Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet"

Transkript

1 Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg Affald A/S Nordborg Kraftvarmeværk A/S Østerlund Varme A/S Mandag den 19. august 2013 kl Deltagere: Peter Hansen, Jeppe Lorenzen, Lisa Nielsen, Ole Stisen, Jan Prokopek Lars Riemann, Erik Renner Afbud: Jan Callesen, Christian Gregersen, Erik Lauritzen Referent: Lars Riemann Dagsorden bestyrelsesmøde 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27/ Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Beretning - Direktørens beretning - Økonomi Perioderegnskab og likviditet - Projektstatus 5. Budgetramme Deltagelse i Project Zero Fase 3 7. Orientering - SKAT i vandselskaber - Prioritering af separeringsprojekter - Salg af ejendomme - Vandsamarbejde 8. Eventuelt - Tilbagebetaling af spildevandsafgift - Ekstraordinær generalforsamling i Dansk Affaldsforening tidl. RENOSAM 9. Næste møde LBRI/ Side 1 af 5

2 Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 27/ Referatet fra det sidste bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 blev godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 3. Godkendelse af tegningsprotokollat Tegningsprotokollatet dateret den 19. august 2013 blev rundsendt og godkendt af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 4. Beretning Direktørens beretning Der var forud for bestyrelsesmødet fremsendt en skriftlig beretning. Lars B. Riemann præsenterede tre væsentlige punkter fra beretningen: Spildevandstakst Erhverv Regeringen har vedtaget en ny lovgivning der kort fortalt giver erhvervsvirksomheder en samlet rabat på 700 mio. DKK på spildevandsafgift om året. Ordingen indføres fra 2014 og foreskriver en trappemodel for regulering af spildevandsafgifter for erhverv. For Sønderborg Forsyning betyder dette en samlet rabat til erhvervsvirksomhederne i størrelsesordenen 1 mio. DKK. Virksomheder skal selv søge om at få rabatten på deres spildevand. Bestyrelsen ønskede at Sønderborg Forsyning aktivt går ud og informerer om ordningen så alle har lige mulighed for at ansøge om rabatten. Affaldsforbrænding Vores advokat har anmodet om agtindsigt i aftalerne mellem Haderslev Kommune og TAS vedrørende udbud af affaldsforbrænding. Dette vil afklare om vi bør gå videre med en egentlig klagesag eller ej. Der findes ligeledes materiale frem fra de i de seneste udbud involverede parter for at afklare om deres prisfastsættelse følger branchens regler og er fair. Affaldsordning - Sommerhuse Hen over sommeren er der sket en del med hensyn til affald i kommunens sommerhusområder. Vi har lavet en meget intensiv opfølgning og oprydning omkring de opstillede genbrugskuber i sommerhusområderne. Der har været enkelte uger med problemer, hovedsagelig som følge af for dårlig kommunikation til vores leverandørs ferieafløsere. Men overordnet set er det gået godt. Mange sommerhusejere har selv fundet ud af at opgradere deres skraldespand til en større kapacitet, der passer til belastningen af sommerhuset. Bestyrelsen tog beretningen til efterretning. Økonomi perioderegnskab og likviditet Erik Renner præsenterede regnskabet for første kvartal for Se vedlagte præsentation LBRI/ Side 2 af 5

3 Bestyrelsen tog perioderegnskabet til efterretning. Erik Renner præsenterede selskabernes likviditet. Se vedlagte præsentation. Bestyrelsen tog likviditeten til efterretning. Projektstatus Direktøren præsenterede de igangværende projekters status og økonomi. Se vedlagte præsentation. Spildevand Der har været godt gang i mange projekter lige fra årsskiftet. Vi er tættere på at følge budgettet, end vi har været de senere år. Kurven dykker en smule her i sommerferieperioden, men forventes at stige igen umiddelbart efter. Den seneste status for forventet forbrug for de enkelte projekter tyder på, at vi rammer en smule over budgettet. Vand Både Danfossprojektet og forsyningen af Ladegårdsskovområdet er kommet godt i gang, hvilket vil medføre et stærkt voksende forbrug henover resten af sommeren og efteråret. Når der er så mange projekter, der ikke er påbegyndt, skyldes det dels omprioriteringer på grund af akut opståede nye projekter. En væsentlig del af de ikkepåbegyndte projekter, er forholdsvis små. Bestyrelsen tog derefter projektstatus til efterretning. 5. Budgetramme 2014 Umiddelbart ser vi ingen større trusler komme imod os på driftssiden det vil sige budgetrammen bliver uændret omkostningsniveau, hvor eventuelle prisstigninger må dækkes ind ved besparelser/effektiviseringer. I 2014 ser vi dog ind i to nye driftsposter af væsentlig størrelse Vandfond og Spildevandsrabat til større virksomheder disse poster er medtaget i takststigningsberegning nedenfor. På anlægssiden er oplægget at vi gennemfører sædvanlige investeringer samt særlige investeringer, og at vi lånefinansierer i nødvendigt omfang. Der foreslås følgende budgetramme: Vand - Fastholdelse af basisinvesteringer til ledningsrenoveringer samt mindre vandværksrenoveringer (~5 mio.) - Gennemførelse af større renovering af Gråsten Vandværk (~13 mio.) - Fjernaflæste vandmålere (~2 mio.) - Sektionering af ledningsnet (~1 mio.) - Deltagelse i Vandfond (~3,6 mio.) Renovering af Gråsten Vandværk og Fjernaflæste målere foreslås lånefinansieret og vil sammen med den årlige Vandfondsudgift medføre en takststigning på kr. 0,50/m 3 (uden låneoptagelse vil takststigningen være kr. 6,80/m 3 ) LBRI/ Side 3 af 5

4 Spildevand Fastholdelse af basisinvesteringer til separeringer, kloakering i det åbne land, ledningsrenoveringer samt løbende renoveringer af pumpestationer og udskiftning af materiel i øvrigt (~90 mio.) - Færdiggørelse af overpumpningsløsninger (~5 mio.) - Færdiggørelse af renovering Hummelvig Renseanlæg (~10 mio.) - Hovedrenovering af Gråsten Renseanlæg (~20 mio.) - Spildevandsrabat til større virksomheder (trappemodel) (~1 mio.) Ved lånefinansiering af de særlige projekter (35 mio.) vil det medføre en takststigning på kr. 1,00/m 3 (uden låneoptagelse vil takststigningen blive kr. 11,00/m 3 ) Affald Fastholdelse af basisinvesteringer samt investeringsniveau som i 2013 medtaget investeringsbudget for 2014 (6 mio.). Der kan dog ske en takststigning som følge af likviditetssituationen og afvikling af overdækning. Varme På varmesiden budgetteres under hensyntagen til de igangværende forhandlinger omkring overdragelse af varmeaktiviteter til Sønderborg Fjernvarme, hvilket medfører at investeringsbudgettet holdes på absolut laveste niveau. Generelt Ovenstående forslag til takststigninger er beregnet ud fra uændret niveau på driftsindtægter og udgifter, og vil blive justeret i det omfang driftsbudgettet bliver væsentlig anderledes end forventet/tidligere år. Bestyrelsen tog budgetrammen til efterretning og ser frem til at få præsenteret budgetforslaget for Deltagelse i Project Zero Fase 3 Project Zero har fremsendt et ønske om at Sønderborg Forsyning skal være en af deres bidragsydere i fase 3 af projektet. Det betyder at de ønsker at Sønderborg Forsynings skal støtte med 1 mio. DKK om året i årene i alt 4 mio. DKK. Bestyrelsen behandlede ansøgningen og det blev besluttet at følge indstillingen og give 1 mio. DKK til Project Zero i årene på betingelse af at der opnås en bestyrelsespost i Project Zero A/S for Sønderborg Forsyning. Bestyrelsen overlader det til direktionen, at udpege, hvem der skal repræsentere Sønderborg Forsyning her. 7. Orientering SKAT i vandselskaber I den verserende sag om skattebetaling har vores revisor Deloitte - udarbejdet 3 forskellige forslag til udnyttelse af vores afskrivninger til nedbringelse af skatten. Vi venter stadig på SKATs stillingtagen til dette. LBRI/ Side 4 af 5

5 Prioritering af separeringsprojekter Der har været spurgt til Sønderborg Forsynings kriterier for prioritering af separeringsprojekter. Projekt & Plan har derfor konkretiseret og tydeliggjort hvilke kriterier der anvendes for at prioritere disse projekter. Se vedlagte oversigt. Salg af ejendomme Sønderborg Forsyning har frasolgt tre ejendomme som ikke bruges i driften længere. Det drejer sig om vandtårnet på Redstedsgade i Sønderborg, vandtårnet i Nordborg samt vandværket Blæsborg på Kløvermarken i Augustenborg. Alle tre ejendomme opnåede salgspriser på højde med vurderingen. Vandsamarbejde Sønderborg Kommune arbejder på etableringen af en Vandfond til finansiering og drift af arealer ved vandindvindingsområder i kommunen. Etableringen af en sådan fond vil have indflydelse på vores vandpriser idet tilskuddet til fonden kommer direkte far den opkrævede takst. Sønderborg Forsyning ønsker at gå positivt ind i dette arbejde og ønsker også at have en vis indflydelse på fondens virke. 8. Eventuelt Tilbagebetaling af spildevandsafgift Sønderborg Forsyning har søgt og fået tilbagebetalt 1,2 mio. DKK for for meget betalt spildevandsafgift i årene Tilbagebetalingen er baseret på en anden opgørelsesmetode for vores renseanlæg. Ekstraordinær generalforsamling i Dansk Affaldsforening tidl. RENOSAM Dansk Affaldsforening afholder ekstraordinær generalforsamling den 13. september, hvor nye vedtægter er eneste punkt på dagsordenen. Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at deltage. 9. Næste møde Mandag den 2. december 2013, på Ellegårdvej 8, 6400 Sønderborg kl. 14:00-16:00 Erik Lauritzen Peter Hansen Jan Prokopek Jan Callesen Ole Stisen Lisa Nielsen Jeppe Lorenzen Christian Gregersen LBRI/ Side 5 af 5

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as.

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014. Dagorden. Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Referat Bestyrelsesmøde, nr. 06/2014 Mødedato: Onsdag den 29. oktober 2014, kl. 13 ca. 16.30. Mødested: AquaDjurs as. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Jytte Schmidt, JS

Læs mere

Bestyrelsesmødet d.10. december 2014 blev afholdt på Holtvej 18c, Græsted, kl. 16:30-18:00

Bestyrelsesmødet d.10. december 2014 blev afholdt på Holtvej 18c, Græsted, kl. 16:30-18:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 18. december 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 10. december 2014 Bestyrelsesmødet d.10. december 2014 blev afholdt på Holtvej 18c, Græsted, kl. 16:30-18:00 Mødedeltagere:

Læs mere

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at:

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at: Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Torsdag 21. juni 2007 Tilstede: Uffe Steffensen, Michael Laustsen, Peter Bragh, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Klaus Frejo Dagsorden: 06/07-45: Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. september 2014 Referent: Marianne T. Bak Møde nr.: 2/2014 Mødedato: Tirsdag den 9. september 2014, kl. 15.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hans Chr. Thigaard og Lisbet Berthelin Afbud fra: Fra

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 13.00-14.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5,

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

Generalforsamling 18. maj 2015

Generalforsamling 18. maj 2015 Generalforsamling 18. maj 2015 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2014 4. Beslutning

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 18.00 20.00. Deltagere: Susanne Mortensen (SMO) Per Brøgger Jensen

Læs mere

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015

Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Prisloft for 2015 Vejledning om vand- og spildevandsselskabers prislofter for 2015 Opdateret marts 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Vejledningens struktur... 3 Kapitel 2 Frister... 4 2.1 Tidsfrister...

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 25.01.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 25. januar 2013 kl. 9.00-12.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 1/2015 Onsdag den 28. januar 2015, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 28. januar 2015 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Fra

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 62 13. december 2012 kl. 17.00 På 71 Nyhavn Hotel, Nyhavn 71, 1050 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Dato: 25. august 2015 Tidspunkt: 8.30 12.00 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør

Dato: 25. august 2015 Tidspunkt: 8.30 12.00 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør Referat fra bestyrelsesmøde den 25. august 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Jens

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 09-12-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A.

Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.A. Generalforsamling den 8. august 2012 kl. 19.00.på Norsminde Gl. Kro. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Gennemgang og godkendelse af regnskab.

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere