Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 26. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 26. marts 2014"

Transkript

1 Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 26. marts 2014 I mødet deltog Peder Østergaard, Astrid Elbek, Trine Kristensen, Ejgil Rahbek, Helle Richardt, Dorte Fristrup og Charlotte Ernst (referent). Der var afbud fra Torben Jensen, Per Jensen, Jesper Trøiborg Laursen og Andreas Ibsen. Dagsorden: 1. Breve fra Undervisningsministeriet vedr. regnskabsaflæggelse 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport Godkendelse af revisionsprotokollat Godkendelse af referat 5. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. evaluering af kommunalreformen 6. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 7. Nyt fra formanden og rektor 8. Ansøgertal og klasser til det kommende skoleår 9. Status ombygning og sanering 10. Renovering af gårdsplads og idrætsfaciliteter mv. 11. Endeligt budget for Budgetopfølgning 13. Evt. Skolens revisor, Lars Østergaard, PwC, deltog i behandlingen af punkt 1, 2 og 3 på dagsordenen. Peder Østergaard bød velkommen til mødet, hvor der i forlængelse af dagsordenen tages afsked med Trine Kristensen og Astrid Elbek, som i henhold til gældende regler forlader bestyrelsen pr. 1. maj Ad 1. Kvalitet og Tilsynsstyrelsens orienteringsbrev af 19. december 2013 om regnskabsaflæggelsen 2012 og om særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2013 samt Kvalitet og Tilsynsstyrelsens brev af 10. marts 2014 om Indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat /beslutning Bestyrelsen tog Kvalitet og Tilsynsstyrelsens breve til efterretning. Dorte Fristrup og Charlotte Ernst blev udpeget og bemyndiget til på bestyrelsens vegne at forestå indberetning af regnskab mv. Ad 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2013 Revisor Lars Østergaard gennemgik skolens regnskab for 2013, og redegjorde herunder for aktivering af skolens bygninger mv. Regnskabet viser et driftsoverskud på 1,0 mio. kr., som i al væsentlighed hidrører fra udskudt ejendomsskattebetaling og udskudte bygningsafskrivninger. 1

2 Bestyrelsen godkendte årsregnskabet og årsrapporten for Ad 3. Godkendelse af revisionsprotokollat 2013 Revisor Lars Østergaard gennemgik skolens revisionsprotokollat for Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger, og Århus Statsgymnasium ligger pænt i forhold til andre gymnasier i sammenligninger af udvalgte nøgletal mv. Bestyrelsen gennemgik og godkendte følgebrev til Undervisningsministeriet om revisionsprotokollatet. Ad 4. Godkendelse af referat Referat af bestyrelsens møde den 6. november 2013 blev godkendt og underskrevet. Ad 5. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. evaluering af kommunalreformen Bestyrelsen tog Lov- og Kommunikationsafdelingens brev af 18. december 2013 til efterretning. Ad 6. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde /drøftelse Bestyrelsen drøftede den kommende proces for udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer. Ad 7. Nyt fra formanden og rektor Peder Østergaard orienterede om status for den verserende ejendomsskattesag, hvor en række Aarhus gymnasier søger at få afklaret, om Aarhus Kommunes praksis med at opkræve dækningsbidrag er lovlig. Dorte Fristrup orienterede om nyt fra skolen: - Bandet Kusher fra Århus Statsgymnasium vandt i februar det intergymnasiale melodigrandprix med nummeret Carpe Diem - Åbent hus arrangementet i februar var meget velbesøgt og forløb fint under de nye bygningsmæssige rammer - Asger Jorns 100 fødselsdag i begyndelsen af marts er blevet fejret på månedsmøde med eleverne, et aftenarrangement med Venneforeningen og besøg af keramikere fra Albisola, som i sin tid deltog i opsætningen af relieffet. Desuden kommer der løbende mange mennesker forbi og ser på Jorn. - Skolen har som led i internationaliseringsarbejdet kontakt til en skole i Indien. Rektor og 2 lærere fra den indiske skole besøger Århus Statsgymnasium til maj. Århus Statsgymnasium deltager desuden i Baltic Sea Project under UNESCO, hvor der samarbejdes med en skole i Polen om naturvidenskab omkring Østersøen, 2

3 - OK 13 fylder stadig meget, idet der er tale om en ny måde at tænke arbejdstid og ledelse på. Processen er i en god gænge og der er en god dialog. Aktuelt arbejdes der med fagfordeling for næste skoleår. Der er ikke gennemført effektiviseringer i år, men det kan blive nødvendigt senere, hvor der forventes strammere finanslove. - Undervisningsministeriet har iværksat et projekt om Skoleudvikling I Praksis SIP hvor alle ungdomsuddannelsesinstitutioner samles til 4 temadage. Ministeriet har desuden taget initiativ til et nyt toplederkoncept med obligatoriske konferencer om kvalitet i undervisningen. - Dorte Fristrup er blevet formand for rektorforeningens IT-udvalg, og sidder med i en følgegruppe under Uni-C, som skal implementere Undervisningsministeriets nye datawarehouse. - Skolen har fået brev fra den kongelige bygningsinspektor om bygningssyn i Der er tale om en tvungen ordning for fredede selvejende institutioner. Det forsøges på grund af de igangværende byggesager at placere besøget efter september. Der forventes en udgift på ca. 0,2 mio. kr. til bygningssynet. Ad 8. Ansøgertal og klasser til det kommende skoleår Dorte Fristrup orienterede om årets ansøgertal, hvor der med 340 ansøgere med Århus Statsgymnasium som 1. prioritet er tale om en pæn fremgang i forhold til sidste års 316 ansøgere. En omdelt oversigt over søgetal for Region Midtjylland viste, at det muligvis kan blive aktuelt at oprette en ekstra klasse i Århus by med placering på Århus Statsgymnasium. Bestyrelsen tilsluttede sig eventuel oprettelse af en ekstra klasse på Århus Statsgymnasium. Ad 9. Status ombygning og sanering /drøftelse Dorte Fristrup orienterede om status for de aktuelle ombygninger mv. Undervisningslokalerne i sydfløjen er taget i brug i begyndelsen af Lærerværelse og administration forventes klar til ibrugtagning omkring påske. Sanering af nordfløjen er påbegyndt i marts, og forventes afsluttet i august Undervisningsministeriet har i brev af 21. marts 2014 meddelt, at staten vil give et tilskud på 11,8 mio. kr. til den igangværende skimmelsanering. Brevet omdeltes. Det vurderes pt., at udgiften til nødvendig skimmelsanering vil beløbe sig til ca. 17 mio. kr. Det vil sige, at der forventeligt kommer til at mangle ca. 5 mio. kr., som skal tilvejebringes på anden måde, sandsynligvis ved lånoptagelse. Bestyrelsen tog ministeriets afgørelse i sagen til efterretning De omfattende ombygningsarbejder slider på personalet, og alle glæder sig til, at lærerværelse og kontorer til administration og ledelse bliver færdige, hvorefter der i skolens hovedbygning kun mangler færdiggørelse af saneringsarbejderne i nordfløjen. 3

4 Ad 10. Renovering af gårdsplads og idrætsfaciliteter mv. Drøftelse/beslutning Dorte Fristrup orienterede om kommende, nødvendige renoveringsarbejder. Skolens gårdsplads skal reetableres og renoveres, når de igangværende byggearbejder og den heraf følgende arbejdskørsel er afsluttet. Idrætsbygningen, der er i generel dårlig vedligeholdelsesmæssig stand, skal renoveres. Der har været en række indeklimaproblemer i idrætsbygningen, som er afhjulpet ved midlertidige foranstaltninger i efteråret For på lang sigt at sikre en hensigtsmæssig renovering af bygningen er der udarbejdet en egentlig tilstandsrapport, som har afklaret de mere langsigtede vedligeholdelsesog renoveringsbehov. Ud over disse absolut nødvendige renoveringsarbejder er der et stort ønske om forbedring af skolens idrætsfaciliteter, der ikke er tidssvarende i forhold til andre gymnasier. Det vil byggeteknisk være muligt at placere en minihal, i størrelsesordenen svarende til en håndboldbane, bag de nuværende idrætssale. Skolens bygherrerådgiver, Kjær & Richter, har udarbejdet et skitseforslag med en overordnet økonomisk vurdering samt en mulig tidsplan for renovering af gårdsplads og idræt samt opførelse af minihal. Materialet blev omdelt. Tidsplanen sigter mod udførelse i Det foreløbige økonomiske overslag viser kalkulerede udgifter på ca. 8,5 mio. kr. til renovering af gårdsplads, ca. 5,6 mio. kr. til istandsættelse af de eksisterende idrætssale og ca. 21,5 mio. kr. til opførelse af minihal på ca m2. I kalkulationen vedrørende opførelse af minihal indgår bl.a. forventning om, at Kulturstyrelsen vil stille krav om samme facadebeklædning som resten af skolen, hvilket fordyrer byggeriet i forhold til andre byggerier med mulighed for et billigere materialevalg. De skitserede projekter vurderes at afstedkomme et finansieringsbehov på ca mio. kr., afhængig af, om det besluttes at opføre en minihal. Hertil kommer forventeligt ca. 5 mio. kr. i restfinansiering af den aktuelle skimmelsanering, jf. ovenfor. Der blev omdelt materiale til belysning af låneudgifter ved optagelse af realkreditlån på ca mio. kr. Peder Østergaard bemærkede, at det er vanskeligt at vurdere mulighederne for at indarbejde den nødvendige byggefinansiering i skolens drift, idet der i de kommende år er mange usikkerheder med hensyn til skolens budgetter. Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med udbud af renovering af gårdspladsen og den nødvendige istandsættelse af idrætsbygningen. I udbuddet medtages en option om opførelse af minihal. Denne fremgangsmåde gør det muligt at udskyde den endelige beslutning om opførelse af minihal indtil foråret Ad 11. Endeligt budget for 2014 Charlotte Ernst orienterede om, at en tidligere annonceret omstillingspulje på 2 pct. er udgået af den endelige finanslov, hvilket giver mulighed for at opnå balance mellem indtægter og udgifter i skolens endelige budget for Bestyrelsen godkendte det endelige budget for

5 Ad 12. Budgetopfølgning Charlotte Ernst gennemgik kort skolens interne regnskab for Det interne regnskab er en samlet budgetopfølgning vedr. budgetåret 2013, og er opbygget på samme måde som de løbende budgetopfølgninger i Hun orienterede desuden kort om den aktuelle økonomiske status i forhold til det foreliggende budgetudkast for Ad 13. Evt. Peder Østergaard takkede Astrid Elbek og Trine Kristensen for deres indsats i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium, hvor begge har ydet en stor og flot indsats. Han takkede endvidere for et godt møde. Godkendt af bestyrelsen på møde den 18. juni 2014 Rektor Dorte Fristrup Peder Østergaard Thomas Bloch Ravn Ejgil Rahbek Formand Torben Jensen Anne Storm Rasmussen Helle Richardt Per Jensen Jesper T. Laursen Andreas Ibsen 5

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 I mødet deltog Peder Østergaard, Thomas Bloch Ravn, Anne Storm Rasmussen, Ejgil Rahbek, Torben Jensen, Helle Richardt, Per

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse

Fra ledelsen: Preben Clausen, Mona Birkø, Susanne Dombernowsky, Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Indholdsfortegnelse 28. august 2007 Referat Deltagelse Til stede: Katherine Richardson (formand), Hans Halvorsen (næstformand), Merete Ipsen, Erik Højsholt, Claus Christensen, Ole Pedersen, Pauli Johansen og Niels Jørgen

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet. Dagsorden: 1. Årsrapport for 2013 / v. revisor

Læs mere

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2015 Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Tilstede uden stemmeret: Anny Overgaard

Læs mere

Referat af CG-bestyrelsesmøde. Mandag d. 26. marts 2012

Referat af CG-bestyrelsesmøde. Mandag d. 26. marts 2012 Referat af CG-bestyrelsesmøde Mandag d. 26. marts 2012 Til stede: Benny Dylander, Eik Andreasen, Torben Monefeldt, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, Jens Mandrup, August Lohse, Birthe

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 18. marts 2015 kl. 12:00-16:00 stede: Niels Vangkilde (NV) Rasmus Ingemann (RI) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR, ingen stemmeret) Mads Bonde Therkelsen (MT) Magnus

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael

Læs mere

21. marts 2014. Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF. Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 18. marts 2014.

21. marts 2014. Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF. Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 18. marts 2014. 21. marts 2014 Til bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 18. marts 2014. Deltagere: Niels Ebdrup, Leif Østerholt, Marianne Bech Hansen, Knud Erik Schack Madsen,

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Dagsorden for møde den 22. juni 2015

Dagsorden for møde den 22. juni 2015 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk 12. juni 2015 Journalnr.: 11419 Ledelsessekretariatet UH Dagsorden for møde den 22. juni 2015 Efter aftale med

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted I A R U N G S T E D G Y M N A S I U M Referat marts 2014 Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Fraværende Referent Bo Hilsted, Svend

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Deltagere: Mette Ebbesen, Johan P. Hansen, Nicolaj Bang, Nanna Frost, Augusta Kirkeby, Søren Schaal, Peter Hall, Henrik Deichmann, Hans

Læs mere

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1

Bestyrelsen. Kl. 09:00 11:00 Bestyrelsesmøde i mødelokale 1 Bestyrelsen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Den 24. marts 2014 Journal nr.: Bestyrelsen, 33. møde Direkte nr.: 9627 2929 Referat fra møde i bestyrelsen for Social &

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 16-03-2015 17:10 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 16-03-2015 17:10 1(Åben) Det gode liv i nye rammer,

Læs mere

tirsdag den 7. juni 2011 kl. 16.00 i konferencelokalet

tirsdag den 7. juni 2011 kl. 16.00 i konferencelokalet Referat af bestyrelsesmøde for Herning HF og VUC tirsdag den 7. juni 2011 kl. 16.00 i konferencelokalet I mødet deltog: Willy Grøn, Jonna Jensen, Christian Aagaard, Ulla Diderichsen, Torben Henriksen,

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Referat af CG-bestyrelsesmøde. onsdag d. 5. februar 2014

Referat af CG-bestyrelsesmøde. onsdag d. 5. februar 2014 Referat af CG-bestyrelsesmøde onsdag d. 5. februar 2014 Til stede: Benny Dylander, Torben Monefeldt, Eik Andreasen, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, August Lohse, Jonathan Tümmler, Jens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Torben Bugge

Læs mere

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen.

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen. Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen (fra pkt. 3 og frem), Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael

Læs mere