Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: MIKKELSHØJ Ravnsbjergforte Vojens Side 1 af 44

2 *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Tlf.: Hjemmeside: 107 (midlertidigt botilbud til voksne) 66, stk. 1, nr. 5 (almindeligt socialpædagogisk opholdssted) *Målgrupper: 16 til 17 år (omsorgssvigt) Pladser i alt: 8 18 til 28 år (udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelse af tale og sprog, udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder) 18 til 28 år (udviklingshæmning, opmærksomhedsforstyrrelse, omsorgssvigt) 16 til 17 år (udviklingshæmning, opmærksomhedsforstyrrelse, omsorgssvigt) 18 til 28 år (udviklingshæmning, kommunikationsnedsættelse, omsorgssvigt) 18 til 28 år (tilknytningsforstyrrelse) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Lene Sørup Nellemann (Socialtilsyn Syd) Side 2 af 44

3 2. Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: *Afgørelse: Socialtilsyn Syd vurderer, at Mikkelshøj samlet set har den nødvendige kvalitet og dermed opfylder betingelserne for godkendelse efter ny lov om Socialtilsyn. Godkendt Påbud: Opmærksomhedspunkter: Side 3 af 44

4 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Ansøgningsskema af Beboeroversigt - aktuelt indskrevne og nyindskrevne og udskrevne indenfor det sidste år Medarbejderoversigt, nyansatte og fratrådte indenfor det sidste år Oversigt over vikarforbruget det sidste år Oversigt over bestyrelsesmedlemmer Vedtægter for Den selvejende institution Mikkelshøj Udviklingsplaner og ressourceafdækning for 3 borgere Kompetencebevis - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - et arbejds- og dokumentationsredskab til ressourceafdækning og opfølgning Èn indberettet magtanvendelse Kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen Kontrolrapport fra Arbejdstilsynet Seneste APV Observation Observation af samspillet mellem medarbejder og 3 borgere. Interview Af ledelse 10. september 2014 Af 2 medarbejdere 10. september 2014 Af 2 sagsbehandlere på mail Interviewkilder Anbringende kommune Ledelse Medarbejdere Side 4 af 44

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter Lene Sørup Nellemann Vibeke Vigelsø Kjær Afdelinger Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 5 af 44

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 44

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,8 Det er Socialtilsynets vurdering, at Mikkelshøj, set i relation til målsætningen for borgernes ophold, i høj grad bidrager til at borgerne får muligheder for at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Hverdagen og undervisningen på Mikkelshøj er tilrettelagt med det sigte, at borgerne skal blive i stand til at klare sig selv så meget som muligt. Udover at modtage undervisning i traditionelle fag internt eller eksternt, er en stor del af Mikkelshøjs dagligdag bygget op omkring moduler, der er relevante i forhold til borgernes muligheder for ADL-træning. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Målgruppen på Mikkelshøj er udviklingshæmmede borgere i alderen år. I forhold til uddannelse og beskæftigelse, så er der et stort fokus på ADL-træning. En stor del af undervisningen har det sigte, at borgeren skal blive i stand til at klare sig selv, så meget som muligt. Borgerne på Mikkelshøj vil sandsynligvis skulle bo og beskæftiges i beskyttende rammer også efter opholdet på Mikkelshøj. Side 7 af 44

8 Set i relation til den målsætning for borgernes ophold på Mikkelshøj, vurderes det at STU-modulerne på opholdsstedet, som er en stor del af hverdagen, i høj grad er relevante og bidrager til at borgerne udnytter deres fulde potentiale. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 4 (i høj grad opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Ifølge hjemmesiden er målgruppen på Mikkelshøj udviklingshæmmede unge mennesker i alderen år. Ledelsen fortæller, at borgernes uddannelse og beskæftigelse aftales i samarbejde med borger, forældre, anbringende kommune og UU-vejleder. Det er muligt for borgerne at følge et STU-forløb på Mikkelshøj, hvilket der i øjeblikket er 2 borgere, der gør. Ifølge ledelsen har det tidligere været sådan, at et STU-forløb på stedet var en del af "pakken", når borgeren blev indskrevet på Mikkelshøj. I takt med at målgruppen har ændret sig (nærmere beskrevet i tema 3), så er der borgere, der har deres ophold på Mikkelshøj men frekventerer et andet uddannelses- eller beskæftigelsetilbud, hvilket pt er STU i andet regi og beskæftigelse i form af praktik nogle dage ugentlig. STU på Mikkelshøj indeholder modulerne: Ridning, Kost og sundhed, It og kommunikation, Kend din by, Individ og samfund, Dyr og stald, Motorik og bevægelse og Botræning. Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet 5 (i meget høj grad Ledelsen fortæller, at modulerne på STU er en kombination af mere traditionelle skolefag og så det der også kaldes ADL (Almindelig Dagligdags Læring), som hos "ikke udvikllingshæmmede" borgere, er det, de skal lære udenfor skoletiden, hvorfor STU en indgår som en væsentlig del af dagligdagen på Mikkelshøj. Alle borgere på Mikkelshøj er i uddannelse eller beskæftigelse, dels i form af STU på opholdsstedet, STU i Haderslev og 9. kl. på specialskole i Haderslev. Side 8 af 44

9 beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Indikator 01.c: Børnene/de unge i tilbuddet i den undervisningspligtige alder opfylder undervisningspligten ved at gennemføre et grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse. Indikator 01.d: Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres undervisningstilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse. Medfølgende børn på voksentilbud er i dageller undervisningstilbud Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Nogle af borgerne har derudover praktikpladser, henholdsvis på Mikkelshøj (landbruget), hos den lokale købmand, i køkkenet på kasernen i Haderslev og i en børnehave. Ledelsen fortæller, at de vægter meget højt, at borgerne kommer i praktik uden for Mikkelshøj. De fleste borgere på Mikkelshøj er udover den undervisningspligtige alder og har opfyldt undervisningspligten. Alle har gennemført eller gennemfører de obligatoriske 9 års skolegang. Ledelse og medarbejdere fortæller, at kulturen på stedet er, at der ikke er noget pjækkeri. Der er 100% fremmøde. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,7 Det er socialtilsynets vurdering, at indsatsen på Mikkelshøj i høj grad medvirker til borgernes personlige udvikling og borgernes deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber. For alle borgere er det overordnede mål, at de skal blive klar til en mere selvstændig Side 9 af 44

10 voksentilværelse. Det vurderes, at Mikkelshøj med udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger, ønsker og behov arbejder målrettet mod de opstillede mål. Hverdagen på Mikkelshøj er tilrettelagt så borgerne sikres mulighed for at udvikle større selvstændighed, mulighed for at skabe relationer til jævnaldrende og mulighed for kontakt med familie og netværk. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Målgruppen på Mikkelshøj er borgere med psykiske handicap, medfødt eller forårsaget af massivt omsorgssvigt. Målet for alle borgere er, at de skal blive klar til at kunne klare sig selv, så meget som muligt. På Mikkelshøj er hverdagen tilrettelagt i moduler, alle relevante i forhold til borgernes muligheder for at udvikle større selvstændighed og sociale kompetencer. Der tages i planlægningen højde for de ønsker borgerne har med hensyn til aktiviteter på og udenfor Mikkelshøj, men det er hele tiden en balancegang mellem selvbestemmelse og forpligtigelser i forhold til den enkelte borgers træning i ADL, og dermed den enkelte borgers udvikling. Nogle aktiviteter er derfor obligatoriske og andre frivillige. Borgerne har svært ved at deltage i aktiviteter udenfor Mikkelshøj på egen hånd, her har de brug for høj grad at guidning og støtte fra medarbejderne. Borgerne introduceres blandt andet for aktiviteter, de kan have gavn af, også når de er fraflyttet opholdsstedet. Borgerne har kontakt til og besøger deres familie i det omfang de har lyst og i det omfang forældrene har resssourcerne til det. Medarbejderne på Mikkelshøj har fokus på forældresamarbejdet, da de har erfaring med at positive forældre er en forudsætning for at arbejdet med borgerne lykkedes. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet 5 (i meget Mikkelhøj skriver på Tilbudsportalen: Side 10 af 44

11 opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå høj grad "Vores hovedfokus er at hjælpe vores beboere til at klare sig mest muligt selv. Derfor har vi fokus på små og store aktiviteter i hverdagen, som understøtter at beboerne aktivt bevarer ADL funktioner". Ledelsen: Med hensyn til sociale kompetencer fortæller ledelsen, at de hjælper borgerne med af aflæse hinanden. I undervisningen bruger de bl.a. "stop-skilte" og de guider verbalt og fysisk i, hvordan man skal være ordentlige ved hinanden. De fortæller, at indholdet af modulerne som udgangspunkt er defineret af medarbejderne, men at borgerne også kan være medbestemmende. Borgerne har ikke altid forudsætningerne for konkret at give udtryk for, hvad de ønsker, så medarbejderne må forsøge at fange de "guldkorn" eller ønsker, der opstår i deres relation med borgerne. Der tages i planlægningen højde for de ønsker borgerne har med hensyn til aktiviteter, men det er en balancegang mellem selvbestemmelse og forpligtigelser i forhold til den enkelte borgers træning i ADL, og dermed den enkelte borgers udvikling. Borgerne har mulighed for at vælge nogle af aktiviteterne fra, hvis de ikke ønsker at deltage. Det er eksempelvis frivilligt, hvorvidt man vil deltage i svømning, kirke eller disco. Ledelsen fortæller, at de på Mikkelshøj har haft nogle udfordringer i pigegruppen, der er meget hierakisk. Medarbejderne har fået supervision omkring pigesocialiserig, hvor de har fået konkrete redskaber i forhold til hvordan de skal guide pigerne i deres adfærd. Medarbejderne: Medarbejderne fortæller, at det er meget individuelt, hvordan der arbejdes i forhold til den enkelte borger. Der er en struktureret hverdag, der er en dagsrytme, der ikke er til at tage fejl af, så borgerne ved, hvad de skal, der er ro på. Men de er nødt til at tackle borgerne meget forskelligt. De må finde metoder, der passer til den enkelte borger. Side 11 af 44

12 Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 4 (i høj grad Målet for alle borgere er, at de skal blive klar til at kunne klare sig selv, så meget som muligt. De skal trænes i at klare mange ting. Medarbejderne giver udtryk for, at de ved at guide borgerne lige så stille finder ud af, hvor deres kompetencer ligger og hvor de har brug for at blive styrket. Borgerne: Under tilsynsbesøget indvilliger en borger i, at vi må se hendes værelse. Borgeren er meget svær at kommunikere med, da hun har et dårligt sprog. Efter opfordring fra en medarbejder, viser borgeren os sin Ipad. På den har medarbejderen fået installeret et program, borgeren kan gøre brug af for bedre at gøre sig forståelig, når hun skal begå sig uden for Mikkelshøjs rammer. Medarbejderne fortæller, at tidligere når de har været på festival, så har det været nødvendigt, at en medarbejder fulgte med pigen, når hun eksempelvis skulle købe noget mad. Ved hjælp af Ipad en er borgeren nu i stand til, på egen hånd at få købt sin mad, hun trykker på et billede af den mad hun gerne vil købe, og så bliver det "sagt af Ipad en". Medarbejderen har indsat billeder af de muligheder, der er i madboden. Ledelsen fortæller: En del af borgerne på Mikkelshøj har deres uddannelse eller beskæftigelse udenfor Mikkelshøjs rammer, hvor de indgår i et fællesskab med jævnaldrende, det er bl.a. på STU i Haderslev og 9. kl. på spcecialskole. Nogle borgere er i praktik hos lokale erhvevsdrivende nogle timer eller dage om ugen. For at borgerne har mulighed for at møde andre jævnaldrende og ligesindede, detager Mikkelshøj bl.a. i disco én gang månedligt i Haderslev. Målgruppen på Mikkelshøj har, som alle andre unge, fokus på det at være kærester. Det er dog noget de skal have hjælp til, de skal guides både verbalt og fysisk i at være ordentlige i forholdet. Derudover ligger der for medarbejderne rigtig meget arbejde i forhold til forældrenes håndtering af, at borgerne har kærester. Medarbejderne fortæller, at et modul på Mikkelshøj er "Kend din by". Formålet med modulet er, at Side 12 af 44

13 Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 4 (i høj grad borgerne bliver introduceret til nogle af de gratis tilbud, de kan have gavn af, når de flytter fra Mikkelshøj. På Tilbudsportalen står der: "Hjem/pårørende. Da tilbudet fortrinsvis retter sig mod børn og unge indebærer det et tæt og fortroligt forhold til forældre og andre pårørende. Kontakten udmønter sig praktisk i hente/bringesituationer omkring hjemrejse, på statusmøder, arrangerede forældremøder og sociale arrangementer på stedet. Derudover telefonisk kontakt i løbet af ugen." Indikator 02.d: Børnene/de unge deltager i fritidsaktiviteter uden for tilbuddet 2 (i lav grad Ledelsen: Ifølge ledelsen, så kan forældre altid komme i huset. Traditionelt bliver de officielt inviteret til sommerfesten og til julearrangementet. Borgerne er hjemme hos forældrene hver 2. eller 3. weekend, i den forbindelse møder medarbejderne også forældrene. Desuden er der 2 forældre repræsenteret i bestyrelsen. Forældrene inviteres til alle møder omkring deres barn/ung. Ledelsen fortæller, at der er meget stor forskel på, hvor meget samarbejde de enkelte kontaktpædagoger har med forældrene. Der er meget stor forskel på, hvor mange ressourcer forældrene har. De fortæller, at der bliver gjort meget for at forældre skal føle sig velkommen på Mikkelshøj, da det ikke er muligt at arbejde med de unge, hvis ikke forældrene er med og indforståede i anbringelsen. I takt med at målgruppen har ændret sig, oplever ledelsen, at forældregruppen også har ændret sig, der er flere ressourcesvage forældre, hvilket blandt andet har givet nogle udfordringer i forhold til at holde aftaler om eksempelvis samvær. I erkendelse af betydningen af forældrenes deltagelse, har medarbejderne derfor valgt at hente nogle forældre til samværet. Af Mikkelshøjs hjemmesiden fremgår: "Hen over sommeren kører vi til flere festivals og et enkelt idrætsstævne. En gang om måneden besøger vi diskoteket Ground Zero Night Club i Haderslev ; Side 13 af 44

14 Indikator 02.e: Børnene/de unge har venskaber uden for tilbuddet Indikator 02.f: Børnene/de unge har mindst en fortrolig voksen Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse 2 (i lav grad 5 (i meget høj grad Her mødes ofte op mod 100 udviklingshæmmede unge mennesker fra hele landsdelen og der bliver danset igennem og knyttet mange bånd. I vinter halvåret går vi en gang ugentlig til svømning, hvor vi plasker i vandet og har det sjovt". Ifølge ledelse og medarbejdere, så er det primært aktiviteter planlagt af Mikkelshøj borgerne deltager i. De har svært ved at indgå i en fritidsaktivitet på egen hånd. Ledelsen fortæller, at nogle af de borgere, der frekventerer et uddannelsestilbud udenfor Mikkelshøj har fået skabt kontakt med andre jævnaldrende unge, primært er det som kæreste. Gensidigheden i et venskabsforhold har borgerne rigtig svært ved. Hvor det er muligt forsøger medarbejderne at understøtte spirende venskaber, kæresteforhold mm. ved at guide borgerne. Alle borgere på Mikkelshøj har en primær og en sekundær kontaktpædagog. Ifølge ledelsen er det meget forskelligt, hvordan borgerne bruger deres kontaktpædagoger. Det er altid primærpædagogen, der har ansvaret for de praktiske opgaver der er omkring borgeren, har ansvar i forhold til lægebesøg mm. og primærpædagogen er den, der skriver statusrapporterne. Med hensyn til modulerne som f.eks. "Kend din by", så er der to faste medarbejdere på modulet, så er det dem der har ansvaret i forhold til den opgave med borgeren. Men det er også sådan på Mikkelshøj, at alle pædagoger har alle opgaver, da borgerne er selektive i deres kontakt til pædagogerne. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,2 Det er socialtilsynets vurdering, at der er et klart defineret mål med indsatsen for den enkelte borger på Mikkelshøj. Det vurderes, at der i høj grad anvendes faglige tilgange og metoder, der understøtter borgernes trivsel og sandsynliggør at indsatsen resulterer i den ønskede udvikling. Til brug for dokumentationen af den Side 14 af 44

15 pædagogiske indsats foretager Mikkelshøj kontinuerligt systematiserede vurderinger og opfølgning af indsatsen. Det vurderes, at Mikkelshøj i deres tilrettelæggelse af hverdagen respekterer og sikrer borgernes medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse i det omfang borgerne er i stand til at medvirke deri. Ligeledes vurderes det, at borgerne får den omsorg, støtte og kompenserende hjælp, de har brug for. Mikkelshøj understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel samt forebygger magtanvendelser og overgreb. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Målgruppen på Mikkelshøj har ændret sig i løbet af de seneste år. Hvor det tidligere primært har været unge psykisk udviklingshæmmede, eksempelvis med Downs Syndrom, er en ny gruppe nu kommet til. Det er unge, der er psykisk handicappede forårsaget af massivt omsorgssvigt. En gruppe, der er mentalt bedre fungerende end den oprindelige målgruppe, men også en gruppe, der er følelsesmæssigt meget handicappet. Denne gruppe har givet ledelse og medarbejdere på Mikkelshøj nye udfordringer ved tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde. Alle borgere profiterer af den strukturerede hverdag, men derudover er det meget forskelligt fra borger til borger, hvordan der arbejdes hen mod de opstillede mål. Målgruppen har brug for omsorg, støtte og kompenserende hjælp for at fastholde eller udvikle funktionsevne og muligheder for selvstændighed og selvbestemmelse i forhold til deres behov. Med udgangspunkt i en anerkendende og involverende tilgang anvender medarbejderne de pædagogiske metoder og værktøjer, som de vurderer den enkelte borger profiterer af. Blandt andet er neuropædagogik et nyt tiltag i forbindelse med den nye målgruppe. Mikkelshøj gør i deres arbejde med de kommunikationssvage borgere brug PECS, et visuelt kommunikationsmiddel, der giver de sprogligt og kognitivt svageste borgere mulighed for at kommunikere. Side 15 af 44

16 Eksempelvis har en borger med autistiske træk sin dagsstruktur på telefonen og en anden borger har på sin Ipad fået installeret programmer, der ved hjælp af billeder understøtter hendes kommunikation med andre. I dagligdagen noteres medarbejdernes observationer i forhold til borgernes udviklingspunkter i dagbogen i Planner4you. Desuden anvender Mikkelshøj et redskab til måling og vurdering af målopfyldelse, hvor borgerne bliver vurderet ud fra deres forståelse i forhold til målet. Parametret spænder fra minimal forståelse til fuld forståelse. På de jævnlige personalemøder gennemgås borgernes udviklingsplaner og den seneste udvikling og det vurderes hvorvidt der er brug for justeringer af indsatserne. Halvårligt dokumenteres i statusrapporterne, hvorledes det går med borgeren i forhold til de i handleplanen opstillede mål. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 5 (i meget høj grad Af Tilbudsportalen fremgår det at målgruppen på Mikkelshøj er: Psykisk udviklingshæmmede unge med medfødt eller erhvervet hjerneskade og udviklingsbetingede dysfunktioner mellem 16 og 28 år. De skriver desuden: "For at komme i betragtning til en plads på Mikkelshøj skal: - borgeren kunne have glæde af det tilbud som de kan give. - borgeren kunne gå ind i en gruppe-sammenhæng. - borgeren kunne kommunikere rimeligt, igennem sprog evt. suppleret med tegn til tale. - borgeren være mobil, vi har ikke mulighed for at tage imod unge, der sidder i kørestol. - borgeren til en vis grad kunne klare daglige nødvendigheder såsom toiletbesøg selvstændigt. Ofte vil det dreje sig om rimeligt velfungerende psykisk udviklingshæmmede børn og unge, der har brug for at lære at bo uden mor og far". Ledelsen fortæller at målgruppen har ændret sig. Hvor det tidligere har været meget kommunikationssvage borgere, eksempelvis borgere med Downs syndrom, ofte fra velfungerende familier, er borgerne nu mere velfungerende mentalt men oftere fra familier med svære problematikker. Årsagen til ændringen i målgruppen skyldes ifølge ledelsen, at de oplever at deres Side 16 af 44

17 oprindelige målgruppe anbringes i handlekommunens egne tilbud, så de har fra Mikkelshøjs side følt, at de var nødt til at sadle om, hvis de fortsat skulle have "kunder i butikken". De har derfor ønsket at udvide målgruppen til også at omfatte problematikker som ADHD og borgere med en snert af autisme. Problematikker, som de mener passer meget godt i de strukturerede og genkendelige rammer, de tilbyder på Mikkelshøj. Med den "nye målgruppe" er der også kommet nye udfordringer til. Ledelsen fortæller, at flere borgere nu kommer fra familier med svære problematikker. Der er borgere, hvis psykiske handicap er forårsaget af massivt omsorgssvigt. Det har givet udfordringer i forhold til det pædagogiske arbejde. Det er nu meget individuelt, hvordan de planlægger pædagogikken for de enkelte borgere. Et eksempel herpå er neuropædagikken, som ledelsen har været på kursus i, og sammen med supervisor formidller de deres viden videre til medarbejderne på personalemøderne. Af andre nye tiltag er anvendelsen af eksempelvis Ipads og telefoner i det pædagogiske arbejde. Èn af borgerne, der har autistiske træk, han har fået sin dagsstruktur på telefonen, hvor han kan klikke af hver gang han har overstået en opgave. En anden, meget kommunikationssvag borger har en taleprogram på Ipa en, som hjælper hende i kommunikationen med omverdenen. Af faglige tilgange og metoder anvendes ifølge ledelsen desuden konsekvenspædagogik, den ene opgave skal overståes inden den næste opgave kan påbegyndes. De fortæller, at der er meget adfærdsregulering i det pædagogiske arbejde, borgerne skal have vist nogle forskellige valgmuligheder i forskellige situationer. Målsætningen (fra Tilbudsportalen): Vores målsætning på Mikkelshøj er sammen med den enkelte unge, at skabe rammerne for den personlige udvikling. Personlig udvikling er at slippe barndommen og byde ungdoms og voksenlivet velkommen. Det betyder en tilværelse med rettigheder, men også en tilværelse med forpligtelser. Side 17 af 44

18 På Mikkelshøj er rammerne tilstede for at vokse og lære mere om, hvem man er, hvad man kan, og hvad man kan blive bedre til. Her er muligheder for at afpudse færdigheder der allerede mestres, og her er også mulighed for at lære helt nye. På Mikkelshøj kan den unge sammen med ligesindede, bruge en periode i sit liv på, i eget tempo, men med den hjælp og støtte der er nødvendig, forberede sig på et aktivt og selvstændigt fritidsliv. Vi udfærdiger en individuel kompetenceafklaring der kan pege frem mod både valg af uddannelse eller fremtidig beskæftigelse, og ruster dermed det unge menneske til en fremtid i en foranderlig verden. Pædagogik (fra Tilbudsportalen): "På Mikkelshøj arbejder vi først og fremmest ud fra en anerkendende og involverende tilgang til de unge mennesker, der for en tid er i vores varetægt. En væsentlig kerneydelse er, at hjælpe den unge i gang med at finde egne ressourcer, opdage og udvikle både praktiske og sociale kompetencer; alt sammen under trygge og strukturerede rammer. Vi har øje for det enkelte individ, men også for individets plads og rolle i både det nære fællesskab og i samfundet". Medarbejderne fortæller, at borgerne på Mikkelshøj er udviklingshæmmede fra år. Hvor det tidligere var meget kommunikationssvage borgere, oplever de nu, at det er en mere blandet flok. Borgerne er mere velfungerende mentalt end de tidligere har været. Det har betydet at undervisningen på modulerne nu har mere fokus på den egentlige læring. Men borgerne skal også lære at blive mere selvhjulpne, så udover undervisningen i de traditionelle fag, er der et stort fokus på hvilke færdigheder borgerne har brug for at træne for at blive i stand til at klare en mere selvstændig tilværelse efter opholdet på Mikkelshøj. En nyansat medarbejder fortæller, at på Mikkelshøj er der "styr på det", hvilket hun ikke helt oplevede ligesådan i hendes tidligere ansættelse. Hun mener, der er en struktureret hverdag på Mikkelshøj, der er en dagsrytme, der ikke er til at tage fejl af, så borgerne ved, hvad de skal, der er ro Side 18 af 44

19 på. Det er medarbejdernes oplevelse, at de har pædagogiske redskaber også til den nye målgruppe. Ifølge Tilbudsportalen, så er det følgende faglige tilgange og metoder de anvender i arbejdet med borgerne. Faglige tilgange: - anerkendende tilgang - kommunikationspædagogisk tilgang - konsekvenspædagogisk tilgang - neuropædagogisk tilgang - ressourceorienteret tilgang - relationspædagogisk tilgang - strukturpædagogisk tilgang Begrundelser og effekter af de valgte pædagogiske metoder på Mikkelshøj (ifølge Tilbudsportalen): Picture Exchange Communication System (PECS) - et visuelt kommunikationsmiddel, der giver de sprogligt og kognitivt svageste borgere mulighed for at kommunikere. Én af medarbejderne er IKT uddannet og står for udformning, opfølgning og justering af PECS (eksempelvis fotos, trafiklys til illustration af demokratiske processer og brug af telefon og Ipad som kommunikationsredskab). Appreciative Inquiry (Værdsættende samtale) - samtale med afsæt i borgernes ressourcer. Igennem samtalen synliggøres nuværende potentiale og der peges på måder og metoder til at udvide dette. Samtalen er i starten handleanvisende, men bliver mere jævnbyrdig i takt med at borgeren bliver tryg og at borgeren føler at det nytter at være i dialog med personalet. Side 19 af 44

20 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 5 (i meget høj grad Socialpædagogisk metode - Målgruppen har brug for omsorg, støtte og kompenserende hjælp for at fastholde eller udvikle funktionsevne og muligheder for selvstændighed og selvbestemmelse i forhold til deres behov. Ved hjælp af egne skabeloner, der på en række nedslagspunkter hjælper til med at vurdere om mål bliver opfyldt. Skabelonen er løbende under udvikling, hvorvidt den er tidssvarende eller om det er nødvendigt at tilføje nedslagspunkter i forhold til det generelle, men også i forhold til den enkelte borgers behov. Fra Tilbudsportalen: "Vi afholder personalemøde hveranden mandag hvor de ansatte gennemgår udvalgte beboeres udvikling. Alle beboere har en kontaktpædagog, som, sammen med den øvrige personalegruppe, efter behov drøfter med borgeren, om udviklingsplanen skal justeres. Der udarbejdes en statusrapport hver halve år i forbindelse med et opfølgningsmøde, hvor sagsbehandleren deltager. På baggrund heraf kan sagsbehandleren i samarbejde med borgeren ( fx barnet og forældremyndighedsindehaveren) vurdere om borgeren fortsat er velanbragt, og om målene i myndighedshandleplanen indfries". Omkring faglig udvikling fremgår det af Tilbudsportalen: "Vi vil i det kommende år i endnu højere grad lægge vægt på samspillet mellem beskrivelse af status og det dermed forbundne pædagogiske arbejde. Vi vil afsøge muligheden for at lade vore egne modeller og skabeloner afløse af skabeloner i det eksisterende dokumentationssystem vi i flere år har benyttet på institutionen. Dette med henblik på dels en faglig opkvalificering, dels en mulighed for at finde en balance mellem tid til dokumentation og tid sammen med borgeren." Ledelsen fortæller, at i dagligdagen gør de brug af dagbossystemet "Planner4you". Alle de mål, der er aftalt i forhold til den enkelte borger skrives ind i systemet, så når medarbejderne skal skrive dagbog, så bliver de mindet om, hvilke udviklingspunkter der er i fokus og de kan notere vigtige oplysninger og observationer til den opfølgende samtale og status. Der arbejdes fortsat på at udvikle systemet. Side 20 af 44

21 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold 4 (i høj grad I forbindelse med de moduler, borgerne har mulighed for at deltage i på Mikkelshøj, opstilles der nogle mål der er relevante i forhold til emnet og den enkelte borger. Medarbejderne måler på, hvordan borgeren udvikler sig i forløbet. Borgerne bliver målt/vurderet på følgende parametre, Minimal forståelse (megen støtte såvel fysisk som verbalt), Delvis forståelse (behov for støtte i forhold til selvstændigt at udføre elementer af opgaven), God forståelse (en smule støtte, primært verbalt eller gennem brug af kommunikationssystem, der efter mestres opgaven), Fuld forståelse (mestrer opgaven selv og vil ofte perspektivere i forhold til den). Der krydses af i felterne i skemaet og datoen noteres, så det er muligt at følge udviklingen. Desuden skrives en kommentar i forhold til målopfyldelsen. Fra hjemmesiden: "Inden borgeren flytter ind, holdes et visitationsmøde. Her deltager borgeren, sagsbehandleren, (evt. pårørende) og repræsentanter fra tilbuddet. Med udgangspunkt i myndighedshandleplanen fastsættes målene for borgerens ophold. På baggrund af mødet udarbejder tilbuddet en udviklingsplan. Planen beskriver, hvordan tilbuddet i samarbejde med borgeren vil omsætte myndighedshandleplanen i dagligdagen. Udviklingsplanen revideres med jævne mellemrum på baggrund af personalets dagbogsnotater. Der kan også indgå andre oplysninger fx statusudtalelser fra skole, beskæftigelsestilbud, egen læge mm." Ifølge ledelsen, så bruger de meget energi på visiteringen af borgere til Mikkelshøj. Inden selve indskrivning har borgeren været i praktik på Mikkelshøj i en uge fra mandag til fredag, det er gratis for anbringende kommune. Ugen afsluttes med et skriv, hvor Mikkelshøj vurderer, hvorvidt borgeren er i målgruppen eller ej. Besluttes det efterfølgende at borgeren skal indskrives på Mikkelshøj afholdes et samarbejdsmøde, hvor der udarbejdes en samarbejdskontrakt, som borgeren underskriver, hvis vedkommende er over 18 år. Max 3 måneder efter afholdes det første opfølgende møde med sagsbehandleren, UU-vejleder og forældrene. Borgeren deltager som ofte sidst på mødet, dette afgøres altid efter en individuel vurdering. Der udarbejdes derudover statusrapporter ved halve år. Side 21 af 44

22 Både ledelse og medarbejdere fortæller, at det er deres oplevelse at borgerne udvikler sig positivt under deres ophold på Mikkelshøj. Tilbagemeldinger fra sagsbehandlere, der aktuelt har indskrevet borgere på Mikkelshøj: "Jeg har et fint samarbejde med Mikkelshøj, de arbejder med de opstillede mål for borgeren, så godt de kan. Det er svært, men borgeren er også svær". En anden skriver: "Samarbejdet med Mikkelshøj er meget godt, de er gode til at give tilbagemeldinger og fremstår professionelle og seriøse. Mikkelshøj følger i høj grad den plan, der er lagt og arbejder i høj grad for en øget selvstændiggørelse af borgeren. Mikkelshøj har skabt en række gode fremskridt for borgeren under opholdet og borgeren har opnået mange nye kompetencer". Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Grundlæggende for arbejdet på Mikkelshøj er værdigrundlaget, hvor der lægges vægt på, at den enkelte har friheden til at leve et liv, der er den enkeltes forestilling om det gode liv. Borgerne på Mikkelshøj er alle i en livssituation, der mere eller mindre er påvirket af deres handicap. På Mikkelshøj ønsker de at lære de unge mennesker at håndtere deres livssituation, hvor vanskelig eller begrænset den end måtte være af handicappet, for i overensstemmelse med deres egne interesser og mål, at kunne tilegne sig de færdigheder og muligheder, der skal til for at indfri egen forestilling om det gode liv. På Mikkelshøj understøttes borgerne i deres udvikling af selvstændighed. Medarbejderne forsøger at finde individuelle løsninger, der tilpasset den enkelte er med til at udvikle borgernes færdigheder både i den praktiske dagligdag, på det sociale område og i forhold til de drømme og forventninger den enkelte har til fremtiden. Side 22 af 44

23 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 5 (i meget høj grad Værdier (fra Tilbudsportalen): "Mikkelshøjs værdigrundlag lægger sig op ad de tanker nobelprismodtager Amartya Sen har gjort sig omkring friheden til at leve et liv, der er den enkeltes forestilling om det gode liv. Navnet på tilgangen er Capability Approach, og målet er et samfund hvor den enkelte har lige muligheder for at sammensætte et godt liv. Et liv der for den enkelte giver mening og er værd og værdigt at leve. Vejen hertil er social retfærdighed og reelle muligheder for at træffe egne valg. En Capability er en evne eller færdighed kombineret med rettigheden og muligheden for at praktisere den. De unge mennesker der for en kortere eller længere periode opholder sig på Mikkelshøj, er alle i en livssituation der mere eller mindre er påvirket af deres handicap. På Mikkelshøj ønsker vi at lære de unge at håndtere deres livssituation, hvor vanskelig eller begrænset den end måtte være af handicappet, for i overensstemmelse med deres egne interesser og mål, at kunne tilegne sig de færdigheder og muligheder, der skal til for at indfri egen forestilling om det gode liv. På Mikkelshøj er botræning og botilbud vigtige elementer og kan indeholde så konkrete emner som sund mad, hvordan får man pengene til at række, personlig hygiejne, vask og rengøring, gode søvnvaner samt motion. Den livsstil, den unge herefter vælger er ikke afgørende, men i stedet den ungens reelle oplyste frihed til blandt flere muligheder at vælge den mulighed, der for den enkelte giver mening og værdi. Vi afsøger og udfordrer på Mikkelshøj konstant grænsen for den individuelle løsning for vores beboere, både i den praktiske dagligdag, på det sociale område og i forhold til de drømme og forventninger den enkelte har til tilværelsen." Medarbejderne fortæller, at borgerne er meget forskellige, og de derfor også må tackle dem meget forskelligt. Grundlæggende tager det pædagogiske arbejde med borgerne udgangspunkt i den enkelte borgers vanskeligheder og ressourcer. Side 23 af 44

24 Indikator 04.b: Borgerne har 4 (i høj grad indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov De borgere, der var hjemme under tilsynet var sprogligt dårligt fungerende, hvorfor der ikke er foretaget interviews af borgere. Men der var i stedet for muligt at observere en medarbejders samspil med 3 borgere. Her var der ingen tvivl om, at borgerne følte sig hørt (og forstået), de var smilende og ville gerne vise og fortælle om deres hverdag på Mikkelshøj. På Tilbudsportalen står der, at den overordnede målsætning for borgerne på Mikkelshøj, er at de opnår en vis færdighedsgrad i dagligdagsfunktioner. For nogens vedkommende er målsætningen også gældende for de sociale færdigheder og udviklingen af samme. Der er borgere, der kommer direkte hjemmefra, hvorfor en målsætning også er at de skal lære at bo uden forældre, at bevæge sig fra barn til ung/voksen. Ledelsen fortæller, at alle borgere er visiteret til tilbuddet af de anbringende kommuners handicapafsnit. Fælles for dem er, at de i en eller anden grad vil have brug for støtte og hjælp også efter deres ophold på Mikkelshøj. Hverdagen er tilrettelagt i moduler, men indholdet i modulerne tager udgangspunkt i den enkelte borgers vanskeligheder, ressourcer, ønsker og behov. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel De borgere, vi mødte på vores tilsyn på Mikkelshøj, var kommunikationssvage borgere, men de var smilende og glade og forsøgte efter bedste evne at fortælle om deres hverdag på Mikkelshøj. På Mikkelshøj laves der en sund og varieret kost. De går op i tallerkenmodellen. Kost er ligeledes et selvstændigt modul, hvilket indebærer at borgerne opnår kendskab og færdigheder i, så vidt muligt selvstændigt, at indkøbe og tilberede måltider. De har hver deres maddag, hvor de er deltagende lige fra morgenmaden til aftensmåltidet. Af moduler på Mikkelshøj, der relaterer sig til fysisk og mental sundhed er der bl.a. ridning, kost & sundhed og motorik og bevægelse. Hvor der ikke er kompetencer eller faciliteter på Mikkelshøj så henvises borgerne til ekstern hjælp, træning og Side 24 af 44

25 behandling, det kan eksempelvis være fysioterapeut eller psykolog. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 4 (i høj grad Ifølge ledelse og medarbejdere, så trives borgerne i tilbuddet. Det var kommunikationssvage borgere, vi mødte under tilsynet. Men vi var ikke i tvivl om, at det var en på en helt særlig dag, vi havde valgt at lægge vores tilsynsbesøg. I indkørslen bliver vi mødt af en borger, der begejstret fortæller os, at der i dag er fødselsdag i huset, og at de derfor har fået rundstykker til morgen. Under resten af besøget møder vi borgere, der i høj grad ser ud til at trives, hvilket også delvis bekræftes af de adspurgte sagsbehandlere, der har borgere indskrevet på Mikkelshøj: "Hun er ikke altid glad for at være på Mikkelshøj, men det har hun heller ikke været de andre steder. Hun synes det er svært, når de stiller krav til hende". Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale 4 (i høj grad 4 (i høj grad "Oplevelsen er, at hun i høj grad trives på stedet og at samarbejdet med de pårørende er udmærket". Udover almindelige lægebesøg og tandlæge, så fremgår det af Tilbudsportalen, at der er borgere på Mikkelshøj, der modtager fysioterapi og der er borgere, der har samtaler med psykolog. Stedfortræder på Mikkelshøj er medicinansvarlig. Hun doserer og har ansvaret for borgernes medicin. Alle borgere har en doseringsæske, også de borgere, der kun får vitaminpiller. Der føres medicinjournal i dagbogssystemet Planner4you. Af Tilbudsportalen fremgår det at: "Vi spiser sundt og går meget op i tallerkenmodellen. Kost er et selvstændigt modul, og indebærer bl.a. at opnå kendskab og færdigheder i, så vidt muligt selvstændigt, at indkøbe og tilberede måltider. Beboerne har hver især deres egen maddag og er så vidt muligt med i hele processen, fra Side 25 af 44

26 sundhed morgenmad til afrydningen efter aftensmåltidet." Desuden fremgår det, at der er borgere, der frekventerer fysioterapeut og psykolog. Af moduler på Mikkelshøj, der relaterer sig til fysisk og mental sundhed er der bl.a. ridning, kost & sundhed og motorik og bevægelse. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Som udgangspunkt så er magtanvendelser på Mikkelshøj forbudt. Det skal forstås på den måde, at så længe der ikke er fare for nogen, så tager medarbejderne aldrig fat i borgerne. For at undgå tilspidsede situationer, forsøger medarbejderne at være så godt klædt på som muligt til at møde borgerne. Det betyder, at de altid ved starten af en arbejdsdag informeres om, hvad der rører sig blandt de unge. Derudover anvises borgerne strategier, der kan hjælpe dem i pressede situationer. I forbindelse med at der er sket ændringer i målgruppen har ledelsen besluttet, at medarbejderne ikke længere skulle have rådighedsvagter. Ledelsen har vurderet, at for at medarbejderne har overskud til at arbejde med den nye målgruppe, så er det ikke hensigtsmæssigt at de er på arbejde så mange timer af gangen. Der er i indeværende år indberettet en magtanvendelse til Socialtilsynet. Side 26 af 44

27 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 4 (i høj grad 4 (i høj grad Ledelsen fortæller, at der primært har været magtanvendelser på en dreng med autistiske træk. Det er dog blevet sjældnere i takt med at medarbejderne har lært ham bedre at kende. Som udgangspunkt så bruger medarbejderne ikke magtanvendelser på Mikkelshøj. For at undgå konflikter forsøger medarbejdere, der møder ind på arbejde, at være så godt informeret fra kolleger om hvad der rører sig blandt de unge. Medarbejderne fortæller, at magtanvendelse er forbudt. Så længe der ikke er fare for nogen, så tager man aldrig fat. De fortæller, at de har forskellige metoder til at få borgerne ud af en svær situation så de på den måde undgår magtanvendelser. Et andet tiltag på Mikkelshøj er at medarbejderne ikke længere arbejder i døgnvagter. Det er ledelsen, der har vurderet, at for at medarbejderne skal have overskud til at arbejde med den nye målgruppe, så var det ikke længere hensigtsmæssigt at de var så mange timer på arbejde af gangen. I første omgang ikke lige i tråd med medarbejdernes ønske, men medarbejderne anerkender nu beslutningen. De fortæller, at med den ændrede målgruppe, så er "man virkelig på" i hele vagten, hvorfor det er meget godt med den nye arbejdsplan. Socialtilsynet har modtaget kopi af en enkelt indberettet magtanvendelse i indeværende år. Ifølge leder, er magtanvendelsen er foretaget i forhold til en borger, der diagnosemæssigt befinder sig i en gråzone mellem normalitet og autisme. Der beskrives i indberetningen, at borgeren på mange punkter er afhængig af en struktureret og overskuelig hverdag, og på den anden side, så er et af arbejdspunkterne at bidrage borgeren, at ting kan ændres forholdsvis spontant. Medarbejderne forsøger at anvise værktøjer, der kan hjælpe borgeren til at finde sig til rette i disse situationer, eksempelvis at han opsøger eget værelse, på festivals sit eget telt, for derigennem at få ro til at genoptage den sociale interaktion. Side 27 af 44

28 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb På Mikkelshøj forsøger de at være meget omkring de borgere, de ved kan tricke hinanden. De har aktuelt en borger indskrevet, der har meget svært ved at passe på sig selv. Hende laves der særlige aftaler med, når de er ude af huset og hjemme på Mikkelshøj har hun fået værelse i nærheden af medarbejdernes vagtværelse. Borgerne på Mikkelshøj er i en alder, hvor de ligesom andre unge mennesker har kærester. De har i kæresteforholdet brug for verbal og fysisk guidning og støtte, de skal lære at være ordentlige omkring hinanden. Aktuelt er der planer om at oprette et "kærestemodul", hvor borgerne skal lære om det at være kærester og om at sætte grænser. Side 28 af 44

29 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 4 (i høj grad Ledelsen fortæller, at de er meget opmærksomme på samspillet mellem borgerene. Der er nogle, der virkelig kan tricke hinanden, dem er de meget omkring. Desuden har de en borger indskrevet, der har svært ved at sætte grænser for sig selv. Her er de særligt opmærksomme, især når de er ude eksempelvis på festival. Medarbejderne laver særlige aftaler med hende. Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne 4 (i høj grad Borgeren er i handleplanen beskrevet som grænseløs i forhold til hendes seksuelle lyster og ukritisk i forhold til andre, også drenge/mænd, hun skal derfor lære, hvad der er ok rent seksuelt og hvad der er forbudt og overordnet så skal hun lære at sætte egne grænser og respektere andres. Af status- og udviklingsplanen, udarbejdet af Mikkelshøj, er beskrevet hvorledes der pædagogisk arbejdes med borgeren i forhold til de nævnte punkter i handleplanen. Ledelsen fortæller, at der aktuelt er tanker om at oprette et "kærestemodul", hvor de lærer om det at være kærester og at sætte grænser. For alle borgere på Mikkelshøj gælder det, at det er først når de har haft samme kæreste i to måneder, der kan blive tale om at aftale besøg hos hinanden. Medarbejderne fortæller, at de støtter og guider borgerne i forhold til det at have en kæreste. De skal guides verbalt og fysisk i at være ordentlige omkring hinanden. Medarbejderne fortæller, at de i tilfældet med den nye borger, der har så svært ved at passe på sig selv, har valgt, at hun skal have værelse ved siden af vagtværelset. Dette for at de har bedre mulighed for at passe på hende. Side 29 af 44

30 Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,2 Det er socialtilsynets vurdering, at der på Mikkelshøj er en kompetent og ansvarlig ledelse, der driver tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt. Det er ligeledes tilsynets vurdering, at rammerne for og tilrettelæggelsen af hverdagen på Mikkelshøj i høj grad tager sit udgangspunkt i de behov, der er i den aktuelle målgruppe. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Den daglige ledelse på Mikkelshøj er forstander Jørgen og souschef Florence. Jørgen har det administrative og pædagogiske ansvar overfor bestyrelsen. Ledelsen på Mikkelshøj ønsker at medarbejderne skal have frihed under ansvar. Det svarer meget godt overens med, hvad medarbejderne oplever. Ledelsen har til brug for det pædagogiske arbejde udarbejdet et redskab til løbende vurdering og opfølgning af indsatsen i forhold til de opstillede mål for borgernes anbringelse. I dagligdagen står ledelsen til rådighed for medarbejderne til faglig sparring, når der er brug for det. Mere systematisk afholdes der MUS-samtaler årligt og der er løbende supervision. Supervisor bidrager til det pædagogiske arbejde på Mikkelshøj med værktøjer, der understøtter medarbejdernes daglige arbejde. Ledelsen formår at passe på sine medarbejdere, de må indimellem sige stop hvis det går for stærkt. Der skal være balance mellem opgaver og ressourcer, så hvis medarbejderne får for travlt, så er det ikke på grund af pres fra ledelsen med fordi de sætter for meget i gang. Bestyrelsen på Mikkelshøj består af 6 medlemmer. Der afholdes tre møder årligt, hvilket de mener meget godt svarer til behovet. Ledelsen bruger primært bestyrelsen til de pædagogfaglige diskussioner, hvorimod den Side 30 af 44

31 strategiske udvikling hovedsageligt ligger hos den daglige ledelse. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og 5 (i meget høj grad 5 (i meget høj grad Ledelsen på Mikkelshøj varetages af forstander Jørgen Quist og souschef Florence Holm. Jørgen er uddannet lærer, derudover har han vejlederuddannelsen, Den Grundlæggende lederuddannelse og akademiuddannelse i ledelse, Personalejura II og Pasuddannelsen. Han har været ansat på Mikkelshøj siden I 202 blev han stedfortræder og i 2007 leder. Florence er uddannet pædagog, har derudover Grundlederuddannelse og Personalejura I og II. Jørgen forestår den daglige ledelse, administrativt og pædagogisk med ansvar overfor bestyrelsen. En ny medarbejder fortæller, at der er blevet taget rigtig godt imod hende. Hun har haft tre følvagter, hun har mulighed for at orientere sig i de eksisterende politikker og manualer. Hun føler også, at hun er blevet sat godt ind i borgernes dagsstruktur. Hendes oplevelse er, at der er styr på tingene på Mikkelshøj, borgerne ved, hvad de skal, så der er ro på. Ledelsen fortæller, at der er meget frihed under ansvar for medarbejderne. De har hver deres moduler og deres ansvarsområder. Der afholdes MUS-samtaler, men derudover sparres der rigtig meget på kontoret i dagligdagen. Ifølge ledelsen, så er kulturen på Mikkelshøj at der kan tales også om det der er svært. De fortæller, at de ved ansættelse af personale vurderer hvorvidt kemien er der, om de tør være ærlige og sige tingene lige ud. De har derfor haft "prikket" til potentielle medarbejdere, om de ikke havde lyst til at arbejde på Mikkelshøj i de tilfælde, hvor det har været nødvendigt at rekvirere nyt personale. Fra Tilbudsportalen: "Vi har haft stort udbytte af den kontinuerlige, professionelle supervision vi har bestilt i forbindelse med de udfordringer der opstod ved indskrivning af nye beboere". Side 31 af 44

32 medarbejdere Ledelsen fortæller, at supervisor er Hanne Bager. Hun har kompetencer i forhold til tilknytninsforstyrrelser. Det er ledelsens oplevelse, at medarbejderne hver især er gode til at bidrage til supervisionen med hvad der fylder for dem. Medarbejderne giver udtryk for, at supervisionen er fantastisk. De oplever, at supervisor giver dem værktøjer til det praktiske arbejde. Hun giver dem modet til at gøre det der er godt for borgerne og hun kan bidrage med meget ny viden. De fortæller, at de har supervision hver 3. måned. Indikator 08.c: Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse 3 (i middel grad Med hensyn til faglig sparring i dagligdagen, så fortæller medarbejderne, at de altid kan komme til ledelsen, hvis de har noget. De fortæller, at ledelsen er gode til at passe på dem. Der skal være balance mellem opgaver og ressourcer, og hvis der er for travlt, så der det fordi medarbejderne sætter for meget i gang, det er ikke et pres fra ledelsen. Tværtimod passer ledelsen på dem og stopper dem, hvis det går for stærkt. Bestyrelsen på Mikkelshøj består af 6 medlemmer. Formand, Laura Nitz - afdelingsleder på et kommunalt bosted. Menigt medlem, Vibeke Thy - lærer på en specialskole. Menigt medlem, Erik Berg - advokat. Menigt medlem, Linda Johansson - lektor. Forældrerepræsentant, Marianne H. Nielsen Forældrerepræsentant, John Bierbaum. Næstformandsposten er pt ikke besat, men skal væges blandt den eksisterende bestyrelse ved næstkommende bestyrelsesmøde. Ifølge ledelsen er det er aktiv bestyrelse. Der afholdes tre møder årligt, hvilket svarer til behovet. Ledelsen bruger primært bestyrelsen til de pædagogfaglige diskussioner, hvorimod den strategiske udvikling primært ligger hos lederen. Side 32 af 44

33 Forældrerepræsentant, Marianne H. Nielsen Forældrerepræsentant, John Bierbaum. Tilbud: MIKKELSHØJ Næstformandsposten er pt ikke besat, men skal væges blandt den eksisterende bestyrelse ved næstkommende bestyrelsesmøde. Ifølge ledelsen er det er aktiv bestyrelse. Der afholdes tre møder årligt, hvilket svarer til behovet. Ledelsen bruger primært bestyrelsen til de pædagogfaglige diskussioner, hvorimod den strategiske udvikling primært ligger hos lederen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Borgerne på Mikkelshøj bor i 2 huse. Borgerne på Mikkelshøj har en primær og en sekundær pædagog, som varetager det praktiske arbejde omkring statusrapporter, men da borgerne er selektive i deres kontakt med medarbejderne, så er det vigtigt at alle kender alle. Derfor er arbejdet på Mikkelshøj tilrettelagt så medarbejderne har vagter i begge huse, det betyder at alle medarbejdere har et godt kendskab til alle borgere og deres mål for opholdet. Der er i løbet af dagen altid faguddannet personale i begge huse. Medarbejdergruppen på Mikkelshøj må siges at være meget stabil. Der er en gennemsnitlig medarbejderanciennitet på 10 år og sygefraværet er lavt. Der er kriseberedskab, hvis der skulle blive brug for det. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen 4 (i høj grad 5 (i meget høj grad Af fastansatte medarbejdere på Mikkelshøj er der, udover leder og souschef, 5 pædagoger og 1 pædagogstuderende til det socialpædagogiske arbejde. Derudover er der et vikarkorps, som primært består af uddannede pædagoger og pædagogstuderende, der tidligere har været i praktik på Mikkelshøj. Alle borgere på Mikkelshøj har en primær og en sekundær pædagog. Det er meget forskelligt, hvordan de bruger deres pædagoger. Primærpædagogen har altid opgaverne omkring statusrapporter, men derudover så er borgerne, ifølge ledelsen, meget selektive i deres kontakt til medarbejderne, så alle medarbejdere har alle opgaver, der ligger udover det skriftlige arbejde. På Mikkelshøj bor borgerne fordelt på 2 boliger. Der er i morgen og aftentimerne, udover undervisningstiden, altid medarbejdere i begge huse. Medarbejdergruppen på Mikkelshøj må siges at være meget stabil. Ifølge oversigten over personale det seneste år, har der ikke været nogen udskiftning i medarbejdergruppen. På tilsynsbesøget mødte Side 33 af 44

34 på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Tema Gns. bedømmelse 3 (i middel grad vi dog en pædagog, der er ny i huset, hun er ansat i et barselsvikariat. Det fremgår af Tilbudsportalen at medarbejderancienniteten gennemsnitlig er på 10 år. Ledelsen fortæller, at det er deres oplevelse, at medarbejderne strækker sig langt for at komme på arbejde og når de melder sig syge, så er det ikke arbejdsbetinget sygdom. Ledelsen fortæller, at de har et kriseberedskab. Medarbejderne vælger hinanden som krisemakker, derudover har de altid mulighed for at få samtaler hos egen supervisor eller hos en psykolog, * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 5 Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne på Mikkelshøj i høj grad har de kompetencer, der er nødvendig i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe. Medarbejderne har uddannelse, erfaring og viden, der sikrer at de metoder, der anvendes i det daglige arbejde understøtter borgernes udvikling. Desuden er det en meget stabil medarbejdergruppe, hvilket sikrer borgerne en tryg hverdag med nære og stabile relationer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Af medarbejdere på Mikkelshøj er der, udover leder og souschef, der er henholdsvis lærer og pædagog, 5 pædagoger og 1 pædagogstuderende til det socialpædagogiske arbejde. Derudover er der et vikarkorps, som primært består af uddannede pædagoger og pædagogstuderende, der tidligere har været i praktik på Mikkelshøj. Udover den socialfaglige grunduddannelse har ledelse og medarbejdere diverse efter- og videreuddannelser og kurser, der er relevante i forhold til målgruppens behov. Og er der behov for ny viden, så er der gode muligheder Side 34 af 44

35 for kurser eller uddannelse. Medarbejderne på Mikkelshøj har hver deres ansvarsområder, som relaterer sig til de moduler, som hverdagen på Mikkelshøj er bygget op omkring. Som primær- og sekundærpædagog har medarbejderne desuden ansvaret for "deres" borgere. De har ansvaret for borgerens udviklingsplan og ansvaret for at vurdere og beskrive borgerens udvikling i forhold til de opstillede mål. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 5 (i meget høj grad Af fastansatte medarbejdere på Mikkelshøj er der, udover leder og souschef, 5 pædagoger og 1 pædagogstuderende til det socialpædagogiske arbejde. Derudover er der et vikarkorps, som primært består af uddannede pædagoger og pædagogstuderende, der tidligere har været i praktik på Mikkelshøj. Medarbejderne fortæller, at hvis de mener, at de har brug for yderligere uddannelse i forhold til arbejdet, så er det bestemt en mulighed, som regel får man det, man ønsker. Andre gange kan det være ledelsen, der tilbyder medarbejderne kurser, de mener kunne være relevante. Af personaleoversigten fremgår det, at medarbejderne udover deres pædagogiske uddannelse også har diverse efteruddannelser og kurser. Det drejer sig bl.a. om NLP-uddannelse, Ridepædagog, Praktikvejlederuddannelse, Neuropædagogisk prakses, IKT-uddannelse, Pass-uddannelse. Ledelsen fortæller, at de begge har været på neuro-kurser. Og da det i forhold til målgruppen er vigtigt at medarbejderne også har en grundviden om neuropædagogik, denne formidles af lederne personalemøderne og af psykologen i supervisionen. Souschefen er i øjeblikket i gang med at uddanne sig til seksualvejleder, da der har vist sig et stigende behov for netop den viden i arbejdet med den nye målgruppe. Side 35 af 44

36 Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer 5 (i meget høj grad Medarbejderne fortæller, at de som ansat på Mikkelshøj er omkring alle borgere, de er primær eller sekundær pædagog for nogle, men har opgaver omkring dem alle. Da de samtidig arbejder i begge huse, har de et godt kendskab til alle borgere. Derudover har de hver deres ansvarsområder, hvilket relaterer sig til de moduler, hverdagen på Mikkelshøj er bygget op omkring. Ledelsen fortæller, at borgerne alle har individuelle udviklingsplaner. Der er stor forskel på, hvilken tilgang og metode, der er brugbar i forhold til de forskellige borgere. Tema Gns. bedømmelse I status- og udviklingsplanerne, der er forelagt tilsynet, ses det, at der i høj grad bliver arbejdet ud fra de mål, sagsbehandlerne har opstillet i borgernes handleplaner. Der er beskrevet, hvilke metoder, der er anvendt i arbejdet med den enkelte og også begrundet, hvorfor den metode er valgt. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 4,9 Tilbuddets økonomi er gennemskueligt for Socialtilsynet. Det vurderes, at tilbuddets økonomi er bæredygtig og at Mikkelshøj har tilstrækkelig likviditet til at sikre driften og fortløbende udvikling i det kommende år. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Mikkelshøj har en god likviditet (likvid beholdning = t.kr.) Side 36 af 44

37 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget Indikator 11.c: Tilbuddets soliditetsgrad (nøgletal) er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad 5 (i meget høj grad 4 (i høj grad 5 (i meget høj grad Der er ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger til årsrapporten. Socialtilsynet har modtaget en ansøgning, da Mikkelshøj ønsker at udvide tilbuddet til at omfatte 10 borgere mod de nuværende 8 og også ønsker at bygge en ny boafdeling på matriklen. Ansøgningen er dog pt sat i bero, da leder oplyser, at han er kommet i tvivl om, hvorvidt der vil være "kunder nok til butikken". Socialtilsynet afventer en tilbagemelding, hvorvidt ansøgningen skal behandles eller ej. Der har i 2013 været fuldt hus på Mikkelshøj og de har i perioder haft overbelægning. Der har dog været ekstraudgifter forbundet med en ny borger, som i en periode har krævet ekstra personale. Dette er regnskabsforklaret. Soliditetsgraden udgør 53,62 % pr , hvilket er meget fint set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets Det vurderes, at budgettet afspejler aktiviteterne på stedet og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til målgruppen. Side 37 af 44

38 målgruppe Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 5 (i meget høj grad Det vurderes, at budgettet afspejler aktiviteterne på stedet og giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til målgruppen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Årsrapporten for 2013 indeholder årets tal, sammenligningstal for 2012 samt budgettal for Dette giver et godt grundlag for vurdering af rimeligheden af niveauet for den enkelte omkostningsgruppe. Resultatopgørelsen og noterne hertil har endvidere et detaljeringsniveau, som medvirker til at vurdere de enkelte omkostninger. Detaljeringsniveauet er det samme for budget Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad Årsrapporten for 2013 indeholder årets tal, sammenligningstal for 2012 samt budgettal for Dette giver et godt grundlag for vurdering af rimeligheden af niveauet for den enkelte omkostningsgruppe. Resultatopgørelsen og noterne hertil har endvidere et detaljeringsniveau, som medvirker til at vurdere de enkelte omkostninger. Detaljeringsniveauet er det samme for budget * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4 Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer på Mikkelshøj er hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets Side 38 af 44

39 målgruppe samt medvirkende til at understøtte indsatsens formål og indhold. Det vurderes, at rammerne inde og ude tilgodeser borgernes behov og interesser og er medvirkende til at sikre borgernes trivsel og udfoldelsesmuligheder. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel På Mikkelshøj har alle borgere deres eget værelse. Værelserne er indrettet efter borgernes ønsker med personlige ejendele og er dermed meget forskellige. De 8 borgere er fordelt i 2 huse, 5 i hovedhuset og 3 i Slusen. Husene er fint vedligeholdt og er udover borgernes værelse indrettet som ethvert andet hjem med køkken, stue, bad og toilet. De 3 borgere i Slusen har med glæde vist tilsynet deres værelser, de andre i hovedhuset var ikke hjemme på tidspunktet for tilsynsbesøget. Borgerne var kommunikationssvage, men der var ingen tvivl om, at det var med en vis stolthed at de viste deres værelser og de ting, der betød noget for dem frem. På nær en udfordring med kun et badeværelse i hovedhuset, så giver ledelse og medarbejdere udtryk for at de fysiske rammer fungerer godt i hverdagen. Der er både indendørs og udendørs gode muligheder for aktiviteter, der er relevante i forhold til målgruppen. Side 39 af 44

40 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 4 (i høj grad Ud fra de status- og udviklingsplaner, socialtilsynet har kendskab til, så vurderer primærpædagogerne, at borgerne trives på Mikkelshøj. De skriver bl.a. "Hun er en glad pige og hun er faldet rigtig godt til", "Hun er glad for at bo på Mikkelshøj på trods af, at det var en stor omvæltning for hende at flytte fra en lille tryg base...". Sagsbehandlerne tilkendegiver ligeledes at borgerne trives på Mikkelshøj. Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 4 (i høj grad Det var ikke muligt, på grund af borgernes funktionsniveau og manglende sprog, at interviewe dem under tilsynsbesøget. Men den tid vi tilbragte sammen med 3 borgere, dels i en undervisningssituation og dels, da de vist os huset og deres værelser, tydede i høj grad på, at de trives i de fysiske rammer på Mikkelshøj. På Tilbudsportalen beskriver Mikkelshøj beliggenhed og fysiske rammer således: "Mikkelshøj er beliggende i trekanten mellem Haderslev, Vojens og Aabenraa i flotte og landlige omgivelser. Der er rig mulighed for lange spadsereture og på cykel nås den nærliggende Hoptrup i løbet af få minutter. Her ligger også den skole hvis idrætshal vi benytter". "Mikkelshøj er et nedlagt landbrug med et areal på 4 ha. Mikkelshøj består af to huse med plads til henholdsvis fem og tre beboere. Husene indeholder udover enkeltværelser til beboerne også køkken, badeværelse, vaskerum og diverse fællesarealer. I de omkringliggende bygninger er der stald til heste og får, motionsrum, IT-café, depoter og administration". Ledelsen fortæller under rundvisningen på Mikkelshøj, at de i perioder kan være lidt udfordret i forhold til at der kun er 1 badeværelse i hovedhuset, men det fungerer. Indikator 14.c: De fysiske 4 (i høj grad Alle borgere på Mikkelshøj har deres eget værelse. Værelserne er indrettet efter borgerens ønske og Side 40 af 44

41 rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem dermed meget forskelligt. De 8 borgere er fordelt i 2 huset, 5 i hovedhuset og 3 i Slusen. Begge huse er udover borgernes værelse indrettet som ethvert andet hjem med køkken, stue, bad og toilet. På tilsynsbesøget er der 3 borgere, der gladelig ville vise os deres værelser. Forskellige værelser, indrettet som de nu helst ville have det. De havde, med medarbejdernes hjælp fået værelserne gjort personlige. Side 41 af 44

42 Side 42 af 44

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: MIKKELSHØJ. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: MIKKELSHØJ. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: MIKKELSHØJ Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt 05-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aflastningshjemmet Rendbjerg 04-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Principper Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer 1 Eksempel A på Tema 1 TEMA 1 Uddannelse og beskæftigelse KRITERIE 1

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdstedet Aabyhus. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdstedet Aabyhus. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdstedet Aabyhus Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Concura - Huset i Tveje Merløse Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF 1 Kvalitetsmodel 3.0 November 2016 Socialforvaltningen Københavns Kommune Stabscenter SOF Kvalitetsudvikling & Resultater 2 KVALITETSMODEL 3.0 I socialforvaltningen arbejder

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Opholdsstedet Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev Att. Leder Berit Buch og Afdelingsleder Inge Gorm Andersen,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk opfølgning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere