AFGØRELSE i sag om afgørelser om ikke at meddele påbud om undersøgelse eller oprensning af olieforurening på Johannesvej 1C, 2680 Solrød Strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFGØRELSE i sag om afgørelser om ikke at meddele påbud om undersøgelse eller oprensning af olieforurening på Johannesvej 1C, 2680 Solrød Strand"

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: oktober 2011 J.nr.: NMK (tidl. MKN ) og NMK Ref.: RALAR/JNA/POSPE AFGØRELSE i sag om afgørelser om ikke at meddele påbud om undersøgelse eller oprensning af olieforurening på Johannesvej 1C, 2680 Solrød Strand efter jordforureningslovens 40, 41 og 48. Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Solrød Kommunes afgørelse af 4. marts 2008 om ikke at meddele påbud om yderligere undersøgelser eller oprensning af jordforurening på Johannesvej 1C, 2680 Solrød Strand. Natur- og Miljøklagenævnet ophæver desuden Solrød Kommunes afgørelse af 21. december 2010 om ikke at meddele påbud om undersøgelser eller oprensning af jordforurening på samme adresse og hjemviser sagen til fornyet behandling i kommunen. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 1. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 12 måneder, jf. jordforureningslovens 87, stk Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 1 Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer. 2 Se lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om forurenet jord.

2 Klagerne til Natur- og Miljøklagenævnet Der er klaget til nævnet over to afgørelser truffet af Solrød Kommune angående jordforurening på Johannesvej 1C, 2680 Solrød Strand. Natur- og Miljøklagenævnet har behandlet klagerne samlet i denne afgørelse. Region Sjælland har i af 27. juli 2010 klaget over Solrød Kommunes afgørelse af 4. marts 2008 om ikke at meddele påbud om undersøgelse eller oprensning af olieforurening på Johannesvej 1C. Miljøklagenævnet meddelte den 24. august 2010 sagens parter, at nævnet fandt, at regionen som følge af Solrød Kommunes mangelfulde orientering og klagevejledning i forbindelse med afgørelsen af 4. marts 2008 havde klaget rettidigt over afgørelsen, og at nævnet derfor ville tage sagen op til realitetsbehandling. Regionen mener, at Solrød Kommune burde have krævet, at ejeren af Johannesvej 1C efterkom et undersøgelsespåbud meddelt i november 2007, og at kommunen burde have undersøgt sagen nærmere med henblik på at vurdere muligheden for at meddele yderligere påbud i stedet for at afslutte sagen efter en enkelt jordundersøgelse. Sagen er pr. 1. januar 2011 overført til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse i sagen efter de hidtil gældende regler 3. I foråret og sommeren 2010 foranledigede grundejer i forbindelse med overvejelser om salg af ejendommen, at der blev foretaget nye undersøgelser af eventuel forurening på ejendommen. Ved undersøgelserne konstateredes en forurening. Som afslutning på forløbet i 2010 traf Solrød Kommune den 21. december 2010 afgørelse om ikke at meddele påbud om undersøgelse eller oprensning af den i 2010 konstaterede forurening. Bo Kristensen og Rikke Pedersen, Johannesvej 3, 2680 Solrød Strand, har i brev af 18. januar 2011 klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over Solrød Kommunes afgørelse af 21. december Klagerne mener, at kommunens sagsbehandling af de to forureninger har været utilstrækkelig, og at påbudsmulighederne bør undersøges nærmere. Sagens oplysninger På ejendommen Johannesvej 1C fandtes der fra 1966 til 2010 et sommerhus. I 1966 installeredes en udendørs, overjordisk olietank, der i 1997 blev erstattet af en ny liters olietank på samme sted. I august 2007 lod den daværende ejer af Johannesvej 1C, Stefan Wrona, firmaet Geo-Syd A/S foretage en rutinemæssig forureningsundersøgelse ved ejendommens overjordiske olietank i anledning af et planlagt salg. Der blev udtaget en jordprøve som blandeprøve i intervallet 0-0,3 m u.t. Prøven 3 Jf. 28, stk. 4, i lov nr. 484 af 11. maj 2010 om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love og 3, stk. 2 i lov nr af 22. december 2010 om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love. 2

3 havde et indhold af kulbrinter i en koncentration af 150 mg/kg, hvilket var en overskridelse af Miljøstyrelsens grænseværdier. På denne baggrund varslede Solrød Kommune i brev af 20. november 2007 til Stefan Wrona et påbud om at foretage undersøgelser af forureningen på ejendommen. Påbudsvarslet blev meddelt med henvisning til jordforureningslovens 40 og 48. Inden der blev meddelt påbud, foretog firmaet Niras på grundlag af varslet undersøgelser på ejendommen på vegne af Topdanmark Forsikring. Af det feltnotat, der blev udarbejdet i denne forbindelse, og som er dateret den 27. november 2007, fremgår det blandt andet, at Niras udtog 6 jordprøver ved olietanken i en dybde af 0-1 m u.t, og at der ved syn- og lugtmæssig bedømmelse af jordprøverne ikke konstateredes tegn på olieforurening, ligesom de 6 jordprøvers PID-udslag var 0. Niras konstaterede, at tank, produktrør og oliefyr generelt var i god stand uden tegn på tæring eller utætheder. Firmaet vurderede, at der ikke fandtes olieforurening ved tanken, som stammede fra fyringsanlægget. Den konstaterede forurening vurderedes at stamme fra spild ved påfyldning. Solrød Kommune meddelte den 22. januar 2008 påbud til Stefan Wrona om at foretage undersøgelser af forureningen, svarende til varslet. Af påbuddet fremgår blandt andet: I forbindelse med ønske om salg af Deres ejendom har De sammen med Deres datter Pia Wrona fået foretaget en jordprøve ved siden af Deres overjordiske olietank. Analysen af prøven viste forurening med kulbrinter, der overstiger Miljøstyrelsen grænseværdier. Da der kun er foretaget en enkelt prøve kan man ikke vurdere forureningens udbredelse og omfang. Forureningen kan udgøre en trussel mod nabogrunde og grundvandsmagasiner. På baggrund af ovenstående, skal Solrød Kommune derfor påbyde Dem, at foretage undersøgelser og kortlægning af forureningens omfang og udbredelse. Undersøgelserne og kortlægningen skal som minimum omfatte: En beskrivelse af hvordan og hvornår forureningen er sket. En afgrænsning af forureningens vertikale og horisontale udbredelse. En vurdering af forureningens aktuelle og fremtidige miljø- og sundhedsmæssige betydning. Undersøgelsesboringerne skal tage hensyn til de lokale geologiske og hydrogeologiske forhold, og skal om muligt føres ned til uforstyrrede og uforurenede moræne-lerlag. Jordprøverne skal analyseres for indhold af kulbrinter i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejl. nr. 13/1998 om prøvetagning og analyse af jord. Undersøgelserne og kortlægningen skal desuden indeholde en redegørelse for hvordan følgerne af forureningen kan afhjælpes eller forebygges, herunder en angivelse af omkostningerne til henholdsvis afværgeforanstaltninger og total oprensning af forureningen. Fristen for at efterkomme undersøgelsespåbuddet er den 22. februar Undersøgelsespåbuddet er meddelt i henhold til 40 og 48 i Lov om forurenet jord nr. 370 af 2. juni Ved brev af 4. marts 2008 til Stefan Wrona meddelte Solrød Kommune, at sagen afsluttedes. Af brevet fremgår blandt andet: 3

4 I forbindelse med, at der er blevet udtaget en enkelt jordprøve ved Deres olietank som viste indhold af fyringsolie, har Solrød Kommune påbudt undersøgelse af en eventuel forurenings udbredelse og omfang. Topdanmark Forsikrings rådgiver Niras har tilset deres ejendom og har udtaget 6 prøver, som de har PIDmålt. Alle prøverne var uden udslag, dvs. intet indhold af flygtige forbindelser. Deres fyringsanlæg var i god stand og det vurderes, at der ikke findes olieforurening ved ejendommens olietank, som stammer fra fyringsanlægget. Niras vurderer, at olieindholdet i den jordprøve de selv fik udtaget skyldes spild i forbindelse med påfyldning af olietanken. Undertegnede var selv på tilsyn på Deres ejendom den 22. januar 2008 og kunne ikke konstatere tegn på forurening. Solrød Kommune afslutter hermed sagen. Den 9. november 2008 overtog Stina Gram Madsen ejendommen, og herefter blev sommerhuset på grunden revet ned. 4 Der foreligger en rapport fra Jord Teknik A/S, dateret den 8. oktober 2008, om jordbundsundersøgelser foretaget på ejendommen. Af rapporten, der er udarbejdet for Claus Gram Madsen, fremgår det blandt andet, at der i to boringer omkring sommerhuset i 2,5 m u.t. er konstateret en svag olielugt. Niras foretog på foranledning af Stina Gram Madsen i foråret 2010 en ny forureningsundersøgelse af ejendommen. Af Niras indledende undersøgelsesrapport af 27. april 2010 fremgår blandt andet, at der er foretaget tre håndboringer i det område, hvor der ved jordbundsundersøgelsen i oktober 2008 konstateredes olielugt. Håndboringerne blev ført til 2,5-3 m u.t. Jordprøverne fra håndboringerne viste et indhold af totalkulbrinter på mg/kg TS, som vurderedes at stamme fra diesel eller fyringsgasolie. Niras foretog herefter supplerende undersøgelser. Af den supplerende undersøgelsesrapport af 23. juni 2010 fremgår blandt andet, at der blev udført yderligere 9 miljøtekniske boringer på ejendommen, og at 3 af boringerne blev konstateret rene eller meget svagt forurenede. På baggrund af forureningen i de øvrige boringer, vurderede Niras, at forureningen fandtes i en dybde på omkring 2,0-3,0 m u.t. I de analyserede jordprøver blev der påvist olieindhold på mg/kg TS. Niras vurderede, at forureningen horisontalt var afgrænset på ejendommen bortset fra i nordlig og vestlig retning sidstnævnte ind mod naboejendommen på Johannesvej 3. Den kraftigst forurenede jordprøve (1.500 mg/kgts) stammede fra en boring udført i skel mod denne naboejendom. Niras vurderede, at forureningen på Johannesvej 1C havde et omfang på ca. 110 m 2 og en vertikal udbredelse på ca. 1,5 m svarende til i størrelsesorden 300 t olieforurenet jord. Med et olieindhold i jorden på omkring mg/kg svarer dette til en oliemængde på omkring kg olie. Hertil kommer olie uden for ejendommen Johannesvej 1C. Ved af 27. juli 2010 klagede Region Sjælland til Miljøklagenævnet over Solrød Kommunes afgørelse af 4. marts 2008 om at afslutte sagen uden at kræve undersøgelse eller oprensning af for- 4 Det er uklart, præcis hvornår sommerhuset blev revet ned. Ud fra luftfotos må det være sket mellem sommeren 2008 og foråret Af kommunens afgørelse af 12. november 2010 fremgår det, at nedrivningen skete i 2010 (nævnets bemærkning). 4

5 ureningen. Regionen havde modtaget underretning om afgørelsen den 10. marts I perioden derefter havde regionen og kommunen haft en korrespondance, hvor regionen gjorde gældende, at sagen ikke burde være lukket på det foreliggende grundlag, da påbudsmulighederne ikke forekom udtømte. Regionen blev herunder underrettet om forureningsundersøgelserne i Forløbet er nærmere omtalt i regionens senere uddybende klage af 24. september 2010, der er gengivet nedenfor. I klagen til nævnet anførte regionen blandt andet: Klagen vedrører Solrød Kommunes sagsbehandling efter jordforureningslovens 48. Region Sjælland modtog kopi af Solrød Kommunes afgørelse den 15. marts 2010, efter at Solrød Kommune den 10. marts 2010 første gang orienterede regionen om sagen. Klage Regionen anmoder Miljøklagenævnet om at tage stilling til Solrød Kommunes sagsbehandling. Region Sjælland fremhæver følgende: - Afgørelsen af 4. marts 2008 fremstår som usagligt begrundet. Det undersøgelsespåbud, Solrød Kommune varslede i november 2007, blev aldrig opfyldt. Af varslingsbrevet fremgår det bl.a., at den konstaterede forurening med kulbrinter skulle afgrænses både vertikalt og horizontalt, at undersøgelsesboringer skulle føres ned til uforstyrrede og uforurenede morænelerlag, og at der skulle udtages prøver for hvert jordlag og mindst for hver halve meter. Af afgørelsen af 4. marts 2008 fremgår det derimod, at der alene er gennemført PID-målinger på 6 overflade prøver. Desuden viser resultaterne i rapport fra 24. juni 2010, at undersøgelsen afrapporteret i feltnotatet af 27. nov var utilstrækkelig, eller muligvis behæftet med væsentlige fejl og mangler, - Afgørelsen af 4. marts 2008 indeholder ingen klagevejledning. - Afgørelsen af 4. marts 2008 er ikke meddelt Region Sjælland, hvorved regionen blev afskåret fra at udnytte klageadgangen. - Solrød Kommune undlod at orientere Region Sjælland om den konstaterede forurening i 2007, hvorved regionen ikke fik mulighed for at fremsætte bemærkninger til brug for vurderingen af forureningen og sagsforløbet i forbindelse med afgørelsen af 4. marts Hvis nævnet antager sagen til realitetsbehandling, vil Region Sjælland uddybe klagen. Formentlig vil Solrød Kommunes mulighed for at håndhæve det ubetingede tankejer ansvar i medfør af jordforureningslovens 48 nu være forspildt som følge af passivitet, da adressaten for afgørelsen af 4. marts 2008 nu har indrettet sig i tillid til at myndighedens afgørelse står ved magt. Imidlertid har kommunens sagsbehandlingsfejl påført flere grundejere et endnu ikke opgjort tab, samt medført at undersøgelse af og evt. indsats overfor forureningen nu umiddelbart ser ud til at skulle løses enten på grundejers frivillige initiativ og bekostning, eller på regionens bekostning som del af den offentlige indsats efter jordforureningslovens kapitel 2 og 3. ( ) 5

6 Undersøgelserne viser en forurening med fyringsolie i 2-3 meters dybde over et område på over 100 m 2. Kommunen har den 1. juli 2010 anmodet regionen om at tage stilling til en evt. kortlægning, på grundlag af ovennævnte oplysninger. Da sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst til at kunne godtgøre, at påbudsmulighederne er udtømte har Regionen meddelt Solrød Kommune, at der ikke umiddelbart er mulighed for tage stilling til kortlægningsspørgsmålet, og opfordret kommunen til at oplyse sagen korrekt og derefter vurdere sagen sagligt. Kopi af meddelelsen er vedlagt som bilag 6 5. Regionen har i forbindelse med den indledende sagsoplysning kontaktet ejer af naboejendommen Johannesvej 3, Bo Kristensen og Rikke Pedersen. Bo Kristensen og Rikke Pedersen har d.9. juli 2010 telefonisk oplyst, at ejendommen har installeret fjernvarme og tidligere har været opvarmet med el. Der er således intet kendskab til evt. nedgravede olietanke på ejendommen, hvilket kommunen har bekræftet. Ved brev af 25. august 2010 til Miljøklagenævnet og Region Sjælland besvarede advokat Mads Kobberø på Solrød Kommunes vegne regionens klage. Det anførtes, at regionens klage ikke kunne behandles af Miljøklagenævnet, eftersom klagefristen var sprunget. Desuden anførtes det, at den i 2007 konstaterede forurening, henholdsvis den i 2010 konstaterede forurening hidrørte fra forskellige kilder, og at påbudsmuligheder i relation til den i 2010 konstaterede forurening nu ville blive undersøgt af Solrød Kommune. Ved brev af 24. august 2010 til sagens parter meddelte Miljøklagenævnet, at Region Sjællands klage over Solrød Kommunes afgørelse af 4. marts 2008 ville blive realitetsbehandlet som følge af kommunens mangelfulde klagevejledning og orientering af regionen. Ved brev af 24. september 2010 uddybede Region Sjælland sin klage. Af brevet fremgår blandt andet: Bemærkninger til Solrød Kommunes kommentar af 25. august 2010 Region Sjælland skal bekræfte, at have modtaget Solrød Kommunes brev af 25. august 2010, hvoraf det fremgår, at kommunen nu vil realitetsbehandle fundet afrapporteret af NIRAS med miljøundersøgelse af 23. juni Bemærkningen tages til efterretning. - Solrød Kommune har tidligere bedt regionen tage stilling til kortlægning af fund omtalt i rapport af 23. juni 2010 Imidlertid har Solrød Kommune anført at: "... den forurening, der er konstateret på ejendommen i indeværende år, antagelig ikke er den samme forurening, som er omfattet af kommunens afgørelse af Der kan henvises til et notat udarbejdet af NIRAS, dateret 23. juni 2010, hvor det i konklusionen anføres: Der er ikke 5 Ikke vedlagt nævnets afgørelse. 6

7 fundet indikationer på overfladenær forurening ved undersøgelsen og det vurderes at den tidligere overjordiske olietank og installationerne til denne ikke har været årsag til forurening.. Når Region Sjælland således i klagen til Miljøklagenævnet anfører, at kommunens håndtering af sagen i 2008 efterlader Region Sjælland med en forurening omfattet af den offentlige indsats frem for en forurening, der kan håndteres via et påbud til tankejeren, er der ikke fagligt belæg herfor. Forureningen, der er konstateret i 2010, er slet ikke behandlet i forbindelse med kommunens afgørelse fra 2008, men vil naturligvis blive behandlet nu, hvor kommunen har fået kendskab hertil. Region Sjælland skal i den anledning bemærke, at Solrød Kommune den 1. juli 2010 anmodede regionen om at vurdere kortlægningsmulighederne for denne forurening. I mail af 1. juli 2010 skrev Solrød Kommune således til regionen: Som aftalt i telefonen sendes hermed resultaterne af en undersøgelse af jordforurening på Johannesvej 1C, Solrød Strand. Solrød Kommune vil gerne anmode Region Sjælland om at tage stilling til, om den konstaterede forurening har et omfang, så ejendommen bliver kortlagt. Mailen er vedhæftet to filer i form af Notat om indledende miljøundersøgelse, dateret 27. april 2010, samt Notat om supplerende miljøundersøgelser, dateret 23. juni 2010, begge fra NIRAS. Mailen er vedlagt som bilag 1 6. Regionen vurderede det fremsendte materiale, og svarede ved mail af 9. juli 2010: Hermed regionens vurdering af resultatet fra de seneste undersøgelsesrapporter. Vi vurderer at ejendommen Johannesvej 1c vil blive kortlagt som forurenet ud fra de målte koncentrationer. Vi kan desuden ikke afvise at naboejendommen ikke vil blive kortlagt som, i hvert fald, muligt forurenet. Dette baseret på forureningskoncentrationen i HB4 i skel ind til Johannesvej 3. Vi anmoder ligeledes kommunen om at overveje jeres påbudsmuligheder i forhold til 72 om afgivelse af oplysninger som har betydning for vurdering af forureningen og evt. afhjælpende foranstaltning. Mailen er vedlagt som bilag 2 7. Samme dag, den 9. juli 2010, meddelte Solrød Kommune telefonisk regionen, at: "De (Solrød Kommune) ved således ikke mere, hvad de kan gøre. Telefonnotat er vedlagt som bilag 3 8. Denne meddelelse forstod Region Sjælland således, at Solrød Kommune ikke fandt grundlag for at fortsætte realitetsbehandlingen af de nye fund. 6 Ikke vedlagt nævnets afgørelse. 7 Ikke vedlagt nævnets afgørelse. 8 Ikke vedlagt nævnets afgørelse. 7

8 I korrespondancen udvekslet mellem Solrød Kommune og Region Sjælland i perioden 15. marts 9. juli 2010, har kommunen omtalt fund undersøgt af NIRAS i rapporter af hhv. 27. april og 23. juni 2010, som en del af det forhold, kommunen traf afgørelse om den 4. marts Regionen antog derfor at Solrød Kommune ikke ville foretage sig mere i anledning af de nye fund. - Solrød Kommunes vurderinger er ikke sagligt underbygget Det fremgår af Solrød Kommunens brev af 25. august 2010, at kommunen nu antager, at de nye fund ikke stammer fra de forhold, kommunen traf afgørelse om i Kommunen henviser til den vurdering, NIRAS har foretaget i rapport af 23. juni Denne vurdering er imidlertid næppe sagligt underbygget. NIRAS har ikke anført hvilke faktorer, der er lagt vægt på i forbindelse med vurderingen, hvorefter: "... den tidligere overjordiske olietank og installationerne til denne ikke har været årsag til forureningen.. NIRAS har desuden undladt at oplyse, hvordan disse faktorer er afvejet overfor det faktum at der tidligere er konstateret forurening i forbindelse med en villaolietank på ejendommen. Region Sjælland bemærker i den anledning, at NIRAS også i 2008 varetog arbejdet med at udføre undersøgelsespåbuddet på vegne af Topdanmark. Solrød Kommunes afgørelse af den 4. marts 2008 er begrundet med at NIRAS:...har udtaget 6 prøver, som de har PID-målt. Alle prøverne var uden udslag, dvs. intet indhold af flygtige forbindelser. Deres fyringsanlæg var i god stand, og det vurderes, at der ikke findes olieforurening ved ejendommens olietank, som stammer fra fyringsanlægget. Niras vurderer, at olieindholdet i den jordprøve de selv fik udtaget skyldes spild i forbindelse med påfyldning af olietanken. Undertegnede var selv på tilsyn på Deres ejendom den 22. januar 2008 og kunne ikke konstatere tegn på forurening. Heller ikke denne vurderings elementer har NIRAS gjort rede for. NIRAS har ikke oplyst om de faktorer vurderingen er bygget på. Synspunktet, hvorefter der ikke findes olieforurening ved ejendommens olietank, som stammer fra fyringsanlægget, er således ikke sagligt underbygget. Kommunens egen vurdering indeholder ingen begrundelse. Regionens begrundede vurdering er vedlagt som bilag Se nedenfor. 8

9 Region Sjælland finder dermed fortsat, at afgørelsen fra 2008 er behæftet med væsentlige fejl. Desuden burde NIRAS arbejde i 2008 have været en del af temaet for undersøgelserne i Region Sjælland betvivler derfor, om NIRAS har været den rette til at foretage undersøgelserne i Region Sjællands klage er rettidigt indsendt Solrød Kommune har i brev af 25. august 2010 oplyst, at: Regionen fik først kendskab til denne kommunale afgørelse i 2010, ifølge regionens klage til Miljøklagenævnet mere præcist den 15. marts Region Sjælland skal i den anledning bemærke, at regionen den 10. marts 2010 modtog orientering fra Solrød Kommune om en mulig forurening på ejendommen. Med denne orientering fulgte rapportering fra hhv og 2008, udarbejdet af Jord Teknik A/S og NIRAS. I dette materiale fandtes afgørelsen af 4. marts 2008 omtalt. Orienteringen er vedlagt som bilag Regionen påklager ikke automatisk alle kommunale afgørelser efter jordforureningslovens kapitel 5. Da afgørelsen på dette tidspunkt ikke gav anledning til mistanke om usaglig sagsbehandling hos kommunen, indledte regionen sagens oplysning mhp. vurdering af kortlægningsspørgsmålet. Regionen blev den 15. marts 2010 kontaktet af en potentiel køber til ejendommen, og regionen anbefaler en frivillig undersøgelse, med henvisning til regionens faktuelle viden om ejendommen. Som led i oplysning af den sag, Region Sjælland modtog den 10. marts anmodede regionen den 24. marts 2010 Solrød Kommune om at realitetsbehandle disse oplysninger med henblik på at afklare påbudsmulighederne. Samtidig meddelte Region Sjælland Solrød Kommune, at regionen på grundlag af de modtagne oplysninger om afgørelsen fra 2008 vurderede at afgørelsen var truffet på et utilstrækkeligt grundlag. Dermed indikerede regionen, at sagen ville være blevet indbragt for Miljøklagenævnet i 2008, hvis ikke kommune og region havde samarbejdet om at løse sagen, som det er normal fremgangsmåde. Den 6. april 2010 modtog regionen mail fra Solrød Kommune, med oplysning om, at grundejer nu havde iværksat en frivillig undersøgelse. Samtidig oplyste kommunen, at den:...vil følge op på sagen, når undersøgelsen foreligger, herunder orientere Regionen. Mailen er vedlagt som bilag Da det herefter så ud som om sagens oplysning ville blive ajourført, antog regionen at sagen kunne løses i samarbejde med kommunen. Regionen opfattede Solrød Kommunes telefoniske oplysning af den 9. juli 2010, hvorefter de ikke mere vidste, hvad de kunne gøre, som udtryk for kommunens endelige afgørelse i den sag, der var opstået den 10. marts. 10 Ikke vedlagt nævnets afgørelse. 11 Ikke vedlagt nævnets afgørelse. 9

10 Solrød Kommune gav i sin kommunikation med regionen i løbet af foråret 2010 udtryk for at ville løse de problemer, regionen havde påpegede den 24. marts, i dialog og samarbejde med regionen. Dette bør ikke føre til, at den klageadgang, regionen skulle have haft i 2008, nu er afskåret. Kronologi 10. marts 2010 Kommune orienterede regionen om mulig forurening. 15. marts 2010 Regionen modtog kopi af varsel af påbud. 24. marts 2010 Regionen bad kommunen overveje muligheden for påbud. Regionen oplyser, at undersøgelsen vurderes utilstrækkelig, hvilket den ville have påpeget, hvis den havde været informeret om sagen. 6. april 2010 Kommunen orienterede regionen om grundejers frivillig undersøgelse, og oplyste at den ville følge op på sagen, herunder orientere regionen. 1. juli 2010 Regionen modtog rapporter fra hhv. 27. april og 23. juni Kommunen anmodede desuden regionen om at tage stilling til en evt. kortlægning. 9. juli 2010 Regionen anmodede kommunen om at overvejen sagen løst ved påbud. Kommunen orienterede regionen telefonisk og oplyste, at naboejendommen ikke har haft oliefyr, samt at kommunen derefter ikke mere vidste, hvad den kunne gøre. Af regionens begrundede vurdering, der omtales i ovenstående bemærkninger, fremgår det: Den i 2007 gennemførte undersøgelse blev foretaget ved at udtage 6 PID-prøver omk. daværende overjordiske tank. Der blev ikke udført miljøtekniske boringer ligesom der ikke blev udtaget jordprøver til analyse. Selvom den tidligere olietank var overjordisk, har der været en rørføring imellem tank og fyr. Denne er typisk nedlagt i gulv eller under gulv. Af foto fra den påbudte undersøgelse fra 2007 ses at rørføringen er ført i jorden ved nordvestlige hjørne ned under huset. Selvom tank og den synlige del af rørføringen er tæt, kan den del af rørføringen som er skjult, alligevel godt være utæt. En forurening herfra kan pågå igennem lang tid, uden at det nødvendigvis opdages. Dette ville aldrig blive opdaget med PID-målinger i jordoverfladen. 3 år efter foretager NIRAS en egentlig forureningsundersøgelse med boringer til ned til 4 m u.t. Desuden udtages der jordprøver til analyse for oliestoffer. Da regionen bliver bekendt med de nye undersøgelser finder vi det, på baggrund af de høje koncentrationer tæt ved naboejendommen, Johannesvej 3, i første omgang sandsynligt at forureningen evt. kan stamme fra denne ejendom. Dette bemærkes overfor kommunen, som meddeler at der aldrig har været olieopvarmning på denne matrikel. Dvs. regionen har ikke kendskab til andre kilder end den tidligere olieinstallation, som kan være årsag til forureningen. Af analyseblanketterne karakteriseres olien da også som nedbrudt/vædret dieselolie/fyringsolie. Jordforureningen er desuden afgrænset i østlig retning, hvorfor det vurderes ikke at kunne stamme fra en østlig nabo. Havde NIRAS i 2007 foretaget sin undersøgelse i henhold til det af kommunen stillede påbud, ville denne forurening med stor sandsynlighed været opdaget. Var regionen endvidere blevet varslet af kommunen inden den valgte at afslutte sagen, ville regionen have vurderet, at undersøgelsen ikke var tilstrækkelig for at ude- 10

11 lukke en mulig forurening fra olieinstallationen. Dette mener vi bliver bekræftet af resultaterne fra den seneste undersøgelse. På baggrund af ovenstående vurderer regionen at den utilstrækkelige undersøgelse fra 2007 bekræfter vores mistanke om, at forureningen stammer fra olieinstallationen, men fordi der aldrig var foretaget de fornødne boringer og udtaget jordprøver fra de forskellige jordlag, blev forureningen ikke opdaget før i Da den konstaterede forurening endvidere er beliggende op til naboskel, kan det ikke udelukkes, at naboejendom ligeledes er forurenet. Det betyder at såfremt forureningen ikke påbydes fjernet, vil regionen kortlægge den på vidensniveau 1 og regionen er således forpligtet til at undersøge ejendommen for det offentliges midler. Ved brev af 12. november 2010 til Region Sjælland og Claus og Stina Gram Madsen, Johannesvej 1C, meddelte Solrød Kommune, at den påtænkte at træffe afgørelse om ikke at meddele påbud om undersøgelse eller oprydning i sagen. Af det fremsendte udkast til afgørelse fremgår blandt andet: Afgørelse Solrød Kommune træffer hermed afgørelse om ikke at meddele påbud om hverken undersøgelses- eller afværgeforanstaltninger vedrørende jordforureningen på ovennævnte ejendom. Afgørelsen om ikke, at meddele undersøgelsespåbud er truffet med hjemmel Jordforureningslovens 40, og afgørelsen om ikke meddele påbud om afværgeforanstaltninger er meddelt med hjemmel i Jordforureningslovens 41 og Miljøbeskyttelseslovens 69. Faglig vurdering Ejendommen Ejendommen var opført i 1966 og var på 75 m 2 i et plan. Ejendommen blev fra 1984 til 2008 ejet af Stefan Wrona. I 2008 blev ejendommen solgt til Stina Camilla Gram Madsen, hvor efter bygningen på ejendommen blev nedrevet og tankanlægget fjernet. Forurening konstateret i På Johannesvej 1c, Solrød er der i oktober 2007, i forbindelse med køb/salg, af ejendommen konstateret en jordforurening med fyringsgasolie. Forureningen, som grundejer anmelder den 13. oktober 2007 til Solrød Kommune, udgør 150 mg/kg. Forureningen blev konstateret i en jordprøve, som blev udtaget af de øvre 0,3 meter af jorden på olietankens sydside. Forureningen anmeldes til Solrød Kommune, som behandler sagen som en 48-sag i henhold til Jordforureningsloven. Den 22. november 2007 udfører det rådgivende ingeniørfirma NIRAS på vegne af Oliebranchens Miljøpulje / TopDanmark en forureningsundersøgelse omkring tanken. Udgangspunktet for den forestående undersøgelse var således at den forurening, som grundejer konstaterede var af overfladisk karakter og af yderst begrænset omfang. For at genfinde og evt. afgrænse den konstaterede forurening udførte NIRAS således 6 håndboringer omkring olietanken til 1 meter under terræn og gennem fyldlaget ved tanken. Fra hver boring blev der udtaget en jordprøve til PID måling. NIRAS "vurderede på baggrund af besigtigelsen samt PID-måling af seks jordprøver, at der ikke findes olieforurening ved ejendommens olietank, som stammer fra fyringsanlægget". 11

12 NIRAS vurderede at olietanken og installationer var i god stand og uden tegn på tæring og utætheder. NI- RAS vurderede, at forureningen, som grundejer havde konstateret, skyldtes påfyldningsspild. Da NIRAS ikke konstaterede yderligere jordforurening omkring olietanken fandt Solrød Kommune det således ikke nødvendigt, at orientere Region Sjælland og valgte på baggrund af resultaterne fra NIRAS undersøgelse at afslutte sagen den 4. marts Forurening konstateret i NIRAS udførte orienterende miljøteknisk undersøgelse hhv. den 27. april 2010 og den 23. juni 2010 efter anmodning fra nuværende grundejer. NIRAS vurderede på baggrund af de udførte undersøgelser, at forureningen har en anslået udbredelse på 110 m 2 og en vertikal udbredelse fra ca. 2-3 m u.t. NIRAS anslog forureningen til at udgøre ca. 300 tons forurenet jord. I B7 og B8, som er udført ca. en meter fra hvor den overjordiske olietank var placeret, er der således ved PID måling ikke påtruffet tegn på forurening indenfor de øvre 1,8 meter. Såfremt den overjordiske olietank skulle være utæt ville jorden i B7 og B8 herunder højst sandsynligt været påvirket af oliespildet. I B11, som er placeret, hvor fyret har stået er der ikke konstateret tegn på forurening i hele boringsprofilet. Ved udførelse af boringerne B1-B11 blev der ikke påtruffet terrænnært grundvand, hvorfor ingen af boringerne blev filtersat. Der er dog i håndboringerne HB2, HB3 og HB4 konstateret vand i ca. 2,0 mut. Dette tyder på, at der ikke findes et sammenhængende terrænnært grundvandsspejl på ejendommen og dermed ikke en foretrukken strømningsretning af grundvandet, mens der snarere er tale om porevand i jordmatricen. NIRAS vurderede endvidere, "at der ikke er konstateret indikationer på overfladenær forurening ved undersøgelsen og det vurderes, at den overjordiske olietank og de tilhørende installationer ikke har været årsag til forureningen". Solrød kommune er enig i denne vurdering. I skellet ind til Johannesvej 3 er der i HB4 konstateret et indhold af total kulbrinter på mg/kg, hvilket er det højest registrerede olieindhold i de analyserede jordprøver fra undersøgelserne. Da indholdet er stigende væk fra olietanken kan det således ikke afvises, at der på/udenfor ejendommen kan findes en ukendt kilde til jordforureningen. Arkivgennemgang Solrød Kommune har gennemgået arkiverne og har ikke fundet oplysninger om den i 1997 sløjfede fyringsolietank. Arkivmaterialet fra de omkringliggende ejendomme er ligeledes gennemgået og der er heller ikke fundet oplysninger om potentielle kilder, som kan have forårsaget forureningen med fyringsolie på Johannesvej 1C. Kontakt til servicemontør Solrød Kommune har kontaktet den olieservicemontør, som tidligere har sørget for årligt serviceeftersyn af ejendommens oliefyr. Han oplyste, at den seneste olietank, som dog er fjernet i forbindelse med nedrivning af bygningen i 2010, blev etableret i

13 Kontakt til tidligere ejers datter Grundejers datter, som varetager sin faders interesser, oplyser i mail til Solrød Kommune den 2. november 2010, at "Min far fik skiftet sin olietank i Dette blev gjort i forbindelse med, at tanken var næsten tom og han skulle have "tanket op". Da olietanken var så gammel, at den stod overfor en snarlig udskiftning, og han selvfølgelig frygtede, at der ville ske uheld, hvis han ikke skiftede tanken, blev den skiftet. Der var ikke oliespild hverken på jord eller hus, og efter at tanken var blevet afmonteret og havde stået på vejen et par dage, indtil den blev hentet, var der ikke oliedryp på asfalten. VVS-montøren sagde også til min far, at der ikke var hul i tanken". Solrød Kommunes vurdering På ejendommen Johannesvej 1C er der konstateret en jordforurening med diesel/fyringsolie. NIRAS har på baggrund af de udførte undersøgelser vurderet, at forureningen har en anslået udbredelse på 110 m2 og en vertikal udbredelse fra ca. 2-3 m u.t. NIRAS anslår forureningen til at udgøre ca. 300 tons forurenet jord. Solrød Kommune vurderer på baggrund af de udførte undersøgelser at forureningen ikke hidrører fra ejendommens olietank, som blev etableret i Desuden tyder resultater fra boringerne B7, B8 og B11 at det heller ikke er rørføringen mellem olietank og oliefyr, som er skyld i forureningen. Det er Solrød Kommunes vurdering, at forureningen antageligt er sket fra den tidligere ejers ejertid, antageligvis fra den i 1997 sløjfede fyringsolietank, men uden at det er muligt at fastslå, hvornår i perioden forureningen er sket. Juridisk vurdering Som det fremgår ovenfor, er det kommunens vurdering, at den på ejendommen konstaterede forurening ikke hidrører fra det oliefyringsanlæg, der var på ejendommen umiddelbart inden bygningen blev nedrevet, men derimod hidrører fra ældre fyringsanlæg, der har været på ejendommen, antagelig det anlæg, der er blevet sløjfet i De særlige påbudsbestemmelser vedrørende villaolietanke i jordforureningslovens 48 finder ikke anvendelse i forhold til forureninger, der hidrører fra for længst sløjfede olietanke, jf. jordforureningslovens 48, stk. 3. Påbud i henhold til de særlige villaolietanksregler kan derfor ikke meddeles i den konkrete sag. For forureninger, der ikke omfattes af de særlige villaolietanksforureninger (jordforureningslovens 48), vil, såfremt betingelserne er til stede, kunne mødes med påbud efter de almindelige påbudsregler i jordforureningslovens 40 og 41. For så vidt angår jordforureningslovens 40 (undersøgelsespåbud) er det imidlertid en betingelse, at forureningen kan henføres til forurenerens uforsvarlige adfærd, jf. jordforureningslovens 40, stk. 2, jf. 41, stk. 3, nr. 2. Som det fremgår ovenfor, er det kommunens vurdering, at forureningen må antages at hidrøre fra den tidligere ejers ejertid, antagelig den i 1997 sløjfede olietank. Kommunen er imidlertid ikke i besiddelse af oplysninger, der sætter kommunen i stand til at godtgøre, at den tidligere ejer har udvist en uforsvarlig adfærd. Der er således blandt andet ikke oplysninger om, at den i 1997 sløjfede olietank på sløjfningstidspunktet skulle have været ulovlig. Der er heller ikke en faktuel viden om, at den tidligere ejer har været vidende om, at tanken var utæt, og dernæst forholdt sig passivt i forhold hertil. 13

14 Kommunen mener derfor ikke, at der er hjemmel til meddelelse af et undersøgelsespåbud i jordforureningslovens 40. Samme resultat ville kommunen endvidere kunne komme frem til med henvisning til, at det ikke er muligt for kommunen at godtgøre, at påbudsbetingelsen om, at forureningen er sket helt eller delvist efter den 1. januar 1992, er opfyldt. Hvad angår muligheden for at påbyde forureneren at foretage afværgeforanstaltninger er der ikke hjemmel hertil i jordforureningslovens 41, allerede fordi forureningen efter kommunens opfattelse er sket før 1. januar Samme resultat, at der ikke er hjemmel til et afværgepåbud i Jordforureningslovens 41, følger endvidere at, at påbudskriteriet om, at der foreligger uagtsomhed som anført ovenfor, efter kommunens opfattelse ikke er opfyldt i den konkrete sag. For forureninger sket før 1. januar 2001 er der hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 69 til meddelelse af påbud, men således at retspraksis har fastslået, at det er en påbudsbetingelse i henhold til denne bestemmelse, at forureneren har udvist uagtsomhed. Som det allerede er anført i relation til jordforureningslovens 40, mener kommunen sig ikke i stand til at godtgøre, at forureneren (antagelig den tidligere ejer af ejendommen) har udvist uagtsomhed. Derfor mener kommunen heller ikke, at der er påbudshjemmel i miljøbeskyttelseslovens 69. Ved brev af 30. november 2010 tilsluttede Region Sjælland sig Solrød Kommunes udkast til afgørelse om ikke at meddele påbud i anledning af den i 2010 konstaterede forurening ud fra hjemmelsmæssige betragtninger. Regionen bemærkede samtidig, at den fastholdt klagen over Solrød Kommunes afgørelse af 4. marts 2008 vedrørende den i 2007 konstaterede forurening. Region Sjælland fremsendte udkastet til afgørelse til ejeren af naboejendommen Johannesvej 3, Bo Kristensen. Denne fremkom med bemærkninger til udkastet i brev af 6. december Af brevet fremgår blandt andet, at Bo Kristensen i november 2010 havde kontaktet olieleverandøren OK med henblik på at afklare, om OK kunne have forårsaget den i 2007 konstaterede forurening ved påfyldning af olietanken på Johannesvej 1C. OK var ikke bekendt med at have forårsaget en olieforurening ved påfyldning. Bo Kristensen anførte endvidere, at den opklodsning af olietanken, der ses på et billede i Niras notat af 27. november 2007, var uforsvarlig, og at installationen var i strid med den dagældende olietankbekendtgørelse. Bo Kristensten anførte endvidere, at olietanken i forbindelse med nedrivningen af sommerhuset var blevet adskilt og havde ligget på jorden og på en terrasse på Johannesvej 1C i ca. 14 dage, og at resterende olie i tanken dermed kunne være løbet ud og have forårsaget forureningen. Ved brev af 21. december 2010 traf Solrød Kommune afgørelse om, at der ikke meddeltes påbud i anledning af forureningen på ejendommen. Af brevet fremgår blandt andet: Kommentarer til udkast til afgørelse. Solrød kommune fremsendte den 12. november 2010 udkast til afgørelse. Udkastet blev fremsendt til Region Sjælland og nuværende grundejer af Johannesvej 1c. Solrød kommune har modtaget svar fra Region Sjælland den 30. november 2010, samt fra grundejer af naboejendommen, Johannesvej 3 den 6. december Grundejer fra Johannesvej 1c har ikke kommet med bemærkninger til udkastet. Kommentarer fra Region Sjælland 14

15 Region Sjælland vurderer, at "der i dag ikke er mulighed for, at udstede påbud, hverken efter jfl. 40, 41 eller 48". Region Sjælland er således enig i Solrød Kommunes vurdering. Kommentarer fra grundejer på Johannesvej 3. Ejeren af naboejendommen (Johannesvej 3) er kommet med bemærkninger til Solrød Kommunes udkast til afgørelse. Det centrale i skrivelsen fra naboen er, at naboen mener, at der er forskellige forhold, der kan forklare, hvordan forureningen eventuelt er sket. Der peges i brevet på, at forureningen fx kan skyldes, at olietanken i 2007 har været opklodset på en måde, der kan have medført en forurening, eller at rørføringen eventuelt ikke var i overensstemmelse med olietankbekendtgørelsen. Der peges også på, at naboen i forbindelse med, at olietanken blev sløjfet i 2010, konstaterede, at olietanken blev håndteret på en måde, som kunne have ført til forureningens konstatering. Solrød Kommunes vurdering af kommentarerne Det, Solrød Kommune i den forbindelse imidlertid må konstatere, er, at kriteriet for at kunne give et påbud til en forurener er, at det er godtgjort, at den pågældende er forureneren, hvilket i den konkrete sag vil sige, at det ikke er tilstrækkeligt, at der er forskellige hypoteser omkring, hvorledes forureningen kan være sket. Det er en påbudsbetingelse, at kommunen kan godtgøre, hvem forureneren er. Dernæst er det en påbudsbetingelse, at kommunen kan godtgøre, at såfremt der er tale om en privat person, der er forureneren forureningen kan henføres til uagtsomme handlinger fra forurenerens side. Det af ejeren af naboejendommen anførte giver ikke kommunen mulighed for at godtgøre, hverken hvornår forureningen er sket, eller hvordan den er sket. Oplysningen giver heller ikke mulighed for ved yderligere undersøgelser eller indhentelse af yderligere mundtlige oplysninger fra implicerede parter at få en sådan vished for, hvornår og hvordan forureningen er sket, at det muliggør, at kommunen kan løfte kommunens bevisbyrde for forholdene. Således fastholder Solrød Kommune vurderingen, som anført i udkastet til afgørelsen. Ved brev af 21. december 2010 til Bo Kristensen, Johannesvej 3, besvarede Solrød Kommune særskilt de spørgsmål, Bo Kristensen havde rejst i sit indlæg af 6. december 2010, idet kommunen samtidig henviste til afgørelsen af samme dato. Af brevet fremgår blandt andet: 1) Oliespild ved påfyldning. Solrød Kommune har rettet henvendelse til OK og fik oplyst om at de har leveret olie på adressen fra 2004, så et spild kan evt, være sket før. Årsagen til indholdet kendes ikke med sikkerhed, men den mest oplagte mulighed er, som NIRAS vurderer, at det kan være sket i forbindelse med påfyldning. Da indholdet blot er på 150 mg/kg kan den være opstået selv ved svag påvirkning, eksempel få dråber fyringsolie eller måske blot afsmitning af olieholdigt materiale. 2) Valg af rådgiver til udførelse af undersøgelser. Ejere af villaolietanke er dækket af en obligatorisk forsikringsordning, som varetages af TopDanmark Forsikring med bl.a. NIRAS som rådgiver. Derfor er det NIRAS, som udfører undersøgelserne i Undersøgelserne, som er udført i 2010 bliver ligeledes udført af NIRAS, men på vegne af grundejeren. Grundlaget for undersøgelserne i 2010 er den geotekniske undersøgelse, hvor der bliver konstateret svag lugt af olie i 2 af de 3 geotekniske boringer. NIRAS laver såredes først en orienterende undersøgelse, hvor olielugten i boringerne bliver identificeret og efterfølgende bliver forureningen afgrænset og omfangsbestemt. 15

16 Ved brev af 18. januar 2011 klagede Bo Kristensen og Rikke Pedersen, Johannesvej 3, til nævnet over Solrød Kommunes afgørelse af 21. december Af klagen fremgår blandt andet: Klagen er rettet mod det grundlag som Solrød Kommune har truffet beslutningen på, idet dette ses at være mangelfuldt og fejlbehæftet. Udover de klagepunkter som Region Sjælland har gjort opmærksom på i deres brev af 27/ til Miljøklagenævntet, har undertegnede ligeledes i brev af 6/ via Region Sjælland gjort Solrød Kommune opmærksom på faktuelle fejl og mangler, der ikke er taget højde for i sagsbehandlingen af sagen../. Undertegnedes brev af 6/ vedlagt Det skal hertil bemærkes, at Solrød Kommune i brev 21. december 2010 kun delvist svarer på undertegnedes spørgsmål og henviser til at de resterende svar vil blive besvaret i den endelige afgørelse. Men i den endelige afgørelse, ses der ikke at være svaret på de resterende spørgsmål, hverken helt eller delvist. Dette på trods af, at f.eks. punkt 5 i klagebrevet ville kunne besvares med fremlæggelse af erklæring vedr. sløjfning af olietank som Solrød Kommunes tekniske administration selv kræver. Denne erklæring skulle angiveligt også virke som en beskyttelse af naboer til olietanke. På baggrund af ovennævnte skal jeg derfor gøre gældende at: 1. Afgørelsen hjemtages til fornyet sagsbehandling, vurdering og ny afgørelse. 2. I de punkter, hvor Solrøds Kommunes mangelfulde sagsbehandling har medført at afgørende oplysninger om forureningsansvaret er gået tabt, bør oplysningerne ikke give borgeren det dårligste udgangspunkt i afgørelsen, og derved ligge undertegnede part økonomisk til last. Ved brev af 24. januar 2011 til Natur- og Miljøklagenævnet fremkom Solrød Kommune med bemærkninger til klagen. Af brevet fremgår blandt andet: Om sagen henvises der til selve afgørelsen, men således at det fremhæves, at det er kommunens vurdering, at den konstaterede forurening er sket i perioden Et oprensningspåbud - om kommunen havde vurderet, der havde været en hjemmel hertil - skulle således have været meddelt efter miljøbeskyttelseslovens 69, hvortil der som bekendt ikke er klageadgang til Miljøklagenævnet. For så vidt angår kommunens afgørelse om ikke at meddele undersøgelsespåbud beror det på, at kommunen ikke finder, at det kan godtgøres, hvem forureneren er, samt at kommunen dernæst ikke vurderer, at det kan godtgøres, hvorledes forureningen er sket, og dermed heller ikke kan godtgøre, at forureningen kan henføres til en uagtsom handling. For så vidt angår den konkrete klage er det kommunens opfattelse, at der i relevant omfang er forholdt sig til dels ved det brev, der blev sendt til klageren i forbindelse med fremsendelse af afgørelsen af 21. december 2010, dels ved de kommentarer, der er knyttet til indsigelsen fra naboen i selve afgørelsen. Det centrale i kommunens vurdering af indsigelsen fra naboen og dermed også det af denne i klagen til Natur- og Miljøklagenævnet anførte er, at det ikke ændrer ved kommunens grundlæggende opfattelse af, hvor- 16

17 når forureningen er sket samt manglende mulighed for at godtgøre, hvem der er forureneren, og hvorvidt forureningen kan henføres til en uagtsom handling. Med skrivelse af 19. august 2011 tilsendte Natur- og Miljøklagenævnet berørte parter og myndigheder et udkast til nævnets afgørelse i sagen med anmodning om bemærkninger inden for en nærmere angivet frist. På vegne af Solrød Kommune gav advokat Mads Kobberø i brev af 14. september 2011 følgende bemærkninger til afgørelsesudkastet: 1. Indledning Solrød Kommune har bedt mig om på kommunens vegne at kommentere Nævnets udkast til afgørelse i ovennævnte sag. 2. Overordnede betragtninger Solrød Kommune er enig i de fleste af de betragtninger og synsvinkler, der fremgår af udkastet til afgørelse, herunder at Nævnet er grundlæggende enig i, at der på det foreliggende grundlag ikke er basis for at meddele påbud vedrørende hverken den "gamle" forurening konstateret ultimo 2007 eller den "nye" forurening konstateret i Et kritikpunkt Nævnet finder ikke, at sagen kan afsluttes på det foreliggende grundlag. Der bør efter Nævnets opfattelse af kommunen foretages yderligere undersøgelser med henblik på at fastslå kilden til den "nye" forurening. Denne betragtning giver anledning til bemærkninger i 2 retninger: 3.1 Er der et rimeligt grundlag for at antage, at yderligere undersøgelser vil give et påbudsgrundlag? Kommunen er ikke uenig i, at en beslutning om ikke-påbud må basere sig på et rimeligt oplyst grundlag. I den konkrete sag foreligger der da også forureningsundersøgelser vedrørende både den gamle og den nye forurening, der ligger til grund for kommunens afgørelse. Hvad den nye forurening angår, foreligger der forureningsundersøgelser fra april og juni 2010, hvor der i alt er foretaget 12 boringer. Undersøgelsen giver ikke grundlag for, at kilden til forureningen skulle være den overjordiske olietank, da der ikke på nabohuset har været olietank i henhold til de tilgængelige oplysninger. Der er således ikke nogen grund til at tro, at yderligere undersøgelser vil ændre på den kommunale vurdering af, at kilden til forureningen er den i 1997 sløjfede olietank. Om der imidlertid skulle være en hidtil ukendt kilde til en forurening på ejendommen, henstår det som stort set utænkeligt, at en sådan konstatering skulle give et påbudsgrundlag over for nogen. Måtte der således, imod hvad alle oplysninger indikerer, have været en ældre og sløjfet olietank hos naboen, er det usandsynligt, at der skulle være et påbudsgrundlag over for nogen i den forbindelse. Uagtet der efter kommunens opfattelse ikke er nogen grund til at tro, at yderligere undersøgelser vil ændre ved denne antagelse, har kommunen bedt NIRAS udarbejde et oplæg til forureningsundersøgelse (kopi vedlagt) 12. Oplægget daterer sig 8. september Heri anføres det blandt andet: 12 Ikke vedlagt nævnets afgørelse, men citeret nedenfor. 17

18 "Endvidere fremgår det af byggesagsarkivet, at der ikke har været installeret oliefyringsanlæg på naboejendommene herunder Johannesvej 3 Det må derfor forventes, at forureningskilden skal findes på ejendommen Johannesvej 1 13." NIRAS deler således kommunens vurdering af, at kilden er tanken sløjfet i NIRAS kan godt foretage undersøgelser, der bekræfter dette, men anser det ikke for muligt at fastslå, om forureningen er sket før eller efter Prisen for undersøgelsen er ca kr. + moms. Jeg mener på den baggrund, at Nævnets hjemvisning ikke vil lede til nogen anden konklusion end den, kommunen allerede er kommet frem til, nemlig at der ikke er påbudshjemmel vedrørende den konstaterede forurening. Man kan altid undersøge en forurening yderligere, men der er grænser for, hvor langt en kommune skal gå i sine undersøgelser i den henseende. Jeg mener, at kommunen i den konkrete sag har et tilstrækkeligt grundlag for sin konklusion, og at yderligere undersøgelser nok vil skabe yderligere viden om forureningen, hvad yderligere undersøgelser altid vil, men at der ikke er nogen sandsynlighed for, at der efter disse yderligere undersøgelser vil være et påbudsgrundlag. 3.2 Er en kommunes beslutning om, hvornår en kildesøgning indstilles, et forhold, der kan påkendes af Nævnet? Kommunens juridiske vurdering om, at der ikke skal meddeles påbud, kan påklages og behandles af Nævnet. Fandt Nævnet således, at der på det foreliggende grundlag kunne meddeles påbud til nogen, ville Nævnet kunne fastslå det. Den kommunale vurdering af, hvor langt der skal gås i relation til kildesøgning, er efter min opfattelse en tilsynsbeslutning, der ikke kan behandles af Nævnet. Jeg kan i den forbindelse henvise til Miljøklagenævnets afgørelse af 26. februar I denne afgørelse fastslog Miljøklagenævnet, at en kommunal beslutning om ikke at gøre yderligere for at finde en kilde til lavfrekvent støj, ikke kunne behandles af Miljøklagenævnet: "En sådan beslutning kan ikke indbringes for nævnet... Klager om sådanne spørgsmål må i givet fald indbringes for den pågældende statsforvaltning..." Af det i advokat Mads Kobberøs bemærkninger nævnte oplæg til undersøgelse udarbejdet af Niras fremgår blandt andet: ( ) Af de historiske oplysninger fremgår det, at der installeres en udendørs olietank på ejendommen i Denne tank erstattes af en ny tank Endvidere fremgår det af byggesagsarkivet, at der ikke har været installeret oliefyringsanlæg på naboejendommene herunder Johannesvej 3, hvor der i skel (HB4) er konstateret et indhold af fyringsolie i jorden 2 m u.t. på mg/kg. Det må derfor forventes, at forureningskilden skal findes på ejendommen Johannesvej 1 C. Det anbefales dog, at tjekke historikken igen for de omkringliggende ejendomme yderligere. 13 Rettelig Johannesvej 1C (nævnets bemærkning). 14 Rettelig 1966 (nævnets bemærkning). 18

19 Begge ovennævnte olietanke ( og 1997) har, som nævnt, været overjordiske, og det vurderes derfor, at forureningen er sket pga. utæthed i tank/rørføring eller ved spild i forbindelse med påfyldning af tanken. Der burde derfor være tale om et forholdsvis terrænnært oliespild/læk. 3 OPLÆG Ved undersøgelserne i 2010 ses det, at forureningen typisk påtræffes fra 2-3 m u.t. Af boreprofilerne fremgår det, at geologien er karakteriseret ved, at der er moræneler fra ca. 0,5 m til boringsslutdybde (4,0 m u.t.). Der er på ejendommen generelt tale om oxideret moræneler ned til ca. 2,0 m u.t (gul/brun), hvorefter moræneleren herunder er reduceret (blå/grå). Denne overgang mellem reduceret og reduceret moræneler kaldes redoxgrænsen. Erfaringsmæssigt er moræneleren ofte kraftigt opsprækket i de øvre dele, og typisk er der tale om kraftigere opsprækning ned til netop redoxgrænsen. Dette bevirker, at forurening kan transporteres i sprækker i denne øvre zone over redoxgrænsen /1/ 16. Spredningen af forurening kan derfor forekomme inhomogen, hvilket kunne være en mulig forklaring på, at der langt fra det forventede hotspot kan findes højere indhold af olie end tæt på hotspot. På baggrund af ovenstående antagelser anbefales det, at forureningshotspot (kilden) eftersøges ved, at der i det vestlige område af ejendommen udføres en screening ved udførelse af poreluftmålinger, der placeres repræsentativt i et fint net på ca. 60 m 2, jf. placering bilag Poreluftmålingerne udføres ved nedramning af spyd til ca. 1 m u.t. I hvert pore-luftpunkt bliver der indledningsvis foretaget målinger for flygtige organiske stoffer (PID-måling). I målinger med forhøjet PID udslag opsuges poreluften gennem et kulrør, hvor eventuelle forureningskomponenter adsorberedes. Kulrørene bliver herefter analyseret hos Højvang Laboratorium for indhold af BTEX'er, C9- og C10-aromater og kulbrinter. Såfremt jorden er så fugtig, så der ikke kan opsuges poreluft anbefales det, at der i stedet udtages jordprøver med håndbor til ca. 1 m u.t. Der udtages prøver 0,5 og 1,0 m u.t., der måles for flygtige organiske stoffer (PID-måling). Træffes der forhøjet PID sendes en jordprøve til analyse for totalkulbrinter og BTEX. Derudover udføres en håndboring til 1,5 m u.t., hvor der udtages en jordprøve for hver halve meter, som sendes til analyse for BTEX og kulbrinter. Ved at gennemføre ovenstående feltarbejde vurderes det rimeligt sandsynligt, at et evt. forureningshotspot i terræn kan findes. Såfremt der ikke træffes terræn-nær forurening, kan det evt. skyldes, at forureningshotspot er blevet bortgravet (uden kommunens kendskab), og at der derfor kun er restforurening tilbage. Af analysekromatogrammer fra undersøgelserne fremgår det, at forureningen er en nedbrudt olieforurening. Endvidere har forureningen spredt sig over et større areal, som antageligvis er sket over flere år. Derfor vurderes det rimeligt sikkert, at forureningen er sket før Dvs. tidspunktet for det spild/læk der har forårsaget den konstaterede jordforurening er sket under den tidligere grundejer. Det vurderes ikke muligt at udføre undersøgelser, der kan godtgøre om forureningen er sket før eller efter 1997 (tidspunktet for installering af ny tank). 15 Rettelig 1966 (nævnets bemærkning). 16 SprækkeJAGG. Videncenter for Jordforurening. Nr. 2 af Ikke vedlagt nævnets afgørelse. 19

20 Region Sjælland meddelte ved af 2. september 2011, at den ikke havde bemærkninger til nævnets udkast til afgørelse. Der fremkom ikke yderligere bemærkninger til nævnets afgørelsesudkast. Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger Natur- og Miljøklagenævnet må i første omgang tage stilling til, om de konstaterede forureninger udgør én samlet eller to selvstændige forureninger. Det må lægges til grund, at der i 2007 er konstateret forurening 0-0,3 m u.t., og at forureningskoncentrationen er 150 mg/kg TS, jf. GeoSyd A/S undersøgelser fra august Ved Niras undersøgelser i november 2007 konstateredes ingen forurening. Det må endvidere lægges til grund, at der i 2010 er konstateret forurening 2,0-3,0 m u.t., og at forureningskoncentrationerne er på mg/kg TS. Der er således væsentlige forskelle på dybden og koncentrationen af forureningerne, og det kan derfor ikke lægges til grund, at de to forureningsforekomster er dele af én samlet forurening. Det er som anført af Region Sjælland korrekt, at der ved undersøgelser af jorden i større dybde og over et større areal omkring tanken i 2007 kunne være frembragt yderligere oplysninger, der eventuelt kunne belyse dette spørgsmål. Men eftersom sådanne undersøgelser ikke blev foretaget, finder Natur- og Miljøklagenævnet, at det ud fra de på nuværende tidspunkt foreliggende oplysninger ikke er muligt at fastslå, at de to forureninger er én sammenhængende forurening. De to forureningsfund og Solrød Kommunes reaktioner derpå må derfor vurderes hver for sig. Kommunens afgørelse af 4. marts 2008 i anledning af den i 2007 konstaterede forurening Den først fundne forurening blev truffet ved olietanken, og det var derfor velbegrundet at antage, at den konstaterede forurening stammede fra anlægget, herunder eventuelt fra spild ved påfyldning. Der var derfor hjemmel til undersøgelsespåbud i jordforureningslovens 48. Ved den videregående undersøgelse udført af Niras kunne der ikke påvises nogen yderligere forurening i forhold til den meget svage forekomst, som GeoSyd havde påvist ved én blandeprøve udtaget terrænnært. Niras antagelse om, at forureningen mest sandsynligt stammede fra et mindre spild ved påfyldning forekommer rimelig. Uanset at kommunens undersøgelsespåbud ikke var fuldstændig opfyldt, finder nævnet, at der med de dermed tilvejebragte oplysninger var rimelig baggrund for, at kommunen den 4. marts 2008 traf afgørelse om, at der ikke skulle foretages mere i sagen. Denne afgørelse kan derfor stadfæstes. Kommunens afgørelse af 21. december 2010 i anledning af den i 2010 konstaterede forurening Det fremgår af sagen, at den i 2010 konstaterede forurening har et omfang, der ikke er ubetydeligt. Forureningen er vurderet til kg olie på Johannesvej 1C, hvortil kommer en ikke bestemt mængde uden for ejendommen. Forureningen er beliggende 2,0-3,0 m u.t., og der er således ikke på Johannesvej 1C konstateret forurening i de øvre jordlag, som kunne tilskrives spild på overfladen. Forureningen er ikke afgrænset nedadtil, ligesom den ikke er afgrænset horisontalt i nordlig og vestlig retning. Den højeste oliekoncentration er målt i skellet til ejendommen Johannesvej 3, som er et stykke fra den placering, olietankene på Johannesvej 1C har haft. Disse forhold taler imod, at forureningen skulle stamme fra et olietankanlæg på Johannesvej 1C, om end dette ikke har kunnet udeluk- 20

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. februar 2013 J.nr.: NMK-11-00005 (tidl. MKN-113-00006) Ref.: LITEL/JNA/POSPE AFGØRELSE i sagen om et påbud om undersøgelse

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

Afsagt den 10. juni 2011 af0stre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Louise Saul og Kåre Mønsted (kst.)).

Afsagt den 10. juni 2011 af0stre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Louise Saul og Kåre Mønsted (kst.)). B031S01Y - KUH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 10. juni 2011 af0stre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Louise Saul og Kåre Mønsted (kst.)). 22. afd. nr. B-3

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og 31.3 - Miljøret 1.3.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og 31.3 - Miljøret 1.3. Ejer af forurenet ejendom efter almindelige erstatningsregler pålagt delvis at godtgøre kommunen udgifter til undersøgelser og afværgeforanstaltninger. Erstatning uden for kontraktforhold 111.1, 21.2 og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 Sag 120/2012 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod A og B (advokat Mogens Moe, beskikket for begge) og Sag 158/2012

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00393 Ref.: LJE AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ].

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0048 Ref. LIHAN Den 24. januar 2006 Afgørelse af klage over Helsinge Kommunes påbud om at udføre undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger for forureningen på [ ], 3220

Læs mere

PÅBUDSSAGER I RELATION TIL VILLAOLIETANKE

PÅBUDSSAGER I RELATION TIL VILLAOLIETANKE PÅBUDSSAGER I RELATION TIL VILLAOLIETANKE Advokat (H) Vivi Bruhn Knudsen Lett Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 RESUMÈ Det er nu mere end 8

Læs mere

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ].

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ]. [Advokat for A] Att. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0037 Ref. PBR/JEG/ULU/LIHAN Den 24. maj 2006 Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Kystdirektoratet meddeler påbud om at flydedokken fjernes, jf. 19 b, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet meddeler påbud om at flydedokken fjernes, jf. 19 b, nr. 1 i kystbeskyttelsesloven. Carsten Krogsgaard Fjordvej 20 6000 Kolding Kystdirektoratet J.nr. 15/00683-11 Ref. Anna L. S. Østergaard 03-09-2015 Afslag på lovliggørelse af etableret flydedok til vandscooter på søterritoriet ud for

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. februar 2010 til et advokatfirma:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. februar 2010 til et advokatfirma: Statsforvaltningens skrivelse af 22. februar 2010 til et advokatfirma: 22-02- 2010 Du har den 27. juni 2005 som advokat for (X) rettet henvendelse til det tidligere Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

Ringsted Kommune meddeler hermed påbud om undersøgelse af forurening som

Ringsted Kommune meddeler hermed påbud om undersøgelse af forurening som Påbud om undersøgelse i forbindelse med konstatering af jordforurening, på ejendommen matr. nr. 1a Slangerup, Ringsted Jorder, Ejlstrupvej 140-142, 4100 Ringsted Ringsted Kommune meddeler hermed påbud

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv

Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv Krav til undersøgelse af skimmelsvamp i daginstitution. Optagelse i bestemt daginstitution. Hensynet til borgeren selv En mor rejste som medlem af forældrebestyrelsen i en daginstitution mistanke om skimmelsvamp

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. oktober 2014 (J.nr. 2014-0036307) Bestyrelsesmedlem

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

A er uddannet advokatsekretær og født

A er uddannet advokatsekretær og født RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM fsagt den 21. april 2015 i sag nr. BS 1-436/2014: mod Viborg Kommune Prinsens llé 5 8800 Viborg Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE PAGE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPGAVEN 3 1.1 Indledning 3 1.2 Beskrivelse

Læs mere