NKT Generalforsamling Verdens byer vokser, og NKT er med til at gøre væksten mulig. Vores produkter skaber fremtiden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NKT Generalforsamling 2013. Verdens byer vokser, og NKT er med til at gøre væksten mulig. Vores produkter skaber fremtiden."

Transkript

1 NKT Generalforsamling 2013 Film: Verden omkring os er i rivende forandring. Overalt flytter befolkningen mod byerne, som hvert år vokser med millioner af mennesker. Shanghai i Kina. På få år har byen bredt sig op og ud for at huse tilstrømningen. Om knap 40 år vil 70 % af klodens mennesker bo i byerne. For NKT er urbanisering knyttet tæt sammen med koncernens udvikling. Mange års vækst er skabt ved salg af energikabler og rengøringsmaskiner i de industrialiserede områder af verden. I de senere år er Kina blevet NKT's tredjestørste marked, og NKT er til stede på alle de nye vækstmarkeder. For når byer vokser, vokser behovet for energi, transport og velfærd, og det er områder, hvor NKT's produkter er med til at få hverdagen til at fungere for millioner af mennesker. NKT's energikabler sikrer elforsyningen, også når strømmen kommer fra vindmøller eller decentrale kraftværker. Stigende energibehov betyder, at selv svært tilgængelige oliereserver bliver udnyttet, og udstyr fra NKT optimerer udvindingen. Når folk flytter til byen, ændrer deres levevis sig. Nye livsstilssygdomme kræver nye undersøgelsesmetoder, medicin og behandlingsformer. Og når levestandarden stiger, erstattes gamle metoder af nye. Automatiseret rengøring vinder frem, både inde og ude. Erhvervsområder skal holdes rene, og i privaten er der også efterspørgsel efter NKT's produkter. Når tusinder hver dag skal transporteres mellem byerne, er højhastighedstog et alternativ til fly. NKT producerer køreledninger, som binder flere store byer sammen, både i Kina og i Europa, lige som metrolinjer og elektrificerede baner bruger udstyr fra NKT. Også sikkerhed i form af brandovervågning i tunneller står der ofte NKT på. Verdens byer vokser, og NKT er med til at gøre væksten mulig. Vores produkter skaber fremtiden Formand, Christian Kjær Ja. Velkommen til vores aktionærer, til jeres ledsagere, som har taget imod invitationen til at deltage i årets generalforsamling. I år har rigtigt mange valgt at modtage en elektronisk invitation, men da vi er en del børsnoterede selskaber, som har generalforsamling i dag, er vi nok lidt færre, end vi plejer. Først nogle praktiske ting. Filmen, vi netop har vist, ligger på forsiden af NKT's hjemmeside efter generalforsamlingen, hvor den vil kunne genses på dansk og på engelsk. Generalforsamlingen transmitteres direkte på NKT's hjemmeside, hvor man kan følge med på forsiden af nkt.dk. Der er simultantolke i salen til engelsk, så vores udenlandske gæster kan følge med i generalforsamlingen. Tolkningen transmitteres samtidig til vores engelsksprogede hjemmeside. Bagefter ligger både den danske og den engelske transmission på hjemmesiden, hvor den kan ses i ro og mag. For svagthørende er der et forstærket signal i salen, og efterfølgende vil man på hjemmesiden kunne læse en fuld udskrift af generalforsamlingen på dansk og på engelsk, et såkaldt transcript. Jeg vil gerne byde velkommen til vores tolkere og teknikere, der sikrer en praktisk gennemførelse af generalforsamlingen. Og med disse indledende ord vil jeg gerne give ordet til dirigenten som sædvanligt, advokat Anders Lavesen, som til daglig er partner i advokatfirmaet Kromann Reumert. Dirigenten vil lede os trygt gennem generalforsamlingen, og jeg håber, at I får et godt forhold til ham Dirigent Anders Lavesen Det gør jeg også. Tak for hvervet, og først et par yderligere praktiske ting. Deltagere, som ønsker ordet, når vi åbner op for debatten senere her i dag, bedes række hånden op, og så vil jeg forsøge at sikre, at I efter tur kommer op til talerstolen. I bedes lige forevise jeres adgangskort til mig, så jeg kan introducere jer. Deltagere, som ønsker at forlade salen under generalforsamlingen, bedes

2 benytte de to døre i salens venstre side og skal, såfremt man ønsker at forlade foyeren også, medbringe adgangskortet, fordi hvis man helt ønsker at forlade generalforsamlingen, så skal man afregistreres. Og såfremt skriftlig afstemning mod forventning bliver aktuel, så bedes deltagerne blive i salen, indtil afstemningen er slut. Og så endelig kan jeg oplyse, at der er en fotograf til stede her i dag, og det er NKT's fotograf, som vil tage billeder under hele forløbet, men derudover er fotografering kun tilladt for registrerede pressefolk. Min første formelle opgave som dirigent, det er at vurdere, prøve om generalforsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig vedrørende de punkter, vi har på dagsordenen her i dag, og der har jeg noteret mig følgende: Mødet afholdes i region Hovedstaden. Mødet afholdes inden udgangen af april. Indkaldelse til generalforsamling og dagsorden har været bekendtgjort i Erhvervsstyrelsens IT-system siden 27. februar. Selskabet har oplyst, at indkaldelsen med dagsorden og det fuldstændige forslag den 27. februar er afsendt pr. eller pr. brev til de af selskabets aktionærer, som har bedt om det. Selskabet har oplyst, at årsrapport 2012 er sendt pr. mail eller i printet udgave til alle aktionærer, som har bedt om det. På selskabets hjemmeside, der har siden den 27. februar været indlagt indkaldelse, dagsorden, de fuldstændige forslag, årsrapport 2012, oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder, datoen for indkaldelsen og de formularer, der skal anvendes ved afgivelse af stemmer ved fuldmagt eller ved brev. Og så kan jeg også konstatere, selv om det ikke er egentlig juridisk relevant, at der har været en indkaldelse i Berlingske Tidende den 28. februar, og der er udsendt selskabsmeddelelse om generalforsamling den 27. februar. For så vidt angår spørgsmålet om beslutningsdygtighed, så er der ikke noget krav om, at vi skal være et vis antal aktionærer til stede her i dag, før vi kan træffe beslutning. På den baggrund er det samlet min vurdering, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, og at vi er beslutningsdygtige her i dag. Og det vil jeg konstatere, med mindre der er nogen, der har nogen bemærkninger. Vi kan så gå videre. Vi har en dagsorden her i dag, og det første punkt er bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i Andet dagsordenspunkt er fremlæggelse af årsrapport. Punkt 3 er godkendelse af årsrapport. Punkt 4 er bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud. Punkt 5 er meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse. Punkt 6 er godkendelse af bestyrelsens vederlag for Punkt 7 er valg af medlemmer til bestyrelsen. Punkt 8 er valg af revisor. Punkt 9 er et forslag fra bestyrelsen om at fastsætte en aldersgrænse på 67 år i vedtægterne for bestyrelsesmedlemmer, og dertil knytter sig en lille formel bemyndigelse til dirigenten som punkt 9.2, og så har vi under punkt 10 dagsordenspunktet 'Eventuelt'. Som det er traditionen tro, så foreslår jeg, at punkt 1-4 bliver behandlet samlet, og at bestyrelsesformanden Christian Kjær aflægger en kort bestyrelsesberetning og præsenterer årsrapport 2012 samt et forslag til overskudsdeling. Og når vi har behandlet disse fire punkter, så vil der blive åbnet op for debat vedrørende disse fire punkter. Jeg giver derfor ordet til formanden, Christian Kjær Formand, Christian Kjær Jeg vil gerne takke dirigenten for ordet, og så vil jeg sige til ham, jeg er ikke enig i alt, hvad han siger, det skal I bare vide, fordi han sagde, det var en kort beretning jeg synes, den er lang. Så ved I, hvad I har at vente jer. Jeg havde gerne set at omsætningen havde været 25 milliarder i dag, og at overskuddet havde været væsentligt højere - men det satte recessionen en stopper for! Så vi er altså her, hvor vi er et konglomerat, hvor mange faktorer påvirker udviklingen. Til trods for det, kan vi se tilbage på en periode med rimelig indtjening og godt udbytte til aktionærerne, i alt 8,2 milliarder kr. gennem 25 år i udbytte og aktietilbagekøb. Eller sagt på en anden måde, at egenkapitalen eller værdien af

3 selskabet, hvis ikke vi havde betalt udbytte, havde været noget højere eller lidt mere end dobbelt så højt, som det er i dag. Ser vi på NKT's resultater i 2012, så er det et sammensat billede, der tegner sig. Vi nåede et resultat på 1,6 milliarder kr., sådan som vi havde forventet. Og gælden blev reduceret med 2,5 milliarder kr. Det var især salget af NKT Flexibles, der med 2 milliarder kr. bragte gælden ned. Dermed nåede vi strategiens mål for kapitalstrukturen. Gælden blev på 1,8 gange operationelt EBITDA, og målet er for strategiperioden som sådan, at ligge i niveauet 2,5 gange - så nu er der et godt udgangspunkt for at videreudvikle koncernens tre forretningsområder i de kommende år. Vi nåede også målene for soliditetsgrad og gearing af egenkapitalen. Strategiens mål er en soliditet på minimum 30%, hvor vi nåede 44% i Målet for gearing af egenkapitalen er på maksimalt 100 %, og i 2012 lå vi på 33%. Det er altså samme positive resultater, der giver NKT et stærkt fundament at udvikle sig på. Det lykkedes også at øge indtjeningen med 18% i forhold til året før. Det var et utroligt flot resultat, som kom fra Nilfisk-Advances omkostningstilpasninger og en meget øget indtjening i NKT Cables, især i slutningen af året. Men med til billedet hører, at omsætningen faldt 2% - og det er jo ikke noget at fejre. Især ikke, når vi ved årets begyndelse havde forventet en stigning på 5-10%. Men det er et godt eksempel på, hvor uforudsigelig udviklingen er. Det gælder både vores egne præstationer, især i NKT Cables, og det gælder markedsudviklingen, hvor hverken vi eller vores konkurrenter fik den forventede vækst. Vi nedjusterede to gange i årets løb, og i bagklogskabens klare lys kunne vi se, at én gang havde været nok. Vores oprindelige forventninger blev meldt ud med et forbehold for, at udviklingen på markederne kunne påvirke resultatet negativt, men vi formåede ikke at få aktiemarkedet til at forstå dette forbehold. Bestyrelsen har fundet det rigtigst, at NKT fremover ikke giver detaljerede udmeldinger om forventningerne. For 2013 siger vi helt overordnet, at: Ved flad markedsudvikling for koncernens hovedområder sammenlignet med 2012, forventer vi både omsætning og indtjening i 2013 bliver på niveau med Illustrationen viser desuden forventningerne til pengestrømme og til gæld. Det samme princip har vi indført for så vidt angår vores strategiske mål i strategien Powered by NKT Halvvejs inde i strategiperioden har vi justeret strategien, bl.a. fordi de oprindelige mål stadig omfattede NKT Flexibles. Hvor vi før forventede et afkast på 20% af den investerede kapital i 2015, siger vi nu, at aktionærerne kan forvente et afkast af investeret kapital i niveauet 15-20%. Og belært af erfaringerne, vil vi ikke lægge os fast på en deadline. Markedsudviklingen er blevet sværere at forudse, og fremskrivningerne bliver let overhalet af udviklingen. Men vi fastholder den strategiske retning. Den bygger på langsigtede udviklingstendenser som udbygning af energiforsyningen med vedvarende energiformer, krav om bæredygtighed i produkter og produktion, og urbanisering. I efteråret 2012 besøgte bestyrelsen koncernens fabrikker og kontorer i Shanghai-området. Borgmesteren i den ene af de byer, hvor NKT Cables har fabrikker, fortalte om byens udvikling frem til i dag, hvor den har lige så mange indbyggere som Danmark og en årlig vækst i bruttonationalprodukt på 12%. Det er indlysende, at NKT skal være til stede på sådan et vækstmarked, og alle tre forretningsområder har aktiviteter i Kina, som trods alt har bidraget med mere end en kvart milliard kr. i indtjening de sidste fem år. I dag består NKT af NKT Cables, som udgør 56% af omsætningen, Nilfisk-Advance, som udgør 42%, og Photonics Group, som udgør 2% af omsætningen. I alle tre forretningsområder så vi i 2012 nye indtjeningsmuligheder, men vi så også stigende konkurrence. Det er især i NKT Cables, at vækstforventningerne ændrede sig i Hele det nordeuropæiske energimarked tøvede på grund af usikkerhed om regelsættene for offshore vindmølleparker i bl.a. England og Tyskland, som er NKT Cables hovedmarkeder. Det betød, at kunder udskød levering af allerede bestilte søkabler, og nye projekter blev udskudt. Inden for mellemspændingskabler har NKT Cables en række rammeaftaler med de store energiselskaber, som selskaberne kan trække på. Her så vi, at kunderne bestilte langt mindre end de selv havde forventet ved årets begyndelse. Og på markedet for

4 installationskabler blev konkurrencen hårdere og salget gik tilbage. I Kina har NKT Cables også rammeaftaler for levering af køreledninger til højhastighedsjernbaner. Heller ikke her udnyttede kunderne aftalerne i det omfang som var forventet, og både øget konkurrence og politisk usikkerhed påvirkede kabelmarkedet. Alt i alt førte det til, at resultaterne i NKT Cables i første halvår var utilfredsstillende, men det lykkedes at få vendt udviklingen i andet halvår, hvor indtjeningen blev mere acceptabel. Bl.a. har NKT Cables omlagt og effektiviseret sine fabrikker, og fra fabrikken i Køln blev der leveret tre store søkabler i løbet af året. Der blev bygget et nyt logistikcenter i Rotterdam, som øger fleksibiliteten, og i Kina udvidede vi salgsstyrken. Samlet set omsatte NKT Cables for 8,5 milliarder kr. - et lille fald i forhold til året før, men indtjeningen steg og indtjening i procent af omsætningen, EBITDA marginen, blev på 5,3% - vi har investeret meget i NKT Cables de senere år, og nu skal vi til at se indtjeningen stige. I Nilfisk-Advance havde vi det bedste år nogensinde, selv om omsætningen ikke steg. Indtjeningen blev rekordhøj, og vi gjorde det bedre end vores konkurrenter. I Europa, hvor konkurrencen er hård og kunderne tøvende, lykkedes det Nilfisk-Advance at øge salget i Tyskland, England og Frankrig samt i flere østeuropæiske lande. I Sydeuropa skruede Nilfisk-Advance ned for omkostningerne og tilpassede organisationen, og denne differentierede strategi ser ud til at virke. Rengøringsmaskiner fra Nilfisk-Advance kan købes i mere end 100 lande verden over. I 2012 åbnede Nilfisk-Advance salgskontor i Peru, som er en af de hurtigst voksende økonomier i Sydamerika. Brasilien er et af vækstområderne sammen med Rusland, Indien, Kina, Mexico og Tyrkiet, og i disse vækstlande steg Nilfisk-Advances omsætning med 25% i Igennem de seneste 10 år har Nilfisk-Advance opkøbt mere end 20 virksomheder, som indgår i den eksisterende organisation. På denne måde blev to nye selskaber en del af NKT i Noget af det, der driver udviklingen i Nilfisk-Advance, er ændringer fra at være produktfokuseret til at være kundefokuseret. I 2012 blev serviceorganisationen styrket, og produktudvikling førte til lancering af 43 nye produkter. Bl.a. blev en helt ny teknologi taget i anvendelse i den kombinerede feje- og gulvvaskemaskine CS 7000, som nu kan køre på brændselsceller. Drivmidlet er brint og genopladning tager 2 minutter, hvor almindelige batterier bruger 8 timer. Den nye teknologi er udviklet sammen med en stor amerikansk industrikunde, og indtil videre forhandles maskinen i USA. Omsætningen var stort set den samme som i 2011, men overskuddet i Nilfisk-Advance steg, og i procent af omsætningen blev den operationelle EBITDA-margin 11,9%. Det er ikke mindst fordi omkostningerne blev holdt nede, at det lykkedes at hæve indtjeningen. I Photonics Group kan vi fejre positiv indtjening for andet år i træk. Kunderne er i stigende grad industrivirksomheder, som har fået øjnene op for mulighederne med fiberbaseret udstyr. Lasere benyttes i flere og flere sammenhænge, lige fra olieudvinding til øjenundersøgelser, og vores udstyr indgår typisk som delelementer i andre producenters produkter, for eksempel i mikroskoper. Vores krystalfibre samt måle- og fiberbehandlingsudstyr efterspørges i stigende grad, og Photonics Group har en solid patentbase som underlag for omsætningen. I Photonics Group steg omsætningen organisk med 10% og overskuddet blev 9 mio. kr. Vi investerer stadig meget, og i 2012 udvidede vi bl.a. produktionsfaciliteterne for laserne og øgede vores salgsstyrke rundt omkring på kloden. I 2012 har vi måttet tage afsked med en række medarbejdere for at tilpasse koncernen til de gældende markedsforhold. Ved årets udgang var der godt medarbejdere, hvoraf 87% arbejder

5 uden for Danmark. I alle forretningsområder har der været fokus på at optimere og effektivisere, og det er ikke så ringe, at koncernen samlet tjente 18% mere end sidste år på en let faldende omsætning. Når man så lægger fortjenesten ved salget af NKT Flexibles oveni, bliver koncernens resultat efter skat på 1,6 milliarder kr. Det har styrket kapitalgrundlaget, og NKT har genskabt et finansielt råderum, så koncernen igen kan deltage aktivt i udviklingen i de forskellige brancher, som vores forretningsområder agerer i. Men aktionærerne skal også have glæde af årets resultat, og bestyrelsen indstiller derfor til generalforsamlingen, at der udbetales 8 kr. pr. aktie for i alt 191 mio. kr. - svarende til næsten hele årets resultat fra de tre forretningsområder. Punktet behandles som nr. 4 på dagsordenen. Pr. 31. december 2012 var markedsværdien af NKT's aktier 4,9 milliarder kr. mod 4,5 milliarder kr. året før og siden årsskiftet er kursen heldigvis steget lidt mere. Af den samlede aktiekapital på 478 mio. kr. vurderes en stigende andel at være ejet af aktionærer bosiddende udenfor Danmark. Aktierne blev samlet på lidt færre hænder, i og med det samlede antal aktionærer faldt4 % fra til Generalforsamlingen skal godkende bestyrelsens honorar, som foreslås uændret i forhold til Formanden honoreres med 3 gange basishonoraret, næstformanden med 1,5 gange. Arbejdet i nominerings- og vederlagsudvalgene honoreres fortsat ikke særskilt, mens revisionsudvalgets formand modtager 2/3 af basishonoraret og øvrige medlemmer af revisionsudvalget modtager 1/3. Det er nu 26 år siden jeg blev valgt ind i NKT's bestyrelse, det er mange år, og 23. gang jeg står på generalforsamlingen og aflægger beretning. Jeg er stolt over den forvandling NKT har været igennem i disse år. Sammen med bestyrelsen, ledelsen og de mange medarbejdere har vi skabt et globalt industrielt konglomerat, som i dag måles blandt de større i hvert forretningsområde. I bestyrelsen er vi aldrig veget tilbage for at tage en chance, hvor vi så rimelig mulighed for positivt udfald. Vi har skabt vækst, indtjening og arbejdspladser, vi har investeret og sendt afkastet til vores aktionærer. Vi har været aktive og skabt konglomeratet med køb af Nilfisk og LK, salg af GIGA, NKT Elektronik, Lexel og NKT Flexibles. Vi har hele tiden arbejdet med langsigtet udvikling af selskaberne og altid vurderet, om vi var den bedste ejer til at forløse en given virksomheds potentiale. Som Jyllands Posten så venligt skrev i forbindelse med offentliggørelse af NKT's årsregnskab,...hvor andre selskaber og privatpersoner har fejlinvesteret og klattet pengene væk, er det gået lige modsat i NKT. Pengene er gået tilbage til aktionærerne Den del af citatet er jeg helt enig i, men jeg må også lade andre dømme, om jeg - som avisen skrev - har en lidt gammeldags tilgang til at være kapitalist. For hvis dét at være gammeldags omfatter ønsket om at holde sig fri fra bankers diktater og fortsat være herre i eget hus, så er jeg stolt af at være gammeldags. Og jeg er stolt af, at bestyrelsen fik NKT gennem den seneste økonomiske krise uden at pantsætte vores handlefrihed og samtidig holdt fast i at gennemføre en af koncernens største investeringer i nyere tid med bygningen af den nye kabelfabrik i Køln. Jeg er også stolt af medarbejdernes indsats gennem alle årene. Uden de mange medarbejderes daglige arbejde, var der ikke en koncern som NKT. Jeg må også sige, at det er lykkedes for bestyrelsen at skabe stabile forhold i koncernledelsen. Gennem de seneste 26 år har der kun været fire administrerende direktører, og den slags giver ro i en virksomhed. Jeg har i år besluttet ikke at genopstille til bestyrelsen, da jeg bliver 70 år senere på året. Ud over et nyt medlem efter mig, skal generalforsamlingen vælge et nyt medlem efter Jan Trøjborg, som døde pludseligt i maj Jan var afholdt og et ualmindeligt vidende medlem af bestyrelsen. Han blev valgt ind i 2005 og var bl.a. næstformand i en femårig periode. Lad os mindes Jan Trøjborg med ét minuts stilhed. Æret være hans minde. Tak!

6 I arbejdet med at finde de to nye kandidater til bestyrelsen har vi vurderet, hvilke kompetencer bestyrelsen har brug for, hvor mange medlemmer bestyrelsen skal have og drøftet behovet for fornyelse og mangfoldighed. Vi har valgt at indstille en erfaren industrialist, den norske erhvervsmand, finansmand, Kristian Siem, som har mange års erfaring inden for international industriledelse og ledelse af børsnoterede selskaber, såvel som solid viden om energisektoren og internationale finansielle forhold. Og så kan man sige, at Kristian Siem har også været god til at lave penge til sit selskab og til sine aktionærer. Derudover indstiller bestyrelsen Lars Sandahl Sørensen, som har sin baggrund inden for international serviceledelse og børsnoterede selskaber, såvel som særlige kompetencer inden for virksomhedshandel, international forretningsudvikling, salg og markedsføring. Valg til bestyrelsen er punkt nr. 7 på dagsordenen. Og nu til årsregnskabet. Det er aflagt i overensstemmelse med de regnskabsstandarder og oplysningskrav, som er gældende for børsnoterede selskaber i Danmark. Også årsrapporten for 2012 er forsynet med en blank revisionspåtegning, selv om vi kun er halvdelen af denne revision til stede, men sådan er det. Koncernens omsætning i 2012 blev 15,3 milliarder kr., svarende til en negativ organisk vækst på 2 % i forhold til Operationelt EBITDA blev på mio. kr. i forhold til 878 mio. kr. i Det svarer til en resultatfremgang på 161 mio. kr. eller 18%. Vi havde engangsomkostninger i Nilfisk-Advance på 30 mio. kr. og af- og nedskrivninger for 536 mio. kr. Finansielle poster udgjorde 196 mio. kr., og dermed udgør årets resultat før skat fra de fortsættende aktiviteter 277 mio. kr. Skat blev på 81 mio. kr., og dermed blev årets resultat efter skat 196 mio. kr. i forhold til 8 mio. kr. i Overskud ved salg af ophørende aktiviteter, primært NKT Flexibles, blev mio. kr., og det endelige overskud blev således mio. kr. Koncernens egenkapital udgjorde 5,7 milliarder kr. ved udgangen af 2012, hvilket var væsentligt højere end året før. Vi udbetalte 48 mio. kr. i udbytte i 2012, og tillagt årets overskud udgør egenkapitalandelen 44% af de samlede aktiver imod 30% sidste år. Der blev arbejdet på at få nedbragt bindingen af midler i arbejdskapital. Pr. 31. december 2012 udgjorde den 2,4 milliarder kr. mod 2,7 milliarder kr. året før. Dermed kom arbejdskapitalen ned på det laveste niveau i en årrække. Pengestrømme fra driften udgjorde 1,1 milliarder kr. i forhold til 573 mio. kr. i 2011, og blev dermed 549 mio. kr. bedre end året før. Pengestrømme fra investeringer blev 532 mio. kr. - en forbedring på 266 mio. kr. Det gav frie pengestrømme på 590 mio. kr., hvor vi året før havde et minus på 225 mio. kr. En meget stærk forbedring på 815 mio. kr. Hermed er gennemgangen af regnskabet slut. Der bliver lejlighed til at stille spørgsmål efter denne mundtlige beretning. Jeg ville egentlig have trukket mig tilbage sidste år, fordi jeg synes, jeg har siddet i bestyrelsen i for mange år. Men jeg følte koncernen var økonomisk presset, og jeg ville gerne aflevere den i god behold. Jeg mener, at jeg i dag med stolthed kan forlade NKT i tryg forvisning om, at koncernen er sund, er stærk, og har en god strategi for de kommende års stigende vækst og indtjening. Og som det sidste - men ikke det mindst vigtige ved en generalforsamling: Sidste år lovede jeg, at de fremmødte aktionærer ville få samme flotte traktement efter generalforsamlingen i år, som i Det løfte holder jeg. Men den nye bestyrelse står frit for at ændre på tingene herefter. Mange går i disse år over til elektronisk afstemning, og deltagelse på generalforsamlingen via internettet - så hvem ved, om det overhovedet er relevant med et

7 traktement i fremtiden. Med dette slutter jeg bestyrelsens beretning for Under sidste punkt på dagsordenen Eventuelt, får jeg lejlighed til at udtrykke min tak i forbindelse med afslutningen af min tid som formand for NKT. Tak Dirigent Anders Lavesen Ja, tak for det. Og jeg er enig i, at beretningen ikke var kort, men den var nu heller ikke for lang. Før vi åbner op for debatten, så vil jeg godt lige læse op af revisionspåtegningen i årsrapporten side 43, og der skriver revisionen der under 'Konklusion': Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012, samt at resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret er i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards, som er godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Og som udtalelse om ledelsesberetningen vil jeg i henhold til årsregnskabsloven gennemlæse ledelsesberetningen: Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på den baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Og det er så tiltrådt af revisionen. Jamen så åbner vi op for debatten, og det er sådan, at jeg allerede har to talere på talerlisten. Men som sagt, igen, hvis man gerne vil sige noget, så når der ikke længere er nogen talere oppe, så bedes man lige række hånden op og komme herop og vise mig adgangskortet, så vil jeg introducere taleren. Men først har vi fra ATP Jacob Johansen. Værsgo' Jacob Johansen Tak for ordet. Mit navn er Jacob Johansen, jeg kommer fra ATP. Tak til formanden for beretningen og for fremlæggelsen af årsrapporten for Endnu et hårdt og udfordrende år for selskaberne i NKT-koncernen. Men der er dog et klart lyspunkt i regnskabet cash flowet var rigtigt stærkt. Provenuet fra salget af NKT Flexibles kombineret med det operationelle cash flow i fjerde kvartal betyder, at man nu har bragt sig inden for sine targets for finansiel gearing. Dette fjerner en betydelig risiko, der har været i NKT i flere år. Igen i 2012 har den operationelle performance i Nilfisk-Advance været stærk. Selv om året som helhed viste flad omsætningsudvikling, lykkedes det at forbedre indtjeningen. Alt i alt understreger det den flotte udvikling, Nilfisk er igennem. Udviklingen i Cables har derimod igen været skuffende. Ved indgangen til året var det forventningen, at man skulle se forbedringer i Køln. Godt nok har marginen været stigende, men løftet i omsætningen på grund af rekordstor ordrebog udeblev. Indtjeningen i Cables er fortsat på et stærkt utilfredsstillende niveau. Når man ser på aktiekursens udvikling over de seneste år, har vi som aktionærer betalt en høj pris. Aktien bliver priset efter laveste fællesnævner. Aktiekursen er et udtryk for udvikling i Cables, mens vi ikke har fået belønning for den stærke performance i Nilfisk-Advance. Det altafgørende fokus må derfor fremadrettet være på værdiskabelse i alle NKT-koncernens selskaber. Afslutningsvis tak til Christian Kjær for din store indsats for NKT og tak for god dialog gennem mange år. Tak for opmærksomheden. Dirigent, Anders Lavesen Så vil jeg godt give ordet til Karsten Kristiansen fra Dansk Aktionærforening.

8 39.13 Ja. Tak for ordet. Jeg hedder Karsten Kristiansen, og jeg repræsenterer Dansk Aktionærforening. Først og fremmest vil jeg takke formanden for en god beretning. Når vi kigger på, hvordan året det er gået, så kan jeg konstatere, at vi står med endnu en fejlslagen strategiplan, der er gået i vasken for NKT-ledelsen med hr. Thomas Hofman-Bang i spidsen. Det er anden gang i træk at dette sker, og derfor kunne jeg godt spekulere på, hvor stor en tålmodighed bestyrelsen har med en direktion, som for anden gang i træk ikke har kunnet levere de strategiske indtjeningsmål, den er blevet forelagt. På generalforsamlingen i 2011, hvor den nuværende strategiplan blev lanceret, der spurgte jeg, om strategiplanen nu også var ordentligt gennemregnet, således at de indtjeningsmæssige mål blev nået. I dag kan jeg konstatere, at dette ikke var tilfældet og så i stedet for at erkende, at vi nåede ikke de strategiske mål, så går man ud og skriver, at vi ikke længere sætter nogen tidsramme for opnåelse af disse finansielle mål. Det finder Dansk Aktionærforening er en uacceptabel måde at håndtere en sådan situation på. Der bør altid sættes tidsmæssige rammer for de planer, der lægges i en virksomhed. Nexans, der er en af konkurrenterne til NKT Cables, kan godt finde ud af at sætte finansielle målsætninger med en fast tidsramme. De forventer eksempelvis i 2015 en operationel margen på et sted mellem 350 og 400 millioner Euro. På sidste års generalforsamling, der spurgte jeg til, hvem der besad hvilke kompetencer inden for kabelproduktionen i bestyrelsen, og siden er der kommet to nye medlemmer på valg til bestyrelsen, og når jeg så ser på, hvilke kompetencer, der fremadrettet vil være i bestyrelsen, så virker det til, at der er mere indsigt i finansielle forhold end i udvikling, produktion og salg af støvsugere, rengøringsmaskiner og elkabler, som jo i realiteten er de erhvervsaktiviteter, der ligger i NKT Holding. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge bestyrelsesformanden, hvem der besidder hvilke kompetencer inden for udvikling, produktion og salg af elkabler, støvsugere og rengøringsmaskiner i den nuværende bestyrelse. Men jeg har da også lidt positivt at sige, og det vedrører også Nilfisk-Advance. Jeg synes, det er dejligt at læse om Nilfisk-Advance på en nyhedsside, der hedder Fuel Cell Today, om deres arbejde med brændselsceller som strømforsyning til deres rengøringsmaskiner, noget som vi også så under præsentationen af Christian Kjær. Det er en teknologi, der for tiden opnår stigende udbredelse i USA og som tilmed også har en god politisk opbakning i USA. Men hvilke forventninger har NKT til salget af rengøringsmaskiner med denne teknologi, og hvor bredt vil denne brændselscelleteknologi blive bredt ud i produktprogrammet? Det kunne jeg også godt tænke mig at vide. Og endelig som det sidste punkt inden for det her, så ved jeg, at Nilfisk-Advance samarbejder med en virksomhed, der hedder Plug Power i Latham i delstaten New York omkring brændselsceller, men jeg ved også, at det er et selskab, der for tiden har visse økonomiske udfordringer, og derfor kunne jeg tænke mig at spørge bestyrelsesformanden, hvor tryg han egentlig er ved samarbejdet mellem Nilfisk-Advance og Plug Power, og om man har en eventuel alternativ leverandør til denne teknologi, hvis Plug Power af den ene eller anden årsag ikke viderefører forretningen. Og som afslutning, så vil jeg også sige lidt til dig, Hr. Christian Kjær som bestyrelsesformand. Du har altid været en formand, der har været behagelig at debattere med her på generalforsamlingen, og du har behandlet os talere på en god måde. Det takker jeg for. Og endelig tak for ordet Formand, Christian Kjær Jeg har jo altid syntes, at det har været rart, at der er nogen der kommer og enten roser og kritiserer, undskyld, men jeg vil sige her, at jeg synes ikke, der var så meget rosen og rosen, jeg synes egentlig vi har gjort det meget godt, men det skal jeg komme tilbage til, når jeg lige svarer Dansk Aktionærforening, fordi jeg vil gerne sige noget til ATP, og det kommer også under min afslutning, når jeg skal takke de forskellige samarbejdspartnere som sådan og aktionærer. Men hvis ATP, som jo kender situationen, at vi har en recession, og det går ikke sådan, som det skal, så synes jeg, det er

9 flot, at vi er i stand til at sørge for, at vores overskud er bedre i Nilfisk, at vi er i stand til at styre vores Nilfisk så godt, som vi er. Prøv at tænke på, hvordan det var for nogle år siden. Der var det simpelthen frygteligt. Da jeg kom ind i bestyrelsen i Nilfisk, jeg kan godt fortælle jer, at det var sådan, at man kunne græde. Nu går det godt. Vi har kun et ønske til ATP, som siger, at Cables går ikke så godt. Men bare vent kunne I ikke vente tre år? Jeg ved godt, at recessionen, den har jo ødelagt det meste. Hvis vi havde fået lov at fortsætte som vi var ved, så havde vi været i en helt anden situation. Det kan godt være, at vi stadigvæk havde haft nogle problemer på kabelfabrikken, men de ser ud til at være overstået. Jeg vil godt sige, at da vi besluttede os for kabelfabrikken, der overvejede vi, om vi skulle lægge det i lavprislande men blev enige om, at teknologien var så svær, og det var så svært at få medarbejdere til det, at vi gerne ville flytte vores medarbejdere fra den fabrik vi havde over i en ny, fordi der vidste vi, vi havde en vis viden i de medarbejdere. Det har vi gjort, men det har været sværere end som så. Men jeg tror, at medarbejderne, som jo er en stor del af vores virksomhed, forstår, at nu skal vi se at få tingene til at køre. Det har det i hvert fald vist sig indtil nu, indtil jeg går, og det går jeg ud fra også kommer fremover. Tak til Dansk Aktionærforening, som jo kommer med en helt lang skrivelse, og det er jeg da glad for, jeg får her på falderebet, og jeg skal prøve på at besvare den. Jeg har det sådan, at jeg har egentlig været glad for de direktioner, vi har haft. Men det er sådan, at her de sidste udmeldinger vi har haft, der har vi skrevet, at udmeldingerne er givet under de forudsætninger, som vi befandt os i på tidspunktet med udmeldingen. Det vil sige, at hvis recessionen havde holdt det, den var på, og ikke faldet fem-syv procent, så havde vores udmelding også passet på kroner og ører. Nu faldt den, og det eneste vi beder dem, der læser disse udmeldinger om, det er, prøv at læse hvad det er, der står, og så tag fem procent fra den EBITDA, så vil I se, så var I landet nøjagtigt, næsten, på det, som vi skulle. Derfor har vi gjort det. Når man ikke læser det hele, så vil vi nødigt have det her kedelige, at aktierne går op og ned, fordi nu er det dårligt og hvor går det skidt og sådan noget lignende, og derfor tror jeg, vi i bestyrelsen har fundet det rigtigt at ligesom lægge en dæmper på vores udmelding. Men det er ikke ensbetydende med, at jeg ikke godt her som afgående formand tør sige, at det skal nok gå alt sammen. Vi er ganske godt i gang med det hele, og jeg tror vi har en stabilitet, og vi har en ny bestyrelse, som virkelig er i stand til at drive det her selskab endnu en tak frem, sådan at I bliver rigtig stolte af det, og sådan at aktionærerne også tjener penge. Se, det var lige vedrørende direktionen som sådan, og så vil jeg sige ja, at direktionen har været lidt optimistisk herre Gud, altså så må vi rette ind, og de retter sig også ind lidt nu, og nu er de jo ikke så optimistiske mere, kan I se, så det virker alt sammen, så det går nok, skal I se. Så var der et spørgsmål mere, nu skal jeg lige se.. Ja, det var det der med de tidsmæssige krav. Med bestyrelsens kompetencer, der kan jeg garantere for, at jeg er ikke bange for, at den bestyrelse, som nu bliver valgt, forhåbentligt, at den er i stand til at forsvare sig, hvis der var en konkurrence mellem bestyrelser, sådan at den ville ligge i toppen. Vi har ganske simpelt en bestyrelse, som er vant til at tjene penge, som er vant til at passe på tingene, og I kan være trygge ved den bestyrelse, der er her, og jeg håber også, at I vil klappe de nye bestyrelsesmedlemmer ind. Det er jo både en bestyrelse, som har fokus på Cables, og som har fokus på Nilfisk på de store leverandører med de job, de har haft, dem kan I jo læse om. Lad os så se, så står der, hvilke forventninger har NKT til salget af rengøringsmidler... Ja, altså det er svært at svare på, hvilke forventninger, vi har. Hvis vi laver noget, så har vi altid nogle gode forventninger og håber på, at det går, men jeg kan godt love dig, at det går ikke altid. Så mere vil jeg ikke lægge i det. Og endelig spørger du noget om leverandørerne. Og ja, jeg synes ikke rigtigt, jeg vil kommentere på leverandøren og på hans økonomi, nu har jeg jo heller ikke undersøgt den lige her i dag, det er jo ikke det, der har stået øverst på min liste, men jeg har dog en ide om, at vi næsten altid har flere leverandører, og så vil jeg sige, at vores medarbejdere er gode til at sørge for, at vi er dækket sådan

10 ind, så vi ikke taber, hvis der sker noget. Så jeg tror, Dansk Aktionærforenings medlemmer er i rigtig gode hænder. Og tak for dine ord, tak for dine pæne ord til mig, tak skal du have. Tak for kampen i årene, der er gået Dirigent, Anders Lavesen Ja, tak for det. Jeg skal høre, om der er flere, der gerne vil have ordet? Der er en der. Værsgo', kom nærmere. Det er Kjeld Bayer, der ønsker ordet, værsgo' Kjeld Bayer Jamen jeg vil da også ønske bestyrelse og direktion tillykke med det gode resultat. Det har været en hård kamp, men jeg synes da, I har klaret det godt nok alligevel. Men her for nyligt, der stod der på forsiden af Børsen angående en kartelsag, og den har slet ikke været nævnt her i dag, og det synes altså man skylder aktionærerne, at man lige be- eller afkræfter, om der overhovedet er noget i den sag der, fordi det giver os en vis tryghed, om man skylder halvanden milliarder væk, eller man ikke gør det, så det skal vi altså lige høre lidt mere om. Men ellers så må jeg da sige, at jeg havde nogle ønsker til regnskabet sidste år, og det var angående nogle nøgletal, og de er jo kommet ind i regnskabet. Til gengæld så har man altså ikke medsendt med indkaldelsen sådan en komprimeret udgave med femårs-oversigten og driftsbalance og kapitalopgørelse, men der skal jo også være noget til de næste, der kommer. Og jeg er da rigtig glad for, at direktionen har fokus på økonomien, det har jeg også, og jeg ærgrer mig lidt over, at jeg skal betale 60 kroner for at være med til generalforsamlingen for at parkere hernede, fordi jeg skal jo tjene 120 kroner for at have 60 kroner. Havde nu NKT betalt, så kunne de jo trække det hele fra i SKAT så kunne vi ikke fremover få betalt vores parkering hernede? Og så vil jeg lige sige til dig, Christian, jamen altså jeg har altid glædet mig til at komme til generalforsamling hos dig, for du er nok den formand, der har haft den bedste humor og har kunnet fremlægge selv de vanskeligste ting med et stort smil så vi vil komme til at savne dig. Og til den nye formand, der vil jeg så sige, jamen altså jeg måler jo altid selskabets optimisme på de kommende år på traktementet bagefter generalforsamlingen, og det vil sige, hvis der ikke er noget til næste år så ser det sort ud! Held og lykke til den nye bestyrelse Formand, Christian Kjær Ja. Jeg var jo godt klar over, jeg ikke slap for den her kartelsag. Men jeg kan sige så meget, at vi er jo pålagt, at vi ikke må sige noget om den. Og det er derfor jeg er så bange for at overtræde nogle regler, for jeg elsker jo at svare aktionærerne. Jeg kan ikke rigtigt svare. Jeg kan ikke svare andet, end at bestyrelsen har vurderet, at vi føler ikke, om vi så har gjort det, om de så mener, vi har gjort det, at vi føler ikke, at vi har lavet noget, som berettiger, at vi skal sætte noget til side. Vi mener, vi ville erkende en skyld, som vi ikke mener, vi har, men det er jo sådan, at det er dommerne, der afgør det, og vi kan ikke udtale os om det ene og det andet, hvorfor vi mener det, men det er den vurdering, vi har taget, det er også den vurdering, vores advokat har taget, og jeg kan desværre ikke sige mere om det. Og så vil jeg sige tak til den sidste taler for de pæne ord. Jeg er sikker på, at den nye formand, han er ikke så glad for mad, som jeg er, I kan jo se på ham, hvor tynd han er i forhold til mig, men det kan jo være, han bliver det med årene, så han gør det, men han er ret god til at tjene penge til jer, så det skal nok gå, og jeg er sikker på, at formanden også har hørt noget med parkeringsafgifter og sådan noget, og det er jo et forhandlingsspørgsmål med hotellerne, om man skal parkere gratis eller ej. Så det kan jeg ikke svare dig på, om det bliver sådan eller ej, men det må du vente og se. Og jeg er helt enig med dig, det er kedeligt, at når man skal betale 60 kroner, så må man betale 60 kroner i

11 skat det synes jeg også, vi skal have afskaffet Dirigent, Anders Lavesen Tak. Er der yderligere, ja, der er en taler der. Værsgo' at komme nærmere. Det er Grethe Lizzy Troensgaard, værsgo' Grethe Der er nogen, der siger, at 'plejer' er død, men det er han ikke endnu, og jeg er det heller ikke. Jeg startede nogenlunde samtidig med, at Christian Kjær kom ind i bestyrelsen i NKT, så jeg har jo fulgt Christian Kjær på nogenlunde nært hold, mens jeg var ansat i koncernen. Der er sket meget i de 25 år. Jeg syntes jo en overgang, at du solgte arvesølvet, du solgte GIGA, det var vi glade for, for vi fik et meget stort udbytte det år. Du solgte også NKT Elektronik, som jo også var mit hjertebarn. Og derfor synes jeg jo egentlig, at man er gået tilbage til at være det lavteknologiske, som man var i begyndelsen, nemlig Cables. Men sådan er verden måske. Nu er der kun Cables og Nilfisk tilbage og så en lille smule Photonics. Dengang jeg blev ansat, var fyringer, for nu at bruge det rigtige ord, fuldkomment utænkeligt. Det er da heldigvis blevet et ganske almindeligt ord, fordi det er jo klart, at med den udvikling, man ser i en virksomhed igennem 25 år, så kan det ikke undgås, at der er brug for andre kompetencer. Vi havde den talemåde, at så længe NKT havde Christian Kjær som formand, så længe ville han nok forsøge at holde aktiekursen på et vist niveau, eftersom han selv havde en stor portion aktier. Nu er vi jo lidt nervøse for, at du giver dig til at sælge dine aktier, og dermed påvirker aktiekursen. Til gengæld var jeg glad for i dag at læse i avisen, at et canadisk firma, der havde købt aktier, således at de har, var det 1,6% i aktiekapitalen? Det tyder jo på, at udenlandske investorer har fundet vej til NKT. Jeg kan ikke lade være med at sige, at, det sagde jeg også sidste år, aktiekursen er for lav, fordi når man ser på den kurs, man har købt aktierne til igennem de år, man har ejet dem, så er det faktisk ikke så godt og derfor kunne jeg ønske, at aktiekursen blev.. At man gjorde noget for, at aktiekursen blev højere, således at den også blev mere attraktiv for flere investorer. På den anden side vil jeg gerne sige, at jeg synes, du har gjort det godt, du har transformeret NKT fra at være noget meget traditionelt, for ikke at tale om gammeldags, til at blive en mere moderne virksomhed. Naturligvis med de mange dygtige medarbejdere, der har været ansat. Og så vil jeg gerne tilslutte mig, hvad den forrige taler sagde: Når man ikke får et højt udbytte, så er det mindste man kan gøre, det er jo at give et ordentligt traktement, så det synes jeg i hvert fald ikke, at den kommende bestyrelse skal lave om på. For nu at bruge et forslidt udtryk: Gør hvad du vil, men fuldt og helt, ikke stykkevis og delt. Tak for de mange år. Jeg er ked af, at jeg ikke skal møde dig mere, og jeg synes, du har gjort et godt stykke arbejde, men på den anden side kunne det have været lidt bedre Dirigent, Anders Lavesen Jeg skal høre, om der er flere, der ønsker ordet? Der er vist en på vej op. Det er Kjeld Bayer igen. Ja, det er lidt svært at se i modlyset Kjeld Bayer Ja, den sidste taler pegede på noget, som jeg lige vil kommentere, og det er omkring Christian Kjærs aktier. Jeg håber sandelig, at du sørger for, at dine aktier bliver på danske hænder. Jeg ved ikke, hvordan du vil gøre det, fordi du vil selvfølgelig gerne tjene penge også, men jeg håber, at det

12 er dig meget på sinde, at NKT bliver som et dansk selskab om du kan lave en eller anden fond eller et eller andet, som altså sikrer det det håber jeg virkelig, at du vil tage op. Det var sådan set bare det, jeg ville sige Dirigent, Anders Lavesen Tak. Vi skal høre, om der er flere talere. Værsgo'. Det er Gert Gylvig Gert Gylvig Ja. Christian, nu har du jo været med mange år, og jeg har været gammel arbejder ude hos dig. Men jeg husker den første generalforsamling, jeg kom til. Der havde jeg været med til at opfinde den Nilfisk, som der nu sidder på ryggen af folk. Dengang var det Nilfisk, der fik den, og vi fik den tilbage fra kuverten inde fra NKT eller fra Nilfisk var det nok, I havde lige overtaget det, at den havde ingen interesse. Vi havde lukket den meget specielt, så vi kunne se, den aldrig havde været lukket op. Det er nu sådan et hint at få, det er helt sikkert, fordi jeg fik en pæn henvendelse, og den kom ind, og den blev i NKT, for ellers var den gået til Hoover-koncernen dengang. Se, det var den ene ting, Christian, du har altid forstået at få tingene til at køre sammen, du har været fremtidssikret. Men der er en ting, jeg ikke kan forstå. Det er, nu siger du, vi skal have Kristian Siem ind i vores bestyrelse, og vi skal have Lars ind. Det er også fint nok for mig men hvor blev damerne af, og hvilken aldersgruppe er de i? Jeg kan oplyse, at Kristian han er 65 år, og Lars han er 50. Det er sådan set meget sjovt, hvis man sådan sidder og kigger lidt på tallene. Så hvor går vi hen ad med de nye folk, og hvor bliver de unge mennesker af? Prøv at kigge ud i salen her, det er alle sammen sådan nogle som mig, der er gråhårede. Pas nu på, at I ikke får dummet jer sådan, så vi ikke får de nye mennesker ind. Jeg var lidt ked af, da man lavede den nye fabrik i Køln, for jeg sad og tænkte på, Christian har også lige sagt det i dag, ja vi skulle have nogle gode folk. Er vi danskere ikke gode nok til, at vi kunne have bygget her? Eller hvad var årsagen til, den skulle til Køln, var det Rotterdam, så man bedre kunne udfragte det, det ved jeg ikke, men det var sådan noget, jeg kunne tænke mig. Sådan synes jeg, at I har gjort nogle ting, men jeg ønsker jer held og lykke, den nye der kommer, og så synes jeg, at hvis vi endelig skal snakke om det her, så vil jeg hellere have danske arbejdspladser end udbytte. Tak Formand, Christian Kjær Ja. Fru Troensgaard, vi har jo krydset klinger nogle gange her på generalforsamlingen, og det er da også dejligt at se, at du lever og er frisk og er i stand til at sige, at det var ikke så godt alligevel, det jeg lavede, det hele. Det synes jeg tyder på, at du er frisk i hovedet, fordi der er ingen, der ganske simpelt kan lave det helt perfekt. Jeg vil godt sige, nu skal jeg lige se, hvad du sagde, at jeg er ikke enig med det der lavteknologi. Hvis du prøver at tage Photonics og læse den og så bagefter siger til mig, at det er lavteknologi, altså den går altså ikke helt. Og jeg vil sige, at de højspændingskabler, som vi laver, det er heller ikke lavteknologi. Det kan godt være, at du føler det, at det var dengang, men i dag er det sådan, at de har svært ved at lave det. De kan ikke rigtigt lave det i Polen, de kan ikke rigtigt lave, det er faktisk kun de helt store firmaer og så NKT, der kan lave det. Så det er jeg ikke helt enig med dig i, men det skal vi jo heller ikke være, fordi vi kan jo bare læse det, og så vil jeg sige, den nye aktionær har 6 % af aktierne, og ikke 1,6%, og det er noget, der vil noget, og jeg tror, at den nye bestyrelse får glæde af at tale med dem, og det glæder vi os til. Og så er der det med aktiekursen. Ja, vi har jo haft den oppe ind imellem, men det er lige som om, at det her recession og tingene, som det er gået lige i øjeblikket, det er ikke verdens bedste, men det var derfor jeg prøvede at sige, giv dem nu tre år, så er de oppe. Jeg har jo en gang før sagt, hvad de

13 gik op i, og så gik de også op i det, og så fik vi en recession, og så falder de igen. Det er der ikke noget at gøre ved, sådan er livet jo, men lad os komme ud af recessionen, og så skal du bare se, hvor det går. Så behold du dine aktier indtil da, og det samme vil jeg gøre, hvis jeg ellers har råd til at beholde dem. Men hvis jeg skal bruge pengene på et eller andet projekt, og jeg skal bruge nogle penge, så kan det godt være, jeg er nødt til at sælge dem, desværre. Men som det ser ud lige i øjeblikket, så tror jeg, at jeg beholder dem, fordi jeg synes også, at det er dejligt med danske arbejdspladser, det har jeg virkelig gået ind for altid. Jeg har altid sagt, man ikke skulle sælge. Jeg vil godt sige, jeg var formand for Aalborg Portland, og da det blev solgt, da græd jeg ganske simpelt, for jeg syntes ikke, at det var rigtigt, at man skulle sælge det til udlandet. Men sådan er livet jo, og det må man finde sig i som sådan. Og så sker der det nu, at vi taler om.. Hvad var der mere? Jo, der var damerne i bestyrelsen. Ja, vi har lige vedtaget en politik for damer i bestyrelsen, og jeg vil også sige, jeg vil også gerne have mange damer i bestyrelsen men der findes ikke så mange damer, som er interesserede i vores ting, altså kabler og ingeniører og kemi og fysik og sådan noget lignende, men nu bliver det i hvert fald gjort, og jeg vil sige, hver gang vi har haft bestyrelsesmedlemmer oppe og tænkt, dem skal vi bruge til et eller andet. Men altså hvis vi nu tager fru Bosse, som sidder i et forsikringsselskab. Jamen det kan godt være, hun kan give os nogle dækninger, hvis det skal til, men vi vil gerne have nogen, der kan noget med kabler, vi vil gerne have nogen, der kan noget med rengøringsmaskiner, og der kunne vi måske have fundet en kvinde, vi har bare ikke gjort det. Vi kunne ikke finde det, og vi har prøvet at kigge på det, så det er virkelig noget, vi har overvejet. Og hvorfor kom fabrikken i Køln ikke til at ligge i København? Jamen det var jo fordi vi købte jo den fabrik i Køln, altså da vi udvidede NKT Cables, der købte vi det tyske, og det var mest naturligt, at det blev liggende der, vi kunne flytte maskiner, og vi kunne flytte medarbejdere som sådan. Men vi har jo stadigvæk noget i Danmark, og det er vi stolte af, og det er vi glade for. Og så var der den her støvsuger på ryggen. I øvrigt vil jeg sige, den var meget skæg, fordi det var jo en ret livlig støvsuger, fordi når de brugte dem og tog dem på ude i varmen, så svedte de lidt, og så fik de stød så man kan sige, at de kom rigtigt i stødet af den, så vi har lavet den lidt om, siden den begyndte. Ja, så det er ikke fordi jeg ikke har fulgt med i den støvsuger, kan du høre. Var det besvarelserne? Det var vist besvarelserne på det jeg skulle Dirigent, Anders Lavesen Er der flere, der ønsker ordet? Det lader ikke til at være tilfældet. Så vil vi gå over til afstemninger. For så vidt angår spørgsmålet om afstemninger, så er det jo sådan, at efter reglen i Aktieselskabslovens 101, så kan enhver aktionær kræve en fuldstændig redegørelse for afstemning, herunder særligt opgørelse af, hvor mange stemmer der er for og imod et givent forslag. Og på samme måde som sidste år, så er det besluttet, at vi vil godt kunne afvikle afstemningerne sådan, herunder afstemningen om årsrapporten, at vi kan foretage en fuldstændig opgørelse af resultatet, uanset om der er nogen der beder om det. Men jeg foreslår, at vi i fællesskab tilstræber, at det præcise afstemningsresultat kan opgøres uden skriftlig afstemning ellers kan det gå hen og blive lidt langvarigt. Og en fastlæggelse af det præcise afstemningsresultat, det kan vi så opnå uden skriftlig afstemning, hvis generalforsamlingen i relation til det enkelte forslag vil medvirke til at besvare to spørgsmål, nemlig dels om der er nogen, der stemmer imod forslaget, ved håndsoprækning, og dels om der er nogen, der undlader at stemme. Fordi hvis ikke det er tilfældet, så kan jeg jo så konstatere, at alle andre har stemt for, og så på baggrund af de fuldmagter og brevstemmer, vi har modtaget, så kan vi så opgøre det præcise afstemningsresultat.

14 Med disse indledende bemærkninger, så kan vi gå over til selve afstemningen vedrørende punkt 1-4. Punkt 1 og 2, der skal ikke stemmes om det, der kan jeg blot konstatere, at der har generalforsamlingen taget beretningen til efterretning med de supplerende bemærkninger, som er fremkommet her i dag oppe fra talerstolen fra aktionærerne og fra ledelsen. For så vidt angår dagsordenens punkt 3, det er jo godkendelse af årsrapporten for 2012, så skal jeg høre, om der er nogen, der stemmer imod, at årsrapporten bliver godkendt? Om der er nogen, der undlader at stemme? Og det er ikke tilfældet. Årsrapporten er godkendt. Dagsordenens punkt 4, det var et spørgsmål om disponering af overskuddet, og der foreslår bestyrelsen, at der udbetales udbytte til aktionærerne på 8 kroner pr. aktie af nominel 20 kr., svarende til en samlet udbyttebetaling i størrelsesordenen 191 millioner kroner. Der gøres her opmærksom på, at generalforsamlingen ikke kan vedtage større udbytte end foreslået af bestyrelsen. Og igen skal jeg høre, om der er nogen, der er imod, at der udbetales udbytte som foreslået, og om der er nogen, der undlader at stemme. Det er ikke tilfældet, og forslaget er således vedtaget. Punkt 5 på dagsordenen, det er et forslag om meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion, og decharge betyder, at ledelsen, altså bestyrelsen og direktionen, de har ansvarsfrihed i relation til forhold, som fremgår af årsrapporten, og det skal så fremgå af årsrapporten. Jeg skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger i den anledning? Så skal jeg høre, om der er nogen, der stemmer imod? Om der er nogen, der undlader at stemme. Forslaget er vedtaget. Så har vi på dagsordenens punkt 6 et forslag om bestyrelsens vederlag. Og der foreslås det, at vederlaget til bestyrelsen i 2013 udgør kroner til formanden, til næstformanden og kroner til hvert af de øvrige medlemmer. Det foreslås, at revisionsudvalgets formand vederlægges med kroner, mens udvalgets andet medlem vederlægges med kroner. Og formanden har i sin beretning kort begrundet forslaget, herunder nævnt, at der er tale om uændret honorering i forhold til Jeg skal høre, om der er nogen, der har nogen spørgsmål eller bemærkninger i anledning af det forslag? Så skal jeg høre, om der er nogen, der stemmer imod? Om der er nogen, der undlader at stemme? Det er ikke tilfældet, og forslaget er vedtaget. Punkt 7 på dagsordenen, det er valg af bestyrelsesmedlemmer, og der foreslår bestyrelsen genvalg af følgende medlemmer som generalforsamlingsvalgte medlemmer: Jens Due Olsen, Jens Maaløe, Kurt Bligaard Pedersen, Lone Fønss Schrøder, og så foreslås der nyvalg af Kristian Siem og Lars Sandahl Sørensen. Og der er det jo sådan, at efter Aktieselskabslovens 120, så skal der forud for valg af bestyrelsens medlemmer her på generalforsamlingen gives oplysning om de foreslåede kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder, og der kan jeg oplyse, at alle de krævede oplysninger om kandidaterne, de fremgår af indkaldelsen, oplysninger vil ikke blive gennemgået særskilt her og nu, men man kan kigge i indkaldelsen, og man kan selvfølgelig stille spørgsmål i den anledning. Og så har bestyrelsen så i øvrigt bedt mig om at oplyse, for ordens skyld, at alle er villige til at modtage valg. Jeg skal høre, om der er nogen, der har spørgsmål i anledning af forslagene om kandidater til bestyrelsen? Der har allerede været et spørgsmål, som er blevet besvaret. Så skal jeg høre, om der er andre forslag i relation til valg af medlemmer til bestyrelsen? Og da det ikke er tilfældet, så kan jeg konstatere, at alle de foreslåede er valgt. Tillykke med det. Under dagsordenens punkt 8, så skal vi træffe beslutning om valg af revisor. Der foreslår bestyrelsen nyvalg af Deloitte, statsautoriseret revisionspartnerselskab, og igen skal jeg høre, om der er nogen, der har spørgsmål eller bemærkninger i den anledning? Det er ikke tilfældet, og derfor

15 skal jeg så høre, om der er andre forslag? Og da der ikke er andre forslag, så kan jeg konstatere, at Deloitte, statsautoriseret revisionspartnerselskab, er valgt. Tillykke med det. Så er der under dagsordenens punkt 9.1 et forslag fra bestyrelsen om at indsætte en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer på 67 år i vedtægterne. Og der er det sådan, at baseret på de indkomne fuldmagter, instruktionsfuldmagter der er kommet, så kan det konstateres, at der ikke kan opnås det fornødne to tredjedels flertal til det forslag, så forslaget kan uanset hvordan der i øvrigt bliver stemt her i dag, på grund af de indkomne fuldmagter, det kan ikke vedtages, og derfor har bestyrelsen ladet forslaget falde, så det kommer ikke til afstemning. Men jeg skal da høre for en ordens skyld, om der er nogen, der ønsker ordet i den anledning, selv om det ikke tjener noget egentligt formål? Det er ikke tilfældet, og så kan vi blot konstatere, at forslaget er faldet. Forslagets punkt 9.2, det var en lille bemyndigelse til dirigenten til at anmelde forslaget under punkt 9.1, men det er jo så ikke længere relevant at give den bemyndigelse, så det forslag er også bortfaldet. Så har vi dagsordenspunkt 10, det er 'Eventuelt', og der skal jeg høre, vi kan jo ikke træffe nogen beslutninger under 'Eventuelt', men om der er nogen i salen, der ønsker ordet? Det er ikke tilfældet, og jeg kan derfor konstatere, at dagsordenen er udtømt og vil godt benytte anledningen til at takke for god ro og orden, men inden vi slutter helt, så vil jeg godt give ordet til bestyrelsens næstformand, Jens Due Olsen, som ønsker at sige et par ord til Christian Kjær, og så ved jeg, at bagefter vil Christian Kjær gerne have lov til at have det sidste ord, som han plejer Næstformand, Jens Due Olsen Tak for det. Kære Christian. Når jeg har spurgt dig, om det ikke var vemodigt at skulle sige farvel til NKT efter 26 år i bestyrelsen og som næstformand og som formand, så har du hver gang kigget mig i øjnene og sagt: 'Bestemt nej!' Der er så mange andre ting i livet, som du pt. ikke har tid til, og som du glæder dig til, og det tror jeg faktisk er rigtigt. Du er ikke som de fleste andre erhvervsledere, som jeg har mødt. Du tør godt lade det skinne igennem, at du er et helt menneske, og der er mange nuancer i dig, dem tror jeg også vi får at se på generalforsamlingen en gang imellem. Og der er mange nuancer i dit liv, som man en gang imellem aner, og som man rigtigt får at se, når man lærer dig at kende. Jeg har kendt dig i 15 år, og vi har samarbejdet, og vi har krydset klinger, både i FL Smidth, men også her i NKT, og det har været udfordrende, det har været spændende, men allermest har det været en fornøjelse, også selv om du driller og siger, jeg er for tynd. Du kan godt slå lidt op i banen, når vi andre bliver teknokratiske og kigger på spreadsheets, og når vi taler om governanceanbefalinger og value creation og så videre, men omvendt vil jeg sige, du liver op, når der er tale om forhandlinger, personlige relationer og en sund tilgang til købmandskab. Og købmandskabet har du uomtvisteligt anvendt her i NKT. Dit virke i selskabet over år har resulteret i et afkast på vel cirka det dobbelte af, hvad en investering i en dansk gennemsnitsaktie havde været i samme tidsrum, og det er et bemærkelsesværdigt resultat, og det er ikke tilfældigt, målt over 26 år. Og et eller andet sted tror jeg, at det skyldes både din evne til at bruge begge sider af hovedet, din villighed til at lade dit eget ego træde til side og lytte til argumenter og facts, men også dit fokus på personlige relationer. Og så tror jeg faktisk også, at det lige så meget og måske allermest er dit mod til at tænke langsigtet og turde tage de store investeringsbeslutninger, også selv om der er støj på radaren. For eksempel i form af fabrikken i Kalundborg, satsningen på GIGA, investeringen i Flexibles og nu også investeringen i kabelfabrikken i Køln. Christian, det har været en fornøjelse, vi vil savne dig i NKT. Jeg synes, dine resultater fortjener, at vi ønsker dig god vind fremover, men også at vi klapper dig ud af banen Formand, Christian Kjær

16 Så, nu bliver jeg helt rørstrømsk jo. Jeg havde håbet, jeg sådan kunne tage mig sammen, men det er jo ikke sikkert, jeg kan hele vejen igennem. Først og fremmest til mine kollegaer i bestyrelsen. Til dig, Jens, som jeg har haft mange diskussioner med og i min tidligere tid gerne ville have haft, at du var blevet formand eller administrerende direktør for FLSmidth det havde nok på et tidligere tidspunkt givet dem et bedre liv, men sådan skulle det ikke være, din kone havde bestemt noget andet, og hende kunne jeg altså ikke overbevise. Jeg synes lige, om ikke godt de nye bestyrelsesmedlemmer vil rejse sig op, så man er sikker på, at man kan se dem, ikke kun på skærmen men også live, gider I det? Det synes jeg, det hører sig til. Tak. Og så vil jeg sige, som sagt, tak til direktionen også. Tak for en loyal måde at være på, tak for en støtte, som både bestyrelsen og direktionen har givet. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer. Vi er ikke altid enige om lønnen, men sådan er det jo, når man er.. Jeg synes egentlig, jeg har været meget bedre, end jeg var med jer til at holde lønnen nede, fordi i gamle dage, der var den sgu ikke så høj, undskyld jeg bander, men sådan er det. Til gengæld vil jeg sige, at vi har haft nogle gode dialoger og jeg synes, at det gør ikke noget, man er lidt optimistisk, når bare man er klar over, at tingene vokser ikke ind i himlen, og det er vi klar over, og jeg tror, at vi nu har en finansiel stabilitet, som både bestyrelse og direktion vil sætte pris på holder, omend selvfølgelig der kan være en sinuskurve, der går ud, fordi nogle gange så skal vi lave flere produkter, og det koster altså, at vi bruger også flere penge. Til aktionærerne vil jeg sige: Hold da op, hvor har I været søde altid. Hvor har det været en fornøjelse, og hvor har jeg glædet mig til at komme og holde den her generalforsamling og møde jer alle sammen og møde jer bagefter med jeres varme måde at være på. Jeg vil godt fortælle en lille anekdote vedrørende bestyrelsen, fordi jeg var ude at rejse for nyligt, det er ikke mere end et halvt år siden, og så bliver jeg standset af den politimand som ser mit pas, og så siger han: 'Ej, hvor jeg glæder mig til at komme til din generalforsamling'. Og det varmer jo, fordi han syntes det var hyggeligt at komme, og det var jeg glad for. Så I skal have tusind tak. Der er nogen, jeg specielt bør takke, også på aktionærernes vegne, og det er for så vidt Dansk Erhvervsinvestering og LD. De var med, da vi solgte GIGA, de var forhandlingsvenlige, de var til at komme til, da vi skulle sælge GIGA, fordi vi skulle sælge 100%. De kunne godt have sat en fod i vejen, og det er virkelig stort, når man kan lave en aftale med fonde og investeringsforeninger, som vi har gjort der, hvor vi alle sammen fik noget og alle sammen var tilfredse. Og så kan jeg specielt godt lide LD, fordi at LD i gamle dage, der snakkede vi lidt om tingene, ikke ret meget, fordi jeg tror, at Flemming og jeg, vi drak en øl en gang imellem, og så hyggede vi os lidt, og så sagde han ja, nu syntes han ikke, det gik så godt, og jeg tror også Jeppe senere. Og det var ikke sådan, at de sagde, nu skal du gøre sådan og sådan, eller hvis ikke du gør sådan og sådan, så går vi ud og laver noget imod dig eller noget i den retning, næh, de solgte bare aktier, og så kunne jeg selv finde ud af det. Og det er en god måde at se det på, og det er en bedre måde, fordi mange af dem, der sidder i fondene, og nu er jeg lidt direkte, mange af dem, de har jo ikke selv siddet og ledet en virksomhed, og derfor kan det nogle gange være svært også at skulle rådgive nogen om det. Jeg ved godt, når man er helt håbløs, ja så skal man have nogen på tæven, og det er i orden, men det vi har gjort, der har jeg nogle gange, der har det været på lidt mere langsigtet, og der er det svært at forklare, jamen vi ser sådan og sådan på det. Så det vil jeg sige, LD, tak, fordi det synes jeg var godt, og det er noget, som mange af de fonde, vi har med at gøre, godt kunne lære en lille smule af. Så vil jeg selvfølgelig også sige tak til ATP, som jo har været en stor aktionær og en stor støtte ved at købe sine aktier her det kan godt være, I ikke altid synes, vi gør det rigtige, men jeg synes, hvis man ser på det, så har vi faktisk givet et meget godt udbytte, som det blev sagt, i forhold til andre.

17 Men nogle gange, så går det lidt anderledes, end man godt vil have det, fordi her når det går ned af bakke, så er vi altså en virksomhed, som godt kan mærke en recession, og det kan fondene jo også på deres investeringer, og så er det klart, så presser de mere til os. Men hav tillid til os, hav tillid til bestyrelsen det har jeg. Jeg beholder mine aktier, som jeg sagde, så godt jeg overhovedet kan, og er stolt af at kunne efterlade eller gå væk fra virksomheden med en så flot, dygtig bestyrelse og dygtig direktion. Se, så kommer medarbejderne, og uden jer havde det overhovedet ikke kunnet lade sig gøre, glem det. I har været loyale, I har været søde, I har været dedikerede på en helt fantastisk måde. Tak for det, tusind, tusind tak. Jeg ved ikke rigtigt, hvordan man udtrykker en tak stærk nok, men jeg udtrykker den så stærkt som jeg kan og håber, at dem som sidder her, og som måske arbejder ude omkring, vil bringe den med ud i virksomheden eller til udlandet, som sådan. Til dirigenten for mange års dygtigt hverv. Det er jo en fantastisk god dirigent vi har, en behagelig dirigent, en stille og rolig dirigent og en dirigent, der gør det rimelig hurtigt. Tak for det. Tak til tolke og teknikere jeg håber ikke, der er gået kuk i noget, mens vi har stået her. Tak til gæsterne, som forhåbentligt også vil deltage til næste år. Og så er der jo altså det traktement, som vi byder på jeg ved ikke, om jeg skal trække tiden lidt endnu? Arh, vi går til det. Tak for nu, tak for 26 dejlige år!

NKT generalforsamling 2013

NKT generalforsamling 2013 NKT generalforsamling 2013 Jeg havde gerne set at omsætningen havde været 25 milliarder kr., og at overskuddet havde været væsentligt højere - men det satte recessionen en stopper for! NKT GENERALFORSAMLING

Læs mere

Formandens mundtlige beretning 2012

Formandens mundtlige beretning 2012 Side 1 Side 2 Side 3 Formandens mundtlige beretning 2012 A/S Formandens beretning 1/15 Grundlaget for det moderne NKT er skabt gennem aktivt ejerskab. Som vi så i filmen, har koncernen arbejdet på at fokusere

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

NKT Generalforsamling den 29. marts 2012

NKT Generalforsamling den 29. marts 2012 NKT Generalforsamling den 29. marts 2012 Bestyrelsesformand Christian Kjær Velkommen til NKT's generalforsamling, både til dem, der er aktionærer, og dem som er inviteret med aktionærerne og dem, som ikke

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 1 Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 2 Koncernstruktur 25. marts 2015 I 3 Hovedbudskaber Strategisk retning skal accelerere værdiskabelsen NKT s aktive ejerskab styrket Nilfisk -

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen Den 24. marts 2002, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i Lægemiddelstyrelsens kommende domicil i Havnestad, Axel Heidesgade 1 / Islands Brygge 69, 2300 Købehavn S. Udover

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse År 2014, den 17. december, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Ambu A/S i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Til stede var 181 personer med adgangskort, heraf 129 med

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 07-09-2007 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag den 28. september 2007 kl. 16.30

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

CARLSBERG A/S GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT

CARLSBERG A/S GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT CARLSBERG A/S GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT Den 17. marts 2016, kl. 16.30, holdt selskabet ordinær generalforsamling i Falkoner Salen, Radisson BLU Falconer Hotel & Conference Center, 9 Falkoner Allé,

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S ONSDAG DEN 11. APRIL 2012

GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S ONSDAG DEN 11. APRIL 2012 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 14. marts 2012 GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S ONSDAG DEN 11. APRIL 2012 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling jf. vedtægternes 8.1 til afholdelse:

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed.

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed. [Oversættelse] Vedtægter for P/F BankNordik 1.0 Navn 1.1 Bankens navn er Partafelagið BankNordik. 1.2 Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Banki,

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. tirsdag den 26. november 2013 kl

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. tirsdag den 26. november 2013 kl Til aktionærerne i Chr. Hansen Holding A/S Dagsorden: Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling tirsdag den 26. november 2013 kl. 16.00 på selskabets adresse, Bøge

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2011, den 12. april kl. 15.00 afholdtes ordinær

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail: sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR.nr.: 26 04 17 16 9. marts 2016 Indkaldelse til

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO KOllEN

UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO KOllEN Advokatfirnla UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO KOllEN FOR egetæpper a/s CVR-nr. 38454218 J.nr. 13S939 Torben Buur Side 2 af 5 Ar 2016, den 30.08., kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i egetæpper

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

NKT Holding Generalforsamling 2012 Side 1. NKT koncernen. NKT Cables. Photonics Group. Nilfisk-Advance. NKT Flexibles

NKT Holding Generalforsamling 2012 Side 1. NKT koncernen. NKT Cables. Photonics Group. Nilfisk-Advance. NKT Flexibles NKT koncernen Photonics Group NKT Cables Side 1 Nilfisk-Advance NKT Flexibles NKT Flexibles Side 2 NKT Flexibles Side 3 NKT Flexibles Side 4 NKT Flexibles Side 5 Superporto do Açu NKT Flexibles Side 6

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 I 1 6 Generalforsamling 2016 I 2 Langsigtet transformation mod øget værdiskabelse Nilfisk NKT Cables NKT Photonics Accelerate Vækst Konsolidering af markedsledende position Udvalgte initiativer: Investering

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S 9. oktober 2014 Meddelelse nr. 216 INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S Bestyrelsen i SSBV-Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Herning, den 8. august 2011. Indkaldelse til generalforsamling i BoConcept Holding A/S. Vedlagt fremsendes

Herning, den 8. august 2011. Indkaldelse til generalforsamling i BoConcept Holding A/S. Vedlagt fremsendes Herning, den 8. august 2011 Indkaldelse til generalforsamling i BoConcept Holding A/S Vedlagt fremsendes Indkaldelse til generalforsamling Formular til bestilling af adgangskort Generel fuldmagt Formular

Læs mere

OAI-I L Ariv o k a cfirrn a

OAI-I L Ariv o k a cfirrn a OAI-I L Ariv o k a cfirrn a UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO- KOllEN FOR egetæpper als evr-nr. 38 45 42 18 J.nr. 131693 Torben Buur Side 2 af 5 Ar 2015, den 28.08., kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. tirsdag den 29. november 2016 kl

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. tirsdag den 29. november 2016 kl Side 1 Til aktionærerne i Chr. Hansen Holding A/S Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling Dagsorden: tirsdag den 29. november 2016 kl. 16.00 på selskabets adresse,

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S tirsdag den 24. april 2001 Til orientering vedlægger vi kopi af annonce, hvormed

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Overordnet fire faser 1. Forberedelse 2. Indkaldelse 3. Afholdelse 4. Opfølgning 2 Regulering Selskabsloven

Læs mere

CARLSBERG A/S GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT

CARLSBERG A/S GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT CARLSBERG A/S GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT Den 30. marts 2017, kl. 16.30, afholdt selskabet ordinær generalforsamling på Stødpudelageret, Pasteursvej 28, DK-1799, København V, med følgende Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

27. marts 2014 Transcript :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2014: Transcript STREAMING VIDEO EXPERTS

27. marts 2014 Transcript :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2014: Transcript STREAMING VIDEO EXPERTS Side 1 28 :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2014: NKT generalforsamling 2014 (00.01 - Jens Due Olsen) Jamen så vil jeg gerne byde god eftermiddag, og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 3-2014/15 5. januar 2015 Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere