Anneks A Fondsrådets bekendtgørelser m.v. Anneks B Prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer forelagt Fondsrådet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anneks A Fondsrådets bekendtgørelser m.v. Anneks B Prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer forelagt Fondsrådet."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Forord KAPITEL 1 Fondsrådets opgaver 1.1 Indledning 1.2 Fondsrådets opgave Markedstilsyn Regeludstedelse Anmeldelsesmyndighed Afgørelsesinstans Ankeinstans Udtalelser 1.3 Fondsrådets medlemmer 1.4 Sekretariat KAPITEL 2 Fondsrådets virksomhed i Regeludstedelse 2.2 Markedstilsyn, behandlede temaer m.v. 2.3 Principielle afgørelser 2.4 Internationale forhold ANNEKS Anneks A Fondsrådets bekendtgørelser m.v. Anneks B Prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer forelagt Fondsrådet. English Translation Forord Med udgangen af 1999 sluttede den første 4-Årige periode, som Fondsrådets medlemmer er udnævnt for. Fondsrådet fortsatte i 1999 sit arbejde med at nyudstede de bekendtgørelser, som blev udstedt ved Rådets nedsættelse i 1996, ligesom arbejdet med de grundlæggende rammer for det danske værdipapirmarked blev fortsat. På værdipapirmarkedsområdet har året været præget af bl.a. indførslen af det nye elektroniske handelssystem på Københavns Fondsbørs A/S, nye oplysningsforpligtelser for udstedere af børsnoterede værdipapirer og Fondsrådets udstedelse af bekendtgørelse om tilbudspligt og frivillige overtagelsestilbud. Fondsrådets drøftelser vedrørende gennemsigtighed på værdipapirmarkedet og af øvrige grundlæggende principper på værdipapirmarkedet er ligeledes fortsat i 1999, ligesom Rådet har været inddraget i en række konkrete forhold, som nærmere beskrives i beretningen. Fondsrådet vil også fremover virke for en hensigtsmæssig og velfungerende udvikling på værdipapirmarkedet, herunder ikke mindst i lyset af udviklingen på europæisk plan. Beretningen for 1999 dækker perioden 1. april til 31. december Fondsrådets virksomhed fra 1.

2 januar til 31. marts 1999 er omhandlet i beretningen for Fondsrådet, juni 2000 Erik Hoffmeyer Formand for Fondsrådet KAPITEL 1 Fondsrådets opgaver 1.1 Indledning Fondsrådet er nedsat i henhold til lov nr af 20. december 1995 om værdipapirhandel m.v. med senere ændringer, jf. bekendtgørelse nr. 591 af 13. juli 1999 af lov om værdipapirhandel m.v. Den nærmere afgrænsning af Fondsrådets virke er fastlagt i bekendtgørelse nr. 833 af 23. oktober 1997 om forretningsorden for Fondsrådet. Forretningsordenen er i henhold til lovens 83, stk. 5, godkendt af økonomiministeren. 1.2 Fondsrådets opgave Fondsrådets overordnede opgave er i henhold til lovens 83 at virke for et velfungerende dansk værdipapirmarked, som har en sådan effektivitet, gennemskuelighed og konkurrencedygtighed, at det er attraktivt for udstedere, investorer og værdipapirhandlere, og som lever op til internationale standarder Markedstilsyn Fondsrådet skal gennem sit markedstilsyn virke for en fair prisdannelse på danske børsnoterede værdipapirer. Formålet er at sikre effektive finansieringsmuligheder for danske udstedere af værdipapirer og skabe bedst mulig sikkerhed og gennemsigtighed for investorerne. Fondsrådet varetager markedstilsynet i tæt og løbende samspil med værdipapirmarkedets aktører Regeludstedelse Det er i lov om værdipapirhandel m.v. fastlagt, at Fondsrådet fastsætter nærmere regler om følgende forhold: - Værdipapirers optagelse til notering eller handel på en fondsbørs. - Børsprospekters indhold. - Undtagelse fra prospektpligten. - Offentliggørelse af prospekter og udbudsmateriale. - Sletning og suspension af værdipapirer fra notering. - Udstederes og aktionærers oplysningsforpligtelser. - Tilbudspligt, når en bestemmende aktiepost i et børsnoteret selskab overdrages. - Tilbudsdokumenters indhold og offentliggørelse. - Indberetning af handler med (aftaler om overdragelse af) børsnote- rede værdipapirer.

3 - Udbudsprospekters indhold m.v. samt betaling af gebyr for behandling af prospekter. Fondsrådet kan endvidere fastsætte regler om: - Andre instrumenters og kontrakters inddragelse under loven. - Nærmere bestemte instrumenters undtagelse fra loven. - God værdipapirhandelsskik. - Udvidelse af indberetningspligten til at omfatte andre unoterede værdipapirer end dem, der handles på en autoriseret markeds plads, eller andre end værdipapirhandlere. - Fritagelse for udbudsprospektpligt for værdipapirer, som ikke ønskes optaget til notering på en fondsbørs. - Forpligtelse for ledelsen i et børsnoteret selskab til at redegøre for et tilbuds indhold i forbindelse med aktieoverdragelser. - Det nærmere indhold af udbudsmateriale. - Pengemarkedsmægleres drift af markeder for børsnoterede pengemarkedsrelaterede værdipapirer. De af Fondsrådet udstedte bekendtgørelser er opregnet i Anneks A. En nærmere beskrivelse af baggrund m.v. for disse bekendtgørelser findes i Fondsrådets beretning for Denne og Fondsrådet øvrige årsberetninger er tilg¾ngelige på Finanstilsynets hjemmeside Anmeldelsesmyndighed En række regler udstedt af fondsbørser, autoriserede markedspladser og clearingcentraler skal i henhold til lov om værdipapirhandel m.v. anmeldes til Fondsrådet. Det gælder: - En fondsbørs regler om vilkårene for markedets funktion og gennemsigtighed. - En fondsbørs regler for adgang til markedet, herunder tilslutningsaftaler. - En fondsbørs børsetiske regler. - En fondsbørs supplerende bestemmelser om markedets funktion, herunder om oplysningsforpligtelser, indberetning af handler til løbende markedsovervågnings- og informationsformål, betingelser for optagelse til handel eller notering, samt prospekters indhold. - En fondsbørs regler om betaling af gebyrer for indberetninger og offentliggørelse. - En autoriseret markedsplads regler om optagelse af værdipapirer til handel på markedspladsen. - En autoriseret markedsplads regler om udstederes og aktionærers oplysningsforpligtelser. - En autoriseret markedsplads regler om vilkårene for at være medlem af markedspladsen. - En autoriseret markedsplads regler for indberetning af handel til løbende markedsovervågnings- og informationsformål. - En autoriseret markedsplads regler om de nærmere betingelser for ophør af handel med unoterede værdipapirer. - En clearingcentrals regler om clearing og afvikling, samt reglerne for tilslutning som clearingdeltager, herunder de betingelser, som clearingdeltagere skal opfylde for at deltage i clearing og afvikling af egne, tredjemands eller egne og tredjemands transaktioner. - En clearingcentrals nærmere regler om de værdipapirer, der kan cleares, afvikles eller cleares og afvikles i centralen Afgørelsesinstans Fondsrådet træffer i henhold til lov om værdipapirhandel m.v. afgørelse i en række konkrete sager, herunder om fritagelse for forpligtelsen til at give indløsningstilbud samt om godkendelse af udbudsprospekter.

4 Fondsrådet kan give fondsbørser, autoriserede markedspladser og clearingcentraler pålæg om at ændre de af virksomhederne udstedte og i medfør af loven anmeldte regelsæt til Fondsrådet, eller kan fastsætte supplerende regler for disse områder. Fondsrådet træffer i øvrigt afgørelse i konkrete sager omfattet af visse bestemmelser i lov om værdipapirhandel m.v. samt de af Fondsrådet udstedte bekendtgørelser, jf. Anneks A Ankeinstans Fondsrådet er ankeinstans i sager om fondsbørsers, autoriserede markedspladsers, clearingcentralers og værdipapircentralers beslutninger i sager af vidtrækkende og principiel betydning Udtalelser Fondsrådet kan afgive udtalelser i sager, som forelægges af Finanstilsynet, herunder om en virksomhed eller et marked opfylder betingelserne for at drive børsvirksomhed. 1.3 Fondsrådets medlemmer Fondsrådet består af 11 medlemmer med henholdsvis økonomisk eller juridisk indsigt samt indsigt i værdipapirmarkedet. Økonomiministeren udnævner formanden og næstformanden, der skal repræsentere generelle samfundsmæssige interesser. Formanden skal have økonomisk-erhvervsmæssig sagkundskab, mens næstformanden skal have juridisk-erhvervsmæssig sagkundskab. De øvrige medlemmer samt suppleanter herfor udnævnes af økonomiministeren efter indstilling fra en række organisationer. Danmarks Nationalbank indstiller således ét medlem. Forsikring & Pension og Foreningen af Firmapensionskasser indstiller 2 medlemmer i fællesskab. ATP og LD indstiller ét medlem i fællesskab. Børsmæglerforeningen indstiller 2 medlemmer. Finansrådet og InvesteringsForeningsRådet indstiller ét medlem i fællesskab. Realkreditrådet indstiller ét medlem, og Dansk Industri, Danmarks Rederiforening og Det Danske Handelskammer indstiller ét medlem i fællesskab. Medlemmerne udnævnes for indtil 4 år af gangen. Et medlem af Fondsrådet og suppleanten for et medlem må ikke samtidig være medlem af ledelsen for en fondsbørs, en autoriseret markedsplads, en clearingcentral, en værdipapircentral, en pengemarkedsmægler eller en værdipapirmægler. Fondsrådets sammensætning i 1999: Fhv. nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer (formand) Vicepræsident Mette Christensen (næstformand) Adm. direktør Erik Behn Suppleant: Viceadm. direktør Kurt Anker Nielsen (Indstillet af Dansk Industri, Danmarks Rederiforening og Det Danske Handelskammer i fællesskab) Porteføljemanager Elisabeth Storgaard (indtrådt den 27. oktober 1999)

5 Strategichef Mette TŠby (udtrådt den 27. oktober 1999) Suppleant: Fondschef Birthe Werner (Indstillet af Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond i fællesskab) Direktør Niels Roth Suppleant: Vicedirektør Kaj Østergaard Mortensen (Indstillet af Børsmæglerforeningen) Bankdirektør Peter Lybecker (indtrådt den 25. maj 1999) Direktør Niels-Erik Hemmingsen (udtrådt den 7. maj 1999) Suppleant: Bankdirektør Henry Nielsen (Indstillet af Børsmæglerforeningen) Bankdirektør Karsten S. Knudsen Suppleant: Direktør Jan Kondrup (Indstillet af Finansrådet og InvesteringsForeningsRådet i fællesskab) Viceadm. direktør Sven Holm (indtrådt den 21. april 1999) Koncerndirektør Peter Engberg Jensen (udtrådt den 21. april 1999) Suppleant: Direktør Kjelde Mors (indtrådt den 5. maj 1999) Suppleant: Direktør Kjeld Jørgensen (udtrådt den 5. maj 1999) (Indstillet af Realkreditrådet) Nationalbankdirektør Jens Thomsen Suppleant: Kontorchef Ove Sten Jensen (Indstillet af Danmarks Nationalbank) Direktør Erik Adolphsen Suppleant: Direktør Knud Nissen (Indstillet af Forsikring & Pension og Foreningen af Firmapensionskasser i fællesskab) Direktør Poul Almlund (indtrådt den 3. september 1999) Koncerndirektør Bent Vestergaard Christensen (udtrådt den 3. september 1999) Suppleant: Direktør Lars Steen Hansen (Indstillet af Forsikring & Pension og Foreningen af Firmapensionskasser i fællesskab). 1.4 Sekretariat Finanstilsynet virker som sekretariat for Fondsrådet. Sekretariatet forelægger Fondsrådet de sager, som det påhviler Fondsrådet at behandle, eller som sekretariatet i øvrigt finder bør forelægges. Sekretariatet udfører Fondsrådets beslutninger og holder Rådet underrettet om sekretariatets daglige forretninger. Sekretariatet fører i almindelighed de med sekretariatets virksomhed forbundne forhandlinger med offentlige myndigheder, organisationer, finansielle virksomheder under tilsyn og private. KAPITEL 2 Fondsrådets virksomhed i 1999

6 2.1 Regeludstedelse Fondsrådet påbegyndte i løbet af 1998 en modernisering og ajourføring af bekendtgørelserne inden for sit kompetenceområde og har videreført dette arbejde i Således er bekendtgørelsen om indberetning af handler med værdipapirer, der er noteret på en fondsbørs m.v. blevet ændret i 1999 (bekendtgørelse nr. 429 af 8. juni 1999) bl.a. som følge af indførslen af et nyt elektronisk handelssystem på Københavns Fondsbørs A/S. Fondsrådet har endvidere udstedt bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser (bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999), den tidligere bekendtgørelse om aktionærers oplysningsforpligtelser samt om tilbudspligt, når en aktionær erhverver flertallet af stemmerettighederne eller bestemmende indflydelse i et børsnoteret selskab. Med den nye bekendtgørelse er de danske regler om pligttilbud og frivillige overtagelsestilbud moderniseret i lyset af den udvikling, der har fundet sted siden 1996, og under hensyntagen til internationale tendenser. Den overordnede regulering af overtagelsestilbud findes i lov om værdipapirhandel m.v. 31 og 32, mens de mere detaljerede regler fastlægges i en bekendtgørelse udstedt af Fondsrådet. I forhold til den tidligere bekendtgørelse omfatter bekendtgørelsen bl.a. følgende ændringer: - Bekendtgørelsen omfatter nu også autoriserede markedspladser. - Fremover er der tilbudspligt, hvis erhververen kommer til at kunne udøve bestemmende indflydelse over selskabet og kommer til at besidde mere end en tredjedel af stemmerettighederne. - Krav om en række nye oplysninger i tilbudsdokumentet. - Nye regler om lige behandling af aktionærer i visse tilfælde. - Omstrukturering af reglerne om offentliggørelse af tilbudsannon- cen og tilbudsdokumentet ved pligttilbud og frivillige tilbud. - Pligt for bestyrelsen i målselskabet til over for selskabets aktionærer at redegøre for fordele og ulemper ved et overtagelsestilbud. - Reglerne om, i hvilke tilfælde et tilbud kan tilbagekaldes, udgår. - Nye regler om tilbudsgivers mulighed for at ændre sit tilbud, hvis der for tilbudets modtagere er tale om forbedring af de tilbudte vilkår. - Nye regler om situationer, hvor der foreligger konkurrerende tilbud. - Præcisering af Fondsrådets dispensationsadgang i særlige tilfælde. Bekendtgørelsen erstatter Fondsrådets bekendtgørelse nr. 333 af 23. april 1996 om aktionærers oplysningsforpligtelser samt om tilbudspligt, når en aktionær erhverver flertallet af stemmerettighederne eller bestemmende indflydelse i et børsnoteret selskab. 2.2 Markedstilsyn, behandlede temaer m.v. Fondsrådet har i 1999 fået anmeldt regelsæt udstedt af markedsvirksomhederne Københavns Fondsbørs A/S og Værdipapircentralen. Københavns Fondsbørs A/S har i henhold til lov om værdipapirhandel m.v. 83, stk. 6, anmeldt justerede regelsæt efter lovens 19, stk. 1 og 2, vedrørende: - regler for handel på børssystemet Electra, - regler for medlemmers indberetning af handler til børssystemet SAX, - regler for Københavns Fondsbørs A/S market maker ordning for renteinstrumenter,

7 - regler for ikke-medlemmers indberetning af handler til børssystemet SAX, - regler for udstedere af børsnoterede værdipapirer på Københavns Fondsbørs A/S, Værdipapircentralen har i henhold til lov om værdipapirhandel m.v. 83, stk. 6, anmeldt ændrede regler om clearing og afvikling, jf. lov om værdipapirhandel m.v. 52, stk. 1 og 2, samt 54, stk. 4. Reglerne er omarbejdet og ajourført som følge af: - Indførsel af clearing og afvikling af handelstransaktioner i euro. - Ændring af reglerne for afviklingsadfærd særligt med hensyn til opgørelse af likviditetsbuffer og sanktioner ved brud på reglerne. Fondsrådet har i det forløbne år behandlet en række problemstillinger, hvoraf nogle er kommet til udtryk i konkrete afgørelser, jf. nedenfor. Herudover har Fondsrådet i 1999 behandlet en række udbudsprospekter i henhold til bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer, jf. Anneks B. Prospekterne er offentliggjort via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens informationssystem. I henhold til lov om værdipapirhandel m.v. 19 skal en fondsbørs fastsætte børsetiske regler. I forbindelse med de af Københavns Fondsbørs A/S udarbejdede børsetiske regler har der med hensyn til principper for afregning ved handel med børsnoterede værdipapirer rejst sig generelle spørgsmål bl.a. om indholdet af det såkaldte "best execution"-begreb. I lyset af erfaringerne med det nye regelsæt, der trådte i kraft pr. 1. januar 1998, påbegyndte Fondsrådet i 1998 arbejdet med spørgsmålet om mere generelt at fastsætte regler i medfør af lovens 3 om god værdipapirhandelsskik. Arbejdet foregår i en arbejdsgruppe nedsat af Fondsrådet. Arbejdsgruppen har til formål med baggrund i de af Københavns Fondsbørs A/S fastsatte børsetiske regler om best execution at udarbejde et udkast til bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik i henhold til lov om værdipapirhandel m.v. 3, stk. 2. Gruppen har i 1999 fortsat sit arbejde. En nærmere omtale af gruppens arbejde og sammensætning fremgår af Fondsrådets beretning for Lov om værdipapirhandel m.v. - principielle afgørelser Lov om værdipapirhandel 2 På forespørgsel om hvorvidt el-optioner samt standardiserede finansielle produkter, som er genstand for handel på den nordiske elbørs Nord Pool, var omfattet af værdipapirbegrebet i 2, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. udtalte Fondsrådet: Af lovbemærkningerne til lov om værdipapirhandel m.v. 2 fremgår, at der i dansk ret ikke findes en fast og entydig definition af begrebet værdipapirer. Der er heller ikke med loven tilstræbt en endegyldig definition af værdipapirbegrebet. Sigtet med 2 har udelukkende været at fastlægge, hvilke finansielle instrumenter bestemmelserne om værdipapirer i lov om værdipapirhandel m.v. finder anvendelse på. Der er herved taget udgangspunkt i, at der med værdipapirer i bred forstand ikke alene forstås egentlige værdipapirer som aktier, obligationer m.v., men også finansielle

8 instrumenter som derivater, kontrakter, der knytter sig til et underliggende værdipapir eller finansielt instrument m.v. Det følger desuden af bemærkningerne, at det karakteristiske for de værdipapirer, som omfattes af lov om værdipapirhandel m.v., er, at udstedelse og omsætning heraf primært har et finansielt formål, og at de omsættes på kapitalmarkedet. Der vil ofte være tale om flere ens eller standardiserede instrumenter. Der stilles ikke krav om, at de omfattede værdipapirer m.v. skal være omsættelige, men omsættelighed trækker dog i retning af, at papiret eller kontrakten er omfattet af lov om værdipapirhandel m.v. Endelig fremgår det af bemærkningerne, at råvareinstrumenter i lovens 2, stk. 1, nr. 9, f.eks. er afledte finansielle instrumenter, hvis værdi fastsættes på grundlag af nærmere bestemte råvarepriser eller andre prisindeks uden hensyntagen til, om instrumenterne er med levering eller kontantafregning. Der kan være tale om afledte kontrakter på egentlige råvarer, metaller og landbrugsvarer m.v. De future- og forwardkontrakter, der handles på Nord Pool, er kontrakter, der bliver handlet på kapitalmarkedet. Markedet er ikke kun forbeholdt producenter og aftagere af elkraft. El-terminskontrakterne handles på samme måde, som terminskontrakter normalt handles: man lukker en kontrakt ved at indgå en modgående kontrakt i samme serie. El-terminskontrakterne må anses for at have et finansielt sigte. De vil primært blive indgået med det formål at afdække mod tab som følge af fremtidige prisændringer. Prissikringen vil blive foretaget af producenter og aftagere af elkraft, men markedet vil ikke kun være forbeholdt disse. Der vil også være mulighed for, at investorer ved hjælp af terminskontrakterne vil kunne spekulere i prisændringer på spotmarkedet. Da kontrakterne bliver afregnet uden fysisk levering af elkraft, vil spekulanter ikke være tvunget til at lukke kontrakterne inden levering. Kontrakterne må endvidere betegnes som standardiserede. Investorerne køber eller sælger efter eget valg en vis mængde elkraft pr. time i en bestemt periode, alt efter om der handles futures eller forwards. Antallet af timer i den enkelte serie er på forhånd fastlagt af Nord Pool i en produktspecifikation, og værdien af el-terminskontrakterne er fastsat på grundlag af el-prisen på Nord Pools spotmarked. På baggrund af det ovenfor skitserede anser Fondsrådet future- og forwardkontrakter, som handles på Nord Pool, for at være omfattet af 2, stk. 1, nr. 9, i lov om værdipapirhandel m.v., der omhandler råvareinstrumenter m.v., herunder tilsvarende instrumenter, der afregnes kontant. Lov om værdipapirhandel m.v. 31 En af Københavns Fondsbørs A/S truffet afgørelse om, at der ikke kunne pålægges en erhverver af en aktiepost at afgive indløsningstilbud, blev indbragt for Fondsrådet af en aktionær via sin advokat (klageren), jf. lov om værdipapirhandel m.v. 88, stk. 2. Klageren anmodede Fondsrådet om at påse og påbyde, at erhverver afgav tilbud om køb over for samtlige aktionærer i et børsnoteret selskab (selskabet). Anmodningen var særligt støttet på følgende to juridiske hovedsynspunkter: dels at en aftale (Aftalen) mellem erhverver, selskabet og sælger var direkte omfattet af lov om værdipapirhandel m.v. 31, stk. 1, pkt. 3 og særligt pkt. 4, og

9 dels at Aftalen i dens hele var konstrueret og formuleret for at omgå reglerne om overtagelsestilbud i henhold til lov om værdipapir- handel m.v. 31. Processpørgsmål Klageren opfordrede Fondsrådet til i overensstemmelse med lov om værdipapirhandel m.v. 87, stk. 2, samt 17 i bekendtgørelse nr. 331 af 23. april 1996 om betingelserne for optagelse til notering af værdipapirer på en fondsbørs at sikre, at en række informationer i forbindelse med sagen blev udleveret til Fondsrådet. Fondsrådet vurderede, at aktionæren måtte anses for klageberettiget, og at sagen var af "vidtrækkende og principiel betydning", jf. lov om værdipapirhandel m.v. 88, stk. 2, hvorfor sagen kunne behandles af Fondsrådet. I forbindelse med sagen foranstaltede Fondsrådet til brug for sagsbehandlingen ekstern bistand til sagens oplysning samt afgivelse af et juridisk responsum. Herudover blev sagen gentagne gange sendt i høring hos sagens parter. Ligeledes foretog Fondsrådet i forbindelse med sagen en vurdering af klagerens anmodning om, at en række dokumenter m.v. blev udleveret til Fondsrådet. Fondsrådet fandt, at det af klageren nævnte materiale ikke ville være af betydning for sagens afgørelse, hvorfor Fondsrådet ikke fandt grundlag for at pålægge sagens parter at efterkomme klagerens anmodning. Reglerne I henhold til lov om værdipapirhandel m.v. 31 skulle en erhverver give alle selskabets aktionærer mulighed for at afhænde deres aktier på identiske vilkår, hvis en direkte eller indirekte overdragelse af en aktiepost i et selskab, der har en eller flere aktieklasser optaget til notering på en fondsbørs, medfører, at erhververen 1) kommer til at besidde flertallet af stemmerettighederne i selskabet, 2) får ret til at udnævne eller afsætte et flertal af selskabets bestyrelsesmedlemmer, 3) får ret til at udøve bestemmende indflydelse over selskabet på grundlag af vedtægterne eller aftale med dette i øvrigt eller 4) på grundlag af aftale med andre aktionærer kommer til at råde over flertallet af stemmerettighederne i selskabet. Sagens omstændigheder Sagens omstændigheder var, at der var blevet indgået aftale om, at erhverver skulle erhverve godt 34 % af aktiekapital og stemmer i selskabet af sælger. I forbindelse med denne erhvervelse blev det besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i selskabet med forslag om ændring af selskabets vedtægter, valg af et antal nye bestyrelsesmedlemmer samt nedsættelse af aktiekapitalen i forbindelse med indløsning af den resterende aktiepost ejet af sælger. Vedtægtsændringerne indebar bl.a. ophævelse af sælgers hidtidige særrettigheder, mens bestyrelsesvalget bl.a. indebar valg af formand og næstformand. Erhverver havde betinget sig at kunne hæve aktiekøbet, hvis generalforsamlingen ikke valgte de af erhverver foreslåede kandidater til bestyrelsen, inkl. formand og næstformand.

10 I henhold til Aftalen ville sælger undlade at stemme ved valget af de nye bestyrelsesmedlemmer. Derimod ville såvel sælger som erhverver i henhold til Aftalen stemme for de foreslåede vedtægtsændringer samt for nedsættelsen af aktiekapitalen. Forslagene om ændring af selskabets vedtægter, valg af de nye bestyrelsesmedlemmer samt nedsættelse af aktiekapitalen i selskabet blev alle vedtaget med nødvendig majoritet på den ekstraordinære generalforsamling. Med vedtagelsen af nedsættelsen af aktiekapitalen i forbindelse med indløsning af den resterende aktiepost ejet af sælger steg erhververs relative andel af aktiekapital og stemmer i selskabet til ca. 42 %. Fondsrådets vurdering Fondsrådet lagde i sin afgørelse til grund, at aktieoverdragelsen til erhverver medførte, at erhverver opnåede faktisk bestemmende indflydelse over selskabet. Med denne indflydelse fulgte bl.a. muligheden for at besætte halvdelen af bestyrelsesposterne, herunder formand og næstformand med udslagsgivende stemmer ved stemmelighed i bestyrelsen. Det var ikke fra klagerens side gjort gældende, at lov om værdipapirhandel m.v. 31, stk. 1, nr. 1, skulle finde anvendelse i sagen, ligesom Fondsrådet lagde til grund, at den nævnte bestemmelse ikke fandt anvendelse i sagen. Fondsrådet anførte i sin afgørelse, at 31, stk. 1, nr. 2, kræver, at erhververen har "ret" til at udnævne eller afsætte et flertal af selskabets bestyrelsesmedlemmer. Der skal i den forbindelse være tale om et egentligt retskrav, mens det ikke er afgørende, om retskravet grunder på vedtægterne, en aktionæroverenskomst eller andre aftaleformer. Fondsrådet anførte videre, at det følger af aktieselskabslovens 49, stk. 6, at flertallet af bestyrelsens medlemmer skal vælges af generalforsamlingen. En aktionær, der forlader sig på almindelig stemmeret knyttet til egne aktier, vil herefter kun have et retskrav på at udnævne (eller afsætte) et flertal af bestyrelsen, hvis aktionæren har mere end 50 pct. af samtlige stemmer. Dette ville bringe aktionæren ind under lov om værdipapirhandel m.v. 31, stk. 1, nr. 1, og den selvstændige betydning af lov om værdipapirhandel m.v. 31, stk. 1, nr. 2, er således begrænset. Fondsrådet fandt, at en bestemmelse i selskabets vedtægter var udtryk for en begrænsning i sælgers stemmeret for at sikre minoritetsrepræsentationen to bestyrelsesposter ud af otte generalforsamlingsvalgte medlemmer. Uanset fortolkningen af denne bestemmelse var der imidlertid ikke efter Fondsrådets vurdering dækning i ordlyden af Aftalen for, at sælger skulle have overladt erhverver rettighederne efter bestemmelsen i vedtægterne. Denne bestemmelse var heller ikke afgørende for det bestyrelsesvalg, der fandt sted på generalforsamlingen, idet bestyrelsesvalget fandt sted efter aktieselskabslovens almindelige regler, dvs. ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Det var på denne baggrund Fondsrådets vurdering, at erhverver ikke havde fået "ret" til at udnævne eller afsætte et flertal af selskabets bestyrelsesmedlemmer som forudsat i lov om værdipapirhandel m.v. 31, stk. 1, nr. 2. Som anført ovenfor lagde Fondsrådet til grund, at aktieoverdragelsen til erhverver medførte, at erhverver opnåede faktisk bestemmende indflydelse.

11 Konstateringen heraf var, efter Fondsrådets vurdering, utilstrækkelig til at begrunde tilbudspligt efter lov om værdipapirhandel m.v. 31, stk. 1, nr. 3. Hertil kræves yderligere, at erhverver skal have opnået "ret" til at udøve bestemmende indflydelse over selskabet enten "på grundlag af vedtægterne" eller efter "aftale med dette i øvrigt". Ingen bestemmelser i selskabets vedtægter tillagde efter Fondsrådets vurdering en "ret" til at udøve bestemmende indflydelse, der rakte videre end den bestemmende indflydelse, der er knyttet til selve aktiebesiddelsen. Fondsrådet fandt derfor, at de rettigheder, som erhverver i forbindelse med aktieoverdragelsen opnåede ved aftale med selskabet ikke havde karakter af "bestemmende indflydelse", som begrebet skal forstås i relation til lov om værdipapirhandel m.v. 31, stk. 1, nr. 3. Fondsrådet fandt således ikke, at Aftalen indebar, at erhverver fik ret til at udøve en bestemmende indflydelse over selskabet på grundlag af vedtægterne eller i øvrigt på grundlag af aftale med selskabet, jf. 31, stk. 1, nr. 3, i lov om værdipapirhandel m.v. Fondsrådet fandt endvidere ikke, at der var grundlag for klagerens synspunkter om, at sælger først kunne sælge sine aktier, når selskabets vedtægter var ændret, og at erhverver før vedtægtsændringerne kun havde kunnet stemme ifølge fuldmagt på sælgers aktier. Fondsrådet tilføjede, at dirigenten på selskabets generalforsamling traf afgørelse om, at en bestemmelse i vedtægterne efter salget af aktier til erhverver var indholdsløs, og at erhverver havde stemmeret på generalforsamlingen. Endvidere fremgik det af referatet, at sælger ikke afgav stemme ved bestyrelsesvalget. Ved bedømmelsen af, om tilbudspligt var indtrådt efter lov om værdipapirhandel m.v. 31, stk. 1, nr. 4, lagde Fondsrådet til grund, at der mellem parterne alene var indgået den i Aftalen omtalte aftale om stemmeafgivelse, som hvad angår bestyrelsesvalg, gik ud på, at sælger skulle være repræsenteret med henblik på at opfylde quorumkrav. Sælger var ikke forpligtet til (og ville ikke) stemme for erhververs kandidater. Sælger og erhverver havde endvidere aftalt at stemme for vedtægtsændringer og kapitalnedsættelse. Lov om værdipapirhandel m.v. 31, stk. 1, nr. 4, omhandler kun aftaler med andre aktionærer, som giver erhververen rådighed over "flertallet af stemmerettighederne i selskabet". Sprogligt ligger der heri et simpelt flertal på mere end 50 % af samtlige stemmer. Kravet om simpelt flertal af samtlige stemmer betød, at aftalen vedrørende bestyrelsesvalget ikke havde betydning. Selv hvis det blev lagt til grund, at aftalen gav erhverver en vis form for "rådighed" over sælgers medlemmer, skabte aftalen ikke et simpelt flertal for erhverver. Hvor sælger og erhverver aftalte at stemme sammen, betød kravet om simpel majoritet, at det ikke i sig selv var afgørende, at parterne ikke havde den til forslagenes vedtagelse krævede kvalificerede majoritet på 2/3. Indholdet af 31, stk. 1, nr. 4, er imidlertid, at "erhververen" skal opnå rådighed over et stemmeflertal. Dette indebærer, at der skal være skabt en adgang for "erhververen", til efter egen afgørelse at stemme på andre aktionærers vegne, hvorimod en aftale mellem to aktionærer om fælles stemmeafgivelse i på forhånd kendte anliggender falder uden for bestemmelsens anvendelsesområde. Bestemmelsens formål taler i øvrigt for, at rådigheden over andre aktionærers stemmerettigheder skal kunne føre til "markant ændrede vilkår og udsigter" i det børsnoterede selskab, jf. herved Folketingstidende Tillæg A, , spalte Hvor rådighed over en anden aktionærs stemmer er begrænset til anliggender, der har mindre betydning for kontrollen med selskabet, eller er underlagt snævre tidsmæssige begrænsninger, tilsiger bestemmelsens formål ikke, at der skal gives overtagelsestilbud.

12 På baggrund af ovenstående fandt Fondsrådet, at aftalen mellem sælger og erhverver om fælles stemmeafgivelse for forslagene til vedtægtsændringer ikke udløste tilbudspligt efter lov om værdipapirhandel m.v. 31, stk. 1, nr. 4. Dette var begrundet i, at der var tale om fælles stemmeafgivelse i et konkret anliggende uden nogen selvstændig beslutningskompetence til erhverver, og fordi vedtægtsændringerne i sig selv var uden betydning for erhververs kontrol over selskabet. Endelig havde klageren gjort gældende, at Aftalen i dens hele var konstrueret og formuleret for at omgå reglerne om overtagelsestilbud. Lov om værdipapirhandel m.v. 31, stk. 1, som affattet ved lov nr af 20. december 1995 om værdipapirhandel m.v., fandt anvendelse, når der var tale om retlig kontrol. At erhvervelsen af en aktiepost gav faktisk kontrol medfører, som det også fremgår ovenfor, og hvorom der er enighed mellem parterne, ikke tilbudspligt. Selv hvis det blev lagt til grund, at aftalen mellem sælger og erhverver var udformet med henblik på at undgå tilbudspligt, var det Fondsrådets vurdering, at 31, stk. 1, ikke fandt anvendelse, idet bestemmelsens specielle udformning og dens forarbejder ikke giver grundlag for en udvidende fortolkning. Fondsrådets afgørelse Sammenfattende fandt Fondsrådet således ikke grundlag for at pålægge erhverver at afgive købstilbud over for selskabets øvrige aktionærer, jf. 31 i lov om værdipapirhandel m.v. Fondsrådet kunne derfor tilslutte sig den af Københavns Fondsbørs A/S tidligere trufne afgørelse. Afgørelsen kunne i henhold til lov om værdipapirhandel m.v. 88, stk. 3, ved sagsanlæg indbringes for domstolene senest 8 uger efter, at afgørelsen var meddelt, men dette skete ikke. Ovennævnte sag foranledigede, at emnet om tilbudspligt blev taget op til generel debat. Denne mundede ud i en ændring af 31 i lov nr. 250 af 27. april 1999, således at erhvervelse af faktisk kontrol over et selskab nu afstedkommer tilbudspligt, hvis erhververen kommer til at besidde mindst en trediedel af stemmerettighederne. Lov om værdipapirhandel m.v. 40 og 42 På forespørgsel om det ville være muligt at acceptere optagelse af unoterede aktier udstedt af et børsnoteret selskab til handel på en autoriseret markedsplads, udtalte Fondsrådet: Det fremgår af lov om værdipapirhandel m.v. 40, stk. 1, og 42, stk. 4, at der ved virksomhed som autoriseret markedsplads forstås regelmæssig omsætning af værdipapirer, som ikke er noterede på en fondsbørs (unoterede), og at handelen med et unoteret værdipapir skal ophøre senest samtidig med, at værdipapiret optages til notering. Af lovbemærkningerne til 40 fremgår, at det er vigtigt, at den autoriserede markedsplads er adskilt fra fondsbørsen, så det tydeligt fremgår, at der gælder andre regler for denne handel. Det fremgår endvidere, at der ved unoterede værdipapirer forstås værdipapirer, der ikke er optaget til notering på en dansk eller udenlandsk fondsbørs. Af lovbemærkningerne til 42 fremgår, at såfremt et værdipapir er optaget til notering på en fondsbørs, kan værdipapiret ikke længere handles på en autoriseret markedsplads.

13 Det fremgår således, at lovgivningen ikke muliggør parallelnotering på en autoriseret markedsplads og en fondsbørs af et værdipapir. En konstruktion, hvorefter et selskab, ud over at udstede aktier i en aktieklasse, som er optaget til notering på en fondsbørs, ønsker at udstede en anden aktieklasse med de samme rettigheder m.v., men alene med den forskel, at denne aktieklasse ikke skal være optaget til notering på en fondsbørs, men skal være en unoteret aktie med de lovgivningsmæssige rettigheder og begrænsninger, som unoterede aktier har, herunder de skattemæssige, men også muligheden for omsætning på en autoriseret markedsplads, er derfor ikke mulig. Fondsrådet er derimod principielt enig i, at lov om værdipapirhandel m.v. 40 og 42, stk. 4, ikke udelukker en konstruktion, hvor der er tale om to forskellige aktieklasser med klart konstaterbare forskellige karakteristika, f.eks. med hensyn til udbyttebetaling, stykstørrelse, stemmevægte e.l. En forskel alene med hensyn til eksempelvis ISIN-numre er efter Fondsrådets opfattelse ikke klar nok. I Fondsrådets vurdering heraf indgår en sproglig forståelse af lov om værdipapirhandel m.v. 40 og 42, stk. 4, de i lovens forarbejder angivne intentioner med loven og de anførte bestemmelser samt muligheden for omgåelse heraf. For at en konstruktion som den nævnte er mulig, er det en betingelse, at muligheden fremgår af formålsbestemmelse m.v. for en autoriseret markedsplads, jf. lov om værdipapirhandel m.v. 40, stk. 3. Lov om værdipapirhandel m.v., kapitel 12/bekendtgørelse nr. 229 af 20. april 1998 om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Fondsrådet blev af et pengeinstitut forespurgt, om nogle påtænkte udbudte andele var omfattet af kapitel 12 i lov om værdipapirhandel m.v., og om et prospekt dermed var omfattet af bekendtgørelse nr. 229 af 20. april 1998 om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer. Det fremgik bl.a. af pengeinstituttets vedtægter, at formålet er at drive pengeinstitutvirksomhed, og at pengeinstituttet under udøvelse af sin virksomhed særligt skal arbejde med at yde og formidle lån til frie almennyttige initiativer. Grundlaget for pengeinstituttets virksomhed er gensidig hjælp og ikke økonomisk vinding. Endvidere fremgik af vedtægterne, at der findes to typer andele, A- og B-andele. Nytegning af andelskapital finder sted løbende, og enhver indskyder og låntager og i øvrigt enhver, der ser noget berettiget i pengeinstituttets arbejde og formål, kan tegne andele. Andelshaverne hæfter kun med den tegnede andelskapital. I henhold til vedtægterne er andelsbeviserne noteret på navn og kan overdrages ved arv, gave eller salg. Salg sker til den af pengeinstituttet fastsatte kurs, ligesom overdragelsen skal noteres i pengeinstituttet for at være gyldig. Andelsbeviser kan indløses hos pengeinstituttet, såfremt der samtidig udstedes nye andele for mindst samme kursværdi, og er dette ikke muligt, må indløsning afvente tilstrækkelig nyudstedelse. Andelsbeviser giver intet udbytte ud over, hvad der fremgår af den bestemmelse i vedtægterne, der fastsætter kursen for nytegning, overdragelse og indløsning af A- og B-andele. For A-andele sker dette til kurs 100. B-andelenes værdi fastsættes med baggrund i pengeinstituttets resultater. Kursen fastsættes hvert år som forholdet mellem den pålydende B-andelskapital og indestående på den

14 kursreguleringsfond, der modtager B-andelskapitalens del af pengeinstituttets årlige resultat. Kursen fastsættes ved bestyrelsens godkendelse af årsregnskabet. Fondsrådet udtalte, at det påtænkte udbud af de omhandlede andele ikke er omfattet af lov om værdipapirhandel m.v. kapitel 12 og Fondsrådets bekendtgørelse nr. 229 af 20. april 1998 om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer. Fondsrådet lagde i sin vurdering vægt på pengeinstituttets og andelenes karakteristika, samt at det af forarbejderne til lov om værdipapirhandel m.v. 43 fremgår, at: "Efter den gældende udbudsprospektlovs 1, stk. 2, nr. 1, omfatter loven "aktier og andre omsættelige værdipapirer, der kan sidestilles med aktier". Denne bestemmelse har bl.a. under henvisning til lovbemærkningerne til anpartsselskabsloven været fortolket således, at prospektlovens regler om prospekter ved første offentlige udbud af værdipapirer ikke fandt anvendelse på anparter i anpartsselskaber, jf. Erhvervsministeriets Erhvervsankenævns kendelse af 21. juni 1993.". I den nævnte kendelse statuerede Erhvervsankenævnet, at anparter ikke er omfattet af udbudsreglerne på grund af deres særlige egenskaber. Lov om værdipapirhandel m.v., kapitel 12/bekendtgørelse nr. 229 af 20. april 1998 om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer 16 og 17, jf. 18 Et anpartsselskab ønskede at udvide selskabskapitalen i forbindelse med en samtidig omdannelse til aktieselskab. Ejerandelene påtænktes udbudt til en kreds af interesserede investorer på ca. 47. Fondsrådet meddelte på den baggrund, at udbuddet var omfattet af udbudsreglerne i lov om værdipapirhandel m.v. kapitel 12 om pligt til at udarbejde et prospekt m.v., idet: - der er tale om udbud til offentligheden, jf. lov om værdipapirhan- del m.v. 43, stk. 1, og at - der henset til den aktuelle kreds af investorer ikke er tale om udbud til en mindre kreds, der har personlig eller økonomisk til- knytning til udbyder eller udsteder, jf. 2, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 329 af 23. april 1996, nu afløst af bekendtgørelse nr. 229 af 20. april 1998 om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer, og at - den påtænkte omdannelse til aktieselskab er at betragte som en stiftelse af aktieselskabet, jf. lov om anpartsselskaber 66. Anpartsselskabet havde udbudt værdipapirerne, uden at et prospekt forinden var indsendt til Fondsrådet og registreret og offentliggjort i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens regi. På denne baggrund meddelt Fondsrådet, at der forelå overtrædelse af pligten i henhold til lov om værdipapirhandel m.v. kapitel 12 til at udarbejde et prospekt m.v., og at Fondsrådet havde anmodet politiet om at indlede politimæssig efterforskning af, om der forelå overtrædelse af bekendtgørelse nr. 229 af 20. april 1998 om prospekter ved første offenlige udbud af visse værdipapirer, 16 og 17, jf. 18. Ovennævnte afgørelse er omtalt i Fondsrådets beretning for Erhvervsankenævnet har i 1999 stadfæstet Fondsrådets afgørelse og udtalt: "Udbudsbekendtgørelsens 2, nr. 2, om undtagelse fra pligten til at offentliggøre et prospekt må fortolkes i overensstemmelse med den tilsvarende bestemmelse i art. 2, nr. 1, litra b, i direktiv 89/298/E F om udbudsprospekter, hvorefter undtagelsen omfatter "en snæver kreds af personer" (i den engelske udgave: "a restricted circle of persons"). Ifølge klagerens oplysninger har aktierne været udbudt til en blandet kreds bestående af tidligere

15 ejere, bestyrelsesmedlemmer, sponsorer, ansatte og medlemmer af en tilknyttet erhvervsklub. Ankenævnet tiltræder, at der for en sådan kreds, hvori ikke alle har en særligt kvalificeret/snæver tilknytning til udbyderen eller det selskab, hvori aktierne udbydes, må gælde en kvantitativ begrænsning på fysiske og/eller juridiske personer. Ankenævnet stadfæster derfor Fondsrådets afgørelse.". Lov om værdipapirhandel m.v., kapitel 12/bekendtgørelse nr. 229 af 20. april 1998 om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer 16 og 17, jf. 18 Et selskab under stiftelse indsendte til Fondrådet et prospekt med henvisning til 16 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 229 af 20. april 1998 om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer, med henblik på godkendelse og efterfølgende registrering i og offentliggørelse af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Af prospektet fremgik, at selskabet "har valgt at offentliggøre prospektet, herunder budgetterne, forinden det er godkendt hos Fondsrådet og registeret i og offentliggjort af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.", og at "Dette er i strid med Fondsrådets bekendtgørelse nr. 229 af 20. april 1998, hvorfor selskabet kan ifalde bødeansvar", samt at "Bortset herfra er det vor opfattelse, at prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med ovennævnte bekendtgørelses krav til prospektudarbejdelse". Tegningsperioden i prospektet løb fra samme dag som Fondsrådet modtog prospektet. På denne baggrund meddelte Fondsrådet, at der forelå en overtrædelse af kapitel 12 i lov om værdipapirhandel m.v. ved til offentligheden at have udbudt aktier før prospektet var indsendt til Fondsrådet og registeret i og offentliggjort af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Fondsrådet anmodede politiet om at indlede politimæssig efterforskning af, om der forelå overtrædelse af bekendtgørelse nr. 229 af 20. april 1998 om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer 16 og 17, jf. 18. Selskabet vedtog efterfølgende et bødeforlæg på kr. Lov om værdipapirhandel m.v., kapitel 12/bekendtgørelse nr. 229 af 20. april 1998 om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer 16 og 17, jf. 18 Fondsrådet har afgjort to sager om pligten til at udarbejde prospekt i henhold til kapitel 12 i lov om værdipapirhandel m.v. og bekendtgørelse nr. 229 af 20. april 1998 om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer. I begge sager var der sket offentligt udbud af aktier til henholdsvis 25 personer og 830 personer, uden at der forinden var udarbejdet prospekt i henhold til de ovennævnte regler, som var indsendt til Fondsrådet og offentliggjort af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Fondsrådet meddelte i begge sager, at der var sket overtrædelse af kapitel 12 i lov om værdipapirhandel m.v., ved at der til offentligheden var sket udbud af aktier, før der var indsendt prospekt til Fondsrådet og sket offentliggørelse heraf af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Endvidere anmodede Fondsrådet i de to sager politiet om at indlede politimæssig efterforskning af, om der forelå overtrædelse af bekendtgørelse nr. 229 af 20. april 1998 om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer 16 og 17, jf. 18. I den ene sag har politiet meddelt en advarsel til direktøren og bestyrelsesformanden i selskabet, der udbød aktierne. Den anden sag verserer stadig.

16 2.4 Internationale forhold Finanstilsynet varetager det internationale samarbejde inden for Fondsrådets arbejdsområde. I det forløbne år har Finanstilsynet deltaget i drøftelser i FESCO (The Forum of European Securities Commissions) om ændrede krav til indholdet i prospekter for udstedelse af værdipapirer, der noteres på fondsbørser, regulering af alternative handelssystemer og kortlægning og vurdering af handelskutymer i forbindelse med udstedelse af værdipapirer - primært aktier. Disse temaer vil fortsat drøftes i det kommende år. Anneks ANNEKS A Fondsrådets bekendtgørelser m.v. - Fondsrådets bekendtgørelse nr. 229 af 20. april 1998 (tidligere be- kendtgørelse nr. 329 af 23. april 1996 og bekendtgørelse nr. 782 af 27. august 1996) om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer. - Fondsrådets bekendtgørelse nr. 330 af 23. april 1996 om kravene til det prospekt, der skal offentliggøres, inden værdipapirer kan optages til notering på en fondsbørs. - Fondsrådets bekendtgørelse nr. 331 af 23. april 1996 om betingelserne for optagelse til notering af værdipapirer på en fondsbørs. - Fondsrådets bekendtgørelse nr. 429 af 8. juni 1999 (tidligere bekendtgørelse nr. 332 af 23. april 1996, bekendtgørelse nr. 783 af 27. august 1996 og bekendtgørelse nr. 238 af 20. april 1998) om indberetning af handler med værdipapirer, der er noteret på en fondsbørs m.v. - Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 (tidligere bekendtgørelse nr. 333 af 23. april 1996 om aktionærers oplysningsforpligtelser samt om tilbudspligt, når en aktionær erhverver flertallet af stemmerettighederne eller bestemmende indflydelse i et børsnoteret selskab) om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om ationærers oplysningsforpligtelser. - Fondsrådets bekendtgørelse nr. 833 af 23. oktober 1997 (tidligere bekendtgørelse nr. 254 af 28. marts 1996) om forretningsorden for Fondsrådet. 0 I medfør af lov om værdipapirhandel m.v. har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsat bekendtgørelse nr. 328 af 22. april 1996 om opgørelse af, meddelelse om og offentliggørelse af betydelige andele i selskaber, der har aktier optaget til notering på en fondsbørs. ANNEKS B Prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer forelagt Fondsrådet 1998: Bridge Ventures Fund II A/S Residence en France Partnerselskab Saga Petroleum ASA Refshaleøens Ejendomsselskab A/S

17 1999: K/S Super Spar A/S Bil-Info A/S Ølstykke Fodbold A/S Rungsted Cobras A/S A/S Generationsskifte-Invest Bjerringbro FH Elite A/S Viborg F.F.Prof. Fodbold A/S Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbold A/S Viborg Håndbold Klub A/S Skjern Håndbold A/S Haderslev FK Elite A/S Ikast-Bording Elite Håndbold A/S Davidsen Partnere A/S Plan-Pareto A/S Randers Freja FC Professionel A/S Farum Boldklub A/S (2 stk.) Copenhagen Investor A/S Præstø & Co. A/S P/F Atlantic Petroleum NOVI A/S Blue Fox-Herning A/S Dansk Skovselskab A/S (2 stk.) Contents Foreword 1. Tasks of the Danish Securities Council 1.1 Introduction 1.2 Tasks and objectives of the Danish Securities Council Market supervision Regulatory authority Notification authority Ruling authority Board of Appeal Opinions 1.3 Members of the Danish Securities Council 1.4 Secretariat 2. The activities of the Danish Securities Council in Regulatory activities 2.2 Market supervision, topics addressed, etc. 2.3 Leading cases. 2.4 International ANNEX Annex A Executive orders issued by the Danish Securities Council Annex B

18 Prospectuses regarding the first public offer of certain securities submitted to the Danish Securities Council Foreword The end of 1999 marked the end of the first four-year period of appointment for the members of the Danish Securities Council. In 1999, the Danish Securities Council continued work on reissuing the Executive Orders which were issued when the Council was set up in 1996, and work continued on the basic framework for the Danish securities market. Within the securities-market area, 1999 saw the introduction of the electronic trading system at the Copenhagen Stock Exchange, new obligations to disclose information for issuers of listed securities, and the Danish Securities Council Executive Order on obligations to submit offers and voluntary take-over bids. The Danish Securities Council discussions regarding transparency and other fundamental principles within the securities market have also continued in Moreover, the Council has been involved in a series of specific matters, which are described in more detail in this Report. The Danish Securities Council will continue to work for expedient and well functioning development within the securities market, particularly in light of developments at European level. This Annual Report for 1999 covers the period 1 April to 31 December The activities of the Council from 1 January to 31 March 1999 are included in the Annual Report for The Danish Securities Council, June 2000 Erik Hoffmeyer Chairman of the Danish Securities Council CHAPTER 1 Tasks of the Danish Securities Council 1.1 Introduction The Danish Securities Council was set up pursuant to Act No of 20 December 1995 on Securities Trading, etc. and subsequent amendments, cf. Consolidated Act No. 591 of 13 July 1999 on Securities Trading, etc. The activities of the Danish Securities Council have been more closely defined in Executive Order No. 833 of 23 October 1997 on the Rules of Procedure of the Danish Securities Council. Pursuant to section 83 (5) of the Consolidated Act, the rules of procedure have been approved by the Danish Minister for Economic Affairs.

19 1.2 Tasks and objectives of the Danish Securities Council Pursuant to section 83 of the Danish Securities Trading, etc. Act, the overall objective of the Danish Securities Council is to be instrumental in promoting an effective and well-ordered Danish securities market which performs in an efficient, transparent and competitive manner which renders it attractive to issuers, investors and securities dealers and which complies with international standards Market supervision Through its supervision of the market, the Danish Securities Council is to promote and facilitate fair pricing of Danish listed securities. The objective is to ensure efficient and effective financing opportunities for Danish issuers of securities and to create the best possible security and transparency for investors. The Danish Securities Council carried out supervision of the market in close and regular collaboration and interaction with stakeholders and players on the securities market Regulatory authority The Danish Securities Trading, etc. Act stipulates that the Danish Securities Council lay down specific rules governing the following: Admission of securities to listing or trading on a stock exchange. Prospectus contents. Exemption from the obligation to draw up a prospectus. Publication of prospectuses and material concerning offers. Delisting and suspension of securities from listing. Issuers and shareholders obligations to disclose information. Obligation to submit offers regarding transfers of shareholdings which constitute a controlling influence in listed companies. Contents and publication of documents regarding offers. Reporting of transactions in (agreements concerning transfer of) listed securities. The contents etc. of offer prospectuses and payment of fees for prospectus administration. Moreover, the Danish Securities Council may lay down rules governing: Inclusion of other instruments and contracts in the scope of the Act. Exemption of specific instruments from the Act. Good securities trading practices. Extension of the obligation to submit notification to include unlisted securities other than those traded in an authorised market place, or other than those traded by securities dealers. Exemption from the obligation to draw up an offer prospectus for securities which are not to be admitted to listing on a stock exchange. The obligation of management in listed companies to account for and explain the contents of offers in connection with transfers of shares. Specific contents of offer materials. Operation of markets for listed money-market related securities by money-market brokers. The Executive Orders issued by the Danish Securities Council are listed in Annex A. More detailed descriptions of the background etc. of these Executive Orders can be found in the 1996 report of the Danish Securities Council.2

20 1.2.3 Notification authority Pursuant to the Danish Securities Trading, etc. Act, notification is submitted to the Danish Securities Council regarding a number of rules and regulations issued by stock exchanges, authorised market places and clearing centres. This applies to: The rules laid down by stock exchanges governing the terms and conditions of market operation and transparency. The rules laid down by stock exchanges regarding access to markets, including participation agreements. Rules of Ethics governing stock-exchange operations. The supplementary provisions of stock exchanges governing market operation, including provisions concerning the obligation to disclose information, reporting of transactions for regular market monitoring and information purposes, conditions for admission to trading or listing, and the contents of prospectuses. Rules laid down by stock exchanges on payment of fees for reporting and publication. The rules laid down by authorised market places governing admission of securities to trading in the market place. The rules laid down by authorised market places governing the obligation of issuers and shareholders to disclose information. The rules laid down by authorised market places governing market-membership terms. The rules laid down by authorised market places governing reporting of trading for regular market monitoring and information purposes. The rules laid down by authorised market places governing the terms and conditions for discontinuation of trading in unlisted securities. 2 This and the other reports issued by the Danish Securities Council are available from the Danish Supervisory Authority website: The rules laid down by clearing centres on clearing and settlement as well as rules and regulations on participation of clearing participants, including the terms and conditions which clearing members must comply with in order to participate in clearing and settlement of own transactions, third-party transactions, or own and third-party transactions. The rules laid down by clearing centres on the securities which can be cleared, settled, or cleared and settled by the centre Ruling authority In accordance with the Danish Securities Trading, etc., Act, the Danish Securities Council makes decisions in a number of specific cases, including cases regarding exemption from the obligation to submit redemption offers, and cases regarding approval of offer prospectuses. The Danish Securities Council may order stock exchanges, authorised market places, and clearing centres to carry out amendments to the rules and regulations issued by these undertakings and reported to the Danish Securities Council in pursuance of the Act, or it may lay down supplementary rules for these areas. Moreover, the Danish Securities Council decides specific cases which fall within the scope of specific provisions in the Danish Securities Trading, etc., Act and Executive Orders issued by the Danish Securities Council, cf. Annex A.

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Lovforslag

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Lovforslag Børsreform II Betænkning afgivet af Børsudvalget Lovforslag Betænkning nr. 1290 Udgivet af Erhvervsministeriet 1995 Børsreform II Betænkning nr. 1290 Udsendt af Erhvervsministeriet, maj 1995 Design: Iben

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling Regina M. Andersen, partner 1 Introduktion til emnerne Aktielån og flagning Shortselling Flagningsreglerne i VHL 29 Reglerne

Læs mere

Afgørelse om tilbudspligt

Afgørelse om tilbudspligt Plesner Att.: partner Jacob Bier Amerika Plads 37 2100 København Ø 22. oktober 2013 Ref. 70074319 JBI/UPK J.nr. 6373-0028 Afgørelse om tilbudspligt Finanstilsynet modtog den 29. august 2013 en henvendelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN G-E-CGads Forlag København 1993 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indføring 13 1. Indledning 13 2. Fremstillingens formål 14 3. Emnets afgrænsning 16

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler.

Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler. Kendelse af 7. januar 1993. 91-73.262 Ikke hjemmel til at give pålæg til køber og sælger af aktier ved overtrædelse af de børsetiske regler. Fondsbørslovens 46. Børsetiske reglers 7. (Børge Dahl, Kåre

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Doc.nr.: Vedtægter

Doc.nr.: Vedtægter B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G E N Doc.nr.: 263289 Vedtægter Side 2 I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Børsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Børsmæglerforeningen"

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. oktober 2012 (J.nr. 2012-0032824) Sag hjemvist

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E S B J E R G F O R E N E D E B O L D K L U B B E R E L I T E F O D B O L D A / S

V E D T Æ G T E R F O R E S B J E R G F O R E N E D E B O L D K L U B B E R E L I T E F O D B O L D A / S ADVOKAT JØRGEN L. JENSEN DOKKEN 10 6700 ESBJERG Tlf. +45 88 91 90 00 J.NR. 571.267/DBM V E D T Æ G T E R F O R E S B J E R G F O R E N E D E B O L D K L U B B E R E L I T E F O D B O L D A / S CVR nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010.

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Nedenfor er ordlyden af de eksisterende vedtægtsbestemmelser gengivet i venstre kolonne, mens højre

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Alm. Brand Pantebreve A/S

Alm. Brand Pantebreve A/S Til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S København, den 3. marts 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Alm. Brand Pantebreve A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag, den 25. marts 2010,

Læs mere

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v.

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Kendelse af 25. september 1995. 95-12.636. Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Aktieselskabslovens 135. (Eskil

Læs mere

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse.

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse. Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2008. Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indgåelse af betinget

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om aktieselskaber, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Finanstilsynet. 4. juli J.nr

Finanstilsynet. 4. juli J.nr Finanstilsynet 4. juli 2012 J.nr. 525-0001 Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., og 334 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet:

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 20. december 2000. 00-79.736. Spørgsmål om komplementars forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser. Aktieselskabslovens 173, stk. 8. (Finn Møller Kristensen, Suzanne Helsteen og Vagn Joensen)

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Nr. 178 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2 Vilkår for handlers udførelse Kapitel 3 Afregning af handel med værdipapirer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER. for VESTFORSYNING VIND A/S. 1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S.

VEDTÆGTER. for VESTFORSYNING VIND A/S. 1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S. VEDTÆGTER for VESTFORSYNING VIND A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Holstebro Kommune. 3. Formål

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011 Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Juli 2011 1. Introduktion EFT ere (Exchange Traded Funds) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GYLDENDAL A/S

V E D T Æ G T E R. for GYLDENDAL A/S V E D T Æ G T E R for GYLDENDAL A/S Vedtaget på selskabets generalforsamling den 13. juli 1918 med ændring senest på generalforsamlingen den 20. april 2010 og bestyrelsesmøde den 18. april 2013 Første

Læs mere

"Stk. 2. Loven omfatter følgende værdipapirer:

Stk. 2. Loven omfatter følgende værdipapirer: Kendelse af 21. juni 1993. 92-67.899. Udbud af anparter i et anpartsselskab er ikke omfattet af loven. Prospektlovens 1, stk. 2. (Kirsten Levinsen, Peter Erling Nielsen og Ebbe Christensen) Advokat C har

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Formuepleje LimiTTellus A/S VEDTÆGTER LIMITTELLUS FORMUEPLEJE LIMITTELLUS A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje LimiTTellus

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær"

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende én aktionær Finanstilsynet 20. februar 2014 BØRS J.nr. 6373-0033 /mbd Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær" Efter indstilling fra Finanstilsynet har Det Finansielle Råd den 19. februar

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

F O N D S R Å D E T. Beretning fra Fondsrådet I WITH AN ENGLISH TRANSLATION

F O N D S R Å D E T. Beretning fra Fondsrådet I WITH AN ENGLISH TRANSLATION F O N D S R Å D E T Beretning fra Fondsrådet I 9 9 7 WITH AN ENGLISH TRANSLATION Tryk: Jespersen Offset ApS, København Fondsrådet København, maj 1998 ISBN 87-7011-179-0 ISSN 1397-4572 Pris: Kr. 40,00 -

Læs mere

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet:

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet: Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-237.271) Pengeinstitut kan ikke vægte aktiver i Arbejdsmarkedets Tillægspension med 0,2 ved opgørelsen. Bank- og sparekasselovens 21 samt bekendtgørelse om kapitaldækning

Læs mere

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S Vedtægter for Landic Property Bonds I A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Landic Property Bonds I A/S Selskabets binavn er Keops EjendomsObligationer I A/S (Landic Property Bonds

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere