Oure Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oure Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse"

Transkript

1 Oure Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand november 2009

2 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Oure Vandværk Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej Vestre Skerninge Udgivelsesår 2009 Arbejdsgruppe Planen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Oure Vandværk v. Hans Georg Hansen Per Hansen Grundejere v. Kim Brandt Hans Christian Rasmussen Bent Poulsen Jesper Ullemose Svendborg Kommune, Miljø og Teknik v. Hans Peter Birk Hansen Udarbejdet af Hans Peter Birk Hansen Layout og fotos Hans Peter Birk Hansen Kortmateriale Copyright Kort & Matrikelstyrelsen, COWI og Svendborg Kommune Indledning Svendborg Kommune skal udarbejde en overordnet indsatsplan for området fra Oure i nordøst til Ollerup i sydvest, over Svendborg. Dette hæfte er en del af denne overordnede plan, og handler om Oure Vandværk. Målet med denne del-indsatsplan er at sikre en langsigtet beskyttelse af det grundvand, der indvindes af Oure Vandværk. Vandværket drives af Oure Vandværk A.M.B.A. Indvindingsoplandet til vandværkets boringer har et areal på 2,9 km 2. Vandværket indvinder årligt ca m³ vand fra to kildepladser; desuden er vandværket koblet sammen med Lundeborg og Gudme vandværkers ledningsnet, der kan forsyne vandværket i eventuelle nødsituationer. Den foreliggende indsatsplan bygger på den særlige grundvandskortlægning, som Fyns Amt gennemførte i Kortlægningen er afrapporteret af Miljøcenter Odense som nævnt i referencelisten. I afsnittet Grundvandskortlægningens resultater på side 6, er der et kort resume af kortlægningens resultater i forhold til Oure Vandværk. Planen er udarbejdet efter reglerne i Vandforsyningsloven og bekendtgørelsen om indsatsplaner. Vandværket og repræsentanter for de direkte berørte parter har dannet en arbejdsgruppe, der har bidraget til udarbejdelsen af planen. Gruppens medlemmer er nævnt i margin til venstre. Indsatsplanen har været i offentlig høring i perioden juli oktober Der kom kun enkelte, redaktionelle kommentarer, der er indarbejdet i planen. Indsatsplanforslaget kan downloades fra 2

3 Indholdsfortegnelse Hvilke arealer omfatter planen side 4 Grundvandskortlægningens resultater side 6 Planens bestemmelser side 10 Afslutning side 22 3

4 Hvilke arealer omfatter planen Oure Vandværk har to kildepladser nord for Oure By. Den ene udgøres af boringerne med DGU nr og Kildepladsen ligger i det åbne land nord for Oure By. Den anden består af boringen DGU nr og ligger ved vandværksbygningen. Der er desuden planer om at etablere en ny kildeplads vest for byen. På kortet side 5 er med blåt vist indvindingsoplandet til kildepladserne. Et indvindingsopland er det område, inden for hvilket grundvandet strømmer hen imod den boring, hvor det pumpes op. Disse områder er udpeget ved hjælp af en computermodel. Indvindingsoplandets størrelse afspejler den mængde grundvand vandværket har tilladelse til at indvinde. Området skal derfor justeres, hvis vandværket ønsker at ændre størrelsen på indvindingstilladelsen. Modelberegningerne er det bedst mulige bud på en beskrivelse af virkeligheden ud fra den foreliggende viden. Det er dog vigtigt at være bevidst om, at en modelberegning kun er et kvalificeret gæt. Afgrænsningen af indvindingsoplandet skal derfor tages med et vist forbehold. På de næste sider følger en kort gennemgang af grundvandskortlægningens resultater med hovedvægt på, hvilken sårbarhed grundvandet har. Generel grundvandsbeskyttelse Kommuneplanen fastlægger retningslinjer for den generelle grundvandsbeskyttelse inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og inden for indvindingsoplande til almene vandværker. 4

5 5

6 Boring Grundvandskortlægningens resultater Kildepladserne ved Oure Vandværk Oure Vandværk er etableret i 1948 og er et A.M.B.A. Vandværket forsyner ca. 600 husstande foruden ca. 30 landbrug og industrier samt 9 institutioner. Vandværket indvinder fra tre boringer (DGU nr , og ). Boringerne og er ca. 40 m dybe og indvinder fra et sandlag ca meter under terræn. Over dette sandlag er der omkring m ler. Boring er ca. 60 m dyb og indvinder fra et sandlag meter under terræn. Over dette sandlag er der omkring 15 m ler. Oure Vandværk indvinder omkring m 3 /år nogenlunde ligeligt fordelt mellem de tre boringer. Vandværket har tilladelse til at indvinde m 3 /år. Oure Vandværks kildepladser er placeret i et område, hvor de geologiske lag ligger omtrent vandret, som i en lagkage. Prøvepumpninger har vist, at de to nordligste boringer ( og ) er i hydraulisk kontakt, hvorimod boringen ved vandværket ( ) indvinder fra et andet magasin. Grundvandskortlægningen har ikke vist sårbarhed over for nitrat. Til gengæld er der konstateret et lille indhold af stoffet BAM i de to nordligste boringer. BAM er et nedbrydningsprodukt fra aktivstoffet i totalukrudtsmidlet Prefix. Dette middel har været forbudt i en årrække, da det har forurenet en meget stor andel af de boringer i Danmark, hvor der er er fundet pesticider. BAM er har desværre nogle egenskaber der gør, at det kun nedbrydes meget langsomt. Man kan derfor forudse at stoffet kan findes mange år frem i tiden. Indholdet i boringerne toppede omkring 2000 og er p.t. stabilt godt under grænseværdien (se graf nederst side 7). Da der allerede er konstateret pesticidrester i grundvandet, vurderer Miljøcenter Odense, at også andre pesticider kan trænge ned. Der er derfor udlagt et indsatsområde for pesticider tæt på boringerne. Grundvandskortlægningen og vandværkets egne undersøgelser har vist, at der kan etableres en ny kildeplads vest for Oure, hvilket vandværket planlægger at gøre snarest. På side 8 og 9 er vist udvalgte figurer fra grundvandskortlægningen for hele Svendborg området. 6

7 Boring Boring

8 Transmissivitet i de mellemste magasiner. Jo højere tal, jo nemmere strømmer grundvandet i sandlagene. Ved Oure Vandværk (rød ellipse) er transmissiviteten lav. Grundvandets alder beregnet som transporttiden fra nedbøren falder på jordoverfladen til vandet oppumpes i vandværksboringerne. Ved Oure Vandværk er en stor del af grundvandet mindre end 20 år gammelt når det indvindes. 8

9 Tykkelsen af beskyttende lerlag over de primære magasiner. Som boreprofilerne på side 7 fortæller, er lerlaget m tykt ved Oure. Tværsnit gennem jordlagende fra Svendborg til nord for Oure. 9

10 Planens bestemmelser I det følgende er gennemgået en række indsatser, der har til formål at beskytte vandværkets indvinding. De enkelte indsatser er beskrevet i de blå bokse på højresiderne. På venstresiderne er baggrunden for indsatserne gennemgået. Indsatserne 1-3 Disse indsatser skal sikre, at vandindvindingen ikke forringer kvaliteten af det grundvand, der indvindes. Det har betydning for grundvandets kvalitet, hvordan vandværket indvinder. Der er således erfaringer for, at kraftig sænkning af grundvandsspejlet, og mange pumpestop/start, kan have en negativ indflydelse på grundvandets kvalitet. Ungt grundvand eller overfladevand kan trækkes ned i boringerne, med dertil hørende risiko for forurening. Desuden kan de boringsnære dele af kildepladserne blive påvirket af luftens ilt og dermed miste sin evne til at omsætte nitrat. Det anbefales derfor, at vandværket generelt søger at sprede indvindingen på så mange boringer som muligt, samt at pumperne i de enkelte boringer dimensioneres til en skånsom drift. I praksis betyder det, at pumperne bør køre med en lille ydelse en stor del af døgnet. På Oure Vandværks kildepladser strømmer vandet i magasinet ikke så nemt til boringerne. Det betyder, at sænkningen af grundvandsspejlet omkring den enkelte boring under drift er omkring 10 meter. Vandspejlet i boringerne står dog altid over underkanten af det lerlag, der ligger over magasinet (spændte forhold), hvilket betyder, at atmosfærens ilt ikke kan finde ned i magasinet langs boringerne. Det er vigtigt, at vandværket sørger for, at boringerne er i så god stand, at overfladevand ikke kan sive ned langs borerørene. Det lovfastsatte fredningsbælte på 10 meter omkring boringer skal sikre, at det nærmeste område beskyttes mod f.eks. gødning og sprøjtemidler. Oure Vandværk har et tilstrækkeligt stort fredningsbælte omkring sine boringer. 10

11 Retningslinjer for Oure Vandværks indsats for grundvandsbeskyttelse 1: Sikring af forsvarlig vandindvinding fra kildepladsen 1: Oure Vandværk vil fortsat praktisere en forsvarlig oppumpning på kildepladsen, så grundvandstanden ikke sænkes, set over flere år. Oure Vandværk forpligtiger sig til hvert år i januar måned at indberette til Svendborg Kommune, hvor meget vand der bliver indvundet i den enkelte boring. Opgørelsen kan enten foretages på baggrund af direkte vandmåling på hver boring, eller ud fra antal driftstimer for hver pumpe. Indberetningen sendes hvert år i januar måned til 2: Svendborg Kommune vil kun give indvindingstilladelse til have, gartneri- og markvanding inden for indvindingsoplandene til de almene vandværkers indvindingsboringer, såfremt det med høj grad af sandsynlighed kan dokumenteres, at den planlagte indvinding ikke har negativ indvirkning på vandværkernes indvinding. Der henvises endvidere til kommuneplanens retningslinje om indvinding af grundvand til vanding. 2: Sikring af optimal drift af indvindingsboringer Oure Vandværk vil fortsat sikre, at indvindingen er tilrettelagt således, at oppumpningen sker stabilt over så stor en del af døgnet som muligt. 3: Sikring af boringsudformning. Oure Vandværk har renoveret og tætnet sine boringer i 2005 og 2008, så skorstenseffekt undgås. Arbejdsgruppen vurderer ikke, at der er behov for yderligere ombygning. Boringerne bør dog tjekkes ca. hvert 5. år. 11

12 Indsats 4 Indsatsen skal sikre, at grundvandskvaliteten på vandværkets kildeplads overvåges. Der er et såkaldt LOOP-opland lige nord for Oure Vandværks boringer. Her overvåger staten kvaliteten af det øvre grundvand. Indsats 5 Indsatsen skal sikre, at forurenet overfladevand ikke ledes direkte ned i grundvandsmagasinerne. 12

13 4: Overvågning af grundvandskvaliteten Oure Vandværk skal fortsat udtage råvandsprøver i overensstemmelse med tilsynsbekendtgørelsens bilag 8 (BEK nr af 11/12/2007). For Oure Vandværks vedkommende vil det sige én prøve pr. boring hver fjerde år. Arbejdsgruppen ser ingen grund til at skærpe det lovgivne krav. 5: Sløjfning af ubenyttede private brønde og boringer 1: Svendborg Kommune har besluttet at kræve alle ubenyttede brønde og boringer inden for område med særlige drikkevandsinteresser sløjfet for ejers regning. Påbud udstedes løbende af Svendborg Kommune i forbindelse med tilsyn med private enkeltforsyningsanlæg. Der er dog med stor sandsynlighed et antal private brønde/boringer, som Svendborg Kommune ikke har kendskab til, da de ikke har været benyttet til drikkevandsindvinding i en længere årrække. 2: Oure Vandværk forpligtiger sig derfor til at forsøge at finde brønde og boringer, der ikke er i brug, inden for den del af 300 m beskyttelseszonen, der ligger inden for indvindingsoplandet (lysegrønt skraveret område på luftfoto side 5). Denne kortlægning skal være udført inden udgangen af Oure Vandværk vil tilbyde de berørte grundejere at betale for sløjfning af eventuelle brønde/boringer inden for ovennævnte område. Sløjfningen skal ske i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om etablering og sløjfning af brønde og boringer (BEK nr af 26/07/2007). Tidsplan for sløjfning af disse brønde og boringer skal foreligge inden udgangen af En vejledende pris for sløjfning af brønde er kr pr. m og for boringer kr. 200 pr. m (ex. moms). En brønd på 6 m dybde vil således koste ca moms at sløjfe og en boring på 30 m ca. kr moms. Ved flere brønde/boringer inden for et afgrænset område kan der formentlig opnås mængderabat. 13

14 Indsatserne 6 til 9 Indsatserne skal sikre, at landbrugets påvirkning af grundvandets kvalitet holdes på et niveau, der sikrer en varig forsyning med rent drikkevand. Indsats 6 og 7 skal sikre, at nitrat udvaskes fra dyrkede marker i så små koncentrationer, at vandværket kan indvinde grundvand, der overholder grænseværdien for nitrat. Indsatserne er relevante, hvis vandværkets indvinding er følsom overfor nitrat. Oure Vandværks kildeplads er ikke følsom overfor nitratudvaskning, hvorfor indsatserne på nuværende tidspunkt er unødige. Indsats 8 skal sikre, at pesticider og andre kemikalier ikke finder vej til grundvandet pga. af uhensigtsmæssig håndtering og oplag. Spild eller udledning af pesticider, kemikalier eller brændstof i forbindelse med håndtering kan udgøre et alvorligt problem, fordi der er tale om koncentreret spild. Derfor er det vigtigt, at der på gårde, hvor disse stoffer håndteres, findes korrekt indrettede vaske- og fyldepladser. Der henvises til landbrugets byggeblad Vaskeplads til landbrugsmaskiner (findes på Sprøjter kan også vaskes eller fyldes ude i marken, hvis man har det rette udstyr. Ellers bør der indgås aftale om brug af vaske- og fyldepladser uden for indvindingsoplandet. Olie- og dieseltanke kan ligeledes udgøre en trussel mod grundvandet. Miljø og Teknik fører miljøtilsyn med husdyrbrug, men udvider i indvindingsoplandene tilsynet til at omfatte alle momsregistrerede landbrug. 14

15 Indsats 6: Reduktion af nitratudvaskning fra landbrugsjorder. Oure Vandværks kildeplads er på nuværende tidspunkt ikke nitratfølsom. Arbejdsgruppen er derfor enig om, at der ikke skal være indsatser, der reducerer nitratudvaskningen fra landbrugsjorder. For landbrugsjorder gælder de normale regler og retningslinjer i gældende lovgivning. Den fortløbende overvågning af grundvandskvaliteten kan vise, at der er behov for en særlig indsats til beskyttelse af drikkevand. Her kan dyrkningsaftaler blive nødvendige. Frivillige aftaler om dyrkningsdeklarationer tinglyses efter Vandforsyningslovens 13d. Hvis det er nødvendigt, kan der gennemføres ekspropriation efter Miljøbeskyttelseslovens 26a. Hvis det skønnes at være nødvendigt, kan et alment vandværk opkøbe landbrugsjord, jf. 23 i Lov om landbrugsejendomme (lovbekendtgørelse nr af 9. okt. 2007). Der kan evt. rejses skov på jorden, eller den kan dyrkes på en anden grundvandsvenlig måde, f.eks. økologisk. Indsats 7: Regler om begrænsning af nitratudvaskning ved produktionsudvidelser. Oure Vandværks kildeplads er ikke på nuværende tidspunkt nitratfølsom. Arbejdsgruppen er derfor enig om, at der ikke skal være indsatser, der reducerer nitratudvaskningen fra landbrugsjorder. Regler og retningslinjer i bl.a. lov om miljøgodkendelse af landbrug gælder uanset. 8: Skærpet landbrugstilsyn med håndtering og opbevaring af pesticider, gødning, brændstof mm Svendborg Kommunes lovpligtige miljøtilsyn med husdyrbrug skal i indvindingsoplandene til almene vandværker udvides til at omfatte alle momsregistrerede landbrug. Tilsynet skal lægge særlig vægt på korrekt og hensigtsmæssig opbevaring og håndtering af kemikalier og brændstoffer. Der gennemføres tilsyn hvert 3. år. Det skal sikres, at ejendomme inden for indvindingsoplandene, hvor der håndteres pesticider, skal have en korrekt indrettet plads til vask og fyldning af sprøjteudstyr. Hvis man ikke har adgang til en vaskeplads, kan man i stedet vaske og fylde i marken. Svendborg Kommune fører disse skærpede tilsyn fra og med

16 Indsats 9 skal sikre at pesticider anvendt på markerne ikke finder hen til indvindingsboringer. Tilladte landbrugspesticider er designet til at blive nedbrudt under iltrige forhold i pløjelaget. En forudsætning for at pesticider kan godkendes til brug i Danmark er således, at de kan forventes nedbrudt inden de forlader rodzonen. Tilladte landbrugspesticider er kun sjældent fundet i grundvandsmagasiner under marker. Enkelte grundvandsmagasiner er dog så følsomme, at det kan være nødvendigt at sikre en kildeplads mod pesticidudvaskning fra landbrugsarealer. Oure Vandværk har et mindre indhold af BAM i det indvundne råvand. Oure Vandværk har dog siden 2001 været i stand til at levere vand med indhold af BAM godt under grænseværdien på 0,1 mikrogram pr. liter. Oure Vandværk bør ud fra et forsigtighedsprincip være opmærksom på pesticidanvendelse i indvindingsoplandet. Der er en enkelt matrikel tæt på boringerne, med frugttræer. Landbrugets rådgivere kan tilbyde planteværnsrådgivning på momsregistrerede landbrug i indvindingsområdet. Formålet med besøget er at gennemgå bedriftens pesticidanvendelse. Forløbet består af 3 besøg (vinter, april/maj og høst). Landmanden modtager 80% af udgiften i tilskud fra landscentret. De resterende 20% (svarende til ca. kr. 1500) betales af landmanden. Det skal sikres, at gartnerier, planteskoler, juletræsplantager og frugt- og bæravl ikke truer grundvandet gennem udvaskning af pesticider. Pesticidanvendelsen i disse erhverv er i sammenligning med de fleste afgrøder i landbruget relativ høj. Ved tilsyn kan der lægges vægt på kemikalieopbevaring, vask og fyldning af sprøjteudstyr. 16

17 Indsats 9: Pesticidudvaskning fra rodzonen. 1: Svendborg Kommune har i kommuneplan 2009 udlagt skovrejsningsområde i en stor del af Oure Vandværks indvindingsopland. 2: Inden for det pesticidfølsomme indsatsområder skal Oure Vandværk inden udgangen af 2010 forhandle med grundejerne om at pålægge følgende arealer en deklaration om, at de ikke må anvendes til planteskole, frugt og bæravl, juletræsplantager og gartnerier, eller lignende anvendelse med stort sprøjtebehov. Matr. nr. 1a, Oure By (Oure Kirkes menighedsråd) Matr. nr. 1c, Oure By (Henny Nielsen) Matr. nr. 9i, Albjerg By (Lars Hornemann Hansen) Matr. nr. 10n Albjerg By (Arne Nielsen) Lignende bestemmelser skal inden 2015 søges pålagt de øvrige arealer inden for indsatsområde for pesticider. Arealet ejet af menighedsrådet er forpagtet til 31. december En evt. deklaration kan formentlig først træde i kraft fra denne dato. 3: Oure Vandværk og Svendborg Kommune kontakter i fællesskab alle momsregistrerede landbrug inden for indvindingsoplandet, med det formål at få gennemført Planteværnsrådgivning i 2009 eller Oure Vandværk afholder landmandens andel af udgiften. 4: Se i øvrigt side 15, indsats 6, sidste afsnit, om opkøb af landbrugsjorder. 17

18 Indsatserne Indsatserne omhandler andre erhverv end landbruget. Indsats 10 skal sikre, at industri og erhverv ikke forurener grundvand inden for indvindingsoplandet. Industrier kan udgøre en trussel mod grundvandet i forbindelse med håndtering og opbevaring af kemikalier, brændstof o. lign. Der kan endvidere ske udsivning fra kloakledninger, olie/benzinudskillere mv. Indsats 11 skal sikre, at eventuel forurening fra forurenede grunde ikke truer grundvandet. Det er Region Syddanmark, der kortlægger, overvåger og oprenser forurenede grunde efter jordforureningslovens bestemmelser. Regionen prioriterer rent grundvand højt i Strategiplan Såfremt Regionen ikke har mulighed for at prioritere oprensning af konkrete grunde i indvindingsoplandet, har vandværket mulighed for at gennemføre oprensning for egne midler. Sådanne frivillige oprensninger bør foregå i tæt dialog med Region Syddanmark. 18

19 Indsats 10: Forurening fra områder med industri. 1: I forbindelse med Svendborg Kommunes miljøtilsyn med virksomheder i vandværkernes indvindingsoplande, sættes der fra og med 2010 ekstra fokus på håndtering og brug af kemikalier og brændstoffer mm, der kan forurene grundvandet. I forbindelse med de lovpligtige tilsyn vil Svendborg Kommune gennemgå virksomhedens brug af pesticider med henblik på at minimere brugen så meget som muligt. 2: Ved nye miljøgodkendelser samt ved tilladelser til råstofindvinding inden for indsatsområdet, kan Svendborg Kommune stille skærpede vilkår om sikring mod grundvandsforurening. Indsats 11: Indsats vedr. forurenede grunde. Liste over forurenede grunde kortlagt af Region Syddanmark inden for Oure Vandværks indvindingsopland: Regionens kortlægningsnummer Navn Matr. nr. Ejerlav Adresse Areal (m 2 ) Oure Autolak 27c Oure By Albjergvej Gudme En gang om året beslutter Region Syddanmark, hvor der skal sættes nye undersøgelser og oprensninger i gang det kommende år. Programmet for nye undersøgelser og oprensninger sendes hvert år i høring til bl.a. Svendborg Kommune inden det vedtages endeligt. Region Syddanmark har derfor ikke mulighed for at fremsende en tidsplan der rækker flere år frem. 19

20 Indsats 12 Indsatsen skal sikre, at udvaskning af pesticider og andre kemikalier fra boligejendomme, kolonihaver, sommerhuse o. lign. begrænses mest muligt. Privates brug af pesticider udgør en risiko overfor grundvandet. Det har formentlig betydning, at giftstofferne håndteres af mennesker, der ikke har uddannelse i dosering og håndtering. Oplysning om stoffernes egenskaber og risiko er derfor væsentlig. Det er ikke nødvendigt at anvende giftstoffer ved normal havedrift. Hakkejern o.lign. kan næsten altid anvendes med succes. Private olietanke kan springe læk. Dette medfører store gener for grundejer, bl.a. i forbindelse med oprensningen. Under uheldige omstændigheder kan olie finde ned til grundvandet. Grundejere opfordres derfor til at tjekke deres olietank jævnligt, f.eks. ved at pejle oliestanden i nedgravede tanke eller ved at se efter oliespild på jorden under overjordiske olietanke. Indsats 13 Indsatsen handler om, at de offentlige kloakker i de boringsnære områder skal være i god stand og så vidt muligt bør være tætte, så spildevand ikke kan sive ned i grundvandet fra kloakledningerne. 20

21 12: Skånsom havedrift og check af villaolietanke. 1: For at mindske risikoen for forurening af Oure Vandværks kildeplads skal Svendborg Kommune i samarbejde med Oure Vandværk iværksætte en informationskampagne (gentaget hvert 6. år) om den betydning spild eller brug af kemikalier kan have for drikkevandet. Der gives samtidig gode råd om havedrift uden brug af pesticider. Der gøres opmærksom på de nye regler om villaolietanke. Første informationskampagne gennemføres i : Kloakledninger 1: Svendborg Spildevand A/S har pr. 1. januar 2009 undersøgt tilstanden af, og udarbejdet renoverings-plan for, kloakkerne i midt-, vest- og øst-delen af Svendborg By og i Skaarup. Svendborg Spildevand A/S har som mål inden udgangen af 2015 at undersøge tilstanden og om nødvendigt lægge en plan for renovering af kloakledninger inden for alle almene vandværks-boringers 300 m zoner. Svendborg Spildevand A/S vil endvidere fremadrettet lægge vægt på, at kloaknettet inden for de almene vandværksboringers 300 m zoner altid er i så god vedligeholdelsesmæssig stand som mulig, således at grundvandstruende forureninger fra utætte kloakledninger så vidt muligt undgås. 2: I Fyns Amts vandindvindingstilladelse er der udlagt en beskyttelseszone omkring Oure Vandværks boringer på 300 m i radius. Inden for dette område må der ikke etableres anlæg, der afleder spildevand eller andre væsker, der kan forurene grundvandet, jf. Miljøbeskyttelsesloven. Beskyttelseszonen er angivet med lyseblå på figuren på side 5. Oure Vandværk og Svendborg Kommune vurderer, at det ikke er nødvendigt at ændre på denne beskyttelseszones udstrækning. Prisoverslag Indsatsplanen for Oure Vandværk vil umiddelbart medføre følgende udgifter: Sløjfning af 10 brønde á kr planteværnsrådgivning á kr Tinglysning ang. pesticider. 5 ejendomme á kr I alt kr Årlig indvinding ca m 3 Ved afskrivning over ét år: Ved afskrivning over 10 år 0,53 kr. pr. m 3 pr. år 0,053 kr. pr. m 3 pr. år Der er ikke for Oure Vandværk udgifter forbundet med andre indsatser i denne indsatsplan. 21

22 Afslutning Indsatsplanens retsvirkninger er fastlagt i vandforsyningslovens 13 a-d samt i miljøbeskyttelseslovens 26a. Helt generelt gælder det, at såfremt der ønskes mere sikkerhed mod grundvandstrusler, end gældende lovgivning giver, skal der betales erstatning. I forbindelse med indsatsplanen er det som hovedregel vandværket, der skal betale erstatningerne. Klage Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en indsatsplan kan ifølge Vandforsyningslovens 76, stk. 1, nr. 1 ikke påklages til anden administrativ myndighed. Lovhjemler Kommunalbestyrelsen eller et vandværk kan med hjemmel i Vandforsyningslovens 13d indgå frivillige aftaler med en ejer om ændring af f.eks. dyrkningspraksis eller andre restriktioner eller evt. salg af hele eller dele af en ejendom. Disse aftaler kan tinglyses med prioritet forud for alle rettigheder i ejendommen. Kommunalbestyrelsen kan pålægge et alment vandværk at betale de udgifter, en aftale indgået af kommunalbestyrelsen medfører. Vandværket skal dog dels høres, og dels have fordel af aftalen. Miljøbeskyttelseslovens 24 giver kommunalbestyrelsen mulighed for at give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand. Bestemmelsen kan f.eks. anvendes inden for en beskyttelseszone omkring vandværksboringerne, udlagt jf. 22 i Miljøbeskyttelsesloven. Herudover kan bestemmelsen anvendes, hvis der kan påvises en konkret fare for vandforsyningsanlægget. Det kan enten være en eksisterende aktivitet eller en fremtidig. Forbud eller påbud mod lovlige forhold kan kun gives mod fuldstændig erstatning. Efter Miljøbeskyttelseslovens 26a kan kommunalbestyrelsen, hvis der ikke kan opnås en aftale herom på rimelige vilkår, endeligt eller midlertidigt, mod fuldstændig erstatning, pålægge ejeren af en ejendom i området de rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider. Pålægget kan kun ske, hvis det er nødvendigt, for at opfylde målet med indsatsplanen. Kommunalbestyrelsen kan jf. 36 i Vandforsyningsloven give påbud til den enkelte grundejer om at sløjfe overflødige brønde eller boringer. 22

23 Referenceliste Miljøcenter Odense, december 2007: Rapport om kortlægningen af grundvandet i Svendborg indsatsområde. Miljøministeriet: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr af 22. december 2006 Miljøministeriet: Bekendtgørelse om indsatsplaner, nr af 13. december 2006 Miljøministeriet: Bekendtgørelse om lov om vandforsyning m.v., nr. 71 af 17. januar 2007 Miljøministeriet: Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug mm, nr af 20. december 2006 Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 70: Rapport fra udvalget til vurdering af konsekvenserne af en nedsat pesticidanvendelse i gartneri og frugtavl. Vejledning fra miljøstyrelsen nr. 2, 2007: Boringsnære beskyttelsesområder. Region Syddanmark: Strategiplan

24 Oure Vandværks boring, DGU nr Miljø og Teknik Svendborgvej Vestre Skerninge 24

Tved Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Tved Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Tved Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand november 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Tved Vandværk Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762

Læs mere

Skårup Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Skårup Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Skårup Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand november 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Skårup Vandværk Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135

Læs mere

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udkast 2-6-09 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand juni 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 GRUNDVANDSBESKYTTELSE I SVENDBORG OMRÅDET... 2 DEFINITN AF INDSATSOMRÅDET... 3 FORMÅL MED INDSATSPLANEN... 3 PROBLEMSTILLINGER I SVENDBORG

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Strandmarken Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Strandmarken Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Strandmarken Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Strandmarken Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven Udgiver Bornholms

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE Hans Peter Birk Hansen Geolog Odense Kommune Grundvandsbeskyttelsesplaner Bornholm Svendborg Ærø Odense 11/01 2015 SIDE 1 PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Ollerup Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Ollerup Vandværk. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Ollerup Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand november 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Ollerup Vandværk Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Smålyngsværket. Nexø Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Smålyngsværket. Nexø Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Smålyngsværket og Nexø Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Smålyngsværket og Nexø Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er?

Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er? Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er? 2 Hjemlen: Miljøbeskyttelseslovens 24, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Dagsorden Velkomst v/thomas Jakobsen, Egedal Kommune BNBO, - hvad er det og hvad betyder det

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Søby, Ærøskøbing og Rise Vandværker, Ærø Vand A/S. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Søby, Ærøskøbing og Rise Vandværker, Ærø Vand A/S. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Søby, Ærøskøbing og Rise Vandværker, Ærø Vand A/S Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse maj 2013 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Ærø. Udgiver Svendborg Kommune, Miljø og Teknik Svendborgvej

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Ringe tirsdag den 03. 11. 2015. Dagsorden Velkomst og præsentation Forslag til indsatsplan - Odense Syd Den videre proces Pause Nye kortlægningsområder Nyborg

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Pedersker og Sømarken Vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Pedersker og Sømarken Vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Pedersker og Sømarken Vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Pedersker og Sømarken Vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider Funktionsleder Martin Skriver Eksisterende håndtag i MBL 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Lobbæk Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Lobbæk Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Lobbæk Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Lobbæk Vandværk Udgiver Bornholms Regionskommune (BRK), Teknik & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge Udgivelsesår

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Vang, Allinge og Rø vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Vang, Allinge og Rø vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Vang, Allinge og Rø vandværker 1 2011 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Vang, Allinge og Rø vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8.

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. oktober 2014 Overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider Hvorfor

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde. Tilladelse til erstatningsboring.

Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde. Tilladelse til erstatningsboring. Ole Hansen Varde Landevej 62 Skonager 6800 Varde Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 7458 52548 JUP Tilladelse til erstatningsboring. Varde Kommune giver tilladelse til etablering af en ny markvandingsboring

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Østerlars og Østermarie vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Østerlars og Østermarie vandværker Rettelser efter høringsperiode Fremtidssikring af grundvandet til Østerlars og Østermarie vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Østerlars og Østermarie vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

Redegørelse for Vejlemodellen

Redegørelse for Vejlemodellen NOTAT: Viborg Kommune Forvaltningen for teknik og miljø, Natur og Vand 19. maj 2015 / j2n Redegørelse for Vejlemodellen På mødet i KMU d. 26. marts 2015, pkt. 7 Vedtagelse af indsatsplan for beskyttelse

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens Punkt 13. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens 2016-024069 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

GRUNDVANDSBESKYTTELSE BORINGSNÆRE BESKYTTELSESOMRÅDER

GRUNDVANDSBESKYTTELSE BORINGSNÆRE BESKYTTELSESOMRÅDER GRUNDVANDSBESKYTTELSE BORINGSNÆRE BESKYTTELSESOMRÅDER DISPOSITION Regulering af grundvandsbeskyttelse hvem og hvordan? 25-meters beskyttelseszone Boringsnære beskyttelsesområder: Hvordan fastlægges de?

Læs mere

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S

Indvindingstilladelse Langeland Forsyning A/S Langeland Forsyning A/S Nørrebro 207A 5900 Rudkøbing Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Vedr. forslag til indsatsplan for Odense Vest

Vedr. forslag til indsatsplan for Odense Vest Odense Kommune Miljø- og Teknikudvalget Vissenbjerg, den 22.04.2014. Vedr. forslag til indsatsplan for Odense Vest Hvor var det dejligt og betryggende at læse Redegørelse for Odense Vest udarbejdet af

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Klemensker Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Klemensker Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Klemensker Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af drikkevandet i Klemensker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven Udgiver FORSIDE Bornholms Regionskommune

Læs mere

Byudvikling i OSD det muliges kunst

Byudvikling i OSD det muliges kunst Dansk Vand Konference 2016 Byudvikling i OSD det muliges kunst Gunnar Larsen, geolog 01/11/2016 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Ny bekendtgørelse Statslige interesser i kommuneplanlægningen

Læs mere

VandCenter Syds indsats overfor pesticider

VandCenter Syds indsats overfor pesticider VandCenter Syds indsats overfor pesticider ENVINA-temadage for indsatsplanlæggere den 8. og 9. oktober 2014 Troels Kærgaard Bjerre VandCenter Syd A/S Disposition VandCenter Syd kort fortalt (inkl. historisk

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Kværndrup

Solvarmeanlæg ved Kværndrup Solvarmeanlæg ved Kværndrup Supplerende redegørelse efter Statens udmelding til Vandplanernes retningslinier 40 og 41 Udarbejdet af: Olav Bojesen Dato: 22. januar 2015 Naturstyrelsens j.nr.: NST-122-430-00034

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

for at sikre drikkevandet ved Glyngøre

for at sikre drikkevandet ved Glyngøre for at sikre drikkevandet ved Glyngøre J. nr. 8-52-2-777-1-03 Indsatsplan for at sikre drikkevandet ved Glyngøre er udarbejdet af: Viborg Amt i samarbejde med en lokal arbejdsgruppe Forsidebillede: Kort

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle ATV, 21. Maj 2008 Kortlægning skaber ikke OSD er - det gør g r politik! Ved hjælp af geologisk

Læs mere

Efter 16 skal følgende punkter behandles 1) Indvindingens formål. Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag

Efter 16 skal følgende punkter behandles 1) Indvindingens formål. Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag Gundersgårdens Vandværk v/hans Christensen Emmerbøllevej 6 5953 Tranekær Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax: mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Dato:2. marts 2009

Læs mere

Referat af lodsejermøde

Referat af lodsejermøde Referat af lodsejermøde Vedr. boringsnært beskyttelsesområde ved Bjellekær Kildeplads Afholdt d. 26. sept. 2013, kl. 19, på Høloftet, Søsum Deltagere: 21 lodsejere med ejendom inden for BNBO, repræsentanter

Læs mere

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab.

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Temamøde Region Øst Rådgivningen Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Det er typisk sager, der er omfattet af vandforsyningsloven,

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere

Grundvandet på Orø en sårbar ressource

Grundvandet på Orø en sårbar ressource Grundvandet på Orø en sårbar ressource Derfor skal vi beskytte grundvandet Grundvandet på Orø er en værdifuld drikkevandsressource. Men den er sårbar over for forurening. Drikkevandsforsyningen skal bygge

Læs mere

DN i grundvandsråd. Indhold. Indledning

DN i grundvandsråd. Indhold. Indledning Dato: 21. juli 2015 Til: DN's repræsentanter i grundvandsråd Skrevet af: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk DN i grundvandsråd Indhold Indledning... 1 Hvad er et grundvandsråd?... 2 Indsatsplaner...

Læs mere

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Notat Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Høringssvar til Forslag til indsatsplan for grundvand, Assens med kommentarer. Følgende har indgivet høringssvar:

Læs mere

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By.

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. NOTAT Sagsnr.: 15-12874 Dokumentnr.: 94238/15 Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. Lynggård Biogasanlæg har

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune

Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune Den koordinerede pesticidindsats i Eike Freeman Stubsgaard naturogmiljø Nyborg 2016 Opdrag Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune Indsatsplanerne i Aarhus er et forsøg på at koordinere indsatser,

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan I nedenstående tabel er alle indsatserne, som er vedtaget i denne plan, listet. Ud for hver indsats er angivet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 TEKNIK & MILJØ Vejle Kommunes retningslinjer Formålet med retningslinjerne er at beskytte grundvandet mod forurening, så borgerne sikres en stabil forsyning med drikkevand

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17.11.2015 påbud mod anvendelse af pesticider For at følge op på Indsatsplan Beder foreslås der gennemført åstedsforretninger og høringsprocesser

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Sønderborg øst

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Sønderborg øst Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Sønderborg øst 2014 Sønderborg Forsyning, Huholt Vandværk Vollerup-Ulkebøl Vandværk Titel Berørte Vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Sønderborg Øst Vollerup-Ulkebøl

Læs mere

Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne

Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne Eike Freeman Stubsgaard ATV maj 2016 Radisson Odense Pesticider Pesticider i hver tredje boring Over grænseværdien i hver sjette boring Pesticider er den største

Læs mere

Det vandede areal udgør ca. 57 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen.

Det vandede areal udgør ca. 57 ha. boringer, vandløb eller natur i forbindelse med indvindingen. Jens K S Andersen Sandfeldvej 19 7330 Brande 5. februar 2015 Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding fra DGU-nr. 95.2429 Boringens beliggenhed Sandfeldvej 19, 7330 Brande (Se bilag 2) Koordinater

Læs mere

594 Depot Klosterhede

594 Depot Klosterhede 594 Depot Klosterhede Indsatsplan februar 2011 Indsatsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORORD...4 1. INDLEDNING...5 1.1 Baggrund...5 1.2 Hvad er en indsatsplan...6 1.3 Udarbejdelse af indsatsplanen...6 2.

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Orø kortlægningsområde

Orø kortlægningsområde Oversigt Geologiske forhold Grundvandsmagasiner Forurening fra landbrugsdrift Anden forurening Naturlig grundvandsbeskyttelse Grundvandets sårbarhed over for nitratforurening Udpegning af områder til beskyttelse

Læs mere

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15 Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Side 1 af 15 HVIDBOG til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN

ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN Civilingeniør Bente Villumsen, COWI A/S Lise Højmose Kristensen, Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Per Grønvald, Aalborg Kommune, Vandforsyningen

Læs mere

Hvad skal. Vandværket. være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand

Hvad skal. Vandværket. være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand Hvad skal Vandværket være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand Miljø og Teknik Natur og Vand november 2009 Ansøgning om tilladelse til indvinding af vand Anlæg til indvinding og behandling

Læs mere

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk Dørken Vandværk Givevej 20 7323 Give V/ Arne Larsen Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk Ansøgning Vejle Kommune har 23. februar 2017 modtaget ansøgning om fornyet tilladelse til

Læs mere

1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21.

1. Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013, 20 og 21. Mathias Robert Bech Jessen Lovtrup Vestermark 25 6360 Tinglev Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 20-04-2015 Sagsnr.: 14/36635 Dok.løbenr.: 36055/15 Kontakt: Gitte Bojesen Lund Direkte

Læs mere