Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol"

Transkript

1 Blad nr. 72 REFERAT fra bestyrelsesmøde i tirsdag den 21. januar 2014 Til stede: Søren Fibiger Olesen (formand), Carsten Jørgensen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Per Møller Henriksen, Kurt Krogh Pedersen, Linda Frandsen, Finn Lundy - og som tilforordnet Jens Olesen (= JO) Afbud: Lisbeth Kjær Poulsen, Ole Davidsen og Torben Vesterlund REFERAT Punkt Referat 1 Godkendelse af dagsorden Pkt. 9.3 tilføjet. Dagsordenen godkendt. 2 Godkendelse af referat fra mødet den 8. august Der er ikke indkommet reaktioner efter referatets udsendelse. Referatet er godkendt. 3 Orienteringspunkter ved JO: a) Materialegården Christians. Status. b) Ny Parkbelysningen på Christians kirkegård. c) Honorarsatser (formænd, kasserer, kontaktpersoner m.v) d) Ligningsmidler til Ad. a Ad. b Ad. c Arkitektens første udkast er vurderet og kommenteret. Et justeret udkast er godkendt. Afventer arkitektens færdiggørelse af projektbeskrivelse - med henblik på indhentning af priser fra to udvalgte håndværks-mestre. Projektet er afsluttet. I forhold til det oprindelige tilbud er der efter ønske fra CHR opsat to nye standere langs fortov fra Randalsvej. Ud over det godkendte tilbud er der afregnet for to ekstra standere samt for montering af ekstra eludtag på kirkegården. I en tilbagemelding fra PU påpeges, at der fra PUs side var tale om en anbefaling samt at spørgsmålet om honorarer vil blive optaget på dagsordenen for det kommende budgetsamråd.

2 Ad. d Blad nr. 73 Sammen med referatet udsendes kopi af vejledende honorarsatser for 2014 udsendt af Haderslev Stift. Kontorchef Klaus Kerrn-Jespersen, Ministeriet for Ligestilling og Kirke, har været på besøg i for drøftelse af provstiets praksis med overførsel af ligningsmidler direkte til Fredericia Kirkegårde. Efter en rundvisning og en redegørelse for aktiviteterne i Fredericia Kirkegårde samt den bagvedliggende vedtægt for disse aktiviteter drøftedes provstiets praksis i forhold til den udsendte Vejledning om kirkelig ligning til selvstændige kirkegårde (VEJ nr 9739 af 17/01/2011). JO refererede fra mødet. Afventer kontorchefens tilbagemelding. 4 Fredericia Kirkegårde - Kirkegårdsudvalget Orienteringspunkter ved JO: a) Regulering af kirkegårdstakster. b) Manglende betalinger (GIAS). c) Personregistreringen. Status. d) Erik Ravn, Diakoniprojektet e) Flytning af gartnere mv. til FLØS lønsystemet. f) Fra Kirkesys til Kirkeweb g) Erritsø Kirkegård. Status v/jo. Ad. a Ad. b Ad. c Ad. d Ad. e Ad. f Priserne er pr justeret med det fra ministeriet udsendte oplæg til regulering. Forsøg med fremsendelse af ikke-betalte regninger via advokat har haft et tilfredsstillende resultat. Evt. overdragelse til inkasso vurderes i hvert enkelt tilfælde. Der er en rest af uerholdelige beløb, som må skrives på tabskontoen. Den fælles personregistrering afvikles gnidningsløst. Herslev har i forbindelse med den forestående embedsledighed rettet henvendelse med ønske om at personregistreringen sker i KH. Det er meldt positivt tilbage på henvendelsen. Projektet afsluttet. Ca. halvdelen af udgiften dækket via tilskud fra menighedsråd. Regnskab 2013 afsluttes, hvorefter der kan tages stilling til evt. ansøgning om tilskud fra provstiets 5% midler. Den tekniske konvertering til FLØS har været en udfordring; men det ser nu ud til, at alt nu kører korrekt. Kirkesys er et elektronisk kalender-værktøj,

3 Ad. g Blad nr. 74 som benyttes til fælles overblik og til at holde styr på diverse aftaler vedr. begravelser, bisættelser, gravstedsudtagning, urnenedsættelse mv. Kirkesys blev solgt til Kirkeweb, som har lukket Kirkesys. Kirkeweb har i forbindelse med købet tilbudt gamle kunder at fortsætte i Kirkewebs kalendersystem. Deres systemet er til vores brug desværre ikke lige så egnet som Kirkesys. Vi overvejer at teste andre systemer. Orientering om de fortsatte overvejelser. 5 Logo for Fredericia Provsti Medlemmer af provstiudvalget har stukket fingeren i jorden for at høre til muligheden for evt. genbrug af designet i logo for Kirkernes Hus i et logo for Fredericia Provsti. Teksten vil i givet fald være Fredericia Provsti med genbrug af den øvrige grafik. Der er tilslutning til forretningsudvalgets indstilling dog med det forbehold, at PUs henvendelse forelægges Vejlby menighedsråd for udtalelse. Afventer tilbagemelding fra Vejlby MR inden udgangen af februar måned. FU: Indstiller til bestyrelsen, at provstiudvalget gives mulighed for brug/tilpasning af logo for. 6 KHs regnskabsafdeling I forlængelse af den tildelte opnormering med virkning fra har der været gjort flere overvejelser om den mest hensigtsmæssige ressourceanvendelse. Status ved JO: Efter en indkøringsfase, uddannelse af ny medarbejder og implementering af det webbaserede system personsag.dk konstateres en vis ledig kapacitet i personregistreringen. Der er internt gjort aftale med Marianne Steen om at benytte 10 timer ugentligt (inden for nuværende normering) til regnskabsopgaver for KH. Der er i første omgang aftalt overdragelse af betalinger og bogføring mv. for Vejlby og de tre kasser under Døvemenighederne. JO vurderer, at vi med denne løsning kan sætte opnormeringen af timer til regnskabsafdelingen på stand by og afventer erfaringer med Den fremlagte status blev taget til efterretning. Positivt at der i personalegruppen tænkes konstruktivt om positivt om fordelingen og anvendelsen af ressourcerne. Bestyrelsen ønsker en tilbagemelding, når der foreligger erfaringer med den beskrevne løsning.

4 den hver beskrevne omfordeling af opgaver. Blad nr Tema-møde Forretningsudvalget ønsker en drøftelse af praksis mv. for uddeling af julehjælp i de enkelte sogne. Bestyrelsens medlemmer opfordres derfor til at medbringe information om sognets praksis ud fra følgende spørgsmål: 1. Varetager sognet/kirken uddeling af julehjælp? 2. Beløbsstørrelse til den enkelte modtager og samlet uddeling pr. sogn? 3. Finansieres al julehjælp via indsamlede beløb til Menighedsplejen eller er der eksterne donationer fra fonde, firmaer eller lign. til brug for uddeling af sognets julehjælp? 4. Skal modtagere af julehjælp være hjemmehørende i sognet? 5. Er der faste kriterier for udbetaling og beløbsstørrelser? 6. Hvem har ansvaret for uddeling af julehjælp? Præsterne, et udvalg eller??? 7. Sker udbetaling som kontante beløb, gavekort eller naturalier? Bilag vedlægges. 8 Afslutning af regnskab bogføringen er (pr ) tæt på at være afsluttet. Afventer dog færdiggørelsen af diverse periodiseringer. Derefter kan arbejdet med årsafslutningen indledes. Der vedlægges en kvartalsrapport udskrevet 14. januar pr Kan betragtes som vejledende i.f.t. det endelige resultat. Sognenes forskellige praksis for uddeling og finansiering af julehjælp blev fremlagt og drøftet. Sognenes tilbagemeldinger sammenskrives og udsendes til menighedsrådene til orientering og inspiration for egne overvejelser om praksis for julehjælp. Der blev orienteret om det foreløbige regnskabsresultat mere detaljeret forklaring til afvigelser afventer det færdige regnskab. 9 Revisorskifte - Regnskabsinstruks 1. PWC (Alice Junker) er ny revisor fra og vil således forestå revision af 2013-regnskabet. 2. Protokollat fra beholdningseftersyn foreligger. Se bilag. JO har udarbejdet den af revisor efterlyste Ad 1 Ad 2 Ad 3 Til orientering. Protokollatet fremlagt, kommenteret og taget til efterretning. Ajourført udgave af bilag til regnskabsinstruks foreligger incl. diverse underskrifter. Tiltrædelses-protokollen fremlagt for besty-

5 ajourførte udgave af bilag til regnskabsinstruksen. Ønskes kopi kan der rekvireres hos JO. Til orientering. 3. Revisors tiltrædelses protokollat. Forelægges og underskrives af bestyrelsen. Blad nr. 76 relsen og underskrevet. JO sørger for at indhente underskrift hos de fraværende bestyrelsesmedlemmer. 10 Aftalte mødedatoer Bestyrelsesmøder 2014: 22. januar (tema) 18. marts (konstituering, regnskab, spisning) 26. maj, (budgetbidrag, temamøde) 3. september, (rev.protokol,) 21. oktober (budget) Mødetidspunkt for best.md. er 16.30! Ingen ændringer! Venligst noter datoerne efter denne oversigt. FU-mødedatoer 2014: 7. januar 10. marts 20. maj 26. august 13. oktober Mødetidspunkt for FU er 15.30! 11 Eventuelt Intet at bemærke.

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol Blad nr. 79 Referat fra bestyrelsesmøde i den Til stede: Afbud: Søren Fibiger Olesen (formand), Peter Østergaard (f. Carsten Jørgensen), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Lisbeth Kjær Poulsen, Per Møller

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol Blad nr. 55 REFERAT fra bestyrelsesmøde i onsdag den Til stede: Søren Fibiger Olesen (formand), Carsten Jørgensen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Per Henriksen (f. Bente Gertz), Lisbeth

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 21. januar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et nyt punkt 16 og 17 i forhold til den udsendte dagsorden.

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 28. januar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 12. april 2012. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Naima Simring Mødepunkt 1 Projekt Ungdomskirke Sag: Projekt Ungdomskirke (386) Projekt Ungdomskirke

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referater af Osted menighedsråds møder 2015

Referater af Osted menighedsråds møder 2015 Referater af Osted menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Referat fra menighedsrådsmøde i Osted den 14. januar 2015 kl. 19.00 i Stalden Vært: Allan Baunehøj Jensen. Deltagere: TD-J Torsten Dam Jensen, AB

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Alle mødt. Til første punkt er mødt 3 repræsentanter fra Karlstrup MR samt sognepræst Christina Feddersen.

Læs mere

Referat. It-styregruppen, møde 36 - torsdag den 5. marts 2015 kl. 8:30, Dublin R E F E R A T

Referat. It-styregruppen, møde 36 - torsdag den 5. marts 2015 kl. 8:30, Dublin R E F E R A T It-styregruppen, møde 36 - torsdag den 5. marts 2015 kl. 8:30, Dublin Deltagere: Afdelingschef Steffen Brunés (formand)(sb) Provst Johanne Haastrup (JOST) Kordegn Finn Poulsen (FPO) Sognepræst Jørgen Degn

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 26. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 26. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 26. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Keld B Hansen, Stig Saxbjørn, Kjeld Bruun, Else Wismar, Grethe Monrad,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123584/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 7. januar 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Sognehus Bredgade 78, Årup og Mødelokale Willemoesgade 15B, Assens

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 7. januar 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Sognehus Bredgade 78, Årup og Mødelokale Willemoesgade 15B, Assens Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 7. januar 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Sognehus Bredgade 78, Årup og Mødelokale Willemoesgade 15B, Assens Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse

Læs mere

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte Dato: 26. september 2012 Referat af mødet i FSU, fredag den 7. september 2012 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Elisabeth Jensen Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 24. april 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 24. april 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 24. april 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat fra bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 24.04. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var ingen afbud til mødet. 2 Nybyggeri Vedsted præstegård

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 73

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 73 REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 73 Deltagere: Søren Skaarup Carsten Jørgensen Lars Mott Hans-Jørn Pallesen Mette Jørgensen Thomas Szücs André Schneider formand Næstformand Kasserer Lars J. Knudsen Forretningsfører

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning.

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. november 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Menighedsrådsmøde Dato: 13. september 2012 Formandens initialer: ILJ

Menighedsrådsmøde Dato: 13. september 2012 Formandens initialer: ILJ 1: Afbud fra IB fraværende. 2: Godkendelse af referat fra sidste MR-møde 2. I punkt 8A er datoen forkert: Der står 30/6 men det skulle være d. 12/6. 3: Godkendelse af dagsorden 3. 4: Siden sidst Evaluering

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere