Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 17. august 2007 i BS /2006: Ligestillingsnævnet Kammeradvokaten ved

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 17. august 2007 i BS 05-89-439/2006: Ligestillingsnævnet Kammeradvokaten ved"

Transkript

1 Afsagt den 17. august 2007 i BS /2006: DOM Udskrift af dombogen S1DO6I446-I-STOI-K I94-T3-LøI94OO-D23 Den 1. januar 2002 tiltrådte sagsøgeren en stilling som konsulent for opsø bil- og bonusordning samt fri telefon. gende salg til malermestre. Lønnen var aftalt til cr. om måneden med chef. som salgsassistent, indtil hun den 1. november 1997 blev udnævnt til butiks Den i. marts 1996 blev sagsøgeren ansat hos sagsøgte, hvor hun virkede Sagsfremstilling delse. Som mandatar for sagsøgte har Dansk Industri nedlagt påstand om frifin Ligestillingsnævnet og Business Danmark har som mandatarer for sagsøge mes til at betale kr. med procesrenter fra den 4. januar 2006, og Bu procesrente fra sagens anlæg. siness Danmark at sagsøgte dømmes til yderligere at betale kr. med ren,, begge krævet, at sagsøgte, 3, døm Påstande Spørgsmålet er, om en medarbejder har krav på godtgørelse efter ligebe handlingsloven på baggrund af det stillingstilbud, hun fik efter barselsorlov. I 1364 København K og 1787 København V 1060 København K som mandatarer for som mandatar for Holmens Kanal 22 advokatfuldmægtig Helle Sidenius Business Danmark Ligestillingsnævnet Kammeradvokaten ved H.C. Andersens Boulevard 18 København Nørre Farimagsgade 49 mod Dansk Industri Advokat Morten Eisensee Retten i Glostrup

2 vid, og ved en efterfølgende samtale i maj blev opnået enighed om, at hun frem til barselsorlovens begyndelse i august skulle virke i en stilling som Den 26. maj modtog sagsøgeren følgende skrivelse: grund af sygdom. Under en personalesamtale i april 2004 oplyste sagsøgeren, at hun var gra distrikschef i DIY (do-it-yourself) salgskanalen, der var midlertidigt ledig på Side 2/8 STO6446-fl-SOl -ic I94-T3-LOI-MÇYJ-D23 modtager, fordi denne har væretfraværende efter 7 (barsels- ogforældreorlov) eller i øvrigt på grund afgraviditet, barsel eller adoption. Efter ligebehandlingslovens 9 må en arbejdsgiver ikke afskedige en løn- i sin afgørelse af 29. maj 2006 udtalte nævnet: Begge tilbud afslog sagsøgeren imidlertid med henvisning til, at hun anså Damark sagen for Ligestillingsnævnet med krav om en godtgørelse for ube tilliden mellem parterne for brudt; og den 4. januar 2006 indbragte Business rettiget afskedigelse svarende til 12 måneders løn eller kr. da indehaver blev langtidssygemeldt i slutningen af oktober. Sagsøgeren blev nu tilbudt butikschefstillingen, ligesom hun senere blev til budt den stilling som distrikschef, hun havde varetaget indtil barselsorloven, med, at sagsøgeren fik tilbudt stillingen som salgsassistent. Under efterfølgende forhandlinger gjorde Business Danmark sagsøgte op mærksom på, at man havde annonceret efter en butikschef samtidig mark, over for sagsøgte, at den foreslåede ændring indebar en så væsentlig ændring afansættelsesforholdet, at sagsøgeren måtte betragte sig som opsagt; og hun tiltrådte derfor ikke den tilbudte stilling. Den 19. august tilkendegav sagsøgerens faglige organisation, Business Dan konsekvens, at månedslønnen på godt kr. efter 6 måneder ville blive reguleret til kr., ligesom bil- og telefonordningeme ville ophøre. vens udløb den 17. september skulle fungere som salgsassistent med den og den 29. juli 2005 meddelte sagsøgte hende, at hun med virkning fra orlo Under sagsøgerens barselsorlov vendte den sygemeldte distrikstchef tilbage; job og stillingsindhold viii givet fald ske medfunktionærlovens varsel. tidige stillingsindhold og tilhørende ansættelsesbetingelser. Eventuelle æn Indtil udgangen afdin barseisperiode vil din gage og øvrige anscettesesfor holdforblive uændrede. Herefter vil vi som ovenfor anført vurdere ditfrem dringer afdin nugældende gage og ansættelsebetingelser i relation til andet ge til efter din barsel, men mulighederne ligger indenfor DJY distriktschef butikschefeller assistent i Dyrup Professional. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke præcist sige, hvilketjob du vender tilba

3 orloven, der blev tilbudt klageren under hendes barselsorlov, indebar en Det er ubestridt afindkiagede, at det tilbud om beskæftigelse efter barsels disseforhold, jf ligebehandlingslovens 16, stk. 4. hviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i Såfremt en afskedigelsefinder sted under graviditet eller barselsorlov, på Side 3/8 STDO61446-I -STOI-KIÇ4.T3-lOI.M.\D23 ven, sagsøgte gav sagsøgeren under denne, indebar en så væsentlig ændring afskedigelse. af hendes ansættelsesforhold, som i givet fald vil kunne sidestilles med en Der er fortsat enighed om, at det tilbud om beskæftigelse efter barselsorlo Parternes synspunkter Dommen, der er afsagt, efter sagen har været udsat på parternes overvejelse bilag til dommen. sagsfremstilling. De væsentligste dele af forklaringerne er dog optaget i et af rettens forslag til en forligsmæssig løsning, indeholder ingen fuldstændig nalechef Jan Kongerslev og tidligere salgschef Hans Peter Bech. af sagens bilag samt afgivet forklaring af sagsøgeren samt sagsøgtes perso Under hovedforhandlingen den 25. maj 2007 blev der dokumenteret uddrag Bevisforelse Dansk Industri meddelte, at sagsøgte ikke ønskede at efterleve Ligestillings nævntets afgørelse; og Business Danmark anmodede herefter nævnet om at indbringe sagen for domstolene. Det skete den 18. september et rundt beløb, svarende til 9 måneders løn. Godtgørelsen fastsættes herefter Ligestillingsnævnetfinder efter sagens omstændigheder, herunder den tid, klageren havde været ansat som salgskonsulent, at godtgørelsen skal udgøre til cr. Nævnet lægger herefter til grund, at indkiagede har handlet i strid med lige behandlingslovens 9, og at der derfor skal tilkendes klageren en godtgø relse, jf ligebehandlinglovens 16, stk. 2. behandlingslovens 16, stk 4. Nævnetfinder herefter ikke, at indklagede har løftet bevisbyrden efter lige som distriktschefkan ikkeføre til noget andet resultat, i hvertfald under de ændring iforbindelse med ansættelsen afklageren i den midlertidige stilling foreliggende omstændigheder, hvor indkiagede var bekendt med klagerens holdet må sidestilles med en afskedigelse iforbindelse med tilbud om ansæt telse i en nj stilling. Det forhold, at der var taget højdefor en evt. stillings graviditet, da indkiagede indgik aftalen med klageren om den midlertidige væsentlig ændring afansættelsesforholdet. Nævnetfinder herefter, atfor ansættelse.

4 hendes præstationer, arbejde, hun derfor bestrider, at afskedigelsen var begrundet i utilfredshed med Sagsøgeren har bl.a. anført, g hun på intet tidspunkt har modtaget advarsel, påtale eller klage over sit Side 4/8 ST64-4-STOI-)< I94.T3.LOI.MO-D23 søgeren en stilling som salgsassistent efter orlovsperiodens ophør ikice var Sagsøgte findes ikke at have godtgjort, at baggrunden for kun at tilbyde sag Rettens bemærkninger den for en relevant geografisk afstand, grundelse. salgsassistent kunne komme på tale, hvis vikariatet ikke kunne fortsætte, g man efterfølgende gav sagsøgeren relevante og ubetingede tilbud om genindsættelse i kontraktssvarende stillinger, som hun afslog uden rimelig be.t der blev indgået aftale om omplacering fra stillingen som konsulent for i opsigelsen således ikke var begrundet i sagsøgerens graviditet eller orlov, salg til malermestre til vikanatet for den sygemeldte distirkstchef på et mø det var en del af den indgåede aftale, at omplacering til en stilling som det aftalte, da der ikke var andet kontraktssvarende arbejde til sagsøgeren in der var påtalt og så utilfredsstillende, at hun ikke kunne regne med at fort vikariatet ophørte på grund af distriktschefens raskmelding, g tilbuddet om stillingen som salgassistent var helt i overenstemmelse med Sagsøgte har bl.a. gjort gældende, sætte som sådan, t baggrunden for dette møde var sagsøgerens indsats som salgskonsulent, de, man havde indkaldt til, før sagsøgeren oplyste, at hun var gravid, det er uden betydning, at hun, da tilliden til sagsøgte var brudt, så hun ler kr. var bekendt med hendes graviditet, tog ved den midlertidige ansættelse som den særlige bevisbyrderegel i ligebehandlingsloven gælder uanset det for hendes fravær under barselsorlov, behold for eventuel stillingsændring, sagsøgte, på et tidsdpunkt hvor man sagsøgte således ikke har godtgjort, at afskedigelsen ikke var begrundet i den efter 9 /2 års ansættelse hos sagsøgte bør svare til 12 måneders løn el der under alle omstændigheder ikke er grundlag for at tilsidesætte Lige lå 90 km fra hendes bopæl, sættelse som salgsassistent, selvom man samtidig søgte chef til en butik, der distrikschef, rundt beløb svarende til 9 måneders løn eller cr., sagsøgte ikke er kommet med nogen rimelig begrundelse for afskedigel sen, men blot henvist til, at man kun havde mulighed for at tilbyde hende an frygtede senere opsigelse på andet grundlag, ikke efterfølgende ønskede at tage mod tilbud om stillinger som butiks- eller distrikschef, det fl3lgelig må påhvile sagsøgte at betale en godtgørelse, stillingsnævnets skøn, hvorefter godtgørelsen i hvert fald skal udgøre et

5 malermestre og den omstændighed, at man først fandt anledning til at tilby sagsøgerens indsats som butikschef og distrikschef, set i sammenhæng med fraværet af egentlig dokumentation for problemer i forbindelse med hendes hendes fravær på grund af graviditet og barsel. Retten har herved bl.a. lagt vægt på sagsøgtes meget positive vurdering af varetagelse af stillingen som konsulent med ansvar for opsøgende salg til Side 5/8 SUO6446-fl-STO)-K l4-t3-loi-mc%o23 Jørn Andersen kr. til dækning afligestillingsnævnets og Business Danmarks sagsomkostninger som mandatarer for sagsøgeren. Inden samme frist skal Dansk Industri som mandatar for sagsøgte betale d, betale kr. med procsrente fra den 4. januar Sagsøgte, 3, skal inden 14 dage til sagsøgeren, Thi kendes for ret: kravet om forhøjelse af godtgørelsesbeløbet. rialedsamling på i alt kr., og at Business Danmark ikke fik medhold i syn til, at Ligestillingsnævnet har betalt retsafgifter og haft udgifter til mate Ved sin stillingtagen til omkostningsspørgsmålet har retten bl.a. taget hen nævnet finder, at godtgørelsen passende kan udmåles til kr. Herefter tages sagsøgerens påstand til følge, idet retten som Ligestillings at kunne føre til frifindelse. hvor der var opstået tvist og fremsat krav om godtgørelse, findes heller ikke sagsøgeren afslog at tage mod stillinger, hun først fik tilbudt på et tidspunkt, Et sådan bevis findes sagsøgte ikke at have ført; og den omstændighed, at med hendes forventede fravær på grund af graviditet og barsel. lægge det betydning, at sagsøgte godtgør, at det ikke havde sammenhæng bekendt med sagsøgerens graviditet, må det være en forudsætning for at til I betragtning af, at forbeholdet blev taget på et tidspunkt, hvor sagsøgte var ne som butiks- og distriksehef kan føre til andet resultat. chef eller sagsøgerens afslag på sagsøgtes efterfølgende tilbud om stillinger delse med sagsøgerens overtagelse af den midlertidige stilling som distriks godtgørelse, medmindre sagsøgtes forbehold om stillingsæridring i forbin Idet parterne er enige om, at tilbuddet om overgang til en stilling som salgsassistent må sidestilles med afskedigelse, har sagsøgeren herefter krav på en de en ledig stilling som butikschef, da sagsøgerens faglige organisation henledte opmærksomheden på den.

6 gen.l dmodl forklaringer afgivet under hovedforhandlingen den 25. maj 2007 i sa Notat om Side 6/8 6I4-SOI-StO-KI94-T3-LO-MOO-W23 fik bonus næsten hver måned og fik først at vide, at sagsøgte skulle have son, uden at kunne sige, hvad det skyldtes. Den 1. april 2004 var hun til den om, at sagsøgte skulle have været utilfreds med hende, og at hun skulle have en stilling som konsulent for opsøgende salg til malermestre og enkelte bu at de første måneder i det løbende år ikke var gået så godt, men at der var 8 at tilbyde hende en stilling som distrikschef der var midlertidigt ledig på den. Heller ikke under arbejdet som distrikschef modtog hun kritik, og med sin faglige organisation. Det var et alvorligt knæk, da hun hun så brevet af de fungeret tilfredsstillende i stillingen som salgskonulent eller i stillingen 12. september fra Dansk Industri, hvorefter hun ifølge sagsøgte hverken hav sagsøgtes butik i Esbjerg. I 1997 fik hun tilbudt og blev ansat i stillingen som butikschef i Haderslev, der lå 80 km fra hendes bopæl. Hun modtog al drig kritik for sit arbejde, men kun ros. Den 1. november 2002 overtog hun tilbage. Herefter fortalte sagsøgeren, at hun var gravid og de drøftede mulig hun fik nogen påtale eller advarsel. På et tidspunkt kom personalechef Jan lov. Salgeheferi gav udtryk for, at han ville prøve at finde et andet job til tikker. Det var en stilling, der medførte megen kørsel. Hun modtog ingen advarsler, men var på et tidspunkt sammen med nogle kolleger indkaldt til drøftelse i anledning af, at dækningsbidraget var for lavt. Baggrunden var gang i handelen. Situationen blev rettet op og dækningsbidraget hævet. Hun været utilfreds med hendes indsats i forbindelse med den foreliggende sag. Hun vidste dog, at salgschef Hans Peder Bach ikke brød sig om hendes per sædvanlig årlig personalesamtale med salgschefen. De talte om, hvordan det Sagsøgeren forklarede bl.a., at hun i 1996 blev ansat som salgsassistent i bl.a., at hun og en anden fly salgskonsulent havde sat prisen ned for at få var gået, henmder at hun var kommet ud af det foregående år over budgettet, hederne at løse problemerne i forbindelse med hendes kommende barselsor hende i tiden indtil barselsorlovens begyndelse; men der var ikke tale om, at Kongerslev også ind og deltog. Resultatet blev, at salgschefen skulle vende grund af sygdom. Hun var glad for at arbejde hos sagsøgte og accepterede faet mundtlige advarsler. Hun blev imidlertid chokeret, da hun i juli 2005 salgsassistent, som over den varslede lønnedgang. Samme dag så hun på sagsøgte hjenuneside, at man søgte en butikschef i Tønder, og kontaktede tilbage til spørgsmålet om hendes placering, og det gjorde han ved telefonisk udgangen af august 2004 gik hun på barselsorlov. En uge før var den sygemeldte distrikschef kommet tilbage. Efterfølgende hørte sagsøgeren rygter modtog brevet fra sagsøgte, ikke så meget over igen at skulle arbejde som

7 Da Jan Kongerslev forklarede bl.a., at han havde været personalechef hos sag arbejdsløs og virkede og nu som salgskonsulent for arbejdstøj på Fyn.Jørn som distnkschef. På den baggrund turde hun ikke at tage imod de senere til bud om stillinger som butiks- og distriskchef. Sagsøgeren havde ikke været Andersen Side 7/8 SrDO6I446-I -STOl-lCI94-T-LOI-M-\D23 indtil han lidt uforståeligt blev opsagt i forbindelse med en omlægning afor ganisationen. Det var ham, der i sin tid ansatte sagsøgeren, og han var hen men han fandt efterhånden ud af, at sagsøgeren havde svært ved at slå igen des chef i mange år. Han var meget tilfreds med hende og valgte derfor at tilbyde hende stillingen som butikschef. Den fungerede hun også godt i, og kundebesøg, besluttede han at skifte hende ud, så hun kunne søge ny græs rede sagsøgeren, at det nok var, at det ikke gik så godt for hende. Resultat tildbød sagsøgeren en midlertidt ledig stilling som distriktschef. Da barsel sorloven var ved at udløbe, talte han med personalechefen om, hvilke sti hin sistent i Vejle. ger, de kunne tilbyde hende, og det viste sig, at der kun var en som salgsas ved også at tilbyde hende den. I begyndelsen gik det da også rimeligt godt, da der kom en ledig stilling som sælger, havde han ingen betænkeligheder nem. Han meldte klart ud, at hendes resultater var utilfredsstillende og skul gange. Samtalen, hvor han ville have fortalt hende det, blev imidlertid ind hed til at spørge, om hun vidste, hvad formålet med samtalen var. Hertil sva ledt med, at sagsøgeren fortalte, hun var gravid. Først derefter fik han lejlig blev, at han i samråd med personalechefen og salgschefen på DIY området le forbedres, og da det ikke skete, selvom hun havde fået kollegahjælp til Hans Peter Bach forklarede bl.a., at han var salgschef hos sagsøgte i 18 år, fra barselsorlov, henvendte Hans Peter Bach sig til ham, og de talte om, hvor de sig et andet job. Han kom vist nok ind i sagen igen selve den dag, hvor gen, havde de ingen problemer med at tilbyde hende den. Det samme gjaldt professionelle område, at han havde problemer med sagsøgeren, der havde søgte i lidt over 4 år. Han havde ikke haft noget med sagsøgeren at gøre i det fungeret særdeles godt i 2 tidligere stillinger, men ikke levede op til forvent ningerne som sælger, ligesom hun havde samarbejdsproblemer. Sagsøgeren Hans Peter Bach talte med sagsøgeren. Salgschefen var blevet nervøs for måtte derfor stoppe, men på den bløde måde, så hun fik en periode til at fin problemer med ligestillingslovgivningen, da sagsøgeren havde fortalt, hun stilling som distrikstschef i D1Y, som hun accepterede efter at have fået præ daglige. I foråret 2004 nævnte Hans Peter Bach, der var salgschef for det var gravid; og resultatet blev, at man tilbød sagsøgeren en midlertigt ledig ciseret lønforholdene. Et par måneder før, sagsøgeren skulle vende tilbage sagsøgeren kunne placeres. De så på mulighederne i nærområdet, hvor der var en ledig stilling som salgsassistent i Vejle. Derimod overvejede de ikke stillingen som butikschef i Tønder, da det var svært at forestille sig, at en ny bagt mor ville være interesseret i at køre 2 gange 90 km om dagen med mø detid kl. 7. stillingen som distrikschef, da den igen blev ledig på grund af sygdom. de forstod, at sagsøgeren alligevel var interesseret i stillin

8 Side 8/8 Udskriftens rigtighed bekræftes. Retten i Glostryp, den i 7. august ( (1I c, Prschou, overassistent

Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 29. juni 2012 i sag nr. BS 17-137/2011:

Retten i Kolding. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 29. juni 2012 i sag nr. BS 17-137/2011: Retten i Kolding Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 29. juni 2012 i sag nr. BS 17-137/2011: Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for Anne Marie Pedersen Højbovej 2, Bramdrupdam 6000 Kolding

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG H0066001 - ASN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 28. juli 2006 blev af retten i sagen H-66-05 WM-data Danmark A/S (Advokat Jacob Tøjner v/ advokat Claes Christensen) mod Neoprocess A/S (Advokat

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Glostrup Byrets dom af 12. juli 2013 Sag BS 10J-4197/2011 [person1] mod [virksomhed1] Senere instans: Østre Landsrets dom af 5. november 2014 Afsagt af dommerfuldmægtig:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - JGC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. juni 2011 F-6-10 HK Danmark som mandatar for F (advokat Jacob Goldschmidt) mod Bjørn Klamer A/S (advokat Allan Jensen) Indledning Sagens

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 1. Indledning...3 2. Gennemgangen...3 3. Sammenfatning...4 3.1 Antallet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen FV2013.0194 Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008. Sag nr. A2006.737:

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008. Sag nr. A2006.737: UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 12.februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 Sag 347/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for M (advokat Ulla Jacobsen) mod Dansk Erhverv som mandatar for A (advokat Lars Alexander Borke) I tidligere

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2009 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse

Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse UDEN STATUS Ansættelsesret Forskelsbehandlingsloven Afskedigelse p.g.a. alder Godtgørelse København Byrets dom af 17. december 2012 Sag BS 26B 5312/2011 Ligebehandlingsnævnets Sekretariat som mandatar

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2006

KLAGERÅDSRAPPORT 2006 KLAGERÅDSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand... 2 Forord fra Klagerådets mæglingsmand... 4 Afskedigelse... 6 Ansættelsesvilkår... 11 Arbejdsskade... 15 Løn... 18 Rådgivning...

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB2013.350

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. juni 2015 i sag nr. BS 4-324/2014: c/o værge. mod. Kommune. Ankestyrelsen Amaliegade 25 1022 København K

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 3. juni 2015 i sag nr. BS 4-324/2014: c/o værge. mod. Kommune. Ankestyrelsen Amaliegade 25 1022 København K Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. juni 2015 i sag nr. BS 4-324/2014: A og B og C c/o værge A og B og D c/o værge A og B mod K Kommune og Ankestyrelsen Amaliegade 25 1022 København K Sagens baggrund

Læs mere

Sagsøgte 1, Dansk Supermarked A/S, tilpligtes til sagsøger at betale en godtgørelse på 50.000 kr. med procesrente fra 31. oktober 2012.

Sagsøgte 1, Dansk Supermarked A/S, tilpligtes til sagsøger at betale en godtgørelse på 50.000 kr. med procesrente fra 31. oktober 2012. DOM afsagt den 9. juni 2015 af Retten i Aarhus, 72. afdeling i sag nr. BS 72-45/2014: 3F som mandatar for Gry Michelle Holst-Fischer Kunnerupvej 83 8361 Hasselager mod Dansk Erhverv som mandatar for Føtex

Læs mere

1. Indledning 3 2. Gennemgangen 3 3. Sammenfatning 4. 3.1 Antallet af sager 4. 3.2 Forlig 4. 3.3 Godtgørelsernes størrelse 5. 4.

1. Indledning 3 2. Gennemgangen 3 3. Sammenfatning 4. 3.1 Antallet af sager 4. 3.2 Forlig 4. 3.3 Godtgørelsernes størrelse 5. 4. Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 (Omtryk - Bilag vedlagt) PØU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r e n s g e n n e m g a n g a f o m f a

Læs mere

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold Kapitel III 8. Virksomhedens forhold I dette afsnit behandles afskedigelser, der begrundes i virksomhedens forhold. Disse forhold vil stort set altid dække over en eller anden form for arbejdsmangelsituation

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. oktober 2010 Sag 527/2007 (1. afdeling) Morten Gøttler (advokat Johan Løje) mod Effect Furniture International ApS (advokat Erik Turley) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 24. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 24. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 24. september 2009 Sag 471/2006 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod A/S Ikast Betonvarefabrik (advokat Jakob Fastrup)

Læs mere

Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde.

Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde. Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde. Almindelige emner 1.2 - Ansættelses- og arbejdsret 271.9 - Erstatning uden for kontraktforhold 3211.7

Læs mere

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København)

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København) D O M afsagt den 7. oktober 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Stig Glent-Madsen og Trine Riise (kst.)) i ankesag V.L. B 2089 13 A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris

Læs mere

Sagsøgte tilpligtes til A at betale kr. 525.000,- med procesrente fra den 16. februar 2010 til betaling sker.

Sagsøgte tilpligtes til A at betale kr. 525.000,- med procesrente fra den 16. februar 2010 til betaling sker. Københavns Byret DOM Afsagt den 17. december 2012 i sag nr. BS 26B-5312/2011: Ligebehandlingsnævnets sekretari som mandar for A, B, C og D mod Scandinavian Airlines System- Denmark- Norway- Sweden (SAS-konsortiet)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 i sag nr. A2007.043: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue)

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue) KENDELSE I FAGLIG VOILDGIFT (FV2013.0201) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Ilse Werrenrath) mod Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS (Hviids Vinstue) (advokat Gudrun Fenger) Afsagt

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere