Anne Marie Bojsen og Christian Bech Åbøl Østermarksvej Bevtoft Hjartbro d. 1. januar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anne Marie Bojsen og Christian Bech Åbøl Østermarksvej 4 6541 Bevtoft Hjartbro d. 1. januar 2011"

Transkript

1 Til: Naturklagenævnet Rentemestervej København NV Indsendt af: Gitte Thurø Nielsson og Claus Henrik Lassen Hjartbro Skovvej 7 Mail: Anne Marie Bojsen og Christian Bech Åbøl Østermarksvej 4 Hjartbro d. 1. januar 2011 Klage over VVM-tilladelse offentliggjort i Haderslev Ugeavis d. 29. december 2010, der giver tilladelse til at føre et nyt 400 kv masteanlæg Kassø-Tjele indenfor Skovbyggelinien ved Hjartbro Skov. Hermed fremsender vi en klage over den VVM-tilladelse, som er offentliggjort d. 29. december 2010, og som giver tilladelse til at opføre et nyt 400 kv højspændingsanlæg indenfor Skovbyggelinien af Hjartbro Skov. Miljøministeriet henviser i deres brev dateret d. 27. marts 2009 omkring afgørelse om VVM-pligt til Energinet.dk til Lov om Naturbeskyttelse 20 stk. 2, hvor der står følgende: 20. Offentlige anlæg i det åbne land skal placeres og udformes således, at der i videst muligt omfang tages hensyn til de landskabelige værdier og de øvrige interesser, der er nævnt i 1. Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at placering og udformning af nærmere angivne kategorier af offentlige anlæg skal godkendes af miljøministeren eller kommunalbestyrelsen. I 1 i Lov om Naturbeskyttelse står følgende: 1. Loven skal medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Stk. 2. Loven tilsigter særligt 1) at beskytte naturen med dens bestand af vilde dyr og planter samt deres levesteder og de landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier, 2) at forbedre, genoprette eller tilvejebringe områder, der er af betydning for vilde dyr og planter og for landskabelige og kulturhistoriske interesser, og 3) at give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen samt forbedre mulighederne for friluftslivet. Stk. 3. Der skal ved lovens administration lægges vægt på den betydning, som et areal på grund af sin beliggenhed kan have for almenheden. Kommuneplantillægget dateret marts 2010 indeholder to varianter ved Hjartbro Skov, se kortet på s. 2. Hovedforslag A1 (den grønne linie) ligger længere vestpå ift. den eksisterende højspændingslinie og dermed i større afstand af Hjartbro Skov, således at der tages hensyn til dette områdes natur, dyreliv og rekreative værdi, imens alternativet A2 (lilla linie) ligger tættere på Hjartbro Skov end den eksisterende højspændingslinie. Link til TV-indslag, hvor området ved Hjartbro Skov kan ses i 3D:

2 Den nye højspændingsforbindelse kommer til at bestå af to 400 kv ledningssystemer, hvor den eksisterende højspændingsforbindelse kun har et 400 kv ledningssystem. Det betyder, at de gittermaster, som i dag står imellem Kassø og Tjele, skal udskiftes, da de ikke kan bære de to systemer. De nye master vil være af typen Eagle-master i 2 etager. Eagle-master i 2 etager er 10 m højere og 6 m bredere end de nuværende H-master, som måler 35 m i højden og 24 m i bredden. De nye master er dermed betydeligt mere dominerende i landskabet. Visuel sammenligning Nuværende: Nye: H-mast Eagle-mast, 1 etage Eagle-mast, 2 etager (h=35 m) (h= 35,1 m) (h=44,5 m) Valgt: Eagle-mast, 2 etager

3 Nedenfor er Miljøcentrenes begrundelse for valg af alternativ A2 tættere på Hjartbro Skov: Ved valg af linjeføring A2 får to boliger inden for planlægningsbæltet højspændingsledningerne tættere på, end de har i dag. Tilsvarende kommer syv boliger inden for planlægningsbæltet tættere på ved valg af linjeføring A1. Linjeføring A2 kommer lidt tættere på fredningen ved Gels Å, uden dog at berøre den. Gevinsterne ved at flytte højspændingsanlægget til en ny linjeføring vurderes efter den offentlige høring alt i alt ikke at være så store, at de kan retfærdiggøre de gener, det medfører for de borgere, der ikke tidligere har haft anlægget tæt på. Ud fra en samlet vurdering af forholdene i området vælges derfor linjeføring A2, det vil sige en linjeføring langs med den eksisterende højspændingsledning. I Miljøministeriets brev dateret d. 27. marts 2009 omkring afgørelse om VVM-pligt til Energinet.dk skriver Miljøministeriet, at der med den nye 400 kv linie er tale om et nyanlæg pga.: 1. Tracéforskydningen 2. Fordoblingen af kapaciteten 3. Udskiftningen af mastetypen 4. Anlæg af ny transformerstation Linien skal af Miljøcentrene således også betragtes som et nyanlæg i deres VVM-redegørelsen og ikke som en 1 til 1 erstatning af det nuværende højspændingsanlæg, og alle borgere skal stilles lige mht. gener fra dette nyanlæg, uanset om de tidligere har haft et højspændingsanlæg tættere på. Miljøcentrene bør gå ud fra forsigtighedsprincippet, således at færrest mulige borgere berøres af den nye linie. Det betyder med andre ord, at valg af variant bør tage udgangspunkt i afstanden fra beboelser til det nye anlæg i kombination med antal berørte beboelser, uanset placering af den eksisterende 400 kv linie. Ved at give VVM-tilladelse til alternativ A2 mener vi ikke, at 1 og 20 stk. 2 i Lov om Naturbeskyttelse er opfyldt. I nedenstående skema har vi som begrundelse for vor klage sammenlignet hovedforslag A1 med alternativ A2: Hovedforslag A1 - vestlige variant (grønne linie på kortet s. 2) Fredningsstatus Naturbeskyttelsesloven 3: Gels Å Eng-område imellem Åbøl Østermarksvej og Grøngårdvej Naturbeskyttelsesloven 16: Åbeskyttelseslinien ved Gels Å Alternativ A2 østlige variant (lilla linie på kortet s. 2) Naturbeskyttelsesloven 3: Gels Å Moseområde NV for Hjartbro Skovvej Kulturskov NØ for Krejsel Tilløb ved Gels Å nord for Krejsel Naturbeskyttelsesloven 16: Åbeskyttelseslinien ved Gels Å Naturbeskyttelsesloven 17: Skovbyggelinien ved Hjartbro Skov Fredsskov: Skov syd for Kreiselvej Fredsskov: Hjartbro Skov Skov NV for Stampemølle Skov syd for Kreiselvej

4 Udpegninger i Kommuneplan Klassifikation af lokaliteten Planter Hovedforslag A1 - vestlige variant (grønne linie på kortet s. 2) Haderslev Kommune Ved Grøngård og Grøngård Enge Lavbundsareal Ved Grøngård (5,3 ha) 1. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter 2. Vigtig spredningsmæssig betydning 3. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement Grøngård Enge (6,9 ha) Lav Ranunkel Ager-Tidsel Alm. Rajgræs Kruset Skræppe Mælkebøtte Eng-Rapgræs Hvid-Kløver Lyse-Siv Mose-Bunke Ved Grøngård (5,3 ha) Ørnebregne Bøg Hvid Anemone Stilk-Eg Stor Nælde Stor Fladstjerne Brombær Ahorn Alm. Gedeblad Krybende Hestegræs Hindbær Alternativ A2 østlige variant (lilla linie på kortet s. 2) Haderslev Kommune Hjartbro Skov og omegn: Værdifuldt landskab Geologisk særlig værdi Område med naturinteresse Naturområde Lavbundsareal Krejsel (0,4 ha) 1. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter Stampemølle (10,6 ha) 1. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter 2. Levested for lokalt udbredte plantearter Hjartbro Skov (116,5 ha) 1. Levested for rødlistearter samt andre sjældne arter 2. Levested for lokalt udbredte plantearter 3. Stor biologisk eller økologisk diversitet 4. Biologisk kerneområde 5. Bevaringsværdigt eller sjældent landskabselement 6. Historisk eller sjælden arealanvendelse 7. Rummer kulturminder 8. Særlig rekreativ værdi Krejsel (0,4 ha) Ørnebregne Stor Nælde Rød-El Hindbær Korsnap Alm. Hyld Rød-Gran Bøg Hassel Alm. Røn Ask Alm. Gedeblad Lav Randunkel Vorte-Birk Brombær Ahorn Burresnerre Enblomstret Flitteraks Mose-Bunke Majblomst Bølget Bunke Stor Konval

5 Planter (fortsat) Hovedforslag A1 - vestlige variant (grønne linie på kortet s. 2) Ved Grøngård (5,3 ha) - fortsat Skovsyre Alm. Hundegræs Majblomst Alm. Røn Alm. Hyld Engblomstret Flitteraks Liljekonval Alternativ A2 østlige variant (lilla linie på kortet s. 2) Krejsel (0,4 ha) - fortsat Blåtop Tilløb til Gelså (4,7 ha) Stor Nælde Vild Kørvel Lyse-Siv Kruset Skræppe Sideskærm Alm. Rajgræs Lodden Dueurt Mælkebøtte Mose-Bunke Ved Stampemølle (10,6 ha) Rød-Gran Bjerg-Fyr Ager-Stedmoderblomst Hindbær Gedehams Lancet-Vejbred Bølget bunke Hvid-Gran Stilk-Eg Hedelyng Alm. Røn Kristtorn Alm. Gedeblad Krybende Hestegræs Europæisk Lærk Stor Fladstjerne Brombær Engriflet Hvidtrørn Vild Kørvel Alm. Hundegræs Hjartbro Skov (116,5 ha) Ørnebregne Skov-Elm Rød-El Skarpbladet Fladstjerne Skovstjerne Alm- Røn Kristtorn Skovsyre Ask Stor Frytle Lund-Rapgræs Bølget Bunke Liljekonval Alm. Engelsød Bøg Hassel

6 Planter (fortsat) Fugle Hovedforslag A1 - vestlige variant (grønne linie på kortet s. 2) Grøngård Enge (6,9 ha) Musvåge Gråkrage Ved Grøngård (5,3 ha) Ringdue Musvit Gulspurv Gransanger Stær Fyrremejse Bogfinke Alternativ A2 østlige variant (lilla linie på kortet s. 2) Hjartbro Skov (116,5 ha) - fortsat Prikbladet Perikon Brombær Skov-Æble Tørst Vedbend Alm. Hyld Alm. Star Engblomstret Flitteraks Krybende Hestegræs Hvid Anemone Stilk-Eg Avnbøg Bævreasp Hindbær Alm. Hvidtjørn Spids-løn Skvalderkål Alm. Gedeblad Pille-Star Mose-Bunke Majblomst Krejsel (0,4 ha) Musvit Skovskade Tilløb til Gelså (4,7 ha) Sanglærke Musvit Bogfinke Landsvale Gråkrage Gulspurv Bysvale Stær Ved Stampemølle (10,6 ha) Engpiber Gulbug Bogfinke Hvid Vipstjert Gransanger Gulspurv Sangdrossel Grå Fluesnapper Hjartbro Skov (116,5 ha) Blå Kærhøg Hedelærke Græshoppesanger Musvit Ravn Vagtel

7 Fugle (fortsat) Pattedyr Beboelser Hovedforslag A1 - vestlige variant (grønne linie på kortet s. 2) Ved Grøngård (5,3 ha) Ræv Resultat: 7 beboelser vil komme til at ligge indenfor 280 m af den nye linie, heraf 1 beboelse indenfor 80 m Antal beboelser, som i dag ligger længere væk end 280 m ift. den eksisterende linie, og som vil komme til at ligge indenfor en afstand af 280 m ift. den nye linie: 7 beboelser listet nedenfor: Åbøl Østermarksvej 3 Åbøl Østermarksvej 8 Åbøl Østermarksvej 9B Åbøl Østermarksvej 11 (NB. Indenfor 80 m zone) Åbøl Østermarksvej 13 Kirkebjergvej 20 Grøngårdvej Vojens Alternativ A2 østlige variant (lilla linie på kortet s. 2) Hjartbro Skov (116,5 ha) - fortsat Gærdesmutte Gulbug Skovskade Gulspurv Grønspætte Solsort Gransanger Gråkrage Krejsel (0,4 ha) Ræv Ved Stampemølle (10,6 ha) Ræv Mosegris Dådyr Rådyr Hjartbro Skov (116,5 ha) Rådyr Resultat: 7 beboelser vil komme til at ligge indenfor 280 m af den nye linie, heraf 2 beboelser indenfor 80 m, hvoraf 1 beboelse skal eksproprieres Antal beboelser, som i dag ligger længere væk end 280 m ift. den eksisterende linie, og som vil komme til at ligge indenfor en afstand af 280 m ift. den nye linie: Ingen beboelser

8 Beboelser (fortsat) Hovedforslag A1 - vestlige variant (grønne linie på kortet s. 2) Antal beboelser, som i dag ligger indenfor en afstand af 280 m fra den eksisterende linie, og som fortsat vil komme til at ligge indenfor en afstand af 280 m ift. den nye linie: Ingen beboelser Antal beboelser, som i dag ligger indenfor en afstand af 280 m fra den eksisterende linie, men som vil komme til at ligge længere væk end 280 m ift. den nye linie: 7 beboelser listet nedenfor: Kreiselvej 2 Hjartbro Skovvej 7 Åbøl Østermarksvej 2 Åbøl Østermarksvej 4 Åbøl Østermarksvej 5 Åbøl Østermarksvej 7 Alternativ A2 østlige variant (lilla linie på kortet s. 2) Antal beboelser, som i dag ligger indenfor en afstand af 280 m fra den eksisterende linie, og som fortsat vil komme til at ligge indenfor en afstand af 280 m ift. den nye linie: 7 beboelser listet nedenfor: Kreiselvej 2 (NB: Indenfor 80 m zone) Hjartbro Skovvej 7 Åbøl Østermarksvej 2 Åbøl Østermarksvej 4 (NB: Indenfor 0 m zone -> ekspropriation) Åbøl Østermarksvej 5 Åbøl Østermarksvej 7 Åbøl Østermarksvej 9A Antal beboelser, som i dag ligger indenfor en afstand af 280 m fra den eksisterende linie, men som vil komme til at ligge længere væk end 280 m ift. den nye linie: Ingen beboelser

9 Beboelser (fortsat) Kommunale indstillinger Hovedforslag A1 - vestlige variant (grønne linie på kortet s. 2) Åbøl Østermarksvej 9A Haderslev Kommune: Alternativ A2 østlige variant (lilla linie på kortet s. 2) Foretrækker kabellægning eller hovedforslag A1 Indstilling: Det meddeles Miljøcenter Odense, at Haderslev Kommune finder, at linjeføring A1 bør fastholdes ud fra en vurdering af forholdene i Haderslev Kommune, da denne linjeføring vil styrke et meget smukt og varieret natur- og landskabsområde og minimere antallet af beboelser, der påvirkes af gener fra anlægget. Indstillingen godkendt og udvalget anbefaler kabelløsningen Tønder Kommune: Foretrækker kabellægning Vurdering: Teknisk Forvaltning finder, at det kan undre, at man på visse stræk kan kabellægge af hensyn til naturforhold, medens der på de lange stræk ikke tages hensyn til de visuelle forhold i landskabet og de mennesker, der bor og færdes nær ledningen. Indstilling: Teknisk Chef indstiller: - At det indstilles til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, at det fortsat er Tønder Kommunes holdning, at ledningerne bør kabellægges. Skov- og Naturstyrelsen indstilling Borgere - indstilling Foretrækker hovedforslag A1 Foretrækker kabellægning eller hovedforslag A1: Gitte Nielsson og Claus Henrik Lassen, Hjartbro Skovvej 7, Anne Marie Bojsen og Christian Bech, Åbøl Østermarksvej 4, Foretrækker kabellægning eller alternativ A2: Kirsten og Dan Madsen, Åbøl Østermarksvej 9B, Foretrækker alternativ A2: Lis og Peter Bonde, Åbøl Østermarksvej 11, Linda og Arne Schmidt, Åbøl Østermarksvej 13, Kilder: VVM for ny 400 kv højspændingsledning mellem Vejen og Kassø, maj og Lokalkendskab Ovenstående viser, at der med valg af det vestlige hovedforslag A1 i videst muligt omfang tages hensyn til de landskabelige værdier og de øvrige interesser, og valget medvirker til at værne om landets natur og miljø som anført i Lov om Naturbeskyttelse 1 og 20 stk. 2

10 7 beboelser vil komme til at ligge indenfor 280 m af det nye anlæg, uanset om variant A1 eller A2 vælges: Valg af det vestlige hovedforslag A1: 1 bolig få anlægget indenfor en afstand af 80 m Valg af østlige alternativ A2: 2 boliger vil få anlægget indenfor en afstand 80 m, hvoraf den ene bolig skal eksproprieres. Med andre ord vil valg af det vestlige hovedforslag A1 være i større overensstemmelse med forsigtighedsprincippet end valg af alternativ A2. Med venlig hilsen Gitte Thurø Nielsson Claus Henrik Lassen Anne Marie Bojsen Christian Bech Bilag: Indsigelse sendt d. 24. november 2010 til Miljøministeriet og Klima- og Energiministeriet Kopi af VVM-redegørelse 2005 Hjartbro Skov

11 Miljøministeriet Klima- og Energiministeriet Højbro Plads 4 Stormgade København K 1470 København K Att.: Miljøminister Karen Ellemann Att.: Klima- og Energiminister Lykke Friis Indsigelse 400 kv projekt Vejen - Tjele Kære Karen Ellemann og kære Lykke Friis, Jeg har d. 11. november 2010 modtaget en mail brev fra Miljøcenter Odense som svar på min henvendelse til jer d. 20. oktober 2010, se vedhæftede: Svar til Gitte Nielsson.pdf Som svar på dette brev vil jeg tage udgangspunkt i det sidste kapitel i brevet: Etablering af nye transmissionsnet og væsentlige ændringer af bestående net kan ske, hvis der er et tilstrækkeligt behov for udbygningen, herunder at udbygningen sker med sigte på øget forsyningssikkerhed, beredskabsmæssige hensyn, skabelse af velfungerende konkurrencemarkeder eller indpasning af vedvarende energi. Jævnfør brev fra Miljøministeriet til Energinet.dk omkring afgørelse om VVM-pligt dateret d. 27. marts 2009 er der tale om et nyt transmissionsnet, se side 2: På baggrund af tracéforskydningen, fordoblingen af kapaciteten, udskiftningen af mastetypen og anlæg af ny transformerstation vurderer Miljøcenter Århus, at anlægget i sin helhed skal opfattes som et nyanlæg. (link: A7894B4/0/AARAfgoerelseomVVMpligt400kvkassotjele pdf ) I dokumentet omkring nye retningslinier for kabellægning fra Energistyrelsen står der på s. 1: Konkret udbygning skal ske efter en overordnet udbygningsstrategi. Når konkrete udbygningsbehov identificeres, skal det vurderes, herunder samfundsøkonomisk, hvorvidt nationale og lokale virkemidler kan reducere eller eliminere behovet for udbygning af transmissionsnettet samt overvejes at gennemføre længeresigtede scenarieanalyser til belysning heraf. (link: ) 1. Hvor er dokumentationen for det konkrete udbygningsbehov? 2. Hvor er vurderingerne, hvorvidt nationale og lokale virkemidler kan reducere eller eliminere udbygning af transmissionsnettet? 3. Burde længeresigtede scenarieanalyser ikke gennemføres, da der er tale om nyanlæg? I Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner omkring principper for den fremtidige udbygning og kabellægning af overordnede elnet dateret d. 3. april 2008 står der følgende omkring tidshorisonten for muligheden for kabellægning over længere afstande: Transmissionsnettet 400 kv (elsystemets motorveje) - Der er betydelige teknologiske udfordringer ved øget kabellægning på 400 kv niveau. Danmark er foregangsland med ca. en tredjedel af alle verdens vekselstrømskabler. - For ikke at sætte forsyningssikkerheden over styr vil øget kabellægning med vekselstrømskabler på 400 kvniveau først kunne påbegyndes i takt med, at der er opnået tilfredsstillende resultater af forsøg med lange 400

12 kv-vekselstrømskabler (mere end 40 km) i det eksisterende elnet. Med en målrettet indsats vil disse forsøg kunne gennemføres i løbet af 6-10 år. - Indpasning af markant mere vedvarende energi kræver en udbygning af elnettet, inden disse kabelforsøg kan være gennemført. Derfor må det forventes, at der i en overgangsperiode vil blive behov for at etablere mere kortsigtede løsninger, fx med 400 kv-jævnstrømskabler, som ikke i alle tilfælde understøtter den langsigtede udvikling af elnettet. En del af disse investeringer må derfor betragtes som kortsigtede. (link: ) Det vil med andre ord sige, at det er inden for en rimelig tidshorisont er muligt at kabellægge over længere strækninger, og indtil da findes der løsninger jvnfr. ovenstående udbygning af elnettet, som kan sikre forsyningssikkerheden. Burde ovenstående ikke undersøges nærmere, da det langsigtede mål er kabellægning af 400 kv linieføringer? Energistyrelsen skriver i dokumentet Nye retningslinjer for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet omkring Kassø-Tjele forbindelsen på s. 2: I takt med at udviklingen i forsyningssikkerhed, teknologi og samfundsøkonomi tilsiger det, skal det imidlertid også for ovennævnte tre strækninger vurderes om de kan lægges i kabler efter drøftelse med ordførerne. (link: 20transmissionsnet.pdf ) Miljøministeriet skriver i afgørelse om VVM-pligt til Energinet.dk: Projektet kan ikke realiseres, før der er vedtaget kommuneplanretningslinjer for anlægget, ledsaget af en redegørelse der indeholder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet, og der skriftligt er meddelt tilladelse til projektet. (link: A7894B4/0/AARAfgoerelseomVVMpligt400kvkassotjele pdf ) Der blev i 2005 lavet en VVM-redegørelse af COWI, hvor følgende blev vurderet for alle lokaliteter: Lokalitetstype Fredningsstatus Klassifikation af lokaliteten Her er et eksempel på, hvorledes VVM-redegørelsen så ud i 2005 for det område, hvor jeg bor: Hjartbro Skov.pdf Til sammenligning er her VVM-redegørelse version 2010 for samme område, se s. 17 og 18 i dette link: VVM-redegørelsen anno 2005 gav tydeligvis et meget mere detaljeret billede af samtlige lokationer på strækningen Vejen-Kassø end VVM-redegørelse anno 2010 gør. I afgørelse om VVM-pligt fra Miljøstyrelsen til Energinet.dk henvises der til Lov om Naturbeskyttelse 20 stk. 2, der siger følgende: 20. Offentlige anlæg i det åbne land skal placeres og udformes således, at der i videst muligt omfang tages hensyn til de landskabelige værdier og de øvrige interesser, der er nævnt i 1. Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at placering og udformning af nærmere angivne kategorier af offentlige anlæg skal godkendes af miljøministeren eller kommunalbestyrelsen. (link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=127104)

13 I denne lov står endvidere: 1. Loven skal medvirke til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Stk. 2. Loven tilsigter særligt 1) at beskytte naturen med dens bestand af vilde dyr og planter samt deres levesteder og de landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier, 2) at forbedre, genoprette eller tilvejebringe områder, der er af betydning for vilde dyr og planter og for landskabelige og kulturhistoriske interesser, og 3) at give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen samt forbedre mulighederne for friluftslivet. Stk. 3. Der skal ved lovens administration lægges vægt på den betydning, som et areal på grund af sin beliggenhed kan have for almenheden. I dette dokument fra Energistyrelsen til Energinet.dk står der på s. 1: Udbygningen af elinfrastrukturen skal ske under hensyntagen til landskabelige effekter. Danmark er blandt de førende lande i verden med hensyn til at kabellægge højspændingsledninger. Denne udvikling skal fortsættes og forstærkes i takt med fremskridt i de tekniske og økonomiske forudsætninger for en øget kabellægning af elnettet, så mængden af luftledninger i Danmark kan reduceres yderligere. Link:http://www.ft.dk/samling/20081/almdel/EPU/Bilag/53/ PDF ) Vi vil under ingen omstændigheder acceptere en udvidelse af denne transitforbindelse. Vores næste skridt vil være at gå til domstolene og bruge advokat Helle Carlsen (H) DAHL advokaterne til at køre vores sag. Venlig hilsen Gitte Nielsson og Claus-Henrik Lassen Hjartbro Skovvej 7

14

15

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 2 Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering

VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Teknisk Rapport 2 Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele Teknisk Rapport 2 Naturområder og Natura 2000-konsekvensvurdering Marts 2010 Titel: Udgivet af: VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

400 kv HØJSPÆNDINGSLEDNING AALBORG - ÅRHUS

400 kv HØJSPÆNDINGSLEDNING AALBORG - ÅRHUS 400 kv HØJSPÆNDINGSLEDNING AALBORG - ÅRHUS Vendsysselsværket - Vesthimmerland - Katbjerg - Trige Vurdering af Virkninger på Miljøet - VVM Maj 2000 Titel: 400 kv-højspændingsledning Aalborg - Århus. Vurdering

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Indsigelse mod udbygning og sanering af højspændingsforbindelsen Kassø- Tjele.

Indsigelse mod udbygning og sanering af højspændingsforbindelsen Kassø- Tjele. Til Miljøcenter Odense C.F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense SØ post@ode.mim.dk 29.05.2010 Indsigelse mod udbygning og sanering af højspændingsforbindelsen Kassø- Tjele. Foreningen: Bevægelsen for miljøvenlig

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 787-1 er i overensstemmelse med regionplan 2005 for Viborg Amt. Jfr. også den til kommuneplantillægget hørende miljørapport.

Kommuneplantillæg nr. 787-1 er i overensstemmelse med regionplan 2005 for Viborg Amt. Jfr. også den til kommuneplantillægget hørende miljørapport. Thisted Kommune Teknisk Forvaltning 7760 Hurup Thy Vedr.: Kommuneplan samt vindmølleplan Foreningen imod kæmpevindmøller ved Nørhå Sø (i det følgende kaldet foreningen) har følgende indsigelser og bemærkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune

LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune FORSLAG LOKALPLAN NR. 176 Thyborøn Havn Thyborøn Lemvig Kommune LEMVIG KOMMUNE Plan & Byg August 2014 Hvad er en lokalplan Lov om planlægning indeholder bestemmelser om, at et lokalplanforslag skal udarbejdes

Læs mere

Vindmøller ved Store Løgtvedgård

Vindmøller ved Store Løgtvedgård PLAN BYG OG MILJØ Vindmøller ved Store Løgtvedgård VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Kalundborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af tre vindmøller ved Store Løgtvedgård med

Læs mere

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG

LOVGIVNING LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG LOV OM MILJØGODKENDELSER M.V. AF HUSDYRBRUG UDDRAG KAPITEL 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen kan ske på

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

Tilladelsen meddeles i henhold til 2, stk. 2, nr. 2 i VVM-bekendtgørelsen 1.

Tilladelsen meddeles i henhold til 2, stk. 2, nr. 2 i VVM-bekendtgørelsen 1. Silkeborg Kommune Vej- og Trafiksektionen Søvej 3 8600 Silkeborg Att.: Bente Rands Mortensen 13. maj 2015 VVM-tilladelse til etablering af Nordskovvej Silkeborg Kommune, Vej- og Trafiksektionen, har ansøgt

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr. 545. For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021

TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr. 545. For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 TEKNIK OG MILJØ Lokalplan nr. 545 For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forsidebilledet viser forslag med to vindmøller set fra Bakkendrupvej

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel

Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel Indholdsfortegnelse 298. Vegger Biogasanlæg 3 299. Tilgængelighedspolitik 4 300. Affaldsplaner 2009-2012 5 301. Lendrup

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Vindmølleplan Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 2 Kommuneplantillæg nr. 20 Kommuneplantillæg nr. 20 - Vindmølleplan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Vindmølleplan 1 Indhold: 1. Forord 2. Formål og baggrund 3. Områder til store vindmøller 4. Rammer for lokalplanlægning 5. Generelle retningslinjer. 6.

Læs mere

FORSLAG Off. fremlagt 30. juni - 8. sep 2012

FORSLAG Off. fremlagt 30. juni - 8. sep 2012 FORSLAG Off. fremlagt 30. juni - 8. sep 2012 Kommuneplantillæg nr. 22 Temaplan for Biogas - Skive Kommune Teknisk Forvaltning - Vedtaget juni 2012 Planloven Lov om planlægning (Planloven) er grundlaget

Læs mere

Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2009-2020

Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2009-2020 Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2009-2020 I dette dokument findes indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Hermed bekendtgøres lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 85 af 4. februar 2002 med de ændringer, der følger

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere