Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed"

Transkript

1 Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed

2 I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at virksomheden ikke kan overleve. Økonomisk afmatning, fald i aktivitet, stigende omkostningsniveau er blot få af mange årsager til, at virksomheder kan komme ud på en forkert kurs. Mange virksomheder formår selv at vende de dårlige resultater og komme tilbage på den rette og ønskede kurs. I tider med økonomisk afmatning, som vi kender det i disse år, har det imidlertid vist sig sværere at få vendt resultaterne, og mange virksomheder er endt i betalingsstandsninger og konkurser. Det ligger vel i naturen for de fleste virksomhedsejere, at man forsøger at kæmpe sig ud af de dårlige tider. Imidlertid er det nødvendigt at afklare omfanget af en virksomheds krise så tidligt som muligt, hvis virksomheden med succes skal fortsætte. Folketinget har med virkning fra 1. april 2011 vedtaget nye regler for insolvente virksomheder. Det er et regelsæt, der tager udgangspunkt i at hjælpe nødlidende virksomheder på fode, inden de ender i en altafsluttende konkurs. I stedet for at indgå i en periode med betalingsstandsning og fortsat drift iværksættes straks en rekonstruktion. Formålet er således at få flere virksomheder til at overleve en krise og fortsætte som virksomhed efter en rekonstruktion. I denne information gennemgår Beierholm de nye regler. Vi er naturligvis gerne til rådighed for spørgsmål og konkret rådgivning. Henvendelse kan ske til alle vores kontorer. 2

3 Virksomheden på ret kurs med Rekonstruktion Den nye rekonstruktionsreform medfører en række betydelige ændringer for virksomheder, der kommer ud i vanskelig krise. Formålet med lovændringen er at bevare levedygtige virksomheder ved at gennemføre en professionel rekonstruktion af skyldner i regi af skifteretten. Samtidig ophører reglerne om betalingsstandsning, der helt forsvinder. I hovedtræk betyder de nye regler følgende: Muligheden for betalingsstandsning og ledelsens fortsatte kontrol ophører I stedet kan skyldner eller - som noget helt nyt også skyldners kreditorer - anmelde en Rekonstruktion Skifteretten udpeger en Rekonstruktør og en Regnskabskyndig tillidsmand, hvilket typisk vil være en advokat og en revisor Ledelsen kan fortsætte, men kan også afsættes af skifteretten Rekonstruktøren og den regnskabskyndige tillidsmand udarbejder en rekonstruktionsplan inden for fire uger Rekonstruktionsplanen fremlægges til godkendelse for kreditorerne, hvor mindst 25% af kreditorerne målt i beløb skal stemme imod, ellers gennemføres planen Et rekonstruktionsforløb varer seks måneder, men kan forlænges i yderligere to gange to måneder, i alt 10 måneder Skyldner går direkte i konkurs, hvis rekonstruktionsplanen ikke godkendes. 3

4 Rekonstruktør og regnskabskyndig tillidsmand Konsekvenserne af de nye regler er, at begrebet betalingsstandsning ophører, og det betyder, at skyldner ikke selv har mulighed for at anmode om en timeout og på egen hånd prøve at genoprette den økonomiske situation. I stedet kan skyldner eller - som noget helt nyt - også skyldners kreditorer anmelde en rekonstruktion. Det betyder, at kreditorer får mulighed for at påvirke processen, mens der fortsat er frie og ubehæftede aktiver hos skyldner. Skyldner kan ligeledes selv anmelde en rekonstruktion, men - som en væsentlig forskel fra den tidligere betalingsstandsning skal det nu ske under skifterettens kontrol. Med de nye regler opstår begrebet Regnskabskyndig tillidsmand i form af en revisor (oftest). Den regnskabskyndige tillidsmand skal sikre, at rekonstruktionen foregår på baggrund af et regnskabsgrundlag af høj kvalitet, samt at løsningen foregår på et objektivt og professionelt niveau. Det stiller store krav til revisors uafhængighed, idet denne ikke må have fungeret for skyldner i to år før og to år efter rekonstruktionen. Når rekonstruktionen er etableret, udpeger skifteretten en rekonstruktør i form af en advokat (oftest), der har til opgave at styre rekonstruktionsforhandlingerne og udarbejde et oplæg til en rekonstruktionsplan, herunder afholde møder med kendte kreditorer om planens vedtagelse. Rekonstruktør Vurdering af virksomheden Forløbet omkring rekonstruktion fremmes med fortsat drift som mål Ledelse af virksomheden med den nuværende ledelse Neutral og uafhængig Regnskabskyndig tillidsmand Verificering af oplysninger der indgår i rekonstruktionen Frembringe nødvendige regnskabsmaterialer, f.eks. budget Indgå i samarbejde med rekonstruktør Neutral og uafhængig 4

5 Rekonstruktionsplanen Formålet med rekonstruktionen er at genetablere virksomheden gennem En akkordering af skyldner og fortsættelse af virksomheden eller Gennem salg af de sunde dele af virksomheden til tredje mand. Rekonstruktionen baseres på en skriftlig plan, hvor den regnskabskyndige tillidsmand sikrer, at den modregnede balance til beregning af dividende er opg jort på et korrekt grundlag, herunder at der foretages den rigtige værdiansættelse af skyldners aktiver. Man må påregne, at gennemførelse af retablering af en skyldner vil tage tid. Der skal forhandles med samarbejdspartnere om at videreføre aftaler, f.eks. med kunder, leverandører, medarbejdere, udlejere, myndighederne m.fl. De nye rekonstruktionsregler fordrer, at der afholdes et kreditormøde senest fire uger efter, at rekonstruktionen indledes. På kreditormødet skal rekonstruktionsplanen godkendes. Alle kendte kreditorer inviteres til at stemme med det beløb, de har til gode, dog undtages gældsforhold, der er pantesikret samt gæld til nærtstående. Målet med kreditormødet er naturligvis at opnå enighed om rekonstruktionsplanen. Kreditorerne kommer i forhold til tidligere til at spille en væsentlig mere aktiv rolle i beslutningen om videreførelse af virksomheden. Således skal mindst 25% af kreditorerne stemme imod for at forkaste planen. Hvis ikke dette sker, godkendes planen, og forløbet med rekonstruktionen igangsættes. Kan der ikke med kreditorerne opnås enighed, går skyldner direkte i konkurs. Rekonstruktionens gennemførelse Planen gennemføres med virksomhedens nuværende ledelse. Imidlertid kan rekonstruktøren afsætte ledelsen, ligesom kreditorerne kan kræve dette, hvis det vurderes, at ledelsen ikke samarbejder om at gennemføre planen. Det er rekonstruktøren, der har ansvaret for at holde tilsyn med ledelsen. Rekonstruktionsplanen skal være gennemført inden seks måneder fra planens vedtagelse på kreditormødet. Dog er der mulighed for, at skifteretten kan forlænge perioden med yderligere to gange to måneder. Således kan forløbet maksimalt strække sig over 10 måneder. Dette skal sikre, at en rekonstruktion sker hurtigt og effektivt, både af hensyn til kreditorernes tilgodehavender og for at imødekomme målsætningen om at få fleste mulige virksomheder i aktiv drift. 5

6 De praktiske konsekvenser af de nye regler De praktiske konsekvenser af reglerne - fremadrettet Begæring om rekonstruktion En eller flere rekonstruktører (advokat) En regnskabskyndig tillidsmand (revisor) Rekonstruktion Forhandlinger om salg til ekstern part, videreførelse med akkord. Omstødelige dispositioner Modregnet balance Bogføring, adm. Ophør af rekonstruktion Rekonstruktion ophører Overgår til konkurs Regnskabskyndig tillidsmand fratræder h Fristdag h Brev til kreditorer 4 uger 6 mdr. 2 mdr. 2 mdr. h h h h h Indkaldelse til møde Forslag til rekonstruktionsplan Forlængelse Forlængelse Ophør af rekonstruktion Under rekonstruktionens forløb må skyldneren ikke foretage væsentlige dispositioner uden rekonstruktørens samtykke. Der må under forløbet kun betales gæld i henhold til reglerne i konkursordenen. I vid udstrækning videreføres reglerne om modregning, dog forudsat at kreditors fordring er forfalden, at skyldneren fortsætter i aftalen, og at gældsforholdet og modydelsen begge er etableret, før rekonstruktionen etableres. Som en væsentlig forskel i forhold til de tidligere benyttede regler under betalingsstandsning, tillades det nu, at skyldner holder fast i gensidigt bebyrdende aftaler med samarbejdspartnere, f.eks. leverandører. Dette har til formål, at rekonstruktøren kan fortsætte i de aftaler, som allerede er indgået, og at disse aftaler er forpligtende for aftalepartneren. Det betyder samtidig, at aftalepartneren ikke kan ophæve en aftale, hvor skyldner træder i rekonstruktion. 6

7 Resultatet af en rekonstruktion Der er flere mulige udfald af en rekonstruktion. Virksomheden kan blive retableret ved, at en del af gælden akkorderes, og virksomhedens videreføres ved, at noget af gælden er fjernet. Denne løsning kan kombineres med, at en del af den resterende gæld henstår i virksomheden, indtil den har likviditet til at betale disse udeståender. En anden mulighed er, at de sunde dele af virksomheden sælges som en hel eller delvis overdragelse af aktiviteterne til en ny køber, og købesummen indgår i aktivmassen i den rekonstruerede virksomhed. Provenuet indgår dermed til dækning af de tilbageværende kreditorer, og her tillades en akkorddividende helt ned til 0%, hvor det før tilladte minimum var 10%. Dette betyder i praksis, at virksomheden kan ophøre uden at skulle igennem en konkurs. Overvejelser og muligheder omkring rekonstruktion Det er normalt, at der ved indførelse af nye regler opstår usikkerhed. Med de nye rekonstruktionsregler vil såvel skyldnere som kreditorer kunne blive usikre på, hvordan de er stillet. Imidlertid giver de nye regler en række muligheder for, at såvel skyldner som kreditor selv kan deltage aktivt i processen. Vigtigt er det at forholde sig til, at begrebet betalingsstandsning som mulighed nu helt er udelukket og erstattet af rekonstruktion, der stiller flere krav til skyldner og for kreditorer åbner mulighed for, at de i højere grad end før skal deltage i rekonstruktionen. Således kan kreditor også selv pege på en advokat og revisor, om de ønsker skal bistå i rekonstruktionen. Samarbejde mellem advokater, revisorer og pengeinstitutter Beierholm har gennemført et grundigt researcharbejde forud for de nye reglers ikrafttrædelse. Gennem Beierholm kompetencecenter for Faglig udviklingsafdeling og en arbejdsgruppe af statsautoriserede revisorer i de enkelte sektioner har vi udviklet særlige materialer og værktøjer. Vores værktøjer og vores indsats har fokus på netop at medvirke ved de rekonstruktioner, som forventes at komme i fremtiden, også set under indtryk af den nuværende økonomiske afmatning. Henvendelse kan ske til alle vores kontorer. 7

8 Hjørring Læsøvej 5 A 9800 Hjørring Tlf Aalborg Voergaardvej Aalborg SV Tlf Hadsund Ringvejen 2 A 9560 Hadsund Tlf Haderslev Gåskærgade Haderslev Tlf Næstved Handelsskolevej Næstved Tlf Frederikshavn Suensonsvej Frederikshavn Tlf Farsø Frederik IX s Plads Farsø Tlf Viborg Gl. Skivevej Viborg Tlf København Gribskovvej København Ø Tlf Slagelse Industrivej Slagelse Tlf Dronninglund Slotsgade Dronninglund Tlf Hobro Smedevej 1 B 9500 Hobro Tlf Aarhus Guldsmedgade 3 Europaplads 2 Tlf Haslev Bregentvedvej Haslev Tlf et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Virksomhedstjek. Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu?

Virksomhedstjek. Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu? Virksomhedstjek Hvem hjælper dig med at vurdere hvad der er realitet og risiko lige nu? Finanskrisen Den aktuelle finanskrise berører os alle i større eller mindre grad. Den vigtigste udfordring på globalt

Læs mere

Rekonstruktion i den nye konkurslov

Rekonstruktion i den nye konkurslov AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Rekonstruktion i den nye konkurslov med fokus på rekonstruktørens og den regnskabskyndige tillidsmands opgaver BILAG Kandidatafhandling Erhvervsøkonomisk

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Rekonstruktion. Cand.merc.aud. Udarbejdet af Heidi Bjerregaard Tandrup

Rekonstruktion. Cand.merc.aud. Udarbejdet af Heidi Bjerregaard Tandrup Rekonstruktion Cand.merc.aud. Titelblad Uddannelsesstadie: Uddannelsessted: Fag: Emne: 10. semester Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Erhvervsret Rekonstruktion Antal anslag: 180.541 Afleveringsdato:

Læs mere

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber Digitale regnskaber Nye indberetningsregler for selskaber Krav om indberetning af digitale regnskaber Baggrund I 2011 vedtog Folketinget ved lov, at selskaber i Danmark fremadrettet skal indsende årsrapporter

Læs mere

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512

Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Betænkning om rekonstruktion mv. Afgivet af Konkursrådet Betænkning nr. 1512 København 2009 Rekonstruktion mv. Betænkning nr. 1512 Publikationen kan

Læs mere

Cand.merc.aud Stefan Jønsson Bak (286679) Kandidatafhandling Henrik Lefevre Nielsen (401306) Rekonstruktion

Cand.merc.aud Stefan Jønsson Bak (286679) Kandidatafhandling Henrik Lefevre Nielsen (401306) Rekonstruktion Juridisk Institut Forfattere: Cand.merc.aud Stefan Jønsson Bak (286679) Kandidatafhandling Henrik Lefevre Nielsen (401306) Vejleder: Ole Søgaard-Nielsen Rekonstruktion - Har de reelle konsekvenser været

Læs mere

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion

Anders Hammer Hansen & David Spangholm. Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Anders Hammer Hansen & David Spangholm Lønmodtageres retsstilling ved rekonstruktion Forord Med denne bog præsenterer

Læs mere

nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder

nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder Tendensen er, at man nu vægter hensynet til den samlede kreditorkreds højere side 3 Nº 1 2011 nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder Jeg har nok været tættere på lukning, end jeg selv troede

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010 Danske Revisorer Nr. 3 37. Årgang September 2010 KURSER 2010 Arvelov og dødsbobeskatning Mandag den 25. Oktober 2010 Comwell, Roskilde Tirsdag den 26. Oktober 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KANDIDATAFHANDLING. Rekonstruktion. Løser de nye regler risikoen for debitors konkurs?

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KANDIDATAFHANDLING. Rekonstruktion. Løser de nye regler risikoen for debitors konkurs? COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL KANDIDATAFHANDLING Rekonstruktion Løser de nye regler risikoen for debitors konkurs? Do the new rules solve debtor's risk of bankruptcy? Udarbejdet af: Anja Bodil Bressendorff

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011).

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). Efterløn Vejledning om efterløn Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). December 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Kantineordninger 2010

Kantineordninger 2010 Kantineordninger 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord FORORD

Læs mere

& +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / (

& +1/+ 1&,+ ) * + $*+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( & +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( KRISELEDELSE IMG yder dagligt rådgivning til et bredt udsnit af erhvervslivet og i den seneste tid har vore klienter

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Konkursens ABC for kreditorer. Corporate Fokus: SALG af virksomheder i krise. Reaktionsmønstre, muligheder og risici: Kreditors strategi i krisetider

Konkursens ABC for kreditorer. Corporate Fokus: SALG af virksomheder i krise. Reaktionsmønstre, muligheder og risici: Kreditors strategi i krisetider JURIDISK NyhedsbreV Nr. 04/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus: SALG af virksomheder

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny vækst i en

Læs mere

Fremgang kræver. balancegang

Fremgang kræver. balancegang Fremgang kræver balancegang Førsteklasses revision og rådgivning bygget på kompetencer og nærvær Vi sætter fokus på kundetilfredshed Med 600 kompetente medarbejdere fordelt på 18 kontorer over hele landet

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

Early Warning. Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma

Early Warning. Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma Early Warning Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011 Gert Nissen LETT Advokatfirma Velkommen til et festfyrværkeri af konkurs, likvidation, gældssanering, fallit og økonomisk ruin!

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Kantineordninger 2012

Kantineordninger 2012 Kantineordninger 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord I mange

Læs mere

Rekonstruktion i praksis gennemgang af de nye regler

Rekonstruktion i praksis gennemgang af de nye regler JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 03/2011 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Rekonstruktion i praksis gennemgang

Læs mere

virksomhedsguide kunder,, leverandører

virksomhedsguide kunder,, leverandører virksomhedsguide likviditetsstyring sstyri i forhold til kunder,, leverandører leverandør og SKAT DANSK ERHVERV Indhold 03 Samarbejdspartnere i krisetider 04 Organisation og strategi 06 Styring i forhold

Læs mere