Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart"

Transkript

1 Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart Deltagere: Fraværende: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt Knud Møller (uden afbud) Forud for det egentlige HB-møde holdtes møde mellem HB og bestyrelsen for Sportsdivision Speedway. Denne drøftelse er resumeret under nedenstående punkt 1). Her deltog desuden: Lissie Laursen, Karin Christensen, Ole Thrane og Mads Olsen. 1) Møde med Sportsdivision Speedway I brev af 23. marts 2006 havde Sportsdivision Speedway s bestyrelse (SDS) udbedt sig et møde med Hovedbestyrelsen for at drøfte spørgsmål relateret til forløbet om indstilling af kandidater til FIMs respektive UEMs Track Racing kommissioner. Dette er aktuelt i forbindelse med 2006-kongresserne i både FIM og UEM, der holdes i henholdsvis oktober og juli måned. Der var enighed mellem HB og SDS om kompetenceforholdet på området, at en Sportsdivisionsbestyrelse indstiller kandidater til HB, som træffer den endelige beslutning. I spørgsmålet om Niels Munk Nielsens habilitet i forbindelse med drøftelsen af indstilling af kandidat til FIMs Track Racing Kommission anerkendte HB, at her var sket en fodfejl, som man beklagede. Udmeldingen om NMN s inhabilitet (fordi han selv har været direkte part i sagen) burde være fremkommet allerede i november Det fremtidige samarbejde med DMUs medlem af FIM s track racing kommission blev ligeledes drøftet. Det blev her konkluderet, at det er et fælles ansvar at få samarbejdet til og med internationale delegater til at fungere og få det bedst mulige ud af samme. Man kan ikke frasige sig dette ansvar, men må i en politisk verden også anerkende og efterleve beslutninger, man ikke er enige i. Endvidere drøftedes forslaget fremsat af SDS-bestyrelsen til Speedway-repræsentantskabet om indstilling af kandidater. Da forslaget blev vedtaget af repræsentantskabet, fandt SDB Speedway, at HB burde følge samme. HBs indstilling til dette var, at forslaget ikke burde have været bragt frem i dette forum, da man så tvinger et repræsentantskab til at tage stilling til et spørgsmål, hvorom dette ikke har kompetence, jf. ovenstående. HB fandt derfor, at vedtagelsen af forslaget i Speedway repræsentantskabet ikke kan tillægges nogen betydning. DMUs repræsentantskab kunne i givet fald være bedt om at tage stilling til et sådant forslag, da samme er DMUs øverste myndighed. Sluttelig drøftedes: Hvordan kommer vi så videre? Man kommer videre, når man arbejder på basis af det grundlag, der foreligger nu, accepterer de beslutninger, der er truffet ud fra en tro på, at man kan kommer over sin evt. skuffelse, ser fremad og arbejder fremadrettet. SDB Speedway oplyste, at man ville konkludere på drøftelsen og vende tilbage med resultatet heraf. 2) Referater a) HB 2/06: Peter Hansen oplyste, at der i Motocross kredse fortsat er stor interesse for at få en detaljeret forklaring på licensindtægternes anvendelse på udgiftssiden. Der kan ikke laves en sådan forklaring, men der kan laves en illustration af, hvordan DMU s samlede indtægtsmasse er opdelt og tilsvarende, hvordan udgiftsmassen er opdelt. DMU s kontor udarbejder et sådant materiale med henblik bl.a. på præsentation på Motocross Sommermøder. Referatet godkendt. b) FU 1/06: Referatet godkendt Side 1 af 5

2 2) c) Motocross 2/06: 5) Kørerrepræsentanten, HB noterede sig, at den i referatet nævnte licenskontrol har sat fokus på, at licenskortet for kørere under 18 år skal være forsynet med to underskrifter. Peter Hansen supplerede referatet med at oplyse, at DMCU er begyndt at optage Classic Cross kørere og at der er sket enkelte flytninger af kørere fra DMU til DMCU. HB tog denne oplysning til efterretning. Referatet godkendt. d) Speedway 2/06: 1) referater, samme blev drøftet på HB-møde 2/06, en opstramning/ præcisering af referat blev foretaget. Referatet godkendt. Speedway 3/06: 1) Eliteudvalgsmøde: HB drøftede status for frigivelse af overskydende 2005 midler. På grundlag af det foreliggende materiale har FU frigivet midlerne. Der er dog et behov for at få tydeliggjort mål og de enkelte udviklingselementer. Samme kommer snarest fra Niels Munk. e) Road Racing 1/06: Referatet godkendt. f) BMX 2/06: 13) Landsstævne i Haderslev, Den opvisning, DGI ønsker under deres landsstævne, er free style, en aktivitet som SD BMX ikke vægter højt. Derfor har man takket nej til at deltage i et ellers meget seriøst stævne. Referatet godkendt. f) RR møde om DM : Et møde med en god fremadrettet dialog. HB ønsker, at den nedsatte arbejdsgruppe vil komme med et fremtidssikret oplæg. Referatet godkendt. g) Aktivitetslisten: Listen blev gennemgået punkt for punkt og justeret. 3) Repræsentantskabsmøder a) Repræsentantskabsmødereferater Referater fra møderne i DMU, BMX, Motocross og Speedway er alle udsendt. Referat fra Road Racing foreligger endnu ikke. Samme bedes udarbejdet og udsendt snarest. Alle de foreliggende referater blev taget til efterretning. b) Evaluering af møderne: Der var generelt tilfredshed med den nye form for afholdelse af repræsentantskabsmøder. Det tidligere store tidspres var løftet væk både lørdag og søndag. Man havde god tid til drøftelser, hvilket gav bedre og uddybende debatter på SD møderne - et generelt kvalitetsløft. Middagen lørdag aften var godt tilrettelagt og fint afviklet. Eneste negative er, at denne form for repræsentantskabsmødeafholdelse ikke giver mulighed for at afholde klublederseminarer i samme weekend. HB funderer på alternativ måde for afholdelse af disse seminarer. c) Beslutning om form for afholdelse i 2007: På basis af de gode erfaringer fra 2006 møderne besluttede HB, at DMUs repræsentantskabsmøder i 2007 afholdes efter samme form. Møderne afholdes i weekenden 3. og 4. marts 2007 på Scandic Hotel Bygholm Park i Horsens. 4) Økonomi a) Gennemgang af regnskaber for 1. kvartal: De udsendte kvartalsregnskaber blev gennemgået. Dette gav ikke anledning til uddybende kommentarer. b) Anvendelse af overskydende 2005 elitesatsningsmidler: De overskydende 2005 midler i Speedway og i Road Racing er nu frigivet. Der mangler fortsat et oplæg til anvendelsen af de overskydende midler fra fællesbudgettet. Samme følger. Side 2 af 5

3 5) Event & Marketing a) Notat fra mødet d : Referatet fra Styregruppemødet blev kort gennemgået og efterfølgende godkendt. DOC 2006: Steen Fredsøe oplyste, at han ikke har kunnet følge ideen til dørs. Han kan ikke få projektet materialiseret i 2006, hvorfor det er vurderet hellere at stoppe nu end at risikere at brænde fingrene på et ikke kvalitativt arrangement. Tidshorisonten for forberedelserne samt enkelte andre faktorer har gjort, at man ikke tør søsætte arrangementet. Man finder fortsat ideen bærbar, men først til udførelse i 2007 og ønsker at arbejde videre med at afsøge mulighederne for næste år. Niels Munk og Steen Fredsøe vender tilbage med et revideret oplæg. HB beklagede denne udmelding, men ser frem til et fornyet oplæg for MX 3 VM 2007: Forberedelserne til dette arrangement kører i henhold til planlægningen. b) Oplæg til det videre forløb: Et fremsendt oplæg blev gennemgået og elementer heri drøftet og kommenteret. Generelt i denne model tager DMU ansvaret for de events - både organisatorisk og økonomisk der skal ligge i eventenheden. Klubberne vil blive involveret i selve udførelsen af den sportslige og praktiske side af disse events, men i en form som kvalificeret entreprenør. Der skal efter konceptet ansættes en event manager, som vil blive den centrale figur. Arbejdsopgaver og rollefordelinger er beskrevet. Klubberne friholdes for et direkte økonomisk tab, men skal have mulighed for at optjene en bonus for veludført arbejde. Det udarbejdede økonomibillede for perioden blev drøftet. Dette billede viser, at der ved udgangen af det 5. år, netto forventes forbrugt ca. halvdelen af den til rådighed stillede finansiering på 1 mio. kr. Mulige spin-offs er ikke indregnet i økonomien. Der var enighed om vigtigheden af at lave stærke og synlige events. Man finder også tidspunktet for igangsættelse velvalgt. Der er tale om en stor satsning, men der er i HB en tro på, at dette kan lade sig gøre. E&M defineres som et projekt med en løbetid på fx 3 år og Event Manageren skal projektansættes. Den politiske ledelse skal ligge hos en dertil oprettet Styregruppe bestående af medlemmer fra HB. Stillingsbeskrivelse samt opslag skal udarbejdes. Det forventes, at event manageren kan ansættes pr. 1. oktober ) Danmarks Idræts-Forbund Der afholdes Repræsentantskabsmøde i DIF d Indholdet i dette møde blev kort gennemgået. Der er stor fokus på valgene, specielt valg til næstformand samt valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Henrik Nørgaard, Pia Buth Rasmussen og Jan Rodtwitt deltager. 7) Diverse sager a) Maskinkort i Motocross, aftale med DMCU for 2006: Peter Hansen oplyste, at DMCU ikke i 2006 indfører et maskinkort. Samarbejdet mellem DMU og DMCU er intakt og på linie med tidligere år. Man har taget vore udmeldinger om klubrøveri meget alvorligt og skrinlagt alle overvejelser om samme. b) Status anbefalinger fra advokat Lars Gregersen: Vi har i denne omgang afsluttet samarbejdet med advokat Lars Gregersen. Der mangler fortsat tilbagemeldinger fra Sportsdivisionerne om de forskellige anbefalinger, Lars Gregersen er kommet med i forhold til ansvarsfraskrivelser. Der blev rykket for disse tilbagemeldinger. Side 3 af 5

4 7) c) Registrering af varebiler/lastbiler: Den nye lov om registrering af last- og varebiler med totalvægt over 4 tons er trådt i kraft. HB drøftede muligheden for at få gennemført et tillægsforslag til loven, så varebiler ned til totalvægt kg også er dækket. Dennis Lybech skitserede forskellige muligheder herfor. Ud fra drøftelserne i Folketinget under lovens tilbliven, ses der ikke mange chancer for at få biler på kg og derunder indeholdt. Det af Lars Bo Rasmussen og Jesper Rasmussen tidligere udarbejdede oplæg tages med som et idékatalog til den videre proces. Dennis Lybech og Steen Fredsøe er tovholdere på opgaven. Dansk Rally Forening har fået lavet en aftale med skatteministeren om indregistrering af rallybiler, således at disse er fritaget for afgift. Vi forsøger at lægge os i slipstrømmen på denne aftale og få Enduro/trial cykler inkluderet i en tilsvarende aftale. d) Sanktionsmuligheder børn og unge under 15 år, Sportsdivisionernes habilitet i ankesager og Eksklusion af klubmedlemmer: Et af DMUs kontor udarbejdet notat blev drøftet. Samme er blevet til efter et møde med DIFs jurist, Ulla Meinecke-Søes. Hvad angår sanktioner i forhold til børn og unge under 15 år, ser DIF ikke problemer i, at man straffer denne persongruppe, hvis der sker overtrædelse af DMUs regler. Man skal blot være varsom med strafferammen, samt nøje afveje ved straffastsættelsen, om forseelsen er begået af køreren selv eller af en person i dennes team. HB tog denne anbefaling til efterretning. Videre anbefaler DIF, at vi giver opbygningen af vores ankesystem et eftersyn. Det kan synes problematisk, at en Sportsdivision er første ankeinstans, da Sportsdivisionen således kan ses som værende både lovgivende, udøvende og dømmende magt. HB tager anbefalingen til efterretning og overvejer mulige ændringer, idet det dog bemærkes, at denne kombination af formelle roller ikke er noget særsyn inden for idrættens retssystem. Endelig angiver notatet som DIF s opfattelse, at et medlem, som er ekskluderet af sin klub, bør have mulighed for at anke eksklusionen til DMUs Amatør- og Ordensudvalg for at få sin sag prøvet der. Dette betyder samtidig at en given eksklusionssag efterfølgende har mulighed for at blive prøvet ved DIFs Appeludvalg, hvis sagen af Appeludvalget skønnes egnet til prøvelse her. Samtidig anbefales det DMU at ændre formuleringen af vedtægternes 29, da man grundet en eksklusion fra en klub efter DIF s opfattelse ikke kan fratage personen muligheden for at være medlem af en anden klub under DMU. HB noterede sig disse anbefalinger, der vil blive viderebehandlet. e) Eventuelle sanktioner ved for sen indberetning af medlemstal til DIF: Det er fortsat meget vanskeligt at få alle DMUs klubber til at indberette sine medlemstal til DIF inden for den fastsatte tidsfrist. Ved fristens udløb 1. april 2006 manglede 35 af klubberne at indberette sine tal til DIF. At få de sidste klubber med kræver en endog meget stor indsats fra DMUs kontor med mange skriftlige og mundtlige rykkere. Da disse indberetninger blandt andet bruges i udregningen af DMUs andel af tips- og lottomidlerne (tilskuddet fra DIF), ser Hovedbestyrelsen alvorligt på dette problem. HB drøftede muligheden for at indføre sanktioner mod klubber ved manglende eller for sen indberetning. Det af DMUs kontor udarbejdede forslag hertil blev godkendt. Dette betyder, at der fra 2007 indføres følgende sanktionsprocedure: 1. rykker Er gratis. Denne yder DMUs kontor som service over for glemsomme klubber. 2. rykker Når kontoret må rykke anden gang, koster det klubben et rykkergebyr på 500 kr. 3. rykker Når kontoret rykker 3. gang, koster det klubben et gebyr på kr. Side 4 af 5

5 7) e) Eventuelle sanktioner ved for sen indberetning af medlemstal til DIF, fortsat: Hvis det herefter ikke lykkes at få klubben til at indberette medlemstallet til DIF, og DMU som en konsekvens heraf mister den del af DIF tilskuddet, som er baseret på medlemstallet fra denne klub, modtager klubben en faktura beregnet som summen af det mistede foreningstilskud og det mistede medlemstilskud opgjort på basis af klubbens i DMU registrerede medlemstal pr. 1. marts. For en klub med 50 medlemmer har ovennævnte følgende økonomiske konsekvens for klubben: - udregnet efter DIFs tilskudsparametre for 2006: 1. rykker: 500 kr rykker kr. + tabt foreningstilskud kr tabt medlemstilskud (50 medlemmer x 15,75) kr. 787,50 = 3.502,50 kr. Samme udregning for en klub med 250 medlemmer giver et samlet beløb på kr ,50. 8) Internationalt a) Status indstillinger til udpegninger i 2006 i UEM & FIM: De af HB besluttede indstillinger til udpegning til FIMs kommissioner er fremsendt til FIM. Grundet Kjeld Lunds død har vi en åben post til UEMs Track Racing kommission. SD Speedway kommer med en indstilling til Hovedbestyrelsen senest d. 10. maj. b) Nordisk: Der var intet at berette fra det nordiske samarbejde. c) UCI: Der var intet nyt fra denne front. d) UEM: HB drøftede kort situationen i UEM, herunder de valg, inkl. præsidentvalg, der skal ske på kongressen i slutningen af juni. e) FIM: Der var intet at drøfte under dette punkt. 9) Eventuelt Ingen havde emner at tage op til drøftelse under dette punkt. Referent: Jan Rodtwitt Udsendt den 11.maj 2006 Side 5 af 5

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart

Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk

Læs mere

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter.

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter. Referat fra HB-møde 7 / 07 d. 3. oktober i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 HB 03-10 Til Stede: Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Henrik Berendt, Pia Buth Rasmussen, Anders Johansen, Poul Hjorth, Jesper Holm, Bent Andersen, Svend

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 HB 04-10 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 03-13 Mødedato: 02.04.2013, kl. 17:00, Fjelsted Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 02-14 Mødedato: 28.02.2014, Hotel Bygholm Park, Horsens Til stede: Inviterede: Afbud: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 06-14 Mødedato: 29.11.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS), Hans Jørn

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 04-14 Mødedato: 12.06.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM), Hans Storm (HS), Johnny Winther

Læs mere

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005 Referat af Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic, Kolding Søndag d. 8. maj 2005 0 Forbundsmøde den 8. maj 2005. Dagsorden 1. Valg af dirigent og mødesekretær 2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg

Læs mere

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret.

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret. Referat fra SK BMX-Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde - BMX Mødedato: den 7. marts 2015 Til stede: 18 klubber (Bjerringbro, Dragon, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, Københavns,

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 05-14 Mødedato: 18.09.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JW),

Læs mere

Albertslund Boligselskab 5. december 2014

Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 3. december kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Majbritt Brander, Dorte Nejrup, Birthe Lauridsen,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Tilstede: Lars Mortensen (formand), Mads Kolte-Olsen, Stine Sørensen, Kirsten Skovsby (fra kl. 17.30 deltog ikke i behandlingen af punkterne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Bestyrelsesmøde 1-2015

Bestyrelsesmøde 1-2015 Bestyrelsesmøde 1-2015 REFERAT 04-02-2014 KL 18.15 22.35 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Kåre Foged, Palle

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby Tilstede: John Hansen (JHa), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik Sørensen (PES), Hugo Andresen (HAn), Poul Lamhauge (PLa), Erik Mouritsen (EMo),

Læs mere