ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk"

Transkript

1 ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg Projekteringsbevilling til lokaleudbygning på Skæring Skole og Tilst Skole samt meranlægsbevilling til etablering af kombibibliotek på Sølystskolen.. Resume Byrådet ansøges om projekteringsbevilling til projektering af lokaleudbygning på Skæring Skole og Tilst Skole. På begge skoler er der et udbygningsbehov af lokaler til SFO-brug, som følge af stigende elev/børnetal. På Skæring Skole foreslås der etableret 3 fælleslokaler i eksisterende bygningsramme. Ved at inddrage inaktive kvadratmeter i eksisterende hjemkundskabsområde, er det muligt at etablere nye fælleslokaler, mens det tredje fælleslokale etableres i eksisterende børnehaveklasselokale. Der ansøges om en projekteringsbevilling på, mio. kr. (P/L-) og med en samlet anlægsramme på 3, mio. kr. På Tilst Skole foreslås der etableret i alt fælleslokaler. De 3 i eksisterende lokaler, mens de sidste etableres i nybygning. Alle fælleslokaler etableres i sammenhæng med eksisterende indskolingsområde (lokaler og legeplads). Der ansøges om en projekteringsbevilling på, mio. kr. (P/L-) og med en samlet anlægsramme på, mio. kr. Endvidere ansøges der om en meranlægsbevilling til etablering af kombibibliotek på Sølystskolen på,33 mio. kr. I forbindelse med den håndværksmæssige opførelse af kombibibliotek samt ombygningsarbejder i eksisterende lokaler på Sølystskolen, er der konstateret større skadesomfang og større udgifter, end forudsat ved den offentlige licitation og dermed i den af Byrådet tidligere meddelte anlægsbevilling.

2 . Tidligere beslutninger Byrådet tiltrådte den. juni 3 indstillingen Anlægsbevilling til etablering af kombibibliotek på Sølystskolen, som indeholder anlægsbevilling på, mio. kr. (P/L) til opførelse af kombibibliotek samt moderniseringsarbejder i eksisterende lokaler på skolen. Byrådet tiltrådte den 3. august indstillingen Projekteringsbevilling til etablering af kombibibliotek på Bakkegårdskolen og Sølystskolen, bl.a. indeholdende en projekteringsbevilling til projektering af kombibibliotek på Sølystskolen. 3. Beskrivelse af indstillingen 3. Skæring Skole - Lokaleudbygning Som følge af stigende elevtal, har SFO på Skæring Skole et underskud på 3 lokaler til SFO-brug. I henhold til Lokaleprogrammet af for Århus Kommunale Skolevæsen, har Skæring Skole et overskud af undervisningslokaler. Lokaleudbygningen foreslås derfor gennemført ved at etablere 3 fælleslokaler inden for eksisterende bygningsmæssige ramme. Skæring Skole har i dag et hjemkunskabsområde på ca. m, som inkluderer depoter og øverum. Området er placeret i blok C umiddelbart i forbindelse med, hvor der er placeret børnehaveklasselokaler og tæt på adgang til legeplads. Hjemkundskabslokalet indeholder mange inaktive kvadratmeter i forhold til moderne undervisningspraksis. Det er derfor muligt - sammen med inddragelse af gangarealer - at frigøre kvadratmeter nok til at kunne etablere fælleslokaler og et moderne hjemkundskabslokale i det område, som i dag udgør hjemkundskabsområdet på Skæring Skole. For at kunne udnytte de mange inaktive kvadratmeter til etablering af nye fælleslokaler, forudsætter det flytning af vægge og en anden udnyttelse af hjemkundskabsområdet end i dag, samt etablering af adgang til det fri fra hjemkundskabslokalet. Omforandringerne i det eksisterende hjemkundskabsområde er forholdsvis store, hvorfor det også forudsætter, at det nye hjemkundskabslokale, lever op til de nyeste krav på området herunder vedrørende ventilation m.fl. (svarende til hvis der blev bygget helt nyt). Disse forhold skal derfor inkluderes i det samlede projekt. Det tredje fælleslokale etableres i eksisterende børnehaveklasse og kræver etablering af ventilation, inventar og forbedring efterklangstiden (akustik). De to nye fælleslokaler vil blive etableret mellem hjemkundskabslokalet og eksisterende børnehaveklasselokale, som omdannes til fælleslokale. Udbygningsbehov for SFO-lokaler Nedenstående tabel viser lokalestuationen for SFO på Skæring Skole før og efter den foreslåede lokaleudbygning.

3 Tabel : Udbygningsbehov for SFO- lokaler - Skæring Skole Skoleprognose 3 Skoleår 3/** / / / / / / / i SFO (*) + angiver et overskud SFO lokalebehov Lokalebehov Fælleslokaler (**) faktiske elevtal pr. september 3. 3 (3+) Nuværende SFO-lokaler (-) Status efter udbygning* Lokaler (-) Udbygningsbehov Efter udbygning Fælleslo kaler (+) - Ifølge Skoleprognose 3 forventes det, at der vil blive et lokaleudbygningsbehov på sigt på Skæring Skole til undervisningsbrug. Ved gennemførelse af ovennævnte anlægsprojekt etableres der samtidig nye undervisningslokaler (de fælleslokaler i eksisterende hjemkundskabsområde), som derfor skal tillægges skolens opgørelse over undervisningslokaler. Med den gældende skoleprognose og gældende lokaleprogram, vil etablering af de foreslåede fælleslokaler, ikke gøre det nødvendigt at lokaleudbygning til undervisningsbrug på Skæring Skole i indeværende skoleprognoses tid (frem til /). 3. Tilst Skole - Lokaleudbygning Som følge af stigende elevtal, har SFO på Tilst Skole et underskud af lokaler til SFO-brug. I skoleåret 3/ var underskuddet på 3 lokaler, i skoleåret / bliver det på (jf. skoleprognose 3), voksende i de efterfølgende år til et underskud på i alt lokaler til SFO-brug. I henhold til Lokaleprogrammet af for Århus Kommunale Skolevæsen, har Tilst Skole et overskud af undervisningslokaler ind til / jf. skoleprognose 3. Herefter forventes der et underskud på op til 3 undervisningslokaler. Mulighederne for at etablere fælleslokaler i eksisterende fysiske ramme er forholdsvis begrænset på Tilst Skole, da de enkelte klasselokaler ikke er store nok til at være et fælleslokale, og der ikke eksisterer inaktive kvadratmeter på skolen, som kan anvendes til SFO-brug. I 3 eksisterende klasselokaler er det dog muligt - ved at inddrage depotrum - at etablere 3 fælleslokaler i eksisterende ramme. De 3 lokaler er alle placeret i sammenhæng med eksisterende fælleslokaler og med adgang til eksisterende legeplads for indskolingen. De resterende fælleslokaler foreslås etableret i nybyggeri i umiddelbar forlængelse af eksisterende fløj med fælleslokaler (herunder de ovenfor foreslåede) og ved eksisterende legeplads for indskolingen på Tilst Skole. 3

4 Ved den foreslåede lokaleudbygning, skabes der en naturlig sammenhæng mellem eksisterende lokaler til SFO, de 3 lokaler der laves om fra undervisnings- til fælleslokaler og de nyetablerede fælleslokaler samt hele udearealet for indskolingen. Tabel : Udbygningsbehov for SFO- lokaler - Tilst Skole Skoleprognose 3 Skoleår 3/** / / / / / / / i SFO (*) + angiver et overskud SFO lokalebehov Lokalebehov Fælleslokaler (**) faktiske elevtal pr. september 3. 3 (3+) Nuværende SFO-lokaler (-) Status efter udbygning* Lokaler (-) Udbygningsbehov Efter udbygning Fælleslo kaler (+) - Ifølge Skoleprognose 3 forventes det, at der vil blive et lokaleudbygningsbehov på sigt på Tilst Skole til undervisningsbrug. Med gennemførelse af ovenfor beskrevne lokaleudbygning, tilføres Tilst Skole nye undervisningslokaler (de fælleslokaler i nybyggeri), som skal tillægges skolens opgørelse over undervisningslokaler. En evt. senere lokaleudbygning til undervisningsbrug på Tilst Skole, vil derfor blive på klasselokaler mindre, når ovenstående gennemføres. 3.3 Meranlægsbevilling til opførelse af kombibibliotek på Sølystskolen I forbindelse med opførelsen af kombibibliotek - samt i mindre omfang modernisering af eksisterende lokaler på Sølystskolen - er der konstateret flere forhold, som har været uforudseelig. De nævnte arbejder har derfor ikke været med i licitationsresultatet. Omfanget heraf har gjort, at de afsatte midler til uforudsete udgifter i projektet, ikke er tilstrækkelige. Byrådet ansøges derfor om en meranlægsbevilling til etablering af kombibibliotek på Sølystskolen. I tabel 3 er de forskellige merudgifter opgjort.

5 Tabel 3: Merarbejde i forbindelse med opførelse af kombibibliotek - Sølystskolen Beskrivelse 3 Udskiftning af gulv i eksisterende folkebibliotek (moderniseres til fælleslokale) Ændring i opbygning af den lette facade 3 Maler og spartelarbejder i eksisterende lokaler samt kombibibliotek Ændring af sammenbygning mellem eksisterende og ny bygning Bortkørsel af slagger (forurenet jord som ikke var vist i geoteknisk rapport) Projektering Øvrige arbejder ) - P/L -. kr. - ) Herunder behov for ekstra rørføring, eltracing, ekstra el-måler og ekstra udtørring af nybygning. 33. Økonomiske konsekvenser. Anlægsramme og projekteringsbevilling for lokaleudbygning - Skæring Skole og Tilst Skole Tabel : Oversigt over budgetramme Udbygningsbehov for SFO- lokaler - Tilst Skole Skoleprognose Skæring Skole Tilst Skole Budgetramme til lokaleudbygning Ansøgning om projekteringsbevilling - P/L -. kr Meranlægsbevilling til kombibibliotek - Sølystskolen Meranlægsbevillingen på,33 mio. kr. foreslås finansieret over den samlede ramme i Skolevæsenet til modernisering.. Konsekvenser i forhold til mål I budget indgår følgende fokusområde, delmål og indikatorer under sektor. Folkeskoler: 3. Fysiske rammer Skolens fysiske miljø skal være åbent og fleksibelt for at udvikle et kreativt læringsmiljø. Det fysiske miljø understøtter undervisning og øvrige aktiviteter. Det skal også være med til at gøre skolen til et sjovt og oplevelsesrigt sted at være. Derfor sættes der fokus på kreativ anvendelse af skolens arealer og faciliteter, og betydningen af den æstetiske dimension i omgivelserne som en del af et godt grundlag for læring medtænkes.

6 Undervisning og andre aktiviteter begrænses ikke til skolens egen matrikel, men kan også foregå i andre institutioner, på virksomheder og i naturen. Århus Kommunale Skolevæsen vil i løbet af de kommende skoleår eksperimentere med både fysiske og virtuelle læringsrum. Med den foreslåede lokaleudbygning på Skæring Skole og Tilst Skole, vil begge skoler have det antal lokaler, de efter Lokaleprogrammet skal have til undervisnings- og SFO-brug.. Beslutningspunkter Det indstilles:. at der gives en projekteringsbevilling i på, mio. kr. til Skæring Skole - Lokaleudbygning til projektering af lokaleudbygning. at der gives en projekteringsbevilling i på, mio. kr. til Tilst Skole - Lokaleudbygning til projektering af lokaleudbygning 3. at der gives en meranlægsbevilling i år på,33 mio. kr. til Kombibibliotek på Sølystskolen Torben Brandi Nielsen / Jens Nygaard Bilagsfortegnelse: Bilagskema og med indstillingens bevillingsmæssige konsekvenser.

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

Pasningsgaranti Kun ét scenarie Såfremt bevillingen udskydes til

Pasningsgaranti Kun ét scenarie Såfremt bevillingen udskydes til Projekt Indhold Scenarievalg OVF/B15 Beløb Kategori 1. Pasningsgaranti og undervisningspligt Forlængelse af midlertidige pavilloner Pasningsgaranti ikke at kunne overholdes. 4.470 Forlængelse af midlertidige

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole

LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole Maj 2014 LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole Jette Pedersen Sagsnr.: EMN-2014-00771 Silkeborg Kommune Økonomi og IT Søvej 1, 8600 Silkeborg Telefon: +4524962434 Søvej 1 8600

Læs mere

Belysning af 3 områder i forbindelse med udmøntningen af kvalitetspuljen til dagtilbud 2013 NOTAT

Belysning af 3 områder i forbindelse med udmøntningen af kvalitetspuljen til dagtilbud 2013 NOTAT NOTAT Belysning af 3 områder i forbindelse med udmøntningen af kvalitetspuljen til dagtilbud 2013 Mere bevægelse i dagtilbud Deltagelse i et projekt om mere bevægelse i dagtilbud vil bl.a. kunne kvalitetsudvikle

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 Kvalitetsrapport Silkeborg Kommunale Skolevæsen Skoleåret 2011-12 Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 November 2012 Kvalitetsrapport 2011/12 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Indstilling. Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 16.

Indstilling. Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 16. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. december 2013 Ophør af aftaler med Århus MiljøCenter Ophør af aftaler mellem Århus MiljøCenter og Aarhus Kommune om pligtlejemål og

Læs mere

De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012

De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012 De lokale aktionsgrupper - introduktion og status for perioden 2007-2012 Februar 2013 Indhold 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 3 Lokale aktionsgrupper filosofi og organisering... 3 Målsætninger... 3 Hvorfor

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse SBi 2008:03 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret

Læs mere