Fredensborg Søparks Antenneforening mit.fsanet.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk"

Transkript

1 Fredensborg Søparks Antenneforening mit.fsanet.dk Den Hermed indkaldes til FSAs ordinære generalforsamling tirsdag den kl i Fredensborg Gl. Bio, Jernbanegade 4, 3480 Fredensborg Kære medlem (*) Med henvisning til vedtægternes 4, stk. 3 indkalder bestyrelsen hermed til ordinær generalforsamling Der bydes på vand og øl under mødet. Denne indkaldelse med bilag er den udsendt til alle medlemmer med registreret -adresse sammen med Nyhedsbrev nr. 6, samt de følgende dage indtil den omdelt til alle medlemmer som papirhæfte. Indkaldelsen med bilag, vedtægter og samlet forslag til vedtægtsændringer kan downloades fra foreningens hjemmeside, Foreningen => Generalforsamling. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Erik Matthiesen, ADVODAN, Helsingør, der var dirigent på generalforsamlinger den 2013 og 2014, valgt som dirigent. Bestyrelsen har udpeget sin sekretær Mogens Rasmussen til at udarbejde protokollat (beslutningsreferat), jf. vedtægternes 9, stk. 4. Bestyrelsen foreslår revisorerne Hans Jørgen Jensen, K501, og Jan Nørskov Pedersen, M339, valgt som stemmeudvalg. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Bestyrelsens beretning vedlægges. 3. Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse Revideret regnskab for 2014 vedlægges. Kontakt, support og service: Tlf Postadresse: Kovangen 532, 3480 Fredensborg Bank: Handelsbanken i Fredensborg, reg.nr. 6301, kontonr Tilsluttet A2012 Antennesammenslutningen af 2012

2 2 4. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne Der er pr , som er den vedtægtsmæssige frist, ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 4.a. Forslag til ændring af vedtægterne Bestyrelsens foreslår nedenstående ændringer i vedtægterne. Vedtægter kan ændres af generalforsamlingen, når mindst 10 % af medlemmerne er repræsenteret (det er 33 medlemmer) og mindst 2/3 af disse stemmer for ændringen, og når vedtægtsændringen har været omdelt til medlemmerne mindst 3 uger i forvejen. 4.a.1: I 3, stk.1 om Ind- og udmeldelse indsættes som nyt afsnit: Bestyrelsen kan, hvis konkrete omstændigheder taler herfor, tillade udmeldelse med kortere varsel. Der må i den anledning ikke påføres foreningen økonomiske tab. Begrundelse: Udmeldelse er sjældent, bl.a. fordi de fleste ved salg af hus bruger muligheden for at overdrage medlemskabet til husets nye ejer. Det er en stor administrativ lettelse for foreningen. Udmeldelse skal efter vedtægterne ske med 3 mdr.s varsel til udgangen af et regnskabsår, dvs. til den Forslaget tilgodeser forbrugerpres og nyeste domme om kortere opsigelsesvarsel. Bestyrelsen vil redegøre nærmere på mødet. 4.a.2: Som nyt 7, Medlemsinformation, indsættes: Stk. 1. Bestyrelsen udgiver en hjemmeside med information til medlemmerne. Stk. 2. Bestyrelsen udgiver og udsender med nyhedsbreve med informationer til medlemmer, der har oplyst sin -adresse. Stk. 3. Hvor nærværende vedtægter foreskriver udsendelse eller information til medlemmerne, eller hvor bestyrelsen i øvrigt finder det hensigtsmæssigt, kan dette ske med e- mail og samtidig offentliggørelse på hjemmesiden. Stk. 4. Skriftlig kommunikation fra et medlem til foreningen og omvendt kan foretages pr. brev eller . Stk. 5. Medlemmer, der ikke ønsker at modtage information pr. , kan efter anmodning til bestyrelsen få tilsendt informationer på papir. Bestyrelsen kan fastsætte et gebyr herfor. Begrundelse: Bestyrelsen forelagde på generalforsamlingen 2014 sine planer om at overgå til - og webkommunikation, dog med mulighed for at medlemmer, der ønsker det, fortsat kan få papirinformation. Ingen gjorde indsigelser. Samtidig ønsker bestyrelsen at fastslå, at foreningen driver en hjemmeside, hvad vi har gjort siden 2008, og at nyhedsbreve, som er udsendt regelmæssigt siden 2013, udsendes pr. , der også hermed er autoriseret til kommunikation mellem medlemmerne og bestyrelsen.

3 3 4.a.3: Som nyt 13., Urafstemning, indsættes: Stk. 1. Urafstemning om sager, der har været behandlet på en generalforsamling, kan besluttes af bestyrelsen, af generalforsamlingen eller af mindst 10 % af medlemmerne. Undtaget herfra er valg, godkendelse af budget og regnskab, vedtægtsændringer eller foreningens ophør. Stk. 2. Meddelelse om at urafstemning iværksættes, skal gives på generalforsamlingen, hvor sagen behandles. Der gives dog medlemmer 14 dage til at samle underskrifter fra de 10% af medlemmerne. Afstemningstemaet fastsættes af den, der beslutter urafstemningen. Bestyrelsen kan altid kommentere sager, der udsendes til urafstemning. Stk. 3. Urafstemning skal iværksættes af bestyrelsen senest 1 måned efter endelig begæring, og der skal gives medlemmerne mindst 15 dage til at indsende stemmeseddel. Stk. 4. Stemmesedler modtages af foreningens valgte revisorer eller en af disse udpeget adresse eller person. Revisorerne opgør og meddeler afstemningens resultat til bestyrelsen senest 8 dage efter afstemningens afslutning. Bestyrelsen orienterer medlemmerne om resultatet. Samtidig foreslås 11, stk. 2 om urafstemning i gældende vedtægter slettet. Begrundelse: På generalforsamlingen 2014 var der flertal for en ændring, der muliggør at valg af tv-leverandør kan undergives urafstemning, men ikke de nødvendige 2/3 flertal for at ændringen kunne vedtægtsfæstes. Det blev især kritiseret, at der intet stod om, hvor stemmesedler skulle modtages. Det har bestyrelsen taget til efterretning og foreslår, at stemmesedler modtages af revisorerne eller nogen af dem udpegede. 4.a.4: Hver enkelt paragraf i vedtægterne forsynes med en overskrift Begrundelse: Forslaget gør vedtægterne mere overskuelige. Det samlede ændringsforslag indsat med rødt og ændringer markeret med gult i gældende vedtægter kan downloades fra foreningens hjemmeside,

4 4 4.b. Forslag til fremtidig signalforsyning Generalforsamlingen i 2014 vedtog følgende: Bestyrelsen bemyndiges til at forhandle med YouSee og andre leverandører om forslag til ny signalforsyningsaftale vedr. tv og radio med henblik på at opnå billigere signalforsyning, især for grundpakken. Forslag fremlægges senest på den ordinære generalforsamling Bestyrelsen er forpligtiget til at forlægge samtlige indkommende tilbud for generalforsamlingen. Bestyrelsen bemyndiges til at opsige gældende aftale med YouSee med henblik på at foreningen er frit stillet pr Bestyrelsen har opsagt signalforsyningsaftalen fra med YouSee til udløb pr , idet aftalen har et opsigelsesvarsel på 1 år. Bestyrelsen har ved flere forhandlinger med YouSee søgt at få prisen på grundpakken nedsat, men alle forsøg er blevet afvist. Under forhandlingerne med YouSee har de oplyst, at de tidligst vil kunne fremlægge deres 2016-priser og vilkår i efteråret 2015, og at de ikke før da vil give nogen bindende priser eller tilsagn. Det har derfor ikke muligt på denne generalforsamling at fremskaffe grundlag for at træffe endelig beslutning og tv-signalforsyning fra Bestyrelsen vil på generalforsamlingen redegøre for sine overvejelser og forslag til det videre arbejde. Bilag herom vil blive omdelt på generalforsamlingen, idet bestyrelsen ikke forinden vil fremlægge sine overvejelser, da vi i 2013 oplevede, at YouSee gjorde sig bekendt med bestyrelsens overvejelser og blandede sig i foreningens interne beslutningsproces. Bestyrelsen har 3 muligheder for signalforsyning i tankerne, men også fremtidig overgang til mere streaming af tv på bekostning af flow-tv bør indgå i overvejelserne. Oplæg om DEN DIGITALE VISION for vedlægges. Bestyrelsen foreslår at generalforsamlingen vedtager følgende: Bestyrelsen indkalder til et medlemsmøde omkring den 1. oktober 2015, hvor muligheder, priser og vilkår for signalforsyning fremlægges til diskussion. Mulige leverandører inviteres til på mødet inden for en tidsramme af højst 45 min. pr. leverandør at kommentere deres tilbud og besvare spørgsmål. Samtidig indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling 2-3 uger senere, hvor der træffes beslutning om leverandør fra

5 5 5. Forelæggelse og godkendelse af budget, kontingent og andre takster Bestyrelsen udsendte med Nyhedsbrev nr den budget for Budgettet vedlægges og indstilles til endelig godkendelse. Bestyrelsens bemærkninger og forslagets indhold: Lige som med internet, kan FSA i 2015 fastholde det ordinære foreningskontingent på uændret 565 kr. for alle uanset pakkevalg. Beløbet går til teknisk service, vedligeholdelse og administration. Derimod sætter både YouSee og Copydan priserne op med 6 8 % fra 2014 til 2015 (beretningen vedr. YouSee s prisstigninger). Det officielle forbrugerprisindeks fra Danmarks Statistik er det sidste år steget med 0,5 %, så derfor har vi svært ved at se rimeligheden i disse prisstigninger. Men med YouSee som leverandør, kan vi ikke gøre andet end at sende regningen videre til medlemmerne. Pakkepriserne stiger derfor fra 2014 til 2015 således, alene pga. YouSee og Copydan: Tv-pakke Kontingent 2014 Kontingent 2015 Grundpakke kr. stiger til 2.075,32 kr. Mellempakke 4.052,93 kr. stiger til 4.282,12 kr. Fuldpakke 5.076,76 kr. stiger til 5.427,29 kr Specificerede 2015-fakturaer fremgik af Betalingsservice for januar For medlemmer, der ikke er tilmeldt Betalingsservice, er tilsendt en papirfaktura. Begge med betalingsdato Alm. kontingent, YouSee og Copydan opkræves for hele året. Internetkontingent opkræves for ½ år ad gangen. Næste rate internetkontingent opkræves pr Internetmedlemmer betaler udover tv-pakken følgende for internet (uændret pris, men højere hastighed i forhold til 2013 og 2014): Internet 5/2 MB mdr. á 99 kr. 594,00 kr. Internet 25/10 MB mdr. á 159 kr. 954,00 kr. Internet 75/25 MB mdr. á 239 kr ,00 kr. Tilsvarende opkræves for 2. halvår Alle øvrige takster er uændrede: Indskud første gang og efter udmeldelse: Indskud for nye medlemmer, der overtager et medlemskab ved flytning: TV Pakkeskift 1.1. og 1.7. i året: TV Pakkeskift, ekstraordinært: Fast IP-adresse, pr. måned: kr. 625 kr. 350 kr. 550 kr. 25 kr. Alle beløb er inkl. moms undtagen Copydan. Faktura for internet er sendt direkte til arbejdsgivere for medlemmer, der har anmeldt firmabetalt internet.

6 6 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter Efter vedtægternes 5 ledes foreningen af en bestyrelse på indtil 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg ved hver ordinær generalforsamling. Poul Juul, K532, blev valgt i 2014 for 1 år. Villig til at modtage genvalg. Nis Engholm, K424, blev valgt i 2014 for 2 år og er ikke på valg. Mogens Rasmussen, K338, blev valgt i 2014 for 2 år og er ikke på valg. Der er 2 ledige poster i bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrer til, at flere melder sig til at tage en tørn i bestyrelsen. Der vælges 2 indtil bestyrelsessuppleanter for 1 år gangen. Micki Esmann Helner, M331, er valgt som suppleant i 2014, men ønsker af tidsmæssige årsager at trække sig fra posten med virkning fra generalforsamlingen. 7. Valg af revisorer og revisorsuppleant Der skal vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år. Hans Jørgen Jensen, K501, blev i 2014 valgt som revisor. Foreslås genvalgt. Jan Nørskov Petersen, M339, blev i 2014 valgt som revisor. Foreslås genvalgt. Birte Raun, M103, blev i 2014 valgt som revisorsuppleant. Foreslås genvalgt. 8. Eventuelt Med venlig hilsen, bestyrelsen Poul Juul Nis Engholm Mogens Haurum Micki Helner Formand Næstformand Sekretær Suppleant K532 K424 K338 M331 (*) Vedtægternes 4: Stk. 7. Hver tilslutning af en husstand (ejer/lejer) regnes som ét medlem. Et medlem som er i restance med betalinger til foreningen, har ikke stemmeret. Stk. 8. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et - og kun ét - andet medlem. Fuldmagten skal for at være gyldig afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

7 7 Fredensborg Søparks Antenneforening mit.fsanet.dk Den Vedr. ordinær generalforsamling tirsdag den kl Ad. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år Året har været præget af konsolidering af internetprojektet, udarbejdelse af nye administrative rutiner, udfordringer pga. den tekniske udvikling, vedligeholdelse af vores anlæg samt fejl i medlemmernes tv-signaler og husinstallationer. 1. FSA 40 år den I forbindelse med foreningens 40 års jubilæum har foreningen søgt kontakt til personer, der var med fra starten med henblik på at få bidrag til historien. Det har ikke vist sig muligt. Bestyrelsen finder anledning til, at vi sammen glæder os over, at vi i 40 år har kunnet levere tv-signaler m.m. til beboerne i Kovangen, Maglegårdsvej, Ryttervænget og Stenbækgårdsvej. Og derefter har vi set 10 år fremad og i forbindelse hermed forsyning med tv efter Det kaldte vi allerede i 2013 for DEN DIGITALE VISION. Mere om det under dagsordenen pkt. 4 og oplæg hertil. 2. Information og nyhedsbreve Som en del af beretningen henviser bestyrelsen til de 15 nyhedsbreve, der er udsendt siden indkaldelse til generalforsamlingen 2014, samt til vores hjemmeside Fejl! Hyperlinkreferencen er ugyldig., som blev fornyet i marts 2014, og hvor informationer til medlemmerne fremlægges og løbende ajourføres. Bestyrelsen stiller forslag om, at det vedtægtsfæstes, at foreningen driver en hjemmeside, udsender nyhedsbreve og bruger som primært kommunikationsmiddel mellem medlemmer og forening. Bestyrelsen arbejder på mulighed for at udsende meddelelser om afbrydelser i tv og internet ved brug af SMS. Vi anvender helst , men når internetnettet er nede, har vi ikke denne mulighed. 3. Medlemstallet Medlemstallet har udviklet sig, som det ses af nedenstående tabel, der også viser udviklingen i medlemmernes valg af tv-pakker: Antal Pakke Pct. Pakke Primo Grund Mell. Fuld I alt Primo Grund Mell. Fuld I alt % 2% 86% 100% % 2% 86% 100% % 2% 81% 100% % 3% 77% 100% % 5% 74% 100% % 8% 69% 100% 2013 (1.7.) % 10% 56% 100% % 11% 55% 100% % 13% 50% 100% 2015 (1.4.) % 13% 49% 100% Kontakt, support og service: Tlf Postadresse: Kovangen 532, 3480 Fredensborg Bank: Handelsbanken i Fredensborg, reg.nr. 6301, kontonr Tilsluttet A2012 Antennesammenslutningen af 2012

8 8 4. Det fysiske netværk Foreningens netværk består af coaxialkabel (coax) fra et fælles fordelingspunkt i hovedstationen ved Ryttervænget til standerne ved de enkelte medlemmers parceller. Netværket indeholder 44 aktive, el-forsynede forstærkere samt konnektorer, fordelere m.m. I januar-februar 2015 blev der foretaget en teknisk anlægsgennemgang, hvor netværket blev checket, målt igennem og justeret. Alle endepunkter er checket og målt. Der blev ikke fundet væsentlige fejl. Tilbagemeldingen fra teknikerne er, at anlægget er i en forholdsvis rimelig stand uden nogen større problemer. Det betyder, at et op til 40 år gammelt kabelnet ikke på alle måder er så godt, som et helt nyt kabelnet ville være. Men at det kan levere, hvad det skal og holdes i drift ved løbende vedligeholdelse og udskiftning af forstærkere og andet materiel, der ikke mere er i orden. Det er som forventet. På enkelte strækninger, hvor der kan være problemer, foretages i de følgende måneder detaljeret check, og fundne fejl rettes. Den aktuelle anlægsdokumentation er mere end 20 år gammel og ikke alle udbygninger i Kovangen er indført. Den tekniske dokumentation modtaget fra YouSee i 2013 er dog grundlæggende i orden. Bestyrelsen har iværksat udarbejdelse af en ny anlægsdokumentation, som vedtægterne kræver. Der har ikke været skader på eller overgravninger af vores netværk. Efter nøje undersøgelser og grundige overvejelser har bestyrelsen besluttet at tilmelde foreningen til LER, Lednings Ejer Registret, som staten driver. Vi er efter loven om LER ikke pligtige til dette, og selv om vi frygter øgede administrative byrder ved tilslutningen, har vi vurderet, at fordelene - at vi får meddelelse, hvis andre graver i vores område - overstiger ulemperne. Grundejerforeningen Fredensborg Søpark har netop gennemført dræning af et areal ved Kovangen 201, hvor vi har et stort forstærkerskab stående. Skabet har ofte været fyldt med vand i bunden, og vi har haft et fint samarbejde med grundejerforeningen og kloakmesteren om arbejdet. Vi har samtidig nedlagt nogle 40 mm trækrør, som senere kan bruges til tilslutning af fiberforbindelser til skabet. 5. Tv og radio YouSee har som vanligt foretaget ændringer af programsammensætningen, som vi ingen indflydelse har på, og som efter vores opfattelse mest tjener kommercielle formål for YouSee, selv om det markedsføres som forbedringer. Der er orienteret herom i nyhedsbreve. Et nyt YouSee-koncept Bland Selv giver mulighed for selv at vælge en del af kanalerne i mellempakken og fuldpakken. 3 medlemmer har benyttet sig af dette. Der har været et par ikke planlagte afbrydelser af tv-forsyningen, senest pga. en strømafbrydelse i Fredensborg By. Afbrydelser registreres på hjemmesiden. En del medlemmer har klaget over pixeleringer og manglende kanaler. Emnet er behandlet i flere nyhedsbreve. I ca. 95 % af tilfældene er årsagen fejl i medlemmernes husinstallationer, herunder gamle kabler og konnektorer, der ikke lever op til dagens standarder om metalafskærmning eller behov for en husforstærker. I alle tilfælde har fornyelse af husinstallationerne løs problemerne. Det er også afdækket, at de signaler, vi modtager fra YouSee er lige på kanten af, hvad de bør være for at være i perfekt kvalitet. Nogen vil sige i underkanten. Årsagen er, at YouSee fortsat leverer signaler over coaxkabel, hvis ydeevne pga. mange forstærkere er strakt til det yderste. Vi har bedt YouSee om at gå over til levering på fiber, som der nu er mulighed for, men forgæves. Det vil blive et krav fra , at tv-signaler lige som internet leveres på fiber. Valget af tv-pakker går for 7. år i træk fra de dyre til de billige.

9 9 Grafisk ser valget af tv-pakker således ud, jf. tal i pkt. 3: En væsentlig årsag hertil formodes at være himmelflugten for YouSee s priser: YS pris Pakke Pct. stigning Primo Grund Mell. Fuld Primo Grund Mell. Fuld % 100% 100% % 118% 109% % 131% 117% % 153% 132% % 172% 143% % 188% 152% 2013 (1.7.) (1.7.) 231% 188% 161% % 209% 169% % 223% 182% Tendensen kendes også i andre lande. I USA taler man om Cable Cutting for det begreb, at kabel-tv-kunder opsiger deres abonnement pga. for høje priser. Cable Shaving er barbering af antal kanaler, her valg af mindre og billigere tv-pakker. Vi er i FSA nødt til at blive mere konkurrencedygtige på tv-priser, og det er svært med YouSee som leverandør. Bl.a. fordi YouSee gennem sit moderselskab, TDC, konkurrerer med sig selv ved at levere bedre priser på tv-kanaler gennem telefonbaseret internet (ADSL). 6. Internet Hastighederne er sat op til uændrede priser, se nyhedsbreve og hjemmesiden herom. Vi deler i øjeblikket en fælles kapacitet på 300 MB/s download. Det er mere end rigeligt, og vi har aldrig slået hovedet mod loftet. Se figur nedenfor. Bestyrelsen har etableret en overvågningsfunktion (MRTG), hvor vi løbende kan følge både samlet forbrug og andre data, som løbende registreres. Gennem en matematisk model søger vi at forudse, hvornår vi når maksimum og må øge kapaciteten. Overvågningsfunktionen er koblet til et system, der udsender advarsler til bestyrelsen og servicefirma, hvis der sker væsentlige fejl.

10 10 For at skabe plads til mere kapacitet har vi flyttet de frekvenser, hvorpå vi transmitterer internet. Kapaciteten kan nu forøges til 400 MB/s blev ved en telefonopringning til leverandøren. Vi er ikke færdige med at drøfte, om vi skal øge kapaciteten, første gang vi støder ganske kortvarigt på kapacitetsloftet, eller om vi skal acceptere, at der i tidsrummet kl og kan være nedsat hastighed en gang imellem. Nedenstående figur viser døgnvariationen i belastning af internettet over en uge. Vi er også ved at gøre klar til etablering af flere øer, hvilket vil øge den samlede kapacitet. Bestyrelsen har, jf. pkt. 4 i dagsordenen, det ubetingede mål, at der altid skal være rigelig internetkapacitet til alle, uanset hvor meget forbruget stiger. Regeringens 2020-mål for internethastighed er uændret 100/30 MB/s. Vi har i 2014 testet vores anlæg, som med nuværende udstyr, kabler og modem kan opnå en hastighed på 243/85 MB/s på wifi. Det har ingen private hustande brug for i dag. Enkelte medlemmer har efterspurgt muligheden for at købe internet uden samtidig at skulle aftage tv-pakker. Det kalder vi Internet only. Det har ikke hidtil været udbudt, men det koster ikke foreningen noget, at vi ikke skal opkræve penge til YouSee og Copydan, og intet i vedtægterne forhindrer noget sådant. Efter grundige overvejelser har bestyrelsen derfor foreløbig på prøve åbnet mulighed for internet only, som vi dog hermed fremlægger for generalforsamlingen til evt. diskussion. Firmaet NetDesign, som er at TDC datterselskab (efter opkøb), er vores ultimative leverandør af udstyr til drift af internet. Vi har en aftale med firmaet om Basic Support. Vi har forhandlet en udbygget serviceaftale og var enige den Først i februar 2015 fik vi bekræftelse på aftalen, og så var der løbet ekstra kr. på i udgifter. Vi har fastholdt, at en aftale er en aftale, og afventer deres tilbagemelding. Et af internettets større tekniske problemer er elektrisk støj i returvejen (frekvenser 5-65 Mhz), der nedsætter kapaciteten. Det kan komme fra ethvert elektrisk apparat, køleskab, mikrobølgeovn, ventilationsanlæg, en dårlig forbindelse, ikke-skærmede kabler og forbindelser m.m. For internetmedlemmer kan støjen spores via modem. For at udelukke støj fra andre medlemmer (medlemmer, der kun har tv fra FSA), er der påsat et returvejsstøjfilter hos alle medlemmer uden internet. Trådløst internet - wifi giver stadig udfordringer, men det er ikke bare hos os. Problemer med wifi kendes hos alle brugere. Vi arbejder stadig sammen med vores rådgivere og teknikere på at finde løsninger på udfordringer med medlemmernes wifi.

11 11 Internettet har været nede et par gange pga. strømafbrydelser fra Dong Energy. Udstyret er forsynet med batteri (UPS), der dog ikke har genstartet så hurtigt, som det skulle, og vi arbejder med at løse dette problem. Borgmester Thomas Lykke Pedersen har aflagt foreningen besøg og er blevet orienteret om vores måde at drive internet på, som han gerne vil have, at vi stiller op og orienterer andre foreningen om i Fredensborg kommune. Det har vi sagt ja til. Medlemmernes tilslutning til internet på FSANET.dk ses af denne tabel: Antal Internet MB/s Pct. Internet MB/s Primo 5/2 25/10 75/25 I alt Primo 5/2 25/10 75/25 I alt 2013 (1.7.) % 53% 30% 100% % 53% 29% 100% % 54% 31% 100% 2015 (1.4.) (1.4.) 14% 55% 31% 100% De 210 internetmedlemmer pr er næsten 65 % af alle medlemmer. 7. Telefoni Evercall leverer som sit primære produkt til os IP-telefoni til meget lave priser startende ved 0 kr. Det kan anbefales til alle, der har FSA Internet. Evercall leverer samtidig mobiltelefoni til gode priser, der er fulgt med markedet nedad. 76 medlemmer har IP-telefoni hos evercall, heraf 35 forbrugsafregnede (til 0 kr.), resten med fri tale. 29 medlemmer har mobiltelefoni hos evercall. Vi har haft kontakt og møder Fredensborg kommune for bedre mobildækning, især for de højeste numre på Kovangen og Maglegårdsvej. Vi er registreret som et problemområde hvad angår mobildækning, og kommunen har orienteret teleselskaberne herom. 8. Hovedstation Bestyrelsen har udført fysisk reparation og vedligeholdelse af bygningen samt fjernet uønskede vækster herom. Bygningens fysiske sikring, overvågning og forsikring overvejes fortsat. Der er opsat fjernovervågning af rummets temperatur forbundet med en automatisk advarselsfunktion pr. . Med Grundejerforeningen Trekanten har vi haft drøftelser om vedligeholdelse af området omkring vores hovedstation. 9. Husinstallationer % af alle fejl i tv og internet har vist sig at skyldes fejl i stikledninger eller husinstallationerne. Hvis husinstallationerne er mere end 5-10 år gamle taler meget for, at der er behov en gennemgang og udbedring af evt. fejl. De moderne højtydende digitale tv- og internetsystemer stiller meget større krav til husinstallationerne, end vi kendte i den analoge periode. Selv om det ikke er forbudt at udføre det selv, er det specialistarbejde, som kræver måleinstrumenter og specialværktøj, som hverken amatører eller almindelige elinstallatører råder over.

12 12 Sammen med vores servicefirma kan vi nu udmelde et tilbud til alle medlemmer. For kun 295 kr. incl. moms og kørsel bliver husinstallationerne efterset og gennemmålt, og man får et tilbud på, hvad der bør gøres. Accepterer man tilbuddet og får arbejdet udført af firmaet, bortfalder de 295 kr. Det gælder naturligvis også, hvis det skulle vise sig, at fejlen ligger i antenneforeningens del af anlægget. 10. Service og support Vi har haft et fint samarbejde med vores nye serviceleverandører, ES-Kabel-tv, og vores supportfirma, PantherApplications. ES har nu fået en fast tekniker på Sjælland, som kender og passer vores anlæg. Vi har forhandlet en ny pris- og serviceliste, som snarest bliver offentliggjort i et nyhedsbrev og på hjemmesiden. Vi har indgået en handelsaftale med firmaet TeleCentret, der gør, at vi kan indkøbe modemmer og andet materiel direkte på engros vilkår. Aftalen giver os også direkte informationer om nyheder på markedet. 11. Udbygning til naboområder I den offentlige debat, herunder fra Folketinget og Regeringen, presses der på for at sikre hele befolkningen højtydende internet til rimelige priser. Tæt på vores område er en del områder uden stort udbud af tv og højtydende internet. Det drejer sig om ca. 150 husstande i Dronningens Kovang, Endrup Byvej samt huse og veje på og langs Endrupvej. FSA kan, uden at det generer nuværende medlemmer, udvide coax- og fibernettet til de nævnte områder. I følge vedtægternes 1, stk. 3 kan foreningens geografiske område med generalforsamlingens tilslutning udvides med andre ejendomme eller områder i umiddelbar geografisk tilknytning til hovedområdet, såfremt en tilslutning kan ske uden teknisk/økonomisk forringelse for de eksisterende medlemmer. Bestyrelsen vil, når der bliver kapacitet hertil, kontakte husstande i disse områder for at høre om interessen, men søger ikke for nærværende formel godkendelse fra generalforsamlingen. Såfremt foreningen bliver større, vil der være flere til at bidrage til foreningens faste udgifter uden at disse forøges i samme grad, dvs. billigere drift og bedre priser. 12. Forsikring CTMS-udstyr til internet i hovedstationen er forsikret af leverandør/finansieringsselskab. Når finansieringsaftalen udløber den , skal vi have en anden forsikring. GlobalConnect, der leverer fiberforbindelse og internet, forsikrer selv eget udstyr. FSA har en bestyrelsesansvars- og kriminalitetsforsikring samt lovpligtig ansvarsforsikring for personer, der arbejder for FSA. FSA er i øvrigt selvforsikrende, som vi har været i en årrække, fordi forsikringer er urimeligt dyre. Vores landsorganisation A2012 forhandler om bedre tilbud. 13. Økonomi Regnskab aflægges under dagsordenens pkt. 3. Afhængig af hvor mange af foreningens tilbud, man udnytter, kan medlemmer spare ca kr. om året gennem brug af foreningens tilbud. Se nærmere på hjemmesiden. Sammenlagt sparer FSAs aktiviteter formentlig medlemmerne for i alt kr. om året eller kr. pr. husstand, som skulle betales, hvis vi valgte at blive individuelle kunder hos teleselskaber i stedet for at have en antenneforening. Der er yderligere potentiale til besparelser, hvis vi skifter tv-leverandør.

13 13 Salgsprisen for et anlæg som vores, hvis f.eks. YouSee eller Stofa skulle være interesseret i at købe det, har i mange år ligget på ca kr. pr. tilslutning, men nok med en faldende tendens. En nylig kendelse fra Landsskatteretten slår fast, at udlodning af et sådant beløb er skattepligtig kapitalindkomst. Muligvis kan der foretages fradrag af oprindeligt indskud, for mange medlemmer kr. Det almindeligste for antenneforeninger, der har givet op de seneste år, er accept af betaling gennem en rabat de kommende 3-4 år. Det er måske også skattepligtigt. Som bekendt er det ingen sag for en sælger at give rabat, når man efter at den er aftalt, selv kan fastsætte sine salgspriser. 14. Samarbejde med andre antenneforeninger FSA har både direkte og gennem medlemskab af Antennesammenslutningen A2012 samarbejde med en række andre antenneforeninger, hvilket giver et stort udbytte ved udveksling af viden og erfaring. Igen skal især nævnes samarbejde med Tune, Vindinge, 4040.dk, Ørum og Bryrup. Sammenslutningen A2012 har inviteret til en række møder, som vi også har deltager i. 15. Medlemsservice og support Nyt foreningstelefonnummer er etableret: Nye foreningsadresser på m.fl. Se hjemmeside. Support vedr. internet modtager og besvarer telefoniske henvendelser på alle hevrdage kl Administration Efter grundig behandling i bestyrelsen fremsætter vi forslag til tre vedtægtsændringer, se senere punkt på dagsordenen. Vi har aktivt medvirket til at få etableret Kulturforeningen Fredensborg Gl. Bio, som vi er indmeldt i, bl.a. med den virkning, at vi kan bruge biografen til møder, som vi gør med denne generalforsamling. Formanden og et andet medlem af foreningen har gjort et stort arbejde for den gamle biograf. Vi har haft mange kontroverser med YouSee om deres regninger, som udskrives efter regler uden forbindelse med dansk handelssædvane og -jura. YouSee har valgt den fremgangsmåde, at man hellere fakturerer rigeligt og så måneder senere evt. sender en kreditnota. Vi har nægtet at betale sådanne fakturaer, og det har medført, at YouSee har truet med afbrydelse af signalforsyningen pga. et udestående på ca. 400 kr. Når man tænker på, at vi har en årsomsætning med YouSee på ca kr., må denne adfærd undre. Den savner sin lige i andre kommercielle samarbejdsforhold. Først efter formandens direkte henvendelse til YouSee s adm. direktør, blev der fundet en løsning. Men samarbejdet mellem YouSee og antenneforeningen er meget besværligt og byrdefuldt. 17. Bestyrelsen Bestyrelsesmøder afholdes ca. en gang om måneder og i øvrigt efter behov. Bestyrelsen modtager skattefri godtgørelser til kontor, telefon m.m. Formanden får ikke godtgørelse, men driver foreningens kontor for foreningens regning til udstyr m.m. Alt i overensstemmelse med gældende skatteregler. To bestyrelsesmedlemmer har udlånt en YouSee-boks fra YouSee. Der er ikke modtaget andre ydelser eller gaver fra leverandører eller andre bortset fra enkelt flasker eller lignede omkring juletid. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet.

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21 Fredensborg Søparks Antenneforening mit.fsanet.dk Vedr. ordinær generalforsamling tirsdag den kl Ad. 4.b. Forslag til fremtidig signalforsyning DEN DIGITALE VISION FSA er fyldt 40 år. Hvad vil der ske de næste 10 år? Den digitale teknologiske udvikling går hurtigere dag for dag. Vi oplever alle, at det er svært af følge med. Det er vanskeligt at forudse, hvad der sker næste år, det er meget vanskeligt at forudse, hvad der vil ske om 10 år. Men vi skal forsøge. Kun i et realistisk fremtidsperspektiv kan vi træffe de rigtige beslutninger i dag. Med dette oplæg til diskussion af fremtidens forsyning med tv-signaler vil bestyrelsen vise nogle pejlemærker og pege på nogle udviklingstendenser. Internet For 40 år siden, da FSA blev stiftet, ville man have sagt, at det ville være fantastisk, hvis vi alle kunne sende elektroniske breve til hinanden, udveksle billeder, ordne bankforretninger hjemmefra og tale gratis i telefon. Det er realiteten i dag. Oven i købet kan vi selv drive et system for elektronisk kommunikation i en lille forening midt i et af Nordsjællands skønneste naturområder. Det kunne vi ikke for bare 10 år siden. For 15 år siden var internettet bredbåndsforbindelser KB/s (kilobits pr. sekund). Nu er de 5-75 MB/s (megabits pr. sekund); en dobling på de få år. I dag kan vi alle kommunikere elektronisk med hinanden og myndigheder og købe ind og få underholdning via internettet 24/7. Den grundlæggende fysiske transmission bæreren af alle informationerne er stadig den samme: Vores coaxkabler gravet ned i jorden for op mod 40 år siden. Internet over coax er stadig state of the art og vil blive udviklet de kommende 10 år. For verden over er der ca. 400 mio. husstande, der bruger denne teknologi dvs. ca. 1 mia. personer. Det betyder, at det stadig er profitabelt for kommercielle virksomheder at udvikle vores teknologi over coax. Hastigheder på MB/s (= 1-2 gigabit pr. sekund) er afprøvet i laboratorier, og det betyder, at coax i de kommende 10 år kan matche fiberkabler. Bestyrelsen finder de afgørende, at FSA fortsat de kommende 10 år vil kunne matche ethvert behov for internet, som medlemmerne vil ønske sig som privatpersoner. Vi har planer klar for udbygning.

22 22 Luftbåret internet har udviklet sig sammen med mobiltelefonerne. Efter NMT fik vi GSM, hvis første udvikling hed 2G-nettet, så 3G-nettet og nu 4G-nettet eller LTE. Hvis de kommercielle leverandører udvikler deres sendenet, vil 4G kunne levere hastigheder på MB/s, men det er en delt ressource på hver enkelt mast, så hvis mange streamer (se nedenfor), vil kapaciteten hurtigt blive brugt op. Luftbåret internet er meget dyrere at bruge end kabelbåret internet. Lige som mange havde store forventninger til 4G-nettet, da vi kun havde 3G-nettet, så har mange i dag store forventninger til næsten ubegrænset kapacitet i 5G-nettet. Men realistisk vil det ikke være i drift før Til den tid har kabelbåret internet også udviklet sig. Bestyrelsen tror derfor, at vi fortsat skal satse på udbygning af vores internet over coax, der i hjemmene forbliver konkurrencedygtigt i forhold til det luftbårne net, som vi til gengæld bruger, når vi er på farten. Wifi, hvor vi forbinder alt med hinanden trådløst inde i vores huse, er en fantastisk udvikling. Pc, laptop, tablet, tlf., tv og musikanlæg er nu forbundet trådløst med hinanden og via modem/router koblet til det verdensomspændende internet enheder pr. modem er ikke ualmindeligt, men i toppen af, hvad vores nuværende modemmer kan klare. Men nye modemmer med flere frekvensbånd og nye teknikker står klar til at hjælpe os (802.11ac, 5 Mhz ved siden af 2,4 Mhz). Men både hos os og alle andre giver wifi udfordringer. Men også her går udviklingen stærkt, og vi tror problemerne vil blive løst. Fremtidens tv: Flow-tv eller streaming? I de samme kabler, som vi nu kan bruge til næsten ubegrænset internet, har vi i 40 år fået leveret tv-signaler. Først de analoge PAL-signaler (PAL-systemet er et analogt system fra 1950), der først leverede 1 dansk og 2 svenske tv-programmer, senere 12 programmer, hvoraf nogle blev nedtaget på 3 meget store paraboler i vores mast. I 1998 blev der plads til ca. 60 analoge tv-kanaler, da hele frekvensbåndet i kablerne op til 862 Mhz blev taget i brug, og vi startede forsyning pr. coaxkabel. I 2009 fik vi digitalt tv. Først med system MPEG-2, nu MPEG-4. Nye digitale billedsystemer er under udvikling. Men vi har allerede fået en fantastisk forøgelse af billedkvaliteten: VHS recorderen gav kun 250 linjer, PAL tv havde 376 linjer, digitalt standard tv (SD) 576 linjer, højopløsningstv (HD) har hhv. 720 og 1080 linjer og snart får vi UHD op mod linjer. En fantastisk kvalitetsudvikling i forhold til vores gamle analoge billedrørs-tv i PAL. Kvaliteten påvirkes også af den enkelte tv-udbyders tekniske forhold. YouSee anvender f.eks. 8-9 MB båndbredde til HD, mens Canal Digital (som Glenten leverer) bruger op til 20 MB til det samme, og det giver en synligt bedre billedkvalitet. Alt ovenstående tv kaldes flow tv. Det er tv, som vi altid har kendt det. Tv-stationer sender programmer på tidspunkter valgt af dem. Vi kan se med eller lade være. I gamle dage slukkede senderne om natten, men for at få flere seere med, laves nu et væld af genudsendelser, der kører hele døgnet. De fleste tv-stationer har vist James Bond 29 gange. Fra 2009 fik vi også de første digitale tjenester, f.eks. Start forfra med mulighed for at starte en udsendelse på lidt forskudt tid. Det er nu blevet til Catch-Up, hvor man frit kan vælge programmer timer tilbage. Men det afgørende ved flow tv er, at alle ser det samme og

23 23 på en given station; teknisk at den samme tv-strøm kan tappes af uendeligt mange (multicast). Men det nye, som også bruges ved Catch-Up, hedder streaming. Teknisk er det tv-signaler, der omformes, så de kan sendes over internettet (IP) og opsamles og gengives som live tv på smart-tv, computer, tablet eller smartphone. Det er det ultimative on demand. Man bestemmer selv tid og sted for at se film eller tv-program. Udfordringen er, at det bruger båndbredde, altså kapacitet på internettet, idet der sendes en IP-strøm til hver enkelt seer (podcast modsat broadcast). En række streamingtjenester er allerede til rådighed, og der kan man få de fleste tvprogrammer, som vi er vænnet til at modtage som flow tv: Viaplay, TV2 Play, Watch Me Now osv., men også Netflix, HBO og ikke mindst DR. Der kommer stadig flere specialkanaler, f.eks. Louisiana tv, Nordisk Film og mange dagblades tv: Jyllands Posten, Ekstra Bladet osv. DR streamer alle deres 6 tv-kanaler, som stilles til rådighed uden betaling. Fremtiden år De kommercielle distributører, YouSee, Stofa og Waoo, vil have os med hud og hår. De opbygger og lukker os inde i deres egne universer, hvor de foregiver at have alt, hvad man kan ønske sig, men samtidig holder de deres kunder væk fra andre muligheder, der måske er lige så gode og billigere. Det kaldes proprietære systemer. De tjener meget på internet og grundpakken, som stort set består af gratis tv-programmer. De er tv-markedets grossister, men de vil nok få de samme skæbne som grossister har haft på andre markeder: Vi springer dem over og køber direkte hos producenterne. Fiberkabel og internet gør det muligt. Vi tror, at den udvikling, der vil ske i de kommende 10 år, bliver et langsomt men sikkert skift fra flow tv til streaming. Folk vil stadig se tv-kanaler, men de vil selv bestemme hvor og hvornår. Det kan man med streaming. I 2025 vil vi stadig se tv. Men det vil være mere individuelt. Vi kender allerede den 2. skærm, hvor familien godt kan se det samme program på den store skærm, men hvor de enkelte familiemedlemmer, særligt familiens unge, multitasker og samtidig følger noget andet på tablet, laptop eller smartphone. Hvad skal vi så vælge fra ? Bestyrelsen ser 4 scenarier: 1. Fortsat YouSee Det er Danmarks største tv-distributør. De har 1,2 mio. kunder i alt, heraf 0,8 mio. bundet fast til YouSee s egne kabler og uden valgmuligheder. Vi har egne kabler og kan derfor vælge. YouSee udvikler sig stadig, men de har egne, proprietære systemer. De er gode, men ikke de bedste. YouSee vil have totalkunder og lokker med rabatter: Jo mere man køber hos dem, jo bedre bliver man behandlet. Og omvendt. Så halvdelen af FSAs medlemmer får en prima

24 24 behandling, den anden halvdel ikke. De udnytter deres position til urimeligt store prisstigninger, og det har de gjort de sidste 8 år er prisstigningen 8 %. På generalforsamlingen i 2013 fremlagde bestyrelsen prognoser for YouSee s priser og prisstigninger frem til år Foreløbig har YouSee prisstigninger for 2014 og 2015 oversteget bestyrelsens prognoser. YouSee lægger et konstant og stort reklamepres på os alle med løbende produktanprisninger i tv-reklamer på basis af et annoncebudget på 200 mio. kr. om året. 2. Samarbejde med andre antenneforeninger Vi er i FSA alt for små til at kunne få væsentlige rabatter hos YouSee. Men sammen med f.eks. Glenten og en række andre antenneforeninger kan vi opnå lavere priser på de samme tvkanaler, fordi vi sammen er 100 gange så mange, som FSA alene. Glenten leverer stort set de samme tv-kanaler, som YouSee, men de leverer dem i en bedre billedkvalitet. De har fritvalgskanaler lige som YouSee. Men de fravælger også tv-kanaler, der har urimelige priser eller vilkår. De har en billig grundpakke, og de har i perioden haft konstante priser og priserne stiger fra 2014 til 2015 med k 2 %. 3. Grundpakke fra egen mast Vi kan på egen antenne nedtage og distribuere ca. 20 tv-kanaler. Alle DRs kanaler, en del lokale og nogle svenske kanaler. Vi skal anskaffe udstyr for ca kr. (300 kr. pr. medlem) for at kunne distribuere det. Det vil være ganske billigt som grundpakke, kun ca. 200 kr. om året til Copydan. De fleste kanaler er i SD-kvalitet, men en del også i HD 720. Medlemmer, der vil have mere, kan så supplere med streaming. 4. Andre leverandører: Stofa, Waoo m.fl. Andre leverandører kan ikke levere andet og mere eller til bedre priser. Stofa vil kun levere, hvis de kan få lov at drive vores internet. Waoo, der er el-selskabernes firma, svarer ikke på henvendelser. Uanset valg af leverandør er det bestyrelsens opfattelse, at vi snarest skal droppe analog transmission, som jo officielt blev afskaffet i 2009, så vi i fremtiden kun distribuerer digitale tv-signaler. Medlemmer, der fortsat vil bruge gamle rør-tv, kan omsætte digitale signaler til analoge signaler med en omsætter.

25 25 Frem mod år 2025 Det er bestyrelsens opfattelse, at det uanset valg af tv-leverandør, er afgørende, at vi beholder eget coaxkabel-system og vedligeholder og udbygger det, og at vi fortsat driver eget internet, eller driver internet sammen med andre, der kan gøre det lige så billigt og godt. Vi har sat som målsætning, at vi til stadighed vil udbygge internettet i vores område gennem opdeling i såkaldte ø-er og udlægning af fiberkabel mellem disse, at vi altid kan levere den kapacitet, medlemmerne efterspørger. Uanset hvad der sker, er vi sikre på, at det er et rigtigt valg. Der vil måske stadig være flow-tv i 2025, men den største del af tv-seningen vil være streaming. Derfor er eget internet også vigtigere end valg af tv-leverandør. Det vil være naturligt, at vi lokalt tilbyder beboerne i Dr. Kovang, Endrup Byvej og langs Endrupvej, at de kan blive tilsluttet vores netværk. Vedtægterne siger, at de selv skal afholde omkostningerne herved, hvis de vil være med. Andelstanken er en gammel dansk tanke: Lokalt kan vi selv, og vi vil selv. Den kan stadig realiseres. Det kollektive valg har mange fordele frem for det helt individuelle valg. Det er billigere, men det er også en fordel, at den enkelte ikke er overladt til selv at finde realiteterne bag de anprisninger, firmaernes sælgere disker op med. Skal en antenneforening også have betydning fremover, må der være vilje til at stå sammen om at foretage rationelle valg i fællesskab. Og evne og vilje til også at sige nej. Og vilje til at påtage sig arbejde og samarbejde. For 40 år siden fik alle det samme: 3 tv-kanaler og nogle radiokanaler. Nu er udbuddet mangedoblet, der er meget mere frit valg. Der er mange fordele forbundet med, at vi fortsat står sammen om en række fælles valg. Og uanset hvad, giver de kommende 10 år mulighed for, at hver enkelt selv vil kunne vælge de programmer og aktiviteter, han eller hun vil. Det er nok den største forskel på dengang og nu.

26 26 Fredensborg Søparks Antenneforening - Budget 2015 Konto- Saldo ekskl. Kontonavn nr. moms 1000 RESULTATOPGØRELSE 1001 Foreningskontingenter Bemærk- ninger 1005 Ordinært kontingent Uændret 1010 Tilslutningsafgift, nye medlemmer 0 Uændret 1015 Ejerskift, overtagelse Uændret 1020 Pakkeskift Uændret 1025 Rykkergebyr 240 Uændret 1035 Andre indtægter Medlemsbetaling i alt TV-programafgifter 1055 Opkrævet hos medlemmer Stigning 6-8 % 1056 Afregnet med YouSee Stigning 6-8 % 1059 TV-programafgifter saldo Copydan afgifter 1065 Opkrævet hos medlemmer Stigning 6-8 % 1066 Afregnet med Copydan Stigning 6-8 % 1069 Saldo Copydan Internet Uændret pris 1110 Opkrævet hos medlemmer Højere hastighed 1115 Betalt Global Connect Betalt leasing udstyr Cisco Betalt support Panther Betalt ekstra support Panther Betalt system Panther Betalt NetDesign Basic Support Betalt NetDesign Systemservice Betalt el DONG Modemmer Internet i alt Driftsomkostninger 1301 Teknisk service

27 Service, fast Reparation og vedligeholdelse Åbning, lukning, pakkeskift Dong, el El- og CO2 afgifter Anden teknisk service Teknisk service i alt Administration 1355 Kontorhold, telefon Admin.- og regnskab E-conomics Interne møder Eksterne møder Godtgørelse bestyrelsen Omdeling, porto Administration i alt Ekstern bistand 1405 Kontingenter Rådgivere, advokat Forsikring Regnskab og revision Gebyrer Ekstern bistand i alt Andre udgifter 1460 Gaver Øvrige udgifter Andre udgifter i alt Afskrivninger 3940 Afskrivning, driftsmidler og inventar Afskrivning, edb Afskrivninger i alt Renteudgifter i alt RESULTAT FØR SKAT 6.514

28 28

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604 Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2015 ---------------------------------------------------

Læs mere

Onsdag den 21.10.2015 kl. 19.00 22.30 Fredensborghusenes festsal, Bakkedraget 43, Fredensborg. Kun for medlemmer og indbudte leverandører

Onsdag den 21.10.2015 kl. 19.00 22.30 Fredensborghusenes festsal, Bakkedraget 43, Fredensborg. Kun for medlemmer og indbudte leverandører Onsdag den 21.10.2015 kl. 19.00 22.30 Fredensborghusenes festsal, Bakkedraget 43, Fredensborg Kun for medlemmer og indbudte leverandører 2 Generalforsamlingen 28.4.2015: Bestyrelsen indkalder til et medlemsmøde

Læs mere

Forslag til ændringer i Vedtægter 2008 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Forslag til ændringer i Vedtægter 2008 for Fredensborg Søparks Antenneforening Forslag 8.4.2014 til ændringer i Vedtægter 2008 for Fredensborg Søparks Antenneforening Navn, Hjemsted og Formål. Stk.2. 1 Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg.

Læs mere

Fredensborg Søparks Antenneforening mit.fsanet.dk

Fredensborg Søparks Antenneforening  mit.fsanet.dk Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk Den 5.4.2016 Vedr. ordinær generalforsamling tirsdag den 26.4.2016 kl. 19.30 Ad. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDDELEV ANTENNELAUG 2 Hovedemner: Velkommen til generalforsamlingen Ændring af regnskabsår i vedtægterne Resultat af bestyrelsens arbejde med den fremtidige forsyning

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken

Vedtægter for Antenneforeningen Søparken Vedtægter for Antenneforeningen Søparken ANTENNEFORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: ANTENNEFORENINGEN SØPARKEN. Foreningens hjemsted er: Søparken, 5260 Odense S, ved formandens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E "

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN  W I D S T I L L E 9. april 2015 VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E " 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Antenneforeningen "Widstille". Foreningens hjemsted er Egedal Kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899 DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 kl. 19,00 i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning.

Læs mere

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening Love for Gjessø Antenneforening 1 1. Foreningens navn er Gjessø Antenneforening. 2. Hjemsted Them Kommune 2 Foreningens formål er at eje og drive et kabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at: 1.

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk

Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk Fredensborg Søparks Antenneforening indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 30.4.2014 kl. 19.30 i Fredensborghusene, Bakkedraget 43, 3480 Fredensborg. Tlf. 4848 3202 (tidligere annonceret til

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

Antenneforeningen Ejby Strand

Antenneforeningen Ejby Strand . Antenneforeningen Ejby Strand Bittensvej 5, Ejby 4070 Kirke Hyllinge Tlf. 22 74 76 64 info@ejbyantenne.dk 22. februar 2015/ Til alle medlemmer Generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.30 i

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1.

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1. Hvis du sidder og bliver irriteret over at have firkanter, streger, striber eller sne på en kanal, er det højst sandsynligt dit antennekabel og dine antennestik der er problemet. Alt for mange har stadig

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark VEDTÆGTER for Grakom ØSTdanmark I Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Grakom ØSTdanmark 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

SKANSEN I SØNDERBORG TIRSDAG DEN 23. FEBRUAR 2016 KL I DYBBØL FORSAMLINGSHUS

SKANSEN I SØNDERBORG TIRSDAG DEN 23. FEBRUAR 2016 KL I DYBBØL FORSAMLINGSHUS SKANSEN I SØNDERBORG TIRSDAG DEN 23. FEBRUAR 2016 KL. 19.30 I DYBBØL FORSAMLINGSHUS Praktiske informationer fra antenneforeningen Generalforsamling Som det vil kunne ses af oplæg til pakkepriser, så har

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 29/2 2012 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 61 fremmødte medlemmer inklusive 4 bestyrelsesmedlemmer. Torben Sørensen var fraværende grundet sygdom Frank Hermansen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Thorndahlsvej Aalborg SV tel: fax: Endelig udgave VEDTÆGTER. for. Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD)

Thorndahlsvej Aalborg SV tel: fax: Endelig udgave VEDTÆGTER. for. Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD) Thorndahlsvej 3 9200 Aalborg SV tel: 98 31 53 33 fax: 98 32 30 47 www.gvd.dk VEDTÆGTER for Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD) Indholdsfortegnelse: 1. Definitioner... 3 2. Foreningens navn... 3 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Sammenskrivning af vedtægter for Antennelauget MASTEN dateret 4. marts 2014 med ændring af vedtægterne som endeligt vedtaget på ekstraordinær laugsforsamling den 2. februar 2016 (ændringerne er angivet

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal

Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal Eriksminde Antenneforening den 24. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 19.30 i Krogårdskolens festsal og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag

Læs mere

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Pr. 1. oktober 2013 havde Varde Antenneforening 8.983 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 108 medlemmer. Antenneforeningen har dermed en dækning på ca. 90%

Læs mere

Rødding Antenneforening

Rødding Antenneforening Referat af Rødding Antenneforenings ordinære generalforsamling onsdag d. 26. marts 2014 kl. 19:30 i hjørnelokalet i Røddinghus. Valg af dirigent Dagsorden/referat Leif Folke valgt. Beretning om foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Paragraf 1 Foreningens navn er Pedersminde med hjemsted i Hønsinge i Odsherred kommune. Paragraf 2 Foreningens formål er at varetage og fremme

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug.

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Navn Hjemsted. 1. Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Foreningens navn er: Vemmelev Antennelaug. Foreningens interesseområde er: Vemmelev by og omegn. Foreningens adresse er: Ved den til enhver tid værende

Læs mere

BERETNING GENERALFORSAMLING 28. januar 2016 ANTENNEFORENINGEN ALBERTSLUND VEST AFD. 1

BERETNING GENERALFORSAMLING 28. januar 2016 ANTENNEFORENINGEN ALBERTSLUND VEST AFD. 1 BERETNING GENERALFORSAMLING 28. januar 2016 ANTENNEFORENINGEN ALBERTSLUND VEST AFD. 1 Vores medlemstal er det sidste år svundet lidt. Sidste år var vi 311 medlemmer. Ved dette årsskifte var vi 303 medlemmer.

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Østbirk Antenneforening

Vedtægter for Østbirk Antenneforening Vedtægter for Østbirk Antenneforening 1 Foreningens navn er Østbirk Antenneforening. 2 Foreningens interesseområde er Østbirk by og nærmeste omegn. Nærmeste omegn defineres ud fra foreningens økonomiske

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Dette er bestyrelsens beretning om, hvad der er sket siden sidste generalforsamling. Ændring i bestyrelsen Bestyrelsesmedlem for boligorganisationer Lars Peter Jensen forlod

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Ansager Antenneforening LOVE OG VEDTÆGTER FOR ANSAGER ANTENNEFORENING

Ansager Antenneforening LOVE OG VEDTÆGTER FOR ANSAGER ANTENNEFORENING LOVE OG VEDTÆGTER FOR ANSAGER ANTENNEFORENING 1 Foreningens navn Foreningens navn er Ansager Antenneforening 2 Formål Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2010) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 14. Juni 2011 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

Klub vedtægter Revideret

Klub vedtægter Revideret Klub vedtægter Revideret 2015.04.21 Klub vedtægter Indledning Zonta International er en verdensomspændende organisation for personer med erhvervserfaring, der i fællesskab arbejder med at fremme kvinders

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 26/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 26/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 26/11 2014 kl. 18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 71 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Der var medbragt 5 fuldmagter. Der var således mulighed

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. onsdag den 18. marts 2009 kl. 19,00. Holbergskolens Multisal. Dagsorden:

Referat fra ordinær generalforsamling. onsdag den 18. marts 2009 kl. 19,00. Holbergskolens Multisal. Dagsorden: DIANALUND ANTENNEFORENING Referat fra ordinær generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19,00 Holbergskolens Multisal 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt Dagsorden: 2. Beretning Ved sidste

Læs mere

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 NAVN 1) Foreningens navn er Balle-Bredsten Antenneforening 2 FORMÅL 1) Foreningens formål

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Antenneforeningen Skansen (Sønderborg)

Vedtægter for. Antenneforeningen Skansen (Sønderborg) Vedtægter for Antenneforeningen Skansen (Sønderborg) NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er: Antenneforeningen Skansen 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med

Læs mere

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune.

1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. Vedtægter for Nivå Bådelaug (Vedtaget 08.04.2014) 1. Klubbens navn Klubbens navn er Nivå Bådelaug med hjemsted i Fredensborg Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006 Ekstraordinær generalforsamling 14. december 2006 1 Bestyrelsens forventninger Gennemgang af dagsordenens punkter Afklaring af spørgsmål Diskussion Tilkendegivelse/anbefaling fra de fremmødte 2 Dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj

Vedtægter. For. Bredbåndsforeningen. Sofienhøj Vedtægter For Bredbåndsforeningen Sofienhøj 1 Navn og interesseområde S1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen SOFIENHØJ. Dets hjemsted er Københavns Kommune. s2 Foreningens interesseområde er de ejendomme,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Vedtægter for Taulov Antenneforening

Vedtægter for Taulov Antenneforening Vedtægter for Taulov Antenneforening Foreningens navn er Taulov Antenneforening (Antenneforening Taulov Syd - af 23/9 1970). 1 2 Foreningens hjemsted er Taulov i Fredericia kommune. 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere