Register. til. Sønderjyske Årbøger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Register. til. Sønderjyske Årbøger 1889-1988"

Transkript

1

2 Register til Sønderjyske Årbøger

3

4 Register til Sønderjyske Årbøger Ved Børge L. Bariøse Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland Aabenraa 1989

5 Udgivet med støtte fra Velux Fonden af 1981 H. P. Hanssens Mindefond K KØBENHAVNS KOMMUNES BIBLIOTEKER FAGSAL F Kultorvet København K lok. 218 X. F ISBN ISSN Winds Bogtrykkeri ApS J. P. Møller Bogbinderi

6 Forord I efteråret 1983 besluttede styrelsen for Historisk Samfund at markere hundredåret for Sønderjyske Årbøgers tilblivelse med udgivelsen af et nyt og udvidet register til afløsning af de hidtil eksisterende. I bevidstheden om, at der her ikke blot ville blive tale om en ajourføring, men også om mulighed for en strukturel fornyelse påtog jeg mig efter styrelsens opfordring opgaven. Det foreliggende register er således resultatet af en flerårig proces sigtende på at tilvejebringe en systematisk og let overskuelig nøgle til den anselige stofmængde, der er indeholdt i den lange række af Sønderjyske Årbøger fra 1889 til I håb om, at arbejdet må kunne tjene historieforskningen som et nyttigt hjælpemiddel, retter jeg en ærbødig tak til de fonde, hvis økonomiske støtte har muliggjort trykningen. For nyttige vink under udarbejdelsen takker jeg overbibliotekar Niels H. Kragh-Nielsen og arkivar, dr.phil. Lars N. Henningsen, og endelig skylder jeg en særlig tak -til de mange lokale institutioner og meddelere, der virksomt og uegennyttigt har hjulpet til ved fremskaffelsen af et stort antal biografiske data. Aabenraa, i oktober 1989 Børge L. Bariøse

7

8 Indhold Vejledning 9 Forkortelser 13 Stedregister _ 15 Personregister 117 Artikler og anmeldelser 391 Forfatterregister 481

9

10 Vejledning Årgangene betegnes med årstallets to sidste cifre i kursiv efterfulgt af kolon. Sidetal angives med tal i almindelig sats, f.eks. 99: 274. Festskriftet til H. P. Hanssen, der udkom som Sønderjyske Årbøgers 1932-årgang, betegnes som F, 1. halvbind 1933 (der slutter 2. række) som 33 og 1. hæfte af 3. række 1933 (på kun 24 sider) som 33a. En * efter sidetallet markerer, at der her er tale om en illustration. Registreringen omfatter principielt både tekst og noter. Kategorierne Anmeldelser og Bognyt er behandlet på linje med de egentlige artikler, hvorimod der er set bort fra foreningsmeddelelser og - med enkelte undtagelser - institutionsberetningerne under Noter og Nyt samt bibliografiske oversigter og litteraturfortegnelser.*) Et antal artikler fra tiden omkring eller lige efter århundredskiftet beskæftiger sig med emner, der kun i ringe grad belyser Sønderjyllands historie. Jeg har - også af pladshensyn - fundet det berettiget helt at udelade følgende: Holger Petersens»Sprogvidenskaben«(99: ), Georg Brandes'»v. Køller-fyrst Imeritinski«(00: ), Mar. Kristensens»Lidt sprogligt«(00: ), Nik. Andersens»Sproglige ændringer«(01: 1-40 og 02: ), Tobolkas»Den tjekkisk-tyske nationalitetskamp (01: og 03: 40-62), Iv. Berendsens»Et folk og et statskup«(02: 76-84), Gudm. Schiittes»Den irske nationalitetsbevægelse«(03: 1-39) samt F. Ohrts»Fra østgrænsen«(10: ) og»finner og svenske i Finland«(12: ). Udeladt er endvidere de anonymt gengivne feltbreve (26: ), den *) Blandt foreningsmeddelelserne er der dog tillagt referaterne af de nationale foreningers årsmøder før 1914 så stor betydning, at navnestoffet herfra er medtaget i vidt omfang. Det er således tilstræbt at få alle medlemmer af tilsynsrådene inddraget i registret. 9

11 alm. historiske oversigt over hestevæddeløb (79: 5f), den redaktionelle oversigtsartikel»ventetid-genforeningstid«(80: 5-8), bilaget til O. P. Schlichtkrulls beretning om Oplysningskontorets virksomhed (23: ) samt afsnittet»de polske landsdele«i Kr. Refslund Thomsens artikel»økonomiske organisationsformer«(14: 2-3). Yderligere partielle udeladelser er anført nedenfor. Stedregistret Stavemåden følger i alt væsentligt Stednavneudvalgets normer, som de er angivet for Nordslesvig i»fortegnelse over stednavne i de sønderjydske landsdele«(1948), for Sydslesvig i»sydslesvigs stednavne«bd. 7 (1948ff). For de områder, der ikke dækkes af disse publikationer (sydlige Angel, Dånischwohld, Ejdersted, Femern etc.) er hhv. Trap: Hertugdømmet Slesvig (1864) og Wolfg. Laur: Historisches Ortsnamenlexikon von Schleswig-Holstein (1967) lagt til grund, idet en»overdreven danisering«længst mod syd bevidst er undgået. Mens landsbyernes navne for hele det sønderjyske område henføres til vedkommende sogn, er der for Holsten - hvor betegnelsen sb og lb anvendes på hhv.»kirchdorfer«og»dorfer«- blot henvist til det pågældende amt (ty. Kreis). Analogt hermed er lokaliteter i Nørrejylland og det øvrige Danmark forbundet med den amtsinddeling, der var gældende før kommunalreformen af Beliggenheden af købstæder eller større byer i de skandinaviske og vesteuropæiske lande forudsættes bekendt. Lokaliteter, der ikke længere eksisterer, anføres med betegnelsen forsv. - en regel, der eksempelvis får udstrakt anvendelse på det gamle Nordstrand. Et overordnet synspunkt for udarbejdelsen har været, at den blotte forekomst af et stednavn ikke kan medføre, at det indgår i registreringen. Udeladelse finder f.eks. sted, hvor det drejer sig om afsenderadresse for et brev eller om rejseruter og troppebevægelser (»over Ribe til Foldingbro«,»kompagniet rykkede tilbage gennem Kolding«), mens navnet selvsagt medtages, hvor der er tilknyttet konkrete enkeltheder, beskrivelse af topografisk relevans eller hvor det fremtræder som skueplads for en hvilken som helst tildragelse af historisk betydning. Et afsnit af P. Skautrups artikel om Sønderjyllands stednavne (37: ), omhandlende områder uden for Sønderjylland, er helt forbigået, og de mange landsbynavne, der i P. Lauridsens afhandlinger om Haderslev amt (<S9; og 91: ) er nævnt i forbindelse med de store 10

12 mageskifter o. år 1600, er ikke registreret enkeltvis, men må søges under de respektive herregårdes tilliggende. Marknavne er inden for det enkelte sogn anført under den overordnede rubricering stednavne, og hvor stikordet kirken forekommer, omfatter det alt vedrørende kirken i materiel forstand. Inventar etc. findes altså her og ikke under selvstændigt stikord. Sammensatte stednavne (V. Lindet, Skt. Laurentii etc.) er alfabetiseret efter forleddet og ikke efter hovedordet. Personregistret Også her har jeg forholdt mig selektivt til stoffet. Generelt er medtaget personer, som er tillagt en karakteristik, aktivitet eller holdning, mens registrering er undladt, hvor de indgår i sammenhænge, der blot har karakter af opremsning (»blandt vennerne kan nævnes«,»i mødet deltog bl.a.«). En del navnestof i krigsdagbøger såvel som andre skildringer fra de slesvigske krige kommer ind under denne synsvinkel. Udeladt er endvidere dåbsfaddere, tingsvidner samt de fleste navne på kirkeværger i 1700-tallets præsteindberetninger (06: ). Hvor der gengives aktstykker eller korrespondance, registreres underskriveren, men ikke adressaten. Officerer figurerer som regel med den højeste rang, der er opnået i karrieren. For præsternes vedkommende er navneformen i Paul Nedergaards: Dansk præste- og sognehistorie lagt til grund. Ikke-fyrstelige, hhv. ikke-gejstlige personer, som kun er omtalt under fornavn, er udeladt i det trykte manuskript, men medtaget i seddelregistret, der opbevares på Landsarkivet i Aabenraa. Over for gifte kvinders efternavn er der udvist en vis fleksibilitet. Hører de hjemme i forrige eller dette århundrede, er de som oftest opført under deres mands efternavn, mens kvinder i ældre tid må søges under deres eget efternavn. I ikke få tilfælde er dog pigenavnet benyttet også for den nyere tids vedkommende, nemlig hvor det drejer sig om almindelig kendte slægter eller om navne, der er særlig repræsentative for det sønderjyske område: Boysen, Feddersen, Nissen etc. Med henvisning til de allerede nævnte kriterier skal der sluttelig peges på følgende udeladelser: 1- Fortegnelsen over lodsejere i Rurup 1719 (89: 242f) og listerne over hollandske studehandlere, handelsmænd og humleførere (82: 39, 41f og 44) samt tilsvarende over skyttekonger i Flensborgs St. Knudsgilde (03: 90). 11

13 2. Navne på nordslesvigske krigsdeltagere 1870/71 og , der ikke lader sig klart identificere, på ugifte døtre og børn døde som spæde i de mere udførlige slægtsoversigter som f.eks. Blechingberg (38: 77-86), på diplomatiske repræsentanter, hvis de blot nævnes en passant (»den franske gesandt i London, St. Aubain«), på Grøngårds feriebørn (86: 160), på medlemmer af den tyske rigsdag tilhørende de nationale mindretal i Elsass og Polen (07 og 08: Kriiger i Berlin) og på visse tyske medlemmer af soldaterrådene i Sønderborg (65: 90 og 95). 3. Fortegnelsen over Tyske Kancellis deputerede og kontorchefer (36: 86), over præster i Slesvig stift (64: lolff) og afsatte præster (00: 155ff). 4. Personregistret til H. P. Hanssens breve til A. D. Jørgensen (79; ). For de to sidstnævnte afsnit gælder, at den overvejende del af de anførte personer er indgået i registret på grundlag af langt fyldigere omtale andetsteds. Er der således fulgt en ret stram linje over for tekstens substans, er der til gengæld lagt vægt på at iklæde rækken af sted- og personnavne så fyldestgørende og præcise oplysninger som muligt under hensyntagen til de givne rammer for kvantitet og research. Jeg har i så henseende bestræbt mig for at ligestille de mere»anonyme«befolkningsgrupper som bønder, håndværkere og tjenestefolk med embedsmænd, adel og patriciere, for hvem andet kildemateriale jo er let tilgængeligt. 12

14 Forkortelser a. amt afsk. afsked, afskediget alm. almindelig ang. angående ans. ansat arb. arbejder, arbejdsass. assistent beg. begyndelsen belg. belgisk beretn. beretning best. bestyrer betj. betjent bil. bilag bos. bosat bym. beb. bymæssig bebyggelse da. dansk, danske dep. departement, deputeret dir. direktør distr. distrikt dt. datter emb. embede, embedseng. engelsk f. født, hhv. foged fmd. formand fmtl. formentlig forf. forfatter forr. forretningsforst. forstander forsv. forsvunden forv. forvalter friv. frivillig fuldm. fuldmægtig gd gård gde gårde gi- gammel, gamle g.m. gift med h. herred hgd herregård, hovedgård holl. hollandsk hyp. hypotetisk Hzgt. Herzogtum ident. identisk insp. inspektør inst. institut ital. italiensk jur. juridisk kane. kancelli kapt. kaptajn kgl. kongelig Kr. Kreis købst. købstad lands. landsogn lat. latin, latiniseret Ib landsby løjtn. løjtnant medhj. medhjælper medl. medlem min. minister nedl. nedlagt octr. octrojeret preuss. preussisk prof. professor 13

15 provisor, provisorisk soc. socialpseud. pseudonym spec. specielt red. redaktør sst. sammesteds reg. regerings- stb stationsby repr. repræsentant teol. teologisk russ. russisk till. tillige s. sogn tilh. tilhørende sagf. sagfører tit. titulær sb sogneby topogr. topografisk s.d. se denne el. dette ty. tysk, tyske sekr. sekretær udg. udgiver sem. seminarie- østr. østrigsk 14

16 Stedregister Emneunderdelt

17

18 Abild sogn - da. bibliotek F: 195f - forsamlingshus 25: grandevilkår 43:101 - kirken 06: 155, 41: 2f, 4, 16f, 41 - kommissarisk amtsforstander 94: kongerigske undersåtter 80:188 - præstegården 41:103f, 46: 240, skoleforh. 41: Spar- u. Darlehnskasse" 14: 36 Tab. II - Tiedje-bæltet 86: 6ff* - tiendeforh. 41: 94 - tilplantning 28: 303, 30: Trier Hansens friskole 34: ty. domineret kirkekollegium 13: ty. gudstjeneste 90:277,13:170,210f, 224f, 227, ty. skolepetition 79:147 - Varnæs-salmebogen 74: 67 - vækkelse : 90 Se også Humlehave, Høgslund, Kongsbjerg, Sølsted og Tyvse Abildskær, gd Hygum s. 13: 133, 141 Abkær, lb Vedsted s. 91:286,300,94:43f, 36: 149 Abterp, lb Brede s. - drukneulykke 54:189 - engarealer 54: højvande 55:130 - stormfloden : 89, F: 352 Adelby sogn - bispevisitats : da. gudstjeneste 34: kirken 62:147 Se også Adelbylund, Jørgensby, Kilseng, Tarup, Tåstrup og Tvedskov Adelbylund, gde og hse Adelby s. 36: 98 De adelige godsdistrikter 45: 271 Adelvad, gd Højst s. 31: 306, 65: 56 Aden 29: 65 Adover, uidentificeret voldsted Skrave s. 06: 136 Adsbøl mølle 89: 42 Adsbøl sogn - bispetiende 91: 44 - ejendomsforh. 89: 10,12, 38 - forskansning ( bråd") ved herredsskellet 91: 37, 25: kirken 25: 295, 312, 41:173f, 182, 186, 190, 193, 199, 201, 64: 37* - oldtidsminder 25: 284, omfang 91: 45, 49 - præsteembedet 46: præstegården 46: 240f - ty. domineret kirkekollegium 13: 241 Se også Adsbøl mølle, Fiskbæk og Holbæk Agentoft, gd Jels s. 67:191 Agerskov sogn - alm. karakteristik 94: Al, 24: begravelsesskikke 52:101 - budstikke 35: dialekten 38: 200f - ejendomsforh. 37: 76ff - fattigvæsen 13: folkevisetradition 89: 81, 265, 283f, folkevæbning og stafettjeneste : forsamlingshus 05: 246, 07: 364,12: 70, 93 - følger efter Karl Gustav-krigene 95:187f - gabestok 39: gi. vejbane 82: 33 - grandebrev : 314, 38: helligdagsfogeder 35: kirken 06: 116,13: 255f, 39: 191, 206, 217, 219, 225f, 228f, 41: 98, 56: 269, 75: 6, 14 ' - kniplevirksomhed 13: kongemodtagelse : kongetiende 13: landbruget 13: mejeri 14: 25 - messeklæder 27: missionshus 77: 97 - navnet 13: oldtidsfund 13: pietistisk vækkelse 53: 47 - plovtal 13:

19 Gu - Ha STEDREGISTER Agerskov sogn - præsteembedet 24: præstegården 13: 257, 41:106 - præsteindberetn. 13: påvirkn. fra brødremenigheden 13: 258, 53: 48 - salmebogsstriden 38: 205f, 41: 208f - skattetryk 13: skoleforh. 13: slægtsnavne 09: 61 - stednavne 13: 259, 56: 79 - tiendeprotokol 95: troppebevægelser : 254ff, 54: ty. gudstjeneste 13:184f, 226, økonomiske forh. 30: 310 Se også Baldershøj, Bovlund, Fårhus, Gammelskov, Galsted, Geestrup, Goldbæk, Jørgensby, Langelund, Mellerup, Nitriskær, Oksgårde, Rangstrup, Sindet, Skinbjerg, Susvind og Vellerup Aggebro, Fjolde s. 55: 101 Agtrup, lb Læk s. - da. vandreskole 84: 158* - sprogforh. 08: 99,138ff, 47:167ff, 75: 210ff Agtrup, lb Sdr. Bjert s. 91: 299, 37: 23 Ahlefeld, lb Hiitten s. 87: 6f Albjerg, Bjerning s. 56: 85 Albuen, halvø v. Silds nordspids 39: 244 Aller mølle 61: 148 Aller sogn - filialforening af Slesv. Forening 75: 106, 109, 113f, 128, 76: 8 - helligkilde 26:118,31: kirken 31: 240f, 243, 253, 258f, præstegården 46:242 - stednavne 41: , 56: 82f - tilstand efter kejserkrigen 91: ty. gudstjeneste 13:172f, 183, 225, udskiftning 06: 126 Se også Aller mølle, Hejlsminde, Sildborg, Sinai", Stubbum og Stubbumgård Allerup, lb Toftlund s. 13: 156, 35: 279 Almsted, Ib Notmark s. 28: 253 Alnor, farvand Gråsten og Rinkenæs s. 89:2, 12 Alnor, lb Gråsten og Rinkenæs s. 89:13 Als - adelens birkeret 42: 53 - adelsslægter 97: administrativ problematik 95: 49, 66: Als - adresser og petitioner 92: 33f, 30: 261, 38: 307, 50: 91f, 66:121ff, , 75: 108, agerjordens bonitet 94: 217, 50: alm. historie 97: 135, 99: 183f, 04: 87, 89, 85: 98, almuepoesi 29:141ff - Alsingergildet" 56: arbejdsløshedsstatistik 80: 129f - arvedeling 94: 207, 27; 93 - badesteder 76: 51 - bebyggelse 47:13,16, befolkning 94: 62 - befolkningstæthed 76: 66 - biavl 29:118 - bibliografi 56: bispedømmet Als og Ærø 28: 189, 41: 53, 42: 55, 52: 2ff, 65: 25f, 32, 71: 289, 86: brandforsikring 29: 297, 30: 305, 31: 307, 33: 239, 34: 267, 53: 255f, 58: bryllupsskikke 78: 76 - byggeskik 94: 170ff, 183ff*, 26: 252, 27: 80ff, 28: *, 80:19 - byudvikling 80: * - Dansk Forening : 108, da. herremænd 50:175 - da. soldats indtryk : dialekt 53: dragtsmykke 1800-tallet 68: 82 - ejendomsforh. 94: eksportforbud for levnedsmidler 72: 150f, embedsmænd 62: 2ff - folkedragter 25: 199, 56: 283, 68: 88 - folkeminder 27: , 43: folkevisetradition 89: folkevæbning og folkeråd :100,27: 294, 62:1-37* - foredragsforeninger 79:188 - forsamlingshuse 02: frugtavl 06: 145, 29: 99, 104f, llof, 86: fysikatsdistrikt 81: fællesskab mellem flere landsbyer 41: gejstlige retter 42: 55 - gejstligt tilhørsforh. 95: 49, 45: 187, 256, 65: 1, 3, 5, llff, 21, 23, 74: 69 - grandemøder 35: Hans d. yngre's inddragn. af bøndergods 49: 95f - hekseforfølgelser 35:105, 82: 61 - herregårde 97:

20 STEDREGISTER Al-Al hestevæddeløb 79: li, 18 holdning til Indre Mission 94: 134 håndværk 27: 90ff jagtretten 27: 83 jernbaneprojekt 76: 30 jernbaner 76:49-53, 65,69, 75f, 82,80:115 juleskikke 80: 264f kaffepunche 67:170 kapitaldannelse 94: 73 karlelav 1700-tallet 02: kirkejord 56: 78 kirkelige forh. 04: 204ff, 78: 210 kommissariske amtsforstandere 94: 106 kommuneforfatn : 155 kornkrise 81: 25 kornopkøb 81: 32 kystmilitsen 04: 3 kystsejlads 76: 76 kådnere og inderster (se spec. præstegårdskådnere) 27: 87f landbrug 06: 145, 24: 297, 25: 309, 27: 94, 31: 311, 33: 242, 34: 267, 73: 71 landbrugsorganisationer etc. F: 386, 55: 212, 73: 71 landskabet 94:168f, 26: 244,27: 79,29:112 landsting (fællesting) 42: 18ff lofter (pulpiturer) i kirkerne 42: 175f Marieklokker 42: 193 materiel kultur 27: 82, 85-90, 96ff nationale forh. 94: 61, 43: 261f, 51:162 navnet 47: 22 - novemberadressen 50: 30 - oldtidsgrave 15: 89 - omlægn. af valgkredse 91: 24 - omnibusruter 76: 51 - ophævelse af mølletvang 04: personnavne 94: preussiske kommuner 80: 95 - præstegårdskådnere 46: 287f - præsternes indflydelse 94: 85 - præsternes kaldsbreve (1840'erne) 66: rejseberetninger 66: republikken Als", se Sønderborg: Bruno Topff-episoden - retspraksis 82: 65, 70f - sejerværker 42:194 - skoleforh. 29:108, 65: 8, loff, 22 - smørudstilling 1877 F: sociale forh. 27: 89 - sogneinddeling 80: 95 2* 19 Als - sognerådenes sammensætning 80:126f - Sparekassen for det sy dl. Als 49: sprogforh. 95: 218,29: 46, 66: ,140f - spærring af kroer etc. 05: stednavne 35: 89, 47: studenter 53:180f - sygdomsbekæmpelse 56: tilhørsforh. 42: 21 - tjenestekarles drikkeri 02: 27 - topogr. oversigt 31: ty. skolebøger 34: 39 - tysk i landsbyskolerne 66: , , udskiftning 94: , 27: 87, 41: valg etc. 93:160f, 95:176 - vilkårsbreve 35: 274ff Se også Als Nørre herred, Als Sønder herred, Aissund og Lysabild fogderi Als Nørre herred - adresser og petitioner 04: 74f, 62: 32 - antal valgmænd 14: 97 - bøndernes vilkår 27: 83 - forsamlingshuse 82: jernbanedebat 75:72 - konkurser og restancer 04: 75, 66: landboforening 78: 99 - nationale ejendomsforh. 72: 89 - nationale forh. i øvrigt 94: 60f, 63,143, F: 253ff - omfang 13: 278, oprindelse 42: 28ff - præsternes udnævnelse 65: lf - rettersted 42: 30 - skoleforh. 65: 31f - Spar- u. Darlehnskassen" 14: 36 - tingskriverne 58: tingsted, se under Nordborg - tolvmænd 65: 9 - udskiftning 86: valg etc. 94:61,08:62,68,74,12:179f, 192, 14: valgdistrikter 13: 307f, 312ff, 14: 80 Als Sønder herred - adresser og petitioner 66: 148f - ansøgn. om tyskundervisning : 170ff, 176ff - antal valgmænd 14: 97 - fæstevæsen 27: 83 - krybskytter 27: 83f - kvindedragt 67:173 - nationale forh. 94: 60, 63

21 Gu - Ha STEDREGISTER Als Sønder herred - nye sparekasser 79: 201ff - omfang 13: 278, 304f - patronatsforh. 65:1, 31 - skolehuse i 1700-tallet 69: skoleregulativ 65: 29f - tingsted 42: 31ff - valg etc. 08: 62, 68, 74,12:179f, valgdistrikter 13: 304ff, 312ff, 14: 80 Alslev, lb Højst s. 45: 83 Alslev Otting", skovpart jfr. Draved skov, 80:135 Aissund - kanonbådsaktioner 65: træfning : 215f* Alsterkanalen (forsv.), Kr. Segeberg/Stormarn 53: 192 Altenhof, hgd Eckernforde 65: 274* Altmuhl, lb Haddeby s. 51: 130 Altona - agendestriden 34: befolkningsstatistik 90: 243, 91: bidrag til Jugendspende" : 16 - blodsøndagen" :161 - borgervæbning : Christianeum 80: diakonisseanstalt 31: grønlandsfart 40: handelsomsætn. 35: 12 - industriforeningen 54: jernbanedirektionen 76: 39, 41 - jernbaneprojekt 95: 68 - jordemoderskole 88: 57 - kanalkompagniet 53: kornkrise 81: 28, 35 - lotteri 33: 52 - messehagel 27: Det patriotiske selskab" F: 95 - Rainvilles have 56: 30 - søfart 88: 243f - tumulter :138f - vaccinationsanstalt 88: 57 - vejprojekt 75: 22f Altona, kro Møgeltønder s. 10: 218, 80: 190 Alversum, lb Tønning lands. 00: 222 Amrum - administrativ struktur 80: arkivalier 53: borgbanke ved Norddorf 74: 39 - da. bibliotek F: fangst af vildgæs 10:183 - fattigvæsen 10: 180 Amrum - gejstligt tilhørsforh. 53: 24, 74: 41 - indbyggertal 80:188 - kirken 10:178f - landbruget 10:182 - navnet 10:181 - oldtidsfund 93:182,10:180f, 66:26, 74: 35f - pest 10:176 - præstegården 10: præsteindberetn. 10: retsforh. og jurisdiktion 74: 34, 80: spor af befæstning 93:182 - stednavne 93:182, 56: søfart 10: ulovlig hjelmeplukning 74: 42 - østersbanker 10:182 Se også Nebel, Norddorf, Olufsdyne og Suddorf Andholm, lb 0. Løgum s. 00: 234f, 55: 162 Andreasberg, købst. i Harzen 54: 214 Anflod (Andæflyth), forsv. sogn 92: 185, 41: 51, 43: 87 Angel - adelige godsdistrikter 89: 162, 94: 203, 95: 82, 27: 4 - adresser og petitioner 99:274f, 40:220, 75: 124,130 - alm. historie 99: , 46: 303, 86: angelbomålet 92: 300, 46: 302,51: 207, 53: 116f - anglerne (specielt) 93: 36-49, 00: 510, 20-23, 38-52, 58-61, 46: 301, 50: 161ff, 60: 251, 83: 203, 85: lof - anti-dansk holdning 67:177 - bebyggelse 31:159f, 47:16f, 20,51:210,60: 251ff - befolkning (generelt) 51: 228, 235f, 54: 272f - byggeskik 94: 182*, 184f, 41: da. adelsslægter 50: 174, 60: demarkationslinje under våbenstilstanden : 203, 242, 00: 62, 23: 307, 49: 227f, 61: 216, 251, 75: 87 - filialforeninger af Slesv. Forening 75: 89, 102ff, 106,109, lllf, 114,119f, 123f, 128,137, 141, 76: 6ff - folkeminder 46: folkevisetradition 89: 281, forsv. skov 13: 45 - godser uden egen jurisdiktion 64: gravfund 67: 42*, 44 - hekseforfølgelser 82: 61 20

22 STEDREGISTER Je - Ke Angel - historiske kilder 50:164,51:207,209,85: lof - holstenske adelsslægter 13: 46, 50:175 - kalente 94:151 - kirkelig opdeling 60: kirkeliv 46: kirker 46: 303, 51: 296, 53: 235ff, 60: kolonisation nordfra 54: kulturpræg 50: landbrug 46: 302f - landejendommenes gæld etc. 06: landskab og folkeliv 41: 149, 46: 300f, 67: landstorm : 65 - livegenskab 89: 92,103, 94: 203,13: 46, 82: 72 - nationale forh. 46: 303f, 52: navnet 93: 44, 50: 162, 51: 227, 85: lof - oldtidsfund 46: 301, 51: 229ff - personnavne 93: 266ff - pollenanalyser 58: præsternes afstamning 64: 98 - skoleforh. 59: 92 - sprogforh. (se spec. angelbomålet) 92:187, 207, 95: 211, 269, 13: 52, 46: 302, 51: 204, 241, 54: 7, 59: sprogreskripterne af : 43f, 14:137f, F: 189, 46:113, 116f, 49: 234f, 52:16, 54: 8, 67: 200, 70: 66, 81: 86, llof, 115f - sprogskifte 90: 34, 91: 307, 01: 166, 46:112, 52: 258, 63:139 - stednavne 46: 301f, 47: 9, 54: 274f, 56: 81, 60: 253, 234f - topogr. oversigt 31: udrensning af præster og lærere 46: 113f - udskiftning 35: 300f, 41: udstykn. af godser 89:103, 94: 220 Anneberg, hgd Holbæk a. 64: 419 Anslet, lb Fjelstrup s. 91: 300f, 88: 89 Antwerpen 60: 83 Aquitanien, lat. betegnelse for Vestfrankrig 83: 16 Arnbjerg, rettersted Løjt s. 23: 244, 55: 179 Arnfjolde, lb Svesing s. 08: 191, 51: 203 Arnitlund, lb Vedsted s. 91: 286, 36: 149 Arnkilsøre, halvø Ulkebøl s. 09:199,205,29: 113, 65: 216, 76: 110 Ar ns herred - afgrænsning 93: personnavne 93: 269, 50: 202f - stednavne 93: 138 Arnsholm, se Nørrevold Arnum, lb Højrup s. 06: 138,13: 98, 100, 26: 300, 34: 276, 77: 91 Arnæs - befolkningsstatistik 91: fiskeri 87: 72f*, 82 - grundlæggelse 13: 48 - handel 87: 75 - turisme 87: 87 Arrild sogn - agerjordens bonitet 50: befolkning 94: ejendomsforh. 37:106 - folkevisetradition 89: hedeareal 78:121 - helligkilde 26:119 - kirkelige valg 78: kirken 91: 222, 06: 104, 39: 193, 196, 204, 207, 215, 41: 38, 98, 82: 92*, 97, 104f*, 107*, 109* - nationale ejendomsforh. 97: 258, 72: 88 - nationale forh. i øvrigt 94: 38, 50f, 63, stednavne 37: ty. gudstjeneste 13: 184f, 226, udskiftningsprocessen 82: 112 Se også Hønning, Lobæk, Nørrevold, Roost, Rugbjerg, Sandet, Søndervold og Øbjerg Arvad, forsv. kirke Vedsted/Bevtoft s. 78: 195, 85: 16f Aschau, lb (nu hgd), Gettorf s. 44: 16 Askov højskole, Ribe a. 94: 145, 09: 18, 38: 125, 78: 91f Asserballe sogn - adresser og petitioner 27: ansøgn. om tyskundervisning : 180f - indkvartering : 97 - kirken 42:170ff, martsdagene : 95f - navnet 47:17 - præstegården 29: 115*, 58: 99 - skolen 66: 159* - spøgeri 35: stednavne 56: 83, 85f - stemninger og tilstande : 96f - tilflyttere efter treårskrigen 58: 98 - ty. gudstjeneste 13: 202f - uægte fødsler 94: lli - vådeskudsulykke : 98 Se også Asserballeskov, Blomeskobbel, Høgebjerg, Kettingskov, Midtemommark", Munkgård og Pinnesholm 21

23 Gu - Ha STEDREGISTER Asserballeskov, lb Asserballe s. - skolen 65: 30f*, 33* - Spar- u. Darlehnskasse" 14: 36 Tab. II - vakance i læreremb. 66:119f Asset, gde Løgumkloster lands. 14:27,52:38 Astrup, lb Brøns s. 01: 58 Audorfsø, Kr. Rendsburg 53: 193 Augustenborg fjord 65: 216 Augustenborg flække - adresser og petitioner 62: 32 - apotek 04: 57f - arbejderråd :149,155f - arkitektur 55: 21, 86: 90ff*, 103ff*, 112ff*, 117f* - Augustenborg herregård 07: befolkning 82: befolkningsstatistik 90: 241f, 91: 246,13: 5 - bybilledet 29: 105, 82: gejstligt tilhørsforh. 65: 2 - genforeningsfestligheder 80: 51ff - havnen 28: 306,29: indkvartering af rekonvalescenter 81: kirkegården 67:170 - kirkelig lovgivn, 04: 156f - kommunale forh. 25: krammarked 25: Liedertafel 58: 95 - modtagelse af da. soldater : 20f* - nationale forh. 94: 145,13: 6f, 82: sprogforh. 93: 97 - tilstanden efter treårskrigen 67:170 - ty. domineret kirkekollegium 13: ty. gudstjeneste 90: 276, 286,13: 166,168, 170, 202f, 242f - ty. mødeaktivitet 23:166 - valg etc. 93: 332, 08: 62, 68, 74, 12: 176f, 188, 190, 198, 202, 23: 149 Se også Augustenborg fjord, Augustenborg godsdistrikt, Augustenborg slot og Stavnsbøl Augustenborg godsdistrikt - de augustenborgske herregårde 97: frivillige tysktimer 66: fæstebreve 04: 60f - godserhvervelser 42: 39f - hofretten 42: 56 - hoveriafløsning 04: 59,91, 124f - krybskytter 04: 63f - omfang 65: 2 - retsområde og jurisdiktion 42: 40ff, 69: 71 - skoleforh. 04: 65f, 65: 6ff, 28ff Augustenborg slot - alm. historie 86: 94, 98 - bygningshistorie 66:193*, 86: * - funktion som lazaret 27: 295, 81: kvindeseminarium 78: 215, 80: 20 - omdannelse til hospital 29: 291, 30: 305, 34: slotskapellet 06: 142, 61: 239, 86: 83, 98, 100* - slotsparken 27: 180, 29: 105ff, 39: 170, 80: 20, 56, 86: staldgården 55: 24, 86: 94ff* Aukrug, traktørsted s. for Rendsborg26:206 Aunetsbjerg, se Hundeklemmen Aurillac, fransk krigsfangelejr : 245, 64: 425, 80: 26, 51, 87: 115, 118ff* Auvergne, fransk landskab 87: 116 A ventoft sogn - afstemningsresultat 75: agendestriden 34: kirken 91: 221, 223, 230, 02: kirke- og skolesprog 97:158,00:118,26:31 - klokkehus 53: Slesvigsk Forening 63: 30 - sprogforh. 89:304, 92:202f, 211,3* 52,47: , 63: 31, 83: terrænforh. 83: 236f - tumulter febr : 207f - valg etc. 86: 8 Se også Fokkebøl, Fresmark og Rosenkrans >yavindsborg", skanse ved Slesvig (1400-tallet) 60: 101 Avnbøl, lb Ullerup s. 97: 50,14: 27, 25: 288 Avnbølgård, Ullerup s. 89: 4, 28, 30, 91: 55, 94: 59, 73, 99: 300, 25: 297, 38: 157 Avnbøllund, gd Ullerup s. 91: 50, 52,25: 297 Bad Oldesloe, købst. Kr. Stormarn 79: 8f Baganojo, købst. i Tanganyika 29: 56 Bajstrup, lb Tinglev s. 14: 27 Bakklau", lokalitet på Årø 38: 235 Baldershøj, Agerskov s. 06:117,13: 261 Ballegård, Fole s. 07: 320 Ballegård, Ullerup s. 91: 52ff, 94: 59, 97:107, 25: 297, 49: 95, 98, 79:154, 212, 86: 83, 85, 90 Ballum birk - alm. historie 06: 36, 42f, 45, 37: 91 - birkeretten 58:151f 22

24 STEDREGISTER Je - Ke Ballum birk - bortforlening 95: 226, 01: 68, 37: 91 - bøndernes soc. og økon. vilkår 88: forlig om afgifter til Schackenborg 88:186 - gejstligt tilhørsforh. 53: 24 - sogneregister : stokkenævn 59: 3f, 15, 23 Ballum sogn - Ballum ting 86: 61 - Bavnehøj 38:101 - bebyggelse 38: 96f - besejlingsforh. 75: 49f - ejendomsforh. 04: 50, 30: 63f, 37: 97ff, 102ff - fattigvæsen 90: 22, 04: 46f, 38: 99, 53: 44 - folkevisetradition 89: 261f, 270, Galgehøj 38:102 - gejstligt tilhørsforh. 59:1 - havneprojekter 35: , 75: 54f, 61, 79: hjemmehørende skibe 39: hollandske kolonister? 38:103 - inddigningsprojekt 01: 70 - indsaml, af muslingeskaller 45: 35 - Kagen" 38:101 - kirken 06:108f, 30:228,38:86-96*, , 41: 3f, 11, 34, 41f, 44, 46, 59: 9*, 11* - kirkens køer" 30: 228f, kniplingsindustri 04: 36f - kontribution m.v. 42: 78 - kornudskibning 81: 35 - kreatureksport (til England) 75: 38f - landbruget 04: 35 ~ landgilde 42: 76f, 79 - navnet 66: 9 - overfart til Rømø 94:162 - oversvømmelser 01: 65 ~ pantemænd 38:102 ~ postrute 75: 39 - præstegården 30: 63, 46: 279ff, præstekaldet 30: 63ff, 41:103 - skadedyr 31: skoleforh. 90:22,04:37,33:114,38:89,98f - social uro :140 - stednavne 38: 97f, 39: 252f - strategisk betydn. 75: 46 - søfart 04: 35 - tiende 41: 92, 95f, 42: 79f, 59: 8,13, 23, 28 - transithavn 75: 38 ~ tyende 04: 36 ~ ægt og arbejde til Møgeltønderhus 42: 77 Se også Brinkgård, Buntje, Bysted, Bådsbøl, Grove, Gundemark, Harknag, Kavsmark, Kringlum, Rejsby-Ballum og Staverskov Barby, slot v. Magdeburg, herrnhutisk center 39:117, 40: 72 Bardowick, flække, tidl. handelsplads, Niedersachsen 83: 28 Barlt, sb Ditmarsken 35: 225 Barmstedt, købst. Kr. Pinneberg 01: 211, 84: 129 Barnemose, Nordborg s. 56: 83f Barsbøl (St. Barsbøl), gd Jels s. 07: 318, 320, 27: 2ff Barslund, gd Hygum s. 13:133 Barsmark, lb Løjt s. - alder 41: befolkning og besiddelse 41: Bossensgård 33:176f - Drengesgård 33:181 - ejendomsforh. 33:176 - Jacobsgård 33: 176f - spandtjeneste 33:181 Bar sø, Løjt s. - asyl for da. patrioter : 168f - helligkilde 26:124 - indkobling af agre 94: jord i fælleseje 35: kartografi 94: 206* - ottingstal 55:158 Barvid syssel - gejstligt tilhørsforh. (Barved syssels provsti) 93: 152, 64: 218, 80: 237, 85: 15ff* - navnet 93:152 - provsternes afstamning 50: præsteembederne 46: præsternes uddannelse 75:186 - udstrækning 93:152, 75; 186,190* Baslund (Bådslund), lb Sottrup s. 41:133 Bastrup, lb, toldsted Vamdrup s. (Ribe a.) 79:268 Batavia, havneby i Malaysia 28: 75f Bavngård, Kalvslund s. 52: 35 Bedsted sogn - befolkning 64: bibliografi 82: 242, 83: 242, 84: , 88: etnologisk rapport 82: gejstligt tilhørsforh. 53: 24 - jernudvinding 43:211 - kirken 06:154, 41: 5, 53f, 172,196, landejendomme F: 384

25 Gu - Ha STEDREGISTER Bedsted sogn - missionshuse 77: 97 - præstegården 58: 43 - skoleforh. 34: 35 - ty. gudstjeneste 13:170,194f, 225, ty. menighed 31: 303f - ty. privatskole 26: 294 Beenshallig 41: 156 Beidenfleth, sb Kr. Steinburg 93:113f Bejerholm, gd Halk s. 78: 12, 14, 27 Bejers kro, Burkal s. 86: 157, 201, 207 Bejstrupgård, Skrave s. 79:124 Beltring herred (forsv.) 93: 183, 00: 259, 282 Benborg, gd Hygum s. 13: 133 Bengård, Sdr. Bjert s. 89: 187, 196 Benneris, lb (forsv.) Hørup s. 47: 16 Bennetgård, Skrave s. 79:121 Bennicksgård, Rinkenæs s. 89: 3, 61: 266f, 86: 91 Bergedorf, bydel i Hamburg 53: 248, 84: 11 Bergenhusen sogn - navnet 23: 22, 44: 18 Se også Biinge og Holmer skanse Berlin - hypotekbank 12: 147, 26: 80, 72: missionscentral 31:130 - universitetet 53: 183, 185,190 Bernstorff gods, Gentofte s. Kbhvns a. 89: 114 Berthelsdorf herrnhutisk center i Sachsen (nu DDR) 68:156 Bevtoft sogn - bogsamling 28: 118, 120f - ejendomsforh. 37: 74ff - forsamlingshuset 03: 316, 05: 237ff, 246, 10: 283,12: 70, 92f, * - forsv. voldsted 89: 69 - kirken 39: 192, 194, 203, kirkeregnskab 27: krigsepisode : 257f - kroer 48: 22, 83: 152* - overtro 53: 27 - Selskabelig forening" 12: svensk militærlejr : ty. gudstjeneste 13: 184f, 226, udvisn. af tjenestefolk 03: vandmølle 91: voldsted 82: 88 Se også Arvad, Blankenhof, Hjartbro skov, Hyrup, Hyrup skov, Neder Jerstal, Strandelhjørn og Vrå Bienebek, hgd Siseby s. 86: 221 Billwerder, bydel i Hamburg 55: 134 Bilskov, lb Oversø s. 14: 45 Bilskov kro, Oversø s. 99: 242, 36: 271 Bimpel, gd Hostrup s. 86:156 Binderup mølle, Sdr. Bjert s. 61: 124 Birka, svensk vikingeby og handelscentrum (forsv.) 67: 29, 33 Birkelev, lb Vodder s. 13:106, 52: 30, 69, 97 Biskopstorp, hgd Odense a. 24: 249 Bistensee, lb Biinstorf s. 29: 5 Bjergskov, gde og hse Kliplev s. 26:271,274f, 30: 314 Bjerndrup, lb Kliplev s. - forsv. kirke 41: 203, 66: 209, 86: 37 - troppebevægelser : 237 Bjerndrup, lb Nr. Løgum s. - husmandsbrug 31: 306, 65: 51* - klostergods 45: 49 Bjerndrup mølleå, Kliplev s. 70: 136 Bjerndrupgård, Stepping s. 89: 190, 97: 112 Bjerning sogn - kirken 27: 236, 245, 31: 238, 251, 64: navnet 47: 4 - ty. gudstjeneste 13: 172f, 183, 225, 229 Se også Albjerg, Bjerningrød, Errested og Skovbølling Bjerningrød, hgd Bjerning s. 89: 191, 78: 20 Bjolderup sogn - agendestriden 34: altergæster 35: Baldursborg" 67: budstikke 35: ejendomsforh. 94: foreninger 10: følger af kejserkrigen 91: 268, 288, 41:178f - indremissionsk vækkelse 56: kirkegård 51: kirkeinventarium o : kirkejord 51: 155ff, 56: 78 - kirken 91:268,34:63-111,41:174,176,178f, 184f, 189f, 193, 199, 75: 6, 13, 84: messeklæder 27: 265, modstand mod Balslevs katekismus 61:200 - nationale forh. 94: 99, 57: 304, 86: 31 - præsteembedet 51: præstegården 46: 251, 51: runesten 06: 153, 42: 310, 75: 11* - skoleforh. 34: 32ff - stednavne 51: 155, 56: 79f, 84f - Tiedje-bæltet 86: 6ff* - ty. gudstjeneste 13: 170, 194f, 224f, 227 Se også Bolderslev, Bolderslev bro, Bol- 24

26 STEDREGISTER Je - Ke derslev skov, Bondesbol, Lyseg, Løgpold, Perbøl, Raved, Ravedstok, Smedager, Todsbøl, Vollerup og Vollerup vad Bjorholmsminde, gd Tislund s. 76: 89, 92 Blankenhof, gd Bevtoft s. 12:104 Blans, lb Ullerup s. 91: 50,14: 25 Blansgård, Ullerup s. 89:102, 91: 52,25: 297 Bleiche, lokalitet i Hamburg (forsv.) 84:11 Blickstedt, lb Gettorf s. 44:17 Blidestang bakke, voldsted Sdr. Stenderup s. 37: 41 Blomeskobbel, skov Asserballe s. 35:106 Blåmølle (forsv.), Varnæs s. 91: 35 Blåsholm, gd Løjt s. 33:176,182, 78:198 Bodum, lb Løjt s. - alder 41: kroen 67:185 - vejanlæg 38: 223 Bohmstedt, lb Trælstrup s. 87: 187 Bojskov, lb Tyrstrup s. 91: 299 Bojskov, gd Ullerup s. 89: llf, 94: 59, 73, 49: 98 Bolderslev, lb Bjolderup s. - bymark 51: 157, 75: 6 - byskel 51: frigård 75: 16, 20 - grandevilkår :152ff - kgl. jagthus 27: 232, krongods 91: 295, 75: 12 ~ nationale forh. 94: 86 - oldtidsfund 43: 210 ~ ottingstal 75: 16f - Spar- u. Darlehnskasse" 14: 36 Tab. II - svensk militærlejr : vejrmølle 91: Østerkro 75: 14f, 88: 262 Se også Bondesbol Bolderslev bro, Bjolderup s. 51: 156 Bolderslev skov, Bjolderup s. 28: 135, 75:1, 16 Bolet, voldsted Halk s. 72: 41, 48, 78: 7f, 18*, 27 Bolilmark, lb Rømø 03: 223, 225, 247f, 04: 246f, 250ff, 258 Bombøl, gd Klangsbøl s. 38: 60 Bommerlund, gde og hse Bov s. 71: 257 Bommerlund, gd Egen s. 86:110 Bommerlund kro, Bov s. 36: 88 Bondelum, lb Fjolde s. 92: 208, 05: 40, 08: 189, 38: 56 Bondesbol, gd i Bolderslev 51:159, 75:16f, 20 Bonn 28: 96, 53: 183f, 190 Borbysogn - kirken 51: voldanlæg 81: 249, 83: 38 Se også Hemmelmark Bordelum sogn - diakonemb. 35: sekterisk vækkelse 69: 244 Se også Dørpum Bordesholm, augustinerkloster Kr. Rendsburg-Eckernforde 29: 156f Borg, lb Brede s. 00/234, 78: 30 Borge syssel 37: 41 Borgsted, lb (forsv.) Egen s. 47: 1 Borgstedt, lb Biinstorf s. 44: 17 Borgstedt snævring, farvand n.ø. for Rendsborg 53: 193 Borgvold", voldsted Skrydstrup s. 06: 133 Bornhøved, valplads Kr. SegebergJ/: 95 Borsjdgård, hgd i Skåne 27: 238 Bosby, lb (forsv.), fmtl. Siseby s. 23: 24 Bosholm, gd Brede s. 01: 88f, 10: : 72 Boskov (Bodskov, Bårdskov), gd (tidl. hgd), Vilstrup s. 93: 150ff, 78: 7, 20f, 27 Bostoft (Burltoft), kirkestuf Rise s. 53: 127 Botslot, gods Faretoft s. 39:106 Bouin, lb i Aquitanien (Vestfrankrig) 83: 11 Bov sogn - adresser og petitioner 75: agendestriden 34: agerjordens bonitet 50: bibliografi 82: 242f, 83: 242, 84: 276, 85: 226, 86: 251, 87: 257, 88: da. bogsamling 95: ejendomsforh. 51: 59f - filialforening af Slesv. Forening 75: 105f, 109, 114, 130, 137, 76:1 - folkemøder 71: fægtningen : 88, 54: fællesindkøb 14: 27 - Fårhus-lejren 88: gejstligt tilhørsforh. 75: helligkilde 26: 125f - kirken 41:174ff, 181,193, 64: 40* - kirke- og skolesprog 97: 146, 159f, 162,13: 166, 222, 226, Kruså-tunneldalen 79: 91, 86:1 - landejendomme F: menighedsrepræsentationers sammensætn. 23: modstand mod ty. gudstjeneste 90: 275, nationale forh. 94: 57f 25

27 Bo-Br STEDREGISTER Bov sogn - præstegården F: 130f - sprogforh. 92: 204ff, 95: den svenske post 58: toldopkrævning 82: 35 - ty. mødeaktivitet 23: 166f Se også Kiskelund, Klus, Klusgård, Klusris, Kobbermølle, Kragelund, Kruså, Krusågård, Moorbækdam, Musbækdam, Nyhus, Oldemorstoft og Waschersleben Bovenau, sb Kr. Rendsburg-Eckernforde 93: 259 Bovensmark, gd (forsv.) Skast s. 38:101 Bovlund, lb Agerskov s. - aftægtskontrakt 41: alm. karakteristik 50: arvedeling 41: 217, 219f - boligforh. 41: 211f - brandkatastrofe 41: dagligliv og gæsteri 41: 223, ejendomsforh. 37: 78, 41: 209, 231f - frimenigheden 97: 18ff, 00: 173f, 05: 236f, 13: 185, 30: 312, 41: 231, 67: fæsteafløsning F: gottorpsk påvirkning 51:164 - hjemmebrænding 41: husflid 41: Hyholm" F: 233, inderster og kådnere 41: 212f - investeringer 41: konjunkturer 41: 215f, landbruget 41: 213, 218f, 223ff - læsekreds 78: 88f - magelæg og udskiftning 41: materielle fremskridt 41: nationale modsætninger 41: 227ff - navnet 41: overtro 41: skoler 41: sociale forh. 41: 225f - terræn- og jordbundsforh. 41: 204f - udflytning 41: udskillelse fra Møgeltønder len 43: 51, 54 Bovrup, lb Varnæs s. - administrativt tilhørsforh. 91: 36 - interessentskab 14: 27 - kroer 67: mejeri 14: 25 - navnet 91: 36 Bovskov, gde Burkal s. 94: 95 Brahetrolleborg, hgd Svendborg a. 89: 114, 36: 113 Bramsted, lb Ladelund s. 05: 22, 35: 306 Bramstedt, købst. Kr. Segeberg 54: 82 Branderup mølle, Branderup s. 91: 296, 13: 267, 269, 61: 136 Branderup sogn - ejendomsforh. 33:193,37:191 - fattigvæsen 13: forsamlingshus 30: husråd 09: 54 - ildebrand : kilder og vandløb 13: kirken 13: 264f, 33: 193, 39: 191, 203, 227, 56: 273, 75: 6,14 - kniplevirksomhed 13: kongetiende 13: landbruget 13: 269f - læsekreds 78: Mortensgrande 35: navnet 13: plovtal 13: præsteembedet 13: præstegården 95: 179,13: 266, 41: præsteindberetninger 13: salmebogsstriden : skoleforh. 13: slægtsnavne 09: 60f - stednavne 09: 26ff, 34, 40, 46f - stodderkonger 35: ty. gudstjeneste 13:184f - ulveplage 09: 48f - valg etc. 93:167 Se også Branderup mølle, Mandbjerg, Mandbjerg skov, Revslund og Rurup Brandsbøl, lb Havnbjerg s. 14: 27 Brandshøj, Havnbjerg s. 35:115 Brarup sogn (Kær h.) - kirken 06:171f, 61: 31* - kirke- og skolesprog 97: 146, 161, 13: 166, 220, 227f, 244, 61: 28, 35, 75: nationale forh. 61: 29 - sprogforh. 92: 202, 47: 171f Braunschweig, købst. i Niedersachsen 10: 85 Brede sogn - Adler's agende 34:198f - da. bibliotek F: 195f - fattighus 54: 126, 55: 70, 113, 125,139, fodermangel 54: 7, 88 - forsamlingshus 12: 70, 83 - gejstligt tilhørsforh. 80: jordbundsforh. 06:155 - kirken 41: 2ff, 6,11,17f, 34, 41, 43f, 54, 57, 45: 79ff, 80: 203*

28 STEDREGISTER Al-Al Brede sogn - kirkeregnskab med uheldige følger 46:275 - klædefabrik 54: 71, 129, 55: 82f, 104, 111, 117,122,129,144,152,194 - kongebesøg 54: 207ff - krigsrekvisitioner : 63 - lokalt sagn 55: marknavne etc. 54: 95,105,114f, 199, 252, 55: 55, 68, 117f, 142, 149f, 198, 56: 86 - nationale forh. 56:172 - præsteembedet 41: præstegården 46: ringridning 55:119 - sociale tilstande 56:172f - stormfloden : 88f - sukkerfabrik 54: 83, 88 - tiende 41: 95f - ty. gudstjeneste 13:167,170,210f, 224, vandingsanlæg 55: 206, 213f Se også Abterp, Borg, Bosholm, Bredebro (overfartssted, lb), Dyreborg, Kumled, Nr. Vollum, Sdr. Vollum, Svanstrup, Trelborglund, Trælborg, Vollum og Ålbjerg Brede å, Tønder a. 30: 308, 33: 240, 41:162f, 58:229 Bredebro, lb Brede s. - forsamlingshus 08: hesteleverancer 54: indkvartering 54: industrialisering 81: jernbanekomité 75: 52, 56f - røre efter martsdagene : skoleforh. 34: 36, 41: 41, 56: 177f - storbrand 88: 80 - søsession 55: 57, 79 - valg etc. 93:171, 94:120, 54: velgørenhedskoncert 55:115f Bredebro (Brewadt), overfartssted Bredes. 41: 164 Bredegade (Bjerggade), lb Stenbjerg s. 49:232 Bredsted flække og sogn ~ befolkningsstatistik 91: 246 ~ diakonemb. 35: marked 71: 93 ~ nationale forh. 13:1 ~ nordfrisisk folkefest :140f, 54: 125, 87:179 ~ Nordfrisisk Institut 87:193 ~ ophidset stemning : 250 ~ valg til landsforsaml. 00: 145 Breitenburg, hgd Kr. Steinburg 91:268,87:31 Brekendorf, lb Hutten s. 29: 182f Breklum sogn - missionscentral 31:133,147, 61: 32, 52, 62: 129, 77: 94f* - missionsvirksomhed 69: 245 Se også Høgel og Liitjenholm Bremen bispedømme 63: 200f Bremsbøl, gde Ubjerg s. 86: 201 Brenore, hgd (forsv.) tidl. Frørup, nu Taps s. 89:173,181f, 37: 34, 72: 6, 8,10*, 28ff, 38, 46, 59 Brink, gd Møgeltønder s. 10: 218, 37: 83, 42: 67f, 43: 50 Brinkgård, hgd Ballum s. 06:110, 37: 91, 38: 100, 43: 85, 87, 78: 12 Bro, lb Ketting s. 42: 39, 49: 91 Broager mølle 41:142f Broager sogn - agendestriden 34: 200ff - andelsmejeri 87:128 - befolkning 94:107 - begravelse af faldne :110 - bibliografi 83: 242, 86: 251, 87: Broager-banen 76: 35f - brug af salmebog 92: 157, 35:182f, bryllupsskikke 87:126ff - ejendomsforh. 91: 42 - foreninger 76: 35, 87: 128,155 - fællesindkøb 14: 21 - følger af Karl Gustav-krigene 42:163 - hestemarked 67:169 - kirken 24: 56f, 41: 141, 42: 161, 164, 166, 168, 61: 232, 235, maskinproduktion 82: nationale forh. 94: 58, 118, oldtidsminder 25: 285f - præstegården 24: 56 - præstegårdshaver 27: 205f* - soc. demokratisk fremstød 94: sparekasse 93: 17, 49: sprogforh. 93: 93, 94: sprogpetition :134 - stagnation 76: 74 - stednavne 56: 83, 88 - teglværker 94: 73, 97: 253, 67: tilslutn. til Slesv. Forening 76: 8 - ty. gudstjeneste 90: 2111, 285, 95: 217,13: 166f, 202f, 224, 24: 66 - ty. mødeaktivitet 23:166 - udskiftning 94: valg etc. 93: 332, 94:120, 126 Se også Broager mølle, Brunsnæs, Dynt

29 Gu - Ha STEDREGISTER mølle, Egernsund, Gammelmark klinter, Krammark, Nejs mølle, Røjhus, Skeide, Skeldgård, Skeloddeskov, Skodsbølgård og Stensig mose Broballe, lb Oksbøl s. 14: 36 Tab. II Brocken (Bloksbjerg), bjergtop i Harzen 55: 212 Brodersby, lb Svans s. 53: 248 Broderup, lb Tinglev s. 36:176, 41:14, 87: 94 Brovold, vikingeby Ketting s. 33: 249, 55: 279, 83: 28, 43 Brunde, lb Rise s. - navnet 53: 125f - repressalier mod modstandsbevægelsen :174* - sprogforh. 94: 72 Brundlund, slot v. Åbenrå - amtmandsbolig 88:110 - bygningshistorie 44: 21-44*, 55: 11, 161, 71: ladegården 44: 25 Brunottenkoog, Sydtønder a. 63: 100 Brunsbiittel, sb Kr. Dithmarschen - Christiansens pigeinstitut 56: 28 - kanalprojekt 79: 83 Brunsholm, hgd Esgrus s. 43: 121 Brunsnæs, gde og hse Broager s. 36: 105 Briigge, sb Kr. Rendsburg-Eckernforde 93: 259, 02: 137f Brændkær mark, Dalby s. 72:18 Brændstrup, lb Rødding s. 09: 294, 81: 261 Brøns mølle 01: 94, 61: *, 82: 89 Brøns sogn - Asgersminde (legatboliger) 61:170 - degnetjenesten 41: ejendomsforh. 06: 106f, 37:107 - fattighus 61: folkehøjskole 61: 169, 67: 219, 71: 164, 77: 34, 83: 97 - forsamlingshus 05: 246,12:71, 73f*, 93,61: isflod : Karl Gustav-krigene 61:124f - kirken 06: 106, 39: , 41: 75, 61: 127ff - kirkeregnskab 41: 59, 99 - kirketugt 53: 53 - kongelev 39: krongods 61:121 - kørsels- og håndtjeneste 61: 146f - misvækst 61: navnet 91: 51 - pest 61:123 Brøns sogn - præsteembedet 41: præstegården 27:165, 46: sammenstød med insurgenttropper ( Landstormen ved Brøns") 97: 47, F: , 365, 55: 56, 58: 242ff* - skader efter isflod 39: skatteareal 39: sparekassen 61:168 - stednavne 39: stormflod 01: 94, 61: 123f, 165f - takkedagen" : tilplantning 61: 167f - Toldergården 82: 89 - toldopkrævning 82: 40 - troskab mod Kingos salmebog 44: 46, 78 - ty. gudstjeneste 90: 289,13: 167, 169, 184f, ungdomsskole 36: 233 Se også Astrup, Brøns mølle, Havervad, Holmgård, Søndernæs og Åbølling Brørup, stb Ribe a. 70: Brøstrup, lb Hygum s. 13: 132 Brådborg (forsv.), Ullerup s. 91: 37f, 25: 296 Buchenwald, KZ-lejr i DDR 79: 242f Budsholm, lb Højst s. 41: 93 Bukkeshøj, Ulkebøl s. 35: 99 Bukshave, gd Fjelstrup s. 92: 178 Bundsø, areal Oksbøl s. 35:114f, 56: 282, 63: 260 Buntje, lb Ballum s. 38: 97 Buphever, forsv. kirke og sogn 00: 276 Burg, købst. Femern 35: 14, 82: 65, 83: 42f Burkal sogn - fadderskaber 86:181f - folkevisetradition 89: 264, følger af svenskekrigene 41:16 - grænsebevogtning : 203, kirken 91: 225, 41: 12, 15, 37, 41, 71: 80* - kirkeregnskab 06: kirkesprog 90:287,13:167,170,210ff, 223f, 227, landskabet 05: 9f - menighedsrepræsentationers sammensætn. 13: 240, 23: mindesmærke 05: 4 - nationale forh. 05: 3f, 7, 54: 53 - pietistisk vækkelse 39: 91, 40: plan om ungdomsskole 54: 56f - præstebibliotek 65: 256f - skoleforh. 24: 306, 33: 93, 54: 51f, 54f, 57f - sprogforh. 94:

30 STEDREGISTER Je - Ke Burkal sogn - svensk salveguardia 41:15 - svigtende kirkegang 94:137 - terrænforh. 06: 168, 86: 152f* - tilslutn. til Herrnhutersamf. 54: 57 - tilslutn. til Slesvigsk Parti 74: 181f - ty. mødeaktivitet 23:167 - ty. salmesang 35:176 - ty. troppers afvæbning og hjemmarch : 200f* - valg etc. 94: 53 Se også Bejers kro, Bovskov, Bylderup- Bov, Fredenshåb, Grøngård, Jyndevad, Kværnholt, Lille Tønde skov, Lund, Lydersholm, Nolde, Rens, Saksborg, Stemmild og Vrågård Buskmose, gd Rinkenæs s. 07: 318, 321, 25: 307, 26: 298, 88: llof*, 155 Bustrup, lb Haddeby s. - gravfund 66: 26 - navnet 60: 234 Bustrup dam, Haddeby s. 79: 11 Buxtehude, købst. i Niedersachsen 87: 99 Bylderup sogn - bispetiende 45: 36, 46 - budstikke 35: folkevisetradition 89: 261, kirkelig vækkelse 83: kirken 91: 214, 219ff, 06: 165, 41: 13, 37 - knapmagere 59: 74 - kolonisthuse 06:167 - landbrug 06: 167f - menighedsrepræsentationers sammensætn. 13: 241, 23: nationale forh. 94: 51f, patriotisk stemning : 13 - skattestrejke 29: skepsis overfor brug af salmebog 74: 70 - skoleforh. 25: 304, 26: sognefogeder 53: 74 - sparekasse 34: stednavne 56: 83 - svensk salveguardia 41:15 - svineslagteri 27: 307, 28: 304, 29: 299, 30: 308, 33: 242, 34: 267 ~ ty. og da. salmesang 55: 52 ~ ty. gudstjeneste 13: 167, 212f, 224, 226 ~ ægtkørsel 36: 263, østrigsk indkvartering 36: 214 Se også Hajstrupgård, Karlsvrå, Lendemark og Søllingvrå Bylderup-Bov, stb Burkal s. 05: 3 29 Bulk, hgd Dånischenhagen s. 72: 62 Biinge, lb Bergenhusen s. 44:18 Biinstorf sogn - kirken 51: navnet 23: 22 Se også Bistensee, Borgstedt, Gr. Wittensee, Holzbunge, Schirnau og Wittensee Bysted, halvbol Ballum s. 01: 69, 38: 96 Btisum, sb Kr. Dithmarschen35:225,56:269 Bæk, lb Vonsbæk s. 12: 51 Bøffelkobbel, statsskov Nybøl s. (Sundeved) 61:108ff*, 113, 120 Bøghoved, skovkuppel, mødeplads Hoptrup s. 58: 41 Bøjden, færgehavn Svendborg a. 67: 168f Bøking herred - gejstligt tilhørsforh. 75: inddigning 00: sprogforh. 92:199 - troskabserklæring :191 Bøl sogn - bispevisitats : 204f - skoleforh. 59: 95 - sprogforh. 39: 283 Se også Mårkær og Mårkær-Østerskov Bønderby, lb Møgeltønder s. 10: 218, 37: 84 Bønstrup, lb Grumtofte s. F: 188 Borgermoor, KZ-lejr i Niedersachsen 79:235 Børkop, stb Vejle a. 77: 105 Børkop højskole, Vejle a. 09:18 Børløsgård (forsv.), Øsby s. 69:119 Boxlund, lb Medelby s. 08: 122f Bådsbøl, lb Ballum s. 38: 96 Cairo 29: 66, 71 Cantal, fransk departement 87:115 Carlshutte, jernstøberi Rendsborg Christkirkes lands. 26: 207, 46: 211, 84: 227 Caroline Amalielund, lystanlæg Horsens 38: 168 Catalonien, spansk provins 86: 42f* Cathrineberg, gd Odense a. 40: 286 Celle, købst. i Niedersachsen 00: 35 Chateau Thierry, fransk provinsby 87: 103 Chr. Albrechtskog, Dedsbøl s. 06: 171, : 85, 55: 109 Christiansdal, fabriksanlæg Hammelev s , 39: 51 Christiansfeld - adresser og petitioner 68: , 170f 173ff

31 Gu - Ha STEDREGISTER Christiansfeld - alm. historie 23: 6-20, 40: 58-71, antipreussisk tilkendegivelse 68:189 - apotek 40:118 - arkitektur 85: befolkningsstatistik 90:241f, 91:246,13:5, 40: 186f - brandvæsen 40: brødremenigheden, se Herrnhuter-samfundet - byplan 40: Christinero 27:192 (fejlagt. Sofiero) - da. gæstgivergård 79: folketællingslister : foreninger 74: 143f - gæstehuset ( Gemeinlogis") 93: 4f, 40: 138f, 68: 158, Herrnhuter-samfundet 06:191,27:165,36: 213,38: 6, 40: 81-92,117f, , 66: 286f, 68: *, 69: 241f, 81: 49, 85: historisk betydn. 40: 178ff - huse 69: 203f*, håndværk 40: 79f - kakkelovnsfremstilling 69: * - kirkegården 27: 192, 40:154f - kirkesal 40:150f - kirkesprog 90: kommunale forh. 24: konkurrence med Haderslev 40: kostskolerne 40: , 43: 1-49*, 44: 92-96, 85: læger 88: 58 - nationale forh. 13: 6f, 40: postkontor 40: 116, 58: pottemagere, se kakkelovnsfremstilling - preussisk anneksion 1867, set med da. øjne 68:178ff - social forsorg 40:160f - Spielwerg & Co. 40: 139f, 85: sprogforh. 93: 95, 98f, 95: 82 - stagnation 76: 74 - søsterhuset 27: tilslutn. til de 47's adresse : 81 - toldfrihed 40: ty. mødeaktivitet 23: tysk-national dominans 43: 4 - uvilje mod general Prittwitz 99:194 - valg etc. 08: 57, 63, 69,12: 175ff*, 188ff*, 198, 202, 68:181ff, 82: vandforsyning 40: 79 - værksteder og fabrikker 40:140f - økonomisk tiltrækningskraft 92: 233ff Christiansfeld - Aastrup-sagen : Christiansminde, teglværk Hjordkær s. 47:37 Christianspris, fæstning (forsv.) n.ø. for Kiel 00: 202, 72: 60-79* Christineberg, gd Vejle a. 40: 273 Cismar, sb Kr. Ostholstein 02:126 Coétquen, krigsfangelejr i Bretagne 87: llof Curau, sb Kr. Ostholstein 35: 227 Dagebøl kog, octr. kog Bøking h. - angreb af Hammers eskadre : 150 Se også Feddershof Dalby sogn - halsring med runer 42: kirken 27: 233f, 31: 253, 260, 271, 46: tilstand efter kejserkrigen 91: 299 Se også Dalbygård og Tvedsgård Dalbygård, Dalby s. 51: 300 Daler sogn - brudesmykke 84: 23 - ejendomsforh. 10:191, 37: 86ff - fastelavnsgrande 35: 289f - fattigvæsen 10: grandevilkår 43: gravhøje 10:192f - græsning på kirkegården 84:19 - indfæstning 42: 74 - indkvartering : 61 - kirken 10: 186ff, 33: 223f, 41: 3, 5f, 11, 16, 21f, 41, 44, 47, 45:77, 83,84: 33f*, 39*, 45, 88: 175f* - kirkens køer" 30: 233, 237f - kirkens kåd 10:188 - kniplingsindustri 10: konfirmation33:207,53:46f, 84:14-18,31f - konflikt mellem præst og menighed 33: 207ff, 84: landbruget 10:193 - landgilde 42: 75, 79 - møllen 43: 59 - navnet 10: 190f - præsteembedet 10:189f, 84: 21 - præsteindberetn. 10: skoleforh. 10:191, 33:114, 69: 80, 88:175 - stednavne 39: 253, 41: 5 - tiende 10: 190, 42: 79, 84: 26, 88: ty. gudstjeneste 13: 212f, 227, 230 Se også Gærup, Lindskov, Snur-om og Østerby 30

Leif Hansen Nielsen TYSKE FLYGTNINGE I NORDSLESVIG 1945-1948

Leif Hansen Nielsen TYSKE FLYGTNINGE I NORDSLESVIG 1945-1948 Leif Hansen Nielsen TYSKE FLYGTNINGE I NORDSLESVIG 1945-1948 Skrifter udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland Nr. 108 Aabenraa 2013 Indholdsfortegnelse Forord 5 Indholdsfortegnelse 7 1. Indledning

Læs mere

Aller Skole Kær Møllevej 19 Aller 6070 Christiansfeld. Sjølund-Hejls Skole Skamlingvejen 163 6093 Sjølund

Aller Skole Kær Møllevej 19 Aller 6070 Christiansfeld. Sjølund-Hejls Skole Skamlingvejen 163 6093 Sjølund Tyrstrup Skole Gammel Kongevej 3 4553 Aller Skole Kær Møllevej 19 Aller Christiansfeld Skole Lindegade 15 4584 4559 Taps Skole Ødisvej 22 Taps Sjølund-Hejls Skole Skamlingvejen 163 6093 Sjølund 4544 Sjølund-Hejls

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 5610 Assens 5642 Millinge 5683 Haarby 5620 Glamsbjerg 5631 Ebberup 5690 Tommerup 7190 Billund 6823 Ansager 7260 Sønder Omme 7250 Hejnsvig 7270 Stakroge 6740 Bramming 6710 Esbjerg V 6760 Ribe 6683 Føvling

Læs mere

DSK s afdøde medlemmer

DSK s afdøde medlemmer DSK s afdøde medlemmer Årgang 1943 dødsdato Haderslev Amt Agerskov afdeling: Jens Jessen, Agerskov... 2. 7. 42 Jørgen Nielsen, Agerskov... 8. 11. 42 Martin Henningsen, Gestrup... 16. 1. 43 Aller afdeling:

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Bilag 1. Fra Besparelser fra knude i til knude j. Besparelser. Til

Bilag 1. Fra Besparelser fra knude i til knude j. Besparelser. Til Bilag 1 Besparelser Til Fra 1 2 3 4 5 1-2 38-3 19 13-4 27 36 15-5 42 33 27 34 - Besparelser fra knude i til knude j Bilag 2 Bilag 3 Oversigt over kædeaftaler Bilag 4 Efterspørgsel K NR KUNDE NAVN ADRESSE

Læs mere

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Det danske sprogs stilling i grænselandet Knud Fanø Sprog i Norden, 1986, s. 69-73 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Nordisk språksekretariat

Læs mere

Renseanlæg Status og plan

Renseanlæg Status og plan og plan 6270 Agerskov Udløb Recipient 525_UA03 Smedebæk Hovedoplande Agerskov Galsted, Rangstrup, Agerskov, Branderup Agerskov by Galsted by, Rangstrup by, Geestruplund, Agerskov by, Branderup Øst, Branderup

Læs mere

TROELS WINTHER. på Astrupgård og hans slægt

TROELS WINTHER. på Astrupgård og hans slægt TROELS WINTHER på Astrupgård og hans slægt Foredragets indhold: Troels Winther og hans søn Peder Troelsen; hvem var de? hvilken tid levede de i? Efterslægtens udbredelse med hovedvægt på Sønderjylland

Læs mere

Regnbuen Borgmestervej Christiansfeld. Marie Nielsens Børnehave Ny Allegade Haderslev. Grønnebakken Olufskær 17 Starup 6100 Haderslev

Regnbuen Borgmestervej Christiansfeld. Marie Nielsens Børnehave Ny Allegade Haderslev. Grønnebakken Olufskær 17 Starup 6100 Haderslev Vesterbjerggård Børnehave Lønnevej 5 A 4460 Snertinge Regnbuen Borgmestervej 3 6070 Christiansfeld Warteschule Børnehave Rabensvej 2 12604 14187 10210 Cathrine Asylets Folkebørnehave Allégade 6 Marie Nielsens

Læs mere

Heltborg Side 1 Faldne- opgørelse 1864

Heltborg Side 1 Faldne- opgørelse 1864 Heltborg - 18-02-2013 Side 1 Faldne- opgørelse 1864 Krigen 1864. Opgørelse over faldne fra Krigen. Den er opgjort efter de grave og gravminder, jeg har fundet på de forskellige kirker og kirkegårde i Danmark

Læs mere

Fra Ansgar til Kaftan

Fra Ansgar til Kaftan Giinter Weitling Fra Ansgar til Kaftan Sydslesvig i dansk kirkehistorie 800-1920 Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Nr. 51 Flensborg 2005 Indhold Sydslesvig et særområde

Læs mere

Budgetsamråd på Folkehjem. Tirsdag d. 26. august 2014

Budgetsamråd på Folkehjem. Tirsdag d. 26. august 2014 Budgetsamråd på Folkehjem Tirsdag d. 26. august 2014 Side 6 Side 9 Næste side: Muligheder, som menighedsrådene har Side 10 Udlændinge i sognene: Via www.menighedsraad.dk Til DAP (it-skrivebordet) Aabenraa

Læs mere

Horsens Byskole, folkeskoleafdeling 10. klasse Aabenraa Aabenraa Kommune. Vadehavsskolen, Simon Hansens Vej. Blåbjergskolen, Nr. Nebel afd.

Horsens Byskole, folkeskoleafdeling 10. klasse Aabenraa Aabenraa Kommune. Vadehavsskolen, Simon Hansens Vej. Blåbjergskolen, Nr. Nebel afd. Navn Den Tyske Efterskole Tinglev Løjt Kirkeby Skole Markusskolen Øse Efterskole Ansager Skole Broager Skole Egtved Skole Ødsted Skole Ågård Efterskole Juelsminde Skole Friskolen - Østerlund Kostskolen

Læs mere

Kloakoplande Status. Tønder Teknisk forvaltning Kongevej 57 6270 Tønder. Agerskov by

Kloakoplande Status. Tønder Teknisk forvaltning Kongevej 57 6270 Tønder. Agerskov by Kloakerede områder til renseanlæg : Agerskov Agerskov by 525_B1 Agerskov by 10,0 0,26 Fælles 32 1.970 0 11 50 991 32 2.972 525_BU13 525_B10.1 Agerskov by 6,1 0,27 Separat 0 0 6 360 35 126 6 486 525_BU14

Læs mere

Slesvigske godser. Carsten Porskrog Rasmussen

Slesvigske godser. Carsten Porskrog Rasmussen Slesvigske godser Carsten Porskrog Rasmussen Indledningsforelæsning ved forsvaret af disputatsen Rentegods og hovedgårdsdrift. Godsstrukturer og godsdrift i hertugdømmet Slesvig 1524-1770 den 26. september

Læs mere

Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling

Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Norderstrasse 59, D-24939 Flensburg Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling 08.001 08.1 08.001 Bøger og boghåndværk 08.01 Bibliografier 08.02 Biblioteker

Læs mere

Heltborg - 20-02-2013 Side 1 Faldne- opgørelse 1864

Heltborg - 20-02-2013 Side 1 Faldne- opgørelse 1864 Heltborg - 20-02-2013 Side 1 Faldne- opgørelse 1864 Krigen 1864. Opgørelse over faldne fra Krigen. Den er opgjort efter de grave og gravminder, jeg har fundet på de forskellige kirker og kirkegårde i Danmark

Læs mere

FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920. samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE

FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920. samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920 samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE FORORD Efter Udarbejdelsen af de spredte Glimt omkring

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Gravminderegistrering

Gravminderegistrering Gravminderegistrering Hvorfor bevare gravminder? Tenna R. Kristensen, Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev Hjordkær Broager Haderslev, klosterkirkegården Haderslev, klosterkirkegården Løgumkloster

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. september 2011. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. september 2011. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. september 2011. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Per Søgaard deltog i mødet under punkt 8 Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. maj 2012. Kl. 17.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. maj 2012. Kl. 17.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. maj 2012. Kl. 17.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt.

Læs mere

HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND. Hverdag og Fest, Vestslesvigske Minder. Udsolgt. Jørgen Paulsen og Poul Kurstein: Omkring nytår udkommer:

HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND. Hverdag og Fest, Vestslesvigske Minder. Udsolgt. Jørgen Paulsen og Poul Kurstein: Omkring nytår udkommer: HISTORISK SAMFUND FOR SØNDERJYLLAND henleder opmærksomheden på sine nye publikationer, hvoraf følgende er udsendt i 1964: Peder H. Smidt: Hverdag og Fest, Vestslesvigske Minder. Udsolgt. Jørgen Paulsen

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994

Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994 Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994 Grundlag for købstaden Fra katolicisme til protestantisme Chr.3 1537 Chr. 4 købstadsforordning 1619 Frederik

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

esvigs danske historie

esvigs danske historie esvigs danske historie Tekst- og billedredaktion: Lars N. Henningsen Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Nr. 62 Flensborg 2009 Indhold Indledning 9 Hvad er Sydslesvig

Læs mere

Generation XII Ane nr. 5048/5049

Generation XII Ane nr. 5048/5049 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Gregers Pedersen og hustru 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Gregers Pedersen &? -datter Ane nr. 10096/10097 Enevold Gregersen &?

Læs mere

SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD

SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD ved M. MACKEPRANG P å grund af de spegede og indviklede forhold i Nordslesvig, der på så mange måder afviger fra de kongerigske, har redaktionen anset

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

Rudbeck, Frederik, rejseinspektør, landssekretær, Grænseforeningen, 1916-2004.

Rudbeck, Frederik, rejseinspektør, landssekretær, Grænseforeningen, 1916-2004. Private personarkiver Arkiv P 357 Rudbeck, Frederik, rejseinspektør, landssekretær, Grænseforeningen, 1916-2004. afl. jr. 1994/P 469. 1920-93. Breve... 8 pk. Anm.: Brevene 1947-93 er kronologisk ordnet

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Trap Danmark En kildekritisk benyttelse af det topografiske værk. Mette Ladegaard Thøgersen Kartografisk Dokumentationscenter Syddansk Universitet

Trap Danmark En kildekritisk benyttelse af det topografiske værk. Mette Ladegaard Thøgersen Kartografisk Dokumentationscenter Syddansk Universitet Trap Danmark En kildekritisk benyttelse af det topografiske værk Mette Ladegaard Thøgersen Kartografisk Dokumentationscenter Syddansk Universitet Disposition 1) Min baggrund og motivation 2) Kildekritik

Læs mere

1.4.4 JENS HANSEN. Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Jens Hansen. Eva Kristensen Marts udgave JENS HANSEN "1

1.4.4 JENS HANSEN. Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Jens Hansen. Eva Kristensen Marts udgave JENS HANSEN 1 JENS HANSEN Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Jens Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS HANSEN "1 Jens Hansen *1825-1915 blev født den 25. marts 1825 i Veirup i Vium sogn, blev døbt

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Bernadette Preben-Hansen og Arne May

Bernadette Preben-Hansen og Arne May #19-5-2017: c. 470 mand Adam, Friedrich. Friedrich Adam. Han boede i Sørup ved Flensborg. Ambsdorf, Johannes. Johannes Friederich Jacob Ambsdorf (f. 1894), f. Løgumkloster, Løgumkloster sogn. Han boede

Læs mere

Dilemma 1. Dilemma 2. Dilemma 3. Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har.

Dilemma 1. Dilemma 2. Dilemma 3. Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har. Dilemma 1 Dannebrog er formentlig det stærkeste fælles symbol, danskerne har. Er det i orden, at en danskfødt muslimsk kvinde med tørklæde bærer Dannebrog ved indmarchen til De olympiske Lege i 2016? Dilemma

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Slægtsforskning i Sønderjylland

Slægtsforskning i Sønderjylland Slægtsforskning i Sønderjylland v. Arkivar Mai-Brit Lauritsen, Landsarkivet for Sønderjylland www.sa.dk Formålet med i dag Formålet med foredraget i dag er at give inspiration til, hvordan man kan komme

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

www.ao.salldata.dk Kirkebøger, Folketællinger, Borgerlige vielser Sønderjyske personregistre, Fødselsstiftelsen Skifter, Bygningshistorie, Brandforsikringer Lægdsruller, Erindringsmedaljer 1848-1850,1864

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. april 2008. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20, Haderslev Mødepunkter Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Birte Tange Lauridsen, Jakob Jepsen og Jens

Læs mere

Statusrapport for X-busser og regionalruter Sydtrafik April 2010

Statusrapport for X-busser og regionalruter Sydtrafik April 2010 Statusrapport for X-busser og regionalruter Sydtrafik April 2010 1. Indledning...3 2. Kørselsaftaler...5 3. X-busser...6 Rute 900X...7 Rute 907X...10 Rute 908X...13 Rute 913X...16 Rute 915X...19 Rute 926X...22

Læs mere

Møn før 1657 10. Mølleporten i Stege

Møn før 1657 10. Mølleporten i Stege Om Møns indbyggertal Mølleporten i Stege Omkring 1650 var indbyggertallet på Møn ca. 5500. Der var på det tidspunkt 546 gårde, 254 huse og 10 ikke-landmænd (præster, degne og ridefogder). De største landsbyer

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 26. august 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 26. august 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 26. august 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt Beslutning 1 Budget 2015 Foreløbig budgett 2015 tilrettet og klar til budgetsamråd. 2 Ansøgning om

Læs mere

Faldne 1914-18 med tilknytning til Sønderjylland.

Faldne 1914-18 med tilknytning til Sønderjylland. Andet mm. Efternavn Fornavn(e) ssogn Fødesogn Dødsland Dåb fundet i Abild KB. Død på Lazaret i Tønder. Abild, MS Abild T Deutsch Hans Christian Abild 09-09-1891 Abild Abild Tønder 15-05-1917 ifølge sort

Læs mere

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1864 Slesvigs nordgrænse 1914-18 Sønderjyder i tysk krigstjeneste 1920 Sønderjylland genforenet med Danmark 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1955 København-Bonn Erklæringerne Slesvig bliver preussisk,

Læs mere

Ved denne artikel forsøger sig at sammenfatte de oplysninger, som jeg er stødt på, uden, at omfanget bliver alt for voldsomt.

Ved denne artikel forsøger sig at sammenfatte de oplysninger, som jeg er stødt på, uden, at omfanget bliver alt for voldsomt. Efter Andreas Jacobsen, f. i Lovrup, har gjort opmærksom på, at der i 1632 var en stor stormfoldskatestrofe i Vadehavet langs med den nord- og sydslesvigske kyst,. (Området omfatter egentligt fra Ho Bugt

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Rettelser og spørgsmål sendes til Hanne2@museum-sonderjylland.dk Militært tilhørsforhold ved døden Militær rang Afdødes navn.

Rettelser og spørgsmål sendes til Hanne2@museum-sonderjylland.dk Militært tilhørsforhold ved døden Militær rang Afdødes navn. Listen indeholder 6032 personer. artille- Lokale r ri, f.eks. Musketisten, ns stednavn mm. Regi- Batal- Komer, Fødsels- f.eks. læseproblemer, regimentsnavn supplerende op- r ment jon pagni Andet mm. Efternavn

Læs mere

Arealudvidelser og perspektivarealer

Arealudvidelser og perspektivarealer Sjølund Mejlby Langetved Jels Troldkær Hjerting Tornum Overby Taps Ødis-Bramdrup Vejstruprød Tapsøre Farris Hejls Skovrup Over Lerte Højrup Frørup Torning Jels Rødding Fæsted Stepping Anslet Strand Aller

Læs mere

1864 Lærervejledning og aktiviteter

1864 Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien»Historisk Bibliotek«tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan eleverne

Læs mere

HARK OLUF. Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden.

HARK OLUF. Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden. HARK OLUF Lidt baggrundsviden om Danmark, om verden og om søfolk på Amrum for 300 år siden. 1 Danmark for 300 år siden Det Danmark, som fandtes for 300 år siden, er meget forskelligt fra det land, vi kender

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Provstiudvalget besluttede indledningsvis, at følgende materiale blev behandlet på mødet. Bilag

Læs mere

Dødsår Militært tilhørsforhold ved døden Militær rang Afdødes navn Bopæl Fødested Dødssted Dødsdato sag Indtasters bemærkninger

Dødsår Militært tilhørsforhold ved døden Militær rang Afdødes navn Bopæl Fødested Dødssted Dødsdato sag Indtasters bemærkninger Kildens gruppenum Kilde mer År og nr (3 cifre) for indførslen A mt Regi- men tsnum mer Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot Landsarkivet for Sønderjylland. Januar. Fødselsdato Dødsår Militært tilhørsforhold

Læs mere

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning

Vi bor i Sydslesvig. Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Vi bor i Sydslesvig Et materiale til dansk, historie og tværfaglig undervisning Karen Margrethe Pedersen Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Skoleforening for

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Pakke 231, Sønderborg regional

Pakke 231, Sønderborg regional Pakke 231, Sønderborg regional Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 28. juni 2009 Kontraktløbetid: 8 år Antal vognløb / busser: 4 Primær rute: 30, 31 Antal køreplantimer/år: 14.196 Pakkecentrum:

Læs mere

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk Dybbøl/Sundeved Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 Tlf. 7342 1140 lman@sonderborg.dk Børnehuset Alssund Gammel Aabenraavej 22 Tlf. 7448 8386 ehei@sonderborg.dk Kærnehuset Dybbøl Bygade 25 Tlf. 7448 9679

Læs mere

Dødsår Militært tilhørsforhold ved døden Militær rang Afdødes navn Bopæl Fødested Dødssted Dødsdato sag Indtasters bemærkninger

Dødsår Militært tilhørsforhold ved døden Militær rang Afdødes navn Bopæl Fødested Dødssted Dødsdato sag Indtasters bemærkninger Kildens gruppenum Kilde mer År og nr (3 cifre) for indførslen A mt Regi- men tsnum mer Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot Landsarkivet for Sønderjylland. Januar. Fødselsdato Dødsår Militært tilhørsforhold

Læs mere

Med barnet i centrum. Faderskab

Med barnet i centrum. Faderskab Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Faderskab Denne pjece er udafbejdet af Statsforvaltningen

Læs mere

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 73 42 11 40 lman@sonderborg.dk. Tina Ebbesen tieb@sonderborg.

Dybbøl/Sundeved 1/15. Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 6400 Sønderborg Tlf. 73 42 11 40 lman@sonderborg.dk. Tina Ebbesen tieb@sonderborg. Dybbøl/Sundeved Dybbølsten Børnehave Dybbølsten 29 Tlf. 73 42 11 40 lman@sonderborg.dk Dybbøl børnehus Dybbøl Bygade 25 Tlf.88 72 42 93 trih@sonderborg.dk Børnehuset Alssund Gammel Aabenraa Vej 22 Tlf.

Læs mere

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer t ftlund En ny fremtid vind i sejlene I hjertet af Sønderjylland Potentiale til vækst Fælles indsats om fælles udfordringer analyse: Vi mangler de unge børnefamilier Viden til vækst og til handling Med

Læs mere

Schubert, Lars H., Typograf, vandrelærer, amtssekretær i Husum (1947-1957), kontorchef på Dansk Generalsekretariat, 1907-84 og hustru Lotte 1908-87.

Schubert, Lars H., Typograf, vandrelærer, amtssekretær i Husum (1947-1957), kontorchef på Dansk Generalsekretariat, 1907-84 og hustru Lotte 1908-87. Private personarkiver Arkiv P 218 Afl. jr. 218, 224 og 227 Schubert, Lars H., Typograf, vandrelærer, amtssekretær i Husum (1947-1957), kontorchef på Dansk Generalsekretariat, 1907-84 og hustru Lotte 1908-87.

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

BENNEDSEN - Anetavle.

BENNEDSEN - Anetavle. BENNEDSEN - Anetavle. Udskrevet af : Lokalhistorisk Arkiv i Bredebro/ Søren H Schmidt august 2011. ------------------------------------------------------------------- 1. Anders Thomsen Bennedsen, * 14

Læs mere

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 5. marts 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Version: 2

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 5. marts 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Version: 2 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 5. marts 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Version: 2 Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat af sidste møde Godkendt 3

Læs mere

LANDSBYANALYSER JANUAR 2016

LANDSBYANALYSER JANUAR 2016 LANDSBYANALYSER JANUAR 2016 1 BAGGRUND Analyserne beskriver alle de mindre byer og samfund i kommunens landområder, som har et lokalråd. Nogle steder dækker ét lokalråd over én by og ét sogn, der passer

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. februar 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, 6100

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. februar 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, 6100 Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. februar 2013. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, 6100 Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum

Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum Fra bebyggelsesstatistik til bebyggelsesrum mindre rurale byer, samlinger af gårde og huse Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse Indledning

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat PU møde

Læs mere

Mellem Bajstrup og Berlin

Mellem Bajstrup og Berlin Mellem Bajstrup og Berlin Hinrich Jürgensen købte sin første gård som 21 årig. Med 33 blev han den første økolog, der blev valgt som formand for en landboforening og i 2014 blev han genvalgt som formand

Læs mere

Den sønderjyske kirkegård i Braine, Frankrig

Den sønderjyske kirkegård i Braine, Frankrig Den sønderjyske kirkegård i Braine, Frankrig Min far, Frederik Andersen, er født i Lysabild på Sydals. Han har ofte omtalt sine to brødre, som faldt i den 1. verdenskrig 1914-1918. De var dansksindede

Læs mere

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø Klim Kulturmiljø nr. 66 Tema Grundtvigiansk miljø Emne(-r) Valgmenighedskirke, friskole Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Klim Valgmenighedskirke

Læs mere

Vesterbølle. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Landsby, græsningshaver. Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Tid Middelalderen 1800-tallet.

Vesterbølle. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Landsby, græsningshaver. Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Tid Middelalderen 1800-tallet. Vesterbølle Tema Bosætning landet Emne(-r) Landsby, græsningshaver Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Landsbyen Vesterbølle er beliggende ved Lilleås nordre smalle ådal kort øst for sammenløbet fra nordøst

Læs mere

Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot & Landsarkivet for Sønderjylland, Åbenrå. November 2012.

Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot & Landsarkivet for Sønderjylland, Åbenrå. November 2012. f.eks. Musketierder Al- Kom pagni Kannonier ved Bataljon Andet mm. Efternavn Fornavn(e) død Bopæl Bopælssogn Fødested Fødesogn Dødssted Dødsland Militær Fødselsdato Kilde Amt Militært tilhørsforhold ved

Læs mere

1 Brandforsikring og ildebrand

1 Brandforsikring og ildebrand 1 Brandforsikring og ildebrand Ulrich Alster Klug, 2014 ulrich@dannebrog.biz 1.1 Brandforsikring for Sjælland scannes til AO Brandforsikringsarkivalier, nemlig brandforsikringsprotokoller og brandtaxationsprotokoller

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

1 Slægtsforskeren og fæstebønderne

1 Slægtsforskeren og fæstebønderne 1 Slægtsforskeren og fæstebønderne 2014 Ulrich Alster Klug www.dannebrog.biz/godser - ulrich@dannebrog.biz 1.1 Ordet fæstebonde - at fæste betyder at knytte til eller underlægge, forpligte. Så en fæstebonde

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Institutionsliste for Område Jylland (Dybbøl-Broager-Gråsten-Sundeved), rev. 06.05.13

Institutionsliste for Område Jylland (Dybbøl-Broager-Gråsten-Sundeved), rev. 06.05.13 Institutionsliste for Område Jylland (Dybbøl-Broager-Gråsten-Sundeved), rev. 06.05.13 Børnehaven Alssund Gammel Aabenraavej 22 Tlf. 7448 8386 BHAlssund@sonderborg.dk Birgit M. Olesen Tlf. 2790 5532 Børnehaven

Læs mere

LASS Nyhedsbrev januar 2016.

LASS Nyhedsbrev januar 2016. LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Styrelsens næste møde er planlagt til

Læs mere

Prioriteret område: Hartsø, Nr 20. Signaturforklaring. Års-havstigninger i 2050 Middelvandstand (0,57m)

Prioriteret område: Hartsø, Nr 20. Signaturforklaring. Års-havstigninger i 2050 Middelvandstand (0,57m) Prioriteret område: Hartsø, Nr 20 Højeste værdier tildelt område: Hartsø, Nr: 20 Befolkning: 4 Veje og infrastruktur: 4 By og bebyggelse: 3,5 Kultur og turisme: 2,625 Erhverv: Prioriteret område: Sønderby

Læs mere

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE

SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE SELSKABET FOR DANMARKS KIRKEHISTORIE JOA J. Oskar Andersen 150 år Kirkehistorisk eftermiddag mandag den 14. november 2016 kl. 13-16. Det Teologiske Fakultet i København. Kældercafeen, Købmagergade 44,

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 19. august 2014. Kl. 16,30 Mødested: provstikontor. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 19. august 2014. Kl. 16,30 Mødested: provstikontor. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 19. august 2014. Kl. 16,30 Mødested: provstikontor Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Godkendt 3 Bjolderup kirke

Læs mere

Information til tavlen

Information til tavlen Information til tavlen For hver efterkommer tilstræber vi at angive følgende oplysninger: 1) NAVN. At meddele et korrekt navn på en person rummer faktisk ofte en del problemer. Alle slægtsforskere ved,

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 29. oktober 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: konstitueret provst Anne Margrethe Hvas Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 19. januar Kl Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 19. januar Kl Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 19. januar 2012. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Godkendelse af referat og budget 2012 Sag: Budget 2012, (641) Endelig godkendelse af referatet fra

Læs mere

En europæisk model? Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1945-2000. redigeret af Jørgen Kiihl INSTITUT FOR GRÆNSEREG 10NSFORSKNING

En europæisk model? Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1945-2000. redigeret af Jørgen Kiihl INSTITUT FOR GRÆNSEREG 10NSFORSKNING En europæisk model? Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1945-2000 redigeret af INSTITUT FOR GRÆNSEREG 10NSFORSKNING INSTITUT FUR SCH LESWI G - H 0 LSTE I N ISCH E ZEIT- UND REGIONALG ESCHICHTE

Læs mere

Fra husar til almisselem

Fra husar til almisselem Fra husar til almisselem Dragon-Mutter (c. 1778-1872) Mænd i kvindeklæder Der var også enkelte store og stærke eller ligefrem mandhaftige kvinder, der tog springet over i mandsklæder for at leve som mænd

Læs mere

Faldne 1914-18 med tilknytning til Sønderjylland.

Faldne 1914-18 med tilknytning til Sønderjylland. Min- ns de- løbeblad grupnr. Lokale pe- ind- Regi- f.eks. Musten num førs- ments- Batal- Komsketier, Ka- f.eks. regimentsnavn supplerende oplysninger r len nr jon pagni Andet nonier Efternavn navn(e) ssogn

Læs mere

Lund, Karl, skoleleder, Mårkær, senere Simmersted, 1913-96 og hustru Inger f. Bruun, 1923-2004..

Lund, Karl, skoleleder, Mårkær, senere Simmersted, 1913-96 og hustru Inger f. Bruun, 1923-2004.. Private personarkiver Arkiv P 6 Lund, Karl, skoleleder, Mårkær, senere Simmersted, 1913-96 og hustru Inger f. Bruun, 1923-2004.. afl. jr. 1993/P 432, 1996/P 534, 2000/P 683 og 2005/P 828. Se også - Mårkær

Læs mere

Den 5. april 2011 Ulkebøl forsamlingshus

Den 5. april 2011 Ulkebøl forsamlingshus Den 5. april 2011 Ulkebøl forsamlingshus Vandrådsmøde og generalforsamling 2011 Program For alle vandværker i Sønderborg kommune. Nye normer for motorer med høj virkningsgrad. Ved Helge Vandel Jensen.

Læs mere

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum

Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum Adelen på Give-egnen Ændringer og udvikling i 1600- og 1700-tallet v. museumsleder Anne M. Provst Skinnerup, Give-Egnens Museum I de kommende år vil jeg beskæftige mig med et forskningsprojekt om adelen

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 12. januar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 12. januar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 12. januar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Åbningsbalance 2011 oplæg v/revisor, PWC Revisor havde meldt afbud pga. sygdom.

Læs mere

Helligåndskirken, Flensborg, Bjørn Nørgaards nye kirkeudsmykning fra 2013. K i r k e s t a f e t H a d e r s l e v S t i f t

Helligåndskirken, Flensborg, Bjørn Nørgaards nye kirkeudsmykning fra 2013. K i r k e s t a f e t H a d e r s l e v S t i f t Helligåndskirken, Flensborg, Bjørn Nørgaards nye kirkeudsmykning fra 2013 K i r k e s t a f e t H a d e r s l e v S t i f t 18 x Åben Kirke i Haderslev Stift & Flensborg fra april september 2014 Med kirkestafet

Læs mere

Landskabskarakteren Såvel den gamle som den nye hovedlandevej og jernbanen med stationsbyen Trustrup er karaktergivende for området.

Landskabskarakteren Såvel den gamle som den nye hovedlandevej og jernbanen med stationsbyen Trustrup er karaktergivende for området. Karakterområde 25 Lyngby landbrugslandskab Lyngby gamle skole vis a vis Lyngby kirke. Beliggenhed og afgrænsning Lyngby landbrugslandskab ligger syd for Kolindsund Mod vest og syd afgrænses området af

Læs mere