FORSLAG TIL BESLUTNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL BESLUTNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Mødedokument B8-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8 0000/2014 jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5 om en alkoholstrategi (2014/0000(RSP)) Alberto Cirio for PPE-Gruppen Glenis Willmott for S&D-Gruppen Marcus Pretzell for ECR-Gruppen José Inácio Faria for ALDE-Gruppen Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen RE\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 B8-0000/2014 Europa-Parlamentets beslutning om en alkoholstrategi (2014/0000(RSP)) Europa-Parlamentet, der henviser til forespørgsel til Kommissionen om EU's alkoholstrategi (000000/ B7-0000/2014), der henviser til artikel 168 i Lissabontraktaten, der henviser til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr.... / 2014 om oprettelse af et tredje EU-handlingsprogram for sundhed ( ) og om ophævelse af afgørelse nr. 1350/2007/EF om et sundhedsprogram, der henviser til sin beslutning af 6. maj 2010 om begrænsning af uligheder på sundhedsområdet i EU, der henviser til artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvori det fastsættes, at Unionen kun supplerer medlemsstaternes indsats inden for folkesundhedsspørgsmål, der henviser til årsrapporten for 2011 fra EU-platformen for ernæring, fysisk aktivitet og sundhed 1, der henviser til sin beslutning af 5. september 2007 om en EU-strategi til at støtte medlemsstaterne i at reducere alkoholrelaterede skader, der henviser til konklusionerne fra samlingen i Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik den december 2011 om mindskelse af forskellene på sundhedsområdet i EU gennem en samordnet indsats for at fremme sund livsstil, der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2 og artikel 115, A. der henviser til, at alkoholmisbrug er den næststørste livsstilsrelaterede sygdomsårsag i Europa, og at alkoholmisbrug er en risikofaktor i forbindelse med over 60 kroniske sygdomme, herunder eksempelvis alkoholisk leversygdom, kronisk alkoholisk pancreatitis og næsten alle andre fordøjelsessygdomme; kræft, diabetes, hjerte-karsygdomme, fedme, føtale alkoholskader og neuropsykiatriske lidelser såsom alkoholafhængighed; B. der påpeger, at der er en årsagssammenhæng mellem alkoholmisbrug og en hel række psykiske og adfærdsmæssige forstyrrelser og andre ikke-overførbare sygdomme og skader; C. der henviser til, at de sociale omkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til 1 af 28. juli PE v /7 RE\ doc

3 alkoholmisbrug, anslås til 155,8 mia. EUR i Europa i 2010, hvoraf størstedelen (82,9 mia. EUR) ligger uden for sundhedssystemet; D. der påpeger, at alkoholmisbrug hvert år forårsager 3,3 mio. dødsfald på verdensplan, eller 5,9 % af det samlede antal dødsfald, og at omkring 25 % af alle dødsfald i aldersgruppen år kan tilskrives alkohol; E. der henviser til, at ca. 5-9 millioner børn lever i familier, der er negativt berørt af alkohol; F. der påpeger, at en forebyggelse af alkoholrelaterede skader med effektive politikker vil medføre betydelige besparelser i sundhedssektoren grundet et fald i alkoholmisbruget, der forårsager kroniske sygdomme og andre direkte og indirekte alkoholrelaterede skader, såsom bl.a. dødsfald og vold i hjemmet, samt alkoholrelaterede omkostninger; der henviser til, at en politik til at reducere alkoholrelaterede skader ikke blot bør inddrage sundhedssektoren, men bør følge princippet om sundhed i alle politikker; G. der henviser til, at det bør understreges, at visse grupper, såsom unge, er mere sårbare over for alkoholrelaterede skader; H. der påpeger, at en persons sårbarhed i forhold til alkohol er knyttet til en række faktorer såsom socioøkonomisk niveau, kultur og tilgængeligheden af alkohol samt omfanget og graden af gennemførelse og håndhævelse af politikker på dette område; der henviser til, at sårbarheder inden for et samfund undertiden kan være lige så forskellige, som sårbarheder mellem forskellige samfund; I. der henviser til, at alkoholmisbrug har skadelige konsekvenser, men at der er forskellige kulturelt betingede drikkevaner i de forskellige medlemsstater, der ikke behøver at stå i modsætning til en sund livsstil; J. der henviser til, at gennemførelsen af direktiv 2010/13/EU om audiovisuelle medietjenester er afgørende for en effektiv beskyttelse af børns og mindreåriges fysiske, mentale og moralske udvikling; der påpeger, at der er en sammenhæng mellem at begynde at drikke tidligt og sandsynligheden for alkoholrelaterede problemer som voksen; K. der henviser til, at WHO fremhæver behovet for yderligere viden og indsats inden for emner som forholdet mellem alkohol og ufødte børn, ældre, indvirkningerne på socialt dårligt stillede og alkoholrelateret social udstødelse; L. der henviser til, at alkoholforbrugsmønstrene varierer på tværs af medlemsstaterne, ligesom også forbruget af forskellige alkoholholdige produkter afspejler forskellige holdninger til alkoholforbrug; M. der henviser til, at ca. hver fjerde trafikulykke kan knyttes til spirituskørsel, og at mindst personer dræbes i alkoholrelaterede trafikulykker i EU hvert år, samt at spirituskørsel stadig er den næststørste dræber på EU's veje; N. der henviser til, at mange EU-borgere, navnlig unge, er utilstrækkeligt informeret om de RE\ doc 3/7 PE v01-00

4 sundhedsmæssige farer ved et for stort alkoholforbrug og afhængighed af alkohol, og at sund adfærd bør indgå i en bredere og mere omfattende uddannelsesplan; der henviser til, at tidlig identifikation og rådgivning af personer med skadelige alkoholforbrugsmønstre har vist sig effektiv; O. der henviser til, at alkoholholdige drikkevarer blev undtaget bestemmelserne i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne; P. der henviser til, at Kommissionen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne var forpligtet til senest i december 2014 at udarbejde en rapport med en vurdering af, om alkoholholdige drikke i fremtiden skulle være omfattet af kravet om at informere om ingredienser og næringsstoffer på alkoholholdige drikkevarer; Q. der henviser til, at EU s alkoholstrategi har formået at hjælpe medlemsstaterne med at reducere de alkoholrelaterede skader, navnlig at udveksle bedste praksis mellem medlemsstater inden for områder som beskyttelse af unge, reduktion af de alkoholrelaterede trafikulykker og bevidstgørende uddannelse om alkoholforbrug, samt at få oprettet en fælles database og overvågning på EU-plan og bidrage til Kommissionens øgede koordinering; R. der henviser til, at inddragelsen af en lang række interessenter i bl.a. Det Europæiske Alkohol- og Sundhedsforum har fremmet udviklingen af konkrete og målbare foranstaltninger til at reducere alkoholrelaterede skader på lokalt plan i hele Den Europæiske Union; S. der henviser til, at det tredje EU-handlingsprogram for sundhed ( ) fremmer anvendelsen af valideret bedste praksis for omkostningseffektive forebyggende foranstaltninger med fokus på de største risikofaktorer, herunder alkoholmisbrug; 1. mener, at Kommissionen den 22. oktober 2013 under mødet i udvalget for nationale alkoholpolitikker og tiltag bebudede sin hensigt om at arbejde hen mod en europæisk handlingsplan til mindskelse af alkoholrelaterede skader, der skulle lanceres mellem maj og september 2014; 2. der fremhæver, at det er muligt at reducere de sundheds- og sikkerhedsmæssige samt de samfundsøkonomiske problemer, der forårsages af alkohol, men at dette vil kræve en indsats, der vedrører både omfanget af alkoholindtagelse, drikkevanerne og de situationer, hvori der indtages alkohol, såvel som de bredere sociale sundhedsdeterminanter; 3. opfordrer Kommissionen til at fremlægge den europæiske handlingsplan og straks påbegynde arbejdet med EU s nye alkoholstrategi ( ) med det formål at yde reel og effektiv støtte til de nationale regeringer samt få opstillet en omfattende og opdateret politisk ramme for bekæmpelsen af alkoholrelaterede skader, støtte overvågning og dataindsamling, fremme forebyggelse, sundhedstiltag, uddannelse, tidlig diagnosticering, forbedret adgang til behandling og kontinuerlig støtte til de berørte mennesker og deres familier, herunder rådgivningsprogrammer, mindske PE v /7 RE\ doc

5 antallet af trafikulykker forårsaget af spirituskørsel og differentiere bedre mellem drikkevaner, alkoholholdige produkter, adfærd i forbindelse med og holdninger til alkoholindtagelse; 4. opfordrer indtrængende Kommissionen til straks at udarbejde den rapport, der i henhold til forordning (EU) nr. 1169/2011 skulle være udarbejdet senest i december 2014, om hvorvidt alkoholholdige drikkevarer i fremtiden bør være omfattet af kravet om angivelse af oplysninger om ingredienser og næringsstoffer; 5. opfordrer Kommissionen til straks at påbegynde arbejdet med en ny EU-alkoholstrategi for perioden , uden at dette berører handlingsplanen, med henblik på at få opstillet en omfattende, opdateret og samlet politisk ramme, der giver den bedste støtte til de nationale regeringer, for så vidt angår tacklingen af alkoholrelaterede skader over en længere periode; 6. understreger, at selvregulerende initiativer og adfærdskodekser ville være mere effektive i forhold til at beskytte mindreårige mod de negative konsekvenser af farligt alkoholforbrug, hvis de ledsagedes af de retligt bindende krav, der er nødvendige for at sikre en effektiv beskyttelse af mindreårige; 7. opfordrer medlemsstaterne til at optrappe deres bestræbelser på at informere den brede offentlighed, navnlig mindreårige og gravide kvinder, om de skadelige virkninger af alkohol, de kulturelle aspekter af et ansvarligt alkoholforbrug og om de sundhedsmæssige virkninger af en moderat indtagelse af alkohol samt i fornødent omfang at lovgive i overensstemmelse hermed; 8. opfordrer Kommissionen til at vurdere og, om nødvendigt, styrke Det Europæiske Alkohol- og Sundhedsforums rolle og funktion for at sikre, at medlemskabet reelt er repræsentativt for alle alkoholinteressenter på en afbalanceret måde, herunder at NGO'er er ordentligt repræsenteret, samt at arbejde på at tilskynde og støtte disses deltagelse i forummet og deres engagement i udviklingen af konkrete og effektive foranstaltninger til at reducere alkoholrelaterede skader; 9. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremlægge den europæiske handlingsplan for nedbringelse af alkoholrelaterede skader så hurtigt som muligt og sikre rummelighed og gennemsigtighed i udviklingsprocessen; 10. betoner igen vigtigheden af et stærkt politisk engagement fra Europa-Kommissionens, Rådets og EU-medlemsstaternes side i at øge bestræbelserne på at forebygge alkoholrelaterede skader og fremkomme med en tilstrækkelig evidensbaseret politisk reaktion, der afspejler de alvorlige og forskelligartede sundhedsmæssige og socioøkonomiske virkninger af alkoholrelaterede skader og deres samspil med andre risikofaktorer; 11. minder om vigtigheden af målbare, tidsbegrænsede politiske mål og tilstrækkelige flerårige mekanismer til at overvåge fremskridt inden for sikring af en effektiv gennemførelse af handlingsplanen i alle medlemsstaterne; gør opmærksom på nødvendigheden af at overvåge gennemførelsen af alkoholrelateret lovgivning; RE\ doc 5/7 PE v01-00

6 12. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til aktivt at støtte en forbedring af indikatorerne og dataindsamlingen, sammenligneligheden heraf og en rettidig analyse af alkoholforbruget, den byrde, misbrug heraf forårsager, og de direkte og indirekte omkostninger ved alkoholrelaterede skader for samfundet, samt at fremme en effektiv integration af relevante data i EU s og de nationale alkoholpolitikker på grundlag af en fælles evidensbasis; 13. opfordrer Europa-Kommissionen og medlemsstaterne til at genoverveje og styrke gennemførelsen af foranstaltninger til at begrænse salget af alkohol til dem, der er under den lovlige alder for alkoholkøb, træffe foranstaltninger til en ordentlig regulering af salget af alkohol på tværs af grænserne via internettet samt udarbejde kampagner for at øge bevidstheden om farerne ved lejlighedsvist storforbrug af alkohol, navnlig for mindreårige, som er mest tilbøjelige til at dyrke dette, og til at nedbringe antallet af trafikulykker, der er forbundet med spirituskørsel; 14. opfordrer indtrængende Europa-Kommissionen og medlemsstaterne til at investere i uddannelse for at understrege forskellene mellem drikkevaner og deres indvirkninger på sundhed og samfund; 15. opfordrer Europa-Kommissionen og medlemsstaterne til at genoverveje og styrke gennemførelsen af foranstaltninger til at begrænse salget af alkohol til dem, der er under den lovlige alder for alkoholkøb, navnlig ved at begrænse salget i lokaler, der ligger tæt på skoler, træffe foranstaltninger til en ordentlig regulering af salg af alkohol på tværs af grænserne via internettet samt udarbejde kampagner til at øge bevidstheden om farerne ved lejlighedsvist storforbrug af alkohol, navnlig for mindreårige, som er mest tilbøjelige til at dyrke dette, og til at nedbringe antallet af trafikulykker, der er forbundet med spirituskørsel; 16. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen samt alle andre relevante aktører til at revidere og styrke oplysningskampagner rettet mod gravide kvinders alkoholforbrug og alkohols indvirkning på det ufødte barn; 17. opfordrer Kommissionen til i sin strategi at opretholde den finansielle støtte til projekter vedrørende alkoholrelaterede skader og forståelsen af de årsager, der ligger til grund for alkoholmisbrug, under det nye sundhedsprogram og Horisont 2020-programmet; 18. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre målrettede bevidstgørelses- og uddannelsesmæssige foranstaltninger fra en tidlig alder som led i strategier til forebyggelse af misbrug og udbredelse af bedste praksis; 19. opfordrer medlemsstaterne til at bygge videre på WHO s alkoholstrategi og forbedre tidlig påvisning af skadeligt alkoholforbrug i den primære sundhedssektor ved at fremme screening og sikre passende støttetjenester til behandling af alkoholmisbrug og relaterede kroniske sygdomme; 20. opfordrer medlemsstaterne til at fortsætte, intensivere og/eller udvikle politikker og foranstaltninger til at fremme en sund livsstil; 21. understreger, at nationale regler skal bidrage til at øge bevidstheden om de skadelige PE v /7 RE\ doc

7 virkninger af alkoholmisbrug, gøre behandling tilgængelig og økonomisk overkommelig for dem, der lider af forstyrrelser knyttet til overforbrug af alkohol og indføre screeningprogrammer og korte indgreb i tilfælde af skadeligt og farligt alkoholforbrug; 22. opfordrer medlemsstaterne og alle andre relevante interessenter til at fortsætte, intensivere og/eller udvikle politikker og foranstaltninger til at fremme en sund livsstil, herunder sport og rekreative aktiviteter, samtidig med at det erkendes, at moderat nydelse af alkoholiske drikke er en væsentlig del af det kulturelle liv i mange medlemsstater og ikke behøver at stå i modsætning til en sund livsstil; 23. opfordrer medlemsstaterne til at overveje det hensigtsmæssige i at indføre en mindstepris pr. alkoholenhed, forudsat at disse foranstaltninger træffes på grundlag af og under overholdelse af nærhedsprincippet; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at anerkende, at disse foranstaltninger er forholdsmæssigt afpassede og effektive for så vidt angår beskyttelsen af sundheden, og at de ikke er en skjult handelshindring; 24. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at se på deres eksisterende lovgivning og initiativer vedrørende forbrugeroplysning og hensigtsmæssig drikkekultur med henblik på at uddanne og øge opmærksomheden om konsekvenserne af overdrevent alkoholforbrug samt nedbringe de alkoholrelaterede skader; 25. opfordrer Kommissionen til at vurdere den eksisterende europæiske lovgivning med hensyn til behovet for at forbedre forbrugeroplysningerne om alkohol og sikre, at forbrugere får kendskab til alkohol- og kalorieindholdet, uden at indføre hindringer for det indre marked; 26. opfordrer Europa-Kommissionen og medlemsstaterne til at udarbejde hensigtsmæssige strategier til at løse problemet med alkoholforfalskninger samt ulovligt salg af alkohol og salg af alkohol på det sorte marked; 27. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen. RE\ doc 7/7 PE v01-00

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt 1 Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30. november 1. december 2006 - sundhedspunkterne

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (Tekst af relevans for EØS og

Læs mere

Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30. 31. maj - sundhedspunkterne

Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30. 31. maj - sundhedspunkterne Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 508 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Den 14. maj 2007 Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30.

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

ALKOHOL I EUROPA. En rapport til EU-kommissionen

ALKOHOL I EUROPA. En rapport til EU-kommissionen ALKOHOL I EUROPA En rapport til EU-kommissionen Peter Anderson og Ben Baumberg Institute of Alcohol Studies, England Juni 2006 1 Resumé Baggrunden for rapporten På et tidspunkt, hvor Europakommissionen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 KOM(2011) 656 endelig 2011/0298 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse. (EØS-relevant tekst) DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.3.2011 KOM(2011) XXX endelig 2011/0062(COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.11.2003 KOM(2003)657 endelig 2003/0265(CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om gennemførelse af princippet om ligebehandling af kvinder og mænd

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2013 COM(2013) 813 final 2013/0402 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 24. marts 2006 (OR. en) 7775/06 CONCL 1 FØLGESKRIVELSE fra: formandskabet til: delegationerne

Læs mere

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 ENDELIG A6-0145/2005 12.5.2005 * BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI))

Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) P7_TA-PROV(2011)0330 Kvinder og virksomhedsledelse Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2011 om kvinder og virksomhedsledelse (2010/2115(INI)) Europa-Parlamentet, - der henviser til den fjerde internationale

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 31.1.2014 2013/2185(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter (2013/2185(INI))

Læs mere

HVIDBOG. om forsikringsgarantiordninger {SEK(2010)841} {SEK(2010)840}

HVIDBOG. om forsikringsgarantiordninger {SEK(2010)841} {SEK(2010)840} DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.7.2010 KOM(2010)370 endelig HVIDBOG om forsikringsgarantiordninger {SEK(2010)841} {SEK(2010)840} DA DA HVIDBOG om forsikringsgarantiordninger 1. INDLEDNING

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Kommissionens henstilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Kommissionens henstilling om principper

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. marts 2011 (29.03) (OR. en) 8313/11 FØLGESKRIVELSE fra: MI 164 ECOFIN 170 EF 41 ETS 6 JUR 125 SPORT 9 COMPET 123 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af XXX

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX C(2014) 4630/2 KOMMISSIONENS HENSTILLING af XXX om principper for at beskytte forbrugere og spillere i forbindelse med onlinespiltjenester og for at forhindre mindreåriges

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 23.2.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om adgang til basale bankydelser (2012/0000(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget

Læs mere