Indstilling til KUUR om fordeling af midler fra bestyrelsens strategiske pulje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling til KUUR om fordeling af midler fra bestyrelsens strategiske pulje"

Transkript

1 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S A G S N O T A T 14. MAJ 2007 Vedr.: Indstilling til KUUR om fordeling af midler fra bestyrelsens strategiske pulje Sagsbehandler: Thorkil Damsgaard Olsen REKTORSEKRETARIATET NØRREGADE 10 POSTBOKS KØBENHAVN K Baggrund Rektor har tiltrådt KUURs indstilling om fordeling af 6,5 mio kr., som Københavns Universitets bestyrelse i sin strategiske pulje for 2007 har afsat til forbedring af studiemiljø: DIR MOB REF: TDO tkr Studiepladser og trådløst net KUB Nord projekt KU on line booking systemudvikling, opsætning 50 ekstra åbningstid biblioteker igangsætningspulje 250 innovationspulje 200 studiemiljøpris 100 i alt 6.500

2 Thorkil Damsgaard Olsen og Jan Friis Jensen har afholdt et større antal møder med driftschefer, prodekaner, dekaner og andre projektansvarlige fra alle 6 1 fakulteter med henblik på udnyttelsen af bestyrelsens strategiske pulje til studiemiljø 2007 ved 1) at etablere en række nye selvstudiepladser; 2) at højne kvaliteten af de eksisterende selvstudiepladser; 3) at etablere trådløst net; 4) på anden måde forbedre studiemiljøet på Københavns Universitet. SIDE 2 AF 12 Møderne har opfyldt deres primære formål: at fremkalde en række ansøgninger (med betydelig lokal medfinansiering) til puljen for 2007; derudover har de bidraget til at skabe/styrke en bevidsthed om studiemiljøet og dets betydning, og på fakulteter, der ikke allerede havde igangsat et studiemiljøstrategisk arbejde være katalysator for planer for fremtidige forbedringer af studiemiljøet. Sammen med indretningsarkitekter og konsulenter fra møbelfirmaet Bondo A/S har fakulteterne udarbejdet en række tegninger og tilbud på inventar. Disse tegninger og tilbud har Bondo A/S udarbejdet vederlagsfrit. Københavns Universitet har en fordelagtig indkøbsaftale (under SKI) med Bondo A/S, men det skal understreges, at Universitetet ikke ved at inddrage Bondo A/S i planlægningen har bundet sig til at bruge dette firma som leverandør: Fakulteterne har inden for SKI-aftalens rammer frit leverandørvalg, men kan selvfølgelig ikke bruge det af Bondo A/S producerede materiale i evt. forhandlinger med en anden leverandør. Under forudsætning af en tilstrækkelig stor ordre vil der kunne forhandles med leverandøren om gratis brændemærkning af det leverede inventar med KUs navn/logo. Tildeling af midler M.h.t. fordeling af midlerne til selvstudiepladser og trådløst net har der overordnet været arbejdet ud fra devisen "Mest studiemiljø for pengene hurtigst muligt". I den helhedsvurdering, der ligger til grund for nedenstående indstilling om fordeling, er indgået flg. kriterier: - fakulteternes størrelse (nøgletal: fakultetets studentertal, STÅproduktion og taksameterindtægt i 2006) - value for money -princippet (maksimalt antal studiepladser, maksimal dækning af trådløst net) 1 Det Biovidenskabelige og det Farmaceutiske Fakultet modtager ikke midler fra puljen i 2007.

3 - fakulteternes engagement i studiemiljø (som dokumenteret ved f.eks. medfinansiering 2 af de ansøgte projekter, andre målrettede studiemiljøinitiativer) - tværfakultære projekter - fakulteternes egen prioritering af indmeldte projekter - trang - gennemførlighed inden for kort tidshorisont - konkrete bygningsmæssige forhold. SIDE 3 AF 12 2 I 2007 administreres puljen under en "overgangsordning" uden egentligt krav om medfinansiering, begrundet i, at puljen først er udmeldt på et tidspunkt, hvor det måtte forventes, at fakulteterne havde lagt budget for 2007.Ved en uddeling i 2008 må det forventes, at der vil blive stillet krav om medfinansiering som betingelse for tildeling fra puljen.

4 Indstilling og motivation SIDE 4 AF 12 Det Teologiske Fakultet tildeles kr ,- Projekter, der opnår støtte: speciale- og læsepladser. Kr , stk. skærmvægge til specialepladser. Kr ,- Fakultetet er uden sammenligning det fakultet, der i dag tilbyder sine studerende det højeste antal selvstudiepladser. Pladserne er ofte af en høj kvalitet med direkte adgang til døgnåbne fagbiblioteker. Projektet falder i tråd med en ny international masteruddannelse på Center for Afrikastudier. Fakultetet medfinansierer projektet på Center for Afrikastudier med opsætning af kortlæser, således at det tilknyttede bibliotek får døgnåbent. Herudover etablerer fakultetet strømføring til lamper og opstiller stikkontakter til bærbare pc er (omkring 30% af de samlede omkostninger). En række af fakultetets specialepladser får et væsentligt løft ved, at der etableres skærmvægge. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet tildeles kr ,- Det skal bemærkes, at en del af det Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets studerende har deres daglige gang på CSS (Kommunehospitalet), og at de to fakulteter normalt deler udgifter til drift mv. af bygningerne med 90% til Det Samfundsvidenskabelige og 10% til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Denne fordelingsnøgle er også anvendt i puljeansøgningen. Projekter, der opnår støtte: 1. Trådløst internet. I alt kr ,- Det Samfundsvidenskabelige Fakultets andel: Kr , udendørs gruppe- og rekreationspladser. I alt kr ,- Det Samfundsvidenskabelige Fakultets andel: Kr , Skrive og læsepladser i bygning 7, kælderen. I alt kr ,- Det Samfundsvidenskabelige Fakultets andel: Kr , gruppearbejdspladser i foyer til auditorium , bygning 34. I alt kr ,-

5 Det Samfundsvidenskabelige Fakultets andel: Kr ,- SIDE 5 AF læsepladser i bygning 2, stuen. I alt kr ,- Det samfundsvidenskabelige fakultets andel: Kr , gruppearbejdspladser på gangarealerne. I alt kr ,- Det Samfundsvidenskabelige Fakultets andel: Kr , læsepladser i bygning 4. I alt kr ,- Det Samfundsvidenskabelige Fakultets andel: Kr ,- Fakultetet har behov for at udbygge det trådløse internet samt for at forøge antallet og kvaliteten af selvstudiepladserne (både udendørs og indendørs). Herunder ønsker fakultetet at ændre hospitalsstemningen på gangarealerne, bl.a. ved at oprette en række gruppearbejdspladser i halvbløde møbler på de brede gange. Fakultetet medfinansierer projekterne med lamper og strømføring til lamper, og opretter stikkontakter til bærbare pc er (omkring 15% af de samlede omkostninger). Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet tildeles kr ,- Projekter, der opnår støtte: læse- og gruppearbejdspladser på gangarealet i bygning 1.2. Kr , læse- og gruppearbejdspladser i de indskudte etager ud fra mikro/makroskopi (bygning 15) og teorilokaler (bygning 21). Kr , selvstudiepladser og undervisningspladser (fleksible rum) i bygning 1.2. Kr ,- (samt medfinansiering fra fakultetet på kr.) læse- og gruppearbejdspladser i vandrehallen 2. etage ved satellitkantinen Kr ,- 5. Udbygning af eksisterende trådløst internet både indendørs og udendørs (se samlet ansøgning fra både Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet). I alt kr ,- Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets andel: Kr ,- 6. Forsøg med udvidet åbningstid på bibliotekerne Kr ,-

6 7. Selvstudiepladser på CSS (se samlet ansøgning fra både Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet) Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets andel: Kr ,- SIDE 6 AF 12 Fakultetet er i dag det fakultet, der tilbyder sine studerende det mindste antal selvstudiepladser (og ofte er pladserne af en dårlig kvalitet). Fakultetet er sig bevidst, at der er behov for en stor satsning på dette område i de kommende år. En del af midlerne vedrører CSS og er søgt sammen med Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Hertil kommer, at der er et stort behov for at udvide antallet af selvstudiepladser i Panumbygningen. Fakultetet har udtrykt ønske om, at der bruges et væsentligt beløb på nyt inventar i lokaler, der i dagtimerne bruges til undervisning, og kun i visse perioder (særligt efter kl. 16) vil blive brugt til selvstudiepladser. Fakultetet medfinansierer etableringen af nyt inventar i disse undervisningslokaler/lokaler for selvstudiepladser (fleksible rum) med 50%. Fakultetet medfinansierer projekterne med etableringen af strøm til lamper og opsætningen af stik til bærbare pc er (omkring 15% af de samlede omkostninger, ekskl. medfinansieringen af de fleksible rum). Det Humanistiske Fakultet tildeles kr ,- Projekter der opnår støtte: 1. Trådløst internet. Kr ,- 2. Specialeafsnit med 122 selvstudiepladser, heraf 83 som decideret specialepladser. Kr ,- 3. Løft af 70 eksisterende selvstudiepladser. Kr , Læse og skrivepladser i bygning 22. Kr til etablering af 60 pladser læse- og gruppearbejdspladser på Gl. KUA. kr ,- Fakultetet har behov for flere og bedre selvstudiepladser, særlig specialepladser, samt for fra grunden af at opbygge et fælles trådløst internet. Fakultetet har valgt at ansøge om et relativt stort beløb til trådløst internet, og hermed indhente fakultetets efterslæb (i forhold til de andre fakulteter) på dette område. Fakultetets forslag om etablering af specialeområde/-center har sammenhæng med implementeringen af specialekontrakter m.v: Det Humanistiske Fakultets studerende bruger lang tid på specialer (under 10% gennemfører på normeret tid), og etableringen af et specialeområde/-center er et væsentligt element i strategien for forbedring af dette forhold.

7 Fakultetet medfinansierer projekterne med etableringen af strøm til lamper og opsætningen af stik til bærbare pc er (omkring 15% af de samlede omkostninger). SIDE 7 AF 12 Det Naturvidenskabelige Fakultet tildeles kr ,- Projekter der opnår støtte: gruppearbejdspladser i AKI cafeen + trådløst internet.. Kr ,- 2. Trådløst internet BIG-net. Kr , læse- og gruppepladser i vandrehallen på HCØ. Kr ,- Fakultetet har et behov for flere og bedre læse- og gruppearbejdspladser, samt for udbygning af trådløst internet. Fakultetet har længe haft overvejelser over, hvordan man kan forbedre studiemiljøet, og har haft mindre brug for hjælp til planlægningen af puljeansøgning end de andre fakulteter. Fakultetet har over de næste år afsat væsentlige beløb af egne midler til etableringen af en række selvstudiepladser og forbedringer af eksisterende pladser. Fakultetet medfinansierer projekterne (omkring 35% af de samlede omkostninger, dog er heri ikke medregnet medfinansieringen af AKI-huset, idet der her er tale om en større byggesag som KU tidligere har medfinansieret). Det trådløse internet er allerede udbredt til mange af fakultetets selvstudiepladser, og vil med denne udbygning opnå en høj dækningsgrad. Det Juridiske Fakultet tildeles kr ,- Projekter der opnår støtte: 1. Udvidet åbningstider 5 kortlæsere i Jurahuset. Kr , gruppearbejdspladser i Jurahusets kantine. Kr , gruppe- og specialepladser i Jurahuset. Kr , kontorstole. Kr ,- 5. Øget IT-sikkerhed og service Kr ,- Fakultetet planlægger at bruge et væsentligt beløb på øget IT-sikkerhed og - service, samt ønsker at opstille 5 kortlæsere, således at de studerende kan få øget adgang til eksisterende selvstudiepladser. Etableringen af kortlæsere og øget IT-sikkerhed kan betegnes som marginalt i forholdet til puljens formål, men især kortlæserne giver dog mening i forholdet til de jurastuderendes

8 behov, idet Jurahusets åbningstider er 9-17/18 med lukket om søndagen. Jurahuset og dets bibliotek er ofte fyldt med studerende, når det lukker. Kortlæsere vil øge antallet af timer for selvstudiepladserne, men der oprettes kun et begrænset antal nye selvstudiepladser på Det Juridiske Fakultet. Fakultetet yder ingen medfinansiering af projekterne. SIDE 8 AF 12

9 Udmelding af bevillinger Beløbene udmeldes som bevilling til fakulteterne, som selv står for indkøb. Det forudsættes, at de overholder gældende indkøbsaftaler. og at de selv sørger for myndighedsgodkendelser (især brandmyndigheder). SIDE 9 AF 12 Opsamling Såfremt indstillingen følges, uddeles der kr ,- og der iværksættes følgende tiltag i 2007: 1. Der etableres 1139 selvstudiepladser på KUs område, heraf er 120 placeret udendørs og 176 er oprettet i fleksible rum, der ikke kun vil fungere som selvstudiepladser. Omkring 35% af pladserne træder i stedet for eksisterende pladser af en ringe kvalitet, dvs. der er tale om 740 helt nye pladser. Omkostningerne hertil er kr ,- 2. Der oprettes trådløst internet, således at langt de fleste af KUs selvstudiepladser er dækket. Omkostningerne hertil er kr ,- 3. Der gives, spredt ud over de fleste fakulteter, et løft til eksisterende selvstudiepladser i form af skærmvægge, ompolstring af stole og øget IT-sikkerhed. Omkostningerne hertil er kr ,- 4. I Jurahuset gives der væsentlig længere adgang til selvstudiepladserne. Omkostningerne hertil er kr ,- 5. På Panumbiblioteket gennemføres forsøg med øget åbningstid Omkostningerne hertil er kr ,- Puljens midler har rakt til etableringen af væsentlig flere selvstudiepladser end først antaget. I alt (inkl. KUB-Nord) etableres der 1489 pladser i 2007 til KUs studerende. Baggrunden er, at fakulteterne ikke har udtrykt ønske om at etablere så mange specialepladser som først antaget der er i alt kun oprettet omkring 100 deciderede specialepladser. Desuden kan der opnås store rabatter særlig hvis flertallet af fakulteterne kan samle sig om standardløsninger (se bilag B). Hertil kommer, at der er brugt meget få midler til ombygninger, og at fakulteterne har været indstillet på at medfinansiere de fleste af projekterne. Vi understreger, at overopfyldelsen i forhold til det oprindelig præsenterede budget ikke skyldes, at der er gået på kompromis med kvaliteten af pladserne kvaliteten er godkendt af Arbejdsmiljøsektionen. Bilag

10 Bilag A. Antallet af selvstudiepladser i dag pr. fakultet. Bilag B. Minimumsstandarder for selvstudiepladser på Københavns Universitet. Ansøgning til KUUR, fra hvert af de 6 fakulteter, inkl. tegninger og tilbud. SIDE 10 AF 12

11 Bilag A SIDE 11 AF 12 Antallet af selvstudiepladser i dag pr. fakultet Fakultet Selvstudiepladser på institutter, gangarealer og biblioteker Antal studerende (inkl. studerende på orlov mv.) Antal STÅ er Antal studerende pr. plads Bemærkninger og forbehold: En række selvstudiepladser er ikke registreret i Bygningsregistret og i bibliotekernes fakultetsrapport, idet de er interimistisk oprettet i kroge og på gangarealer. Disse pladser er dog oftest af en ringe kvalitet. Fakulteterne har til en vis grad defineret selvstudiepladser på hver deres måde. Nogle fakulteter har opgivet studiesamlinger som selvstudiepladser og andre har ikke. Antallet af læsepladser påvirkes kun i mindre grad af dette, idet studiesamlingerne kun udgør en mindre del af de lokaler, som fakulteterne stiller til rådighed for deres studerende. Adgangsforholdene er ikke medtaget som parameter, til trods for at der er stor forskel på de studerendes adgangsmuligheder på hvert studiested. Det Kongelige Biblioteks læsepladser er ikke medtaget, hvilket især vil ændre billedet af antallet af selvstudiepladser, der er tilgængelige for studerende på Det Humanistiske, Det Naturvidenskabelige og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Antal STÅ er pr. plads Teologi ,69 2,21 Samfundsvidenskab ,82 5,05 Sundhedsvidenskab ,97 8,63 Humaniora ,32 5,31 Naturvidenskab ,63 3,53 Jura ,74 4,45 I alt ,53 4,96

12 Bilag B SIDE 12 AF 12 Minimumsstandarder for selvstudiepladser på Københavns Universitet Der er, sammen med Arbejdsmiljøsektionen, blevet udviklet fire overordnede typer selvstudiepladser: 1. Læse- og skriveplads med et bord, der måler 92 62cm, en bordlampe med fleksarm, en polstret kontorstol på hjul, der kan indstilles i højden. 3 Adgang til el-stik og trådløst internet. 2. Specialeplads med et bord, der måler cm, en bordlampe med fleksarm, en polstret kontorstol på hjul der kan indstilles i højden. Adgang til el-stik, trådløst internet, personligt skab og bogreol. 3. Læse- og gruppearbejdsplads i åbne arealer med lavt møblement. Polstrede sammenhængende sidepladser 4. Lavt bord i forskellige størrelser. Adgang til el-stik og trådløst internet. Pladserne afskærmes med planter og skærmvægge. 4. Læse- og gruppearbejdsplads i åbne arealer. Let, stabil og vedligeholdelsesvenlig stol i aluminium med kunststof på sæde og ryg 5. Adgang til el-stik og trådløst internet. Pladserne afskærmes med planter og skærmvægge. Disse typer selvstudiepladser er i det store hele, med undtagelse af et par steder, hvor særlige lokaleforhold talte herfor, blevet brugt som standard på de 6 fakulteter. Standarderne kan i fremtiden fungere som minimumskrav. 3 Kontorstol: Håg Conventio Wing Bænke/sofaer: Tonica Easy Sofa, Sea bænk/sofa og Naxos Elite sofa. 5 ICE stol af Fritz Hansen.

RAPPORT Brugerundersøgelse maj 2009

RAPPORT Brugerundersøgelse maj 2009 RAPPORT Brugerundersøgelse maj 2009 Rapporten er udarbejdet af projektgruppen: Anne Holst, Bente Østergaard, Birgitte Blichfeldt, Jane Rasmussen, Kenth Nielsen, Susanne Linton og Ulla Eltang Sylvestersen

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI

V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI Den 3. juni 2003 med rettelser januar 2009 Ref JEG jeg@kl.dk Dir 3370 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 Fax 3370 3371 www.kl.dk

Læs mere

Studiestart i Danmark

Studiestart i Danmark Studiestart i Danmark Københavns Universitet Det Humanistiske Fakultet Studiestartkontoret Københavns Universitet Det Humanistiske Fakultet Studiestartkontoret Studiestart i Danmark Det Humanistiske Fakultet,

Læs mere

Indledning... 2. Gennemførsel... 3 Generelt... 5 Faciliteter og Indretning... 6

Indledning... 2. Gennemførsel... 3 Generelt... 5 Faciliteter og Indretning... 6 Oversigt over studiemiljøet på Aalborg Universitet foråret 2011 Indhold Indledning... 2 Gennemførsel... 3 Generelt... 5 Faciliteter og Indretning... 6 Flere studiearbejdspladser efterlyses på HUM og delvist

Læs mere

SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER...

SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER... BYFORNYELSEN I KØBENHAVN budgetanalyse Maj 2002 2 FORORD 3 I et møde den 23. februar 2001 besluttede økonomichefkredsen at iværksætte et antal budgetanalyser, derunder en analyse af byfornyelsen. Der blev

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Dette notat indeholder en række anbefalinger til kommuner der skal etablere trådløse netværk på skoler.

Dette notat indeholder en række anbefalinger til kommuner der skal etablere trådløse netværk på skoler. IT-infrastruktur i folkeskolen Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, initiativ 3.2a KL 2906 2012 Anbefalinger og økonomioverslag. Formål Dette notat indeholder en række anbefalinger til kommuner der

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien 2004 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan for socialpsykiatrien 2004. Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Faktuelle oplysninger Side 3 Opfølgning 2003 Side 3

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. marts 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 2. marts 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 2. marts 2006 Borgerservice byrådsbeslutning om åbningstider og strategi for borgerinddragelse samt orientering om status for implementering

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

FRIT VALG af dagpasningsordning

FRIT VALG af dagpasningsordning FRIT VALG af dagpasningsordning Evaluering af forsøgsordningen Dines Andersen København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:7 FRIT VALG af dagpasningsordning Evaluering af forsøgsordningen Forskningsleder:

Læs mere

Analyse på fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen Rapport

Analyse på fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen Rapport Analyse på fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen Rapport Norddjurs Kommune 1. juni 2015 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Projekt Fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen... 4 1.2 De kulturpolitiske rammer...

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Børne- og Uddannelsesudvalget, 13-05-2014 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Peter Aage Gården, Gl. Landevej

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Økonomiudvalgets Budgetønsker budget 2013 2016

Økonomiudvalgets Budgetønsker budget 2013 2016 Økonomiudvalgets Budgetønsker budget 2013 2016 Nr. [Hele 1.000 kr.] Driftsønsker Økonomiudvalgets driftsønsker 2013 2014 2015 2016 ØU 1 GIS budget opskrives til reelt omkostningsniveau 470 470 470 470

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lovgivning... 2 Kommunens godkendelsesprocedure... 4 Sammenlægning med eksisterende daginstitution... 4 Økonomi... 5 Bygninger... 6 Forsikringer... 6 Vedtægter... 6

Læs mere