune Fanø Kommune Vejen Kommune Tønder Kommune Tønder Kommune (Sekretær) (formand) Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune Varde Kommune Varde Kommune Vejen Kommune Haderslev Kommune Haderslev Kommune Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af referat 3. Oplæg fra Aabenraa kommune 4. Siden sidst bordrunde 5. Indlæg fra advokat Gry Asnæs 6. Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politi 7. Samarbejdsplan 2011 for kredsrådet 8. Færdselsindsatsen i det syd- og sønderjyske område 9. Orientering om igangværende projekter 10. Kriminalstatistik 11. De næste møder 12. Eventuelt

2 Ad. pkt. 1. Velkomst Næstformand Aase Nygaard bød velkommen. Ad. pkt. 2. Godkendelse af referat Referatet af kredsrådsmøde nr. 4/2010 blev godkendt. Ad. pkt. 3. Oplæg fra Aabenraa kommune Under emnet: Hastighedsplan for vejstrækninger i bymæssig bebyggelse orienterede Kjeld Stockfisch, teknisk direktør i Aabenraa kommune, om kommunens store arbejde med en lokal trafikplan. Planen vedrører hastighed, skiltning, udformning af veje mv. Det overordnet formål med trafikplanen er at harmonisere de tidligere kommuners principper og planer på området og forøge trafiksikkerheden. Pa. Jan Schmidt orienterede om politiets tilgang til trafikplanen. Ad pkt. 4. Siden sidst - bordrunde Syd- og Sønderjyllands Politi Cpi. Thomas Prip orienterede om det aktuelle trusselsniveau vedrørende bandekriminalitet, og orienterede om en fælles myndighedsindsats i den forgangne weekend. Pi. Lars Bræmhøj orienterede om ghettoplanen. Der er p.t. defineret 26 ghettoområder i landet, herunder 2 i politikredsen. Et område i Sønderborg og et område i Esbjerg. For at et område bliver defineret som ghettoområde, skal mindst 2 ud af 3 bestemte kriterier være opfyldt. Kriterierne vedrører antallet af udlændinge, beboernes tilknytning til arbejdsmarkedet og et hævet kriminalitetsniveau. I ghettoområdet i Esbjerg er kriminalitetskriteriet ikke opfyldt. Det er politiets generelle vurdering, at der er iværksat et meget fint samarbejde mellem kommune og politi omkring ghettoindsatsen. Pi. Lars Bræmhøj orienterede om de forskellige mål, der var indeholdt i politiets ghettoindsats. Sønderborg Borgmester Aase Nygaard udtrykte stor tilfredshed med kommunens samarbejde med politiet på ghettoområdet. Kommunen har i øvrigt søgt midler til flere tiltag på området. Aabenraa Borgmester Tove Larsen udtrykte bekymring for de mange brande i kommunen. Pi. Lars Bræmhøj orienterede om politiets fokuserede indsats på området. Vejen Borgmester Egon Fræhr var bekymret for stigningen i kriminaliteten i Vejen kommune, og ønsker en bilateral drøftelse af politiets indsats, herunder drøftelser om et tættere samarbejde. Cpi. Thomas Prip oplyste, at han ville orientere politidirektøren om borgmesterens ønske. Fanø Borgmester Erik Nørreby oplyste, at det var meget tilfredsstillende med politiets synlighed på øen i sommerperioden.

3 Tønder Borgmester Laurids Rudebeck anførte, at han var bekymret over en del indbrud på Rømø. Kommunen har i øvrigt kickstartet et projekt vedrørende kommunens natteliv, hvor man har indkaldt de lokale restauratører til en drøftelse på området. Ad pkt. 5 Oplæg fra Gry Asnæs Pk. Christian Østergaard oplyste, at advokat Gry Asnæs har været en vigtig partner i kredsrådets projekt I byen helt sikkert, der nu er gennemført med gode resultater. Restauratører i hele det syd- og sønderjyske område har været inviteret til et dagskursus, ligesom alle professionelle aktører på området også har været inviteret til en særlig kursusdag. Kurserne har fokuseret på hvilke udfordringer, der er for restauratører og myndigheder på området, herunder med gennemgang af vigtige bestemmelser i restaurationsloven. TRYG-fonden har finansieret projektet, og advokat Gry Asnæs har stået for undervisningen. Det er også advokat Gry Asnæs, der har lavet guiden fester for og med unge, der nu skal lanceres for festarrangører. Gry Asnæs kom herefter med et oplæg om samspillet mellem politi og kommune på bevillingsområdet. Gry Asnæs redegjorde for sine erfaringer efter kursusrækken med I byen helt sikkert. Advokat Gry Asnæs oplyste i øvrigt, at det efter hendes opfattelse var særegent med et så godt samarbejde mellem politi og kommuner, som man havde i det syd- og sønderjyske område. Ad pkt. 6. Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politi Sekretariatschef Mikkel Cramer omtalte arbejdet i den fælles arbejdsgruppe, der har udarbejdet et udkast til en ny restaurationsplan. Der har herunder været afholdt tre møder, og det foreliggende udkast til planen indeholder blandt andet en opdatering i forhold til lovgivningen på området, en sanering af de vilkår, der stilles ved alkoholbevillinger, og en skærpet fokus på muligheden for at bevillingsmyndigheden kan tilbagekalde bevillingen ved vilkårsovertrædelser. Restaurationsplanen blev godkendt. Planen træder i kraft den 1. april 2011 og offentliggøres på politiets, kommunernes samt visse organisationers hjemmesider. Ad pkt. 7. Samarbejdsplan 2011 for kredsrådet Sekretariatschef Mikkel Cramer orienterede om indholdet, at det foreliggende udkast til samarbejdsplan Planen indebærer en aftale om, at Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne overordnet forpligter sig til et løbende, engageret og konstruktivt samarbejde, der skal forebygge og bekæmpe kriminalitet - til gavn for alle borgere i syd- og sønderjylland. Planen indeholder desuden en omtale af de væsentligste lokale kriminalpræventive fora, kriminalpræventive områder samt politioperative fokusområder i Udkastet har forudgående været drøftet med repræsentanter fra kommunerne. Samarbejdsplan 2011 blev godkendt. Samarbejdsplanen offentliggøres på politiets og kommunernes hjemmeside.

4 Ad pkt. 8. Færdselsindsatsen i det Syd- og Sønderjyske område Pi. Svend Erik Larsen oplyste, at færdselsindsatsen ikke længere er et nationalt fokusområde. Syd- og Sønderjyllands Politi har imidlertid valgt lokalt at fastholde fokusområdet, da antallet af dræbte i trafikken går i den forkerte retning i det syd- og sønderjyske. Indsatsen vil primært have fokus på de unges kørsel, spirituskørsel og hastigheden på landevejene. Politiet vil i år fastholde kontroltrykket på vejene særligt vedrørende hastighedsovertrædelser og særlige forseelser såsom manglende sikkerhedssele. Syd- og Sønderjyllands Politi vil desuden gennemføre et forsøg med massiv hastighedskontrol på udvalgte landevejsstrækninger. Forsøget har til formål at vurdere, om en massiv indsats er et effektivt redskab. Syd- og Sønderjyllands Politi vil i anledning af den skærpede indsats forslå et udbygget samarbejde med kommunerne i form af en tværsektorielt kampagne, og et samarbejde omkring ATK-hastighedsmålinger i mørke timer. Syd- og Sønderjyllands Politi vil desuden gerne indgå i et samarbejde omkring udbredelse af en trafiksikkerhedspolitik i de kommuner, der ikke har en sådan i dag. Hensigten er at knække kurven vedrørende trafikdræbte. Der var ingen indvendinger imod det foreslåede. Det blev aftalt, at kommunerne melder tilbage til politiet om, hvem der skal deltage i det tværsektorielle samarbejde. Ad pkt. 9. Orientering om igangværende projekter Pi. Lars Bræmhøj orienterede om videoovervågningen i Esbjerg og Sønderborg, og om udvidelsen af overvågningen i Sønderborg ved rådhustorvet og i Esbjerg ved skolegade og op mod torvet. Projektet vil blive evalueret. Ud fra en foreløbig evaluering kan ikke påvises noget markant fald i antallet af anmeldelser om vold. Overvågningen har dog vist at være effektiv i forhold til opklaringen af flere sager. Ad. pkt. 10. Kriminalstatistik Lars Bræmhøj orienterede om kriminalitetsudviklingen i politikredsen. Der sås generelt at være en faldende tendens i antal anmeldelser, dog ikke i Vejen kommune. Det kunne konstateres, at der for så vidt angår indbrud var tale om et blandet billede med mange lokale gerningsmænd, gerningsmænd bosiddende i andre politikredse samt kriminelle fra østeuropa. Syd- og Sønderjyllands Politi vil fortsat sætte hårdt ind på indbrudsområdet. Der er i den anledning nedsat flere indbrudsgrupper, der også laver tværfaglige indsatser. Et lokalt fokusområde i 2011 bliver desuden vold, uro og overtrædelse af lov om euforiserende stoffer i nattelivet, hvor der vil blive sat markant ind. Kredsrådet tog orienteringen til efterretning. Ad. pkt. 11. De næste møder Næste møde holdes den 8. juni 2011 i Esbjerg.

5 Ad. pkt. 12. Eventuelt. Pk. Christian Østergaard orienterede om Det Kriminalpræventive Råds årsmøde, der afholdes den 29. marts i Esbjerg. Pi. Svend Erik Larsen orienterede om et kommende landsdækkende projekt om strandnummerering. Der vil blive tale om et omfattende fælles projekt, der har til formål at styrke badesikkerheden ved at alle strande, badeområder og tilhørende adgangsveje skal identificeres, nummereres og skiltes, sådan at badegæster og redningspersonale hurtigt kan lokalisere et ulykkessted.

Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune

Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Deltagere: Borgmester Laurids Rudebeck Kommunaldirektør Svend Erik Møller Borgmester

Læs mere

Referat af møde nr. 3/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 9. september 2011 hos Haderslev Kommune

Referat af møde nr. 3/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 9. september 2011 hos Haderslev Kommune Referat af møde nr. 3/2011 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands Politikreds den 9. september 2011 hos Haderslev Kommune Deltagere: Borgmester Jens Christian Gjesing, Haderslev Kommune Kommunaldirektør

Læs mere

Referat nr. 2 fra Kredsrådsmøde den 25. maj 2010

Referat nr. 2 fra Kredsrådsmøde den 25. maj 2010 Referat nr. 2 fra Kredsrådsmøde den 25. maj 2010 Tilstede: Borgmester Carsten Kissmeyer (Ikast-Brande), Borgmester Lauge Larsen (Morsø), Borgmester H.C. Østerby (Holstebro), Borgmester Iver Enevoldsen

Læs mere

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 Foreløbigt referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 I mødet deltog politidirektør Jørgen Ilum, borgmester Jan Petersen, borgmester Nils Borring, borgmester Jørn Nissen, borgmester Henning Jensen Nyhuus,

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune HANDLEPLAN 2014 for Lokalrådet i Aalborg Kommune 1 1. Rammerne for lokalrådets arbejde Kredsrådet er det øverste strategiske forum for samarbejdet mellem Nordjyllands Politi og de 9 kommuner i politikredsen.

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 09-11-2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 18. november 2014 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Politiinspektør chefpolitiinspektør Claus Hilborg

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Lokalråd Køges Kommune. Referat af lokalrådsmøde onsdag den 15. oktober 2014 på Køge Politistation

Lokalråd Køges Kommune. Referat af lokalrådsmøde onsdag den 15. oktober 2014 på Køge Politistation 1 Referat af lokalrådsmøde onsdag den 15. oktober 2014 på Køge Politistation Til stede: Claus Darling Hansen Francisco Ortega Francisco Ortega Helle Ziersen John Jensen Kaj Schmidt Mogens Pejtersen Pia

Læs mere

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år UNGES FESTMILJØ - Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år Kommunerne i Syd- og Sønderjylland Forord I 2009 besluttede Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland at nedsætte en arbejdsgruppe

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge

Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge Odinsvej 19, 2.sal DK-2600 Glostrup Telefon +45 43 44 88 88 Telefax +45 33 43 01 39 E-mail dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2013 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Ansvarlig udskænkning

Ansvarlig udskænkning Ansvarlig udskænkning 2009 Ansvarlig udskænkning Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse, 2009 1. udgave, 1. oplag. 2009 ISBN (trykt version): 978-87-7676-972-7 ISBN (elektronisk version): 978-87-7676-973-4

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 10-06-2014 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 33, Fredericia Tid: 10.00 12.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI Albertslund Ballerup Brøndby Glostrup Gladsaxe Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Årsrapport 2012 Rødovre Vallensbæk INDHOLD 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 Om årsrapporten... 3 1.2

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsrådet

Referat Trafiksikkerhedsrådet Referat Trafiksikkerhedsrådet Mødedato: Mandag den 09. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (Formand)

Læs mere

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN 2015 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 SIDE FORORD 3 MISSION, VISION OG MÅL 4 RAMMERNE FOR SAMARBEJDET 5 SAMARBEJDSFORA 6 SÅDAN ARBEJDER VI 7 LOKALPOLITIET 7 EFTERFORSKNINGEN

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLD 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 Politiets opgaver (mission)... 3 1.2 Anklagemyndighedens opgaver (mission)... 4 1.3 Årets gang i politikredsen... 4 2.0 2010...

Læs mere