TEMA: ADVOKAT I VERDENS BRÆNDPUNKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEMA: ADVOKAT I VERDENS BRÆNDPUNKTER"

Transkript

1 TØRKLÆDELOV I STRID MED GRUNDLOVEN MENER ADVOKAT BIOTEKNOLOGI LOVGIVNINGEN KAN IKKE FØLGE MED TERRORLISTER ANALYSE AF EF-DOMSTOLENS KENDELSE ADVOKATERNES SERVIC UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET TEMA: ADVOKAT I VERDENS BRÆNDPUNKTER Vi ser på retssikkerhed og advokaters forhold i Tyrkiet og Colombia

2 Indhold Advokaten 87. årgang LEDER Reformen der ikke må fejle SIDE 5 NOTER SIDE 6 KRITIK: Festtaler for forfattere SIDE 40 NYE BØGER SIDE 42 NYT OM NAVNE SIDE 48 Direkte kommunikationsorgan for ca advokater og advokatfuldmægtige. Bladet tilgår endvidere Folketinget, domstolene, anklagemyndigheden, centraladministrationen og en række abonnenter fra det private erhvervsliv. Udgiver/Redaktion: Advokatrådet Kronprinsessegade København K Telefon Fax Artikler TEMA: BRÆNDPUNKTER Vi går tæt på to advokater, som arbejder under ekstreme forhold. Det er Miguel Gonzales fra Colombia og tyrkiske Sezgin Tanrikulu. Fælles for dem er, at myndighederne har svært ved at acceptere de advokater, som insisterer på et ordentligt forsvar selv for statens fjender. SIDE 8 RETSSIKKERHED FOR HANDLEDE BØRN Retssystemet er ikke rustet til på ordentlig vis at tage sig af børn, som via menneskehandel havner i Danmark. SIDE 18 Retspolitik BIOTEKNOLIGI + JURA = MISKMASK Den fagre nye verden banker på men er retten overhovedet gearet til den bioteknologiske revolution? SIDE 24 TØRKLÆDELOV I STRID MED GRUNDLOVEN De politiske argumenter, som er fremført til støtte for en ny lov om tørklæder og dommere, bærer præg af frygten for, hvad en muslim i dommersædet kan finde på. SIDE 28 HØJESTERET OG HAVNELOVEN Hvor principiel skal en principiel sag være for at kunne henvises til landsretten og hvor blev de sagkyndige dommere af. Landsdommer Ole Dybdahl ser på domstolsreformen. SIDE 32 EU-DOM SIKRER RETTIGHEDER FOR TERROR-MISTÆNKTE Man bliver ikke terrorist af at optræde på EU s eller FN s terrorlister, fastslår EF- Domstolen. Thomas Elholm gennemgår konsekvenserne af opsigtsvækkende ny dom. SIDE 36 Fagligt KVALITET SELV OM HELBREDET HALTER Om mulighederne for dispensation fra kravet om løbende obligatorisk efteruddannelse. SIDE 44 REDAKTIONSPANEL Morten Broberg, lektor, Københavns Universitet og projektforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Ole Dybdahl, landsdommer, København Thomas Elholm, lektor, Syddansk Universitet Carsten Fode, advokat Henrik Stagetorn, advokat Lars Hjortnæs, afdelingschef, Justitsministeriet Trine Binett Jørgensen, advokat Allan Ohms, advokat Birgitte Kofod Olsen,vicedirektør, Institut for Menneskerettigheder Peter Pagh, professor, dr.jur., Københavns Universitet Karsten Havkrog Pedersen, advokat Birgitte Holmberg Pedersen, retspræsident, Helsingør Lars Lindencrone Petersen, advokat Hellen Thorup, advokat Peter Volkers, advokat Ansvarshavende redaktør: Henrik Rothe Redaktør: Rasmus Lindboe Redaktionel sekretær: Bente Busck Annoncer: JUNGERSTED MEDIA Frederiksberg Runddel Frederiksberg Telefon Layout: Adman Kommunikation ApS Struenseegade København N Telefon Tryk: Jørn Thomsen Offset Essen Kolding Telefon Advokaten er tilmeldt Dansk Oplagskontrol Artikler bragt i Advokaten bliver som hovedregel offentliggjort på Advokatsamfundets hjemmeside og Advokatnet. Signerede artikler dækker ikke nødvendigvis redaktionens opfattelse. Redaktionen hæfter ikke for artikelmanuskripter, som er blevet tilsendt uopfordret. For enkelte illustrationer i dette blad har det været umuligt at finde frem til eller komme i kontakt med den retmæssige indehaver af ophavsrettighederne. Såfremt redaktionen på denne måde måtte have krænket ophavsretten, er dette sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelsen i forvejen. Medlem af Dansk Fagpresse ISSN ISSN (online) 2 ADVOKATEN nr 08/08

3 Second opinion? Investering er ikke nogen let disciplin. Har De eller Deres klient brug for en second opinion på investering eller skat, er De velkommen til at kontakte Formuepleje. Vi tilbyder gerne en vurdering af Deres klienters muligheder for optimal formuesammensætning uforbindende og altid uden honorar. Formueplejes nyeste koncept er 20 år gammelt og bygger på den Nobelprisbelønnede porteføljeteori, som sikrer den optimale sammensætning af aktier og obligationer. Siden 1988 har vi skabt afkast på i alt 1.200%. Vores forretningsmodel bygger på at minimere enhver form for konflikt mellem investor og rådgiver. Vi er således primært resultat aflønnede og har dermed et unikt interessefællesskab med vores investorer. Kontakt vores formuerådgivere på tlf eller besøg os på formuepleje.dk Formuepleje er Danmarks største uafhængige investeringshus, stiftet 1986, med hjemsted i Århus og rådgivnings kontor i København. Vi tilbyder investering i obligationer og aktier efter Nobelprisbelønnede investeringsmodeller gennem syv børsnoterede Formueplejeselskaber, ejet af aktionærer og med en samlet portefølje på 60 mia. kr. Læs mere på formuepleje.dk. ADVOKATEN nr 08/08 3

4 Xxxxxxxxx AF XXXXXXX XXXXXXXxX DESIGN: HVAMHVAM.COM 4 ADVOKATEN nr 08/08

5 leder Reformen der ikke må fejle Folketinget gennemførte efter grundige forarbejder en reform af både politiet og domstolene. Politireformen og de problemer, den har skabt for både politiets betjening af befolkningen og for politiets personale, har påkaldt sig stor politisk opmærksomhed. Det er der ikke noget at sige til, for de problemer der opstår, når politiet svigter, er nemme at forstå og forholde sig til. Justitsministeren har reageret på problemerne med politireformen ved at bede Rigsadvokaten og Rigspolitichefen om en meget hurtig evaluering og vurdering af, hvilke tiltag der skal til for at imødekomme den kritik, reformen har givet anledning til. Advokatrådet må hilse justitsministerens initiativ velkommen, for et velfungerende politi, som nyder befolkningens tillid, er et meget vigtigt element i et velfungerende retssamfund. Men samtidig med politireformen kom der jo også en domstolsreform, som ikke alene ændrede radikalt i strukturen ved at reducere antallet af byretter, men som også ændrede på kompetencefordelingen mellem byretterne, landsretterne og Højesteret, samtidig med at al tinglysning bliver digitaliseret og samlet ved en central tinglysningsret. Og hvordan er det så gået med domstolsreformen? Først og fremmest må man konstatere, at den offentlige debat om de problemer, der rent faktisk er forbundet med domstolsreformen, slet ikke har været så heftig som debatten om politireformen. Det er trist, men nok ikke så mærkeligt, for de problemer, domstolssreformen har forårsaget for publikum, har ikke slet så stor medieappel som en dramatisk forbrydelse, der måske kunne have været forhindret ved rettidig udrykning fra politiet. Set fra et helikopter-perspektiv er det imidlertid mindst lige så vigtigt for et retssamfund at have et velfungerende retsvæsen som et velfungerende politi. Min påstand er, at problemerne i retsvæsnet for så vidt ikke er mindre end problemerne i politiet. Der kunne derfor også være god grund til at foretage en evaluering af de problemer, der er udløst af de mange ændringer i domstolene. Her to år efter reformen kan man konstatere, at domstolenes funktionalitet af brugerne stadig opleves som ringere end før reformen. Det skyldes ikke personalet. Det er mit indtryk, at alle i domstolene fra yngste kontorelev til retspræsidenterne har slidt og slæbt, og at de fleste er gået til opgaven med engagement og entusiasme. Jeg deler heller ikke opfattelsen af, at det er reduktionen af antallet af retskredse, der er den egentlige skurk. Småt er godt i nogle henseender, men Advokatrådet har gennem mange år bakket op om, at der i et moderne retssamfund var behov for større retskredse og det på trods af de strukturtilpasningsproblemer man måtte forudse for advokaterne med en sådan løsning. Nogle af problemerne skyldes formentlig den usikkerhed om personalesituationen, der er blevet skabt af de gentagne udsættelser af tinglysningsprojektet, og det dræn i erfarne medarbejdere, der er fulgt i kølvandet på reformen, men nok så alvorligt er det, at domstolene er lysår bag efter resten af statens institutioner på it-området. Domstolenes it-systemer er forældede. Om det var erkendelsen heraf, der førte til, at domstolene blev fritaget for det digitaliseringskrav, der blev indført i statsadministrationen, ved jeg ikke. Det er imidlertid en kendsgerning, at advokaterne på it-fronten indbyrdes og med deres klienter benytter sig af teknologiske løsninger, som ikke kan anvendes i kommunikationen med domstolene. Det er nærliggende at antage, at det ikke er viljen, men ressourcerne, der mangler i domstolssystemet. Jeg tror derfor, det ville være en god ide at få evalueret behovet for nye tiltag og yderligere ressourcer. Brugerne bør involveres i en sådan proces og Advokatrådet medvirker gerne positivt hertil. Reformen af domstolene var ikke blot en reform af retskredsene, men samtidig også en reform som omfordelte arbejdsopgaverne mellem de forskellige instanser. Der lå mange gode tanker bag reformen af instansfølgen, men de første erfaringer kunne tyde på, at lovgiver måske ikke har ramt den helt optimale løsning. Man må overveje, om brugen af tre dommere i byretssager fungerer som forudsat, om de sagkyndige dommere har fået den tiltænkte rolle, om henvisningsreglerne fungerer, som de skal, om Højesteret får den tiltænkte rolle mv. Det er for tidligt at fremkomme med en egentlig kritik af de nye regler om instansfølge mv., men allerede nu synes der at være grundlag for at foreslå, at der i Retsplejerådets regi foretages en grundig evaluering af denne del af reformen inden for rimelig tid, så nødvendige eller hensigtsmæssige justeringer kan foretages med rettidig omhu. AF SYS ROVSING, FORMAND FOR ADVOKATRÅDET ADVOKATEN nr 08/08 5

6 aktuel information AF XXXXXXX XXXXXXXxX Advokaten på nettet Det norske advokatsamfund, Advokatforeningen, har valgt at prioritere flere kræfter på net-udgaven af de norske advokaters blad. Foreningen har på www. advokatbladet.no valgt at opbygge en selvstændig hjemmeside for bladet, hvor nyheder kan opdateres hurtigere end i den trykte version af bladet, som fortsat vil udkomme. På hjemmesiden findes også billeder og video fra aktuelle arrangementer. Dialog med iransk menneskeretscenter Menneskerettighederne vinder frem i Iran, selv om landet ofte opfattes som lukket og underlagt et stærkt religiøst styre. Det viste et møde mellem Advokatsamfundet og Islamic Human Rights Centre fra Iran. Mødet blev afholdt som led i Advokatsamfundets internationale arbejde. Det iranske menneskerettighedscenter arbejder på at fremme menneskerettighederne i landet gennem bl.a. at udgive litteratur om emnet, stå for undervisning og drive en række lokale rådgivningscentre. For bare ti år siden var det tabu overhovedet at tale om menneskerettigheder, men nu er det helt anderledes. Det er meget vigtigt for os at arbejde med uddannelsessystemet, for det er første skridt frem mod, at menneskerettighederne bliver accepteret, lyder det fra det iranske center. Centret samarbejder officielt med Institut for Menneskerettigheder, som har arrangeret besøget i Danmark. Advokatnævnets årsberetning Danskerne klagede sidste år mindre over advokaters adfærd end forrige år. Antallet af klager over advokaters adfærd nåede dermed en bundrekord, når man ser på de seneste ni år, som Advokatnævnets årsberetning for 2007 indeholder tal for. Antallet af indkomne salærklager steg en lille smule, men ligger stadig meget lavt i forhold til tidligere år, fremgår det af årsberetningen. Lidt mere end halvdelen af de afgjorte adfærdsklager endte sidste år med en bøde, irettesættelse eller frakendelse. Ca. 2/3 af nævnets kendelser om adfærdsklager afsluttes inden for 12 måneder, mens knap halvdelen af salærsagerne ved nævnet afsluttes inden for et år. Hele Advokatnævnets årsberetning kan læses på under Årsberetninger. Civile procestakster Repræsentanter fra Advokatrådet samt Danske Advokater drøftede på et møde den 23. september med landsretspræsidenterne ændringer i de gældende takster for omkostningsfastsættelse i processager. Der forventes en revision af taksterne inden årets udgang. Resultatet af drøftelserne vil efterfølgende blive omtalt i Advokaten. Nyt medlem af Advokatrådet Advokat Søren Juul fra Advokatfirmaet Jon Palle Buhl i København indtræder fra oktober i Advokatrådet i stedet for Erik Justesen. Søren Juul, der er 57 år, beskæftiger sig særligt med erhvervsret, fast ejendom og civile rets- og voldgiftssager. Søren Juul har siden 2002 været medlem af og formand for kredsbestyrelsen for Københavns advokatkreds. Han har været bisidder for Stats- og Udenrigsministeriets embedsmænd under Tamilsagen og for Finanstilsynets embedsmænd under Færø-banksagen. 6 ADVOKATEN NR 08/08

7 Vi værner om din forretning EDB Gruppen A/S - din dedikerede samarbejdspartner Kontakt Lotte Juul Key Account Manager telefon Dorte Baltzer Johannessen Produktchef telefon May-Britt Buchardt Projektleder telefon Mere information Læs mere på ADVOKATEN NR 08/08 7

8 TEMA: Brændpunkter Af Rasmus Lindboe, pressechef, Advokatsamfundet Foto: Polfoto I DØDSPATRULJERNES sigtekorn Miguel Gonzales er advokat i et land, hvor højesteret ligger i krig med præsidenten. Hvor præsidenten ligger i krig med guerillaerne. Hvor guerillaerne er i krig med paramilitære styrker. Og hvor nogen altid ender med at blive skudt til sidst. Når man følger Miguel Gonzales fortælling om Colombia, føler man sig som Alice i Eventyrland, der hopper ned i kaninens hul: Selv om de ting, man møder, ligner dem, man kender hjemmefra, er alting ligesom vendt på hovedet, fordrejet eller så underligt, at man langsomt bliver mere og mere svimmel. Lige som Alice, der langsomt falder og falder og forgæves prøver at finde mening med tingene ved at gribe ud efter et glas med syltetøj og andre kendte genstande, lader vi os nu falde sammen med Miguel Gonzales i et forsøg på at forstå, hvordan det er at arbejde som advokat i Colombia. - Jeg forstår, hvis det kan være svært for en udlænding at forstå helt, hvordan tingene hænger sammen, siger Miguel Gonzales empatisk. Han er ulasteligt klædt i blødt jakkesæt og slips og har et velplejet fuldskæg. Han er lille, meget lille, af statur. Det virker helt underligt, at én af Colombias paramilitære dødspatruljer forfølger denne mand, og at han derfor har måttet flygte fra sit land gennem et beskyttelsesprogram. Her følger Miguel Gonzales udlægning af Colombias udvikling som retsstat. PÅ FLUGT Miguel Gonzales nyder at gå gennem Kongens Have i København. Alene. Hjemme i Colombia er han døgnet rundt beskyttet af tre bodyguards og kører i bil med tonede ruder. Trods den mandsopdækning har han valgt at søge beskyttelse i Spanien. - Jeg fik nogle oplysninger fra mine advokatkolleger, begynder den colombianske advokat. - De fortalte mig, at jeg de seneste seks måneder var blevet forfulgt. Og de viste mig 8 ADVOKATEN nr 08/08

9 navnene på fem personer, deriblandt en kaptajn i politiet, som skyggede mig. En person, der sidder fængslet, havde betalt dem for at udføre det beskidte arbejde mod mig. Navnene på Miguel Gonzales forfølgere var dét, som gjorde udslaget, og som fik ham til at tage flugten til Spanien. De fem personer havde, beviseligt, taget del i en tidligere bortførelse af en leder fra en faglig organisation. Efter 84 dage dukkede den faglige leder endelig op i hovedstaden Bogota. Som lig. Og med synlige tegn på tortur. Miguel Gonzales er nu omfattet af et beskyttelsesprogram under Den Interamerikanske Menneskerettighedskommission under Organisationen af Amerikanske Stater. Og kommissionen har travlt i Colombia, hvor FN har valgt at placere en afdeling af højkommissariatet for menneskerettigheder. FN-kontoret har i år udgivet ti rapporter om forholdene i Colombia. I samtlige rapporter tales der om politiske mord, forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og forsvindinger. Hver tredje time kidnappes en person i Colombia. Også Amnesty og lokale regionale menneskerettighedsorganisationer har hyldemeter af rapporter om krænkelser af menneskerettigheder i landet. Lad os med Miguel Gonzales øjne se nærmere på det retssystem, han er en del af. TO SÆT RETTIGHEDER Colombias præsident hedder Álvaro Uribe. Ham vender vi tilbage til. For lad os først se på de efter danske forhold noget særprægede spilleregler, som præsidenten ifølge Gonzales har indført i det colombianske retsvæsen: - Det, der sker lige nu, er, at et nyt princip er på vej ind i retsvæsenet. Man indfører et nyt sæt retsgarantier for dem, man kalder statens fjender. De personer, som er kategoriseret som borgere, er omfattet af almindelige retsgarantier og har ret til forsvarer og en mere almindelig rettergang. Statens fjender har ikke de rettigheder. Det gør, at man kan have en helt ny type retsprocesser uden de almindelige retsgarantier, fortæller Miguel Gonzales. Skulle man vælge at være så uheldig at havne i kategorien af statens fjender det afgør anklagemyndigheden så kan man godt vinke farvel til tanken om, at ens forsvarer kan fremlægge egne beviser og forholde sig kritisk til de beviser, anklagemyndigheden fremlægger. Eller med en advokats ord: - Det store flertal af folk, som bliver dømt i denne kategori, har slet ikke mulighed for at forsvare sig. Nu er det, at følelsen af at være Alice på vej ned i kaninens hul kommer igen. Man griber efter ting, der virker genkendelige. For hvad gør domstolene? Hvad siger advokatsamfundet? En præsident kan da ikke bare indføre et nyt sæt retsgarantier for en gruppe af befolkningen? - Lige nu er der en meget tilspidset debat om domstolenes rolle, begynder Miguel Gonzales. Den colombianske højesteret fungerer nemlig også som en slags undersøgelsesdomstol og er lige nu ved at efterforske 60 medlemmer af parlamentet for deres forbindelser til de paramilitære grupper, som støtter regeringen. Problemet er, at de fleste af de parlamen- ADVOKATEN nr 08/08 9

10 TEMA: brændpunkter tarikere er medlemmer af præsidentens parti. Og aktivt har hjulpet præsidenten til hans valgsejre. Præsidentens svar til højesteretten har været at indføre en lov, som siger, at den type sager slet ikke skal behandles af højesteret, men af et nyt, særligt tribunal, fortæller Gonzales. Han konstaterer i nøgternt tonefald: - Lige nu er der en konflikt mellem den udøvende magt og den dømmende magt. Og i den kamp er advokaterne også klemt. Colombia lider under ikke at have et stærkt advokatsamfund. Advokaterne har delt sig i sammenslutninger, som enten er lokale eller som repræsenterer de forskellige sektorer af branchen. Kampen for domstolenes uafhængighed kæmpes derfor hovedsagelig af domstolene selv. Og regeringen har sat tommeskruerne på. Hidtil har systemet med udpegning af dommere groft sagt været således, at et særligt dommerudnævnelsesråd oprettede lister med advokater, der blev fundet egnede til opgaven. Domstolene kunne så udpege fra listen. Medlemmerne af dommerudnævnelsesrådet var udpeget af kongressen. Altså en indirekte politisk udpegning af dommerne. Nu har præsidenten foreslået en ny reform, som giver det politisk udpegede dommerudnævnelsesråd magt til selv at udpege dommere direkte fra listen. Den slags skaber naturligvis ikke varme følelser mellem domstolene og præsidenten. Men vent bare. Striden går langt dybere. ANKLAGERNES MAGT En anden grund til, at domstolene og præsidenten ikke længere er bedste venner, er den modstand, som domstolene havde, da præsidenten op til 2006 ændrede landets forfatning. Forfatningen tillod tidligere kun 10 ADVOKATEN nr 08/08

11 præsidenten at sidde for en periode på fire år. Forfatningen blev ændret i 2006 trods domstolenes modstand. Og er nu på vej til at blive ændret igen, så præsidenten i 2010 vil kunne sidde en tredje periode. Miguel Gonzales mener, at det er alt for let at ændre på forfatningen. På overfladen har præsident Uribe ellers gjort meget for at ændre retsvæsenet i retning af det bedre. Siden sin tiltræden i 2002 er budgettet til justitsområdet blevet fordoblet. Og i 2005 blev der indført en reform af retsvæsenet, der gjorde op med Betancourt (nederst th.) var et af 15 gidsler, der blev reddet af Colombias militær efter at have være holdt som gidsel siden februar FN og Colombia Advokat Miguel Gonzales kritik afspejles i vid udstrækning i de FN-rapporter, der er udgivet. FN s højkommissariat for menneskerettigheder skriver i sin nyeste information om situationen i Colombia, at der er tale om massive overtrædelser af menneskerettighederne. FN s særlige udsendte rapportør har også understreget, at den colombianske antiterrorlovgivning fra 2003 og 2004 er problematisk for retssikkerheden. Mere information på landets antikke system, som stammede helt tilbage fra kolonitiden. Før 2005 eksisterede et system, hvor anklageren var primus motor i sagerne og alene havde magten til at fremlægge eller nægte fremlæggelsen af beviser. Systemet eksisterer stadig for sager, som vedrører forhold før Efter retsreformen har Colombia nu et system, hvor dommeren leder rettergangen, som er blevet åben for offentligheden. Og dog. For noget tyder på, at præsidenten alligevel ikke har været helt tilfreds med reformen. Han er nu ved at indføre en særlig rettergang for de alvorligste typer af forbrydelser. - I den slags sager udpeger statsanklageren dommeren. Anklageren udpeger, hvem der skal efterforske en sag, forklarer Miguel Gonzales. Officielt begrundes mange af de nye reformer med et argument, som kun er alt for bekendt: terrorisme. Både i Danmark og Colombia betegnes den marxistiske oprørsbevægelse FARC som terrorister. - Regeringens opfattelse og retorik er, at konflikten ikke eksisterer som en intern splid i Colombia. Der er kun tale om terrorrister. Og du er sikkert bekendt med, hvor svært det er at definere, hvad terrorisme er, siger Miguel Gonzales. RETSVÆSEN I FORFALD Den konstante krig mellem domstole og regering. Opbygningen af parallelle retssystemer. Og særregler med henvisning til terrorisme er ved at ødelægge retsvæsenet i Colombia, mener Miguel Gonzales. - Desværre har de her ting invaderet retssystemet. Derfor går vores retssystem ikke længere ud på at have to positioner over for hinanden, at efterforske sagen og nå frem til en dom eller frifindelse. Dommerens rolle ADVOKATEN nr 08/08 11

12 TEMA: brændpunkter er udelukkende at dømme statens fjender. Selvfølgelig er der undtagelser, og der er dommere, der går imod, men der er andre funktionærer, særligt anklagemyndigheden, som ikke respekterer basale retsgarantier. Seneste skud på stammen af regler, som er indført for at bekæmpe terrorisme internt i Colombia, er loven for retfærdighed og fred. Konkret medfører loven en markant sænkning af straframmen for mord og forbrydelser mod menneskeheden til maksimalt otte års fængsel. Tidligere blev den slags takseret til mellem 40 og 60 års fængsel i Colombia. Loven tillader også, at lederne af de såkaldt paramilitære grupper kan beholde deres formuer, selv om de måtte stamme fra kriminalitet. Og at lederne ikke stilles til regnskab for deres forbrydelser. Loven udløste igen et slagsmål med højesteretten, som indskrænkede præsidentens oprindelige forslag. - Som jeg ser det, opfylder loven om retfærdighed og fred ikke de internationale standarder i forhold til retfærdig rettergang og behandlingen af ofre for forbrydelser, siger Miguel Gonzales. Som om det colombianske retsvæsen ikke selv har nok at kæmpe med, gør relationen til USA også livet svært for de advokater, der kæmper for at få stillet de ansvarlige for de mange mord i landet til ansvar. INGEN KRIGSFORBRYDELSER Det vil være oplagt at forsøge at få nogle af de militære ledere, som står bag de mange mord, dømt for krigsforbrydelser, mener Miguel Gonzales. Og henviser til FN-rapporten, som netop peger på den type forbrydelser i Colombia. Problemet er, at de militære ledere alle på en eller anden måde er involveret i den omfattende narkotikahandel, som er drivkraften i Colombias konflikter. 90 procent af narkotikaen i USA stammer fra Colombia, og USA har naturligt nok sikret sig en udleveringsaftale med Colombia. Resultatet er, at de tilfangetagne militære ledere bliver udleveret til USA. - Jeg mener, det er meget alvorligt, at når de paramilitære chefer begæres udleveret til USA på baggrund af påstande om narkohandel, så bliver anklagerne om mord og forbrydelser mod menneskeheden slet ikke behandlet, siger Miguel Gonzales. Når de militære ledere er udleveret til USA, har det den effekt, at personerne ikke kan retsforfølges ved det internationale krigsforbrydertribunal, ICC. Det anerkendes ikke af USA. RODRIGO GRANDA Men tilbage til de fem mænd med tvivlsom baggrund, som overvågede Miguel Gonzales og som medførte, at han måtte flygte. Miguel Gonzales har længe arbejdet som forsvarsadvokat. Det er i sig selv uklogt i et land, hvor regeringen har tendens til at opfatte advokater som havende fælles livsanskuelse med klienterne. Miguel Gonzales kommer for alvor i myndighedernes søgelys, da han i 2005 bliver forsvarer i en meget omtalt sag om FARClederen kaldet Rodrigo Granda. Rodrigo Granda er kendt som en slags udenrigsminister for FARC. Og de colombianske myndigheder pågriber Rodrigo Granda, mens han befinder sig i Venezuela. Den slags manøvrer behager ikke noget land, og en diplomatisk krise bryder ud mellem Venezuela og Colombia. Storpolitik krydses med en prominent retssag. - Siden den dag har mit liv ikke været det samme. Jeg har modtaget alle slags trusler, fortæller Gonzales. Så hvorfor lader han ikke bare være? Han ved vel, hvordan klaveret spiller i sit eget land. Hvorfor udsætte sig selv for at leve under beskyttelse døgnet rundt og for konstant chikane? - Jeg har en professionel forpligtelse til at påtage mig det arbejde. Nu vi har taget den uddannelse som advokater, så har vi pligt til at tage de sager vi bliver bedt om. Vi har både en etisk og en professionel forpligtelse til at hjælpe de folk. - Mit kontor derhjemme står og venter på, at jeg kommer tilbage, siger han. FN om retssikkerhed FN s højkommissariat for menneskerettigheder har særlig blik for den manglende retssikkerhed i landet. I 2003 skriver kommissariatet således: The rule of law and impunity The High Commissioner calls upon the Government and Congress of the Republic, when adopting policies or drafting legislation, to pay due attention to the obligations assumed by Colombia as a State party to international human rights and international humanitarian law instruments. He urges them to take account of the international principles of legality, necessity, proportionality, timeliness and non discrimination when adopting or applying policies and measures related to security and public order. He calls on them in particular not to introduce any rules in the Colombian legal system that would enable members of the military forces to exercise police or other functions incompatible with the independence of the justice system. 12 ADVOKATEN nr 08/08

13 xxxxxx EDC DOMICILSØGNING EDC Erhverv finder dit nye lejemål eller domicil Med EDC Detailanalyse og EDC Domicilanalyse kan du få svar på spørgsmålet om, hvor din butik eller virksomhed er bedst placeret. Læs mere om analyserne på edc.dk/erhverv ADVOKATEN nr 08/08 13

14 tema: Brændpunkter Af Martin Selsøe Sørensen, journalist, Istanbul foto: polfoto Her ses advokater som ét fedt med terrorister Hverken offentlighed, dommere eller anklagere kan adskille forsvarerne fra deres sager og deres klienter. Det har betydning i retssalene, hvor retfærdighed i forvejen er svær at få øje på. Når advokat Sezgin Tanrikulu står og kigger sig omkring i det lille retslokale, kan man nemt få den tanke, at han forgæves spejder efter retfærdigheden. I retssalen i den tyrkisk-kurdiske storby, Diyarbakir, sidder dommeren og anklageren i ens kåber bag den samme skranke, mens Sezgin Tanrikulu må stå i gulvhøjde en halv meter nede og kigge op. Bag dommeren og anklageren hænger et enormt billede af det moderne Tyrkiets grundlægger, Atatürk. Opstillingen er på ingen måde usædvanlig, for sådan ser der fundamentalt ud i alle retssale over hele Tyrkiet. Selv om nationens grundlægger rigtignok demokratiserede landet, så er fortolkningen af hans arv på mange måder udemokratisk og diskriminerende over for etniske og religiøse minoriteter. For ifølge Atatürk er en rigtig tyrker en sunnimuslim, der taler tyrkisk og kalder sig tyrker. Statens sikkerhed og behov kommer altid før individets. Så når det gælder retssikkerhed for borgerne, er der ikke noget at sige til, at eksempelvis kurdere og kristne føler sig noget beklemte over at skulle møde retfærdigheden i en retssal, der så tydeligt har til formål at sikre Atatürks form for retfærdighed. - Anklager og dommer sidder på samme niveau, de bærer samme dragt, og de beder hinanden om 14 ADVOKATEN nr 08/08

15 samme lokale. Det kan ikke undgå at lægge et psykisk pres på dommeren. Det rejser det åbenbare spørgsmål, om det er en retfærdig rettergang, siger Helsinki Komiteens observatør Mikael Lyngbo, der er tidligere politimester i Haderslev. vurderinger af sagerne. Anklagere og forsvarere burde være på samme niveau, men det er vi ikke, og vi har heller ikke lige rettigheder. Hvis anklageren ønsker det, kan han med dommerens tilladelse forhindre forsvaret i at få alle dokumenterne i en sag, siger Sezgin Tanrikulu, der også er formand for advokatsamfundet i Diyarbakir, som er den største kurdiske by i Tyrkiet. I KURDER-LAND For Sezgin Tanrikulu kan det være en utaknemmelig opgave at være advokatformand i en by og et område, som landets myndigheder har været med til at gøre så trøstesløse som muligt. En del af byens halvanden million indbyggere er tvangsforflyttede hertil fra et stort opland af fattige landsbyer. Der er ikke én eneste fabrik eller nogen anden større produktion i byen, så folk lever af småhandel, servicefag og transport. Hvis de altså ikke lader sig friste af de muligheder, bjergene og grænserne til Irak, Iran og Syrien giver for handel og smugleri. Det er i dette område i Tyrkiet, at støtten til den kurdiske sag er stærk. Og trådene herfra rakte i 2005 til Danmark, da 53 borgmestre i et brev opfordrede statsminister Anders Fogh Rasmussen til at opretholde sendetilladelsen til den kurdiske tv-station, Roj-tv, som sender fra København. Den kurdiske tv-station sender pr. satellit fra Danmark men den tyrkiske regering ønsker sendetilladelsen inddraget: Tv-stationen anklages af Tyrkiet for at være del af Det Kurdiske Arbejderparti PKK, der står på EU og USA s terrorlister. Sezgin Tanrikulu er hovedforsvarer i retssagen mod de 53 kurdiske borgmestre. Sagens kerne er, at Roj-tv og PKK i den tyrkiske regerings øjne er to sider af samme sag. Derfor ses borgmestrenes brev som en støtte til terrorisme, og derfor blev de i april i år idømt bødestraf og betinget fængsel. Straffen er for lille til, at den kan blive anket i det tyrkiske retssystem, så sagen er nu på vej til Menneskerettighedsdomstolen. Sagen er blevet fulgt af den danske Helsinki-komité, der også har kigget på det tyrkiske retssystem mere generelt, og her er der ingen tvivl om, at retfærdighed lader noget tilbage at ønske. - Det er dommeren, der fremlægger hele sagen og dens beviser, og under dommerens votering vil anklageren være til stede i NYTÅRSKORT SOM FORBRYDELSE Anklagere og dommere er i Tyrkiet medlemmer af den samme faglige organisation. Og i en by som Diyarbakir i Tyrkiets urolige sydøstlige hjørne bor de i samme aflukkede område under militærets beskyttelse. I det afspærrede område er alt, hvad de skal bruge af fornødenheder og social adspredelse, så de kan leve fuldstændig afsondret fra det samfund og de mennesker, de skal forholde sig til i retssalene. I retsopgøret om de 53 borgmestres brev bestod forsvarsteamet af et hold bestående af 18 forsvarsadvokater, der argumenterede med, at borgmestrene ikke kunne forudsættes at kende til Roj-tvs struktur og organisation, subsidiært at Roj-tv ifølge flere afgørelser fra det danske Radio- og tv-nævn ikke sender noget, der er meget anderledes end det, der sendes på Danmarks Radio og TV 2, som nævnet har formuleret det. Lederen af forsvarsteamet, Sezgin Tanrikulu, er ikke bare blevet kendt i offentligheden på grund af sagen med borgmestrene. Han er én af de mest benyttede forsvarere i de hyppige retssager mod kurdiske politikere og personligheder i øvrigt. Der skal ikke meget til, før følsomme tyrkiske anklagere ser tegn på støtte til separatisme eller terrorisme, så domstolen i Diyar- ADVOKATEN nr 08/08 15

16 tema: brændpunkter bakir er travlt beskæftiget med at retsforfølge byens politikere for forseelser som at skrive nytårskort på kurdisk eller for at fremsætte forkerte budskaber i politiske taler. Det er ikke ualmindeligt, at byens overborgmester, kurdiske Osman Baydemir, har en håndfuld forskellige sager kørende ad gangen. Den slags holder selvfølgelig Sezgin Tanrikulu beskæftiget, men det tærer også. For som forsvarer i den slags politisk følsomme sager bliver advokaterne ofte synonyme med dem, de forsvarer, og de forbrydelser, de er anklaget for. Det gør advokaterne lige så udsatte som politikerne. Sezgin Tanrikulu Han er født i 1963 i en landsby uden for Diyarbakir, er gift med en advokat og far til tre børn. Han er medstifter af en menneskerettighedsorganisation og en støtteorganisation for torturofre, og er i øjeblikket ved at tage en doktorgrad på Istanbuls Kültür Universitet. - Man bliver ikke opfattet som del af et system, der prøver at fremme retfærdighed, men man bliver identificeret med den person, man forsvarer. Man bliver set på som kriminel, og det er skidt, for så begynder man at udøve selvkontrol, og passe på med, hvad man siger. Som mange andre advokater har jeg været under stort pres, og jeg bliver ofte truet i telefonen eller i breve, siger Sezgin Tanrikulu. - Fordi jeg fører de sager, jeg gør, er nogle mennesker bange for at hyre mig, fordi jeg fremstår som én, der er imod regeringen. Det gør folk bange. Sagen om brevet til Anders Fogh Rasmussen handler om terrorisme og involverer kurdiske politikere, og derfor bidrager den til det dårlige rygte, Sezgin Tanrikulu har blandt tyrkere, der ikke kan skille en sag fra dens forsvarer. Den sammenblanding sker imidlertid ikke kun i hovederne på almindelige mennesker, også blandt den type sagers øvrige aktører sker der en sammenblanding, mener Tanrikulu: - Der er sjældent noget godt socialt forhold mellem anklager og dommer på den ene side og advokater på den anden. Advokater, der taler for demokrati, bliver set som nogle, der gør dommere og anklageres arbejde mere besværligt. Vi er et irritationsmoment, der giver dem mere arbejde. De ser sig selv som nogle, der ejer retssystemet og er på et højere niveau, og det er også sådan, de ser på advokatsamfundet. MAGTEN BLANDES SAMMEN Formanden for Tyrkiets største advokatforening hedder Ugur Poyraz, og han er formand for Istanbuls advokater. Han kender kun alt for godt problemerne med partiske dommere, der tænker ilde om forsvarsadvokater, og han kender også kun alt for godt til problemerne med at ændre det syn. - Dommere og anklagere føler, at de har ansvar for den offentlige orden og, at de repræsenterer staten. De prioriterer ikke individuelle friheder, for den slags er i konflikt med staten. I de sidste ti år er det ikke set, at kandidater fra store byer, der selv kender til individuelle friheder, er blevet udnævnt til dommer i det tyrkiske system. I stedet kom- 16 ADVOKATEN nr 08/08

17 Nyt CCBE-projekt i Tyrkiet Advokatsamfundet støtter indirekte gennem sammenslutningen af europæiske advokatråd, CCBE styrkelsen af advokatprofessionen i Tyrkiet. I samarbejde med det tyrkiske advokatsamfund begynder CCBE i slutningen af 2008 et program for tyrkiske advokater. Programmet indebærer i hovedtræk: Udviklingen af et professionelt uddannelsesprogram for de tyrkiske advokater. Programmet udarbejdes efter besøg i syv af de tyrkiske regioner og i samarbejde med det tyrkiske advokatsamfund. En serie af informative DVD er, der skal om handle både de vigtigste juridiske områder samt den mere formelle del af advokatgerningen, f.eks. administrationen af et advokatfirma. Tyrkiske advokater får adgang til et net værk af europæiske kolleger gennem besøg hos advokater i England og Wales. Efter besøgene vil de britiske advokater stå for efteruddannelse af de tyrkiske advokater. Undervisningen kommer til at foregå i de regionale afdelinger af det tyrkiske advokatsamfund. En opsamling og evaluering af resulta t er ne, bl.a. ideen om løbende efter ud dan nel se af advokaterne, ideen om en ad vo kat eksamen og er faringerne med at skabe netværk mellem tyrkiske og uden land ske advokater. CCBE-programmet strækker sig over i alt 18 måneder og er en opgave, som udføres under EU s såkaldte Civil Society Dialogue-program. Det er et program, som siden 2005 har haft som mål at styrke civilsamfundet i Tyrkiet. Mere information om CCBE-programmet kan findes på mer dommerne fra små, anatolske provinsbyer. Deres retfærdighed er dermed statens retfærdighed, siger advokatformanden. - Det er meget svært at ændre deres perspektiv. Dommerne er meget konservative. Og når de får en udnævnelse et sted i en tyrkisk by, så bliver de installeret i et isoleret område, hvor de ikke deltager i det sociale liv, og dermed får de et begrænset udsyn. Og så er der også et økonomisk problem. Dommernes løn er lav i sammenligning med deres store ansvar. En dommer i Istanbul får mellem tyrkiske lira ( kr.) om måneden. Det er ikke nok, og slet ikke forhold til, at han typisk skal behandle sager om året. På grund af presset fra sagsbyrden, den konservative baggrund, det manglende udsyn og en mangelfuld uddannelse, der ikke lever op til moderne standarder, mener Ugur Poyraz ikke, at der er noget overraskende i, at tyrkiske dommere ikke er i stand til at træffe afgørelser, der respekterer internationale konventioner og menneskerettigheder. - Afgørelserne er politiske og ikke juridiske. Det er derfor ikke muligt at få en fair retssag i Tyrkiet, siger han. Menneskerettigheder for kurdere Utallige gange har Tyrkiet hørt fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, at landet krænker sine borgeres menneskerettigheder. Mange af problemerne er generelle for hele landet, men i det kurdiske område i sydøst er problemerne større og hyppigere, alene af den grund, at området ikke opnår samme intense mediedækning som andre dele af Tyrkiet. Det skyldes både, at det er tyndt befolket, at det er goldt og bjergrigt, men også, at mange tyrkere oplever kurdernes problemer som selvforskyldte. Krænkelserne sker derfor, uden at det giver genlyd i Vesttyrkiet på samme måde, som når kendte journalister i Ankara eller Istanbul får krænket deres ytringsfrihed. Human Rights Watch oplister de alvorligste problemer som uforholdsmæssig brug af våbenmagt, tortur og mishandling på politistationer, forfølgelse af menneskerettighedsaktivister og mangel på både ytringsfrihed og mindretalsrettigheder. Den kurdiske overborgmester Osman Baydemir fra Diyabakir i Tyrkiet. Tilbage i 2005 sendte han og 52 kurdiske borgmesterkolleger et brev til statsminister Anders Fogh Rasmussen med opfordring til at opretholde sendetilladelse til den kurdiske tv-station Roj-tv. En tyrkisk domstol dømte ham og de 52 andre borgmestre først til 15 års fængsel og senere til 75 dages hæftestraf. ADVOKATEN nr 08/08 17

18 Menneskehandel A f C a s p e r S m i d t, D a n s k R ø d e K o r s A s y l a f d e l i n g, G r i b s k o v o g A n n e B r a n d t C h r i s t e n s e n, a d v o k a t, w w w. H o p e n o w. d k Ringe retssikkerhed FOR handlede børn Retssystemet er ikke rustet til på ordentlig vis at tage sig af børn, som via menneskehandel havner i Danmark. Antallet af handlede børn I Red Barnets rapport fra 2006 estimeres det, at der i årene 1995 og frem til 2005, hvor regeringens første handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker blev iværksat, havde været formodede ofre for menneskehandel blandt de uledsagede mindreårige i Danmark. Siden starten af 2006, hvor Dansk Røde Kors i forbindelse med regeringens handlingsplan har haft personale ansat til at udrede, støtte og vejlede ofre for menneskehandel blandt uledsagede mindreårige, har der været kontakt til 48 børn, der formodes at være handlet. Alene i år er minimum 13 uledsagede mindreårige indtil videre blevet varetægtsfængslet. Syv af disse har der været mere eller mindre begrundet mistanke om, kunne være ofre for menneskehandel. Der er i år indtil videre modtaget 121 uledsagede mindreårige i asylcenter Gribskov. En påfaldende umoden 17-årig kinesisk pige, i transit på vej til England, blev i 2007 stoppet i Billund lufthavn med falsk pas. Hun kom derfor for en dommer, der besluttede at varetægtsfængsle hende i Vejle Arrest for dokumentfalsk. Her sad hun indespærret i en måned for sin forseelse, side om side med voksne kriminelle. Arresthusets personale, som var meget hjælpsomme, men som ikke havde et tolkeberedskab, kunne ikke tale med pigen. Hun følte sig derfor isoleret og afskåret fra at forstå, hvad der skete omkring hende, og hvilke fremtidsudsigter hun havde. Projektmedarbejderen fra Røde Kors satte et telefonmøde op med hende sammen med en kinesisk tolk. Hun fortalte, at hun var utrolig fortvivlet og bange, og at hun hver aften græd alene i sin celle. Det var derfor en stor befrielse for hende at vide, at der var nogen udefra, som havde interesse i hende og var villige til at hjælpe. Hun fandt ligeledes stor trøst i at få oplyst, at det ikke formodedes, at hun ville få en dom på mere end 40 dage. Hun havde ikke forstået, hvad der foregik pga. sprogbarrieren og manglende kendskab til det at rejse udenlands. Den kinesiske pige er et eksempel på, hvordan børn mere eller mindre tilfældigt kan havne i Danmark som ofre for det, som over en bred kam kaldes menneskehandel. Realiteten er, at medmindre det danske system bliver bedre til at identificere mulige ofre for menneskehandel blandt børn men også bedre til aktivt at reagere på sådan identifikation, så vil langt de fleste af de børn, der må formodes at være handlede, blive sendt hjem, hvor de kom fra, til den samme situation med høj risiko for igen at blive handlet og igen sendt af sted til økonomisk udnyttelse ved f.eks. tyveri eller prostitution af deres bagmænd. 18 ADVOKATEN nr 08/08

19 ADVOKATEN nr 08/08 19

20 menneskehandel Historien om Kate 15-årig tvunget til at trække i Istedgade. Sådan lød en af de mange overskrifter om menneskehandel i Kate, en ung kristen, nigeriansk pige, som overskriften omhandlede, var efter en række traumatiske oplevelser i hjemlandet, blevet lokket til Europa af en kvinde, som hun havde haft tillid til. Her blev hun truet til at skulle tilbagebetale ca kroner for rejsen og for at genvinde sin frihed. Kate havde måttet arbejde som gadeprostitueret på Vesterbro, og havde i den forbindelse tilbudt sin krop til en civilbetjent. Dette resulterede i, at hun grundet mangel på identifikationspapirer og sin unge alder blev fjernet fra gaden og placeret på Center Gribskov et asylcenter under Dansk Røde Kors Asylafdeling for uledsagede mindreårige. Personalet på asylcentret blev grundet sagens natur orienteret om pigens situation, og kommunen blev underrettet af asylcentret. Man effektuerede et forhøjet sikkerhedsniveau omkring hende, og en specialuddannet projektmedarbejder, der arbejder med ofre for menneskehandel, tog samtaler med hende og synliggjorde det netværk af organisationer, som var villige til at hjælpe. Men da asylcenteret er en åben institution, er det ikke muligt at fratage de unge deres ejendele, havde bagmændene frit spil til at ringe til Kate på hendes mobiltelefon og lægge pres på hende. Det lykkedes hende over de kommende måneder flere gange at stikke af fra asylcentret, for igen at blive arresteret af politiet. Skammen over at have prostitueret sig, usikkerhed om fremtiden, frygten for bagmændene og hendes manglende tillid til voksne mennesker gjorde, at Kate forblev tavs om sin skæbne som offer for menneskehandel. Grundet Kates modvilje mod at samarbejde, og for at stoppe hende i at gøre yderligere skade på sig selv, besluttedes det af Gribskov Kommune at placere Kate på en sikret institution. Hun fik udnævnt en professionel repræsentant fra Dansk Røde Kors og en advokat, der varetog hendes asylsag, og hun fik løbende besøg af projektmedarbejderen fra Dansk Røde Kors. Personalet på institutionen blev løbende underrettet om hendes sag og arbejdede aktivt på at vinde hendes tillid, for at støtte hende på bedste vis. Men Kates historie til Udlændingeservice forblev usammenhængende og uden tegn på, at hun havde prostitueret sig eller været udsat for menneskehandel. Hendes asylsag blev derfor i første omgang afvist. Men efter små fire måneder og ved afslutningen af Kates ophold på institutionen fattede hun mod til at tale med en kvindelig medarbejder om sin desperate situation. Den kvindelige medarbejder gjorde Kate klart, at hun ville blive nødt til at fortælle sin sande historie til advokaten, hendes værge og til Udlændingeservice, da hun ellers stod til hjemsendelse. Kate besluttede sig endeligt for at fortælle sandheden, og modtog i 2006 efter 15 måneder i prostitution og fangenskab, ophold i Danmark. Grundlaget for hendes ophold var, at der var formodning om, at hun som mindreårig ikke havde familie i hjemlandet, der kunne garantere for hendes sikkerhed, hvilket vil sige, at hun ville være i en reel nødsituation ved tilbagevenden til hjemlandet (Udlændingelovens 9c, stk. 3). Modelfoto 20 ADVOKATEN nr 08/08

21 FN s definition af menneskehandel / trafficking: At rekruttere, transportere, huse eller modtage en person ved brug af magt eller trusler, bortførelse eller udnyttelse af en sårbar stilling eller ved at købe samtykke fra en tredjeperson, der har kontrol med en anden person, med det formål at udnytte vedkommende. Det er uden betydning om den handlede person har givet sit samtykke til udnyttelsen, hvis der er blevet anvendt nogle af de førnævnte midler. Indikatorer på menneskehandel: Er ikke i besiddelse af personlige dokumenter eller rejsepapirer. Må ikke beholde egen indtægt. Må ikke kontakte familie og venner. Må ikke oplyse om bopæl. Er blevet tvunget til uønsket seksuelt samvær. Er blevet slået/mishandlet. Er blevet truet til at udføre arbejde mod egen vilje. Skylder penge for rejsen til Danmark. For yderlige information kontakt Casper Smidt, Røde Kors, eller RETTIGHEDER KRÆNKES Et barn, der er offer for menneskehandel, er udsat for en grov krænkelse af sine rettigheder. Men hvordan kan man bedst hjælpe et barn, som man tror, måske har været udsat for handel? Og hvornår er det i det hele taget, man skal få mistanke om menneskehandel? Menneskehandel eller trafficking er et urgammelt fænomen, som i øjeblikket stikker sit grumme hoved frem i alverdens aviser. Historierne, der knytter sig til emnet, er ofte voldsomme og umenneskelige. Men hvordan kan børn, som er eller formodes at være ofre for menneskehandel få hjælp i Danmark? For de børn, der er ofre for handel, findes også i Danmark. De er bare ikke så synlige, for der er langt større fokus på en anden sårbar gruppe, der også har behov for hjælp og medmenneskelighed kvinder i tvangsprostitution. Det er vigtigt, at danske advokater og myndigheder ikke overser børnenes baggrund og sande historie og alene fokuserer på, at et udenlandsk barn begår kriminalitet i form af f.eks. tyveri eller deltager i prostitution. KRIMINELLE FORHOLD Det ses ofte i den offentlige debat, at menneskehandel bare er et udtryk for global migration, og derfor er det i forhold til mindreårige uhyre vigtigt at fastslå, at både dansk og international lovgivning er helt klar på punktet om, at en mindreårig aldrig nogensinde kan give sit samtykke til at blive handlet. Handles et barn (en mindreårig under 18 år) til seksuel eller anden økonomisk udnyttelse, er der tale om en kriminel handling. Et barn, der er offer for en sådan forbrydelse, har ret til hjælp. I denne sammenhæng er teorier om global migration irrelevante, for der er tale om et barn med behov for mere eller mindre akut hjælp. Det er i denne sammenhæng ligegyldigt, om et barn er EU- eller 3.-landsborger. Retten til hjælp, som beskrevet i lovgivningen, afhænger ikke af statsborgerskabet, men af at man pga. sin alder tilhører en særligt sårbar gruppe og det at være (formodet) offer for en grov forbrydelse. Dette udgangspunkt er i overensstemmelse med de forpligtelser, Danmark har påtaget sig i forhold til handlede børn i henhold til internationale konventioner og aftaler, og er i øvrigt et fundamentalt princip om respekt for børns basale menneskerettigheder. MYNDIGHEDERNES INDSATS I marts 2007 kom Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker Handlingsplanen omhandler blandt andet de danske myndigheders beredskab og indsats i forhold til handel med børn. Et af handlingsplanens mål er, at ingen børn bør handles til Danmark. Der er endnu ikke afsagt domme i Danmark om handel med børn. Tvivlen om, hvorvidt et barn er handlet eller ej, bør altid komme barnet til gode, uanset om barnet er handlet til Danmark, eller om barnet uledsaget eller i følgeskab med voksne er i transit i Danmark som stop på en længere rejse. Den hjælp, der i dag gives til uledsagede mindreårige, der er eller formodes at være ofre for menneskehandel, ydes inden for rammerne af udlændingelovgivningen. Det er regeringens mål, at hvert enkelt barn skal have udarbejdet en individuel handlingsplan, hvor det enkelte barns tarv vil være en prioritet for det videre forløb. Det er afgjort den rigtige målsætning at have, men det kræver opmærksomhed og vilje til at agere på mistanke om menneskehandel hos de personer, der kommer i kontakt med uledsagede eller for den sags skyld ledsagede mindreårige, uanset om børnene er EU-borgere eller 3.-landsborgere. Her er den grundlæggende forudsætning, at der så tidligt i forløbet som muligt sker identifikation af barnet som værende formodet handlet eller faktisk handlet, og at alle, advokater, socialarbejdere eller administrative medarbejdere, der kommer i kontakt med uden- ADVOKATEN nr 08/08 21

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af. handel med mennesker

Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af. handel med mennesker Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker Juni 2010. Handlingsplanen til bekæmpelse af handel med mennesker løber frem til udgangen af 2010. I det uformelle trafficking-netværk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 Sag 70/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Thorkild Høyer, beskikket), T2 (advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket) og T3 (advokat Thomas

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 119/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. november 2014 Dok.: 1349685 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

22 ADVOKATEN 08/12 NEW YORK

22 ADVOKATEN 08/12 NEW YORK SERIE NEW YORK Advokat i udlandet FARVEL, DANMARK Det kræver sin kvinde eller mand at slå igennem som advokat i udlandet. Ikke bare skal de juridiske kompetencer være på plads. Den juridiske viden skal

Læs mere

Mørket og de mange lys

Mørket og de mange lys Mørket og de mange lys (Foto: Eva Lange Jørgensen) For knap to måneder siden boede den irakiske forfatter og journalist Suhael Sami Nader i København som fribyforfatter. Her følte han sig for tryg for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere

UDKAST TIL MINISTERENS TALE under middag på Glyptoteket i anledning af Højesterets 350 års jubilæum den 14. februar 2011

UDKAST TIL MINISTERENS TALE under middag på Glyptoteket i anledning af Højesterets 350 års jubilæum den 14. februar 2011 Dok.: KNO40167 UDKAST TIL MINISTERENS TALE under middag på Glyptoteket i anledning af Højesterets 350 års jubilæum den 14. februar 2011 1. Deres Majestæt, Deres Kongelige Højheder, mine damer og herrer.

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0250 Dok.: 1339443 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål B

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Og i regeringsgrundlaget kan man umiddelbart efter det afsnit, jeg lige læste op, læse følgende:

Og i regeringsgrundlaget kan man umiddelbart efter det afsnit, jeg lige læste op, læse følgende: Retsudvalget 2011-12 REU Alm.del Bilag 550 Offentligt RETSUDVALGETS HØRING 3. SEPTEMBER 2012 om PET I ET MENNESKERETLIGT PERSPEKTIV 1. Ude godt, hjemme bedst Danmark er et land, der gerne vi påvirke andre

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. juni 2016 Sag 211/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 194/2010 Anklagemyndigheden mod A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 22. januar

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)29 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 3: BEKÆMPELSE AF RACISME OG INTOLERANCE OVER FOR SIGØJNERE/ROMANI VEDTAGET

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.11.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0079/2012 af foreningen "Victoria Revoluției din decembrie '89", og otte andre foreninger, om

Læs mere

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 1 Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 Af: Sune Skadegaard Thorsen og Roxanne Batty Menneskerettighederne i din hverdag Hvornår har du sidst tænkt over dine menneskerettigheder? Taler du nogensinde med

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 163 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0253 Dok.: 1340542 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg torsdag den 6. april 2006 kl. 15.30 (SOU alm.

Læs mere

ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE

ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE ASYLANSØGERE Arbejdet i Røde Kors Børnesamdriften RØDE 1 UMA EN DEFINITION Når udlændinge under 18 år kommer til Danmark og søger asyl uden deres forældre eller andre voksne, som

Læs mere

Ved Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen

Ved Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen PRÆSENTATION AF OMBUDSMANDENS BERETNING FOR 2009 PÅ DET OFFENTLIGE DEBATMØDE MED RETSUDVALGET DEN 30. NOVEMBER 2010 Ved Folketingets Ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen 17. november 2010 1. Det er, ligesom

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 Overskrifter Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 - Støjberg afviser bredt forlig om udlændingepolitikken - DF vil afsætte en halv million til at optælle indvandrere - Regeringen og Dansk Folkeparti lander

Læs mere

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005 Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel September 2005 Forord Handel med børn har på det seneste været genstand for øget international fokus. Udnyttelse af og handel med børn

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) DET TALTE ORD GÆLDER Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål Q vedr. Irak-retssagerne (operation Green Desert), forældelse

Læs mere

Bevidst fusk eller bare sjusk?

Bevidst fusk eller bare sjusk? Kronik 04.11.2016 kl. 09:15 Bevidst fusk eller bare sjusk? Kronikørerne nærer stor bekymring om, hvorvidt uledsagede flygtningebørn og andre ansøgere om familiesammenføring kan regne med, at deres sager

Læs mere

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Åbent brev Onsdag, 25. december 2013 11:15 - Åbent brev. til regeringen, Folketingets partier og medierne. fra 1 / 10

Åbent brev Onsdag, 25. december 2013 11:15 - Åbent brev. til regeringen, Folketingets partier og medierne. fra 1 / 10 Åbent brev til regeringen, Folketingets partier og medierne fra 1 / 10 SOS mod Racisme, Bedsteforældre for Asyl og Et anstændigt Danmark vedr. den danske asyl- og udlændingepolitik. Ovenstående 3 foreninger

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere

FN s Børnekonvention. Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder

FN s Børnekonvention. Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder FN s Børnekonvention Information til Langelinieskolens forældre om børns rettigheder Der er mange forskellige forståelser af, hvordan børnerettigheder adskiller sig fra menneskerettigheder, og hvad de

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

K E N D E L S E. [advokat A]

K E N D E L S E. [advokat A] København, den 4. april 2014* Sagsnr. 2013 2030/MLA 3. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 21. juni 2013 (forhold 1 og 2), modtaget i Advokatnævnet den 24. juni 2013, ved

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. maj 2013 (J.nr. 2012-0032589) Revisor ikke

Læs mere

FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog

FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog Rettigheder er ting alle børn skal have muligheder for at gøre. Alle børn har de samme rettigheder. Disse rettigheder er nedskrevet i FNs

Læs mere

Tema: Seksårige kan dømmes i USA

Tema: Seksårige kan dømmes i USA Side 1 af 5 Tema: Seksårige kan dømmes i USA Fredag d. 16. jan. 2009 kl. 10:22 af Peter Thorupfor TV 2 Nyhederne (opd. d. 16/1 2009; 10:22) Mordet på James Bulger har fået stor betydningen for kursen over

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 200 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 200 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 200 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 29. februar 2016 Kontor: Stats- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Maria Aviaja Sander

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014.

Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Bilag 1 Udskrift af optakt plus interview med social- og integrationsminister Manu Sareen i TV- Avisen 21:30 på DR1 onsdag den 2. juli 2014. Hentet fra Mediestream. http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a5c3

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 12. februar 2014 Sag 313/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Esben Roslev) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Holbæk den 1. oktober 2013 og af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M Justitsministeriet Stats- og Menneskeretskontoret jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR I G H T S. D K M E N

Læs mere

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S). Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 427 Offentligt [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 21. april 2016 Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

Kære kollega. Denne folder er ment som en hjælp til dig i forbindelse med Advokatrådets tilsyn.

Kære kollega. Denne folder er ment som en hjælp til dig i forbindelse med Advokatrådets tilsyn. GODT TILSYN Kære kollega Denne folder er ment som en hjælp til dig i forbindelse med Advokatrådets tilsyn. Advokatrådet skal, efter hvidvaskloven og Folketingets ønske, føre et skærpet tilsyn med, at alle

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Vær med. Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o

Vær med. Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o Vær med Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o Integration Det handler om at være med. Alle skal have lejlighed til at deltage i arbejdslivet og samfundslivet og gøre sig gældende - uanset ens sociale og etniske

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Høring om medieansvar

Høring om medieansvar Kulturudvalget, Retsudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 192, REU Alm.del Bilag 408 Offentligt Side 1 af 7 Høring om medieansvar Oplæg af formand for Danske Medier, Per Lyngby Thomas Jefferson var i 1776

Læs mere

Naboens søn arver dig

Naboens søn arver dig Socialudvalget 2013-14 B 90 Bilag 1 Offentligt Til Socialudvalget I frustration over min magtesløse situation, og aktualiseret af den diskussion der i i foråret blev ført i pressen, tillader jeg mig hermed

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v. BEK nr 20 af 17/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0160 Senere ændringer til forskriften BEK nr 748 af 11/06/2010

Læs mere

Forlig med skattevæsenet

Forlig med skattevæsenet - 1 Forlig med skattevæsenet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I den forløbne uge har SKAT været udsat for en hård kritik for håndteringen af flere skattesager, herunder sagen vedrørende Jesper

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 Sag 56/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 26. april

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere