Resultat før skat er et overskud på kr. 16 mio., hvilket er en fremgang på kr. 38 mio. i forhold til første kvartal af 2005.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultat før skat er et overskud på kr. 16 mio., hvilket er en fremgang på kr. 38 mio. i forhold til første kvartal af 2005."

Transkript

1

2 Resultatfremgang som forventet Resultat før skat er et overskud på kr. 16 mio., hvilket er en fremgang på kr. 38 mio. i forhold til første kvartal af Omsætningen i første kvartal er på kr mio., hvilket er en stigning på 56% i forhold til samme periode sidste år. Pengestrømme fra driftsaktiviteterne udgør kr. 40 mio. mod kr. 4 mio. i første kvartal I første kvartal er MT Højgaards position på det østdanske marked for betonrenovering styrket ved køb af aktiviteterne i Otto Christensen & Kaj Sørensen a/s. Forventninger til 2006 Ordrebeholdningen er siden årsskiftet steget med kr. 726 mio. og udgør kr mio. ved udgangen af første kvartal, hvilket svarer til godt 11 måneders produktion. For 2006 forventes omsætningen at udgøre ca. kr. 9,5 mia. Resultatet før skat forventes at blive i niveauet kr. 175 mio., hvilket er uændret i forhold til de forventninger, der blev udtrykt i årsrapporten for Koncernens effektive skatteprocent forventes at ligge på niveau med den danske skattesats. Delårsrapporten indeholder udsagn om fremtiden vedrørende ledelsens forventninger til omsætning og økonomiske resultater. Forventningerne til den fremtidige økonomiske udvikling er i sagens natur forbundet med usikkerhed og risici, der kan medføre, at udviklingen afviger i forhold til det forventede. For en beskrivelse af risici henvises til afsnittet Risikofaktorer i årsrapporten for Delårsrapport for første kvartal 2006 Side 2 af 15

3 Hoved- og nøgletal for koncernen Beløb i mio. kr År til dato 2005 År til dato 2005 Hele året Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster og resultat i associerede virksomheder Resultat før skat Resultat efter skat Balance Aktiekapital Moderselskabets andel af egenkapitalen Egenkapital inkl. minoritetsinteresser Balancesum Rentebærende aktiver Rentebærende passiver Investeret kapital Pengestrømme Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrøm til investeringsaktivitet Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme i alt Nøgletal (%) Bruttomargin 4,4 4,1 5,7 Overskudsgrad (EBIT-margin) 0,7-1,3 1,6 Resultatgrad (før-skat margin) 0,7-1,4 1,5 Afkast af investeret kapital (ROIC) * 1,6-1,8 12,8 Egenkapitalforrentning (ROE) * 1,1-1,7 10,3 Egenkapitalandel 25,3 29,3 25,9 Resultat efter skat pr. aktie (EPS), Kr. ** 1,0-1,4 8,5 Øvrige informationer Ordrebeholdning, ultimo Gennemsnitligt antal medarbejdere Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter og danske oplysningskrav til delårsrapportering for børsnoterede selskaber. Nøgletallene er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal Definitionen af de anvendte nøgletal fremgår af årsrapporten for *) Ikke omregnet til helårstal. **) Beregningen af EPS er baseret på en aktiestørrelse på nominelt kr. 20. Beregningsresultatet af resultat efter skat pr. aktie (EPS) er i MT Højgaard identisk med udvandet resultat efter skat pr. aktie (EPS-D). Ledelsens beretning Delårsrapport for første kvartal 2006 Side 3 af 15

4 Koncernoversigt Administrativ Service Forretningsudvikling og Kommunikation Indkøb og Produktionssystemer Marked og Marketing Forretningsområder Forretningsenheder Dattervirksomheder Anlæg Bolig Erhverv Jylland/Fyn Renovering Ajos (Materieludlejning) Boligkonceptet Projektering Projektudvikling Composite Limited Enemærke & Petersen a/s Lindpro a/s Marius Hansen Facader a/s Promecon as Scandi Byg a/s Seth S.A. BMS A/S (50 %) Greenland Contractors I/S (67 %) Udland Koncernens økonomiske udvikling Koncernens omsætning i første kvartal af 2006 er på kr mio., hvilket er en stigning på 56% i forhold til samme periode sidste år. Resultat af primær drift er et overskud på kr. 17 mio., hvilket er en fremgang på kr. 36 mio. i forhold til første kvartal sidste år. Udviklingen er tilfredsstillende og svarer til det forventede. De finansielle poster og resultatandele i associerede virksomheder udgør netto kr. -1 mio., hvilket er på niveau med samme periode sidste år. Resultat før skat er et overskud på kr. 16 mio., hvilket er en fremgang på kr. 38 mio. i forhold til første kvartal af Resultatet efter skat er et overskud på kr. 11 mio. mod et underskud på kr. 15 mio. i samme periode sidste år. Balance Koncernens balancesum udgør kr mio. pr. 31. marts Væksten på 3% i forhold til ultimo 2005 skyldes aktivitetsstigningen. Delårsrapport for første kvartal 2006 Side 4 af 15

5 Egenkapitalen inkl. minoritetsinteresser udgør kr mio. og egenkapitalandelen er på 25%, hvilket er på niveau med ultimo Den rentebærende nettogæld er i 2006 steget med kr. 25 mio. til kr. 63 mio. ved udgangen af første kvartal Pengestrømme og kapitalberedskab Pengestrømme fra driftsaktiviteterne udgør i perioden kr. 40 mio. mod kr. 4 mio. i samme periode sidste år. Udviklingen skyldes væsentligst fremgangen i det kontante driftsresultat. Pengestrømme til investeringer udgør netto kr. 53 mio. mod kr. 59 mio. i samme periode sidste år, hvoraf kr. 7 mio. vedrører investering i virksomheder, mens kr. -7 mio. kan henføres til salg af værdipapirer. Nettoinvesteringerne i materielle anlægsaktiver udgør kr. 53 mio., og vedrører primært udskiftning af og nyinvestering i bygninger, entreprenørmateriel og mobilkraner. Pengestrømme fra finansiering udgør kr. -3 mio. mod kr. 18 mio. i samme periode sidste år. Den samlede likviditetsvirkning for første kvartal er på i alt kr. 17 mio. mod kr. -73 mio. sidste år. Koncernens kapitalberedskab pr. 31. marts 2006, beregnet som likvide beholdninger inklusive likvider i joint ventures samt værdipapirer og uudnyttede trækningsmuligheder, giver et tilfredsstillende kapitalberedskab på kr. 709 mio. I kapitalberedskabet indgår likvider i joint ventures med kr. 175 mio. mod kr. 58 mio. i samme periode i 2005, som alene er til rådighed for disse. Ordrebeholdning Ordreindgangen i første kvartal har været tilfredsstillende. Ordrebeholdningen er siden årsskiftet steget med kr. 726 mio. og udgør kr mio. ved udgangen af første kvartal. Mio. kr kvartal kvartal 2005 Hele året Ordrebeholdning primo Ordreindgang i perioden Produktion i perioden Ordrebeholdning ultimo Ordrebeholdningen svarer til en gennemsnitlig dækning på godt 11 måneders produktion med udgangspunkt i forventningerne til aktivitetsniveauet i I ordrebeholdningen indgår en række større ordrer, som strækker sig over flere år. Delårsrapport for første kvartal 2006 Side 5 af 15

6 Segmentresultater MT Højgaard koncernens primære segmentopdeling, der fremgår af regnskabet, følger den overordnede interne forretningsmæssige organisering af aktiviteterne og omfatter Entreprenørforretningen og Øvrige aktiviteter (dattervirksomheder mv.). Entreprenørforretning Entreprenørforretningen er organiseret i seks forretningsområder og fire forretningsenheder. Forretningsområderne Anlæg, Bolig, Erhverv og Renovering løser opgaver øst for Storebælt. Forretningsområde Jylland/Fyn dækker markedet vest for Storebælt, og forretningsområde Udland varetager MT Højgaards internationale opgaver. Anlæg og Udland rapporteres som et område, og tilsvarende gør sig gældende for Bolig og Erhverv. Forretningsenhederne Ajos (materieludlejning), Boligkonceptet, Projektudvikling og Projektering løser både opgaver for eksterne kunder og for de seks forretningsområder. De fælles stabsfunktioner i MT Højgaard, der omfatter Administrativ Service, Indkøb og Produktionssystemer, Forretningsudvikling og Kommunikation samt Marked og Marketing, indgår sammen med andre ikke-allokerede poster under Øvrige i segmentoplysningerne for Entreprenørforretningen. Entreprenørforretningen har i første kvartal en omsætning på kr mio. mod kr. 962 mio. sidste år. Resultat af primær drift er på kr. -5 mio., hvilket er en fremgang på kr. 19 mio. i forhold til første kvartal Ved udgangen af første kvartal er ordrebeholdningen på i alt kr mio. og der forventes i 2006 en omsætning på i alt kr. 7,0 mia. Anlæg/Udland Forretningsområde Anlæg løser infrastruktur- og anlægsopgaver, primært øst for Storebælt. Endvidere udfører Anlæg alle MT Højgaards beton- og montagearbejder. Forretningsområde Udland løser internationale bygge- og anlægsopgaver med fokus på markeder og projekter, hvor MT Højgaard har særlige kompetencer. Disse omfatter blandt andet vandbygnings- og havnearbejder samt offshore vindmølleparker. Der er i første kvartal realiseret en omsætning på i alt kr. 495 mio. og et resultat af primær drift på kr. 7 mio., hvilket er på niveau med det forventede. Ordrebeholdningen ved udgangen af første kvartal udgør kr mio., og der forventes en omsætning i 2006 på kr. 1,7 mia. Bolig/Erhverv Forretningsområde Bolig og Erhverv opfører bolig- og erhvervsbyggeri af enhver art øst for Storebælt. Delårsrapport for første kvartal 2006 Side 6 af 15

7 Omsætningen i første kvartal er som ventet på i alt kr. 384 mio. Resultat af primær drift er på kr. -10 mio., hvilket er mindre end ventet som følge af nedskrivning på enkelte sager. Ved udgangen af første kvartal er ordrebeholdningen på kr mio. Der forventes en omsætning i 2006 på kr. 1,8 mia. Jylland/Fyn Forretningsområde Jylland/Fyn er geografisk opdelt i regioner i Jylland og på Fyn. Forretningsområdets syv regioner har alle kompetencer inden for bygge- og renoveringsområdet, mens en division i forretningsområdet dækkende både Jylland og Fyn varetager alle områdets anlægsopgaver. Jylland/Fyn har en betydelig egenproduktion inden for nybyggeri, om- og tilbygninger. Omsætningen i første kvartal er på kr. 628 mio. og resultat af primær drift er på kr. 7 mio., hvilket er på niveau med det forventede. Ordrebeholdningen ved udgangen af første kvartal udgør kr mio. Der forventes en omsætning i 2006 på kr. 3,0 mia. Renovering Forretningsområde Renovering varetager alle MT Højgaards ombygnings-, tilbygnings- og renoveringsopgaver øst for Storebælt. Opgaverne er fordelt mellem fire produktionsenheder med hver deres spidskompetencer: projektledelse og -styring samt tømrer-, murer- og isoleringsarbejder. Renovering har i første kvartal som ventet en omsætning på kr. 197 mio., mens resultat af primær drift på kr. -4 mio. er mindre end ventet som følge af nedskrivning på enkelte sager. Ordrebeholdningen ved udgangen af første kvartal udgør kr. 559 mio., og der forventes en omsætning i 2006 på kr. 0,8 mia. Forretningsenheder Forretningsenhederne omfatter Ajos, Boligkonceptet, Projektudvikling og Projektering. Ajos varetager MT Højgaards materieludlejning, mens Boligkonceptet og Projektudvikling udvikler og genererer byggeprojekter til Entreprenørforretningen. Projektering er MT Højgaards kompetencecenter inden for rådgivning og projektering af anlæg, bygninger, industrianlæg og miljørådgivning. Forretningsenhederne har i første kvartal realiseret en omsætning på i alt kr. 221 mio. mod kr. 102 mio. i samme periode sidste år. Resultat af primær drift er på kr. 28 mio., hvilket er en fremgang på kr. 24 mio. i forhold til første kvartal Resultatet er væsentlig bedre end ventet, og er positivt påvirket af et højt aktivitetsniveau. Delårsrapport for første kvartal 2006 Side 7 af 15

8 Ordrebeholdningen ved udgangen af første kvartal udgør kr. 933 mio., og der forventes en omsætning i 2006 på kr. 0,8 mia. Øvrige aktiviteter dattervirksomheder mv. Segmentet omfatter MT Højgaard koncernens dattervirksomheder og fælles ledede virksomheder med særskilt profilerede kompetencer inden for blandt andet el-installationer (Lindpro), stålkonstruktioner (Promecon) og kran- og liftudlejning (BMS). Dattervirksomhederne og de fælles ledede virksomheder har i første kvartal en fremgang i omsætningen med kr. 174 mio. til i alt kr. 713 mio. Resultat af primær drift er på kr. 22 mio., hvilket er på niveau med det forventede. Entreprenørvirksomheden Enemærke & Petersen og Greenland Contractors har haft bedre resultater end ventet. Facadevirksomheden Marius Hansen Facader og stålkonstruktionsvirksomheden Promecon har derimod haft lavere resultater end ventet. For elinstallationsvirksomheden Lindpro, kranvirksomheden BMS og de øvrige dattervirksomheder er resultatet på niveau med det forventede. Ved udgangen af første kvartal er ordrebeholdningen på i alt kr mio., og der forventes i 2006 en omsætning på i alt kr. 2,7 mia. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Virksomhedskøb MT Højgaard har styrket sin position på det østdanske marked for betonrenovering ved køb af aktiviteterne i Otto Christensen & Kaj Sørensen a/s pr. 28. marts Aktiviteterne omfatter renovering af betonkonstruktioner, såsom boligkarreer, broer og tankanlæg. Otto Christensen & Kaj Sørensen beskæftiger 47 medarbejdere. Omsætningen forventes at blive på ca. kr. 45 mio. i Forventninger til 2006 Det danske bygge- og anlægsmarked fortsætter den positive udvikling. Markedet for det private boligbyggeri og renovering ligger fortsat på et højt niveau og markedet for erhvervsbyggeri begynder at udvise fornyet fremgang efter en årrække med et lavt aktivitetsniveau. Aktiviteten inden for anlægsområdet er begunstiget af en række større infrastrukturopgaver især i hovedstadsregionen. Delårsrapport for første kvartal 2006 Side 8 af 15

9 For 2006 forventes omsætningen at udgøre ca. kr. 9,5 mia. Resultatet før skat forventes at blive i niveauet kr. 175 mio., hvilket er uændret i forhold til de forventninger, der blev udtrykt i årsrapporten for Koncernens effektive skatteprocent forventes at ligge på niveau med den danske skattesats. Ejerforhold MT Højgaard a/s er ejet af Højgaard Holding a/s (54%) og Monberg & Thorsen A/S (46%), der begge er noteret på Københavns Fondsbørs. Delårsrapport for første kvartal 2006 Side 9 af 15

10 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2006 for MT Højgaard a/s. Delårsrapporten er urevideret og aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2006 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar 31. marts Søborg, den 31. maj 2006 Direktion Kristian May Jens Bak-Nyhus Allan H. Christensen Adm. koncerndirektør Peter Kofoed Bestyrelse Per Møller Jørgen Nicolajsen Irene Chabior Formand Næstformand Medarbejdervalgt Jette Grabow Stefan Hansen Morten Iversen Medarbejdervalgt Medarbejdervalgt Erik D. Jensen Poul Lind Bent Pedersen Delårsrapport for første kvartal 2006 Side 10 af 15

11 Koncernresultatopgørelse Beløb i mio. kr. 1. kvartal 1. kvartal Hele året Nettoomsætning 2.342, , ,9 Produktionsomkostninger , , ,0 Bruttoresultat 103,3 62,0 485,9 Salgsomkostninger -26,8-26,8-116,8 Administrationsomkostninger -59,6-54,3-231,2 Resultat af primær drift 16,9-19,1 137,9 Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder 0,0-0,2-2,9 Finansielle poster -1,1-2,4-10,1 Resultat før skat 15,8-21,7 124,9 Skat af resultatet -4,4 6,5-25,0 Resultat efter skat 11,4-15,2 99,9 Periodens resultat fordeler sig således Aktionærer i MT Højgaard a/s 10,9-15,4 93,7 Minoritetsaktionærer 0,5 0,2 6,2 I alt 11,4-15,2 99,9 Resultat efter skat pr. aktie (EPS), kr. 1,0-1,4 8,5 Delårsrapport for første kvartal 2006 Side 11 af 15

12 Koncernbalance Beløb i mio. kr Aktiver Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver 73,2 44,8 69,2 Materielle anlægsaktiver 845,8 748,7 828,1 Udskudte skatteaktiver 148,8 161,8 153,3 Øvrige finansielle anlægsaktiver 12,0 8,5 12,0 Anlægsaktiver i alt 1.079,8 963, ,6 Omsætningsaktiver Varebeholdninger 355,2 408,6 355,2 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.658, , ,5 Igangværende arbejder for fremmed regning 526,6 219,2 471,4 Øvrige tilgodehavender 118,0 95,1 125,1 Værdipapirer 51,7 160,2 58,3 Likvide beholdninger 247,5 97,7 206,3 Omsætningsaktiver i alt 2.957, , ,8 Aktiver i alt 4.037, , ,4 Passiver Moderselskabets andel af egenkapitalen 1.007,1 887,4 996,4 Minoritetsinteresser 15,7 15,3 19,9 Egenkapital i alt 1.022,8 902, ,3 Langfristede forpligtelser Kreditinstitutter mv. 213,8 220,6 210,3 Udskudte skatteforpligtelser 23,8 24,2 23,8 Andre hensatte forpligtelser 60,0 40,5 57,3 Langfristede forpligtelser i alt 297,6 285,3 291,4 Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter mv. 148,3 148,7 92,6 Igangværende arbejder for fremmed regning 842,5 537,1 688,2 Leverandører af varer og tjenesteydelser 993,0 601, ,1 Andre kortfristede forpligtelser 732,8 602,3 784,8 Kortfristede forpligtelser i alt 2.716, , ,7 Forpligtelser i alt 3.014, , ,1 Passiver i alt 4.037, , ,4 Delårsrapport for første kvartal 2006 Side 12 af 15

13 Udviklingen i koncernegenkapitalen Beløb i mio. kr. År til dato År til dato Hele året Egenkapital primo 1.016,3 916,9 916,9 Valutakursreguleringer mv. -0,2 1,0 1,0 Regulering af minoritetsinteresser -4,7 0,0-1,5 Periodens resultat 11,4-15,2 99,9 Totalindkomst i alt 6,5-14,2 99,4 Egenkapital ultimo 1.022,8 902, ,3 Koncernpengestrømsopgørelse Beløb i mio. kr. År til dato År til dato Hele året Drift Resultat af primær drift 16,9-19,1 137,9 Driftsposter uden likviditetsvirkning 56,7 34,1 169,8 Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital mv. 73,6 15,0 307,7 Ændringer i driftskapital mv. -34,1-11,0 33,0 Pengestrøm fra driftsaktivitet 39,5 4,0 340,7 Nettoinvesteringer ekskl. værdipapirer -59,5-10,3-221,0 Nettoinvesteringer i værdipapirer 6,6-49,5 52,5 Pengestrømme til investeringsaktivitet -52,9-59,8-168,5 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -3,4-17,6-46,9 Pengestrømme, netto -16,8-73,4 125,3 Likviditet primo 147,7 22,4 22,4 Likviditet ultimo 130,9-51,0 147,7 Delårsrapport for første kvartal 2006 Side 13 af 15

14 Segmentoplysninger Beløb i mio. kr. 1. kvartal 1. kvartal Hele året Aktivitetsområder Nettoomsætning Anlæg/Udland 494,6 267, ,9 Bolig/Erhverv 383,7 243, ,9 Jylland/Fyn 627,6 366, ,5 Renovering 197,5 128,6 704,0 Forretningsenheder 221,0 102,3 656,7 Øvrige/elimineringer -295,1-146,4-804,3 Entreprenørforretning 1.629,3 961, ,7 Øvrige aktiviteter dattervirk. 713,5 539, ,2 MT Højgaard koncern 2.342, , ,9 Resultat af primær drift (EBIT) Anlæg/Udland 7,2-7,3 10,6 Bolig/Erhverv -10,2-1,8 2,9 Jylland/Fyn 6,9 0,1 20,1 Renovering -4,2-2,6 15,6 Forretningsenheder 28,3 3,9 65,6 Øvrige -33,2-16,0-105,0 Entreprenørforretning -5,2-23,7 9,8 Øvrige aktiviteter dattervirk. 22,1 4,6 128,1 MT Højgaard koncern 16,9-19,1 137,9 Ordrebeholdning, ultimo Anlæg/Udland 1.988, , ,7 Bolig/Erhverv 1.817, , ,0 Jylland/Fyn 1.981, , ,4 Renovering 559,0 323,7 607,2 Forretningsenheder 933,3 395,7 524,3 Øvrige/elimineringer -666,9-487,1-706,2 Entreprenørforretning 6.613, , ,4 Øvrige aktiviteter dattervirk , , ,6 MT Højgaard koncern 9.078, , ,0 Geografiske områder Nettoomsætning Danmark 1.940, , ,8 Udland 402,6 173, ,1 MT Højgaard koncern 2.342, , ,9 Delårsrapport for første kvartal 2006 Side 14 af 15

15 Kvartalsopdelt koncernresultatopgørelse 2006 Beløb i mio. kr. 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt Nettoomsætning 2.342,8 Produktionsomkostninger ,5 Bruttoresultat 103,3 Salgsomkostninger -26,8 Administrationsomkostninger -59,6 Resultat af primær drift 16,9 Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder 0,0 Finansielle poster -1,1 Resultat før skat 15,8 Skat af resultatet -4,4 Resultat efter skat 11,4 Resultat fordeler sig således Aktionærer i MT Højgaard a/s 10,9 Minoritetsaktionærer 0,5 I alt 11, Beløb i mio. kr. 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt Nettoomsætning 1.500, , , , ,9 Produktionsomkostninger , , , , ,0 Bruttoresultat 62,0 144,9 129,8 149,2 485,9 Salgsomkostninger -26,8-33,5-21,4-35,1-116,8 Administrationsomkostninger -54,3-55,5-60,9-60,5-231,2 Resultat af primær drift -19,1 55,9 47,5 53,6 137,9 Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder -0,2-0,2-0,1-2,4-2,9 Finansielle poster -2,4-3,3-2,8-1,6-10,1 Resultat før skat -21,7 52,4 44,6 49,6 124,9 Skat af resultatet 6,5-15,1-6,4-10,0-25,0 Resultat efter skat -15,2 37,3 38,2 39,6 99,9 Resultat fordeler sig således Aktionærer i MT Højgaard a/s -15,4 36,3 37,2 35,6 93,7 Minoritetsaktionærer 0,2 1,0 1,0 4,0 6,2 I alt -15,2 37,3 38,2 39,6 99,9 Delårsrapport for første kvartal 2006 Side 15 af 15

Resultat før skat i første halvår er et overskud på kr. 111 mio., hvilket er en fremgang på kr. 79 mio. i forhold til sidste år.

Resultat før skat i første halvår er et overskud på kr. 111 mio., hvilket er en fremgang på kr. 79 mio. i forhold til sidste år. Fremgang som forventet i første halvår Resultat før skat i første halvår er et overskud på kr. 111 mio., hvilket er en fremgang på kr. 79 mio. i forhold til sidste år. Omsætningen i første halvår er på

Læs mere

Bestyrelsen i MT Højgaard a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal Delårsrapporten er urevideret.

Bestyrelsen i MT Højgaard a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal Delårsrapporten er urevideret. Delårsrapport for 1. kvartal 2007 (1/1 31/3 2007) Bestyrelsen i MT Højgaard a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal 2007. Delårsrapporten er urevideret. Søborg den

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for første halvår 2012

Delårsrapport for første halvår 2012 Side 1/10 Delårsrapport for første halvår 2012 Bestyrelsen i MT Højgaard A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første halvår 2012. Resultat for første halvår Omsætningen i 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Side 1/11 Bestyrelsen i MT Højgaard A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for 1. kvartal 2012. Resultat i første kvartal er utilfredsstillende Resultat før skat er som forventet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010

Delårsrapport for 1. kvartal 2010 28.05.10 Meddelelse nr. 17, 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2015

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2015 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1067 København K 27. august 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for de første ni måneder

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/ /3 2017

Delårsrapport for perioden 1/ /3 2017 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 22. maj 2017 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første halvår

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006

Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006 Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006 Resultat før skat er et utilfredsstillende overskud på kr. 51 mio. mod kr. 125 mio. i 2005. Omsætningen i 2006 er steget til kr. 11.083 mio.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/ /3 2015

Delårsrapport for perioden 1/ /3 2015 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 29. maj 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første halvår af

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 18.05.05 Meddelelse nr. 13, 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2005. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Højgaard Holding a/s. Generalforsamling

Højgaard Holding a/s. Generalforsamling Højgaard Holding a/s Generalforsamling fredag den 23. april 2010 1 Koncernen Væsentligste aktiv er 54 % ejerskab af MT Højgaard a/s. Managementkontrakten med Banedanmark om produktion af betonsveller løber

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 113 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2005/06 Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen i MT Højgaard A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for 3. kvartal 2013.

Bestyrelsen i MT Højgaard A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for 3. kvartal 2013. Side 1/12 Bestyrelsen i MT Højgaard A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for 3. kvartal 2013. Den økonomiske udvikling i 3. kvartal er forløbet som forventet. Driftsresultatet (EBIT)

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2014

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2014 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1067 København K 28. august 2014 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for de første ni måneder

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret)

Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til 30. september 2015 (ikke revideret) 21.10.15 RANO/BIRBE Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Kvartalsrapportering pr. 30. september 2015 Kvartalsrapporten (3.kvt.) for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2015 til

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2016

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2016 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 29. august 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for de første ni

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011. Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har i

Læs mere

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret)

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret) 29.10.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2014 Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2014.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts 2014. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 1. kvartal 2014 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 31.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere