Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR"

Transkript

1 Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR 1

2 Indhold Velkommen 3 Generelle aftalevilkår for ekstra kanaler og Stofa SmartTv 3 Velkommen til Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler! Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din aftale om Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler. Aftalevilkårene er sammen med de gældende priser på Stofa.dk og ordrebekræftelsen grundlaget for aftalen mellem dig og Stofa. Rigtig god fornøjelse! Særlige aftalevilkår for Stofa SmartTv ved leje af Stofa boks 14 Kontaktinformation 16 Generelle aftalevilkår for SmartTv og ekstra kanaler via kabel-tv 1. Generelt 1.1. Nærværende betingelser er gældende for modtagelse af Stofa SmartTv og ekstra kanaler, som Stofa distribuerer samt for brug af dekodere, herunder Stofa boks, SmartTv modul eller Stofa kortlæser Aftalen indgås mellem abonnenten og Stofa A/S CVR: Parterne er berettiget og forpligtet efter aftalen. Det er således abonnenten, der hæfter for betaling af de ydelser, der leveres iht. aftalen. Det gælder også, hvis abonnenten overlader brugen af tjenesten til en anden bruger Tilslutningen til tjenesten er personlig for abonnenten og dennes husstand og kan ikke overdrages til tredjemand, ligesom abonnenten ikke må give andre adgang til at benytte tjenesten. Stofa kort og Stofa boks må ikke bruges uden for abonnentens husstand. Overdragelse af en aftale kan først finde sted efter Stofas forudgående accept Abonnenten opnår ingen rettigheder over ophavsretligt beskyttede værker, IPadresse, tekniske løsninger, anlægget, tilslutninger, det af Stofa leverede udstyr eller andet, med mindre dette positivt fremgår af nærværende aftalevilkår. Stofa boksen er kundens ejendom, med mindre boksen er lejet af Stofa. Se afsnit om lejeboks. 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR 3

3 2. Abonnement vedrørende programlevering 2.1. Det påhviler abonnenten for egen regning og risiko at etablere de nødvendige installationer, herunder antenneforhold, for at kunne gøre brug af tjenesten For at abonnenten kan modtage Stofa SmartTv og ekstra kanaler, er det en forudsætning, at abonnenten har en kabel-tv pakke hos en antenneforening, der tilbyder Stofa SmartTv og ekstra kanaler ved hjælp af en af følgende løsninger: Løsninger for ekstra kanaler A. En digitalboks af fabrikatet Force til almindelige digitale tv-signaler (stan - dard definition SDTV) DVB- C. Force dekoderen kan ikke anvendes til HD eller interaktive tjenester. B. En digitalboks af fabrikatet Samsung til både de almindelige digitale tvsignaler og HD tv- signaler (high definition, HDTV) DVB- C. Samsung dekoderen kan ikke anvendes til interaktive tjenester. C. En digitalboks af fabrikatet Motorola til både de almindelige digitale tvsignaler (SDTV) og HD tv-signaler (HDTV) og som kan håndtere såvel DVB-C og IP. D. Til hver type digitalboks hører et Stofa kort, der passer specifikt hver enkelt type boks. E. Der skal gøres opmærksom på, at der i visse områder/antenneforeninger i Stofas forsyningsområde er kapacitetsbegrænsninger i anlæggene, som gør, at der i forbindelse med leverance af ekstra kanaler ikke vil være mulighed for at tilbyde hele bruttoudbuddet af tjenester. På er det muligt at få et overblik over, hvilke tjenester der udbydes i de respektive antenneforeninger i Stofas forsyningsområde. Stofa SmartTv løsninger A. Et SmartTv modul af mærket Irdeto der giver adgang til både almindelige digitale tv-signaler (SDTV) og HD tv-signaler (HDTV), og som kan håndtere DVB-C, MPEG4 og IP. Giver desuden adgang til en række interaktive tjenester som f.eks. spole, pause, leje film og arkiv. B. En digitalboks af mærket Motorola og et Stofa kort der giver adgang til både de almindelige digitale tv-signaler (SDTV) og HD tv-signaler C. (HDTV), og som kan håndtere DVB-C, MPEG4 og IP. Giver desuden adgang til en række interaktive tjenester som f.eks. spole, pause, programguide, leje film og arkiv. D. En digitalboks med harddisk af mærket Motorola og Stofa kort der giver adgang til både de almindelige digitale tv-signaler (SDTV) og HD tvsignaler (HDTV), og som kan håndtere DVB-C, MPEG4 og IP. Boksen giver desuden adgang til en række interaktive tjenester som f.eks. spole, pause, programguide, leje film og arkiv. Harddisken giver dig mulighed for at optage både analoge og digitale tv-signaler. E. Alle Stofa SmartTV tjenester kræver, at løsningen har forbindelse til internettet. Stofa SmartTv modulet kræver, at dit tv er kompatibelt med CI+, se evt. i tv ets brugsvejledning Abonnenten må kun anvende Stofa kortet og den software, der anvises af Stofa Abonnenten må ikke på egen foranledning ændre eller opgradere software. Abonnenten accepterer, at Stofa har retten til løbende at foretage den nødvendige opgradering af den software, der er nødvendig for modtagelse af Stofa SmartTv ekstra kanaler. Softwaren sendes til abonnentens Stofa boks eller SmartTv modul via kabelnettet eller bredbåndsnettet Hvis der opstår fejl i forbindelse med opgradering af software, kan abonnenten få foretaget en opgradering hos Stofa. Abonnenten skal i den forbindelse med bringe sin Stofa boks og sit Stofa kort eller sit Stofa SmartTv modul. Abonnenten opkræves i den forbindelse ikke et yderligere vederlag herfor. Hvis abonnenten ønsker, at Stofa foretager opgraderingen på abonnentens adresse, opkræves abonnenten betaling herfor Abonnementet giver abonnenten ret til at modtage de med Stofa aftalte kodede digitale kanaler på den adresse, der er angivet på abonnementsaftalen. Stofa kort og/eller Stofa bokse må ikke tilsluttes tv-modtager, videobåndoptager m.v. uden for den af abonnementsaftalen omfattede adresse. Offentlig fremførelse eller erhvervsmæssig udnyttelse af de leverede kanaler, Stofa boks samt Stofa kort er ikke tilladt Stofa kan ændre de digitale tv-pakkers sammensætning og antallet af kanaler. Dette sker normalt med 1 måneds varsel via Stofas hjemmeside. Stofa er dog berettiget til straks at foretage en sådan ændring uden varsel, hvis ændringen 4 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR 5

4 skyldes forhold, der ligger uden for Stofas kontrol. Sådanne ændringer, der ikke kræver varsel, kan ikke begrunde en opsigelse fra abonnenten. Stofa informerer om ændringer af tv-pakkers sammensætning og antallet af kanaler samt ændringens årsag via Stofas hjemmeside. Såfremt Stofa varsler af ændringer i de digitale tv-pakker, som kunden har tegnet abonnement på, pga. forhold der ligger inden for Stofas kontrol, kan kunden opsige aftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på 14 dage, uanset en eventuel bindingsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der er til gunst for kunden, kan dog ikke begrunde sådan opsigelse. Hvis der er ændringer i de digitale tv-pakker, som kunden har tegnet abonnement på, og det sker pga. forhold, der ligger inden for Stofas kontrol, og såfremt de gennemføres straks og uden forudgående varsling, kan kunden opsige aftalen til udgangen af måneden, uanset en eventuel bindingsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der er til gunst for kunden, kan dog ikke begrunde sådan opsigelse. Stofa kan endvidere ændre i skærmdesignet, i rækkefølgen af de enkelte tvprogrammer, og i kortere perioder udsende de kanaler, som er omfattet af aftalen, ukodet, således at disse tillige vil kunne modtages af ikke-abonnenter, uden det giver abonnenten ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende herunder til at kræve abonnementsaftalen reduceret eller tilbagebetalt. Pkt. 4.9 om varsling af ændringer finder endvidere anvendelse Som Video on demand (VOD), Subscription video on demand (SVOD) og pay-perview (PPV) tjenester anses de tjenester, der i SmartTvs elektroniske menu præsenteres som sådan (f.eks. Lej Film, FilmPakker ). SmartTvs Shop menu indeholder oplysning om de PPV-tjenester, der kan bestilles, samt om prisen for hver enkelt tjeneste. Bestilling af VOD, SVOD og PPV-tjenester sker via SmartTv. Visse tjenester kan bestilles via Abonnenten kan fortryde bestillingen af PPV-tjenester, indtil 24 timer før udsendelsen af tjenesten påbegyndes. Ved brug af PPV-tjenesten accepterer abonnenten derfor, at den normale 14 dages fortrydelsesret bortfalder, når udsendelsen af tjenesten påbegyndes. Ved VOD sker udsendelsen af tjenesten umiddelbart efter, bestillingen er afsluttet. Ved brug af VOD accepterer abonnenten derfor, at den normale 14 dages fortrydelsesret bortfalder. Ved SVOD har abonnenten 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten bortfalder ved ibrugtagning af tjenesten se endvidere pkt Det er valgfrit, om abonnenten vil tilkoble en pinkode eller ej. Abonnenten hæfter dog under alle omstændigheder med op til kr. for andres uberettigede bestillinger af VOD, SVOD og PPV-tjenester. Hvis abonnenten glemmer pinkoden, eller pinkoden uberettiget kommer til tredjemands kendskab, skal abonnenten rette henvendelse til Stofa herom. Stofa kan opkræve gebyr for udsendelse af ny pinkode. Stofa opbevarer oplysninger om, hvilke VOD, SVOD og PPV-tjenester, abonnenten aftager med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af VOD, SVOD og PPV-tjenester. Oplysningerne kan i øvrigt anvendes af Stofa til egne markedsundersøgelser og markedsføring i overensstemmelse med lovgivningen herom. Stofa kan fastsætte et maksimum for bestilling af VOD, SVOD og PPV-tjenester og/ eller stille krav om forudbetaling. Betaling for VOD og PPV-tjenester opkræves månedsvis Abonnementsaftalen kan alene indgås med Stofa eller en af selskabet godkendt forhandler til en af selskabet fastsat pris Stofa er ikke ansvarlig for indholdet af de af selskabet administrerede kanaler Abonnenten giver samtykke til, at Stofa kan videregive registrerede oplysninger om abonnenten til programudbydere mv. til brug for markedsføring af programmer og beslægtede tjenester. De oplysninger, der kan videregives er: Navn, adresse, telefonnummer og adresse. Stofa forpligter sig i den forbindelse til at overholde gældende dansk lovgivning om behandling af personoplysninger. Oplysninger behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik Abonnenten må ikke videredistribuere eller på anden måde gøre det optagede 6 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR 7

5 indhold optaget via Stofa SmartTv og ekstra kanaler tilgængeligt for andre adresser end installationsadressen. Abonnenten må heller ikke foretage offentlig visning, intern videredistribution eller anvendelse i virksomheder eller erhvervsmæssig udnyttelse af det Kunden må kun anvende Stofa kortet og den software, der findes på kortet, efter dets formål. Efter dansk lovgivning er det strafbart at fremstille, importere, omsætte, besidde eller ændre dekodere eller andet dekodningsudstyr (herunder programkort) med det formål at give uautoriseret adgang til indholdet af en kodet radio- eller tv-udsendelse. Overtrædelser, der kommer til Stofas kendskab, vil blive anmeldt til politiet med henblik på retsforfølgelse. Kunden bærer risikoen for Stofa kort, herunder risikoen for tyveri, brand eller andre skader. I tilfælde af tyveri af Stofa kort skal kunden omgående melde dette til Stofa med henblik på afbrydelse af tjenesten (spærring af kortet). 3. Aftalens løbetid og ophør 3.1. Abonnementsaftalen indgås skriftligt. Programleveringsafgift og betaling for tjenester betales fra dagen for levering af kanaler og tjenester. Abonnementsperioden begynder herefter, og medmindre andet fremgår af særlig aftale mellem abonnenten og Stofa, kan aftalen til enhver tid, dog senest sidste dag i måneden, opsiges af abonnenten med en måneds skriftlig varsel med virkning fra udgangen af efterfølgende måned jf. pkt Opsigelsesvarslet er en måneds skriftlig varsel med virkning fra udgangen af efterfølgende måned Stofa er berettiget til på et hvilket som helst tidspunkt at opsige abonnementet med en måneds varsel til udløbet af en betalingsperiode. Hver af parterne kan bringe abonnementet til ophør uden varsel, såfremt udsendelse er ophørt i mere end 28 på hinanden følgende dage. I så fald betaler abonnenten kun for tiden frem til udsendelses ophør Abonnementer kan ikke stilles i bero i kortere eller længere perioder Abonnenten er berettiget til at fortryde aftalen under de omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftaleloven. Fortrydelse skal ske ved afsendelse af meddelelse herom til Stofa senest 14 dage efter modtagelsen af kontrakten. Fortrydelsesret - ten gælder dog ikke, hvis kunden har taget tjenesten i brug. 4. Abonnement og programleveringsafgift 4.1. Fra og med tidspunktet for indgåelsen af abonnementsaftalen opkræver Stofa et løbende abonnement jf. den til enhver tid gældende prisliste, som fremgår på Beløbet opkræves kvartalvis forud. Størrelsen på abonnementet fastsættes til enhver tid af Stofa. Det forudbetalte abonnement refunderes forholdsmæssigt ved evt. ophør af abonnementsaftalen i en periode. Hvis et Stofa kort går tabt i abonnementsperioden eller hvis abonnenten ønsker et ekstra Stofa kort, er abonnenten forpligtet til for egen regning at købe dette kort. Der kan mod betaling bestilles op til 4 ekstra Stofa kort med henblik på anvendelse af abonnementet på flere tv-apparater. Det er en forudsætning for brug af det Stofa kort, at der findes en digitalmodtager pr. kort. Prisen for Stofa kort fastsættes til enhver tid af Stofa. Der henvises i den forbindelse til den til enhver tid gældende prisliste på Ved opsigelse kan betaling for Stofa kort ikke kræves forholdsmæssigt refunderet Det er muligt at tilslutte flere Stofa bokse inden for husstanden inden for abonnementsaftalen. Det er dog et krav, at abonnenten anskaffer yderligere Stofa bokse og tilhørende Stofa kort, og at Stofa boksene forbindes via en fælles IP-strøm. Der tages i den forbindelse forbehold for, at visse programleverandører ønsker at opkræve et tillæg til den ordinære programpakkebetaling, såfremt abonnenten ønsker at benytte en sådan tjeneste Ud over det kvartalsmæssige abonnement opkræves der en månedlig programleveringsafgift, der beregnes fra dagen for abonnementsaftalens indgåelse. Programleveringsafgiften erlægges månedsvis forud den første hverdag i hver måned Alle indbetalinger skal af abonnenten foretages rettidigt, også selvom abonnenten ikke har modtaget giroindbetalingskort. Stofa kan kræve erlagt et ekstra gebyr, hvis abonnenten ikke er tilmeldt Betalingsservice Ved en sen betaling eller udeblivelse med betaling kan Stofa udsende en rykkerskrivelse med angivelse af, at programforsyningen vil blive afbrudt, såfremt betaling ikke finder sted inden en angiven frist. Hvis betaling ikke sker inden for den fornyede frist, afbryder Stofa uden varsel programforsyningen. 8 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR 9

6 Ved forsinket betaling af ethvert beløb, er Stofa berettiget til at opkræve morarenter efter Rentelovens regler. Stofa er endvidere ved udsendelse af rykkerskrivelser berettiget til at opkræve et gebyr For genåbning af kort er Stofa berettiget til at opkræve et gebyr Stofa kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt foretage en kreditvurdering af kunden og kan til brug herfor indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. Hvis Stofa ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt finder begrundet anledning til at antage, at abonnen - tens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, er Stofa berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse Såfremt der sker stigninger i offentlige afgifter, er Stofa berettiget til med omgående virkning at forhøje såvel programleveringsafgift og/eller abonnement Stofa kan ændre disse vilkår, supplerende tjenestespecifikke abonnementsvilkår, særskilte tillægsvilkår samt abonnementsafgifter, forbrugsafgifter og gebyrer, jf. pkt. 11, med et varsel på mindst 1 måned. Ændringerne varsles ved annoncering i landsdækkende dagblade eller ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse, eventuelt sammen med en regning eller som tekst på betalingsoversigten fra kundens bank eller Nets A/S (tidligere PBS). Væsentlige ændringer varsles dog ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse, eventuelt sammen med en regning eller som tekst på betalingsoversigten fra kundens bank eller PBS. Ændringer, herunder væsentlige ændringer, kan endvidere varsles pr. til kunden, hvis kunden har indgået aftale om e-kommunikation. Ændringer, der ikke er til ugunst for kunden, kan ske uden varsel ved offentliggørelse på Stofas hjemmeside. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden varsel eller offentliggørelse. Ændring af éngangsafgifter, herunder oprettelsesafgifter og flytteafgifter mv. kan ske uden varsel ved indførelse i Stofas prislister. Ved Stofas varsling af ændring af vilkår og priser kan kunden i varslingsperioden opsige aftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 dage, uanset en eventuel bindingsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse I tilfælde af tyveri skal abonnenten uden ophold anmelde dette til politiet samt informere Stofa herom. Kopi af politianmeldelsen skal sendes til Stofa med henblik på afbrydelse af Stofa kortet. 5. Flytning 5.1. Abonnenten er forpligtet til omgående skriftligt at melde flytning til Stofa. Hvis det grundet manglende flyttemeddelelse fra abonnenten bliver nødvendigt at søge korrekt adresse via folkeregistret, opkræves hos abonnenten et gebyr til dækning af omkostningerne hertil. 6. Misligholdelse 6.1. Som væsentlig misligholdelse, der giver Stofa adgang til uden varsel at ophæve abonnementsaftalen og afbryde signalmodtagelsen, anses blandt andet men ikke begrænset til: A. Abonnentens forsinkelse med betaling mere end 14 dage fra forfaldsdatoen. B. Abonnentens vanrøgt og/eller misbrug af et digitalkort. C. Abonnentens misligholdelse af pligter, der i øvrigt påhviler ham ifølge abonnementsbetingelserne I tilfælde af abonnentens misligholdelse kan Stofa foruden et lukkegebyr kræve erstatning for et hvert tab, der påføres selskabet, herunder erstatning for mistet programleveringsafgift mv Stofa afhjælper fejl i egne anlæg og installationer hurtigst muligt. Grænsen for Stofas fejlretningsansvar er det af Stofa etablerede kabelslutningspunkt. Abonnenten skal sikre, at Stofa med henblik på fejlsøgning og fejlretning snarest kan få adgang til egne anlæg og installationer på installationsadressen. 10 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR 11

7 Abonnenten er forpligtiget til i nødvendigt omfang at medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlretning i abonnentens anlæg og installationer på installationsadressen. Hvis der anmeldes fejl i forbindelse med abonnementet og det viser sig, at der ikke er fejl i Stofas net, er abonnenten forpligtiget til at dække Stofas omkostninger. 7. Erstatning 7.1. Stofa er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Stofa eller nogen, som Stofa har ansvaret for med nedenfor anførte begrænsninger: A. Stofa er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af kabel-tv leveringen i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager, medmindre Stofa har forsømt at begrænse ulemperne herved. B. Stofa er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af, at kabel-tv ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende. 8. Force Majeure 8.1. Stofa er ikke ansvarlig for forstyrrelser eller af-brydelse af udsendelser, kanaler eller nedbrud af boksen, hvis dette skyldes forhold uden for Stofas kontrol, herun - der men begrænset til krig, lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, satellitsvigt, ændringer i lovgivningen og anden offentlig regulering, samt strejke og lockout blandt Stofas egne medarbejdere. kan kunden klage til Stofa. Stofa træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. 9.3 I tilfælde af tvist mellem kunden og Stofa om forhold, der vedrører programforsyning Stofa SmartTv og ekstra kanaler, kan Stofas afgørelse indbringes for Forbrugerstyrelsen, Amagerfælledvej 56, 2300 København S, tlf Hvis Forbrugerstyrelsen ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil styrelsen i muligt omfang videresende klagen til den rette myndighed. 9.4 Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole i Danmark efter gældende regler herom Overdragelse af kontrakt Stofa har til enhver tid ret til at overdrage denne kontrakt eller dele heraf til tredjemand. 11. Ved køb af Stofa boks eller SmartTv modul Ved køb af Stofa boks eller SmartTv modul medfølger ikke Stofa kort. Stofa boksen kan lejes hos Stofa eller en af Stofas udvalgte forhandlere Abonnenten kan vælge enten selv at montere Stofa boksen eller få boksen monteret af Stofas tekniker eller af en af Stofa anvist forhandler. Stofa er berettiget til at kræve betaling for montage udført af Stofas teknikere og forhandlere Stjæles eller bortkommer Stofa kort, har abonnenten pligt til straks at anmelde dette til Stofa. Stofa vil da straks lukke for Stofa kortet. 9. Tvister 9.1. Enhver tvist mellem parterne skal forsøges løst i mindelighed. 9.2 I tilfælde af tvist mellem kunden og Stofa om forhold, der udspringer af aftalen, 12. Klageadgang Ved uenighed om aftalens overholdelse og den krævede betaling, kan abonnenten klage til: Reklamationsafdelingen hos Stofa, Uraniavej 6, 8700 Horsens eller 12 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR 13

8 Klagen indgives skriftligt, og Stofa skal senest 14 dage efter klagens modtagelse bekræfte modtagelsen. Stofa træffer afgørelse i klagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, der kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til 6 måneder, før der foreligger en afgørelse. Stofas afgørelse kan indbringes for Forbrugerstyrelsen, Amagerfælledvej 56, 2300 København S, tlf Særlige aftalevilkår for Stofa SmartTv ved leje af Stofa boks Uagtet det anførte i de generelle aftalevilkår for Stofa SmartTv og ekstra kanaler tv gælder nedenstående særlige aftalevilkår for leje af Stofa boks Der betales en månedlig ydelse for leje af Stofa boks, og beløbet opkræves kvartalsvis. Det kan forekomme, at den udleverede boks ikke er ny Ved opsigelse skal udstyret afleveres til Stofa i samme stand som ved modtagelsen bortset fra almindelig slid og ælde. Returneres udstyret ikke vil kunden blive opkrævet for værdien af det ikke afleverede udstyr Kunden er ansvarlig for eventuelle skader påført udstyret. Kunden er endvidere ansvarlig for at kunne fremvise en kvittering for returnering af digitalboksen samt det medfølgende tilbehør, ved afsendelse pr. post. Lejeaftalen fortsætter til digitalboksen er afleveret. Tilbagelevering skal ske efter Stofas anvisning. Gebyrer og priser betales i henhold til den gældende prisliste. 14. REVISION Nærværende abonnementsbetingelser træder i kraft og er gældende indtil nye vilkår meddeles. De til enhver tid gældende abonnementsbetingelser fremgår endvidere af Stofas hjemmeside Udleverede bokse er gennemtestet for alle funktioner. Hvis der opstår fejl i boksen, som skyldes ukorrekt anvendelse, herunder åbning af boksen eller reparation hos en ikke Stofa godkendt reparatør, skal kunden selv bære omkostningerne i forbindelse med eventuel reparation m.m Såfremt der konstateres fejl på den udleverede boks skal dette meddeles til Stofa uden unødigt ophør og senest 4 dage efter at det er konstateret. I modsat fald fortabes retten til godtgørelse af leje for perioden forud for modtagelsen af fejlmeldingen. Aftalevilkår for Stofa SmartTv og ekstra kanaler via kabel-tv (ved leje af Stofa boks) Den digitale boks er Stofas ejendom. Kunden må ikke disponere over (sælge, udleje, pantsætte mv.) Stofas udstyr og må ikke foretage indgreb i dette. Kunden er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler for skader på Stofas udstyr, som kunden, eller nogen som kunden har ansvar for, forvolder. For Stofas udstyr bærer kunden desuden risikoen for tyveri, bortkomst og hændelige skader, f.eks. brandskader, vandskader og direkte lynnedslag. Kunden skal godtgøre Stofas tab i de nævnte tilfælde. 14 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR 15

9 KONTAKTOPLYSNINGER Stofa A/S Uraniavej 6 DK-8700 Horsens Kundeservice Telefon: Stofas kundeservice kan hjælpe med spørgsmål om Stofa SmartTv. Spørgsmål af teknisk karakter angående din SmartTv forbindelse stilles til Teknisk Support se afsnit om support herunder. Gå ind på under kontakt os Stofa SmartTv support Telefon: Support er udelukkende til tekniske spørgsmål. Du bedes have din ordrebekræftelse eller abonnementsaftale med oplysninger om dit abonnement klar ved opkald til Teknisk Support Stofa A/S CVR Varenr , version 7, 07/12. Der tages forbehold for trykfejl. Supports åbningstider: Mandag-søndag: kl Dog ikke juleaften og nytårsaften 16 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR 1 Velkommen til Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler! Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din aftale om Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler.

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

StofaTv AFTALEVILKÅR

StofaTv AFTALEVILKÅR StofaTv AFTALEVILKÅR 1 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.11 Gældende fra 13. juni 2014, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens

Læs mere

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 1 Indhold Velkommen til Stofa Bredbånd Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din Stofa Bredbånd aftale. Værd at vide inden du går i gang 4 Aftalevilkår for Stofa

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING OG DRIFT AF COOP M OBILS TJENESTER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING OG DRIFT AF COOP M OBILS TJENESTER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING OG DRIFT AF COOP M OBILS TJENESTER Generelle betingelser for levering og drift af coop mobils tjenester September 2013 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Februar 2013 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Vilkår for TDC s mobiltjenester Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

ComX Networks A/S. Generelle abonnementsbetingelser. Privatkunder. Internet, telefoni, TV. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. Generelle abonnementsbetingelser. Privatkunder. Internet, telefoni, TV. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S Generelle abonnementsbetingelser. Privatkunder. Internet, telefoni, TV. Gældende pr. 1. juli 2009. Generelle abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder, 1. juli 2009 side

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem AURA Fiber A/S og

Læs mere

Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat

Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser gælder for Kundens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Betingelserne gælder for Telias levering af tilslutning

Læs mere