Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark"

Transkript

1 Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark

2

3 Indhold Skemaoversigt... 4 Forord... 5 AFSNIT Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark...7 1a. Patientklagenævnets sammensætning i b. Patientklagenævnets kompetencer og opgaver Antal sager og sagsfordeling...8 2a. Antal sager...8 2b. Sagernes fordeling i 2007 og 2008 på hospitalerne er følgende:...9 2c. Antal afgørelser Sagsbehandlingstiden Antal møder, mødested m.v a. Antal møder b. Mødernes fordeling mellem de enkelte Psykiatriske Centre Deltagelse i patientklagenævnets møder af læge, patient og patientrådgiver/bistandsværge a. Mødedeltagelse for læger b. Mødedeltagelse for patienter c. Mødedeltagelse patientrådgivere/bistandsværger Afgørelsernes udfald og omgørelsesprocenten a. Antal afgørelser og godkendelser b. Antal tilsidesættelser og omgørelsesprocenten c. Udtalt kritik Klager over Patientklagenævnets afgørelser a. Antal klager b. Indbringelse for domstolene c. Klage til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn AFSNIT Principielle Problemstillinger AFSNIT Principielle afgørelser Nævnets afgørelser Ankeinstansernes afgørelser... 17

4 Skemaoversigt Skema 1. Antal sager i 2007 og Skema 2. Sagernes fordeling i 2007 og 2008 på hospitaler... 9 Skema 3. Mødernes fordeling mellem de enkelte Psykiatriske Centre i 2007 og Skema 4. Mødedeltagelse for læger i 2007 og Skema 5. Mødedeltagelse for patienter i 2007 og Skema 6. Mødedeltagelse patientrådgivere/bistandsværger i 2007 og Skema 7. Antal afgørelser og godkendelser i 2007 og Skema 8. Antal tilsidesættelser og omgørelsesprocenten i 2007 og Skema 9. Antal klager i 2007 og Skema 10. Indbringelse for domstolene i 2007 og Skema 11. Klage til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn i 2007 og ÅRSBERETNING 200 4

5 Forord Hermed afgiver Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark sin beretning om nævnets virksomhed i 2008, jf. 39 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Formålet med årsberetningen er blandt andet at give andre end det professionelle personale på de psykiatriske afdelinger indsigt i nævnets virksomhed. Med henblik på en større ensartethed fastsatte det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium i januar 2004 retningslinier for de psykiatriske patientklagenævns udarbejdelse af årsberetninger. Derudover er de 5 statsforvaltninger blevet enige om, at årsberetningerne skal være direkte sammenlignelige og indeholde samme statistiske oplysninger. Som følge af strukturreformen blev de tidligere psykiatriske patientklagenævn ved Statsamtet Sønderjylland, Statsamtet Ribe, Statsamtet Fyn og delvist Statsamtet Vejle lagt sammen til et fælles patientklagenævn, som dækker hele Statsforvaltningen Syddanmarks geografiske udstrækning. Som følge af sammenlægningen har det i årsberetningen for 2008 kun været muligt at lave sammenlignelige statistikker med For så vidt angår de forudgående år henvises til de tidligere statsamter Ribe, Sønderjylland, Fyn og delvis Vejles årsberetninger, som findes på under publikationer. På grund af Statsforvaltningen Syddanmarks geografiske struktur med store afstande er der ud over hovedkontoret i Aabenraa afdelingskontorer i henholdsvis Ribe og Odense. For at sikre en effektiv opgavevaretagelse har Statsforvaltningen Syddanmark valgt at organisere sig sådan, at Det Psykiatriske Patientklagenævn har sekretariat på både hovedkontoret og de 2 afdelingskontorer. Kontoret i Aabenraa har sekretariatsbetjening og behandler sager fra de psykiatriske afdelinger på Augustenborg og Haderslev sygehuse. Kontoret i Ribe har sekretariatsbetjening og behandler sager fra de psykiatriske afdelinger på Esbjerg, Kolding og Ribe (Hviding) sygehuse. Kontoret i Odense har sekretariatsbetjening og behandler sager fra de psykiatriske afdelinger på Middelfart, Odense, Svendborg og Vejle sygehuse. ÅRSBERETNING 200 5

6 ÅRSBERETNING 200 6

7 AFSNIT 1 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark 1a. Patientklagenævnets sammensætning i 2008 Nævnet består af en formand (direktøren for Statsforvaltningen) samt to medlemmer, der beskikkes af Ministeren for Sundhed og Forebyggelse efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og Den Almindelige Danske Lægeforening. Formænd Følgende har været formænd: Marianne Samuelsson, Pernille Ipsen, Henrik Fugl, Ida Wille, Anne Mikkelsen, Sarah Ditlevsen, Bente Koudal Sørensen, Caroline Pinnerup og Henrik Simonsen. Medlemmer Medlemsrepræsentanter for Danske Handicaporganisationer: Erik Kristensen, Ida Korreborg, Jan Olsen, Kate Arndal, Birgit Krag Nielsen, Jan Olsen, Joan Salberg, Jeppe Bruun-Petersen og Kirsten Bjerrum Petersen. Medlemsrepræsentanter for Den Almindelige Danske Lægeforening: Rikke Andersen, Bjarne Thyssen Jørgensen, Claus Sørensen, Jan Buttrup Larsen, Agnethe Bak Jensen, Niels Erik Pedersen, Palle Rabjerg, Rikke Andersen Raun, Karen Rosendahl og Birgitte Outzen. Sekretariatet Sekretariatet for Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen i Syddanmark har været: Nanna Bille Elm, Susanne Lykke Hansen, Bente Larsen, Karina Iwang-Hansen, Stine Hassenkam Rasmussen, Britt Egeskov, Helle Gaardsvig Madsen, Anne Mikkelsen, Sarah Ditlevsen, Gitte Andreasen, Jette Dose, Maria Fischer Lauritzen, Caroline Pinnerup, Henrik Simonsen, Jenny Knoth, Gerda Bossen og Marlene Svane. 1b. Patientklagenævnets kompetencer og opgaver Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark behandler klager over beslutninger om tvangsforanstaltninger i form af tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tilbageførsel, tvangsbehandling, tvangsfiksering, anvendelse af fysisk magt, beskyttelsesfiksering, anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer og særlige dørlåse samt skærmning, der uafbrudt varer mere end 24 timer i forbindelse med indlæggelse på de psykiatriske afdelinger på Psykiatricenter Vest Vejle, Psykiatricenter Vest Ribe (Hviding), Psykiatricenter Vest Esbjerg, Psykiatricenter Midt Augustenborg, Psykiatricenter Midt Haderslev, Psykiatricenter Midt Kolding, Psykiatricenter Midt Middelfart, Psykiatricenter Øst, Svendborg og de psykiatriske afdelinger på Odense Universitetshospital. Patientklagenævnets sager fremkommer ved klager fra patienter, der under indlæggelse på psykiatriske afdelinger har været udsat for en eller flere af de ovenfor anførte former for tvang. Klagerne sendes til nævnet enten af patienten eller dennes patientrådgiver/bistandsværge eller af sygehusets personale, hvis klagen er fremsat mundtligt over for personale. Det Psykiatriske Patientklagenævns møder afholdes på den afdeling, som klagen relaterer sig til. I mødet deltager patienten og patientrådgiveren/bistandsværgen og ÅRSBERETNING 200 7

8 overlægen/den behandlende læge på afdelingen, samt andre relevante medarbejdere på den pågældende psykiatriske afdeling. Efter mødet træffer nævnet på stedet sin afgørelse, der tilstræbes udsendt samme dag til de berørte parter. Hvis patienten er udskrevet, har nævnet i enkelte sager afholdt mødet i statsforvaltningens lokaler. 2. Antal sager og sagsfordeling Det daværende Indenrigs- og Sundhedsministeriet udsendte den 7. januar 2004 Retningslinier for udarbejdelse af årsberetninger for det psykiatriske patientklagenævn. Afgrænsningen af sagsbegrebet og afgørelsesbegrebet bygger på disse retningslinier. Se nedenfor. 2a. Antal sager En sag er defineret som en patients klage, der er optaget som et punkt på nævnets dagsorden på et bestemt møde. Det gælder, uanset om klagen indeholder et eller flere klagepunkter. Hvis en patient klager flere gange i løbet af året, vil der derimod være tale om flere sager. Hvis en patient før eller under nævnsmødet tilbageholder sin klage, opgøres dette for sig. Skema 1 Antal sager i 2007 og 2008 % ri od aab Total % antal indkomne sager i kalenderåret antal sager, modtaget, men ej behandlet i foregående kalenderår - antal tilbagekaldte sager antal afviste sager antal sager modtaget men ej behandlet i kalenderåret = antal sager med realitetsafgørelse Med hensyn til tilbagekaldte sager er der ofte tale om sager, som først trækkes tilbage umiddelbart inden nævnsmødet. Nævnet har således typisk allerede brugt tid på at udsende sagen og på at forberede sagen. ÅRSBERETNING 200 8

9 2b. Sagernes fordeling i 2007 og 2008 på hospitalerne er følgende: Skema 2 Sagernes fordeling i 2007 og 2008 på hospitaler Realitetsbehan dlede Tilbagekaldte/ afviste Sager i alt Realitetsbehan dlede Tilbagekaldte/ afviste Sager i alt Psyk. center Haderslev Psyk. center Augustenborg Psyk. center OUH Psyk. center Middelfart Psyk. center Svendborg Psyk. center Vejle Psyk. center Esbjerg Psyk. center Kolding Psyk. center Hviding I alt c. Antal afgørelser En afgørelse er defineret som en godkendelse eller en tilsidesættelse af et tvangsindgreb. Patientklagenævnets vurdering af ét tvangsindgreb kan føre til, at der træffes to afgørelser vedrørende dette ene tvangsindgreb. Denne definition betyder, at en sag kan indeholde flere afgørelser. Hvis en nævnsafgørelse indeholder både en godkendelse og en tilsidesættelse af et tvangsindgreb, tæller nævnsafgørelsen statistisk som 2 afgørelser. Det kan være tilfældet, hvis selve iværksættelsen af tvangsindgrebet, men ikke tvangsindgrebets opretholdelse, godkendes. Træffer nævnet afgørelse vedrørende flere ensartede tvangsindgreb, fx. 5 tvangsfikseringer, tæller nævnsafgørelsen statistisk som 5 afgørelser. Nævnet traf i 2008: 288 afgørelser (2007: 238), se nærmere punkt 6a. ÅRSBERETNING 200 9

10 3. Sagsbehandlingstiden Patientklagenævnet skal efter psykiatrilovens 36, stk. 3, træffe afgørelse snarest muligt. Er der ikke truffet afgørelse inden 14 dage efter klagens modtagelse, skal klageren underrettes om grunden hertil. Ved klager over tvangsbehandling, hvor klagen er tillagt opsættende virkning, skal nævnet træffe afgørelse inden 7 hverdage efter klagens modtagelse. Sagsbehandlingstiden regnes fra klagens modtagelse i statsforvaltningen til afgørelsens afsendelse fra statsforvaltningen. Der er i sagsbehandlingstiden medregnet lørdage, søndage og helligdage. Patientklagenævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid har i 2008 været 11 dage (2007: 11 dage). 4. Antal møder, mødested m.v. 4a. Antal møder Det samlede antal møder har i 2008 været 123 (2007: 109). 4b. Mødernes fordeling mellem de enkelte Psykiatriske Centre Skema 3 Mødernes fordeling mellem de enkelte Psykiatriske Centre i 2007 og 2008 Psykiatrisk afdeling Haderslev 7 6 Psykiatrisk afdeling Augustenborg 1 14 Psykiatrisk afdeling Odense Universitetshospital Psykiatrisk afdeling Middelfart Psykiatrisk afdeling Svendborg 6 12 Psykiatrisk afdeling Vejle 11 8 Psykiatrisk afdeling Esbjerg Psykiatrisk afdeling Kolding 16 5 Psykiatrisk afdeling Hviding 1 2 Møder i alt møder fra Psykiatrisk afdeling Odense Universitetshospital er afholdt på statsforvaltningens kontor i Odense. 1 møde fra Middelfart er afholdt i Haderslev, idet klagen vedrørte begge afdelinger, og i øvrigt var patienten afgået ved døden. ÅRSBERETNING

11 5. Deltagelse i patientklagenævnets møder af læge, patient og patientrådgiver/bistandsværge I nævnets afgørelser er eksplicit anført, hvorvidt der har deltaget læge, patient og patientrådgiver/bistandsværge i behandlingen af en sag på nævnsmødet. Hvis en patientrådgiver/bistandsværge ikke har deltaget i mødet, er det tillige i afgørelsen anført, hvorvidt der er meddelt afbud, eller om der er tale om en udeblivelse uden afbud. Mødedeltagelsesprocenten er udregnet som antallet af sager (med realitetsafgørelser), hvori den pågældende gruppe har deltaget i forhold til det samlede antal sager. 5a. Mødedeltagelse for læger Skema 4 Mødedeltagelse for læger i 2007 og 2008 Deltagelse sprocent Ikke deltaget Deltaget Deltagelse sprocent Ikke deltaget Deltaget Psyk. center Haderslev Psyk. center Augustenborg Psyk. center Odense Universitetshospital Psyk. center Middelfart Psyk. center Svendborg Psyk. center Vejle Psyk. center Esbjerg Psyk. center Kolding Psyk. center Hviding I alt ÅRSBERETNING

12 5b. Mødedeltagelse for patienter Skema 5 Mødedeltagelse for patienter i 2007 og 2008 Deltagelse sprocent Ikke deltaget Deltaget Deltagelse sprocent Ikke deltaget Deltaget Psyk. center Haderslev * 71 Psyk. center Augustenborg Psyk. center Odense Universitetshospital Psyk. center Middelfart * 73 Psyk. center Svendborg Psyk. center Vejle Psyk. center Esbjerg Psyk. center Kolding Psyk. center Hviding I alt * 1 patient afgået ved døden. 5c. Mødedeltagelse patientrådgivere/bistandsværger Skema 6 Mødedeltagelse patientrådgivere/bistandsværger i 2007 og 2008 Deltagelses procent Ikke deltaget Deltaget Deltagelses procent Ikke deltaget Deltaget Psyk. center Haderslev Psyk. center Augustenborg Psyk. center Odense Universitetshospital Psyk. center Middelfart Psyk. center Svendborg Psyk. center Vejle Psyk. center Esbjerg Psyk. center Kolding Psyk. center Hviding I alt Heraf med afbud: 23 Heraf uden afbud: Afgørelsernes udfald og omgørelsesprocenten Efter 14, stk. 1, i bekendtgørelse om forretningsorden for Det Psykiatriske Patientklagenævn kan nævnets afgørelser gå ud på, at tvangsindgrebet godkendes, ÅRSBERETNING

13 eller at indgrebet findes foretaget med urette. En klage over et tvangsindgreb afgøres normalt ved enten en godkendelse eller en tilsidesættelse af den besluttede tvangsforanstaltning (en afgørelse), men kan også indebære både en godkendelse og en tilsidesættelse, f.eks. godkendelse af iværksættelsen af en tvangsindlæggelse, men tilsidesættelse af den fortsatte tvangsindlæggelse. I sidstnævnte tilfælde tælles statistisk to afgørelser. Ligeledes kan der i en sag være klaget over gentagne tvangsfikseringer. Hver enkelt tvangsfiksering er statistisk beregnet som én afgørelse, også selvom de indgår i samme sag. Der tælles således mindst én afgørelse for hvert påklaget tvangsindgreb. Nedenstående tabel viser antallet af afgørelser, antallet af tilsidesættelser og omgørelsesprocenten fordelt på de tvangsforanstaltninger, der i 2008 har været behandlet af patientklagenævnet. Omgørelsesprocenten er beregnet som antallet af tilsidesættelser i forhold til antallet af afgørelser. I tabellen indgår alene realitetsbehandlede klager. Af tabellen fremgår ikke eventuelle bemærkninger eller påtale i forbindelse med et påklaget tvangsindgreb samt klager, der er tilbagekaldt inden eller under mødet, og afvisning af sager, hvor det på mødet konstateres, at den pågældende foranstaltning ikke er sket ved tvang, f.eks. hvor det viser sig, at patienten tager medicinen frivilligt eller opholder sig frivilligt på afdelingen. 6a. Antal afgørelser og godkendelser Skema 7 Antal afgørelser og godkendelser i 2007 og Godkendelser Antal afgørelser 2008 Antal afgørelser Godkendelser Ri Od Aab Total Ri Od Aab Total Tvangsindlæggelse Tvangstilbageholdelse Tilbageførsel Tvangsfiksering Beskyttelsesfiksering Aflåsning af døre i afdelingen Tvangsbehandling, medicinsk Tvangsbehandling, ECT Tvangsbehandling, legemlig Fysisk magtanvendelse Beroligende medicin Personlig skærmning Andet I alt ÅRSBERETNING

14 6b. Antal tilsidesættelser og omgørelsesprocenten Skema 8 Antal tilsidesættelser og omgørelsesprocenten i 2007 og 2008 Tilsidesættelser Omgørelsespr ocent Tilsidesættelser Omgørelsesprocent Ri Od Aab Total Ri Od Aab Total Tvangsindlæggelse Tvangstilbageholdelse Tilbageførsel Tvangsfiksering Beskyttelsesfiksering Aflåsning af døre i afdelingen Tvangsbehandling, medicinsk Tvangsbehandling, ECT Tvangsbehandling, legemlig Fysisk magtanvendelse Beroligende medicin Personlig skærmning Andet I alt Samtlige afgørelser blev truffet af et enigt nævn. 6c. Udtalt kritik Nævnet har i 4 sager udtalt kritik af, at der ikke var foretaget en skriftlig underretning af patienten inden tvangens iværksættelse, jf. lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, 31, stk. 1. Nævnet har i 5 sager udtalt kritik af, at tvangsprotokollen var mangelfuldt udfyldt. Nævnet har i 1 sag godkendt tvangsfiksering, men påtalt, at der ikke var foretaget mindst 4 lægelige vurderinger i døgnet i 2 af de 5½ døgn, fikseringen varede. 7. Klager over Patientklagenævnets afgørelser Lovændringen den 1. januar 2007 betød, at klager over patientklagenævnets afgørelser vedrørende tvangsfiksering og beskyttelsesfiksering ikke som tidligere skulle påklages til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, men til retten. Nævnets afgørelse om aflåsning af dør i afdelingen skal ligeledes indbringes for retten efter reglerne i retsplejelovens kapitel 43a. ÅRSBERETNING

15 Dette indebærer, at patientklagenævnets afgørelser vedrørende tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tvangstilbageførsel, tvangsfiksering, beskyttelsesfiksering og aflåsning af døre i afdelingen kan indbringes for retten, jf. psykiatrilovens 37, stk. 1 sammenholdt med retsplejelovens kapitel 43 a. Patientklagenævnets afgørelser vedrørende tvangsmedicinering, anvendelse af fysisk magt, personlig alarm, pejlesystemer, særlige dørlåse samt personlig skærmning, der varer mere end 24 timer, kan påklages til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, jf. psykiatrilovens 38 sammenholdt med reglerne i kapitel 3 i lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse. 7a. Antal klager Kolonnen Antal klager skal forstås som antal afgørelser, der klages over. Hvis en sag med 5 tvangsfikseringer påklages, vil det tælle som 5 klager. Der henvises til den definition af afgørelsesbegrebet, som fremgår under punkt 2C. Skema 9 Antal klager i 2007 og 2008 Antal afgørelser Antal klager Klage procent Antal afgørelser Antal klager Klage procent Total Aab Od Ri total Aab Od Ri total Aab Od Ri Tvangsindlæggelse Tvangstilbageholdelse Tvangsfiksering Tvangsbehandling Tvangsbehandling ECT Fysisk magtanvendelse Beroligende medicin Personlig skærmning Andet I alt Den samlede klageprocent er næsten uændret fra 2007 til Der er derimod store udsving inden for de enkelte tvangsforhold. Således er klageprocenten for tvangsindlæggelser steget fra 15% til 31%, mens klageprocenten for tvangsbehandling er faldet fra 35% til 17% og for beroligende medicin fra 23% til 5%. Nævnssekretariatet kan ikke umiddelbart forklare disse udsving. ÅRSBERETNING

16 7b. Indbringelse for domstolene Skema 10 Indbringelse for domstolene i 2007 og 2008 Ri Od Aab Total Stadfæstet Tilsidesat Frafaldet af patient I alt Ikke afgjort endnu: 18. Nævnets afgørelse fra 2007, rettens fra 2008: 1. I en sag godkendte nævnet overlægens beslutning om tvangsindlæggelse og fortsat tvangstilbageholdelse af dement kvinde, idet hun vurderedes at være i overhængende fare. Patienten skulle på plejehjem, men der var ingen plads til hende, og der var ingen til at tage sig af hende, hvis hun ikke længere var indlagt. Retten fandt, at psykiatrilovens bestemmelser ikke fandt anvendelse, da patienten var færdigbehandlet og der ingen akut fare var, hvorfor det ikke fandtes at være en psykiatriopgave. 7c. Klage til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Skema 11 Klage til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn i 2007 og 2008 Ri Od Aab Total Stadfæstet Tilsidesat Frafaldet I alt Ikke afgjort endnu : 4 ÅRSBERETNING

17 AFSNIT 2 Principielle Problemstillinger Det er jævnligt vanskeligt at planlægge nævnets møder, da der er for få suppleanter for de lægelige medlemmer af nævnet. Undertiden kan det ikke undgås, at det medfører forlænget sagsbehandlingstid. Nævnet har derfor anmodet Velfærdsministeriet (i dag Indenrigs- og Socialministeriet) om at få beskikket flere lægelige suppleanter. AFSNIT 3 Principielle afgørelser 3.1 Nævnets afgørelser Nævnet tilsidesatte beslutning om fortsat tvangstilbageholdelse og om tvangsmedicinering den 16. december Patienten var oprindeligt tvangstilbageholdt den 6. juni 2006 på børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, men havde trods beslutningen fortrinsvis opholdt sig på en institution og i perioder udelukkende været på afdelingen for at modtage medicin. Patienten havde således i op til flere måneder overnattet på institutionen. Sygehuset havde under hele forløbet opretholdt tvangstilbageholdelsen. Nævnet fandt således, at patienten havde været at betragte som dagpatient på afdelingen, hvorfor tvangstilbageholdelsen ansås for at være brudt, idet dagpatienter ikke er omfattet af psykiatrilovens personkreds med deraf følgende mulighed for at anvende tvang. Nævnet fandt derfor, at lovens bestemmelser om proceduren for tvangsindlæggelse skulle have været anvendt og betingelserne opfyldt i forbindelse med en eventuel ny frihedsberøvelse på afdelingen. Da betingelserne for tvangstilbageholdelse ikke var opfyldt, var betingelserne for beslutning om tvangsmedicinering allerede af den grund heller ikke til stede. Nævnet udtrykte endvidere kritik af, at patientens vægring mod medicineringen gennem hele den lange periode ikke var blevet betragtet som en klage over tvangsmedicinering med den konsekvens, at en klage var blevet indbragt for patientklagenævnet Tvangsfiksering i 10 døgn godkendt. 3.2 Ankeinstansernes afgørelser ÅRSBERETNING

18 3.2.1 Nævnet godkendte tvangsbehandling i form af et præparatskift trods kun én dag motivationstid. Nævnet lagde vægt på, at patienten uanset sin klage ønskede behandlingen påbegyndt hurtigst muligt for at forkorte indlæggelsestiden. Tilsidesat af Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, fordi patienten ikke fik passende betænkningstid. ÅRSBERETNING

19 Statsforvaltningen Syddanmark Storetorv Aabenraa Tel

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Årsberetning 2007 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Indhold Skemaoversigt... 3 Forord... 4 AFSNIT 1... 5 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark...5

Læs mere

Orientering om Årsberetning 2007 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn

Orientering om Årsberetning 2007 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn Orientering om Årsberetning 2007 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn Indledning Dette notat er en gennemgang af de vigtigste punkter i årsberetningen 2007 fra Det Psykiatriske Patientklagenævn i Statsforvaltningen

Læs mere

Årsberetning 2010. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark

Årsberetning 2010. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Årsberetning 2010 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark 2 Indhold Skemaoversigt... 5 FORORD 7 AFSNIT 1..9 1a. Patientklagenævnets sammensætning... 9 2. Antal sager og sagsfordeling

Læs mere

Årsberetning 2011. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark

Årsberetning 2011. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Årsberetning 211 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark ÅRSBERETNING 211 2 Indhold Skemaoversigt... 4 FORORD... 5 AFSNIT 1... 6 1a. Patientklagenævnets sammensætning... 6 2.

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2013 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2013 August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn....4-5 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 40 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Roskilde Indhold Forord... 1 Skemaoversigt...

Læs mere

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2009 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold FORORD... 2 AFSNIT 1... 3 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 3 2. Sagsantal... 4 3. Sagsbehandlingstiden... 6 4.

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT ÅRSBERETNING FOR 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord.

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ÅRSBERETNING 200 1 Indhold Forord... 3 AFSNIT 1... 4 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 4 2. Sagsantal... 5 3. Sagsbehandlingstiden...

Læs mere

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt

Årsberetning Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 12 Offentligt Årsberetning 2006 Det Psykiatriske Patientklagenævn Statsamtet Vestsjælland Indhold Forord...1 Skemaoversigt...2

Læs mere

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2009 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD... 1 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland... 3 A. Patientklagenævnets

Læs mere

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006 Tilsynet i henhold til grundlovens 7 (. samling) 7tilsynet alm. del Bilag 4 Offentligt Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 6 Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT

ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 18 Offentligt ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT Udgivet af Statsforvaltningen Midtjylland

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2014 og 2015

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2014 og 2015 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2014 og 2015 Maj 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn... 4 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2007 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 1 AFSNIT 1... 2 1. Det Psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen...2 2. Sagsantal...3 3. Sagsbehandlingstiden...4 4. Antal

Læs mere

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2010 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD... 1 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland... 3 A. Patientklagenævnets

Læs mere

Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2011 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD 2 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland..4 A. Patientklagenævnets

Læs mere

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2007 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland... 5 A. Patientklagenævnets

Læs mere

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2012 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 2 Afsnit 1... 3 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 3 2. Sagsantal... 6 3. Sagsbehandlingstiden... 7 4.

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD... 1 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland... 3 A. Patientklagenævnets

Læs mere

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012 Afdeling: Planlægning Journal nr.: 11/31737 Dato: 26.september 212 Udarbejdet af: Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2 31 2 3 Notat: Anvendelse af tvang

Læs mere

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Årsberetning 2007 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Indhold Skemaoversigt... 4 Forord... 5 AFSNIT 1... 7 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark...7

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 2. december 2013 om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn I medfør af 43, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt 1 OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013 Oversigt Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer... 2 Tabel 2: Antal personer

Læs mere

Årsberetning 2014. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2014. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2014 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 4 Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn... 6 1a. Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning ultimo 2014... 6 1b. Det Psykiatriske

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Årsberetning 2012 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland Indhold FORORD... 3 Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Nordjylland.... 5 1.1. Patientklagenævnets

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Årsberetning 2013. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2013. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2013 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 4 Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn... 6 2a. Antal sager... 7 2b. Sagernes fordeling på de enkelte regioner... 8 2c. Sagernes

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 Sag nr. 2 Emne: Anvendelse af tvang i psykiatrien 3 bilag Til: Underudvalget for psykiatri og social Koncern

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden

Årsberetning 2007. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden Årsberetning 2007 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden Indhold FORORD...1 AFSNIT I : - DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN VED STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN...2 1a. Patientklagenævnets

Læs mere

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden

Årsberetning 2008. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden Indhold FORORD... 1 AFSNIT I : DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN VED STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN... 2 1a. Patientklagenævnets

Læs mere

Årsberetning 2011. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2011. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2011 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 2 Afsnit 1... 4 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Midtjylland... 4 1a. Patientklagenævnets sammensætning

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1111 af 01/11/2006 (Gældende) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel

Læs mere

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr.

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr. Region Midtjylland Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i 2007 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 22 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Sygehusregion Overafdeling/afdeling Afdeling Nord Afdeling Nord Afdeling Syd Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2009 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 1 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Midtjylland...3 1a. Patientklagenævnets sammensætning i 2009...3 1.b.

Læs mere

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden Årsberetning 2012 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden 2010 ÅRSBERETNING 1 Indhold Forord... 4 Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden...

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Årsberetning 2010. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2010. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2010 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 2 Afsnit 1... 4 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Midtjylland... 4 1a. Patientklagenævnets sammensætning

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien. Kapitel 1. Lovens område Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien Kapitel 1 Lovens område 1. Frihedsberøvelse og anvendelse af anden tvang i forbindelse med indlæggelse, ophold

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovbekendtgørelse nr. 1111 af 1. november 2006 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2012 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 2 Afsnit 1... 4 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Midtjylland... 4 1a. Patientklagenævnets sammensætning

Læs mere

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2016 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold 1. Forord... 5 2. Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn (PKN)... 7 3. 1a. Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning ultimo 2016....

Læs mere

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 2.2.21 Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf.

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse

TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse TVANG I PSYKIATRIEN om psykiatriske patienters rettigheder ved tvangsanvendelse I denne vejledning kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges eller tilbageholdes

Læs mere

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder.

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder. Center for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet 28. september 2016 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der

Læs mere

Udviklingen i brugen af tvang

Udviklingen i brugen af tvang Område: Administrationen Udarbejdet af: Lotte Østergaard Kristensen Afdeling: Planlægning E mail: Lotte.Ostergaard.Kristensen@rsyd.dk Journal nr.: 11/31737 Telefon: 9944492 Dato: 16. januar 214 Notat Udviklingen

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 2. december 2013 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatrisk afdeling I medfør af 12, stk. 7, 13, stk. 3, 18, 28, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3.

Læs mere

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet:

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet: Tilsynet i henhold til grundlovens 71 71-tilsynet alm. del - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: Kontor: 3.s.kt. J.nr.: 2005-12140-173 Sagsbeh.: LCH Fil-navn: Dokument

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004

Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Sundhedsstyrelsen 21. december 2004 Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller (registrering af anvendelse af tvang i psykiatrien) samt registrering af anvendelse af udskrivningsaftaler/koordinationsplaner

Læs mere

Årsberetning 2011. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden

Årsberetning 2011. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden Årsberetning 2011 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden Indhold Forord... 2 Afsnit I: Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden... 3 1a. Det Psykiatriske

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729

Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 Lovbekendtgørelse 2010-12-02 nr. 1729 om anvendelse af tvang i psykiatrien(*) som ændret ved L 2013-06-12 nr. 647 og L 2015-05-04 nr. 579 Kap. 1. Lovens område mv(1) 1. Indlæggelse, ophold og behandling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1729 af 02/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1007755 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-04-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016

TVANG I PSYKIATRIEN. Gældende fra 2016 TVANG I PSYKIATRIEN Gældende fra 2016 Tvang i psykiatrien må kun udøves inden for psykiatrilovens rammer. I denne pjece kan du læse om de regler, der gælder for patienter, der mod deres vilje indlægges

Læs mere

Årsberetning 2012. Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 Alm.del Bilag 82 Offentligt

Årsberetning 2012. Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 Alm.del Bilag 82 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2012-13 71 Alm.del Bilag 82 Offentligt Årsberetning 2012 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Hovedstaden 2010 ÅRSBERETNING 1 Indhold Forord...

Læs mere

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2008 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold Forord... 1 1. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Midtjylland...3 1a. Patientklagenævnets sammensætning i 2008...3 1.b.

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-09-2016 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/3 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien 1. Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

2009 Hefti oktober Nr. 957.

2009 Hefti oktober Nr. 957. 637 Kunngerðablaðið B 2009 Hefti 18 ISSN 0907-905X 7. oktober 2009. Nr. 957. Bekendtgørelse for Færøerne om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien I medfør

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg

Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Redegørelse i forbindelse med OPCAT-besøg på Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Ombudsmandens endelige vurdering Jeg har nu gennemgået sagen i lyset af den udtalelse, som jeg den 15. maj 2013

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1160 af 29/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1504297 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr 1160 af 29/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1504297 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 30-07-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark

Årsberetning 2012. Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark Årsberetning 212 Det Psykiatriske Patientklagenævn ved Statsforvaltningen Syddanmark ÅRSBERETNING 212 2 Indhold Skemaoversigt... 4 FORORD... 5 AFSNIT 1... 6 1a. Patientklagenævnets sammensætning... 6 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 534 af 27/06/2002 Historisk Offentliggørelsesdato: 09 07 2002 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 194 af 23/03/2004 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Vejledning om klagemuligheder

Vejledning om klagemuligheder Vejledning om klagemuligheder Klagecenteret Patientombuddets klagecenter behandler klager over: Sundhedsfaglig virksomhed Regioners og kommuners administrative afgørelser og beslutninger Anvendelse af

Læs mere

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark

Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning i Region Syddanmark Afdeling: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Hanne Damm Journal nr.: 07/12 E-mail: Hanne.Damm@regionsyddanmark.dk Dato: 26. maj 2007 Telefon: 76631106 Notat Overvejelser om indførelse af ombudsmandsordning

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011

Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 Lovtidende A 2010 Udgivet den 7. januar 2011 2. december 2010. Nr. 1729. Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Herved bekendtgøres lov om anvendelse af tvang i psykiatrien jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

at sundhedspersonalet godt må give livsvigtig medicin, som for eksempel anti-kogulationsbehandling

at sundhedspersonalet godt må give livsvigtig medicin, som for eksempel anti-kogulationsbehandling NOTAT BILAG Bemærkninger af teknisk karakter Regionerne har følgende bemærkninger af teknisk karakter til forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (tvangsbehandlingsloven):

Læs mere

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Psykiatriske ankesager

Psykiatriske ankesager Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende Psykiatriske ankesager 1997-2010 Maj 2010 Fuldmægtig, cand.jur., Helle Brandstrup Nordentoft Fuldmægtig, cand.jur., Louise

Læs mere

Psykiatriske ankesager

Psykiatriske ankesager Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Sammenfatning af nævnets praksis vedrørende Psykiatriske ankesager 1997-2005 December 2005 Fuldmægtig, cand.jur., Bettina Vestergaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur., Carina

Læs mere

0. Administrative oplysninger om registeret

0. Administrative oplysninger om registeret Registerdeklaration Register over anvendelse af tvang i psykiatrien Opdateret januar 2015 0. Administrative oplysninger om registeret 0.1 Registernavn Dansk: Register over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Retssager i psykiatrien. Årsrapport juli 2011-december 2012 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark

Retssager i psykiatrien. Årsrapport juli 2011-december 2012 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark Retssager i psykiatrien Årsrapport juli 2011-december 2012 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark 1. Indledning... 3 2. Definition af retssager i psykiatrien... 3 3. Status på retssagerne...

Læs mere

Retssager i psykiatrien

Retssager i psykiatrien Retssager i psykiatrien Årsrapport 2010-2011 Udgivet september 2011 af Ulla Wernberg-Møller, juridisk specialkonsulent i Psykiatri- og Socialstaben, Region Syddanmark. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Psykiatriloven. Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland

Psykiatriloven. Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland Psykiatriloven Instrukser vedr. frihedsberøvelse og anden tvang i Psykiatrien i Region Nordjylland Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 4 Kapitel 2: Husorden... 5 2.1 Lovgrundlag m.v.... 5 Kapitel

Læs mere

Side 1 af 23 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Vurdering og planlægning Regionale sygehusdokumenter Niveau: Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Retssager i psykiatrien. Årsrapport for 2013 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark

Retssager i psykiatrien. Årsrapport for 2013 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark Retssager i psykiatrien Årsrapport for 2013 Udgivet af psykiatri- og socialstaben, Region Syddanmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Definition af retssager i psykiatrien... 3 3. Status på retssagerne...

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

(Til psykiatriske afdelinger)

(Til psykiatriske afdelinger) Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning, m.v. for patienter indlagt på psykiatriske afdelinger (Til psykiatriske afdelinger) 1.

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 (rev. opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:13

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 (rev. opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:13 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 (rev. opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008:13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Det Psykiatriske Ankenævn. Praksissammenfatning vedrørende. Psykiatriske ankesager 1997-2011

Det Psykiatriske Ankenævn. Praksissammenfatning vedrørende. Psykiatriske ankesager 1997-2011 Det Psykiatriske Ankenævn Praksissammenfatning vedrørende Psykiatriske ankesager 1997-2011 Januar 2012 Fuldmægtig, cand.jur., Louise Kjerulff Oleander Fuldmægtig, cand.jur., Farhan S. Asghar Specialkonsulent,

Læs mere

Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers.

Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers. I rapporten bad jeg afdelingen om nærmere underretning

Læs mere

Årsstatistik 2008 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn

Årsstatistik 2008 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Årsstatistik 2008 Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn Indhold Beskæftigelsesankenævnet:... 1 Det Sociale Nævn:... 1 Generelle bemærkninger om nævnenes arbejde:... 2 Generelt om statistikken:...

Læs mere