SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT"

Transkript

1 SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT

2 Til Anders Christian Pinholt Kancir Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Ejendomsafdelingen Høvedstensvej Hvidovre Dokumenttype Tilstandsrapport Dato December 2012 SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Adresse: Placering: Svejbækvej 5, 8600 Silkeborg Landzone Beskrivelse af bygningen: Bygningen er opført i 1862 og tilbygget/ombygget i Bygningen er opført i teglsten og fremstår med pudset facade. Tage er udført i ler tegl og paptag. Bruttoareal: Benyttelse: 863 m 2, heraf 20 m 2 kælder Feriekoloni

3 SVEJBÆK FÆRGEGÅRD TILSTANDSRAPPORT Revision 0 Dato Udarbejdet af Jakob Gottlieb Kontrolleret af Kent B. Larsen Godkendt af Jakob Gottlieb Beskrivelse Tilstandsvurdering af Hvidovre Kommunes ejendom Svejbæk Færgegård, Silkeborg Ref Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T F

4 TILSTANDSRAPPORT INDHOLD 1. Forudsætninger 1 2. Beskrivelse 2 3. Registreringer Tag på hovedbygningen Facader Vinduer og døre Kælder Tekniske anlæg Indvendige overflader Toilet og badefaciliteter 8 4. Konklusion Økonomisk overslag, håndværkerudgifter 11

5 1 1. FORUDSÆTNINGER I forbindelse med Bygningseftersynet er der ikke foretaget målinger eller udført undersøgelser, som kræver indgreb i bygningen og dens konstruktioner eller installationer. Videregående undersøgelser kan gennemføres efter særlig aftale om undersøgelsens omfang og om honoraret herfor. Alle udsagn, afgivet under besigtigelsen af ejendommen og udsagn, som indeholdes i nærværende rapport, er baseret på en besigtigelse. Konsulenten har intet ansvar for forhold, som ikke kan iagttages og vurderes på dette grundlag. Rådgiveren påtager sig intet ansvar over for tredjemand i forbindelse med rådgivningen. Rådgivningen ydes i overensstemmelse med ABR 89, idet Rådgiverens samlede ansvar er begrænset til 5 x honorarets størrelse Formål og omfang Formål med tilstandsvurderingen er at vurdere ejendommens vedligeholdelsesmæssige tilstand. Endvidere udarbejdes overslag på skadesudbedring og vedligeholdelsesarbejder i en periode på 10 år. Denne tilstandsvurdering er udarbejdet af Jakob Gottlieb Dato: Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Alle 22 DK 8200 Århus N Underskrift

6 2 2. BESKRIVELSE Bygningen består af hovedbygning i 2 etager, med sadeltag i tegl og med en foyer tilbygning i et plan samt køkken tilbygning i et plan. I bygningens sydvestlige hjørne er der en tilbygning (tvstue) i et plan med sadeltag med tegl. Hovedbygningen er indrettet med fællesfaciliteter i stueplan, samt enkelte soverum. På 1 salen er der etableret værelser og badeværelser. Under hovedbygningen er der en mindre kælder, indeholdende fyr, varmtvandsbeholder m.m. Herudover er der en mindre bygning, der anvendes til cykelskur. Bygningen står uopvarmet. Der er toiletter i bygingen, der ikke benyttes. Bygningen er ikke berørt yderligere i nærværende rapport. Ejendommen fremstår med pudsede og hvidmalede facader, med hvide trævinduer med termoruder. Taget på hovedbygnigen er udført i røde romerfals teglsten, tag på foyer og køkkenbygning er med paptag. Luftfoto af ejendommen Der er foretaget en renovering omk. år 2000, omfattende bl.a, vandinstallationer, etablering af udsugningsanlæg og renovering af fliser på vægge i toiletter, primært i stueetagen, samt udskiftning af enkelte vinduer og døre i stueetagen. Vinduer fra denne renovering er dannebrogsvinduer i træ.

7 3 Stueplan. 1. sals plan

8 4 3. REGISTRERINGER 3.1 Tag på hovedbygningen Der er foretaget en tagudskiftning på størstedelen af ejendommens tegltag omk. 1975, hvor der er etableret undertag med pap. Tag på bygningens østlige del er tilsyneladende ikke skiftet i 1975 og fremstår med understrøgne teglsten uden undertag. Understrygningen er generelt i god stand, der kunne ikke konstateres smuldring eller afskalninger og lysindfald gennem taget ved besigtigelsen, ligesom der ikke var tydelige tegn på fugtindtrængen/fygesne. Der meldes ikke om problemer med vandindtrængning. Det oplyses at der er problemer med smuldrende tagsten på hovedbygningens tagflade. Da der var sne på taget under besigtigelsen har det ikke været muligt at se dette, og der bør foretages en supplerende inspektion af taget når der ikke er sne. Der er tidligere foretaget en vurdering af tagets tilstand, og det er vurderet at tagstenene på hovedbygningen skal udskiftes. Tagrender er generelt zinkrender,der er ikke konstateret problemer med revnede/defekte tagrender. Det oplyses at der har været store problemer med stoppede render pga. blade. Der er derfor etableret bladfang i tagrender. Disse bør eftergås med jævne mellemrum. Paptaget over køkkenafsnittet vurderes at være i god stand. Paptaget på foyer/pejsestue er ikke besigtiget pga. sne på taget. Det anbefales at der foretaget en supplerende besigtigelse af paptaget når sneen er væk. 3.2 Facader Facader fremstår som pudsede og malede facader. 1. sals facader fremstår ligeledes pudsede og malede med udmuret bindingsværk, med lodrette stolper ved vinduer. Facaderne fremstår generelt i god stand, med begrænset omfang af afskalninger. Det vurderes der bør foretages malerbehandling af facaderne inden for 1-3 år. Der er konstateret enkelte revner i facader, som vurderes at være mindre sætningsrevner. Enkelte revner er repareret tidligere men ses igen. Revner bør udbedres i forbindelse med maling af facaderne. Foto: Mindre sætningsrevne omk. vindue, sidebygning (TV-stue)

9 Træværk generelt på facaderne trænger til malerbehandling. Udhængsbrædder og sålbænke er flere steder afskallede, især brædder ved sålbænk under vinduer på 1. sal mod syd er medtagne. I forbindelse med udskiftning af tagstenene bør udskiftning af sålbænksbrædder overvejes. 5 Foto: Sålbænksbrædder, sydlige facade.

10 Sokkel: Jorddækket sokkel/murværk ført under terræn. Sokkelpuds er flere steder ikke ført under terræn og der er blottet murværk under/ved terræn, som flere steder har tegn på opfugtning, ligesom der ses afskalninger på sokkel/facader umiddelbart over terræn. Sokkelpuds bør føres under terræn og evt. suppleres med drænplade, og der bør evt. foretages nærmere undersøgelser af hvorvidt der er omfangsdræn om bygningen. 6 Foto: Sokkel når ikke under terræn 3.3 Vinduer og døre Vinduer vurderes generelt at være fra renoveringen i 1975, dog er der generelt monteret bundglaslister i aluminium af nyere dato, måske i forbindelse med renovering i år Det har ikke været muligt at lokalisere datomærker i ruder for at bekræfte dette. Vinduerne fremstår generelt i stand der kan forventes af vinduer med denne alder. Enkelte steder er der lokaliseret begyndende mindre rådskader i bundkarme, flere steder er søm/skruer i glaslister rustne og bør skiftes. Vinduer bør generelt gennemgås for udbedringer af rådskader og alm. vedligehold, herunder vedligehold af beslag m.v., ligesom der børe foretages malerbehandling af vinduer. Eventuelt bør en generel vinduesudskiftning overvejes, vinduernes alder varmeisoleringsevne taget i betragtning. Der er ikke medtaget vinduesudskiftning i overslaget. 3.4 Kælder Der er tydelig vandindtrængning i kælder i gulvet / grube under vandbehandlingsanlæg. Det vurderes at kælder gulv ligger i umiddelbar nærhed af vandspejl i søen, og kan derfor være påvirket af vandtryk. Da kælder ligger under hovedbygningen vurderes opgravning og evt. vandtætning udefra ikke at være en mulighed, men der bør foretages en indvendig vandtætning, evt. i overgangen mellem væg og gulv samt i grube under vandbehandlingsanlæg.

11 7 Foto: Vandindtrængning ved kældergulv/grube under vandbehandlingsanlæg. 3.5 Tekniske anlæg Ejendomme opvarmes ved centralvarme system fra oliefyr. Der forekommer enkelte tæringer på rør på installationerne i kælderen, der bør udbedres snarest. På baggrund af oplysninger fra brugere, oplyses der ikke om driftsproblemer med eksisterende installationer. Dog er der problemer med vandrør placeret i uopvarmet skunkrum mod øst, der fryser til, hvorfor vandhaner åbnes så de drypper for at forhindre dette. I forbindelse med renovering af tag bør disse rør flyttes til den varme side af isolering eller el-traces, således at risiko for frostsprængninger undgås. Vandinstallationer vurderes at være skiftet ved renoveringen i år 2000 og fremstår i badeværelser som synlige installationer i rustfri rør. I badeværelser på 1. sal står radiatorer under vinduer tæt på gulvet ved brusere og bærer tydeligt præg af vandpåvirkning. Det bør overvejes at skifte radiatorer til en lavere model, der kan placeres højere over gulvet, men placeringen er under alle omstændigheder uheldig.

12 8 Foto: Radiator i baderum 3.6 Indvendige overflader Indvendige vægoverflader er generelt i normal stand, ejendommens alder taget i betragtning, der må dog påregnes malerarbejder som løbende vedligeholdelse. Døre og paneler vurderes at være i normal stand, og bør ligeledes løbende malerbehandles. Der kunne enkelte steder, f.eks. i TV-stue mod syd vest konstateres kondens på ydervægge, der var ved registreringen en ude temperatur ca. -5 o C. Der er fra driftspersonale opmærksomhed på dette og overfladerne rengøres/aftørres jævnligt. Lofter er delvist pudsede lofter på tæt forskalling, og gipspladelofter på spredt forskalling. Lofter er generelt i normal stand, ejendommens alder taget i betragtning, der må dog påregnes malerarbejder som løbende vedligeholdelse. Enkelte steder registreres afskalninger af maling på loftsplader i toilet og baderum. Eksisterende gulvbelægning er primært linoleum, underlaget kendes ikke, men etagedæk vurderes, at være bjælkelag i træ. Gulvene er generelt i god stand, uden markante lunker og gyngende områder. På 1. sal foran baderum buler belægningen op foran dørene til baderum, hvilket kan tyde på opfugtning af undergulvet i gangen. Det fortælles at gulvene er ofte vandpåvirkede i forbindelse med benyttelse af baderummene. Omfanget bør undersøges nærmere, og udbedring prissættes på baggrund heraf. Enkelte andre steder i hovedbygningen har gulve ligeledes mindre lunker. Gulvbelægninger i stueplan er suppleret med klinker på betondæk og vurderes at være i normal stand. 3.7 Toilet og badefaciliteter Generelt er toilet og badefaciliteter i normal og god stand. Toiletter på stueetage er renoverede i år 2000, med nye fliser på vægge, vandinstallationer og udsugningsanlæg. I stueplan er klinker opsatte på teglstens skillevægge, og gulve er delvis belagt med klinker/mosaikstifter på betondæk. Gulve er primært udført med klinker. Underlag for gulve på 1. sal kendes ikke.

13 I toilet på stueetage ved tv-stue er der opsat pladebeklædning på vægge. Disse plader er løse, og der drysser med løs puds ud under pladerne, ligesom der kan mærkes løs puds bag pladerne. Pladerne bør nedtages og bagvedliggende vægge renoveres. Sanitet vurderes at være i normal stand/god. Der er mekanisk ventilation på størstedelen af badeværelser, som formodes at være etableret ved renoveringen i år Resterende har naturlig ventilation. 9

14 10 4. KONKLUSION På basis af den udførte inspektion, vurderes de individuelle bygningsdele at have følgende vedligeholdsmæssige tilstand: TAG: HØJ GOD NORMAL X DÅRLIG MEGET DÅRLIG På baggrund af oplysning om smuldrende tagsten. FACADER: HØJ GOD X NORMAL DÅRLIG MEGET DÅRLIG FACADER, SOKKEL: HØJ GOD NORMAL X DÅRLIG MEGET DÅRLIG VINDUER/DØRE: HØJ GOD X NORMAL DÅRLIG MEGET DÅRLIG KÆLDER: HØJ GOD X NORMAL DÅRLIG MEGET DÅRLIG TEKNISKE ANLÆG: HØJ GOD X NORMAL DÅRLIG MEGET DÅRLIG INDVENDIGE OVERFLADE: HØJ GOD X NORMAL DÅRLIG MEGET DÅRLIG TOILETTER: HØJ GOD X NORMAL DÅRLIG MEGET DÅRLIG TOILETTER (Renov. 2000): HØJ X GOD NORMAL DÅRLIG MEGET DÅRLIG SAMLET VURDERING: På baggrund af inspektionen vurderes ejendommen at være i følgende vedligeholdsmæssige tilstand. HØJ GOD X NORMAL DÅRLIG MEGET DÅRLIG

15 5. ØKONOMISK OVERSLAG, HÅNDVÆRKERUDGIFTER 11 De nedenfor anførte overslag er håndværkerudgifter i 2012 priser og er inklusiv moms. Overslagene er vurderinger på baggrund af tilstandsrapporten og er således genstand for en hvis grad af usikkerhed på op til 20 %. Hvis en større grad af sikkerhed ønskes, kræver det en grundigere gennemgang af ejendommens bygningsdele. Til rådgiverhonorar kan der påregnes % af de samlede håndværkerudgifter. Særlig vedligehold (bør udføres indenfor 1-3 år) Udskiftning af tegltag på hovedbygning Priserne indeholder ikke udgifter til udbedringer evt. skader i eksisterende konstruktioner, disse skal undersøges nærmere. Der er ikke indregnet ekstra isolering. DKK ,- Reparation af murværk, facade DKK ,- Reparation af sokkel, samt puds under terræn og drænplader DKK ,- Omfangsdræn DKK ,- Afrensning og maling af facader DKK ,- Reparation, afrensning og maling af vinduer DKK ,- Maling af træværk DKK ,- Vandtætning af kælder Påregnet vandtætning indefra, uden opgravning/nedbrydning DKK ,- Udbedringer af tæringer på rør i teknikrum DKK 5.000,- Isolering af vandrør DKK 5.000,- Udskiftning af radiatorer i baderum på 1. sal DKK ,- Vægbeklædning i toiletrum DKK ,- Udskiftning af gummifuge partielt i baderum DKK 5.000,- Byggeplads omkostninger ved samlede arbejdes udførelse, herunder udgifter til stillads, affaldshåndtering m.v. DKK ,- Samlet udgift til særlig vedligehold DKK ,- Anbefalet normal vedligehold På baggrund af inspektionen, så vel som størrelsen, alderen og tilstanden af ejendommen, vurderer vi den samlet udgift til normalt vedligehold pr. m2 til at være 75 DKK/m2, for at opretholde den nuværende stand af ejendommen. Det er en forudsætning for prisen, at ovenstående særlige vedligeholdsaktiviteter er udført. Den skønnede udgift pr. m2 er inklusiv reparation af tagrender og nedløb, mindre reparation af tag og fuger, og andre mindre reparationsarbejder.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N

LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N Colliers Byggerådgivning A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C LANGELANDSGADE 208, 8200 AARHUS N VEDLIGEHOLDELSESPLAN Dato: 01.08.2013 PROJEKTOPLYSNINGER Adresse: Rekvirent: Ejendomstype: Dato for gennemgang

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 64A 2605 Brøndby Oktober 2008 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Tilstandsrapport. A/B Grønnegården. sbs rådgivning a/s - Oktober 2013

Tilstandsrapport. A/B Grønnegården. sbs rådgivning a/s - Oktober 2013 Tilstandsrapport A/B Grønnegården sbs rådgivning a/s - Oktober 2013 REVISION A -23.10.2013 Indholdsfortegnelse Tilstandsrapport... 0 Generelt... 2 01. Tag... 3 02. Kælder/Fundering... 4 03. Facader...

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013

Holbækgade 1-5 og 2-6, Vordingborggade 30-36, Korsørgade 17-21, Løgstørgade 15-21, 2100 KØBENHAVN Ø DATO: 15. APRIL 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 01 Tagværk 02 Kælder 03 Facader / Sokkel 04 Vinduer 05 Udvendige døre 06 Trapper 08 Etageadskillelser 09 WC/Bad 11 Varmeinstallation 12 Afløb / Faldstammer 13 Kloak 14

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere

Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N

Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N Tilstandsvurdering Juni 2008 Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 Formand Bent Palmqvist Højgårdsparken 43 3660 Stenløse Tlf. 30 75 88 78 Administrator

Læs mere

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 UDKAST AB Haraldsgården 10/2014 KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan Trio Arkitekter A/S Nyvej 16C, 1. sal 1851 Frederiksberg C Tlf.: 33 15 15 20 mail@trioarkitekter.dk www.trioarkitekter.dk CVR-nr.: 25896947 10 års vedligeholdelsesplan AB Skovåsen - Skovåsen 1-27 4060

Læs mere

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Strandholmhus 08/2015 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Juni 2011 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes gade 23 29 Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Juni 2011 MHV/BM/bb Generelt

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE

15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE 15. DECEMBER 2014 TILSTANDSRAPPORT E/F WESSELS HAVE Strandvejen 128 2900 Hellerup Tlf. 39 61 01 61 www.ollgaard.dk mail@ollgaard.dk CVR: 19474984 Medlem af FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører Forord

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

10 års Bygningsrapport

10 års Bygningsrapport Salling Byggerådgivning A/S 10 års Bygningsrapport, Kim Pretzmann Olesen 12-01-2015 Indholdsfortegnelse Ejendomsdata... 3 Sådan er bygningsrapporten tænkt... 4 Grundlag for bygningsrapporten... 5 1.0 Tagkonstruktion...

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S

Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Vedligeholdelsesplan for ejendom AB Telemarken, 2300 København S Sagsnr.: 95006 881 Dato: 22.04.2009 Rev. 1. Dato: 19.01.2010 Udført af: Bygningskonstruktører Jimmie Jensen & Tom Buchard, Datea. 1/31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø

TILSTANDSVURDERING. vedligeholdelsesplan. med drifts- og. E/F Willemoesgade 32-36 Willemoesgade 32 36, 2300 København Ø TILSTANDSVURDERING med drifts- og vedligeholdelsesplan OBH Rådg. Ingeniører A/S Region Sjælland Islands Brygge 43 2300 København S CVR: DK 7016 9916 Udarbejdet af: Stefan T. Nielsen Tlf. 7021 7260 Mobil

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej Andelsboligforeningen Stenvinkel A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej BYGNINGSSYN OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Rekvirent Andelsboligforeningen Stenvinkel C/O Advodan Strandgade 51 3000 Helsingør

Læs mere

Villa. Boligens tilstand. Grønne forbedringer. For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20. Postnummer: 3400. Hillerød.

Villa. Boligens tilstand. Grønne forbedringer. For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20. Postnummer: 3400. Hillerød. Villa Boligens tilstand Grønne forbedringer For ejendommen beliggende: Petersborgvej 20 Postnummer: 3400 By: Matrikel nummer: home sagsnummer: Hillerød 391e 151A00216 Forklaring til karakterer i home SundhedsAttest

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Haveforeningen Islev Vårfluevej 10 2610 Rødovre Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Østrup Mortensen Sagsnummer: 12233-02 Dato: 14.11.2012 Besigtiget: 7.

Læs mere