Anneks A Fondsrådets bekendtgørelser m.v. Anneks B Prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer forelagt Fondsrådet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anneks A Fondsrådets bekendtgørelser m.v. Anneks B Prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer forelagt Fondsrådet."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Forord KAPITEL 1 Fondsrådets opgaver 1.1 Indledning 1.2 Fondsrådets opgave Markedstilsyn Regeludstedelse Anmeldelsesmyndighed Afgørelsesinstans Ankeinstans Udtalelser 1.3 Fondsrådets medlemmer 1.4 Sekretariat KAPITEL 2 Fondsrådets virksomhed i Regeludstedelse 2.2 Markedstilsyn, behandlede temaer m.v. 2.3 Principielle afgørelser 2.4 Internationale forhold ANNEKS Anneks A Fondsrådets bekendtgørelser m.v. Anneks B Prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer forelagt Fondsrådet. English Translation Forord Med udgangen af 1999 sluttede den første 4-Årige periode, som Fondsrådets medlemmer er udnævnt for. Fondsrådet fortsatte i 1999 sit arbejde med at nyudstede de bekendtgørelser, som blev udstedt ved Rådets nedsættelse i 1996, ligesom arbejdet med de grundlæggende rammer for det danske værdipapirmarked blev fortsat. På værdipapirmarkedsområdet har året været præget af bl.a. indførslen af det nye elektroniske handelssystem på Københavns Fondsbørs A/S, nye oplysningsforpligtelser for udstedere af børsnoterede værdipapirer og Fondsrådets udstedelse af bekendtgørelse om tilbudspligt og frivillige overtagelsestilbud. Fondsrådets drøftelser vedrørende gennemsigtighed på værdipapirmarkedet og af øvrige grundlæggende principper på værdipapirmarkedet er ligeledes fortsat i 1999, ligesom Rådet har været inddraget i en række konkrete forhold, som nærmere beskrives i beretningen. Fondsrådet vil også fremover virke for en hensigtsmæssig og velfungerende udvikling på værdipapirmarkedet, herunder ikke mindst i lyset af udviklingen på europæisk plan. Beretningen for 1999 dækker perioden 1. april til 31. december Fondsrådets virksomhed fra 1.

2 januar til 31. marts 1999 er omhandlet i beretningen for Fondsrådet, juni 2000 Erik Hoffmeyer Formand for Fondsrådet KAPITEL 1 Fondsrådets opgaver 1.1 Indledning Fondsrådet er nedsat i henhold til lov nr af 20. december 1995 om værdipapirhandel m.v. med senere ændringer, jf. bekendtgørelse nr. 591 af 13. juli 1999 af lov om værdipapirhandel m.v. Den nærmere afgrænsning af Fondsrådets virke er fastlagt i bekendtgørelse nr. 833 af 23. oktober 1997 om forretningsorden for Fondsrådet. Forretningsordenen er i henhold til lovens 83, stk. 5, godkendt af økonomiministeren. 1.2 Fondsrådets opgave Fondsrådets overordnede opgave er i henhold til lovens 83 at virke for et velfungerende dansk værdipapirmarked, som har en sådan effektivitet, gennemskuelighed og konkurrencedygtighed, at det er attraktivt for udstedere, investorer og værdipapirhandlere, og som lever op til internationale standarder Markedstilsyn Fondsrådet skal gennem sit markedstilsyn virke for en fair prisdannelse på danske børsnoterede værdipapirer. Formålet er at sikre effektive finansieringsmuligheder for danske udstedere af værdipapirer og skabe bedst mulig sikkerhed og gennemsigtighed for investorerne. Fondsrådet varetager markedstilsynet i tæt og løbende samspil med værdipapirmarkedets aktører Regeludstedelse Det er i lov om værdipapirhandel m.v. fastlagt, at Fondsrådet fastsætter nærmere regler om følgende forhold: - Værdipapirers optagelse til notering eller handel på en fondsbørs. - Børsprospekters indhold. - Undtagelse fra prospektpligten. - Offentliggørelse af prospekter og udbudsmateriale. - Sletning og suspension af værdipapirer fra notering. - Udstederes og aktionærers oplysningsforpligtelser. - Tilbudspligt, når en bestemmende aktiepost i et børsnoteret selskab overdrages. - Tilbudsdokumenters indhold og offentliggørelse. - Indberetning af handler med (aftaler om overdragelse af) børsnote- rede værdipapirer.

3 - Udbudsprospekters indhold m.v. samt betaling af gebyr for behandling af prospekter. Fondsrådet kan endvidere fastsætte regler om: - Andre instrumenters og kontrakters inddragelse under loven. - Nærmere bestemte instrumenters undtagelse fra loven. - God værdipapirhandelsskik. - Udvidelse af indberetningspligten til at omfatte andre unoterede værdipapirer end dem, der handles på en autoriseret markeds plads, eller andre end værdipapirhandlere. - Fritagelse for udbudsprospektpligt for værdipapirer, som ikke ønskes optaget til notering på en fondsbørs. - Forpligtelse for ledelsen i et børsnoteret selskab til at redegøre for et tilbuds indhold i forbindelse med aktieoverdragelser. - Det nærmere indhold af udbudsmateriale. - Pengemarkedsmægleres drift af markeder for børsnoterede pengemarkedsrelaterede værdipapirer. De af Fondsrådet udstedte bekendtgørelser er opregnet i Anneks A. En nærmere beskrivelse af baggrund m.v. for disse bekendtgørelser findes i Fondsrådets beretning for Denne og Fondsrådet øvrige årsberetninger er tilg¾ngelige på Finanstilsynets hjemmeside Anmeldelsesmyndighed En række regler udstedt af fondsbørser, autoriserede markedspladser og clearingcentraler skal i henhold til lov om værdipapirhandel m.v. anmeldes til Fondsrådet. Det gælder: - En fondsbørs regler om vilkårene for markedets funktion og gennemsigtighed. - En fondsbørs regler for adgang til markedet, herunder tilslutningsaftaler. - En fondsbørs børsetiske regler. - En fondsbørs supplerende bestemmelser om markedets funktion, herunder om oplysningsforpligtelser, indberetning af handler til løbende markedsovervågnings- og informationsformål, betingelser for optagelse til handel eller notering, samt prospekters indhold. - En fondsbørs regler om betaling af gebyrer for indberetninger og offentliggørelse. - En autoriseret markedsplads regler om optagelse af værdipapirer til handel på markedspladsen. - En autoriseret markedsplads regler om udstederes og aktionærers oplysningsforpligtelser. - En autoriseret markedsplads regler om vilkårene for at være medlem af markedspladsen. - En autoriseret markedsplads regler for indberetning af handel til løbende markedsovervågnings- og informationsformål. - En autoriseret markedsplads regler om de nærmere betingelser for ophør af handel med unoterede værdipapirer. - En clearingcentrals regler om clearing og afvikling, samt reglerne for tilslutning som clearingdeltager, herunder de betingelser, som clearingdeltagere skal opfylde for at deltage i clearing og afvikling af egne, tredjemands eller egne og tredjemands transaktioner. - En clearingcentrals nærmere regler om de værdipapirer, der kan cleares, afvikles eller cleares og afvikles i centralen Afgørelsesinstans Fondsrådet træffer i henhold til lov om værdipapirhandel m.v. afgørelse i en række konkrete sager, herunder om fritagelse for forpligtelsen til at give indløsningstilbud samt om godkendelse af udbudsprospekter.

4 Fondsrådet kan give fondsbørser, autoriserede markedspladser og clearingcentraler pålæg om at ændre de af virksomhederne udstedte og i medfør af loven anmeldte regelsæt til Fondsrådet, eller kan fastsætte supplerende regler for disse områder. Fondsrådet træffer i øvrigt afgørelse i konkrete sager omfattet af visse bestemmelser i lov om værdipapirhandel m.v. samt de af Fondsrådet udstedte bekendtgørelser, jf. Anneks A Ankeinstans Fondsrådet er ankeinstans i sager om fondsbørsers, autoriserede markedspladsers, clearingcentralers og værdipapircentralers beslutninger i sager af vidtrækkende og principiel betydning Udtalelser Fondsrådet kan afgive udtalelser i sager, som forelægges af Finanstilsynet, herunder om en virksomhed eller et marked opfylder betingelserne for at drive børsvirksomhed. 1.3 Fondsrådets medlemmer Fondsrådet består af 11 medlemmer med henholdsvis økonomisk eller juridisk indsigt samt indsigt i værdipapirmarkedet. Økonomiministeren udnævner formanden og næstformanden, der skal repræsentere generelle samfundsmæssige interesser. Formanden skal have økonomisk-erhvervsmæssig sagkundskab, mens næstformanden skal have juridisk-erhvervsmæssig sagkundskab. De øvrige medlemmer samt suppleanter herfor udnævnes af økonomiministeren efter indstilling fra en række organisationer. Danmarks Nationalbank indstiller således ét medlem. Forsikring & Pension og Foreningen af Firmapensionskasser indstiller 2 medlemmer i fællesskab. ATP og LD indstiller ét medlem i fællesskab. Børsmæglerforeningen indstiller 2 medlemmer. Finansrådet og InvesteringsForeningsRådet indstiller ét medlem i fællesskab. Realkreditrådet indstiller ét medlem, og Dansk Industri, Danmarks Rederiforening og Det Danske Handelskammer indstiller ét medlem i fællesskab. Medlemmerne udnævnes for indtil 4 år af gangen. Et medlem af Fondsrådet og suppleanten for et medlem må ikke samtidig være medlem af ledelsen for en fondsbørs, en autoriseret markedsplads, en clearingcentral, en værdipapircentral, en pengemarkedsmægler eller en værdipapirmægler. Fondsrådets sammensætning i 1999: Fhv. nationalbankdirektør Erik Hoffmeyer (formand) Vicepræsident Mette Christensen (næstformand) Adm. direktør Erik Behn Suppleant: Viceadm. direktør Kurt Anker Nielsen (Indstillet af Dansk Industri, Danmarks Rederiforening og Det Danske Handelskammer i fællesskab) Porteføljemanager Elisabeth Storgaard (indtrådt den 27. oktober 1999)

5 Strategichef Mette TŠby (udtrådt den 27. oktober 1999) Suppleant: Fondschef Birthe Werner (Indstillet af Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond i fællesskab) Direktør Niels Roth Suppleant: Vicedirektør Kaj Østergaard Mortensen (Indstillet af Børsmæglerforeningen) Bankdirektør Peter Lybecker (indtrådt den 25. maj 1999) Direktør Niels-Erik Hemmingsen (udtrådt den 7. maj 1999) Suppleant: Bankdirektør Henry Nielsen (Indstillet af Børsmæglerforeningen) Bankdirektør Karsten S. Knudsen Suppleant: Direktør Jan Kondrup (Indstillet af Finansrådet og InvesteringsForeningsRådet i fællesskab) Viceadm. direktør Sven Holm (indtrådt den 21. april 1999) Koncerndirektør Peter Engberg Jensen (udtrådt den 21. april 1999) Suppleant: Direktør Kjelde Mors (indtrådt den 5. maj 1999) Suppleant: Direktør Kjeld Jørgensen (udtrådt den 5. maj 1999) (Indstillet af Realkreditrådet) Nationalbankdirektør Jens Thomsen Suppleant: Kontorchef Ove Sten Jensen (Indstillet af Danmarks Nationalbank) Direktør Erik Adolphsen Suppleant: Direktør Knud Nissen (Indstillet af Forsikring & Pension og Foreningen af Firmapensionskasser i fællesskab) Direktør Poul Almlund (indtrådt den 3. september 1999) Koncerndirektør Bent Vestergaard Christensen (udtrådt den 3. september 1999) Suppleant: Direktør Lars Steen Hansen (Indstillet af Forsikring & Pension og Foreningen af Firmapensionskasser i fællesskab). 1.4 Sekretariat Finanstilsynet virker som sekretariat for Fondsrådet. Sekretariatet forelægger Fondsrådet de sager, som det påhviler Fondsrådet at behandle, eller som sekretariatet i øvrigt finder bør forelægges. Sekretariatet udfører Fondsrådets beslutninger og holder Rådet underrettet om sekretariatets daglige forretninger. Sekretariatet fører i almindelighed de med sekretariatets virksomhed forbundne forhandlinger med offentlige myndigheder, organisationer, finansielle virksomheder under tilsyn og private. KAPITEL 2 Fondsrådets virksomhed i 1999

6 2.1 Regeludstedelse Fondsrådet påbegyndte i løbet af 1998 en modernisering og ajourføring af bekendtgørelserne inden for sit kompetenceområde og har videreført dette arbejde i Således er bekendtgørelsen om indberetning af handler med værdipapirer, der er noteret på en fondsbørs m.v. blevet ændret i 1999 (bekendtgørelse nr. 429 af 8. juni 1999) bl.a. som følge af indførslen af et nyt elektronisk handelssystem på Københavns Fondsbørs A/S. Fondsrådet har endvidere udstedt bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser (bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999), den tidligere bekendtgørelse om aktionærers oplysningsforpligtelser samt om tilbudspligt, når en aktionær erhverver flertallet af stemmerettighederne eller bestemmende indflydelse i et børsnoteret selskab. Med den nye bekendtgørelse er de danske regler om pligttilbud og frivillige overtagelsestilbud moderniseret i lyset af den udvikling, der har fundet sted siden 1996, og under hensyntagen til internationale tendenser. Den overordnede regulering af overtagelsestilbud findes i lov om værdipapirhandel m.v. 31 og 32, mens de mere detaljerede regler fastlægges i en bekendtgørelse udstedt af Fondsrådet. I forhold til den tidligere bekendtgørelse omfatter bekendtgørelsen bl.a. følgende ændringer: - Bekendtgørelsen omfatter nu også autoriserede markedspladser. - Fremover er der tilbudspligt, hvis erhververen kommer til at kunne udøve bestemmende indflydelse over selskabet og kommer til at besidde mere end en tredjedel af stemmerettighederne. - Krav om en række nye oplysninger i tilbudsdokumentet. - Nye regler om lige behandling af aktionærer i visse tilfælde. - Omstrukturering af reglerne om offentliggørelse af tilbudsannon- cen og tilbudsdokumentet ved pligttilbud og frivillige tilbud. - Pligt for bestyrelsen i målselskabet til over for selskabets aktionærer at redegøre for fordele og ulemper ved et overtagelsestilbud. - Reglerne om, i hvilke tilfælde et tilbud kan tilbagekaldes, udgår. - Nye regler om tilbudsgivers mulighed for at ændre sit tilbud, hvis der for tilbudets modtagere er tale om forbedring af de tilbudte vilkår. - Nye regler om situationer, hvor der foreligger konkurrerende tilbud. - Præcisering af Fondsrådets dispensationsadgang i særlige tilfælde. Bekendtgørelsen erstatter Fondsrådets bekendtgørelse nr. 333 af 23. april 1996 om aktionærers oplysningsforpligtelser samt om tilbudspligt, når en aktionær erhverver flertallet af stemmerettighederne eller bestemmende indflydelse i et børsnoteret selskab. 2.2 Markedstilsyn, behandlede temaer m.v. Fondsrådet har i 1999 fået anmeldt regelsæt udstedt af markedsvirksomhederne Københavns Fondsbørs A/S og Værdipapircentralen. Københavns Fondsbørs A/S har i henhold til lov om værdipapirhandel m.v. 83, stk. 6, anmeldt justerede regelsæt efter lovens 19, stk. 1 og 2, vedrørende: - regler for handel på børssystemet Electra, - regler for medlemmers indberetning af handler til børssystemet SAX, - regler for Københavns Fondsbørs A/S market maker ordning for renteinstrumenter,

7 - regler for ikke-medlemmers indberetning af handler til børssystemet SAX, - regler for udstedere af børsnoterede værdipapirer på Københavns Fondsbørs A/S, Værdipapircentralen har i henhold til lov om værdipapirhandel m.v. 83, stk. 6, anmeldt ændrede regler om clearing og afvikling, jf. lov om værdipapirhandel m.v. 52, stk. 1 og 2, samt 54, stk. 4. Reglerne er omarbejdet og ajourført som følge af: - Indførsel af clearing og afvikling af handelstransaktioner i euro. - Ændring af reglerne for afviklingsadfærd særligt med hensyn til opgørelse af likviditetsbuffer og sanktioner ved brud på reglerne. Fondsrådet har i det forløbne år behandlet en række problemstillinger, hvoraf nogle er kommet til udtryk i konkrete afgørelser, jf. nedenfor. Herudover har Fondsrådet i 1999 behandlet en række udbudsprospekter i henhold til bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer, jf. Anneks B. Prospekterne er offentliggjort via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens informationssystem. I henhold til lov om værdipapirhandel m.v. 19 skal en fondsbørs fastsætte børsetiske regler. I forbindelse med de af Københavns Fondsbørs A/S udarbejdede børsetiske regler har der med hensyn til principper for afregning ved handel med børsnoterede værdipapirer rejst sig generelle spørgsmål bl.a. om indholdet af det såkaldte "best execution"-begreb. I lyset af erfaringerne med det nye regelsæt, der trådte i kraft pr. 1. januar 1998, påbegyndte Fondsrådet i 1998 arbejdet med spørgsmålet om mere generelt at fastsætte regler i medfør af lovens 3 om god værdipapirhandelsskik. Arbejdet foregår i en arbejdsgruppe nedsat af Fondsrådet. Arbejdsgruppen har til formål med baggrund i de af Københavns Fondsbørs A/S fastsatte børsetiske regler om best execution at udarbejde et udkast til bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik i henhold til lov om værdipapirhandel m.v. 3, stk. 2. Gruppen har i 1999 fortsat sit arbejde. En nærmere omtale af gruppens arbejde og sammensætning fremgår af Fondsrådets beretning for Lov om værdipapirhandel m.v. - principielle afgørelser Lov om værdipapirhandel 2 På forespørgsel om hvorvidt el-optioner samt standardiserede finansielle produkter, som er genstand for handel på den nordiske elbørs Nord Pool, var omfattet af værdipapirbegrebet i 2, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. udtalte Fondsrådet: Af lovbemærkningerne til lov om værdipapirhandel m.v. 2 fremgår, at der i dansk ret ikke findes en fast og entydig definition af begrebet værdipapirer. Der er heller ikke med loven tilstræbt en endegyldig definition af værdipapirbegrebet. Sigtet med 2 har udelukkende været at fastlægge, hvilke finansielle instrumenter bestemmelserne om værdipapirer i lov om værdipapirhandel m.v. finder anvendelse på. Der er herved taget udgangspunkt i, at der med værdipapirer i bred forstand ikke alene forstås egentlige værdipapirer som aktier, obligationer m.v., men også finansielle

8 instrumenter som derivater, kontrakter, der knytter sig til et underliggende værdipapir eller finansielt instrument m.v. Det følger desuden af bemærkningerne, at det karakteristiske for de værdipapirer, som omfattes af lov om værdipapirhandel m.v., er, at udstedelse og omsætning heraf primært har et finansielt formål, og at de omsættes på kapitalmarkedet. Der vil ofte være tale om flere ens eller standardiserede instrumenter. Der stilles ikke krav om, at de omfattede værdipapirer m.v. skal være omsættelige, men omsættelighed trækker dog i retning af, at papiret eller kontrakten er omfattet af lov om værdipapirhandel m.v. Endelig fremgår det af bemærkningerne, at råvareinstrumenter i lovens 2, stk. 1, nr. 9, f.eks. er afledte finansielle instrumenter, hvis værdi fastsættes på grundlag af nærmere bestemte råvarepriser eller andre prisindeks uden hensyntagen til, om instrumenterne er med levering eller kontantafregning. Der kan være tale om afledte kontrakter på egentlige råvarer, metaller og landbrugsvarer m.v. De future- og forwardkontrakter, der handles på Nord Pool, er kontrakter, der bliver handlet på kapitalmarkedet. Markedet er ikke kun forbeholdt producenter og aftagere af elkraft. El-terminskontrakterne handles på samme måde, som terminskontrakter normalt handles: man lukker en kontrakt ved at indgå en modgående kontrakt i samme serie. El-terminskontrakterne må anses for at have et finansielt sigte. De vil primært blive indgået med det formål at afdække mod tab som følge af fremtidige prisændringer. Prissikringen vil blive foretaget af producenter og aftagere af elkraft, men markedet vil ikke kun være forbeholdt disse. Der vil også være mulighed for, at investorer ved hjælp af terminskontrakterne vil kunne spekulere i prisændringer på spotmarkedet. Da kontrakterne bliver afregnet uden fysisk levering af elkraft, vil spekulanter ikke være tvunget til at lukke kontrakterne inden levering. Kontrakterne må endvidere betegnes som standardiserede. Investorerne køber eller sælger efter eget valg en vis mængde elkraft pr. time i en bestemt periode, alt efter om der handles futures eller forwards. Antallet af timer i den enkelte serie er på forhånd fastlagt af Nord Pool i en produktspecifikation, og værdien af el-terminskontrakterne er fastsat på grundlag af el-prisen på Nord Pools spotmarked. På baggrund af det ovenfor skitserede anser Fondsrådet future- og forwardkontrakter, som handles på Nord Pool, for at være omfattet af 2, stk. 1, nr. 9, i lov om værdipapirhandel m.v., der omhandler råvareinstrumenter m.v., herunder tilsvarende instrumenter, der afregnes kontant. Lov om værdipapirhandel m.v. 31 En af Københavns Fondsbørs A/S truffet afgørelse om, at der ikke kunne pålægges en erhverver af en aktiepost at afgive indløsningstilbud, blev indbragt for Fondsrådet af en aktionær via sin advokat (klageren), jf. lov om værdipapirhandel m.v. 88, stk. 2. Klageren anmodede Fondsrådet om at påse og påbyde, at erhverver afgav tilbud om køb over for samtlige aktionærer i et børsnoteret selskab (selskabet). Anmodningen var særligt støttet på følgende to juridiske hovedsynspunkter: dels at en aftale (Aftalen) mellem erhverver, selskabet og sælger var direkte omfattet af lov om værdipapirhandel m.v. 31, stk. 1, pkt. 3 og særligt pkt. 4, og

9 dels at Aftalen i dens hele var konstrueret og formuleret for at omgå reglerne om overtagelsestilbud i henhold til lov om værdipapir- handel m.v. 31. Processpørgsmål Klageren opfordrede Fondsrådet til i overensstemmelse med lov om værdipapirhandel m.v. 87, stk. 2, samt 17 i bekendtgørelse nr. 331 af 23. april 1996 om betingelserne for optagelse til notering af værdipapirer på en fondsbørs at sikre, at en række informationer i forbindelse med sagen blev udleveret til Fondsrådet. Fondsrådet vurderede, at aktionæren måtte anses for klageberettiget, og at sagen var af "vidtrækkende og principiel betydning", jf. lov om værdipapirhandel m.v. 88, stk. 2, hvorfor sagen kunne behandles af Fondsrådet. I forbindelse med sagen foranstaltede Fondsrådet til brug for sagsbehandlingen ekstern bistand til sagens oplysning samt afgivelse af et juridisk responsum. Herudover blev sagen gentagne gange sendt i høring hos sagens parter. Ligeledes foretog Fondsrådet i forbindelse med sagen en vurdering af klagerens anmodning om, at en række dokumenter m.v. blev udleveret til Fondsrådet. Fondsrådet fandt, at det af klageren nævnte materiale ikke ville være af betydning for sagens afgørelse, hvorfor Fondsrådet ikke fandt grundlag for at pålægge sagens parter at efterkomme klagerens anmodning. Reglerne I henhold til lov om værdipapirhandel m.v. 31 skulle en erhverver give alle selskabets aktionærer mulighed for at afhænde deres aktier på identiske vilkår, hvis en direkte eller indirekte overdragelse af en aktiepost i et selskab, der har en eller flere aktieklasser optaget til notering på en fondsbørs, medfører, at erhververen 1) kommer til at besidde flertallet af stemmerettighederne i selskabet, 2) får ret til at udnævne eller afsætte et flertal af selskabets bestyrelsesmedlemmer, 3) får ret til at udøve bestemmende indflydelse over selskabet på grundlag af vedtægterne eller aftale med dette i øvrigt eller 4) på grundlag af aftale med andre aktionærer kommer til at råde over flertallet af stemmerettighederne i selskabet. Sagens omstændigheder Sagens omstændigheder var, at der var blevet indgået aftale om, at erhverver skulle erhverve godt 34 % af aktiekapital og stemmer i selskabet af sælger. I forbindelse med denne erhvervelse blev det besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i selskabet med forslag om ændring af selskabets vedtægter, valg af et antal nye bestyrelsesmedlemmer samt nedsættelse af aktiekapitalen i forbindelse med indløsning af den resterende aktiepost ejet af sælger. Vedtægtsændringerne indebar bl.a. ophævelse af sælgers hidtidige særrettigheder, mens bestyrelsesvalget bl.a. indebar valg af formand og næstformand. Erhverver havde betinget sig at kunne hæve aktiekøbet, hvis generalforsamlingen ikke valgte de af erhverver foreslåede kandidater til bestyrelsen, inkl. formand og næstformand.

10 I henhold til Aftalen ville sælger undlade at stemme ved valget af de nye bestyrelsesmedlemmer. Derimod ville såvel sælger som erhverver i henhold til Aftalen stemme for de foreslåede vedtægtsændringer samt for nedsættelsen af aktiekapitalen. Forslagene om ændring af selskabets vedtægter, valg af de nye bestyrelsesmedlemmer samt nedsættelse af aktiekapitalen i selskabet blev alle vedtaget med nødvendig majoritet på den ekstraordinære generalforsamling. Med vedtagelsen af nedsættelsen af aktiekapitalen i forbindelse med indløsning af den resterende aktiepost ejet af sælger steg erhververs relative andel af aktiekapital og stemmer i selskabet til ca. 42 %. Fondsrådets vurdering Fondsrådet lagde i sin afgørelse til grund, at aktieoverdragelsen til erhverver medførte, at erhverver opnåede faktisk bestemmende indflydelse over selskabet. Med denne indflydelse fulgte bl.a. muligheden for at besætte halvdelen af bestyrelsesposterne, herunder formand og næstformand med udslagsgivende stemmer ved stemmelighed i bestyrelsen. Det var ikke fra klagerens side gjort gældende, at lov om værdipapirhandel m.v. 31, stk. 1, nr. 1, skulle finde anvendelse i sagen, ligesom Fondsrådet lagde til grund, at den nævnte bestemmelse ikke fandt anvendelse i sagen. Fondsrådet anførte i sin afgørelse, at 31, stk. 1, nr. 2, kræver, at erhververen har "ret" til at udnævne eller afsætte et flertal af selskabets bestyrelsesmedlemmer. Der skal i den forbindelse være tale om et egentligt retskrav, mens det ikke er afgørende, om retskravet grunder på vedtægterne, en aktionæroverenskomst eller andre aftaleformer. Fondsrådet anførte videre, at det følger af aktieselskabslovens 49, stk. 6, at flertallet af bestyrelsens medlemmer skal vælges af generalforsamlingen. En aktionær, der forlader sig på almindelig stemmeret knyttet til egne aktier, vil herefter kun have et retskrav på at udnævne (eller afsætte) et flertal af bestyrelsen, hvis aktionæren har mere end 50 pct. af samtlige stemmer. Dette ville bringe aktionæren ind under lov om værdipapirhandel m.v. 31, stk. 1, nr. 1, og den selvstændige betydning af lov om værdipapirhandel m.v. 31, stk. 1, nr. 2, er således begrænset. Fondsrådet fandt, at en bestemmelse i selskabets vedtægter var udtryk for en begrænsning i sælgers stemmeret for at sikre minoritetsrepræsentationen to bestyrelsesposter ud af otte generalforsamlingsvalgte medlemmer. Uanset fortolkningen af denne bestemmelse var der imidlertid ikke efter Fondsrådets vurdering dækning i ordlyden af Aftalen for, at sælger skulle have overladt erhverver rettighederne efter bestemmelsen i vedtægterne. Denne bestemmelse var heller ikke afgørende for det bestyrelsesvalg, der fandt sted på generalforsamlingen, idet bestyrelsesvalget fandt sted efter aktieselskabslovens almindelige regler, dvs. ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Det var på denne baggrund Fondsrådets vurdering, at erhverver ikke havde fået "ret" til at udnævne eller afsætte et flertal af selskabets bestyrelsesmedlemmer som forudsat i lov om værdipapirhandel m.v. 31, stk. 1, nr. 2. Som anført ovenfor lagde Fondsrådet til grund, at aktieoverdragelsen til erhverver medførte, at erhverver opnåede faktisk bestemmende indflydelse.

11 Konstateringen heraf var, efter Fondsrådets vurdering, utilstrækkelig til at begrunde tilbudspligt efter lov om værdipapirhandel m.v. 31, stk. 1, nr. 3. Hertil kræves yderligere, at erhverver skal have opnået "ret" til at udøve bestemmende indflydelse over selskabet enten "på grundlag af vedtægterne" eller efter "aftale med dette i øvrigt". Ingen bestemmelser i selskabets vedtægter tillagde efter Fondsrådets vurdering en "ret" til at udøve bestemmende indflydelse, der rakte videre end den bestemmende indflydelse, der er knyttet til selve aktiebesiddelsen. Fondsrådet fandt derfor, at de rettigheder, som erhverver i forbindelse med aktieoverdragelsen opnåede ved aftale med selskabet ikke havde karakter af "bestemmende indflydelse", som begrebet skal forstås i relation til lov om værdipapirhandel m.v. 31, stk. 1, nr. 3. Fondsrådet fandt således ikke, at Aftalen indebar, at erhverver fik ret til at udøve en bestemmende indflydelse over selskabet på grundlag af vedtægterne eller i øvrigt på grundlag af aftale med selskabet, jf. 31, stk. 1, nr. 3, i lov om værdipapirhandel m.v. Fondsrådet fandt endvidere ikke, at der var grundlag for klagerens synspunkter om, at sælger først kunne sælge sine aktier, når selskabets vedtægter var ændret, og at erhverver før vedtægtsændringerne kun havde kunnet stemme ifølge fuldmagt på sælgers aktier. Fondsrådet tilføjede, at dirigenten på selskabets generalforsamling traf afgørelse om, at en bestemmelse i vedtægterne efter salget af aktier til erhverver var indholdsløs, og at erhverver havde stemmeret på generalforsamlingen. Endvidere fremgik det af referatet, at sælger ikke afgav stemme ved bestyrelsesvalget. Ved bedømmelsen af, om tilbudspligt var indtrådt efter lov om værdipapirhandel m.v. 31, stk. 1, nr. 4, lagde Fondsrådet til grund, at der mellem parterne alene var indgået den i Aftalen omtalte aftale om stemmeafgivelse, som hvad angår bestyrelsesvalg, gik ud på, at sælger skulle være repræsenteret med henblik på at opfylde quorumkrav. Sælger var ikke forpligtet til (og ville ikke) stemme for erhververs kandidater. Sælger og erhverver havde endvidere aftalt at stemme for vedtægtsændringer og kapitalnedsættelse. Lov om værdipapirhandel m.v. 31, stk. 1, nr. 4, omhandler kun aftaler med andre aktionærer, som giver erhververen rådighed over "flertallet af stemmerettighederne i selskabet". Sprogligt ligger der heri et simpelt flertal på mere end 50 % af samtlige stemmer. Kravet om simpelt flertal af samtlige stemmer betød, at aftalen vedrørende bestyrelsesvalget ikke havde betydning. Selv hvis det blev lagt til grund, at aftalen gav erhverver en vis form for "rådighed" over sælgers medlemmer, skabte aftalen ikke et simpelt flertal for erhverver. Hvor sælger og erhverver aftalte at stemme sammen, betød kravet om simpel majoritet, at det ikke i sig selv var afgørende, at parterne ikke havde den til forslagenes vedtagelse krævede kvalificerede majoritet på 2/3. Indholdet af 31, stk. 1, nr. 4, er imidlertid, at "erhververen" skal opnå rådighed over et stemmeflertal. Dette indebærer, at der skal være skabt en adgang for "erhververen", til efter egen afgørelse at stemme på andre aktionærers vegne, hvorimod en aftale mellem to aktionærer om fælles stemmeafgivelse i på forhånd kendte anliggender falder uden for bestemmelsens anvendelsesområde. Bestemmelsens formål taler i øvrigt for, at rådigheden over andre aktionærers stemmerettigheder skal kunne føre til "markant ændrede vilkår og udsigter" i det børsnoterede selskab, jf. herved Folketingstidende Tillæg A, , spalte Hvor rådighed over en anden aktionærs stemmer er begrænset til anliggender, der har mindre betydning for kontrollen med selskabet, eller er underlagt snævre tidsmæssige begrænsninger, tilsiger bestemmelsens formål ikke, at der skal gives overtagelsestilbud.

12 På baggrund af ovenstående fandt Fondsrådet, at aftalen mellem sælger og erhverver om fælles stemmeafgivelse for forslagene til vedtægtsændringer ikke udløste tilbudspligt efter lov om værdipapirhandel m.v. 31, stk. 1, nr. 4. Dette var begrundet i, at der var tale om fælles stemmeafgivelse i et konkret anliggende uden nogen selvstændig beslutningskompetence til erhverver, og fordi vedtægtsændringerne i sig selv var uden betydning for erhververs kontrol over selskabet. Endelig havde klageren gjort gældende, at Aftalen i dens hele var konstrueret og formuleret for at omgå reglerne om overtagelsestilbud. Lov om værdipapirhandel m.v. 31, stk. 1, som affattet ved lov nr af 20. december 1995 om værdipapirhandel m.v., fandt anvendelse, når der var tale om retlig kontrol. At erhvervelsen af en aktiepost gav faktisk kontrol medfører, som det også fremgår ovenfor, og hvorom der er enighed mellem parterne, ikke tilbudspligt. Selv hvis det blev lagt til grund, at aftalen mellem sælger og erhverver var udformet med henblik på at undgå tilbudspligt, var det Fondsrådets vurdering, at 31, stk. 1, ikke fandt anvendelse, idet bestemmelsens specielle udformning og dens forarbejder ikke giver grundlag for en udvidende fortolkning. Fondsrådets afgørelse Sammenfattende fandt Fondsrådet således ikke grundlag for at pålægge erhverver at afgive købstilbud over for selskabets øvrige aktionærer, jf. 31 i lov om værdipapirhandel m.v. Fondsrådet kunne derfor tilslutte sig den af Københavns Fondsbørs A/S tidligere trufne afgørelse. Afgørelsen kunne i henhold til lov om værdipapirhandel m.v. 88, stk. 3, ved sagsanlæg indbringes for domstolene senest 8 uger efter, at afgørelsen var meddelt, men dette skete ikke. Ovennævnte sag foranledigede, at emnet om tilbudspligt blev taget op til generel debat. Denne mundede ud i en ændring af 31 i lov nr. 250 af 27. april 1999, således at erhvervelse af faktisk kontrol over et selskab nu afstedkommer tilbudspligt, hvis erhververen kommer til at besidde mindst en trediedel af stemmerettighederne. Lov om værdipapirhandel m.v. 40 og 42 På forespørgsel om det ville være muligt at acceptere optagelse af unoterede aktier udstedt af et børsnoteret selskab til handel på en autoriseret markedsplads, udtalte Fondsrådet: Det fremgår af lov om værdipapirhandel m.v. 40, stk. 1, og 42, stk. 4, at der ved virksomhed som autoriseret markedsplads forstås regelmæssig omsætning af værdipapirer, som ikke er noterede på en fondsbørs (unoterede), og at handelen med et unoteret værdipapir skal ophøre senest samtidig med, at værdipapiret optages til notering. Af lovbemærkningerne til 40 fremgår, at det er vigtigt, at den autoriserede markedsplads er adskilt fra fondsbørsen, så det tydeligt fremgår, at der gælder andre regler for denne handel. Det fremgår endvidere, at der ved unoterede værdipapirer forstås værdipapirer, der ikke er optaget til notering på en dansk eller udenlandsk fondsbørs. Af lovbemærkningerne til 42 fremgår, at såfremt et værdipapir er optaget til notering på en fondsbørs, kan værdipapiret ikke længere handles på en autoriseret markedsplads.

13 Det fremgår således, at lovgivningen ikke muliggør parallelnotering på en autoriseret markedsplads og en fondsbørs af et værdipapir. En konstruktion, hvorefter et selskab, ud over at udstede aktier i en aktieklasse, som er optaget til notering på en fondsbørs, ønsker at udstede en anden aktieklasse med de samme rettigheder m.v., men alene med den forskel, at denne aktieklasse ikke skal være optaget til notering på en fondsbørs, men skal være en unoteret aktie med de lovgivningsmæssige rettigheder og begrænsninger, som unoterede aktier har, herunder de skattemæssige, men også muligheden for omsætning på en autoriseret markedsplads, er derfor ikke mulig. Fondsrådet er derimod principielt enig i, at lov om værdipapirhandel m.v. 40 og 42, stk. 4, ikke udelukker en konstruktion, hvor der er tale om to forskellige aktieklasser med klart konstaterbare forskellige karakteristika, f.eks. med hensyn til udbyttebetaling, stykstørrelse, stemmevægte e.l. En forskel alene med hensyn til eksempelvis ISIN-numre er efter Fondsrådets opfattelse ikke klar nok. I Fondsrådets vurdering heraf indgår en sproglig forståelse af lov om værdipapirhandel m.v. 40 og 42, stk. 4, de i lovens forarbejder angivne intentioner med loven og de anførte bestemmelser samt muligheden for omgåelse heraf. For at en konstruktion som den nævnte er mulig, er det en betingelse, at muligheden fremgår af formålsbestemmelse m.v. for en autoriseret markedsplads, jf. lov om værdipapirhandel m.v. 40, stk. 3. Lov om værdipapirhandel m.v., kapitel 12/bekendtgørelse nr. 229 af 20. april 1998 om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Fondsrådet blev af et pengeinstitut forespurgt, om nogle påtænkte udbudte andele var omfattet af kapitel 12 i lov om værdipapirhandel m.v., og om et prospekt dermed var omfattet af bekendtgørelse nr. 229 af 20. april 1998 om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer. Det fremgik bl.a. af pengeinstituttets vedtægter, at formålet er at drive pengeinstitutvirksomhed, og at pengeinstituttet under udøvelse af sin virksomhed særligt skal arbejde med at yde og formidle lån til frie almennyttige initiativer. Grundlaget for pengeinstituttets virksomhed er gensidig hjælp og ikke økonomisk vinding. Endvidere fremgik af vedtægterne, at der findes to typer andele, A- og B-andele. Nytegning af andelskapital finder sted løbende, og enhver indskyder og låntager og i øvrigt enhver, der ser noget berettiget i pengeinstituttets arbejde og formål, kan tegne andele. Andelshaverne hæfter kun med den tegnede andelskapital. I henhold til vedtægterne er andelsbeviserne noteret på navn og kan overdrages ved arv, gave eller salg. Salg sker til den af pengeinstituttet fastsatte kurs, ligesom overdragelsen skal noteres i pengeinstituttet for at være gyldig. Andelsbeviser kan indløses hos pengeinstituttet, såfremt der samtidig udstedes nye andele for mindst samme kursværdi, og er dette ikke muligt, må indløsning afvente tilstrækkelig nyudstedelse. Andelsbeviser giver intet udbytte ud over, hvad der fremgår af den bestemmelse i vedtægterne, der fastsætter kursen for nytegning, overdragelse og indløsning af A- og B-andele. For A-andele sker dette til kurs 100. B-andelenes værdi fastsættes med baggrund i pengeinstituttets resultater. Kursen fastsættes hvert år som forholdet mellem den pålydende B-andelskapital og indestående på den

14 kursreguleringsfond, der modtager B-andelskapitalens del af pengeinstituttets årlige resultat. Kursen fastsættes ved bestyrelsens godkendelse af årsregnskabet. Fondsrådet udtalte, at det påtænkte udbud af de omhandlede andele ikke er omfattet af lov om værdipapirhandel m.v. kapitel 12 og Fondsrådets bekendtgørelse nr. 229 af 20. april 1998 om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer. Fondsrådet lagde i sin vurdering vægt på pengeinstituttets og andelenes karakteristika, samt at det af forarbejderne til lov om værdipapirhandel m.v. 43 fremgår, at: "Efter den gældende udbudsprospektlovs 1, stk. 2, nr. 1, omfatter loven "aktier og andre omsættelige værdipapirer, der kan sidestilles med aktier". Denne bestemmelse har bl.a. under henvisning til lovbemærkningerne til anpartsselskabsloven været fortolket således, at prospektlovens regler om prospekter ved første offentlige udbud af værdipapirer ikke fandt anvendelse på anparter i anpartsselskaber, jf. Erhvervsministeriets Erhvervsankenævns kendelse af 21. juni 1993.". I den nævnte kendelse statuerede Erhvervsankenævnet, at anparter ikke er omfattet af udbudsreglerne på grund af deres særlige egenskaber. Lov om værdipapirhandel m.v., kapitel 12/bekendtgørelse nr. 229 af 20. april 1998 om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer 16 og 17, jf. 18 Et anpartsselskab ønskede at udvide selskabskapitalen i forbindelse med en samtidig omdannelse til aktieselskab. Ejerandelene påtænktes udbudt til en kreds af interesserede investorer på ca. 47. Fondsrådet meddelte på den baggrund, at udbuddet var omfattet af udbudsreglerne i lov om værdipapirhandel m.v. kapitel 12 om pligt til at udarbejde et prospekt m.v., idet: - der er tale om udbud til offentligheden, jf. lov om værdipapirhan- del m.v. 43, stk. 1, og at - der henset til den aktuelle kreds af investorer ikke er tale om udbud til en mindre kreds, der har personlig eller økonomisk til- knytning til udbyder eller udsteder, jf. 2, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 329 af 23. april 1996, nu afløst af bekendtgørelse nr. 229 af 20. april 1998 om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer, og at - den påtænkte omdannelse til aktieselskab er at betragte som en stiftelse af aktieselskabet, jf. lov om anpartsselskaber 66. Anpartsselskabet havde udbudt værdipapirerne, uden at et prospekt forinden var indsendt til Fondsrådet og registreret og offentliggjort i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens regi. På denne baggrund meddelt Fondsrådet, at der forelå overtrædelse af pligten i henhold til lov om værdipapirhandel m.v. kapitel 12 til at udarbejde et prospekt m.v., og at Fondsrådet havde anmodet politiet om at indlede politimæssig efterforskning af, om der forelå overtrædelse af bekendtgørelse nr. 229 af 20. april 1998 om prospekter ved første offenlige udbud af visse værdipapirer, 16 og 17, jf. 18. Ovennævnte afgørelse er omtalt i Fondsrådets beretning for Erhvervsankenævnet har i 1999 stadfæstet Fondsrådets afgørelse og udtalt: "Udbudsbekendtgørelsens 2, nr. 2, om undtagelse fra pligten til at offentliggøre et prospekt må fortolkes i overensstemmelse med den tilsvarende bestemmelse i art. 2, nr. 1, litra b, i direktiv 89/298/E F om udbudsprospekter, hvorefter undtagelsen omfatter "en snæver kreds af personer" (i den engelske udgave: "a restricted circle of persons"). Ifølge klagerens oplysninger har aktierne været udbudt til en blandet kreds bestående af tidligere

15 ejere, bestyrelsesmedlemmer, sponsorer, ansatte og medlemmer af en tilknyttet erhvervsklub. Ankenævnet tiltræder, at der for en sådan kreds, hvori ikke alle har en særligt kvalificeret/snæver tilknytning til udbyderen eller det selskab, hvori aktierne udbydes, må gælde en kvantitativ begrænsning på fysiske og/eller juridiske personer. Ankenævnet stadfæster derfor Fondsrådets afgørelse.". Lov om værdipapirhandel m.v., kapitel 12/bekendtgørelse nr. 229 af 20. april 1998 om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer 16 og 17, jf. 18 Et selskab under stiftelse indsendte til Fondrådet et prospekt med henvisning til 16 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 229 af 20. april 1998 om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer, med henblik på godkendelse og efterfølgende registrering i og offentliggørelse af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Af prospektet fremgik, at selskabet "har valgt at offentliggøre prospektet, herunder budgetterne, forinden det er godkendt hos Fondsrådet og registeret i og offentliggjort af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.", og at "Dette er i strid med Fondsrådets bekendtgørelse nr. 229 af 20. april 1998, hvorfor selskabet kan ifalde bødeansvar", samt at "Bortset herfra er det vor opfattelse, at prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med ovennævnte bekendtgørelses krav til prospektudarbejdelse". Tegningsperioden i prospektet løb fra samme dag som Fondsrådet modtog prospektet. På denne baggrund meddelte Fondsrådet, at der forelå en overtrædelse af kapitel 12 i lov om værdipapirhandel m.v. ved til offentligheden at have udbudt aktier før prospektet var indsendt til Fondsrådet og registeret i og offentliggjort af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Fondsrådet anmodede politiet om at indlede politimæssig efterforskning af, om der forelå overtrædelse af bekendtgørelse nr. 229 af 20. april 1998 om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer 16 og 17, jf. 18. Selskabet vedtog efterfølgende et bødeforlæg på kr. Lov om værdipapirhandel m.v., kapitel 12/bekendtgørelse nr. 229 af 20. april 1998 om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer 16 og 17, jf. 18 Fondsrådet har afgjort to sager om pligten til at udarbejde prospekt i henhold til kapitel 12 i lov om værdipapirhandel m.v. og bekendtgørelse nr. 229 af 20. april 1998 om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer. I begge sager var der sket offentligt udbud af aktier til henholdsvis 25 personer og 830 personer, uden at der forinden var udarbejdet prospekt i henhold til de ovennævnte regler, som var indsendt til Fondsrådet og offentliggjort af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Fondsrådet meddelte i begge sager, at der var sket overtrædelse af kapitel 12 i lov om værdipapirhandel m.v., ved at der til offentligheden var sket udbud af aktier, før der var indsendt prospekt til Fondsrådet og sket offentliggørelse heraf af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Endvidere anmodede Fondsrådet i de to sager politiet om at indlede politimæssig efterforskning af, om der forelå overtrædelse af bekendtgørelse nr. 229 af 20. april 1998 om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer 16 og 17, jf. 18. I den ene sag har politiet meddelt en advarsel til direktøren og bestyrelsesformanden i selskabet, der udbød aktierne. Den anden sag verserer stadig.

16 2.4 Internationale forhold Finanstilsynet varetager det internationale samarbejde inden for Fondsrådets arbejdsområde. I det forløbne år har Finanstilsynet deltaget i drøftelser i FESCO (The Forum of European Securities Commissions) om ændrede krav til indholdet i prospekter for udstedelse af værdipapirer, der noteres på fondsbørser, regulering af alternative handelssystemer og kortlægning og vurdering af handelskutymer i forbindelse med udstedelse af værdipapirer - primært aktier. Disse temaer vil fortsat drøftes i det kommende år. Anneks ANNEKS A Fondsrådets bekendtgørelser m.v. - Fondsrådets bekendtgørelse nr. 229 af 20. april 1998 (tidligere be- kendtgørelse nr. 329 af 23. april 1996 og bekendtgørelse nr. 782 af 27. august 1996) om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer. - Fondsrådets bekendtgørelse nr. 330 af 23. april 1996 om kravene til det prospekt, der skal offentliggøres, inden værdipapirer kan optages til notering på en fondsbørs. - Fondsrådets bekendtgørelse nr. 331 af 23. april 1996 om betingelserne for optagelse til notering af værdipapirer på en fondsbørs. - Fondsrådets bekendtgørelse nr. 429 af 8. juni 1999 (tidligere bekendtgørelse nr. 332 af 23. april 1996, bekendtgørelse nr. 783 af 27. august 1996 og bekendtgørelse nr. 238 af 20. april 1998) om indberetning af handler med værdipapirer, der er noteret på en fondsbørs m.v. - Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 (tidligere bekendtgørelse nr. 333 af 23. april 1996 om aktionærers oplysningsforpligtelser samt om tilbudspligt, når en aktionær erhverver flertallet af stemmerettighederne eller bestemmende indflydelse i et børsnoteret selskab) om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om ationærers oplysningsforpligtelser. - Fondsrådets bekendtgørelse nr. 833 af 23. oktober 1997 (tidligere bekendtgørelse nr. 254 af 28. marts 1996) om forretningsorden for Fondsrådet. 0 I medfør af lov om værdipapirhandel m.v. har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsat bekendtgørelse nr. 328 af 22. april 1996 om opgørelse af, meddelelse om og offentliggørelse af betydelige andele i selskaber, der har aktier optaget til notering på en fondsbørs. ANNEKS B Prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer forelagt Fondsrådet 1998: Bridge Ventures Fund II A/S Residence en France Partnerselskab Saga Petroleum ASA Refshaleøens Ejendomsselskab A/S

17 1999: K/S Super Spar A/S Bil-Info A/S Ølstykke Fodbold A/S Rungsted Cobras A/S A/S Generationsskifte-Invest Bjerringbro FH Elite A/S Viborg F.F.Prof. Fodbold A/S Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbold A/S Viborg Håndbold Klub A/S Skjern Håndbold A/S Haderslev FK Elite A/S Ikast-Bording Elite Håndbold A/S Davidsen Partnere A/S Plan-Pareto A/S Randers Freja FC Professionel A/S Farum Boldklub A/S (2 stk.) Copenhagen Investor A/S Præstø & Co. A/S P/F Atlantic Petroleum NOVI A/S Blue Fox-Herning A/S Dansk Skovselskab A/S (2 stk.) Contents Foreword 1. Tasks of the Danish Securities Council 1.1 Introduction 1.2 Tasks and objectives of the Danish Securities Council Market supervision Regulatory authority Notification authority Ruling authority Board of Appeal Opinions 1.3 Members of the Danish Securities Council 1.4 Secretariat 2. The activities of the Danish Securities Council in Regulatory activities 2.2 Market supervision, topics addressed, etc. 2.3 Leading cases. 2.4 International ANNEX Annex A Executive orders issued by the Danish Securities Council Annex B

18 Prospectuses regarding the first public offer of certain securities submitted to the Danish Securities Council Foreword The end of 1999 marked the end of the first four-year period of appointment for the members of the Danish Securities Council. In 1999, the Danish Securities Council continued work on reissuing the Executive Orders which were issued when the Council was set up in 1996, and work continued on the basic framework for the Danish securities market. Within the securities-market area, 1999 saw the introduction of the electronic trading system at the Copenhagen Stock Exchange, new obligations to disclose information for issuers of listed securities, and the Danish Securities Council Executive Order on obligations to submit offers and voluntary take-over bids. The Danish Securities Council discussions regarding transparency and other fundamental principles within the securities market have also continued in Moreover, the Council has been involved in a series of specific matters, which are described in more detail in this Report. The Danish Securities Council will continue to work for expedient and well functioning development within the securities market, particularly in light of developments at European level. This Annual Report for 1999 covers the period 1 April to 31 December The activities of the Council from 1 January to 31 March 1999 are included in the Annual Report for The Danish Securities Council, June 2000 Erik Hoffmeyer Chairman of the Danish Securities Council CHAPTER 1 Tasks of the Danish Securities Council 1.1 Introduction The Danish Securities Council was set up pursuant to Act No of 20 December 1995 on Securities Trading, etc. and subsequent amendments, cf. Consolidated Act No. 591 of 13 July 1999 on Securities Trading, etc. The activities of the Danish Securities Council have been more closely defined in Executive Order No. 833 of 23 October 1997 on the Rules of Procedure of the Danish Securities Council. Pursuant to section 83 (5) of the Consolidated Act, the rules of procedure have been approved by the Danish Minister for Economic Affairs.

19 1.2 Tasks and objectives of the Danish Securities Council Pursuant to section 83 of the Danish Securities Trading, etc. Act, the overall objective of the Danish Securities Council is to be instrumental in promoting an effective and well-ordered Danish securities market which performs in an efficient, transparent and competitive manner which renders it attractive to issuers, investors and securities dealers and which complies with international standards Market supervision Through its supervision of the market, the Danish Securities Council is to promote and facilitate fair pricing of Danish listed securities. The objective is to ensure efficient and effective financing opportunities for Danish issuers of securities and to create the best possible security and transparency for investors. The Danish Securities Council carried out supervision of the market in close and regular collaboration and interaction with stakeholders and players on the securities market Regulatory authority The Danish Securities Trading, etc. Act stipulates that the Danish Securities Council lay down specific rules governing the following: Admission of securities to listing or trading on a stock exchange. Prospectus contents. Exemption from the obligation to draw up a prospectus. Publication of prospectuses and material concerning offers. Delisting and suspension of securities from listing. Issuers and shareholders obligations to disclose information. Obligation to submit offers regarding transfers of shareholdings which constitute a controlling influence in listed companies. Contents and publication of documents regarding offers. Reporting of transactions in (agreements concerning transfer of) listed securities. The contents etc. of offer prospectuses and payment of fees for prospectus administration. Moreover, the Danish Securities Council may lay down rules governing: Inclusion of other instruments and contracts in the scope of the Act. Exemption of specific instruments from the Act. Good securities trading practices. Extension of the obligation to submit notification to include unlisted securities other than those traded in an authorised market place, or other than those traded by securities dealers. Exemption from the obligation to draw up an offer prospectus for securities which are not to be admitted to listing on a stock exchange. The obligation of management in listed companies to account for and explain the contents of offers in connection with transfers of shares. Specific contents of offer materials. Operation of markets for listed money-market related securities by money-market brokers. The Executive Orders issued by the Danish Securities Council are listed in Annex A. More detailed descriptions of the background etc. of these Executive Orders can be found in the 1996 report of the Danish Securities Council.2

FONDSRÅDET. Beretning fra Fondsrådet

FONDSRÅDET. Beretning fra Fondsrådet FONDSRÅDET Beretning fra Fondsrådet 2000 Fondsrådet København, juni 2001 ISBN 87-7011-227-4 ISSN 1397-4572 Fondsrådets årsberetninger findes også på Finanstilsynets hjemmeside http://www.ftnet.dk ISBN

Læs mere

Børsnoterede selskaber

Børsnoterede selskaber Børsnoterede selskaber Oplysningspligt, navneaktier, nominee-ordningen, kontrol Betænkning afgivet af Børsudvalget Betænkning nr. 1230 Industriministeriet februar 1992 Tryk: Schultz Grafisk A/S Industriministeriet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Ekspertundersøgelse vedrørende åbenhed om aktiebesiddelser

Ekspertundersøgelse vedrørende åbenhed om aktiebesiddelser Ekspertundersøgelse vedrørende åbenhed om aktiebesiddelser udarbejdet af Professor, lic. jur. Nis Jul Clausen, LL.M. Erhvervsjura, Syddansk Universitet, Odense Professor Karsten Engsig Sørensen, Ph.D.,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2012 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2012. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2000

Afgørelser og Udtalelser 2000 Afgørelser og Udtalelser 2000 C Afgørelser og Udtalelser 2000 Indholdsfortegnelse 1. Oplysningsforpligtelser 3 1.1. Overtrædelse af værdipapirhandelslovens 27, stk. 1 offentlig påtale fra Fondsbørsen selskabet

Læs mere

Såvel [I] som Bryde Gruppen ApS er den 27. november 2008 taget under konkursbehandling.

Såvel [I] som Bryde Gruppen ApS er den 27. november 2008 taget under konkursbehandling. Advokatfirmaet NORDIA 2. december 2008 Stockholmsgade 41 2100 København Ø Ref. cs Att. Advokat Henrik Sjørslev J.nr. 6376-0125 Kromann Reumert Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Att. Advokat Søren Aamann

Læs mere

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt.

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. september 2008 (J.nr. 2007-0012183).

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2001 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2001. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2008 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2008. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 986. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om værdipapirhandel m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør

Læs mere

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning.

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning. NOTAT 25. februar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber,

Læs mere

Betænkning om insiderhandel

Betænkning om insiderhandel , Betænkning om insiderhandel Betænkning nr. 1521 Juli 2010 Betænkning om insiderhandel Publikationen kan hentes på Finanstilsynets hjemmeside: www.finanstilsynet.dk ISBN elektronisk udgave: 978-87-7862-138-2

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2007 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2007. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Hedgeforeninger og beskatning af hedgebaseret investeringsaktivitet

Hedgeforeninger og beskatning af hedgebaseret investeringsaktivitet Hedgeforeninger og beskatning af hedgebaseret investeringsaktivitet Af partner Erik Banner-Voigt, Deloitte, advokat Dan Moalem, adv.fm. Ulrich Hejle, begge Advokatfirma DLA Nordic og adv.fm. Kim Høibye,

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2004

Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 DK-1007 København K Tlf. +45 33 93 33 66 Fax +45 33 12 86 13 cse@cse.dk www.cse.dk 04 Forord Afgørelser og Udtalelser 2004

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

GRANSKNINGSBERETNING. - vedrørende visse forhold i ebh-fonden

GRANSKNINGSBERETNING. - vedrørende visse forhold i ebh-fonden GRANSKNINGSBERETNING - vedrørende visse forhold i ebh-fonden Advokat Carsten Fode Århus den 16. oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1. GRANSKNINGSTEMA... 3 2. GRANSKNINGENS FORLØB... 4 3. ANTAGET

Læs mere

Forenkling og fremtidstilpasning af selskabslovene

Forenkling og fremtidstilpasning af selskabslovene Forenkling og fremtidstilpasning af selskabslovene Betænkning nr. 1229 Industriministeriets Selskabsretspanel, februar 1992 Tryk: Schultz Grafisk A/S Industriministeriet København, februar 1992 ISBN: 87-503-9458-4

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

Børsmæglerforeningen ÅRSBERETNING

Børsmæglerforeningen ÅRSBERETNING Børsmæglerforeningen ÅRSBERETNING 1999 2 Udgiver: Børsmæglerforeningen Layout: Finansrådet Tryk: Schultz Grafisk (omslag) / Finansrådet ISSN 1399-2376 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 Formandens forord 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel 4. Kapitel 1. Kapitel 5. Kapitel 2. Kapitel 6. Kapitel 3. Kapitel 7. Formandens forord... 4

Indholdsfortegnelse. Kapitel 4. Kapitel 1. Kapitel 5. Kapitel 2. Kapitel 6. Kapitel 3. Kapitel 7. Formandens forord... 4 Indholdsfortegnelse Formandens forord... 4 3.5. Aktivitetsstigning forventes... 14 Kapitel 1 Initiativer på værdipapirmarkederne og i NOREX Alliancen... 5 1.1. Udviklingen i NOREX Alliancen... 5 1.2. Ny

Læs mere