Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i Sydtrafik"

Transkript

1 Dato: J. nr.: INIT.: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 25. juni 2010 kl Sted: Hovborg Kro, Hovborg Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen Bente Bendix Jensen Jan Riber Jakobsen Kim Gosvig Hansen Peter Christensen Morten Kristensen Karsten Uno Petersen Preben Friis-Hauge Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Informationsmedarbejder Karen Stoustrup Afbud sker til Ulla Grosmann eller på tlf.: Dagsordenspunkter: 36/10 Sager til orientering /10 Revisionsberetning nr. 7 for Sydtrafik: Beretning for regnskabsåret /10 Regulering af betaling til tre lokalruter i Bevtoft-området /10 Sønderborg kommunes ansøgning om udtrædelse af trafikselskabet Sydtrafik /10 Budget 2011 høringssvar /10 Forhøjelse af kontrolafgiften pr. januar /10 Orientering om en konkret afgørelse fra Ankenævnet for Bus, Tog og Metro /10 Transportministerens redegørelse om kollektiv trafik /10 Vestbanen - Orientering om status på processen /10 Fællesmøde mellem bestyrelserne for Fynbus og Sydtrafik /10 Seminar for bestyrelsesmedlemmer /10 Mødeplan for Sydtrafiks bestyrelse /10 Turistrute på Nordals /10 Tidsplan for køreplanlægningen 2010/11 og oversigt over ændringer ved køreplanskiftet /10 Årsberetning /10 Orientering om Rejsekort (lukket punkt) /10 Krav om forflyttelse af chauffør (lukket punkt)

2 36/10 Sager til orientering J. nr Dato: 3. juni 2010 Til orientering HCB 71

3 37/10 Revisionsberetning nr. 7 for Sydtrafik: Beretning for regnskabsåret 2009 J. nr Dato: 3. juni 2010 at revisionens beretning tages til efterretning, at revisionens beretning og bestyrelsens afgørelse sammen med revideret regnskab fremsendes til tilsynsmyndigheden, Regionsrådet og kommunerne at revisionens bemærkninger sammen med årsregnskabet forelægges Repræsentantskabet til orientering. Sagsresume Sydtrafiks revision BDO Kommunernes Revision har fremsendt beretning for året Revisionsberetningen omfatter såvel løbende revision som afsluttende revision. Lovgivningen I henhold til vedtægten for Sydtrafik skal selskabets regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt og af tilsynsmyndigheden godkendt sagkyndig revisor. Regnskabet revideres i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslov. Efter at revisionen har afgivet bemærkninger til årsregnskabet, træffer bestyrelsen afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse. Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelse herom sendes til tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslov. Det reviderede årsregnskab tillige med revisionens bemærkninger hertil og bestyrelsens afgørelse herom fremsendes til Regionsrådet og kommunalbestyrelserne. Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom skal af bestyrelsen forelægges for repræsentantskabet til orientering. Økonomi Revisionens anbefalinger har ingen økonomiske konsekvenser. 72

4 38/10 Regulering af betaling til tre lokalruter i Bevtoftområdet J. nr Dato: 15. juni at Sydtrafik uden yderligere ophold tilbagebetaler Tønder kommune ,- kr., svarende til den udgift, Tønder kommune i årene har afholdt for lokalkørsel i Haderslev kommune i berettiget forventning om en senere regulering, - at Sydtrafik foretager en tilsvarende opkrævning hos Haderslev kommune, og at der fastsættes en sidste frist for indbetaling af det fulde beløb på ,- kr., samt - at Sydtrafik i tilfælde af helt eller delvis manglende betaling gennemfører sit betalingskrav mod Haderslev kommune ved hjælp af domstolene. Sagsresumé I forbindelse med kommunalreformen blev tidligere Nr. Rangstrup kommune delt, således at den østlige del indgik i Ny Haderslev kommune, mens Bevtoft-området indgik i Ny Tønder kommune. Delingen medførte, at tre lokalruter (busruter 361, 363 og 366), som i helt overvejende grad betjente skoleelever i Bevtoft-området mv. (Bevtoft, Toftlund og Agerskov skoler), fra den 1. januar 2007 krydsede den ny kommunegrænse. Vedrørende udgiftsfordelingen til de tre lokalruter blev det allerede i 2006 besluttet, at disse i første omgang skulle henføres under Tønder kommune, som formelt skulle optræde som bestiller af kørslen på begge sider af kommunegrænsen, samt at der senere skulle ske en regulering af udgifterne i forhold til de nye kommuner i forbindelse med det endelige regnskab for Denne løsning fremgår af protokollat nr. 1 til Sydtrafiks vedtægter om byrdefordeling/finansiering (Bilag 1) og protokollat nr. 2 om rutefordeling (Bilag 2), og løsningen indgik endvidere i Sydtrafiks budgetter for 2007 og Løsningen svarede fuldt ud til løsningen i en række tilsvarende situationer, hvor lokal- og skoleruter betjente flere kommuner, og hvor én kommune måtte optræde som bestiller og foreløbigt afholde de med ruterne forbundne omkostninger, indtil en endelig udgiftsfordeling kunne ske. For at kunne gennemføre den endelige udgiftsfordeling mellem Tønder kommune og Haderslev kommune skulle de geografiske data om den nye kommunegrænse fastlægges og inddateres i Sydtrafiks køreplansystem Trapeze. Da dette arbejde trak ud, blev den endelige udgiftsfordeling udskudt til budget I oktober 2008 ønskede Tønder kommune ruterne nedlagt helt eller delvist og anmodede endvidere Sydtrafik den 7. oktober 2008 om refusion af de udgifter, der allerede var afholdt for 73

5 kørslen inden for Haderslev kommune. Efter bl.a. anmodning fra Haderslev kommune, som gav udtrykkeligt tilsagn om betaling, blev de tre lokalruter dog opretholdt frem til sommerkøreplanskifte Siden da er ruterne nedlagt eller ændret, så de ikke længere berører Haderslev kommune. Det er efterfølgende ikke lykkedes at formå Haderslev kommune til at give tilsagn om betaling af det fulde reguleringsbeløb for perioden På et møde den 24. september 2009 samt i en skrivelse af 9. november 2009 har Haderslev kommune afvist en medfinansiering af ruterne. Som begrundelse herfor anførte kommunen en række overvejelser om bl.a., hvem der har haft det formelle bestilleransvar, hvem der har haft gavn af ruterne, samt hvordan Tønder kommune har, hhv. ikke har, ageret i sagen. Sydtrafik har i et notat af 16. april 2010 (Bilag 3) foretaget en retlig vurdering af sagen, herunder af Tønder kommunes indsigelser. Ifølge notatet er Tønder kommune berettiget til et refusionsbeløb på ,- kr. i overensstemmelse med de forudsætninger, der har været for Tønder kommunes afholdelse af udgifter for lokalkørsel i Haderslev kommune. Der blev den 18. maj 2010 afholdt et nyt møde med Tønder kommune og Haderslev kommune, og med Sydtrafiks bestyrelsesformand som mødeleder (Bilag 4). Under mødet fornyede Haderslev kommune sit tidligere tilsagn om medfinansiering af ruterne for året 2009 frem til køreplanskiftet. For årene 2007 og 2008 afviste kommunen derimod fortsat en betalingspligt under henvisning til de tidligere fremførte argumenter. Da Haderslev kommune for så vidt ikke har accepteret Sydtrafik retlige vurdering i notat af 16. april 2010, har Sydtrafik valgt at indhente en second opinion om refusionskravets berettigelse hos advokat Henning Biil, Advokatfirma Johan Schlüter. Henning Biil, som ikke tidligere har været engageret af Sydtrafik, blev valgt på grund af sit forhåndskendskab til retsområdet, idet han gennem en årrække har virket for trafikselskaber og for trafikselskabernes brancheorganisation m.fl. Efter en gennemgang af sagen konkluderer Henning Biil i sin redegørelse af 9. juni 2010 (Bilag 5), at Tønder kommunes refusionskrav er berettiget, og at Sydtrafik har et tilsvarende betalingskrav mod Haderslev kommune. Udgiften til den pågældende lokalkørsel må ifølge lov om trafikselskaber ikke bæres af Sydtrafik og dermed indirekte pålægges regionen og de øvrige kommuner. Lovgivningen Lov om trafikselskaber indeholder i 3 bl.a. følgende regel om byrdefordeling/finansiering: For så vidt angår trafikselskaber vest for Storebælt, beslutter trafikselskabet fordelingen af tilskuddet mellem de deltagende parter. Tilskudsfordelingen skal godkendes af de berørte regionsråd og repræsentantskabet. Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af trafikselskabets ydelser, herunder individuel handicapkørsel, og en region kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til 74

6 privatbaner og busbetjening af regional betydning i den pågældende region samt de hertil svarende andele af selskabets administrationsudgifter. Økonomi Der er mellem de involverede parter enighed om, at tilbagebetalingskravet er et mellemværende mellem Sydtrafik og Tønder Kommune samt et mellemværende mellem Sydtrafik og Haderslev Kommune. Der er således ikke et direkte økonomisk mellemværende mellem de to kommuner i denne sag, jf. referat af mødet den 18. maj I mellemværendet mellem Sydtrafik og Tønder Kommune er der på baggrund af de retlige udredninger i sagen ikke længere rimelig tvivl om, at Sydtrafik har pligt til at tilbagebetale Tønder kommune afholdte udgifter på ,- kr. for lokalkørsel i Haderslev kommune. Beløbet forfalder derfor til betaling nu, uanset om Haderslev kommune, hvem betalingspligten i sidste ende påhviler, anerkender kravet i fuldt omfang. I mellemværende mellem Sydtrafik og Haderslev Kommune har sidstnævnte den 18. maj 2010 fornyet sin tidligere anerkendelse af betalingspligten vedrørende 2009, sv.t ,- kr. Dette beløb forventes derfor betalt af Haderslev kommune efter påkrav. Betalingspligten for det resterende beløb, sv.t ,- kr. for 2007 og 2008, er indtil videre ikke anerkendt af Haderslev kommune. Såfremt kommunen fastholder sin hidtidige afvisning, skal beløbet mellemfinansieres via kassetræk, indtil en retsafgørelse foreligger. Renteudgifter hertil forventes dækket ved, at Sydtrafik ved en kommende retssag tilkendes procesrenter i henhold til retsplejeloven. Sagsomkostningerne til en kommende retssag kan ikke anslås på nuværende tidspunkt. Omkostningerne forventes overvejende dækket ved, at Sydtrafik af domstolen tilkendes en omkostningsgodtgørelse i henhold til retsplejeloven. 75

7 39/10 Sønderborg kommunes ansøgning om udtrædelse af trafikselskabet Sydtrafik J. nr Dato: 7. juni 2010 at Sydtrafik besvarer henvendelsen i overensstemmelse med vedlagte svarudkast (Bilag 1). Sagsresumé Sønderborg kommune har med brev af 2. juni 2010 (Bilag 2) ansøgt Sydtrafik om udtrædelse af trafikselskabet. Lovgivningen giver ikke umiddelbart mulighed for, at Sydtrafik kan træffe afgørelse om en sådan henvendelse. Sydtrafik er i overensstemmelse med reglerne i lov om trafikselskaber etableret af Regionsrådet i Region Syddanmark. Ændringer i selskabets deltagerkreds, hhv. geografiske område, kan ske efter reglen i lovens 1, stk. 3. Ifølge denne bestemmelse er det kun transportministeren, der efter forhandling med indenrigsministeren kan godkende et forslag om at ændre et trafikselskabs geografiske område, henholdsvis om at oprette et nyt trafikselskab. Et sådant forslag skal i givet fald stilles i enighed af Regionsrådet i Region Syddanmark, Sydtrafik bestyrelse og Sydtrafiks repræsentantskab. Regionsrådet i Region Syddanmark, der som den etablerende myndighed må antages at være nærmest til at rejse forslag om oprettelsen af et evt. tredje trafikselskab inden for Region Syddanmarks område, har ikke aktuelt taget et sådant initiativ. Spørgsmålet er herefter, om et initiativ af denne art bør tages af Sydtrafik i anledning af den aktuelle henvendelse. Trafikselskabsloven og dens forarbejder udtaler sig ikke om, under hvilke omstændigheder et trafikselskab kan forventes at tage et initiativ efter 1, stk. 3. Det må derfor lægges til grund, at initiativet kan rejses efter bestyrelsens, hhv. repræsentantskabets skøn, såfremt man finder, at et sådant skridt ville være i trafikselskabets interesse, evt. efter fornøden vurdering af de berørte deltageres interessesituation. Det er i den forbindelse administrationens vurdering, at der ikke foreligger oplysninger, der giver grundlag for at anfægte Regionsrådets oprindelige opfattelse, hvorefter etablering af to trafikselskaber (Sydtrafik og Fynbus) er den mest hensigtsmæssige løsning for trafikbetjeningen af borgerne i Syddanmark. De forhold og forventninger, som Sønderborg kommune har anført i sin henvendelse, ses ikke at kunne føre til et andet resultat. 76

8 Det bemærkes, at Sønderborg kommune allerede i januar 2008 har henvendt sig til transportministeren (Bilag 3) med anmodning om en frikommuneordning, der skulle tillade kommunen at etablere egne kørselsordninger ud over de rammer, der er afstukket i trafikselskabsloven. Ministeren fandt ikke mulighed for at imødekomme dette ønske (Bilag 4). Selv om det daværende initiativ blev taget under en udtrykkelig forudsætning om kommunens forbliven hos Sydtrafik, vedlægges korrespondancen på grund af dens indholdsmæssige sammenhæng med den aktuelle henvendelse. Lovgivningen Henvendelsen må bedømmes efter 1 i lov om trafikselskaber, som har følgende ordlyd: 1. Hvert regionsråd etablerer et eller flere trafikselskaber, jf. dog stk. 2. Hver kommune deltager i ét trafikselskab. Et trafikselskab kan omfatte kommuner i to regioner, hvis regionerne grænser op til hinanden. Trafikselskaberne er omfattet af 60 i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2. I Region Sjælland og Region Hovedstaden etableres kun ét samlet trafikselskab, der dækker de to regioners geografiske område, bortset fra Bornholm, hvor Bornholms Regionskommune varetager de opgaver, der efter denne lov påhviler trafikselskaberne. Stk. 3. Efter fælles anmodning fra de berørte regionsråd samt berørte trafikselskabers bestyrelser og repræsentantskaber kan trafik- og energiministeren efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren godkende forslag om at ændre et trafikselskabs geografiske område eller forslag om at oprette et nyt trafikselskab. Der har ikke tidligere været eksempler på kommuner, der forlader et trafikselskab, og den nøjagtige fremgangsmåde skulle i givet fald afstemmes med transportministeriet, f.eks. hvad angår overdragelse af løbende kontrakter og behovet for en nykonstitution af Sydtrafiks repræsentantskab og bestyrelse. Økonomi Spørgsmålet om Sønderborg kommunes deltagelse i Sydtrafik er uden væsentlig økonomisk betydning for de øvrige deltagere. Der henvises til princippet i trafikselskabslovens 3, hvorefter ingen deltager kan forpligtes til at betale mere end hvad der svarer til deltagerens forholdsmæssige forbrug af trafikydelser. For så vidt er finansieringen af den offentlige servicetrafik i Sønderborg kommune under alle omstændigheder udelukkende et anliggende for Sønderborg kommune. Det skal dog bemærkes, at der sker en forholdsmæssig fordeling af trafikselskabets faste udgifter. En reduceret deltagerkreds kan derfor i en overgangsperiode bevirke en - meget begrænset - merbelastning for de tilbageværende deltagere, da nogle udgiftstyper er svære at tilpasse på kort sigt, f.eks. huslejen. Også på længere sigt kan der ikke udelukkes meromkostninger som følge af mistede stordriftsfordele, f.eks. i forbindelse med de priser, Sydtrafik kan opnå ved indkøb og udbud mv. Effekten er svært at anslå, men skønnes dog at blive af ret underordnet betydning for de enkelte deltagere. Som en forventet positiv økonomisk effekt fortjener det især nævnelse, at udgifterne til Sønderborg Busstation på 0,942 mio. kr. årligt ville bortfalde. Stationen finansieres i dag i fællesskab, da den anses som en del af Sydtrafiks fælles infrastruktur. 77

9 I henvendelsen oplyser Sønderborg kommune, at dens andel i Sydtrafiks administrationsudgifter udgør ca. 4 mio. kr. Det står ikke umiddelbart klart, hvordan dette tal er fremkommet. Ifølge Sydtrafiks regnskab 2009 bærer Sønderborg kommune en andel i administration af busdriften på 2,046 mio. kr. Denne post dækker administrationsudgifter i form af lønninger, forsikringer, itsystemer, husleje, kontorhold m.v. Hertil kan lægges kommunens andel i administration af handicapkørsel og flextrafik på 0,338 mio. kr. Endelig antages Sønderborg kommune at have medregnet sin finansieringsandel i fællesomkostninger for busdriften på 1,436 mio. kr. Denne post dækker fælles drift af rutebilstationer og trafikinformation, stoppesteder, billetmaskiner, kvalitets- og udviklingsomkostninger, medlemskaber af rejsekort, rejseplan, ankenævn, brancheforening, Bus&Tog samarbejdet, X-bus, m.v., passagertællinger, markedsføring og kortsalgsprovisioner mv. Tilsammen udgjorde de nævnte finansieringsandele 3,820 mio. kr. i Sønderborg kommune anfører desuden en forventet udgift til rejsekortsystemet på 9,0 mio. kr. Ifølge Sydtrafiks budget skal Sønderborg bidrage med 8,730 mio. kr. over en 15-årig periode til finansiering af investeringen i Rejsekort. En del af denne investering udgør ansvarlig lånekapital, som senere tilbagebetales. Om det resterende beløb er det værd at bemærke, at der er tale om en udviklings- og etableringsomkostning, som skal sættes i sammenhæng med systemets mere langsigtede økonomiske effekter. Rejsekortsystemet er et betalingskortsystem, hvis løbende drift vil muliggøre en række effektiviseringsgevinster som følge af bl.a. automatisering og selvbetjening samt forbedrede rejsedata/planlægningsmuligheder. Systemet forventes at kunne tiltrække mærkbart flere passagerer til den kollektive trafik i kraft af billigere rejsepriser og en forbedret brugeroplevelse. Trafikselskabslovens 27 åbner mulighed for, at rejsekort kan anvendes kommercielt og dermed generere indtægter for deltagerne. Det datagrundlag, som rejsekortsystemet tilvejebringer, vil endvidere sætte trafikselskaberne i stand til at udvikle meget mere præcise modeller for byrdefordelingen, end hvad der f.eks. kan opnås med de hidtidige passagertællinger, hvilket vil imødekomme Sønderborg kommunes ønske om øget gennemsigtighed på dette punkt. Indførelsen af rejsekortet friholder Sydtrafik i et vist omfang fra omkostninger, der ellers skulle afholdes til udskiftning af de eksisterende billetmaskinesystemer. 78

10 40/10 Budget 2011 høringssvar J. nr Dato: 17. juni 2010 Høringssvarene tages til orientering idet: Sydtrafiks budgetforslag 2011 tilpasses Region Syddanmarks budgetramme for budgetposten Indtægter på busruter, vedrørende Kolding Kommune, reduceres med kr. i perioden Sagsresume Høringssvar fra kommuner og region: Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 29. april, at udsende budgetforslag 2011 og takstforslag 2011 til høring i kommuner og region i Sydtrafiks område. Endvidere er takstforslag 2011 sendt til høring hos DSB og Arriva. Høringsfristen var den 18. juni Der er indkommet svar fra Region Syddanmark, Billund Kommune, Fanø Kommune, Haderslev Kommune, Kolding Kommune, Varde Kommune, Sønderborg Kommune, Aabenraa Kommune, DSB/Arriva. Esbjerg Kommune behandler budgetforslag og takstforslag 2011 d. 21. juni 2010 mens Tønder Kommune behandler forslagene d. 24. juni Der er udarbejdet sammenfattende notat med de indkomne bemærkninger. Dette er vedlagt sagen som bilag. De bemærkninger, der umiddelbart har økonomiske konsekvenser er: Tilpasning af Sydtrafiks budget 2011 til Region Syddanmarks budgetramme Herudover er indløbet følgende bemærkninger: Kolding ønsker at budgetposten Indtægter på busruter for deres vedkommende reduceres med kr. i perioden Varde Kommune ønsker at budgetposterne vedrørende Flextrafik opdeles yderligere. Dette for at sikre, at hver enkelt kommunal forvaltning kan anvende tallene direkte. Hertil bør det, fra Sydtrafiks side, bemærkes at eventuelle udvidelser af budgetposter bør indgå som baggrundsmateriale i stedet for at indgå direkte i budgetposterne. 79

11 Sønderborg Kommune tager budgetforslag 2011 og takstforslaget 2011 til efterretning. Det bemærkes dog, at takststigningsloftet fremtidigt ikke bør udnyttes ubetinget. Ligeledes bemærkes det at indtægtsfordelingen bør være mere synlig, ligesom Sydtrafik opfordres til effektiviseringer og besparelser i administrationen. Slutteligt bemærkes det at Sønderborg Kommune ikke ønsker deltagelse i Rejsekortet. DSB og Arriva har godkendt takstforslag 2011, der indeholdt en takststigning på 0%. Øvrige bemærkninger og svardatoer indgår i notatform i skemaet i bilag 1. Lovgivningen Budgetforslag 2011 er udarbejdet i henhold til Sydtrafiks vedtægt (standardvedtægten i henhold til Lov om Trafikselskaber), til bestemmelserne om 60 selskaber og gældende lovgivning og retningslinier, der er fastlagt af Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Økonomi Der er ikke p.t. foretaget vurdering af det samlede budget ift. budgetudkastet. Det endelige budget 2011 og overslagsår forelægges bestyrelsen til vedtagelse på bestyrelsesmødet d. 31. august MS 80

12 41/10 Forhøjelse af kontrolafgiften pr. januar 2011 J. nr Dato: 31. maj 2010 at kontrolafgiften forhøjes med virkning fra 1. januar 2011 til kr. 750,-. Sagsresumé I Bus & Tog samarbejdet har Arriva Tog foreslået, at kontrolafgifterne forhøjes fra kr. 600,- til kr Baggrunden for forslaget er, at det nuværende niveau på kr. 600,- er fastlagt for en del år siden, og ikke er reguleret i forbindelse med de årlige takststigninger siden da. DSB S-tog har i et par år haft en kontrolafgift på kr. 750,-. I Sydtrafiks område kan konstateres en stigning i antallet af udstedte kontrolafgifter siden 2007: 2007: 258, 2008: 286, 2009: 294, 2010 (indtil 14/4): 113. Stigningen taler for, at niveauet for kontrolafgifter ikke længere har en tilstrækkelig præventiv effekt. Denne opfattelse underbygges af indtil flere eksempler på, at samme passager har modtaget flere på hinanden følgende kontrolafgifter. Lovgivningen I følge lov om trafikselskaber er det trafikselskabets bestyrelse, der fastlægger niveauet for kontrolafgifter. Økonomi En forhøjelse af kontrolafgiften formodes at have en vis præventiv virkning i forhold til reduktion af mængden af gratister, og medvirker dermed til at sikre en bedre indtjening i busserne. Det er ikke muligt at kvantificere denne nærmere. 81

13 42/10 Orientering om en konkret afgørelse fra Ankenævnet for Bus, Tog og Metro J. nr Dato: 19. maj 2010 Til orientering. Sagsresumé Ankenævnet for Bus, Tog og Metro (ABTM) har den 29. april 2010 truffet afgørelse i en klagesag, der var indgivet mod Sydtrafik. Nævnets afgørelse, som har principiel betydning for trafikselskaberne, er i det væsentlige faldet ud til klagerens fordel. Sagen har tidligere været refereret for bestyrelsen (jf. dagsordenspunkt 29/10 på aprilmødet i år). Klagesagen omhandlede spørgsmålet, hvorvidt Sydtrafik var forpligtet til at refundere betaling for et uddannelseskort, som i strid med Sydtrafiks rejsebestemmelser var betalt via netbank. Den ukorrekte betalingsmåde var årsag til, at betalingen i første omgang ikke var kvitteret på kortet, og at kunden derfor i det meste af kortets gyldighedsperiode ikke har kunnet anvende kortet som gyldig rejsehjemmel. Først hen mod slutningen af kortets gyldighedsperiode blev der i anledning af kundens henvendelse til Sydtrafik udstedt en betalingskvittering. Nævnet fandt, at betalingen skulle refunderes, dog med fradrag af et beløb svarende til de dage, som uddannelseskortet har kunnet benyttes i kvitteret stand. Sydtrafik havde under sagen bl.a. gjort gældende, at kortet var købt og betalt, således at kunden var bundet til sit køb - for hele gyldighedsperioden - fra tidspunktet for netbankbetalingen. Da kortets manglende anvendelighed som gyldig rejsehjemmel i en del af gyldighedsperioden beroede på en ukorrekt betalingsmåde, det vil sige på kundens forhold, kunne dette ikke begrunde et tilbagebetalingskrav mod Sydtrafik. Nævnet fandt derimod, at købet først blev gennemført hen mod slutningen af kortets gyldighedsperiode, da kunden modtog et kvitteret kort. Situationen i den forudgående periode måtte efter nævnets opfattelse sidestilles med en manglende betaling. Selv om nævnet hermed vedgik, at der blev indgået en gyldig købsaftale inden for kortets gyldighedsperiode, nåede nævnet frem til, at der ikke var betalingspligt for den del af gyldighedsperioden, hvor kortet på grund af manglende kvittering ikke har kunnet benyttes som gyldig rejsehjemmel. Nævnets afgørelse har øjensynlig den konsekvens, at kunder fremover ikke kan anses for at være betalingspligtige for den del af et korts gyldighedsperiode, der ligger forud for tidspunktet for kortets faktiske kvittering, uanset om en sen kvittering udelukkende beror på kundens forhold. En 82

14 allerede erlagt betaling for den pågældende del af gyldighedsperioden kan kunden kræve refunderet. Sydtrafik opfatter afgørelsen som ret vidtgående, da den stemmer dårligt med grundtankerne bag salg af periodekort. Afgørelsen åbner i princippet for en misbrugsmulighed, idet kunder gennem sen betaling af et periodekort kan opnå utilsigtede rabatfordele. Sydtrafiks administration har imidlertid fundet det mest hensigtsmæssigt at tage afgørelsen til efterretning. Ved denne vurdering blev der lagt vægt på: At afgørelsen ikke kan ankes administrativt og reelt kun kan anfægtes ved domstolene, At domstolene erfaringsmæssigt er meget tilbageholdende med at underkende afgørelser truffet af et privat ankenævn, At intet trafikselskab hidtil har valgt at anfægte ankenævnets afgørelser, At afgørelsen forventes at miste relevans med indførelsen af Rejsekort og de hertil knyttede ændrede betalingsregler, At risikoen for, at kunder faktisk vil misbruge deres retsstilling for at opnå utilsigtede rabatfordele frem til rejsekortets indførelse, antages at være begrænset, samt At Sydtrafik formentlig har mulighed for at afbøde misbrugsmuligheder ved at foretage tilpasninger i selskabets rejsebestemmelser. Lovgivningen Ankenævnet for Bus, Tog og Metro er et godkendt privat ankenævn i medfør af lov nr. 456 af 10. juni 2003 om forbrugerklager. Økonomi- og erhvervsministerens godkendelse af ankenævnet er indtil videre gyldig frem til den 31. december Økonomi Sydtrafik blev af nævnet tilpligtet at refundere klageren hovedparten af en erlagt betaling for et uddannelseskort. Herudover skal trafikselskabet udrede et klagesagsgebyr på ,- kr. til nævnet, fordi klageren fik medhold i sagen. 83

15 43/10 Transportministerens redegørelse om kollektiv trafik J. nr Dato: 14. juni 2010 Til orientering. Sagsresume Transportminister Hans Christian Schmidt fremlagde den 28. april 2010 Redegørelse om kollektiv trafik. Redegørelsen er en del af det igangværende arbejde med en evaluering af Lov om Trafikselskaber, som forventes færdig i sommeren Første del af redegørelsen beskriver status for den kollektive trafik. Blandt andet beskrives, at der dagligt foretages godt 1 mio. rejser med kollektiv trafik på landsplan. I 2008 havde busserne på landsplan 362 mio. påstigninger, mens der i alt var 215 mio. påstigninger på tog (fjern-, regional og S-tog samt privatbaner og metroen). Den kollektive trafik udgjorde i 2008 ca. 13 % af det samlede persontransportarbejde, fordelt på 4 % med bus og 9 % med tog og metro. Disse tal viser, at der foretages væsentligt flere ture med bus end med tog, men at der generelt foretages kortere ture med bus end med tog. I redegørelsen beskrives den nuværende organisering af den kollektive trafik. Det bemærkes, at billedet er særligt komplekst i Hovedstadsområdet, hvor Metroselskabet, DSB, DSB S-tog og Trafikstyrelsen ud over trafikselskabet Movia har ansvar for tilrettelæggelse af kollektiv trafik. Mht. takster i den kollektive trafik vises, at takststigningerne i perioden lå på cirka 3 % pr. år, mens der i perioden var stigninger på mellem 4,8 % og 9,3 %. Der er i 2009 udført en analyse af prisen på kollektiv trafik i nordvesteuropæiske hovedstæder. Denne analyse viser, at Københavns kollektive trafik har høje priser på kontantbilletter, men lave priser på klippekort og periodekort. Mht. klippekort og periodekort er København den billigste hovedstad i Skandinavien. I redegørelsen beskrives videre vedtagne udbygninger af infrastrukturen. I Sydtrafiks område kan specielt nævnes udskiftningen af signalsystemet på Banedanmarks net, samt anlæg af dobbeltspor på strækningen Vojens Vamdrup. Til bustrafikken er der afsat puljer til tiltrækning af flere buspassagerer og til forbedring af bussernes fremkommelighed (Passagerpuljen og Fremkommelighedspuljen). Anden del af redegørelsen omhandler udfordringer og visioner. Denne del af redegørelsen vedrører i høj grad Hovedstadsområdet, hvor der er store udfordringer i forbindelse med finansiering og planlægning af kollektiv trafik som følge af de mange aktører. Redegørelsen beskriver naturligvis også udfordringer og visioner for den kollektive trafik udenfor Hovedstadsområdet. Det nævnes, at brugerne skal opleve den kollektive trafik som et sammenhængende, koordineret tilbud. Dette betyder bl.a., at det skal være nemmere at skifte mellem f.eks. bus og tog. De 6 trafikselskaber, der er oprettet på baggrund af Lov om Trafikselskaber, skal bl.a. være med til at 84

16 skabe en mere sammenhængende kollektiv trafik. Der er som nævnt igangsat en evaluering af Lov om Trafikselskaber, som skal klarlægge, om der er behov for justeringer af den nuværende lovgivning. I redegørelsen nævnes, at der udenfor Hovedstadsområdet især er udfordringer knyttet til ansvarsfordelingen mellem kommuner og regioner det kan således være nødvendigt at justere loven, så det gøres klarere, hvilke buslinjer som hhv. kommuner og regioner er ansvarlige for. Også den kollektive trafik i landområderne nævnes som en udfordring, idet det er dyrt og ikke særligt miljøvenligt at have almindelig busdrift i disse områder. Som alternativ til busser nævnes flextrafik og telebusser (f.eks. Sydtur som flextrafik). I Hovedstadsområdet nævnes flere konkrete udfordringer i forbindelse med ændringer af ruter, der kører i flere kommuner disse udfordringer beskrives ikke nærmere her, idet de i høj grad er specifikke for Hovedstadsområdet. Herudover nævnes yderligere initiativer til bedre sammenhæng i den kollektive trafik, for eksempel bedre trafikinformation og fælles kundeservice. Den kollektive trafik skal til stadighed blive mere miljøvenlig, for eksempel vha. mere miljøvenlige busser eller en jernbane uafhængig af fossile brændstoffer. Endelig nævnes også Rejsekortet som et skridt på vejen til at gøre den kollektive trafik mere attraktiv. Regeringen har et mål om, at Rejsekortet skal være landsdækkende i 2012, men endnu har BAT, Fynbus og Midttrafik ikke tilsluttet sig Rejsekortet. Regeringen følger derfor udviklingen i projektet nøje. Lovgivningen Redegørelsen indgår i en igangværende evaluering af Lov om Trafikselskaber, som kan føre til justeringer af loven. Økonomi Ingen på nuværende tidspunkt. /NP 85

17 44/10 Vestbanen - Orientering om status på processen J. nr Dato: 16. juni 2010 Til orientering. Sagsresume I forbindelse af fastlæggelse af det fremtidige scenarie for Vestbanen har der den 7. maj 2010 været afholdt et dialogmøde mellem Varde Kommune og Region Syddanmark. Varde kommune tilkendegav, at de ønskede at bevare Vestbanen som en stærk kollektiv trafikløsning, som tillige kunne understøtte den regionale udvikling dels omkring bosætning i området, omkring turismeudvikling, reducere trængsel problematikkerne og dels realisere infrastrukturkommissionens anbefalinger om opkobling til Danmarks transportkorridorer. Desuden ser Varde Kommune Vestbaneløsningen som første skridt i visionen om at etablere en nærbane fra Ribe over Esbjerg til Nr. Nebel. Med mødet skulle Varde Kommune forholde sig til 4 forhold - Finansiering af investeringer - Økonomiansvar for fremtidigt niveau for driftsomkostninger - Ansvar for etablering af driftsorganisation og - Ønsker for eventuelt busalternativ. Varde Kommune har med brev af 27. maj 2010 besvaret disse forhold. Brevet er vedlagt som bilag. - Varde Kommune er villig til kapitalindskud til deltagelse i nødvendig materiel- og infrastruktuinvesteringer med et max. startindskud på 40 mio. kr. - Varde Kommune er villig til at medvirke til en langsigtet dækning af driftsrisiko - Varde Kommune er indstillet på at stille ressourcer til rådighed for etablering af driftsorganisation På bussiden såfremt denne løsning vælges stiller Varde Kommune forslag til diverse betjeningsløsninger af forskellige områder i Vestbanens opland. Region Syddanmark behandler sagen i Regionsrådet den 27. juni Til behandling i regionens udvalg Ny Regional Udviklingsplan den 7. juni 2010 er udarbejdet en sagsfremstilling og notat som vedlægges. 86

18 Udvalget besluttede den 7. juni jfr. bilag at Vestbanen ophører og der i stedet etableres en regional busbetjening i den såkaldte Y-løsning. Vilkårene for busbetjeningen defineres nærmere i beslutningen omkring betjening af Vrøgum og bibeholdelse af Rute 40 Esbjerg - Oksbøl - Blåvand. Udvalget anbefaler dog, såfremt der ikke sker de forventede ændringer i bloktilskudskriterierne, at beslutningen revurderes. Varde Kommune har med brev af 10. juni 2010 på ny fremsendt brev til Region Syddanmark, hvor man noterer sig udvalgets indstilling men afventer Regionsrådets beslutning idet kommunen fastholder de tidligere fremsendte synspunkter. Arbejdsgruppen for bevaring af Vestbanen har med brev af 10. juni 2010 fremført en række betragtninger og kommentarer m.m. til indstillingen til Regionsrådet fra udvalget Ny Regional Udviklingsplan. Forretningsudvalget i Region Syddanmark behandler sagen i møde den 16. juni en til mødet er: At forretningsudvalget, med udgangspunkt i anbefalingen fra udvalget vedr. planlægning af ny Regional Udviklingsplan, drøfter den fremtidige kollektive trafikbetjening af Nr. Nebel /Oksbøl - Varde med henblik på afgivelse af indstilling til regionsrådet. Beslutningen i forretningsudvalget : Forretningsudvalget besluttede at oversende sagen til regionsrådets endelige drøftelse og stillingtagen. Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling grundet inhabilitet. Region Syddanmark har udarbejdet er proces og tidsplan for behandlingen af Vestbanesagen. Oplæg til procesplan vedlægges. HCB 87

19 45/10 Fællesmøde mellem bestyrelserne for Fynbus og Sydtrafik J. nr Dato: 3. juni 2010 Til drøftelse og evt. fastsættelse af forslag til dagsorden og mødetidspunkt. Sagsresume Formændene for Fynbus og Sydtrafik har drøftet muligheden for at afholde et fællesmøde mellem bestyrelserne for de to selskaber med henblik på orientering om hinandens virksomheder og drøftelse af fælles forhold. Der arbejdes foreløbig ud fra en dagsorden med følgende punkter: 1. Trafikplaner for Fynbus og Sydtrafik 2. Regionale tilskud til kommunal trafik i tyndtbefolkede områder 3. Rejsekortet 4. Prisfremskrivning af regionale tilskud 5. Fælles udspil om lovændringer/lovrevision 6. EP-tilladelser De foreløbige datoer, som vurderes er: Torsdag den 14. oktober kl. 14 Fredag den 15. oktober kl. 17 Torsdag den 28. oktober kl. 14 Fredag den 5. november kl. 13. Mødestedet er ikke p.t. aftalt. Fynbus bestyrelse drøfter sagen i deres møde den 17. juni HCB 88

20 46/10 Seminar for bestyrelsesmedlemmer J. nr Dato: 2. juni 2010 Til orientering og tilmelding Sagsresume Trafikselskaberne i Danmark har i bestyrelsesmøde den 1. juni 2010 aftalt, at der holdes et seminar for trafikselskabernes bestyrelsesmedlemmer den 18. og 19. august 2010 som et kl kl. 12 møde. Mødested (planlægges til) Hotel Nyborg Strand.. Trafikministeren er inviteret til at deltage og har givet foreløbigt tilsagn. KL og Danske Regioner er ligeledes inviteret til at deltage. Dagsorden for seminaret er foreløbig således: Fælles kommunikationsstrategi for trafikselskaberne i Danmark Fremtidens vækst i den kollektive trafik Fordoblingsprojekt, Sverige Taxi- og EP-tilladelser Rejsekortet (evt. kombineret med et besøg) Trafikselskaberne i Danmark har anmodet om endelig tilmelding senest den 21. juni (har meddelt, at det først kan ske efter bestyrelsesmødet den 25.6.) Økonomi Da der er tale om mødeaktivitet med overnatning udbetales der time/dagpenge til deltagerne. Satsen pr. døgn er 455 kr. Der sker fradrag for betalte måltider: morgenmad 15%, frokost og middag 30% for hver. Fradrag i alt 75 %. Tilbagebeløb er 113,75 kr. pr døgn. 89

21 47/10 Mødeplan for Sydtrafiks bestyrelse 2011 J. nr Dato: 13. maj 2010 Mødedatoerne fastlægges. Sagsresume I bestyrelsens møde i marts fastlagde man mødeplanen for 2010 og aftalte, at inden udgangen af 1. halvår skulle mødeplanen for 2011 fastlægges. Bilag HCB 90

22 48/10 Turistrute på Nordals J. nr Dato: 10. juni 2010 Det tages til efterretning, at der indgås en tillægskontrakt med Rutebilselskabet Haderslev om forsøgskørsel på Nordals i sommeren Sagsresume Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter og Sønderborg Kommune er interesseret i at oprette en særlig turistrute i skolernes kommende sommerferie, der skal tilbyde gratis kørsel fra Dyvig (lystbådehavn) og campingpladser på Nordals til bl.a. Danfoss Universe. Man har i den forbindelse haft kontakt til Rutebilselskabet Haderslev og aftalt en pris for kørslen på en sådan rute. Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter har accepteret at betale for kørslen. Sydtrafik er først på et sent tidspunkt blevet informeret om forholdet, og efterfølgende har sekretariatet undersøgt mulighederne for, hvordan kørslen kan udføres i henhold til den gældende lovgivning. Da Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter er finansieret bl.a. via kommunale midler er der tale om offentlig servicetrafik, som skal foregå i Sydtrafiks regi i henhold til lov om trafikselskaber og bemærkningerne hertil. Rutebilselskabet Haderslev vil således ikke selv kunne søge om tilladelse til almindelig rutekørsel uden om trafikselskabet, selv om betalingen ikke foretages af trafikselskabet. Kørslen kan ikke umiddelbart indgå i trafikselskabets egen kontrakt med Rutebilselskabet Haderslev, da betalingen ikke skal foretages af trafikselskabet, og varslerne i henhold til kontrakten ikke kan overholdes. Kontrakten åbner imidlertid mulighed for at lave forsøgsordninger med nettobetaling (incitamentsaftaler). Det er derfor drøftet med Rutebilselskabet Haderslev, hvordan en sådan aftale kan udformes, og Rutebilselskabet har accepteret at indgå en tillægskontrakt herom (se bilag), hvoraf det fremgår, at nettobetalingen fra trafikselskabets side er 0 kr. pr. køreplantime. Lovgivningen Der er tale om offentlig servicetrafik, som i henhold til lov om trafikselskaber skal foregå i Sydtrafiks regi. Økonomi Den aftalte tillægskontrakt indebærer ikke betaling til kørslen fra Sydtrafik. 91

23 JPr 92

24 49/10 Tidsplan for køreplanlægningen 2010/11 og oversigt over ændringer ved køreplanskiftet 2010 J. nr / Dato: 16.juni 2010 Til orientering. Sagsresume Med brev af 10. juni 2010 har Sydtrafik indkaldt forslag og bemærkninger til køreplanerne gældende fra sommeren Med køreplanen 2011 implementeres 1. trin af det nye regionale rutenet. Tidsfristen for indsendelse af forslag og bemærkninger er fastsat til 17. september Den endelige køreplan skal foreligge den 23. marts 2011, idet vognmændene skal orienteres om de endelige køreplanen senest 3 måneder før ikrafttræden, som er den 26. juni Køreplanlægningen for køreplanen sommeren 2010 har resulteret i en række ændringer specielt for de kommunale/lokale ruter. En af de større ændringer har været omlægning af bybuskøreplanerne i Vejle.. Økonomi Køreplanændringerne har omkostningsmæssige og indtægtsmæssige konsekvenser for den enkelte rute/kommune (region). Disse konsekvenser indarbejdes/ er indarbejdet i budgettet for HCB 93

25 50/10 Årsberetning 2009 J. nr Dato: 16. juni 2010 Til efterretning. Sagsresume Årsberetningen 2009 udgør sammen med regnskabet og diverse statistikker den samlede årsberetning for 2009 fir Sydtrafik. Med årsberetningen skriver Sydtrafik sin egen historie og fastholder de udviklinger og opgaver, der blev håndteret, løst og gennemført i Årsberetningen vil fremstå i samme udstyr som tidligere. Årsberetningen udsendes til Sydtrafiks ejere, samarbejdspartnere, pressen med flere. Økonomi Udgiften til trykning af Årsberetningen er medtaget i budgettet under kontoen for markedsføring. HCB 94

26 51/10 Orientering om Rejsekort (lukket punkt) J. nr.: Dato: 4. juni

27 52/10 Krav om forflyttelse af chauffør (lukket punkt) J. nr Dato: 9. juni

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18.05.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 25. maj 2011 kl. 14.00 16.00. Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18. februar 2011 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag den 25. februar 2011 kl. 13.30-15.30 Sted: Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 19.04.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 19. april kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-8-09 Dato: 15.06.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 8. juni 2009 kl. 19.00 20.00 Sted: Main Room, Hotel de France, Schottenring 3, Wien Medlemmer: Peter

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 23.11.2010 Initialer: CN Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Mandag den 29. november 2010, kl. 13.30-15.30 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-09 Dato: 07.04.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 16. april 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. Århus, 7. april 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Århus, 7. april 2009

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten

Læs mere

Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010

Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010 Skriftlig redegørelse Redegørelse om kollektiv trafik Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010 2. Redegørelse om kollektiv trafik Redegørelse om kollektiv trafik Udgivet af: Transportministeriet

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revideret Budget 2015 1 2 Lempelse af reklamebestemmelser

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Strategiplan 2013-2016 1 2 Rejsekortet 2 3 Flextur

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 21.01.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. januar 2011 kl. 9.00-11.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 02. december 2011 Bestyrelsesmøde den 8. december 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Mødet afholdes på Hotel Phønix, Bredgade 17, 9700 Brønderslev Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 29. juni 2015 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udmøntning af besparelser i administrationen i 2016 til finansiering af rejsekort 1 2

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 17. oktober 2013 Bestyrelsesmøde den 24.oktober 2013 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 24. oktober 2013 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

s y d t r a f ik beretning 2009 beretning 2009

s y d t r a f ik beretning 2009 beretning 2009 beretning 2009 beretning 2009 Sydtrafiks organisation Kommuner Sydtrafiks repræsentantskab Region Syddanmark Sydtrafiks bestyrelse Sydtrafiks direktør: H.C. Bonde HR, IT og Økonomi: Kirsten Therkildsen

Læs mere

Business case INESS CA CA SE. Rejsekortet reinvesteringsobjekt i Midttrafik

Business case INESS CA CA SE. Rejsekortet reinvesteringsobjekt i Midttrafik Business case 25. 2. december november 2011 US BUS INESS CA CA SE Rejsekortet t som reinvesteringsobjekt i Midttrafik Indholdsfortegnelse 0 Indledning...2 1 Baggrund for business case om rejsekort...3

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 21.12.12 Initialer: KiT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 21. december 2012 kl. 12.00-16.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere