Notat. 2. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1"

Transkript

1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade Middelfart Telefon Direkte cvr.: Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: Notat 2. budgetopfølgning Skoleudvalget Pr. 30. april

2 1. Resume Drift I kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 uden over- /underskud Forventet resultat 2015 (uden o/u) Afvigelse (- = mindreforbrug) Drift i alt Decentrale budgetter i alt Centrale budgetter i alt Fælles for folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning Fælles SFO Befordring af elever Specialskoler, SFO og befordring Ny skolereform Statsbidragspligtige uddannelser Ungdommens uddannelsesvejledning UU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse - STU Anlæg I kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 uden over- /underskud Forventet resultat (uden o/u) Afvigelse (- = mindreforbrug) Anlæg i alt Ejby Skole Nørre Aaby skole Opgradering af trådløst internet Båring skole færdiggøres Anna Trolles skole Udvikling af elevernes digitale kompetencer Gelsted børneunivers Strib skole Etape 3 færdiggørelse Ungdomsskolevirksomhed Lærerarbejdspladser på skoler Sumdifferencer kan forekomme som følge af afrunding til hele tusinder. 2. Konklusion Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 på Skoleudvalgets område. Ved 2. budgetopfølgning er forvaltningens resultatforventning, at driften på det centrale område vil udvise et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,1 mio. kr., mens de decentrale budgetter forventes at udvise et samlet merforbrug på 5,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette er et fald i det forventede merforbrug på det centrale område på 0,9 mio. kr. i forhold til forventningen ved 1. budgetopfølgning, omvendt er der på de decentrale institutioner en stigning på 1,0 mio. kr. Det er forudsat i budgetopfølgningen, at Skoleudvalget tilføres 2,6 mio. kr. i budget som følge af det stigende antal flygtninge til kommunen. 2

3 Såvel Skoleforvaltningen som de decentrale enheder vil i løbet af året arbejde på at få nedbragt merforbruget mest muligt. Drift Der forventes ved denne budgetopfølgning en række afvigelser på driften i forhold til de korrigerede budget uden over/underskud. Afvigelserne er på de samme områder som ved 1. budgetopfølgning, der er dog sket lidt forskydning i størrelsen de forskellige afvigelser imellem. At fælles for folkeskoler udviser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Dette skyldes et mindreforbrug på elevtalsreguleringspuljen på 0,7 mio. kr. samt mindreforbrug på investering i IT og på pædagogisk udviklingsarbejde. På det centrale budget forventes et lille mindreforbrug på SFO, som følge af den årlige regulering af skolernes budgetter i forhold til det faktiske antal børn i tidlig SFO, i alt 0,250 mio. kr. På betaling for elever på specialskoler forventes et merforbrug i 2015 på 2,5 mio. kr., hvilket er på niveau med forventningen ved 1. budgetopfølgning, grundet flere elever på specialskoler end forudsat ved budgetlægningen. At særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, STU, udviser et merforbrug på 0,450 mio. kr. som følge af, at der er visiteret knap to flere helårselever end forudsat ved budgetlægningen. På de decentrale institutioner forventes et samlet merforbrug på 5,8 mio. kr. Elleve af de decentrale institutioner forventer et resultat omkring 0, og indenfor reglerne om et maksimalt underskud om året på 3% af budgettet, disse institutioner går samlet cirka i nul. Tre til fire enheder tegner sig for større merforbrug på i alt 5,9 mio. kr. Af dette merforbrug vedrører 1,5 mio. kr. Skrillingeskolens forbrug af opsparet overskud på forskellige mindre anlægsprojekter. Det øvrige merforbrug vedrører driftsmæssige ubalancer på især to folkeskoler. Disse skoler har tilkendegivet at de ikke på den korte bane kan få balance i budgettet. Skolerne er dog vidende om at de skal, og har tilkendegivet at de vil, arbejde målrettet på, at dette skal rettes op indenfor overskuelig fremtid. Anlæg Det korrigerede budget til anlæg udgør 26,2 mio. kr. ekskl. overført over-/underskud fra tidligere år. I forhold til det korrigerede budget for anlæg uden overført over/underskud fra tidligere år forventer forvaltningen ved 2. budgetopfølgning et merforbrug på 0,730 mio. kr. Merforbruget skyldes i det væsentlige periodeforskydninger mellem budgetlagt forbrug og faktisk forbrug på anlægsprojekter, som løber over flere budgetår. Der ud over forventes et lille merforbrug på lærerforberedelsespladser og trådløst internet, dette dækkes dog ind af mindreforbrug på andre anlæg og der vil senere på året blive søgt om overførsel af bevillinger. 3

4 3. Beskrivelse til de enkelte temaer 3.1 Drift Fælles for folkeskoler Skoleudvalget har et samlet korrigeret budget til folkeskolernes fællessted på 10,737 mio. kr. Udgifterne på fællesstedet dækker personaleudgifter på det centrale område, centrale puljer til bl.a. langtidsfravær, elevtalsregulering og pædagogisk arbejde, mellemkommunal afregning vedr. grundtakst til SFO, Videnscenter Vejlby samt diverse projektregnskaber. Samlet set forventer forvaltningen ved 2. budgetopfølgning et mindreforbrug på fællesstedet på 1,4 mio. kr. Underliggende ses følgende væsentlige forskydninger: Mindreforbrug på elevtalsreguleringspuljen på 0,7 mio. kr. som følge af, at antallet af elever i 2015/16 ligger under det forudsatte ved budgetlægningen, omvendt udløser klassedannelsen et lille merforbrug. På IT forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at forvaltningen udskyder nogle investeringer i IT som følge af udvalgets samlede forventede merforbrug. Foruden ovennævnte forskydninger forventer Skoleafdelingen at realisere et mindreforbrug på pædagogisk udviklingsarbejde på 0,2 mio. kr. Der er i 2015 fundet budgetmæssig dækning til udgifter til EUD-forløb for 10. klasser ved mindreforbrug på andre konti. Udvikling og rådgivning Skoleudvalget har et korrigeret nettobudget på 6,782 mio. kr. til Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning af elever. Opgaven varetages af tale/hørelærere og psykologer. Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen forventer ved 2. budgetopfølgning samlet at budgettet overholdes. Fælles SFO Skoleudvalget har et korrigeret nettobudget på 7,581 mio. kr. til fælles SFO. Ved 2. budgetopfølgning forventer Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen at årsresultatet vil udvise et lille mindreforbrug. Mindreforbruget skyldes lidt færre elever i tidlig SFO end antaget ved budgetlægningen. Det er forudsat ved budgetopfølgningen, at Skoleudvalget modtager budget på 1,7 mio. kr. fra dagtilbudsafdelingen, da det i 2015 er Skoleafdelingen som afholder udgiften til søskenderabat, som følge af, at SFO-taksten i 2015 ligger under dagtilbudstaksten. Befordring af elever i grundskolen Der er afsat et samlet budget på 0,296 mio. kr. til befordring af elever i grundskolen inklusiv kørsel til svømmehal. Budgettet forventes overholdt. Specialskoler, special-sfo og befordring Skoleudvalget har et korrigeret nettobudget på 41,559 mio. kr. til specialskoler, special-sfo og befordring på det specialiserede undervisningsområde. 4

5 Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen forventer ved 2. budgetopfølgning et samlet merforbrug på området på 2,5 mio. kr., hovedsageligt som følge af flere elever i specialtilbud end forudsat ved budgetlægningen, til gengæld er de i en række tilfælde billigere end forventet. Der forventes et merforbrug til elever på specialskoler i andre kommuner på 2,8 mio. kr. Merforbruget skyldes, at forvaltningen har 31 elever på specialskoler i andre kommuner mod et budget på 18, omvendt er gennemsnittaksten kr. mod budgetteret kr. Yderligere forventes et merforbrug på befordring af elever til specialklasse i andre kommuner på 1,0 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på udgifter til elever på Skrillingeskolen som følge af et faldende elevtal på skolen, i alt ca. 2 mio. kr. på skoledelen og 1,0 mio. kr. på SFO en fratrukket forældrebetaling. Området vil blive påvirket af resultatet af arbejdet med at omorganisere skolen som følge af KLK s rapport, konsekvensen af den forventes at kunne indarbejdes i 3. budgetopfølgning. På trods af det faldende elevtal forventes et merforbrug til befordring på Skrillingeskolen på 0,3 mio. kr. Der forventes et merforbrug til betaling af elever på Natur- og helhedsskolen Billesbølle som følge af at der er flere elever en forudsat på tilbuddet. Merforbruget forventes i 2015 at blive 1,4 mio. kr. Statsbidragspligtige uddannelser Skoleudvalget har et korrigeret nettobudget på 42,845 mio. kr. til statsbidragspligtige uddannelser, der omfatter udgifter til statslige grundskoler, private grundskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler, ungdomshøjskoler og produktionsskoler. Der er budgetteret med 867 elever i statslige og private grundskoler, 275 elever på efterskoler og 3 elever på husholdningsskoler, mens der pr. 5. september 2014 var indmeldt 881 privatskoleelever, 252 efterskoleelever og 4 husholdningsskoleelever, som afregnes i Der er således samlet set lidt færre elever end budgetteret, mens taksterne ligger på niveau med det budgetterede, og der forventes et lille mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Ungdommens uddannelsesvejledning - UU Skoleudvalget har et korrigeret nettobudget på 3,908 mio. kr. til Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU Lillebælt, der er et samarbejde mellem Middelfart Kommune og Fredericia Kommune om vejledning af unge op til 25 år. Der blev i 2014 vedtaget en besparelse på UU Lillebælt som budgettet er tilpasset efter. På den baggrund forventes budgettet overholdt i Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse - STU Skoleudvalget har et korrigeret nettobudget på 15,023 mio. kr. til særlig tilrettelagt uddannelse, der er et uddannelsesforløb til unge mellem 16 og 25 år, som ikke har de nødvendige kompetencer til at benytte sig af de eksisterende ungdomsuddannelsestilbud efter folkeskolen. Ved 2. budgetopfølgning er det forvaltningens forventning, at der vil være et merforbrug på 0,450 mio. kr. til STU, som følge af knap to flere helårselever en forudsat ved budgetlægningen. 5

6 Decentrale enheder, herunder: Skolerne, Ungdomsskolen, Musikskolen og Tandplejen De decentralt styrede områder under Skoleafdelingen består af: Anne Trolles Skole, Båring Skole, Ejby Skole, Fjeldsted-Harndrup Skole, Hyllehøjskolen, Lillebæltsskolen, Nørre Aaby Skole, Strib Skole, Vestre Skole, Østre Skole Heldagsklasserne, Skrillingeskolen, Musikskolen, Ungdomsskolen inkl. Bjergbanken samt Tandplejen. Samlet har de decentrale enheder under Skoleudvalget et korrigeret budget på 253,525 mio. kr. Forvaltningen har modtaget budgetopfølgningerne fra de decentrale enheder og kan konstatere, at der på det decentrale område under ét forventes et merforbrug på 5,8 mio. kr. De fleste enheder forventer enten at deres budget vil balancere i 2015, eller relativt små mereller mindreforbrug på op til +/- 0,3 mio. kr. Tre enheder forventer dog større merforbrug i På Skrillingeskolen anvendes 1,5 mio. kr. af skolens samlede opsparede overskud på 2,5 mio. kr. til forskellige mindre og større anlæg. Dette merforbrug er således i overensstemmelse med kommunens decentraliseringsregler. Det resterende decentrale merforbrug på 4,3 mio. kr. henfører sig hovedsageligt til Lillebæltsskolen og Østre Skole inkl. heldagsklasserne. De decentrale enheders forventede merforbrug på 4,3 mio. kr. - når der ses bort fra Skrillingeskolens forbrug af opsparet overskud på anlæg - skal ses i lyset af det underskud skolerne samlet set leverede i 2014 på 9 mio. kr. At merforbruget i år forventes noget mindre er en indikator på, at forholdene på skoleområdet er ved at normalisere sig efter indførelsen af skolereformen. Resultatet viser dog også, at skolerne endnu ikke er i mål, og der fortsat er behov for et skærpet fokus på økonomistyring på især nogle udvalgte skoler, ligesom forvaltningen følger økonomien på området meget tæt, og i fornødent omfang assisterer de decentrale enheder i den økonomiske opfølgning. 3.2 Anlæg I forhold til det korrigerede budget uden overført over/underskud fra tidligere år forventer forvaltningen et merforbrug på 0,730 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt periodeforskydninger mellem budgetlagt forbrug og faktisk forbrug på anlægsprojekter, som løber over flere budgetår. Merforbruget angiver således blot den isolerede afvigelse for budgetåret 2015 og ikke den forventede afvigelse over anlægsprojekternes samlede løbetid. Ved 2. budgetopfølgning forventes således et merforbrug i 2015 til færdiggørelse af Båring skole på 3,3 mio. kr. og til Gelsted børneunivers på 0,323 mio. kr., omvendt var der tilsvarende mindreforbrug på de to projekter i På Strib skole forventes i år et mindreforbrug på 2,5 mio. kr., idet der blev brugt tilsvarende mere i Der forventes mindre mer- eller mindreforbrug på projekterne opgradering af trådløst internet, udvikling af elevernes digitale kompetencer og lærerarbejdspladser på særligt udfordrede skoler. Samlet opvejer de forskellige mer- og mindreforbrug hinanden, og der vil senere blive søgt overførsel af bevilling her imellem. Det forventes for de øvrige anlægsprojekter, at de samlede anlægsrammer for anlægsprojekterne overholdes. 6

7 4. Indstillinger 4.1 Driftsbevillinger Det søges ikke om driftsbevillinger ved denne budgetopfølgning. 4.2 Anlægsbevilling Der søges ikke om anlægsbevillinger ved denne budgetopfølgning. 7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008

Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008 Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008 Regnskabsanalyse for 2007, hvor regnskabsresultatet er set i forhold

Læs mere

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011

Del 2. Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011. Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Udarbejdet af: Dato: 16-03-2011 Del 2 Budgetopfølgningen pr. 28.2.2011 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16-03-2011 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-1-11 Version nr.: 1 1 Indholdsfortegnelse 01

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19-03-2015 Sag: 00.30.14-G01-1-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Præsentation Centeret står for drift af småbørns- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom 132 Strukturtekst overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 467.832 464.225 460.664 458.643 01 FOLKESKOLEN M.V. 192.605 191.651 191.246 191.246 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

Læs mere

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013 Budgetopfølgningen pr. ultimo marts Indholdsfortegnelse Indledning og samlet oversigt... 2 Drift... 3 Anlæg... 3 Finansielle områder... 3 Økonomiudvalget... 4 Drift... 4 Anlæg... 8 Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt regnskab 2007 1 bilag Notat Foreløbigt regnskabsresultat 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

BØRNE- OG UNGEUDVALGET BØRNE- OG UNGEUDVALGET (side 76-127) 76 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge),

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 24-09-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Budgetbemærkninger 2014 2017,

Budgetbemærkninger 2014 2017, Budget 2014-2017 Indhold Forord fra borgmesteren... 5 Forudsætninger for budgettet... 6 Økonomiske Pejlemærker... 7 Generelle bemærkninger... 8 Kommunens samlede udgifter og indtægter... 9 Skatter... 11

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget mandag den 29. april 2013 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2013-...2 Lejre Kommune Økonomiudvalget

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 21.890 22.135 22.086 05.25.10 Fælles formål 40.007

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Anmodninger om overførsel af beløb ud over 5 pct.

Anmodninger om overførsel af beløb ud over 5 pct. Budgetoverførsler til 2013 Anmodninger om overførsel af beløb ud over 5 pct. Børne- og Skoleudvalget Distrikt Nord Sammenlægningen af de 6 virksomheder på dagstilbudsområdet, hvor det er vigtigt at overførslen

Læs mere

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen

Åbent referat. fra. Udvalget for Børn og Undervisning. Per Rask Jensen, Keld Jacobsen, Stig Leerbeck, Tina Agergaard Hansen, Arne Lindberg Callesen Varde Kommune Åbent referat fra Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-15:50 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, BCV Per Rask Jensen,

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2012 Budget 2013 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Nr. Uddannelsesudvalget 2016 2017 2018 2019

Nr. Uddannelsesudvalget 2016 2017 2018 2019 Budget 2016-2019 Nr. Uddannelsesudvalget 2016 2017 2018 2019 (1.000 kr.) Uddannelsesudvalget 37.404 22.992-598 -2.048 Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesmuligheder -28.192-29.276-29.616-29.716

Læs mere