TEMA: ADVOKAT I VERDENS BRÆNDPUNKTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA: ADVOKAT I VERDENS BRÆNDPUNKTER"

Transkript

1 TØRKLÆDELOV I STRID MED GRUNDLOVEN MENER ADVOKAT BIOTEKNOLOGI LOVGIVNINGEN KAN IKKE FØLGE MED TERRORLISTER ANALYSE AF EF-DOMSTOLENS KENDELSE ADVOKATERNES SERVIC UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET TEMA: ADVOKAT I VERDENS BRÆNDPUNKTER Vi ser på retssikkerhed og advokaters forhold i Tyrkiet og Colombia

2 Indhold Advokaten 87. årgang LEDER Reformen der ikke må fejle SIDE 5 NOTER SIDE 6 KRITIK: Festtaler for forfattere SIDE 40 NYE BØGER SIDE 42 NYT OM NAVNE SIDE 48 Direkte kommunikationsorgan for ca advokater og advokatfuldmægtige. Bladet tilgår endvidere Folketinget, domstolene, anklagemyndigheden, centraladministrationen og en række abonnenter fra det private erhvervsliv. Udgiver/Redaktion: Advokatrådet Kronprinsessegade København K Telefon Fax Artikler TEMA: BRÆNDPUNKTER Vi går tæt på to advokater, som arbejder under ekstreme forhold. Det er Miguel Gonzales fra Colombia og tyrkiske Sezgin Tanrikulu. Fælles for dem er, at myndighederne har svært ved at acceptere de advokater, som insisterer på et ordentligt forsvar selv for statens fjender. SIDE 8 RETSSIKKERHED FOR HANDLEDE BØRN Retssystemet er ikke rustet til på ordentlig vis at tage sig af børn, som via menneskehandel havner i Danmark. SIDE 18 Retspolitik BIOTEKNOLIGI + JURA = MISKMASK Den fagre nye verden banker på men er retten overhovedet gearet til den bioteknologiske revolution? SIDE 24 TØRKLÆDELOV I STRID MED GRUNDLOVEN De politiske argumenter, som er fremført til støtte for en ny lov om tørklæder og dommere, bærer præg af frygten for, hvad en muslim i dommersædet kan finde på. SIDE 28 HØJESTERET OG HAVNELOVEN Hvor principiel skal en principiel sag være for at kunne henvises til landsretten og hvor blev de sagkyndige dommere af. Landsdommer Ole Dybdahl ser på domstolsreformen. SIDE 32 EU-DOM SIKRER RETTIGHEDER FOR TERROR-MISTÆNKTE Man bliver ikke terrorist af at optræde på EU s eller FN s terrorlister, fastslår EF- Domstolen. Thomas Elholm gennemgår konsekvenserne af opsigtsvækkende ny dom. SIDE 36 Fagligt KVALITET SELV OM HELBREDET HALTER Om mulighederne for dispensation fra kravet om løbende obligatorisk efteruddannelse. SIDE 44 REDAKTIONSPANEL Morten Broberg, lektor, Københavns Universitet og projektforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Ole Dybdahl, landsdommer, København Thomas Elholm, lektor, Syddansk Universitet Carsten Fode, advokat Henrik Stagetorn, advokat Lars Hjortnæs, afdelingschef, Justitsministeriet Trine Binett Jørgensen, advokat Allan Ohms, advokat Birgitte Kofod Olsen,vicedirektør, Institut for Menneskerettigheder Peter Pagh, professor, dr.jur., Københavns Universitet Karsten Havkrog Pedersen, advokat Birgitte Holmberg Pedersen, retspræsident, Helsingør Lars Lindencrone Petersen, advokat Hellen Thorup, advokat Peter Volkers, advokat Ansvarshavende redaktør: Henrik Rothe Redaktør: Rasmus Lindboe Redaktionel sekretær: Bente Busck Annoncer: JUNGERSTED MEDIA Frederiksberg Runddel Frederiksberg Telefon Layout: Adman Kommunikation ApS Struenseegade København N Telefon Tryk: Jørn Thomsen Offset Essen Kolding Telefon Advokaten er tilmeldt Dansk Oplagskontrol Artikler bragt i Advokaten bliver som hovedregel offentliggjort på Advokatsamfundets hjemmeside og Advokatnet. Signerede artikler dækker ikke nødvendigvis redaktionens opfattelse. Redaktionen hæfter ikke for artikelmanuskripter, som er blevet tilsendt uopfordret. For enkelte illustrationer i dette blad har det været umuligt at finde frem til eller komme i kontakt med den retmæssige indehaver af ophavsrettighederne. Såfremt redaktionen på denne måde måtte have krænket ophavsretten, er dette sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelsen i forvejen. Medlem af Dansk Fagpresse ISSN ISSN (online) 2 ADVOKATEN nr 08/08

3 Second opinion? Investering er ikke nogen let disciplin. Har De eller Deres klient brug for en second opinion på investering eller skat, er De velkommen til at kontakte Formuepleje. Vi tilbyder gerne en vurdering af Deres klienters muligheder for optimal formuesammensætning uforbindende og altid uden honorar. Formueplejes nyeste koncept er 20 år gammelt og bygger på den Nobelprisbelønnede porteføljeteori, som sikrer den optimale sammensætning af aktier og obligationer. Siden 1988 har vi skabt afkast på i alt 1.200%. Vores forretningsmodel bygger på at minimere enhver form for konflikt mellem investor og rådgiver. Vi er således primært resultat aflønnede og har dermed et unikt interessefællesskab med vores investorer. Kontakt vores formuerådgivere på tlf eller besøg os på formuepleje.dk Formuepleje er Danmarks største uafhængige investeringshus, stiftet 1986, med hjemsted i Århus og rådgivnings kontor i København. Vi tilbyder investering i obligationer og aktier efter Nobelprisbelønnede investeringsmodeller gennem syv børsnoterede Formueplejeselskaber, ejet af aktionærer og med en samlet portefølje på 60 mia. kr. Læs mere på formuepleje.dk. ADVOKATEN nr 08/08 3

4 Xxxxxxxxx AF XXXXXXX XXXXXXXxX DESIGN: HVAMHVAM.COM 4 ADVOKATEN nr 08/08

5 leder Reformen der ikke må fejle Folketinget gennemførte efter grundige forarbejder en reform af både politiet og domstolene. Politireformen og de problemer, den har skabt for både politiets betjening af befolkningen og for politiets personale, har påkaldt sig stor politisk opmærksomhed. Det er der ikke noget at sige til, for de problemer der opstår, når politiet svigter, er nemme at forstå og forholde sig til. Justitsministeren har reageret på problemerne med politireformen ved at bede Rigsadvokaten og Rigspolitichefen om en meget hurtig evaluering og vurdering af, hvilke tiltag der skal til for at imødekomme den kritik, reformen har givet anledning til. Advokatrådet må hilse justitsministerens initiativ velkommen, for et velfungerende politi, som nyder befolkningens tillid, er et meget vigtigt element i et velfungerende retssamfund. Men samtidig med politireformen kom der jo også en domstolsreform, som ikke alene ændrede radikalt i strukturen ved at reducere antallet af byretter, men som også ændrede på kompetencefordelingen mellem byretterne, landsretterne og Højesteret, samtidig med at al tinglysning bliver digitaliseret og samlet ved en central tinglysningsret. Og hvordan er det så gået med domstolsreformen? Først og fremmest må man konstatere, at den offentlige debat om de problemer, der rent faktisk er forbundet med domstolsreformen, slet ikke har været så heftig som debatten om politireformen. Det er trist, men nok ikke så mærkeligt, for de problemer, domstolssreformen har forårsaget for publikum, har ikke slet så stor medieappel som en dramatisk forbrydelse, der måske kunne have været forhindret ved rettidig udrykning fra politiet. Set fra et helikopter-perspektiv er det imidlertid mindst lige så vigtigt for et retssamfund at have et velfungerende retsvæsen som et velfungerende politi. Min påstand er, at problemerne i retsvæsnet for så vidt ikke er mindre end problemerne i politiet. Der kunne derfor også være god grund til at foretage en evaluering af de problemer, der er udløst af de mange ændringer i domstolene. Her to år efter reformen kan man konstatere, at domstolenes funktionalitet af brugerne stadig opleves som ringere end før reformen. Det skyldes ikke personalet. Det er mit indtryk, at alle i domstolene fra yngste kontorelev til retspræsidenterne har slidt og slæbt, og at de fleste er gået til opgaven med engagement og entusiasme. Jeg deler heller ikke opfattelsen af, at det er reduktionen af antallet af retskredse, der er den egentlige skurk. Småt er godt i nogle henseender, men Advokatrådet har gennem mange år bakket op om, at der i et moderne retssamfund var behov for større retskredse og det på trods af de strukturtilpasningsproblemer man måtte forudse for advokaterne med en sådan løsning. Nogle af problemerne skyldes formentlig den usikkerhed om personalesituationen, der er blevet skabt af de gentagne udsættelser af tinglysningsprojektet, og det dræn i erfarne medarbejdere, der er fulgt i kølvandet på reformen, men nok så alvorligt er det, at domstolene er lysår bag efter resten af statens institutioner på it-området. Domstolenes it-systemer er forældede. Om det var erkendelsen heraf, der førte til, at domstolene blev fritaget for det digitaliseringskrav, der blev indført i statsadministrationen, ved jeg ikke. Det er imidlertid en kendsgerning, at advokaterne på it-fronten indbyrdes og med deres klienter benytter sig af teknologiske løsninger, som ikke kan anvendes i kommunikationen med domstolene. Det er nærliggende at antage, at det ikke er viljen, men ressourcerne, der mangler i domstolssystemet. Jeg tror derfor, det ville være en god ide at få evalueret behovet for nye tiltag og yderligere ressourcer. Brugerne bør involveres i en sådan proces og Advokatrådet medvirker gerne positivt hertil. Reformen af domstolene var ikke blot en reform af retskredsene, men samtidig også en reform som omfordelte arbejdsopgaverne mellem de forskellige instanser. Der lå mange gode tanker bag reformen af instansfølgen, men de første erfaringer kunne tyde på, at lovgiver måske ikke har ramt den helt optimale løsning. Man må overveje, om brugen af tre dommere i byretssager fungerer som forudsat, om de sagkyndige dommere har fået den tiltænkte rolle, om henvisningsreglerne fungerer, som de skal, om Højesteret får den tiltænkte rolle mv. Det er for tidligt at fremkomme med en egentlig kritik af de nye regler om instansfølge mv., men allerede nu synes der at være grundlag for at foreslå, at der i Retsplejerådets regi foretages en grundig evaluering af denne del af reformen inden for rimelig tid, så nødvendige eller hensigtsmæssige justeringer kan foretages med rettidig omhu. AF SYS ROVSING, FORMAND FOR ADVOKATRÅDET ADVOKATEN nr 08/08 5

6 aktuel information AF XXXXXXX XXXXXXXxX Advokaten på nettet Det norske advokatsamfund, Advokatforeningen, har valgt at prioritere flere kræfter på net-udgaven af de norske advokaters blad. Foreningen har på www. advokatbladet.no valgt at opbygge en selvstændig hjemmeside for bladet, hvor nyheder kan opdateres hurtigere end i den trykte version af bladet, som fortsat vil udkomme. På hjemmesiden findes også billeder og video fra aktuelle arrangementer. Dialog med iransk menneskeretscenter Menneskerettighederne vinder frem i Iran, selv om landet ofte opfattes som lukket og underlagt et stærkt religiøst styre. Det viste et møde mellem Advokatsamfundet og Islamic Human Rights Centre fra Iran. Mødet blev afholdt som led i Advokatsamfundets internationale arbejde. Det iranske menneskerettighedscenter arbejder på at fremme menneskerettighederne i landet gennem bl.a. at udgive litteratur om emnet, stå for undervisning og drive en række lokale rådgivningscentre. For bare ti år siden var det tabu overhovedet at tale om menneskerettigheder, men nu er det helt anderledes. Det er meget vigtigt for os at arbejde med uddannelsessystemet, for det er første skridt frem mod, at menneskerettighederne bliver accepteret, lyder det fra det iranske center. Centret samarbejder officielt med Institut for Menneskerettigheder, som har arrangeret besøget i Danmark. Advokatnævnets årsberetning Danskerne klagede sidste år mindre over advokaters adfærd end forrige år. Antallet af klager over advokaters adfærd nåede dermed en bundrekord, når man ser på de seneste ni år, som Advokatnævnets årsberetning for 2007 indeholder tal for. Antallet af indkomne salærklager steg en lille smule, men ligger stadig meget lavt i forhold til tidligere år, fremgår det af årsberetningen. Lidt mere end halvdelen af de afgjorte adfærdsklager endte sidste år med en bøde, irettesættelse eller frakendelse. Ca. 2/3 af nævnets kendelser om adfærdsklager afsluttes inden for 12 måneder, mens knap halvdelen af salærsagerne ved nævnet afsluttes inden for et år. Hele Advokatnævnets årsberetning kan læses på under Årsberetninger. Civile procestakster Repræsentanter fra Advokatrådet samt Danske Advokater drøftede på et møde den 23. september med landsretspræsidenterne ændringer i de gældende takster for omkostningsfastsættelse i processager. Der forventes en revision af taksterne inden årets udgang. Resultatet af drøftelserne vil efterfølgende blive omtalt i Advokaten. Nyt medlem af Advokatrådet Advokat Søren Juul fra Advokatfirmaet Jon Palle Buhl i København indtræder fra oktober i Advokatrådet i stedet for Erik Justesen. Søren Juul, der er 57 år, beskæftiger sig særligt med erhvervsret, fast ejendom og civile rets- og voldgiftssager. Søren Juul har siden 2002 været medlem af og formand for kredsbestyrelsen for Københavns advokatkreds. Han har været bisidder for Stats- og Udenrigsministeriets embedsmænd under Tamilsagen og for Finanstilsynets embedsmænd under Færø-banksagen. 6 ADVOKATEN NR 08/08

7 Vi værner om din forretning EDB Gruppen A/S - din dedikerede samarbejdspartner Kontakt Lotte Juul Key Account Manager telefon Dorte Baltzer Johannessen Produktchef telefon May-Britt Buchardt Projektleder telefon Mere information Læs mere på ADVOKATEN NR 08/08 7

8 TEMA: Brændpunkter Af Rasmus Lindboe, pressechef, Advokatsamfundet Foto: Polfoto I DØDSPATRULJERNES sigtekorn Miguel Gonzales er advokat i et land, hvor højesteret ligger i krig med præsidenten. Hvor præsidenten ligger i krig med guerillaerne. Hvor guerillaerne er i krig med paramilitære styrker. Og hvor nogen altid ender med at blive skudt til sidst. Når man følger Miguel Gonzales fortælling om Colombia, føler man sig som Alice i Eventyrland, der hopper ned i kaninens hul: Selv om de ting, man møder, ligner dem, man kender hjemmefra, er alting ligesom vendt på hovedet, fordrejet eller så underligt, at man langsomt bliver mere og mere svimmel. Lige som Alice, der langsomt falder og falder og forgæves prøver at finde mening med tingene ved at gribe ud efter et glas med syltetøj og andre kendte genstande, lader vi os nu falde sammen med Miguel Gonzales i et forsøg på at forstå, hvordan det er at arbejde som advokat i Colombia. - Jeg forstår, hvis det kan være svært for en udlænding at forstå helt, hvordan tingene hænger sammen, siger Miguel Gonzales empatisk. Han er ulasteligt klædt i blødt jakkesæt og slips og har et velplejet fuldskæg. Han er lille, meget lille, af statur. Det virker helt underligt, at én af Colombias paramilitære dødspatruljer forfølger denne mand, og at han derfor har måttet flygte fra sit land gennem et beskyttelsesprogram. Her følger Miguel Gonzales udlægning af Colombias udvikling som retsstat. PÅ FLUGT Miguel Gonzales nyder at gå gennem Kongens Have i København. Alene. Hjemme i Colombia er han døgnet rundt beskyttet af tre bodyguards og kører i bil med tonede ruder. Trods den mandsopdækning har han valgt at søge beskyttelse i Spanien. - Jeg fik nogle oplysninger fra mine advokatkolleger, begynder den colombianske advokat. - De fortalte mig, at jeg de seneste seks måneder var blevet forfulgt. Og de viste mig 8 ADVOKATEN nr 08/08

9 navnene på fem personer, deriblandt en kaptajn i politiet, som skyggede mig. En person, der sidder fængslet, havde betalt dem for at udføre det beskidte arbejde mod mig. Navnene på Miguel Gonzales forfølgere var dét, som gjorde udslaget, og som fik ham til at tage flugten til Spanien. De fem personer havde, beviseligt, taget del i en tidligere bortførelse af en leder fra en faglig organisation. Efter 84 dage dukkede den faglige leder endelig op i hovedstaden Bogota. Som lig. Og med synlige tegn på tortur. Miguel Gonzales er nu omfattet af et beskyttelsesprogram under Den Interamerikanske Menneskerettighedskommission under Organisationen af Amerikanske Stater. Og kommissionen har travlt i Colombia, hvor FN har valgt at placere en afdeling af højkommissariatet for menneskerettigheder. FN-kontoret har i år udgivet ti rapporter om forholdene i Colombia. I samtlige rapporter tales der om politiske mord, forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og forsvindinger. Hver tredje time kidnappes en person i Colombia. Også Amnesty og lokale regionale menneskerettighedsorganisationer har hyldemeter af rapporter om krænkelser af menneskerettigheder i landet. Lad os med Miguel Gonzales øjne se nærmere på det retssystem, han er en del af. TO SÆT RETTIGHEDER Colombias præsident hedder Álvaro Uribe. Ham vender vi tilbage til. For lad os først se på de efter danske forhold noget særprægede spilleregler, som præsidenten ifølge Gonzales har indført i det colombianske retsvæsen: - Det, der sker lige nu, er, at et nyt princip er på vej ind i retsvæsenet. Man indfører et nyt sæt retsgarantier for dem, man kalder statens fjender. De personer, som er kategoriseret som borgere, er omfattet af almindelige retsgarantier og har ret til forsvarer og en mere almindelig rettergang. Statens fjender har ikke de rettigheder. Det gør, at man kan have en helt ny type retsprocesser uden de almindelige retsgarantier, fortæller Miguel Gonzales. Skulle man vælge at være så uheldig at havne i kategorien af statens fjender det afgør anklagemyndigheden så kan man godt vinke farvel til tanken om, at ens forsvarer kan fremlægge egne beviser og forholde sig kritisk til de beviser, anklagemyndigheden fremlægger. Eller med en advokats ord: - Det store flertal af folk, som bliver dømt i denne kategori, har slet ikke mulighed for at forsvare sig. Nu er det, at følelsen af at være Alice på vej ned i kaninens hul kommer igen. Man griber efter ting, der virker genkendelige. For hvad gør domstolene? Hvad siger advokatsamfundet? En præsident kan da ikke bare indføre et nyt sæt retsgarantier for en gruppe af befolkningen? - Lige nu er der en meget tilspidset debat om domstolenes rolle, begynder Miguel Gonzales. Den colombianske højesteret fungerer nemlig også som en slags undersøgelsesdomstol og er lige nu ved at efterforske 60 medlemmer af parlamentet for deres forbindelser til de paramilitære grupper, som støtter regeringen. Problemet er, at de fleste af de parlamen- ADVOKATEN nr 08/08 9

10 TEMA: brændpunkter tarikere er medlemmer af præsidentens parti. Og aktivt har hjulpet præsidenten til hans valgsejre. Præsidentens svar til højesteretten har været at indføre en lov, som siger, at den type sager slet ikke skal behandles af højesteret, men af et nyt, særligt tribunal, fortæller Gonzales. Han konstaterer i nøgternt tonefald: - Lige nu er der en konflikt mellem den udøvende magt og den dømmende magt. Og i den kamp er advokaterne også klemt. Colombia lider under ikke at have et stærkt advokatsamfund. Advokaterne har delt sig i sammenslutninger, som enten er lokale eller som repræsenterer de forskellige sektorer af branchen. Kampen for domstolenes uafhængighed kæmpes derfor hovedsagelig af domstolene selv. Og regeringen har sat tommeskruerne på. Hidtil har systemet med udpegning af dommere groft sagt været således, at et særligt dommerudnævnelsesråd oprettede lister med advokater, der blev fundet egnede til opgaven. Domstolene kunne så udpege fra listen. Medlemmerne af dommerudnævnelsesrådet var udpeget af kongressen. Altså en indirekte politisk udpegning af dommerne. Nu har præsidenten foreslået en ny reform, som giver det politisk udpegede dommerudnævnelsesråd magt til selv at udpege dommere direkte fra listen. Den slags skaber naturligvis ikke varme følelser mellem domstolene og præsidenten. Men vent bare. Striden går langt dybere. ANKLAGERNES MAGT En anden grund til, at domstolene og præsidenten ikke længere er bedste venner, er den modstand, som domstolene havde, da præsidenten op til 2006 ændrede landets forfatning. Forfatningen tillod tidligere kun 10 ADVOKATEN nr 08/08

11 præsidenten at sidde for en periode på fire år. Forfatningen blev ændret i 2006 trods domstolenes modstand. Og er nu på vej til at blive ændret igen, så præsidenten i 2010 vil kunne sidde en tredje periode. Miguel Gonzales mener, at det er alt for let at ændre på forfatningen. På overfladen har præsident Uribe ellers gjort meget for at ændre retsvæsenet i retning af det bedre. Siden sin tiltræden i 2002 er budgettet til justitsområdet blevet fordoblet. Og i 2005 blev der indført en reform af retsvæsenet, der gjorde op med Betancourt (nederst th.) var et af 15 gidsler, der blev reddet af Colombias militær efter at have være holdt som gidsel siden februar FN og Colombia Advokat Miguel Gonzales kritik afspejles i vid udstrækning i de FN-rapporter, der er udgivet. FN s højkommissariat for menneskerettigheder skriver i sin nyeste information om situationen i Colombia, at der er tale om massive overtrædelser af menneskerettighederne. FN s særlige udsendte rapportør har også understreget, at den colombianske antiterrorlovgivning fra 2003 og 2004 er problematisk for retssikkerheden. Mere information på landets antikke system, som stammede helt tilbage fra kolonitiden. Før 2005 eksisterede et system, hvor anklageren var primus motor i sagerne og alene havde magten til at fremlægge eller nægte fremlæggelsen af beviser. Systemet eksisterer stadig for sager, som vedrører forhold før Efter retsreformen har Colombia nu et system, hvor dommeren leder rettergangen, som er blevet åben for offentligheden. Og dog. For noget tyder på, at præsidenten alligevel ikke har været helt tilfreds med reformen. Han er nu ved at indføre en særlig rettergang for de alvorligste typer af forbrydelser. - I den slags sager udpeger statsanklageren dommeren. Anklageren udpeger, hvem der skal efterforske en sag, forklarer Miguel Gonzales. Officielt begrundes mange af de nye reformer med et argument, som kun er alt for bekendt: terrorisme. Både i Danmark og Colombia betegnes den marxistiske oprørsbevægelse FARC som terrorister. - Regeringens opfattelse og retorik er, at konflikten ikke eksisterer som en intern splid i Colombia. Der er kun tale om terrorrister. Og du er sikkert bekendt med, hvor svært det er at definere, hvad terrorisme er, siger Miguel Gonzales. RETSVÆSEN I FORFALD Den konstante krig mellem domstole og regering. Opbygningen af parallelle retssystemer. Og særregler med henvisning til terrorisme er ved at ødelægge retsvæsenet i Colombia, mener Miguel Gonzales. - Desværre har de her ting invaderet retssystemet. Derfor går vores retssystem ikke længere ud på at have to positioner over for hinanden, at efterforske sagen og nå frem til en dom eller frifindelse. Dommerens rolle ADVOKATEN nr 08/08 11

12 TEMA: brændpunkter er udelukkende at dømme statens fjender. Selvfølgelig er der undtagelser, og der er dommere, der går imod, men der er andre funktionærer, særligt anklagemyndigheden, som ikke respekterer basale retsgarantier. Seneste skud på stammen af regler, som er indført for at bekæmpe terrorisme internt i Colombia, er loven for retfærdighed og fred. Konkret medfører loven en markant sænkning af straframmen for mord og forbrydelser mod menneskeheden til maksimalt otte års fængsel. Tidligere blev den slags takseret til mellem 40 og 60 års fængsel i Colombia. Loven tillader også, at lederne af de såkaldt paramilitære grupper kan beholde deres formuer, selv om de måtte stamme fra kriminalitet. Og at lederne ikke stilles til regnskab for deres forbrydelser. Loven udløste igen et slagsmål med højesteretten, som indskrænkede præsidentens oprindelige forslag. - Som jeg ser det, opfylder loven om retfærdighed og fred ikke de internationale standarder i forhold til retfærdig rettergang og behandlingen af ofre for forbrydelser, siger Miguel Gonzales. Som om det colombianske retsvæsen ikke selv har nok at kæmpe med, gør relationen til USA også livet svært for de advokater, der kæmper for at få stillet de ansvarlige for de mange mord i landet til ansvar. INGEN KRIGSFORBRYDELSER Det vil være oplagt at forsøge at få nogle af de militære ledere, som står bag de mange mord, dømt for krigsforbrydelser, mener Miguel Gonzales. Og henviser til FN-rapporten, som netop peger på den type forbrydelser i Colombia. Problemet er, at de militære ledere alle på en eller anden måde er involveret i den omfattende narkotikahandel, som er drivkraften i Colombias konflikter. 90 procent af narkotikaen i USA stammer fra Colombia, og USA har naturligt nok sikret sig en udleveringsaftale med Colombia. Resultatet er, at de tilfangetagne militære ledere bliver udleveret til USA. - Jeg mener, det er meget alvorligt, at når de paramilitære chefer begæres udleveret til USA på baggrund af påstande om narkohandel, så bliver anklagerne om mord og forbrydelser mod menneskeheden slet ikke behandlet, siger Miguel Gonzales. Når de militære ledere er udleveret til USA, har det den effekt, at personerne ikke kan retsforfølges ved det internationale krigsforbrydertribunal, ICC. Det anerkendes ikke af USA. RODRIGO GRANDA Men tilbage til de fem mænd med tvivlsom baggrund, som overvågede Miguel Gonzales og som medførte, at han måtte flygte. Miguel Gonzales har længe arbejdet som forsvarsadvokat. Det er i sig selv uklogt i et land, hvor regeringen har tendens til at opfatte advokater som havende fælles livsanskuelse med klienterne. Miguel Gonzales kommer for alvor i myndighedernes søgelys, da han i 2005 bliver forsvarer i en meget omtalt sag om FARClederen kaldet Rodrigo Granda. Rodrigo Granda er kendt som en slags udenrigsminister for FARC. Og de colombianske myndigheder pågriber Rodrigo Granda, mens han befinder sig i Venezuela. Den slags manøvrer behager ikke noget land, og en diplomatisk krise bryder ud mellem Venezuela og Colombia. Storpolitik krydses med en prominent retssag. - Siden den dag har mit liv ikke været det samme. Jeg har modtaget alle slags trusler, fortæller Gonzales. Så hvorfor lader han ikke bare være? Han ved vel, hvordan klaveret spiller i sit eget land. Hvorfor udsætte sig selv for at leve under beskyttelse døgnet rundt og for konstant chikane? - Jeg har en professionel forpligtelse til at påtage mig det arbejde. Nu vi har taget den uddannelse som advokater, så har vi pligt til at tage de sager vi bliver bedt om. Vi har både en etisk og en professionel forpligtelse til at hjælpe de folk. - Mit kontor derhjemme står og venter på, at jeg kommer tilbage, siger han. FN om retssikkerhed FN s højkommissariat for menneskerettigheder har særlig blik for den manglende retssikkerhed i landet. I 2003 skriver kommissariatet således: The rule of law and impunity The High Commissioner calls upon the Government and Congress of the Republic, when adopting policies or drafting legislation, to pay due attention to the obligations assumed by Colombia as a State party to international human rights and international humanitarian law instruments. He urges them to take account of the international principles of legality, necessity, proportionality, timeliness and non discrimination when adopting or applying policies and measures related to security and public order. He calls on them in particular not to introduce any rules in the Colombian legal system that would enable members of the military forces to exercise police or other functions incompatible with the independence of the justice system. 12 ADVOKATEN nr 08/08

13 xxxxxx EDC DOMICILSØGNING EDC Erhverv finder dit nye lejemål eller domicil Med EDC Detailanalyse og EDC Domicilanalyse kan du få svar på spørgsmålet om, hvor din butik eller virksomhed er bedst placeret. Læs mere om analyserne på edc.dk/erhverv ADVOKATEN nr 08/08 13

14 tema: Brændpunkter Af Martin Selsøe Sørensen, journalist, Istanbul foto: polfoto Her ses advokater som ét fedt med terrorister Hverken offentlighed, dommere eller anklagere kan adskille forsvarerne fra deres sager og deres klienter. Det har betydning i retssalene, hvor retfærdighed i forvejen er svær at få øje på. Når advokat Sezgin Tanrikulu står og kigger sig omkring i det lille retslokale, kan man nemt få den tanke, at han forgæves spejder efter retfærdigheden. I retssalen i den tyrkisk-kurdiske storby, Diyarbakir, sidder dommeren og anklageren i ens kåber bag den samme skranke, mens Sezgin Tanrikulu må stå i gulvhøjde en halv meter nede og kigge op. Bag dommeren og anklageren hænger et enormt billede af det moderne Tyrkiets grundlægger, Atatürk. Opstillingen er på ingen måde usædvanlig, for sådan ser der fundamentalt ud i alle retssale over hele Tyrkiet. Selv om nationens grundlægger rigtignok demokratiserede landet, så er fortolkningen af hans arv på mange måder udemokratisk og diskriminerende over for etniske og religiøse minoriteter. For ifølge Atatürk er en rigtig tyrker en sunnimuslim, der taler tyrkisk og kalder sig tyrker. Statens sikkerhed og behov kommer altid før individets. Så når det gælder retssikkerhed for borgerne, er der ikke noget at sige til, at eksempelvis kurdere og kristne føler sig noget beklemte over at skulle møde retfærdigheden i en retssal, der så tydeligt har til formål at sikre Atatürks form for retfærdighed. - Anklager og dommer sidder på samme niveau, de bærer samme dragt, og de beder hinanden om 14 ADVOKATEN nr 08/08

15 samme lokale. Det kan ikke undgå at lægge et psykisk pres på dommeren. Det rejser det åbenbare spørgsmål, om det er en retfærdig rettergang, siger Helsinki Komiteens observatør Mikael Lyngbo, der er tidligere politimester i Haderslev. vurderinger af sagerne. Anklagere og forsvarere burde være på samme niveau, men det er vi ikke, og vi har heller ikke lige rettigheder. Hvis anklageren ønsker det, kan han med dommerens tilladelse forhindre forsvaret i at få alle dokumenterne i en sag, siger Sezgin Tanrikulu, der også er formand for advokatsamfundet i Diyarbakir, som er den største kurdiske by i Tyrkiet. I KURDER-LAND For Sezgin Tanrikulu kan det være en utaknemmelig opgave at være advokatformand i en by og et område, som landets myndigheder har været med til at gøre så trøstesløse som muligt. En del af byens halvanden million indbyggere er tvangsforflyttede hertil fra et stort opland af fattige landsbyer. Der er ikke én eneste fabrik eller nogen anden større produktion i byen, så folk lever af småhandel, servicefag og transport. Hvis de altså ikke lader sig friste af de muligheder, bjergene og grænserne til Irak, Iran og Syrien giver for handel og smugleri. Det er i dette område i Tyrkiet, at støtten til den kurdiske sag er stærk. Og trådene herfra rakte i 2005 til Danmark, da 53 borgmestre i et brev opfordrede statsminister Anders Fogh Rasmussen til at opretholde sendetilladelsen til den kurdiske tv-station, Roj-tv, som sender fra København. Den kurdiske tv-station sender pr. satellit fra Danmark men den tyrkiske regering ønsker sendetilladelsen inddraget: Tv-stationen anklages af Tyrkiet for at være del af Det Kurdiske Arbejderparti PKK, der står på EU og USA s terrorlister. Sezgin Tanrikulu er hovedforsvarer i retssagen mod de 53 kurdiske borgmestre. Sagens kerne er, at Roj-tv og PKK i den tyrkiske regerings øjne er to sider af samme sag. Derfor ses borgmestrenes brev som en støtte til terrorisme, og derfor blev de i april i år idømt bødestraf og betinget fængsel. Straffen er for lille til, at den kan blive anket i det tyrkiske retssystem, så sagen er nu på vej til Menneskerettighedsdomstolen. Sagen er blevet fulgt af den danske Helsinki-komité, der også har kigget på det tyrkiske retssystem mere generelt, og her er der ingen tvivl om, at retfærdighed lader noget tilbage at ønske. - Det er dommeren, der fremlægger hele sagen og dens beviser, og under dommerens votering vil anklageren være til stede i NYTÅRSKORT SOM FORBRYDELSE Anklagere og dommere er i Tyrkiet medlemmer af den samme faglige organisation. Og i en by som Diyarbakir i Tyrkiets urolige sydøstlige hjørne bor de i samme aflukkede område under militærets beskyttelse. I det afspærrede område er alt, hvad de skal bruge af fornødenheder og social adspredelse, så de kan leve fuldstændig afsondret fra det samfund og de mennesker, de skal forholde sig til i retssalene. I retsopgøret om de 53 borgmestres brev bestod forsvarsteamet af et hold bestående af 18 forsvarsadvokater, der argumenterede med, at borgmestrene ikke kunne forudsættes at kende til Roj-tvs struktur og organisation, subsidiært at Roj-tv ifølge flere afgørelser fra det danske Radio- og tv-nævn ikke sender noget, der er meget anderledes end det, der sendes på Danmarks Radio og TV 2, som nævnet har formuleret det. Lederen af forsvarsteamet, Sezgin Tanrikulu, er ikke bare blevet kendt i offentligheden på grund af sagen med borgmestrene. Han er én af de mest benyttede forsvarere i de hyppige retssager mod kurdiske politikere og personligheder i øvrigt. Der skal ikke meget til, før følsomme tyrkiske anklagere ser tegn på støtte til separatisme eller terrorisme, så domstolen i Diyar- ADVOKATEN nr 08/08 15

16 tema: brændpunkter bakir er travlt beskæftiget med at retsforfølge byens politikere for forseelser som at skrive nytårskort på kurdisk eller for at fremsætte forkerte budskaber i politiske taler. Det er ikke ualmindeligt, at byens overborgmester, kurdiske Osman Baydemir, har en håndfuld forskellige sager kørende ad gangen. Den slags holder selvfølgelig Sezgin Tanrikulu beskæftiget, men det tærer også. For som forsvarer i den slags politisk følsomme sager bliver advokaterne ofte synonyme med dem, de forsvarer, og de forbrydelser, de er anklaget for. Det gør advokaterne lige så udsatte som politikerne. Sezgin Tanrikulu Han er født i 1963 i en landsby uden for Diyarbakir, er gift med en advokat og far til tre børn. Han er medstifter af en menneskerettighedsorganisation og en støtteorganisation for torturofre, og er i øjeblikket ved at tage en doktorgrad på Istanbuls Kültür Universitet. - Man bliver ikke opfattet som del af et system, der prøver at fremme retfærdighed, men man bliver identificeret med den person, man forsvarer. Man bliver set på som kriminel, og det er skidt, for så begynder man at udøve selvkontrol, og passe på med, hvad man siger. Som mange andre advokater har jeg været under stort pres, og jeg bliver ofte truet i telefonen eller i breve, siger Sezgin Tanrikulu. - Fordi jeg fører de sager, jeg gør, er nogle mennesker bange for at hyre mig, fordi jeg fremstår som én, der er imod regeringen. Det gør folk bange. Sagen om brevet til Anders Fogh Rasmussen handler om terrorisme og involverer kurdiske politikere, og derfor bidrager den til det dårlige rygte, Sezgin Tanrikulu har blandt tyrkere, der ikke kan skille en sag fra dens forsvarer. Den sammenblanding sker imidlertid ikke kun i hovederne på almindelige mennesker, også blandt den type sagers øvrige aktører sker der en sammenblanding, mener Tanrikulu: - Der er sjældent noget godt socialt forhold mellem anklager og dommer på den ene side og advokater på den anden. Advokater, der taler for demokrati, bliver set som nogle, der gør dommere og anklageres arbejde mere besværligt. Vi er et irritationsmoment, der giver dem mere arbejde. De ser sig selv som nogle, der ejer retssystemet og er på et højere niveau, og det er også sådan, de ser på advokatsamfundet. MAGTEN BLANDES SAMMEN Formanden for Tyrkiets største advokatforening hedder Ugur Poyraz, og han er formand for Istanbuls advokater. Han kender kun alt for godt problemerne med partiske dommere, der tænker ilde om forsvarsadvokater, og han kender også kun alt for godt til problemerne med at ændre det syn. - Dommere og anklagere føler, at de har ansvar for den offentlige orden og, at de repræsenterer staten. De prioriterer ikke individuelle friheder, for den slags er i konflikt med staten. I de sidste ti år er det ikke set, at kandidater fra store byer, der selv kender til individuelle friheder, er blevet udnævnt til dommer i det tyrkiske system. I stedet kom- 16 ADVOKATEN nr 08/08

17 Nyt CCBE-projekt i Tyrkiet Advokatsamfundet støtter indirekte gennem sammenslutningen af europæiske advokatråd, CCBE styrkelsen af advokatprofessionen i Tyrkiet. I samarbejde med det tyrkiske advokatsamfund begynder CCBE i slutningen af 2008 et program for tyrkiske advokater. Programmet indebærer i hovedtræk: Udviklingen af et professionelt uddannelsesprogram for de tyrkiske advokater. Programmet udarbejdes efter besøg i syv af de tyrkiske regioner og i samarbejde med det tyrkiske advokatsamfund. En serie af informative DVD er, der skal om handle både de vigtigste juridiske områder samt den mere formelle del af advokatgerningen, f.eks. administrationen af et advokatfirma. Tyrkiske advokater får adgang til et net værk af europæiske kolleger gennem besøg hos advokater i England og Wales. Efter besøgene vil de britiske advokater stå for efteruddannelse af de tyrkiske advokater. Undervisningen kommer til at foregå i de regionale afdelinger af det tyrkiske advokatsamfund. En opsamling og evaluering af resulta t er ne, bl.a. ideen om løbende efter ud dan nel se af advokaterne, ideen om en ad vo kat eksamen og er faringerne med at skabe netværk mellem tyrkiske og uden land ske advokater. CCBE-programmet strækker sig over i alt 18 måneder og er en opgave, som udføres under EU s såkaldte Civil Society Dialogue-program. Det er et program, som siden 2005 har haft som mål at styrke civilsamfundet i Tyrkiet. Mere information om CCBE-programmet kan findes på mer dommerne fra små, anatolske provinsbyer. Deres retfærdighed er dermed statens retfærdighed, siger advokatformanden. - Det er meget svært at ændre deres perspektiv. Dommerne er meget konservative. Og når de får en udnævnelse et sted i en tyrkisk by, så bliver de installeret i et isoleret område, hvor de ikke deltager i det sociale liv, og dermed får de et begrænset udsyn. Og så er der også et økonomisk problem. Dommernes løn er lav i sammenligning med deres store ansvar. En dommer i Istanbul får mellem tyrkiske lira ( kr.) om måneden. Det er ikke nok, og slet ikke forhold til, at han typisk skal behandle sager om året. På grund af presset fra sagsbyrden, den konservative baggrund, det manglende udsyn og en mangelfuld uddannelse, der ikke lever op til moderne standarder, mener Ugur Poyraz ikke, at der er noget overraskende i, at tyrkiske dommere ikke er i stand til at træffe afgørelser, der respekterer internationale konventioner og menneskerettigheder. - Afgørelserne er politiske og ikke juridiske. Det er derfor ikke muligt at få en fair retssag i Tyrkiet, siger han. Menneskerettigheder for kurdere Utallige gange har Tyrkiet hørt fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at landet krænker sine borgeres menneskerettigheder. Mange af problemerne er generelle for hele landet, men i det kurdiske område i sydøst er problemerne større og hyppigere, alene af den grund, at området ikke opnår samme intense mediedækning som andre dele af Tyrkiet. Det skyldes både, at det er tyndt befolket, at det er goldt og bjergrigt, men også, at mange tyrkere oplever kurdernes problemer som selvforskyldte. Krænkelserne sker derfor, uden at det giver genlyd i Vesttyrkiet på samme måde, som når kendte journalister i Ankara eller Istanbul får krænket deres ytringsfrihed. Human Rights Watch oplister de alvorligste problemer som uforholdsmæssig brug af våbenmagt, tortur og mishandling på politistationer, forfølgelse af menneskerettighedsaktivister og mangel på både ytringsfrihed og mindretalsrettigheder. Den kurdiske overborgmester Osman Baydemir fra Diyabakir i Tyrkiet. Tilbage i 2005 sendte han og 52 kurdiske borgmesterkolleger et brev til statsminister Anders Fogh Rasmussen med opfordring til at opretholde sendetilladelse til den kurdiske tv-station Roj-tv. En tyrkisk domstol dømte ham og de 52 andre borgmestre først til 15 års fængsel og senere til 75 dages hæftestraf. ADVOKATEN nr 08/08 17

18 Menneskehandel A f C a s p e r S m i d t, D a n s k R ø d e K o r s A s y l a f d e l i n g, G r i b s k o v o g A n n e B r a n d t C h r i s t e n s e n, a d v o k a t, w w w. H o p e n o w. d k Ringe retssikkerhed FOR handlede børn Retssystemet er ikke rustet til på ordentlig vis at tage sig af børn, som via menneskehandel havner i Danmark. Antallet af handlede børn I Red Barnets rapport fra 2006 estimeres det, at der i årene 1995 og frem til 2005, hvor regeringens første handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker blev iværksat, havde været formodede ofre for menneskehandel blandt de uledsagede mindreårige i Danmark. Siden starten af 2006, hvor Dansk Røde Kors i forbindelse med regeringens handlingsplan har haft personale ansat til at udrede, støtte og vejlede ofre for menneskehandel blandt uledsagede mindreårige, har der været kontakt til 48 børn, der formodes at være handlet. Alene i år er minimum 13 uledsagede mindreårige indtil videre blevet varetægtsfængslet. Syv af disse har der været mere eller mindre begrundet mistanke om, kunne være ofre for menneskehandel. Der er i år indtil videre modtaget 121 uledsagede mindreårige i asylcenter Gribskov. En påfaldende umoden 17-årig kinesisk pige, i transit på vej til England, blev i 2007 stoppet i Billund lufthavn med falsk pas. Hun kom derfor for en dommer, der besluttede at varetægtsfængsle hende i Vejle Arrest for dokumentfalsk. Her sad hun indespærret i en måned for sin forseelse, side om side med voksne kriminelle. Arresthusets personale, som var meget hjælpsomme, men som ikke havde et tolkeberedskab, kunne ikke tale med pigen. Hun følte sig derfor isoleret og afskåret fra at forstå, hvad der skete omkring hende, og hvilke fremtidsudsigter hun havde. Projektmedarbejderen fra Røde Kors satte et telefonmøde op med hende sammen med en kinesisk tolk. Hun fortalte, at hun var utrolig fortvivlet og bange, og at hun hver aften græd alene i sin celle. Det var derfor en stor befrielse for hende at vide, at der var nogen udefra, som havde interesse i hende og var villige til at hjælpe. Hun fandt ligeledes stor trøst i at få oplyst, at det ikke formodedes, at hun ville få en dom på mere end 40 dage. Hun havde ikke forstået, hvad der foregik pga. sprogbarrieren og manglende kendskab til det at rejse udenlands. Den kinesiske pige er et eksempel på, hvordan børn mere eller mindre tilfældigt kan havne i Danmark som ofre for det, som over en bred kam kaldes menneskehandel. Realiteten er, at medmindre det danske system bliver bedre til at identificere mulige ofre for menneskehandel blandt børn men også bedre til aktivt at reagere på sådan identifikation, så vil langt de fleste af de børn, der må formodes at være handlede, blive sendt hjem, hvor de kom fra, til den samme situation med høj risiko for igen at blive handlet og igen sendt af sted til økonomisk udnyttelse ved f.eks. tyveri eller prostitution af deres bagmænd. 18 ADVOKATEN nr 08/08

19 ADVOKATEN nr 08/08 19

20 menneskehandel Historien om Kate 15-årig tvunget til at trække i Istedgade. Sådan lød en af de mange overskrifter om menneskehandel i Kate, en ung kristen, nigeriansk pige, som overskriften omhandlede, var efter en række traumatiske oplevelser i hjemlandet, blevet lokket til Europa af en kvinde, som hun havde haft tillid til. Her blev hun truet til at skulle tilbagebetale ca kroner for rejsen og for at genvinde sin frihed. Kate havde måttet arbejde som gadeprostitueret på Vesterbro, og havde i den forbindelse tilbudt sin krop til en civilbetjent. Dette resulterede i, at hun grundet mangel på identifikationspapirer og sin unge alder blev fjernet fra gaden og placeret på Center Gribskov et asylcenter under Dansk Røde Kors Asylafdeling for uledsagede mindreårige. Personalet på asylcentret blev grundet sagens natur orienteret om pigens situation, og kommunen blev underrettet af asylcentret. Man effektuerede et forhøjet sikkerhedsniveau omkring hende, og en specialuddannet projektmedarbejder, der arbejder med ofre for menneskehandel, tog samtaler med hende og synliggjorde det netværk af organisationer, som var villige til at hjælpe. Men da asylcenteret er en åben institution, er det ikke muligt at fratage de unge deres ejendele, havde bagmændene frit spil til at ringe til Kate på hendes mobiltelefon og lægge pres på hende. Det lykkedes hende over de kommende måneder flere gange at stikke af fra asylcentret, for igen at blive arresteret af politiet. Skammen over at have prostitueret sig, usikkerhed om fremtiden, frygten for bagmændene og hendes manglende tillid til voksne mennesker gjorde, at Kate forblev tavs om sin skæbne som offer for menneskehandel. Grundet Kates modvilje mod at samarbejde, og for at stoppe hende i at gøre yderligere skade på sig selv, besluttedes det af Gribskov Kommune at placere Kate på en sikret institution. Hun fik udnævnt en professionel repræsentant fra Dansk Røde Kors og en advokat, der varetog hendes asylsag, og hun fik løbende besøg af projektmedarbejderen fra Dansk Røde Kors. Personalet på institutionen blev løbende underrettet om hendes sag og arbejdede aktivt på at vinde hendes tillid, for at støtte hende på bedste vis. Men Kates historie til Udlændingeservice forblev usammenhængende og uden tegn på, at hun havde prostitueret sig eller været udsat for menneskehandel. Hendes asylsag blev derfor i første omgang afvist. Men efter små fire måneder og ved afslutningen af Kates ophold på institutionen fattede hun mod til at tale med en kvindelig medarbejder om sin desperate situation. Den kvindelige medarbejder gjorde Kate klart, at hun ville blive nødt til at fortælle sin sande historie til advokaten, hendes værge og til Udlændingeservice, da hun ellers stod til hjemsendelse. Kate besluttede sig endeligt for at fortælle sandheden, og modtog i 2006 efter 15 måneder i prostitution og fangenskab, ophold i Danmark. Grundlaget for hendes ophold var, at der var formodning om, at hun som mindreårig ikke havde familie i hjemlandet, der kunne garantere for hendes sikkerhed, hvilket vil sige, at hun ville være i en reel nødsituation ved tilbagevenden til hjemlandet (Udlændingelovens 9c, stk. 3). Modelfoto 20 ADVOKATEN nr 08/08

21 FN s definition af menneskehandel / trafficking: At rekruttere, transportere, huse eller modtage en person ved brug af magt eller trusler, bortførelse eller udnyttelse af en sårbar stilling eller ved at købe samtykke fra en tredjeperson, der har kontrol med en anden person, med det formål at udnytte vedkommende. Det er uden betydning om den handlede person har givet sit samtykke til udnyttelsen, hvis der er blevet anvendt nogle af de førnævnte midler. Indikatorer på menneskehandel: Er ikke i besiddelse af personlige dokumenter eller rejsepapirer. Må ikke beholde egen indtægt. Må ikke kontakte familie og venner. Må ikke oplyse om bopæl. Er blevet tvunget til uønsket seksuelt samvær. Er blevet slået/mishandlet. Er blevet truet til at udføre arbejde mod egen vilje. Skylder penge for rejsen til Danmark. For yderlige information kontakt Casper Smidt, Røde Kors, eller RETTIGHEDER KRÆNKES Et barn, der er offer for menneskehandel, er udsat for en grov krænkelse af sine rettigheder. Men hvordan kan man bedst hjælpe et barn, som man tror, måske har været udsat for handel? Og hvornår er det i det hele taget, man skal få mistanke om menneskehandel? Menneskehandel eller trafficking er et urgammelt fænomen, som i øjeblikket stikker sit grumme hoved frem i alverdens aviser. Historierne, der knytter sig til emnet, er ofte voldsomme og umenneskelige. Men hvordan kan børn, som er eller formodes at være ofre for menneskehandel få hjælp i Danmark? For de børn, der er ofre for handel, findes også i Danmark. De er bare ikke så synlige, for der er langt større fokus på en anden sårbar gruppe, der også har behov for hjælp og medmenneskelighed kvinder i tvangsprostitution. Det er vigtigt, at danske advokater og myndigheder ikke overser børnenes baggrund og sande historie og alene fokuserer på, at et udenlandsk barn begår kriminalitet i form af f.eks. tyveri eller deltager i prostitution. KRIMINELLE FORHOLD Det ses ofte i den offentlige debat, at menneskehandel bare er et udtryk for global migration, og derfor er det i forhold til mindreårige uhyre vigtigt at fastslå, at både dansk og international lovgivning er helt klar på punktet om, at en mindreårig aldrig nogensinde kan give sit samtykke til at blive handlet. Handles et barn (en mindreårig under 18 år) til seksuel eller anden økonomisk udnyttelse, er der tale om en kriminel handling. Et barn, der er offer for en sådan forbrydelse, har ret til hjælp. I denne sammenhæng er teorier om global migration irrelevante, for der er tale om et barn med behov for mere eller mindre akut hjælp. Det er i denne sammenhæng ligegyldigt, om et barn er EU- eller 3.-landsborger. Retten til hjælp, som beskrevet i lovgivningen, afhænger ikke af statsborgerskabet, men af at man pga. sin alder tilhører en særligt sårbar gruppe og det at være (formodet) offer for en grov forbrydelse. Dette udgangspunkt er i overensstemmelse med de forpligtelser, Danmark har påtaget sig i forhold til handlede børn i henhold til internationale konventioner og aftaler, og er i øvrigt et fundamentalt princip om respekt for børns basale menneskerettigheder. MYNDIGHEDERNES INDSATS I marts 2007 kom Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker Handlingsplanen omhandler blandt andet de danske myndigheders beredskab og indsats i forhold til handel med børn. Et af handlingsplanens mål er, at ingen børn bør handles til Danmark. Der er endnu ikke afsagt domme i Danmark om handel med børn. Tvivlen om, hvorvidt et barn er handlet eller ej, bør altid komme barnet til gode, uanset om barnet er handlet til Danmark, eller om barnet uledsaget eller i følgeskab med voksne er i transit i Danmark som stop på en længere rejse. Den hjælp, der i dag gives til uledsagede mindreårige, der er eller formodes at være ofre for menneskehandel, ydes inden for rammerne af udlændingelovgivningen. Det er regeringens mål, at hvert enkelt barn skal have udarbejdet en individuel handlingsplan, hvor det enkelte barns tarv vil være en prioritet for det videre forløb. Det er afgjort den rigtige målsætning at have, men det kræver opmærksomhed og vilje til at agere på mistanke om menneskehandel hos de personer, der kommer i kontakt med uledsagede eller for den sags skyld ledsagede mindreårige, uanset om børnene er EU-borgere eller 3.-landsborgere. Her er den grundlæggende forudsætning, at der så tidligt i forløbet som muligt sker identifikation af barnet som værende formodet handlet eller faktisk handlet, og at alle, advokater, socialarbejdere eller administrative medarbejdere, der kommer i kontakt med uden- ADVOKATEN nr 08/08 21

DANSKE ADVOKATER ER FOR STILLE ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Lars Kjølbye opfordrer advokater til at råbe EU-Kommissionen op

DANSKE ADVOKATER ER FOR STILLE ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Lars Kjølbye opfordrer advokater til at råbe EU-Kommissionen op HANDICAP ADVOKATER OG DOMMERE STRIDES OM BLINDE DOMSMÆND KRITIK KAMMERADVOKATEN UNDER ANKLAGE ADVOKATNÆVNET VARSLER STØRRE ÅBENHED ADVOKATERNES SERVIC 5 2008 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET DANSKE ADVOKATER

Læs mere

TEMA: OVERVÅGNING I TERRORENS NAVN

TEMA: OVERVÅGNING I TERRORENS NAVN SLADDER NYE PERSONUNDERSØGELSER I GRÅZONE ETIK DEBAT OM INTERESSEKONFLIKTER HELLIGT RETSKREDSREFORMEN BØR ÆNDRES ADVOKATERNES SERVIC 7 2008 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET TEMA: OVERVÅGNING I TERRORENS NAVN

Læs mere

KRITIK: FRI PROCES ER ET LOTTERI ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Retssikkerhed er et spørgsmål om penge, mener Jeppe Søndergaard

KRITIK: FRI PROCES ER ET LOTTERI ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Retssikkerhed er et spørgsmål om penge, mener Jeppe Søndergaard BØRN GRUNDLÆGGENDE REGLER OVERTRÆDES BESTYRELSER NYE REGLER FOR ADVOKATERS ARBEJDE GRUPPESØGSMÅL ERSTATNING EFTER UDLÆNDINGESERVICES RÅDGIVNING ADVOKATERNES SERVIC 6 2008 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET KRITIK:

Læs mere

International RØDT RETSSAMFUND ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Følg Hanne Rahbæks mission i Vietnam PATENTER EU BARSLER MED NY PATENTDOMSTOL

International RØDT RETSSAMFUND ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Følg Hanne Rahbæks mission i Vietnam PATENTER EU BARSLER MED NY PATENTDOMSTOL PATENTER EU BARSLER MED NY PATENTDOMSTOL FORMAND DANSKER I SPIDSEN FOR 700.000 ADVOKATER FAMILIESAMMENFØRING DANMARK HALTER STADIG EFTER EU-RETTEN ADVOKATERNES SERVIC 10 2008 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET

Læs mere

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET SELVJUSTITS MIDDELALDERENS LAUG I NYE KLÆDER MORAL NYT BOGPROJEKT UDFORDRER ADVOKATER LOGO DEN BESYNDERLIGE HISTORIE OM PALLAS ATHENE ADVOKATERNES SERVIC 1 2008 UDGIVET

Læs mere

NU FALDER STRAFFEN ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Kan advokater og dommere tage ved lære af sportens verden?

NU FALDER STRAFFEN ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Kan advokater og dommere tage ved lære af sportens verden? KONTROL DOMSTOLE BLÅSTEMPLER POLITIETS INDGREB VIDNER ETISKE GRÆNSER FOR AT PÅVIRKE VIDNER STATSBORGER FOLKETINGET TILSIDESÆTTER FORVALTNINGSRET ADVOKATERNES SERVIC 9 2008 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NU

Læs mere

SORTE SKYER OVER VOLDGIFT ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Voldgiftens succes trues af advokater, mener svensk top-advokat

SORTE SKYER OVER VOLDGIFT ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Voldgiftens succes trues af advokater, mener svensk top-advokat NØL DANMARK DØMT FOR LANGTRUKNE RETSSAGER INKASSO NYE KENDELSER FRA ADVOKATNÆVNET FORMANDSVALG TO KANDIDATERS VALGTALE ADVOKATERNES SERVIC 4 2009 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET SORTE SKYER OVER VOLDGIFT Voldgiftens

Læs mere

JAGTEN PÅ SORTE PENGE U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T. Erhvervskundernes retssikkerhed tørrer ud, mener Morten Schwartz Nielsen

JAGTEN PÅ SORTE PENGE U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T. Erhvervskundernes retssikkerhed tørrer ud, mener Morten Schwartz Nielsen SVIPSER TØRKLÆDELOVEN SOM NY TVIND-SAG OPTØJER EN STRAFFERETLIG ABC FØR KLIMAMØDE TAKTIK MED ØJE FOR SAGENS VÆRDI A D V O K A T E R N E S S E R V I C 8 2009 U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N

Læs mere

SKINGRE KÆLLINGER? ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Hvorfor har nogle skilsmisse-advokater ry som skingre? Anja Cordes svarer

SKINGRE KÆLLINGER? ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Hvorfor har nogle skilsmisse-advokater ry som skingre? Anja Cordes svarer FOGEDFORBUD RINGE RETSSIKKERHED FOR VIRKSOMHEDER ASIEN RETSSYSTEMET UNDERTRYKKER BEFOLKNINGEN STATSBORGER FOLKETINGET DISKRIMINERER MENER FORSKER ADVOKATERNES SERVIC 2 2009 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET

Læs mere

U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T

U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T FLOSSET NY 5-ÅRS PLAN FOR EU S RETSSTAT NÆVNET ADVOKAT TILBAGEHOLDT PENGE FRA HUSSALG RANSAGET BAGMANDSPOLITI IND PÅ ADVOKATKONTOR A D V O K A T E R N E S S E R V I C 9 2009 U D G I V E T A F A D V O K

Læs mere

Folkedrab for retten ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. FN s nyeste krigsforbryderdomstol begynder arbejdet i Cambodja

Folkedrab for retten ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. FN s nyeste krigsforbryderdomstol begynder arbejdet i Cambodja DAGBOG ADVOKATRÅDETS EKSPERTER FØLELSER TVIVL OM DANSKE REGLER FOR DYRETRANSPORT DISKRIMINATION NYT NÆVN FOR LIGEBEHANDLING FORTROLIGHED BANKER KAN KRÆVE INDSIGT I KLIENTKONTI ADVOKATERNES SERVIC 3 2008

Læs mere

TERRORBEKÆMPELSEN SVIER STADIG U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T. Retssikkerheden har taget skade verden over, fortæller Ida Søholm

TERRORBEKÆMPELSEN SVIER STADIG U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T. Retssikkerheden har taget skade verden over, fortæller Ida Søholm SMÅSAGER VI SER PÅ DET FØRSTE ÅR FIKTIVT NY RETSSAGSPRØVE SOM SKUESPIL RETSMÆGLING SUCCES MED NY ORDNING A D V O K A T E R N E S S E R V I C 5 2009 U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T TERRORBEKÆMPELSEN

Læs mere

NR. 04 maj 2013. Farvel. og utak!

NR. 04 maj 2013. Farvel. og utak! UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 04 maj 2013 Farvel og utak! Udlændingeloven er ændret op mod 50 gange og er i dag mere uklar end nogensinde. Alligevel får den fatale konsekvenser for mennesker hver dag,

Læs mere

RETSLØSE RAIDS ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokat Jacob Borum kritiserer indgreb mod virksomheder

RETSLØSE RAIDS ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokat Jacob Borum kritiserer indgreb mod virksomheder ANKESAGER SE HITLISTEN over HVOR OFTE DOMME ÆNDRES BOLIG KØBERE RISIKERER LANG NÆSE UDEN ADVOKAT LØGNAGTIG KAN DOMMERE GENNEMSKUE VIDNER? ADVOKATERNES SERVIC 1 2009 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET RETSLØSE

Læs mere

KVINDERNES LOGE U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T. Marie-Louise Pind og Louise Krath vil have mændenes magt.

KVINDERNES LOGE U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T. Marie-Louise Pind og Louise Krath vil have mændenes magt. SNYDT FORBRUGERNE SKULLE SIKRES MOD FEJL VED NYBYG VOLDGIFT NY ÅBENHED OM KENDELSER FLØJTE RESTRIKTIVE REGLER FOR WHISTLEBLOWERS A D V O K A T E R N E S S E R V I C 10 2009 U D G I V E T A F A D V O K

Læs mere

MED ØJE FOR NATUREN ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Charlotte Hedegaards arbejde sætter fokus på globalt ansvar

MED ØJE FOR NATUREN ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Charlotte Hedegaards arbejde sætter fokus på globalt ansvar RETSFØLELSE ER DISCIPLINEN I RETSSALENE FOR DANSK? NYHED OMFATTENDE PROGRAM FOR RETSSIKKERHED VÅBEN EKSPERT-ERKLÆRINGER TRODS PROTESTER ADVOKATERNES SERVIC 3 2009 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET MED ØJE FOR

Læs mere

I dommerkappen? ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Kristine Schmidt Usterud har afprøvet en ny, utraditionel praktikordning

I dommerkappen? ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Kristine Schmidt Usterud har afprøvet en ny, utraditionel praktikordning TEMA NY NORDJYSK JURA-UDDANNELSE INTERVIEW BRANCHEFORENINGENS FORMAND OM PLANERNE FORSKNING HVAD MENER DANSKERNE EGENTLIG OM STRAF? RETSSIKKERHED ADVOKATRÅDET VARSLER NYT PROGRAM ADVOKATERNES SERVIC 2

Læs mere

HAN BESTYRER ET BANKKRAK U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T. Advokaterne har hovedroller i kølvandet på Islands finanskrise

HAN BESTYRER ET BANKKRAK U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T. Advokaterne har hovedroller i kølvandet på Islands finanskrise DOM MÅ VI UDSULTE MENNESKER I DANMARK? VOLDGIFT FOKUS PÅ RENFÆRDIGE DOMMERE KLAGENÆVN HAR KUNDEN ALTID RET? A D V O K A T E R N E S S E R V I C 7 2009 U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T

Læs mere

OVERVÅGNING. Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama NR. 10 DECEMBER 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET

OVERVÅGNING. Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama NR. 10 DECEMBER 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 10 DECEMBER 2014 OVERVÅGNING Retssikkerheden er ikke fulgt med teknologien, mener Jacob Mchangama NY CHEF FOR ADVOKAT - NÆVNETS SEKRETARIAT EUROPÆISK EFTERFORSK- ÆNDRING

Læs mere

ADVOKATENS STEMME. Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet.

ADVOKATENS STEMME. Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 1 JANUAR 2014 ADVOKATENS STEMME Dialogen mellem advokater er blevet hårdere. Det har givet en klagekultur, mener Peter Breum, der er medlem af Advokatnævnet. RETSSIKKERHEDEN

Læs mere

NR. 02 marts 2013. Forsigtighed er kodeordet. Jens Christensen og Lars Lindencrone Petersen om deres syn på advokatundersøgelser og bankkrak.

NR. 02 marts 2013. Forsigtighed er kodeordet. Jens Christensen og Lars Lindencrone Petersen om deres syn på advokatundersøgelser og bankkrak. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 02 marts 2013 Forsigtighed er kodeordet Jens Christensen og Lars Lindencrone Petersen om deres syn på advokatundersøgelser og bankkrak. Indhold LEDER KORT NYT TEMA: ADVOKATUNDERSØGELSER

Læs mere

PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF.

PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 08 OKTOBER 2013 ÅRGANG 2013 Følg fire nyuddannede advokater, der lige har taget hul på karrieren PÅ ANKLAGEBÆNKEN I EN SKATTESAG. NYT DEBATOPLÆG OM SKAT OG STRAF. INDHOLD

Læs mere

LOV ØNSKES Sportens verden er skræmmende ureguleret, mener advokat Dicle Duran

LOV ØNSKES Sportens verden er skræmmende ureguleret, mener advokat Dicle Duran U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T 0 1 F e b r u a r 2 0 11 LOV ØNSKES Sportens verden er skræmmende ureguleret, mener advokat Dicle Duran I n d h o l d Redaktionelt Faste sider KÆRE KLIENT,

Læs mere

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 07 September 2013 Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej advokater På den internationale scene Ny undersøgelse fra advokatsamfundet af

Læs mere

BORGER MOD STAT. Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. NR. 3 APRIL 2014

BORGER MOD STAT. Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. NR. 3 APRIL 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 3 APRIL 2014 BORGER MOD STAT Christian Dahlager mener, at mange borgere har ret. Men de får aldrig ret ved domstolene. JURASTUDIET TIL NY EKSAMEN. ADVOKATEN SER PÅ KVALITETEN

Læs mere

FORDOMME FARVER DET, DU SER. Anklageren giver et indblik i, hvordan han arbejder med vidner og beviser. NR. 4 MAJ 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET

FORDOMME FARVER DET, DU SER. Anklageren giver et indblik i, hvordan han arbejder med vidner og beviser. NR. 4 MAJ 2014 UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 4 MAJ 2014 FORDOMME FARVER DET, DU SER Anklageren giver et indblik i, hvordan han arbejder med vidner og beviser. HUN HAR ALDRIG SAGT NEJ TIL AT FORSVARE ET MENNESKE. PORTRÆT

Læs mere

NR. 08 oktober 2011. DEn sidste. Ib Thyregod er historien om flid, livserfaring og en mand, der for nylig lagde kappen på hylden.

NR. 08 oktober 2011. DEn sidste. Ib Thyregod er historien om flid, livserfaring og en mand, der for nylig lagde kappen på hylden. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 08 oktober 2011 DEn sidste højesteretssagfører Ib Thyregod er historien om flid, livserfaring og en mand, der for nylig lagde kappen på hylden. Indhold Redaktionelt Faste

Læs mere

Menneskehandel Sluse og pusterum På vej til et nyt liv

Menneskehandel Sluse og pusterum På vej til et nyt liv Social Fokus udsat december 2009 Menneskehandel Socialt set Sluse og pusterum Et tilbud til udenlandske prostituerede På vej til et nyt liv Italiens hjælp til ofrene fra min stol Anette Nicolaisen Kriminelt

Læs mere

ASYLCENTER LIMBO EN RAPPORT OM UDSENDELSESHINDRINGER

ASYLCENTER LIMBO EN RAPPORT OM UDSENDELSESHINDRINGER ASYLCENTER LIMBO EN RAPPORT OM UDSENDELSESHINDRINGER »Jeg føler, jeg mangler halvdelen af mit liv. Når jeg ser på mine danske veninder, forstår jeg ikke, hvorfor de må få et liv og jeg må ikke. Jeg ved

Læs mere

Straffens KOLOFON. Sekretariat c/o advokat Bjørn Elmquist, H.C. Andersens Boulevard 11, 1., 1553 Kbh. V. Om Rundetårn er højere end et tordenskrald,

Straffens KOLOFON. Sekretariat c/o advokat Bjørn Elmquist, H.C. Andersens Boulevard 11, 1., 1553 Kbh. V. Om Rundetårn er højere end et tordenskrald, Straffens KOLOFON Dansk Retspolitisk Forening blev stiftet i 1978 af jurister, jurastuderende og andre med interesse i den offentlige retspolitiske debat. Foreningen er politisk uafhængig og sikrer og

Læs mere