Vejledning om liberalisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om liberalisering"

Transkript

1 Nalunaarasuartaateqarnermi Aqutsisut Telestyrelsen National Telecom Agency Vejledning om liberalisering Vejledning om liberalisering til teleforordningens 2

2 Vejledning Sags nr Dok. nr Postboks Nuuk Tlf. (+299) Fax (+299) Vejledning til teleforordningens 2 om liberalisering Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Lovgrundlaget... 2 Hvad kan liberaliseres i medfør af teleforordningen... 3 Betingelser for liberalisering i medfør af 2, stk. 1 og Sammenhængen mellem eneretten, koncessionen og det liberale område... 6 Afgrænsning af produkter og ydelser i forhold til teleforordningen... 8 Tilladelse til udbud af Internettjeneste via tradløs access og udbud af trådløs access i medfør af teleforordningens Givne tilladelser Nuuk Skynet Inu:IT Comby Nuuk TV Kriterier der skal iagttages ved liberalisering jf. bemærkningerne til loven Trinvis liberalisering fra 2014 til Liberalisering af internettjenesten i Liberalisering af fastnet- og mobiltelefonitjenesten i Liberalisering af øvrige tjenester i

3 Indledning Inden for teleområdet er der en hastig teknologisk udvikling med mange nye og alternative netværksløsninger og serviceydelser samt faldende priser som viser, at området er velegnet til liberalisering. Samtidig har den teknisk-økonomiske udvikling på området givet øgede muligheder for at skabe et konkurrencebaseret marked. I Grønland har liberaliseringen af internetforbindelser ført til en eksplosiv vækst i brugen af søkablet og den øvrige infrastruktur. Udnyttelsen er steget og priserne er faldet. Dette er kommet slutbrugeren og samfundet til gode. Politisk er det derfor et ønske, at der sættes yderligere skub i denne udvikling, så markedet frisættes og samfundet kan udvikle en digital netværksøkonomi. I dag er det alene internettjenesten via trådløs access, der er liberaliseret (2009). Nye udbydere må således opstille trådløs infrastruktur i byerne, så de kan tilbyde telekunderne trådløs adgang til internettet. I koalitionsaftalen indgår en politisk målsætning om, at der skal sikres borgere og virksomheder adgang til bedre og billigere internet uanset bopæl. Det er endvidere et politisk mål, at liberaliseringen skal fortsætte i en trinvis udvikling og at alle teleudbydere sikres lige adgang til markedet. Som led heri, er der igangsat en række tværgående og sammenhængende initiativer for at nå de politiske mål. Nærværende vejledning skal klarlægge omfanget af den nuværende liberalisering og skabe overblik over denne, herunder hvilke markeder og produkter der allerede er liberaliseret. Endvidere skal denne vejledning søge at beskrive den fremtidige trinvise liberalisering af markedet, herunder beslutningen om liberalisering af internettjenesten som træder i kraft den 1. november Lovgrundlaget Af gældende landstingsforordning 1 for teleområdet fremgår det blandt andet at: 1. Grønlands Hjemmestyre har eneret til udbud af teletjenester i, til og fra Grønland samt anlæg og drift af telekommunikationsinfrastruktur i Grønland, der muliggør elektronisk kommunikation mellem nettermineringspunkter i eller mellem byer og bygder og til udlandet. Sammenhængen mellem den i teleforordningens 1, stk. 1 nævnte eneret og liberalisering i medfør af teleforordningens 2, er at der åbnes op for liberalisering af telemarkederne, i det der i 2 står: Landsstyret kan træffe beslutning om liberalisering af den i 1, stk.1, nævnte eneret. 1 Landstingsforordning nr. 17 af 20. november 2006 om telekommunikation og teletjenester. 2

4 2. Landsstyret kan træffe beslutning om liberalisering af den i 1, stk. 1, nævnte eneret. Stk. 2. Stk. 1 omfatter ikke telekommunikationsinfrastruktur, der muliggør elektronisk kommunikation mellem nettermineringspunkter i eller mellem byer og bygder og til udlandet. Stk. 3. Landsstyret kan træffe beslutning om liberalisering af den i stk. 2 nævnte telekommunikationsinfrastruktur, såfremt teknologien er baseret på trådløs transmission, og alene er beregnet til brug inden for den enkelte by eller bygd. Såfremt beslutning om liberalisering træffes, kan Tele-styrelsen i særlige tilfælde meddele dispensation til brug af kabelbaseret teknologi. Stk. 4. Landsstyret fastsætter regler for teletjenester og telekommunikationsinfrastruktur, som liberaliseres i medfør af stk. 1 og 3. Bestemmelsen i teleforordningens 2 anvendes til, at liberalisere dele af eneretsområdet såfremt særlige betingelser er iagttaget. Udgangspunktet er, at der kan ske liberalisering af teletjenester, men at der er begrænsninger for hvilke de dele af teleinfrastrukturen, der kan liberaliseres. Eksempelvis kan man ikke liberalisere det netværk af radiokædestationer, søkablet og det kablede netværk indenfor byer og bygder. Liberalisering af denne infrastruktur ville derfor kræve en ændring af loven. Hvad kan liberaliseres i medfør af teleforordningen Teleforordningens 2, stk. 1 giver hjemmel til, at liberalisere teletjenester. Det vil nærmere betegnet sige, markederne for udbud af teletjenester kan liberaliseres, herunder Internettjenesten. Teleforordningens 2, stk. 3 giver hjemmel til, at liberalisere trådløs infrastruktur indenfor den enkelte by eller bygd. Det vil nærmere betegnet sige markederne for udbud af trådløs infrastruktur herunder trådløs bredbåndsaccess i den enkelte by eller bygd. Ved teleforordningens 2, stk. 1 og 3 er der skabt en indbyrdes sammenhæng mellem muligheden for samtidigt, at liberalisere teletjenester i teleforordningens 2, stk. 1 og den trådløse infrastruktur i 2, stk. 3, idet det giver en tjenesteudbyder muligheden for, at have kontrol over større del af værdikæden dvs. både en gros - og detailmarkedet indenfor det trådløse marked i den enkelte by eller bygd. 3

5 Såfremt man kun liberaliserede internettjenesten ( 2, stk. 1) skulle en operatør eksempelvis købe al infrastruktur fra koncessionshaver, for at kunne levere tjenesten. Hvis man omvendt kun liberaliserede den trådløse infrastruktur ( 2, stk. 3) og uden en internettjeneste i medfør af 2, stk. 1, skulle en operatør kun sælge en gros produkter uafhængigt af internettjenesten. I teleforordningens 2, stk. 1 og 3 er der således åbnet op for muligheden af, at tage udgangspunkt i begge bestemmelser om at liberalisere både internettjenesten og den trådløse infrastruktur med henblik på, at tjenesteudbydere kan erhverve ejerskab til en større del af værdikæden ud fra de betingelser, procedurer og begrænsninger der i øvrigt følger af 2 herunder bl.a. at tjenesteudbyderen ikke kan etablere infrastruktur mellem de enkelte byer og bygder og at forbindelser indenfor den enkelte by eller bygd skal være trådløs. Naalakkersuisut besluttede i 2009 at benytte muligheden for, at liberalisere disse områder i medfør af teleforordningens 2, stk. 1 og 3. Det forudsættes i teleforordningens 2 at der er tale om en udbyder, dvs. en tjenesteudbyder som ønsker at etablere sin egen trådløse infrastruktur, men som ikke har selv har denne infrastruktur i form af net af kabler, radiokæde mv. som koncessionshaver råder over på en gros niveau. Betingelser for liberalisering i medfør af 2, stk. 1 og 3 Liberalisering af internettjenester og betingelserne herfor, er konkret afgrænset i teleforordningens 2. De forudsætninger der skal være til stede for at en tjenesteudbyder kan etablere sin egen trådløse infrastruktur tager udgangspunkt i teleforordningens bestemmelse i 2, stk. 3 om, at Naalakkersuisut kan træffe beslutning om at liberalisere telekommunikationsinfrastruktur såfremt to betingelser er opfyldt: 1. Der skal være tale om en teknologi der er baseret på trådløs transmission, dvs. der skal være tale om en trådløs punkt til punkt eller punkt til multi-punkt teknologi. (Der må ikke være tale om fiber-eller anden kabelføring, medmindre særlige forhold taler for det eller Telestyrelsen giver dispensation). 2. Den trådløse infrastruktur skal være beregnet til brug inden for den enkelte by eller bygd, men ikke mellem disse indbyrdes. Her skal den eksisterende koncessionerede infrastruktur anvendes. Bestemmelsen afgrænses af, at det ikke er muligt at liberalisere adgangen til at etablere forbindelser mellem byer og bygder. Såfremt en tjenesteudbyder ønsker adgang til denne infrastruktur, kan man sende en rimelig anmodning om samtrafik til koncessionshaver. Kan parterne ikke blive enige om pris og vilkår for samtrafikken, kan der rettes henvendelse til Telestyrelsen i medfør af teleforordningens 6. 4

6 På den anden side åbner bestemmelsen positivt op for, at en tjenesteudbyder ved en liberaliseringsbeslutning kan få ret til at etablere sin egen trådløse infrastruktur og anvende denne til udbud af teletjenester til udbydernes kunder. Udbyderen har således et retskrav på at få tilladelse, såfremt virksomheden ligger inden for liberaliseringens anførte grænser. Det fremgår ikke af teleforordningen at der er særskilt hjemmel til at indlægge begrænsninger i tilladelserne. Med udgangspunkt i teleforordningens 2 har Naalakkersuisut i september 2009 truffet afgørelse om en liberalisering af markedet for udbud af internettjenester over trådløs access, jf. 2, stk. 1 og markedet for udbud af trådløs access jf. 2, stk. 3. Der er således sket en liberalisering af virksomheders mulighed for at udbyde internettjeneste over eget trådløst netværk i den enkelte by eller bygd. Såfremt en tjenesteudbyder ønsker adgang til koncessionshavers infrastruktur eksempelvis for at kunne koble byer og bygder sammen, kan tjenesteudbyderen fremsætte en rimelig anmodning om samtrafik til koncessionshaver. Hvis en tjenesteudbyder således ønsker adgang til koncessionshavers infrastruktur med henblik på en samtrafikaftale og herefter ikke kan blive enig med koncessionshaver om dette, kan man rette henvendelse til Telestyrelsen med henblik på at få Telestyrelsen til at fastsætte priser og vilkår i medfør af 6, stk. 3. I forarbejderne til loven anføres bl.a. følgende herom: Landsstyret kan bestemme, at udbydere kan anvende deres eget trådløse net til kunderne. Adgang til at levere den trådløse trafik til den koncessionerede infrastruktur eller til andre udbyderes trådløse net, hviler på indgåelse af frivillige aftaler mellem parterne. Kan parterne ikke blive enige, kan Landstyret fastsætte priserne og vilkår for interconnection (samtrafikken), det vil sige den indbyrdes forbindelse mellem udbyderne, jf. stk. 4. Udgangspunkt i teleforordningens 2, stk. 3 er således, at Naalakkersuisut kan træffe afgørelse om en gradvis liberalisering af telemarkedet, såfremt det der liberaliseres ikke berører koncessionshavers nævnte infrastruktur og forudsat at transmissionen er trådløs. Den allerede trufne beslutning om, at liberalisere i 2009 betyder, at etablering og drift af den pågældende tjeneste er givet fri. Der vil dog kunne opstilles nærmere fremadrettede vilkår for udøvelsen af tjenesten, såfremt disse ikke begrænser tjenesteudbyderens muligheder for at konkurrere på lige vilkår. 5

7 Sammenhængen mellem eneretten, koncessionen og det liberale område Da Naalakkersuisut i 2009 besluttede at liberalisere markedet for udbud af trådløse internettjenester i den enkelte by og bygd blev det ikke nærmere beskrevet, hvorledes denne liberalisering forholder sig til koncessionen. Der er hverken i beslutningen om liberaliseringen eller i TELE-POST s koncession nærmere beskrevet, hvad der skal ske med de produkter, der er godkendt af Naalakkersuisut under koncessionen, men som efter en liberalisering er i direkte konkurrence med produkterne på de liberale markeder. Som udgangspunkt reguleres koncessionshavers retsstilling af bestemmelserne i teleforordningen og bemærkningerne hertil samt i Hjemmestyrets bekendtgørelse om koncession. Lovgrundlag TELE-POST er meddelt koncession ved Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 22. november 1999 om koncession for TELE Greenland A/S. 2. Koncessionshaverens takstfastsættelse og takstprincipper for det koncessionerede område samt ændringer heri skal godkendes af Landsstyret. Stk. 2. Landsstyret kan forlange, at gældende takstfastsættelse og takstprincipper ændres. Det følger af teleforordningens 5, stk. 3, nr. 2 samt koncessionens 2, stk. 1, at koncessionshavers priser og vilkår skal godkendes af Naalakkersuisut. Bemærkningerne til teleforordningen uddyber godkendelsesproceduren for koncessionshavers produkter og priser: Landsstyret kan fastsætte regler om godkendelse af takstfastsættelsen og principperne herfor, samt abonnementsvilkårene for koncessionshaverens tjenester på eneretsområdet. Der vil her skulle lægges vægt på, at der også ud fra et samfundsmæssigt synspunkt sikres en sammenhæng mellem teletaksterne og omkostningerne ved at tilvejebringe teletjenesterne. En større fleksibilitet og markedstilpasning af taksterne, samt bedre flerårig planlægningsmulighed for koncessionshaveren, vil eventuelt søges opnået. Dette kan ske ved at ændre godkendelsesmodellen fra godkendelse af de enkelte takster og - principper til en godkendelse af en generel takstudvikling efter en "kurv" af takster. Det vil sige en kombination af takster for forskellige ydelser, vægtet efter det typiske forbrug, sat i relation til forbrugerprisindekset eventuelt suppleret med et loft over stigningstaksten i den enkelte takst. Der er gode erfaringer med denne model fra andre lande. 6

8 Der er således mulighed for at koncessionshaver kan opnå en større fleksibilitet og markedstilpasning af takser og produkter. Liberalisering af koncessionerede produkter Ud fra Naalakkersuisuts beslutning om at indføre et tilladelsesregime og de almindelige forvaltningsretslige grundsætninger kan det sluttes, at TELE-POST kan anmode om en tilladelse til udbud af liberale teletjenester og samtidig ansøge om overførsel (lukning) af de koncessionerede produkter som selskabet ønsker at udbyde på de liberale markeder. Der kan altså tages tjenester ud af koncessionen og ind på de liberale markeder. En forudsætning herfor er dog, at teletjenesterne holder sig indenfor de grænser der er, for det liberaliserede område. Dvs. at der alene er tale om en trådløs internettjeneste over en trådløs access-teknologi. Det betyder at kablede teletjenester som fx MPLS og ADSL, med 2009-definitionen af de liberaliserede markeder, ikke kan betragtes som liberaliserede teletjenester og derfor ikke kan udtages af koncessionen. Der er dog mulighed for at give koncessionshaver en større fleksibilitet i forbindelse med godkendelse af takster for de tjenester, der er omfattet af koncessionen. Nedenstående figur giver et overblik over sammenhængen mellem eneretten, koncessionen, liberaliseringen og en forsyningspligt. Figur 1 Overblik over teleområdet i Grønland Teletjenester i, til og fra Grønland Selvstyrets eneret 1, stk. 1 Undtagelser 1, stk. 2 Liberalisering 2 Koncessioner 5 TELE-POST Nuuk Skynet Inu:IT Comby Nuuk TV Tilladelseshavere Forsyningspligtsudbydere 25 (Ingen) Vurdering af de tjenester der kan tages ud af koncessionen Vurderingen af hvad der eventuelt kan tages ud af koncessionen og ind på det liberale marked, kræver en anmodning fra koncessionshaver til Telestyrelsen. Anmodningen 7

9 skal indeholde en beskrivelse af de tjenester som selskabet ønsker vurderet med henblik på, om de kan tages ud af koncessionen og ind på det liberale marked. En sådan beskrivelse skal indeholde en redegørelse for en sammenhørighed med/forudsætning af andre teleydelser, herunder særligt koncessionerede tjenester og en beskrivelse af produktkarakteristika, herunder hvilke muligheder kunderne har med produkterne (ex. SMS, MMS, telefonnummer mv.). Afgrænsning af produkter og ydelser i forhold til teleforordningen De forskellige produkter og ydelser på telemarkederne kan opdeles på tre niveauer: et for service, et for teletjenester og et for teleinfrastruktur. Teleinfrastrukturtjenester Infrastrukturen er de kabler og trådløse forbindelser, der danner netværket. Det er fx søkablet mellem Island, Grønland og Canada samt radiokæden, der binder de grønlandske byer og bygder sammen på Vestkysten og forbindelserne til satellitterne, der sikrer forbindelse til Nord- og Østgrønland. Derudover er infrastrukturen også det netværk, der er indenfor den enkelte by eller bygd fx kobber- eller fibernettet eller mobilnettene. Det udstyr, der kobles til det offentlige telenet er også infrastruktur i teleforordningens forstand. Det kan være fastnet- og mobiltelefoner, omstillingsanlæg eller lokale netværk. Teleforordningen giver forskellige muligheder for de forskellige typer af infrastruktur. Fx er lokale netværk, der anvendes indenfor en ejendoms grænser undtaget fra Selvstyrets eneret, jf. 1, stk. 2, og man kan frit vælge at koble udstyr til det offentlige telenet, hvis udstyret overholder de krav og standarder, der er fastsat for tilslutning af udstyr til det offentlige telenet Derudover kan Naalakkersuisut vælge at liberalisere dele af infrastrukturen, jf. 2, stk. 3. Den infrastruktur, der kan liberaliseres skal være trådløs og være beregnet til brug indenfor den enkelte by eller bygd. I 2009 liberaliseredes infrastrukturen trådløs access i den enkelte by eller bygd. Det betyder, at der er en stor del af infrastrukturen, der ikke kan liberaliseres. Infrastruktur, der ikke kan liberaliseres er fx radiokæden mellem byer og bygder, søkablet til Island og Canada, Satellitforbindelserne samt de kablede net indenfor den enkelte by eller bygd. Selvstyrets eneret til denne del af infrastrukturen er givet i koncession til TELE-POST. Ønsker en udbyder adgang til denne type af infrastruktur kan dette ske efter reglerne om samtrafik, hvor koncessionshaver skal imødekomme alle rimelige anmodninger om samtrafik fra udbyderne. 8

10 Teletjenester Teletjenester er de kommunikationsydelser, der leveres over teleinfrastrukturen. Det er fx fastnettelefoni, mobiltelefoni, Internettjenesten, kystradiotjenesten, rundspredning af TV- og radiosignaler mv. Naalakkersuisut kan liberalisere markederne for teletjenester, jf. 2, stk. 1. I 2009 liberaliserede Naalakkersuisut markedet for internettjenester over trådløs access og det forventes at markedet for datatjenester, herunder internettjenester liberaliseres i Serviceniveauet En service er en ydelse, der lægges oven på en teletjeneste. Det kan fx være service, hvor udbyderen af en ADSL-tjeneste ønsker at tilbyde sine kunder en service. Området for service er ikke reguleret af reglerne i teleforordningen. Services som fx Viper, Skype og FaceTime gør det muligt at gennemføre samtaler eller sende beskeder over internettjenesten. Disse muligheder åbner i et vist omfang op for konkurrence med fastnet- og mobiltelefoni til trods for, at disse teletjenester endnu ikke er liberaliseret på de grønlandske markeder. Tabel 1 Teleinfrastruktur, Teletjenester og Service Service En service er en ydelse, der leveres ovenpå en teletjeneste. Services er ikke omfattet af Selvstyrets eneret og er derfor liberale markeder i forhold til teleforordningen (anden regulering kan være gældende på de enkelte servicemarkeder) Der kan frit udbydes services, der bygger ovenpå fx Internettjenesten (ex. hosting, e- mail, streaming mv.) Teletjenester Koncession: Mobiltelefoni Fastnettelefoni Kystradio Internettjeneste via tråd båren accessnet (forventes liberaliseret 2014) Faste kredsløb (forventes liberaliseret 2014) Teleinfrastruktur Koncession: Backbone net til byer, bygder og udlandet (Søkabel, Radiokæde og Satellit) (kan ikke liberaliseres - samtrafik 6) Tråd båren accessnet i de enkelte byer og bygder (kobber og fiber infrastruktur) (kan ikke liberaliseres - samtrafik 6) Mobilnetværk (2G og 3G netværk) (kan liberaliseres) (samtrafik 6) Liberal: Internettjeneste via trådløs accessnet (2009, 2, stk. 1) Liberal: Trådløs accessnet (2009, 2, stk. 3) 9

11 Tilladelse til udbud af Internettjeneste via tradløs access og udbud af trådløs access i medfør af teleforordningens 2 Bestemmelsen giver Naalakkersuisut bemyndigelse til, at liberalisere dele af Grønlands Selvstyres eneretsområde. Her skal dog forudskikkes den bemærkning, at det meste af markedet stadig er koncessioneret og kun en meget snæver del af markedet er liberaliseret. Det er således stadig koncessionshaver der har adgang til størstedelen af infrastrukturen og har udbud baseret på investeringer i egen fysisk infrastruktur. De andre teleselskaber kan skaffe sig adgang til denne infrastruktur enten via egen (trådløs infrastruktur) eller ved at købe sig adgang til et engrosprodukt hos koncessionshaver (samtrafik). Det betyder at koncessionshaver har kontrol over størstedelen af værdikæden og står for forædlingsprocessen baseret på egen infrastruktur. Koncessionshaver er således uafhængig af andre selskabers infrastruktur og transmissionsudstyr og har derfor en stærkere markedsposition end de nye tjenesteudbydere på markedet. Med udgangspunkt i teleforordningens 2. stk. 1 og 3, besluttede Naalakkersuisut den 17. september 2009 en liberalisering af markedet for udbud af internettjenester via trådløs access og udbud af trådløs access i den enkelte by og bygd. Samtidig indførte Naalakkersuisut et tilladelsesregime. Herefter har 4 tjenesteudbydere fået tilladelse til udbud af teletjenester på de liberale markeder. Der er givet tilladelse til udbud af trådløs access, herunder trådløs bredbåndsaccess og udbud af en internettjeneste til kunder med trådløs access herunder trådløs bredbåndsaccess i den enkelte by og bygd, til følgende selskaber: Nuuk Sky Net, Inu:IT, Comby og Nuuk TV. Konkret blev liberaliseringen udmøntet ved et landsstyreoplæg, hvorved Naalakkersuisut den 17. september 2009 traf beslutning om liberalisering af markedet for udbud af trådløs access, herunder trådløs bredbåndsaccess, i den enkelte by eller bygd og markedet for udbud af internettjenester over trådløs access, herunder trådløs bredbåndsaccess i den enkelte by eller bygd. Beslutningen om liberaliseringen og omfanget af denne fulgte snævert rammerne i teleforordningens 2, stk. 1 og 3, jf. 1, stk. 1. Naalakkersuisut tiltrådte den 17. september 2009 disse indstillinger. Det må herefter lægges til grund, at en tjenesteudbyder har et retskrav på at få tilladelse, såfremt virksomheden ligger inden for liberaliseringens ovenfor anførte grænser. 10

12 Givne tilladelser Nuuk Skynet Nuuk Skynet er den 25. september 2009 meddelt tilladelse til udbud trådløs access og Internettjeneste via trådløs access. Tilladelsen er efterfølgende blevet udvidet med nye geografiske områder samt tekniske grænseflader. Selskabet har tilladelse til at benytte følgende tekniske grænseflader: WiFi IEEE WiMax IEEE BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T (kablet ethernet i tilknytning til selskabets trådløse accessteknologier) (teknologien kan alene benyttes, når Nuuk Skynet ejer det trådløse accessudstyr sat op hos kunden og forbindelsen mellem dette udstyr og kundens udstyr sker på kundens ejendom med almindelige ethernetkabler) Tilladelsen kan anvendes inden for det byområde, der er omfattet af postnumrene: alle byer og bygder i Grønland Inu:IT Inu:IT er den 22. februar 2012 meddelt tilladelse til udbud trådløs access og internettjeneste via trådløs access. Tilladelsen er efterfølgende ændret og udvidet med nye geografiske områder samt nye tekniske grænseflader. Selskabet har tilladelse til at benytte følgende tekniske grænseflader: 3GPP LTE TDDIEEE (WiFi) IEEE (kablet ethernet i tilknytning til selskabets trådløse accessteknologier) (IEEE kan alene benyttes, når Inu:IT ejer det trådløse accessudstyr sat op hos kunden og forbindelsen mellem dette udstyr og kundens udstyr sker på kundens ejendom med almindelige ethernetkabler) Tilladelsen kan anvendes inden for det byområde, der er omfattet af postnumrene: 3900 Nuuk 3905 Nuussuaq (bydele i Nuuk) 3910 Kangerlussuaq 3911 Sisimiut, Itilleq og Sarfannguaq 3912 Maniitsoq, Atammik, Kangaamiut og Napasoq 3919 Alluitsup Paa 3920 Qaqortoq, Ammassivik, Eqalugaarsuit, Igaliku, Qassimiut og Saarloq 3921 Narsaq, Qassiarsuk 3922 Nanortalik, Aappilattoq, Narsaq Kujalleq og Tasiusaq 3923 Narsarsuaq 3924 Ikerasassuaq 3932 Arsuk 11

13 3952 Ilulissat Comby Comby er den 20. juni 2013 meddelt tilladelse til udbud af trådløs access og internettjeneste via trådløs access. Tilladelsen er efterfølgende udvidet med nyt geografisk område. Selskabet har tilladelse til at benytte følgende tekniske grænseflader: WiFi IEEE WiMax IEEE Tilladelsen kan anvendes inden for det byområde, der er omfattet af postnumrene: 3900 Nuuk 3905 Nuussuaq (bydele i Nuuk) 3911 Sisimiut Nuuk TV Nuuk TV er den 22. april 2014 meddelt tilladelse til udbud af trådløs access samt internettjeneste over trådløs access. Foreningen har tilladelse til at benytte følgende tekniske grænseflader: WIFi IEEE Radiogrænseflade for radioanlæg til lokale datanetværk (RLAN)- Nr Tilladelsen kan anvendes inden for det byområde, der er omfattet af postnumrene: 3900 Nuuk 3905 Nuussuaq (bydele i Nuuk) Kriterier der skal iagttages ved liberalisering jf. bemærkningerne til loven Ved en liberalisering i medfør af teleforordningens 2, stk. 1, skal Naalakkersuisut i sin vurdering bl.a. tage hensyn til, at en liberalisering af teletjenesteområdet enten sker, hvor den teknologiske udvikling giver mulighed for dette og at der samtidig på markedsmæssige vilkår kan opnås en konkurrencesituation, der vil tilgodese en bedre, hurtigere og billigere udvikling af den pågældende teletjeneste eller at der ved en liberalisering kan opnås et bredere udbud af tjenester, samt skabes valgfrihed for borgerene ved at kunne vælge mellem flere udbydere. Naalakkersuisuts beslutning om at liberalisere internettjenesten, sammenfattes i teleforordningens bemærkninger som de: kortsigtede strategiske mål, som det daværende Landsstyre fremsatte i forbindelse med teleforordningens fremsættelse i Inatsisartut. 12

14 Trinvis liberalisering fra 2014 til 2018 Det er et politisk ønske at støtte en trinvis liberalisering af telemarkederne, for at sikre en tidssvarende udvikling af telekommunikationen gennem en bæredygtig konkurrence. Forud for denne proces har Departementet for Sundhed og Infrastruktur sammen med koncessionshaver og udbyderne samt konsulentfirmaet Copenhagen Economics drøftet mulighederne for en fortsat liberalisering af de grønlandske telemarkeder. Resultatet af disse drøftelser er samlet i rapporten Rammerne for Teleliberalisering, der udstikker strategien for liberaliseringen af telemarkederne i perioden 2014 til Umiddelbart nedenfor følger et sammendrag af den udvikling som politisk ønskes igangsat. Liberalisering af internettjenesten i 2014 Der lægges op til en fuld liberalisering af internettjenesten i medfør af teleforordningens 2, stk. 1. Liberaliseringen forventes at træde i kraft den 1. november Med liberaliseringen vil udbydere med tilladelse have lov til at udbyde internettjenester over trådløs og tråd båren access. Licenser skal kunne tildeles uden videre krav. Der skal i den forbindelse sikres adgang til koncessionshavers tråd bårne accessnetværk fx via samtrafikprodukterne bit stream-access eller simpelt gensalg. Med en liberalisering af internettjenesten vil der kunne konkurreres på lige vilkår mellem fx ADSL, MPLS, WiMax, WiFi og 4G forbindelser. Det vil fortsat være TELE-POST, der har koncession på den kablede infrastruktur og forbindelserne mellem byer og bygder samt til og fra udlandet. Dette sikrer, at TELE-POST forsat kan investere i og udbygge infrastrukturen. De nye operatører vil skulle købe adgang gennem reglerne for samtrafik til kablerne, radiokæden mv., hvis de ønsker at levere eksempelvis ADSL. I forbindelse med liberaliseringsbeslutningen er der igangsat et større arbejde med at udarbejde vejledninger til forskellige bestemmelser i teleforordningen samt en gennemførelse af den regnskabsmæssige opsplitning som Naalakkersuisut besluttede ved bekendtgørelse nr. 2 af 7. februar Telestyrelsen og TELE-POST er i gang med at fastsætte de nærmere specifikationer til de opsplittede regnskaber. Det første officielle opsplittede regnskab vil dække regnskabsåret 2015 og bliver formelt indleveret til Telestyrelsen medio Der arbejdes på at sikre en hurtigere implementering af regnskabsopsplitning således at de første uformelle opsplittede regnskaber på baggrund af oplysninger fra 2013 og 2014 kan være klar i slutningen af Der er derudover igangsat en prisklemmeanalyse af TELE-POST s internetprodukter. Analysen skal afklare om de nye udbydere kan sikres adgang til markedet. Naalakkersuisut besluttede den 25. april 2014, at TELE-POST s internetprodukter skulle opdeles i 3 zoner (søkabel-, radiokæde- og satellitzonen) samt at produkterne i hver af 13

15 disse zoner ikke måtte prissættes så TELE-POST får en overskudsgrad på mindre en 10 %. Der blev derudover fastsat et prisloft for internetprodukterne svarende til de gældende priser for tjenesterne. TELE-POST justerede priserne på ADSL-produkterne i søkabel- og radiokædezonen den 1. juni i henhold til Naalakkersuisuts beslutning. Prisklemmeanalysen tager udgangspunkt i TELE-POST s priser samt forventningen til de nye operatørers etablering på markederne. Telestyrelsen etablerer endvidere et Telefagligt Forum, hvor operatørerne samt andre interessenter kan mødes og diskutere telefaglige problemstillinger eksempelvis problemstillinger om samtrafik eller udbygning af infrastruktur. Det er hensigten med Telefagligt Forum, at skabe åbenhed om udviklingen på teleområdet. Det er derimod ikke hensigten at åbne for tosidige drøftelser om forhold, der måtte herske uenighed om. Liberalisering af fastnet- og mobiltelefonitjenesten i 2016 I 2016 foreslås gennemført en liberalisering af fastnet- og mobiltelefonitjenesten. Den teknologiske udvikling betyder, at flere og flere kommunikationsservices vil køre via internettet. Det betyder at fastnet- og mobiltelefonitjenesten kommer under pres fra den teknologiske udvikling bl.a. pga. de applikationer der kan lægges ind på mobilerne. Med en liberalisering af fastnet- og mobiltelefonitjenesten sættes markedet frit til at vælge hvilken teknologi, der egner sig bedst til at servicere kundernes behov. Ved liberaliseringen af fastnet- og mobiltjenesten skal alle andre aktører have adgang til TELE-POST s mobilnetværk samt have mulighed for, at opstille egne mobilnetværk. Der er således tale om liberalisering af både teletjenester og infrastruktur. I forbindelse med liberaliseringen i 2016, vil der blive taget stilling til forsyningspligten og afvikling af eventuelle regulatoriskemodeller, krydssubsidiererede priser henimod omkostningsægte priser som giver en bedre konkurrencesituation. Liberalisering af øvrige tjenester i 2018 I 2018 foreslås en liberalisering af de øvrige teletjenester. Infrastrukturen vil fortsat forblive under koncession. Tjenesteudbyderne vil dermed skulle købe adgang til infrastrukturen som ejes af TELE-POST. Der skal være fuld adgang til transport og access-infrastruktur efter behov. 14

Nalunaarasuartaateqarnermi Aqutsisut Telestyrelsen. Telefagligt Forum. 27. august 2014

Nalunaarasuartaateqarnermi Aqutsisut Telestyrelsen. Telefagligt Forum. 27. august 2014 Nalunaarasuartaateqarnermi Aqutsisut Telestyrelsen Telefagligt Forum 27. august 2014 Agenda u Velkomst u Præsentation af Telefagligt Forum u Status på Liberaliseringsprocessen u Indlæg fra TELE-POST u

Læs mere

Til besvarelsen af dine spørgsmål har jeg indhentet informationer hos Telestyrelsen og TELE-POST.

Til besvarelsen af dine spørgsmål har jeg indhentet informationer hos Telestyrelsen og TELE-POST. Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Jens-Erik Kirkegaard, Siumut Medlem af Inatsisartut /Her Besvarelse

Læs mere

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet AFGØRELSE Sags nr. 2015-1893 26-06-2015 Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S

Læs mere

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet

Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet AFGØRELSE Sags nr. 2015-388 26-06-2015 Rimelig anmodning om samtrafik på Ethernet VPN og WDM bølge over søkablet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S T Y R E

Læs mere

Telefagligt Forum Årsrapport 2014

Telefagligt Forum Årsrapport 2014 Foto Erik Rosing: Solnedgang, fjeldene ved Kap Farvel Telefagligt Forum Årsrapport 2014 N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S T Y R E L S E N 1 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

(Medlem af Inatsisartut Kalistat Lund, Inuit Ataqatigiit)

(Medlem af Inatsisartut Kalistat Lund, Inuit Ataqatigiit) 30. maj 2016 FM2016/119 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en klar ejerstrategi for Telepost A/S inden sommeren

Læs mere

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering.

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering. Debatoplæg Forsyningspligtanalyse 2006 Debatoplæg om en fremtidig regulering af forsyningspligt på teleområdet 10. marts 2006 Anmodning om høringssvar Den gældende lovgivning på teleområdet indeholder

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester

Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester Direktoratet for Boliger og Infrastruktur Postboks 909 3900 Nuuk 13. marts 2006 TTO Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester Der henvises til Direktoratets

Læs mere

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år.

Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Knud Kristiansen Tilbageblik og overvejelser for selskaberne og de næste fire år. Hvilke investeringer ligger der og venter; lufthavne, havne, kommunikation

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

Den 3. juni 2015 blev af Retten i Grønland i. Sagsnr.:CS RGI-Nuu-51/13. Nuuk Sky Net ApS Isortarfimmut 2 Postbox 1576. Reg.nr. ApS416475.

Den 3. juni 2015 blev af Retten i Grønland i. Sagsnr.:CS RGI-Nuu-51/13. Nuuk Sky Net ApS Isortarfimmut 2 Postbox 1576. Reg.nr. ApS416475. Den 3. juni 2015 blev af Retten i Grønland i Sagsnr.:CS RGI-Nuu-51/13 Nuuk Sky Net ApS Isortarfimmut 2 Postbox 1576 3900 Nuuk Reg.nr. ApS416475 mod Telestyrelsen Hans Egedes Vej 5, B-46, Postboks 689 3900

Læs mere

STRATEGI FOR TELE-POST

STRATEGI FOR TELE-POST STRATEGI FOR TELE-POST 2017 2020 Ass. / Foto: Mads Pihl Ass. / Foto: Lars Svankjær Vision TELE-POST bringer verdenen tættere på Mission TELE-POST skaber national sammenhængskraft som pålidelig leverandør

Læs mere

I medfør af 15, stk. 2, i landstingsforordning nr. 17 af 20. november 2006 om telekommunikation og teletjenester, fastsættes:

I medfør af 15, stk. 2, i landstingsforordning nr. 17 af 20. november 2006 om telekommunikation og teletjenester, fastsættes: Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 7. februar 2014 om regnskabsregler for koncessionshavere som udbyder offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester I medfør af 15, stk. 2, i landstingsforordning

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5

INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5 Fordelingsregnskab for året 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5 LEDELSENS BEMÆRKNINGER TIL FORDELINGSREGNSKABET...5

Læs mere

o Liberalisering o Teleområdet o Luftfartsområdet o Ny containerterminal i Nuuk o Tids- og Procesplan anlæg

o Liberalisering o Teleområdet o Luftfartsområdet o Ny containerterminal i Nuuk o Tids- og Procesplan anlæg PRESSEMØDE 21. april 2015 Boliger o Basis for fremtidens boligpolitik o De 19 principper Fremtidens infrastruktur o Liberalisering o Teleområdet o Luftfartsområdet o Ny containerterminal i Nuuk o Tids-

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste - Erhverv Januar 2014 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELEs leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) fortages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) fortages følgende ændringer: 10. marts 2017 EM2017/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2017 om ændring af inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) og ændring af landstingsforordning nr. 17 af

Læs mere

Ilisimatitsissut Notat

Ilisimatitsissut Notat Unammilleqatigiinnermut Nakkutilliisoqarfik Konkurrencetilsynet Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Konkurrencenævnet 17. februar 2011 Sagsnr. 2010-032328 Dok.nr. 492906 Assinga uunga Kopi til Sag 2010-032328

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K. Til udvalget fremsendes hermed til orientering: ./.

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K. Til udvalget fremsendes hermed til orientering: ./. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Til udvalget fremsendes hermed til orientering:./. Supplerende grundnotat

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Medlem af Naalakkersuisut for Natur, Miljø og lusütsomrádet Postboks 1614 3900 Nuuk Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarñk Forbruger- og Konkurrencestyrelsen Henvendelse fra Konkurrencenævnet

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

11. august 2006 EM 2006/10 10. maj 2006 FM 2006/24 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

11. august 2006 EM 2006/10 10. maj 2006 FM 2006/24 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 11. august 2006 EM 2006/10 10. maj 2006 FM 2006/24 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: På Forårssamlingen 2004 fremlagde Landsstyret Teleredegørelse for Grønland

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland.

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland. Naalakkersuisut Government of Greenland Digitaliseringsstyrelsen Høringspartnere Supplerende høringsmateriale om Kongelig Anordning af Persondataloven Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål,

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

Rammerne for Teleliberalisering

Rammerne for Teleliberalisering Rammerne for Teleliberalisering 19. juni 2014 Forord Kære aktører I sidder med den endelige rapport i hånden, som indeholder vores vurdering af, hvordan de vigtigste reguleringsmæssige udfordringer på

Læs mere

Registrering af CPR-nummer

Registrering af CPR-nummer AFGØRELSE April 2015 Registrering af CPR-nummer A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S O Q A R F I K F O R B R U G E R - O G K O N K U R R E

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net UDKAST af 27.

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Naaja Nathanielsen, Medlem af Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit / -Her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2011-249. Kære Naaja

Naaja Nathanielsen, Medlem af Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit / -Her. Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 2011-249. Kære Naaja Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Naaja

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af prisen på samtrafik vedrørende 50 mbit/s Global IP- Transit i Nuuk mellem Tele Greenland A/S og Nuuk Skynet A/S

Afgørelse om fastsættelse af prisen på samtrafik vedrørende 50 mbit/s Global IP- Transit i Nuuk mellem Tele Greenland A/S og Nuuk Skynet A/S Nalunaarasuartaateqarnermi aqutsisut Telestyrelsen National Telecom Agency Tele Greenland A/S sendt via e-mail: tele@tele.gl & Nuuk Skynet A/S (advokat Thomas Dahl Fredslund) sendt via e-mail: tfr@mazanti.dk

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1. Definitioner

UDKAST. Kapitel 1. Definitioner Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. marts 2004 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2002-945-0922 Dok.: LHL20442 UDKAST Bekendtgørelse nr. om telenet- og teletjenesteudbyderes registrering

Læs mere

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 FORHANDLINGERNE I WTO... 145 Formålet med forhandlingerne i WTO... 145 Resultatet af forhandlingerne... 146 Hvem forhandlingerne

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER

OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER 26. september 2011 OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester En ny bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt.

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: J.nr.: 29. juni 2005 01.31.06/05-0119 Orientering til Landsstyret

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG)

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) Samarbejdsaftale mellem Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) og De Grønlandske Kommuners Landsforening 1. Formål Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Beretning om selskabets virksomhed

Beretning om selskabets virksomhed TELE Greenland A/S Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. maj 2012 kl. 14:00 Beretning om selskabets virksomhed v/bestyrelsesformand Agner N. Mark Indledning 2011 blev et godt år for TELE Greenland. Årsrapporten

Læs mere

Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre

Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre It-infrastruktur 9 1. It-infrastruktur Figur 1.1 Bredbåndsdækning 1 8 Procent 96 98 98 9 9 97 9 9 9 9 87 88 6 4 64 6 6 6 47 5 44 2 14 4 5 9 Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre 21 22 23 24 25 26 Kilde:

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fremsat i henhold til 36, stk. 1 om handel med øl og kulsyreholdige læskedrikke

Besvarelse af spørgsmål fremsat i henhold til 36, stk. 1 om handel med øl og kulsyreholdige læskedrikke Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Medlem af Inatsisartut Malik Berthelsen Nuuk Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

1. Hvornår havde indhandlingsanlægget i Ittoqqortoormiit haft sidst åbent for indhandling?

1. Hvornår havde indhandlingsanlægget i Ittoqqortoormiit haft sidst åbent for indhandling? Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit Inatsisartut /HER Besvarelse

Læs mere

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage 6.4 Teleanl g.qxd 19-12-2005 19:32 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.4 Teleanlæg Amtsrådets mål At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C

TDC A/S Nørregade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om ændring af aftale om tjenesteudbyderadgang på fastnettet mellem Tele2 og TDC ( hvilende abonnement ) Tele2 anmodede med brev af 7. juli 2004

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 28. februar 2011 FM 2011/27 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af xx. xxxx 2011 om post Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 1. POST Greenland er en del af TELE Greenland A/S, der kan oprette et datterselskab

Læs mere

Besvarelse på 37 spørgsmål nr omhandlende investeringer i Grønlands

Besvarelse på 37 spørgsmål nr omhandlende investeringer i Grønlands Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 24. januar 2008 om valg til kommunalbestyrelser og menighedsrepræsentationer Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 24. januar 2008 om valg til kommunalbestyrelser og menighedsrepræsentationer Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 24. januar 2008 om valg til kommunalbestyrelser og menighedsrepræsentationer Historisk I medfør af 5, stk. 2, og 64 i landstingslov nr. 10 af 31. oktober 1996 om valg

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark

Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark IT- og Telestyrelsen, den 23. december 2009 Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark I GSM-tilladelsen af 23. januar

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Bilag 1 til TELE Greenlands høringssvar den 13. marts Indholdsfortegnelse

Bilag 1 til TELE Greenlands høringssvar den 13. marts Indholdsfortegnelse Bilag 1 til TELE Greenlands høringssvar den 13. marts 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Forordningsforslagets hovedpunkter... 8 I. En mere fleksibel lovgivning - Rammelov... 8 II. Eneretsbestemmelser

Læs mere

Grønland i verdens centrum. TELE sikrer. fremtiden. Mere internet for pengene til alle Et syvmileskridt mod. Søkablet et teknisk vidunder.

Grønland i verdens centrum. TELE sikrer. fremtiden. Mere internet for pengene til alle Et syvmileskridt mod. Søkablet et teknisk vidunder. E T M AG A SIN OM KOMMUNIK ATION I HVERDAGEN 9. ÅRGANG TEMANUMMER 2008 Grønland i verdens centrum TELE sikrer fremtiden Søkablet et teknisk vidunder Mere internet for pengene til alle Et syvmileskridt

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen.

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen. NOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse på engrosmarket for bredbåndstilslutninger (marked 5) Den danske Telemyndighed har i perioden den 30. september 2011 til den

Læs mere

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen > Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Frederikshavn Kommune og bredbånd

Frederikshavn Kommune og bredbånd Frederikshavn Kommune og bredbånd Et forsøg på at lave en status på Bredbånd i Frederikshavn Kommune Mogens Kahr Nielsen, IT chef, Frederikshavn Kommune Status på IT forbindelser i landdistrikterne Her

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob.

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob. Sonofon A/S Juridisk afdeling Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Sonofon A/S,

Læs mere

GSM1-tilladelse til Tele Danmark A/S

GSM1-tilladelse til Tele Danmark A/S GSM1-tilladelse til Tele Danmark A/S Opdateret 23.12.1999 (Telestyrelsen den 28. februar 1997) Tilladelse til etablering og drift af et GSM-net i Danmark med tilhørende basale tjenester I medfør af 3,

Læs mere

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER - I BILAG INATSISARTUT Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER Dato: 25. marts 2015 J.nr.: 01.36.01.03-00056 FM20l5/89. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ.

Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. Bilag 1 Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. A. Helikopterflyvepladser Kullorsuaq Nuussuaq Tasiusaq (UPE) Aappilattoq (UPE) Innaarsuit Upernavik Kujalleq

Læs mere

Kolde facts og varme udfordringer Tema: Kommunikation

Kolde facts og varme udfordringer Tema: Kommunikation Kolde facts og varme udfordringer Tema: Kommunikation Digitaliseringsstyrelse Organisering Selvstyrets 14 departementer og styrelser, 4 kommuner, KANUKOKA og De selvstyre-ejde selvskaber ( Det kolde Cuba

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

Prisblad nr. 27. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015.

Prisblad nr. 27. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015. Prisblad nr. 27 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 29-07-2016 EM2016/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

TDC A/S. 31. maj 2010. Beskrivelse af TDC's kalkulationssystem

TDC A/S. 31. maj 2010. Beskrivelse af TDC's kalkulationssystem TDC A/S 31. maj 2010 Beskrivelse af TDC's kalkulationssystem 1. Overordnede principper for TDC's produktregnskaber Ifølge bekendtgørelse nr. 374 af 27. april 2006 skal produktregnskaberne for 2009 indeholde

Læs mere

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest på FM2016 at fremsætte forslag til ændring

Læs mere

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 09. maj 2016 EM2016/xxx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER I medfør af Inatsisartuts forretningsorden

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark. Tilladelsens omfang

Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark. Tilladelsens omfang Telestyrelsen den 23. januar 2001 Tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark I medfør af 3 og 11, stk. 1-2, i lov nr. 468 af 12. juni 1996

Læs mere

Afgørelse om lovligheden af Vejle Havns bugsering af mudderpram fra Holland til Danmark

Afgørelse om lovligheden af Vejle Havns bugsering af mudderpram fra Holland til Danmark Vejle Havn Att. Knud Vang Nielsen Sydkajen 16 7100 Vejle Sendt elektronisk til: knud@vejleport.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41 78 01 78 Fax 7262 6790 bts@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

1999 2011 2020. Hvad har telebranchen opnået? Hvor er vi på vej hen?

1999 2011 2020. Hvad har telebranchen opnået? Hvor er vi på vej hen? 1999 2011 2020. Hvad har telebranchen opnået? Hvor er vi på vej hen? Præsentation TELE 2011, 16. marts 2011 Vicedirektør Finn Petersen IT- og Telestyrelsen Teleforliget - 8. september 1999 Grundlæggende

Læs mere

Tele Greenland A/S -

Tele Greenland A/S - Præsentation af et monopol Tele Greenland A/S - Skal den liberaliseres? Bachelorprojekt Af Lars Falksen Ilisimatusarfik Institut for Administration 2009 Vejleder: Carsten Petersen Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet Bilag A, vilkår for pakke 2 Forsyningspligt på teleområdet Vilkår for XXX' varetagelse af en nummeroplysningstjeneste til nærmere afgrænsede grupper af handicappede, en landsdækkende nummeroplysningstjeneste

Læs mere

OECD Communications Outlook 2005. OECD Kommunikations Outlook 2005. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Communications Outlook 2005. OECD Kommunikations Outlook 2005. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Communications Outlook 2005 Summary in Danish OECD Kommunikations Outlook 2005 Sammendrag på dansk Resumé Efter at der var gået hul på "dot-com boblen" stod telekommunikationsindustrien midt i en

Læs mere