Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan 2013-2025."

Transkript

1 Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 2.1 i Vinge, udpeget i Forslag til Kommuneplan Forslaget er i høring frem til 30. april 2013 hvor efter alle indkomne høringssvar samles i en hvidbog som indgår i den politiske behandling af kommuneplanen. Mødet blev afholdt den 26. februar 2013 på Frederikssund Gymnasium. Der var ca. 20 deltagere på mødet. Efter præsentation af forslaget og efterfølgende oplæg ved Jens Pouplier fra Naturstyrelsen var der mulighed for at stille spørgsmål. På mødet var der en generel god stemning og flest spørgsmål af opklarende karakter i forhold til planerne og de faktiske udpegninger samt oplevelsen af støj fra vindmøller. Spørgsmålene blev primært stillet indenfor følgende tematiske rammer: Spørgsmål til udpegningen og de faktiske opstillingsmuligheder i området - Bl.a. om møllerne i Vinge, ikke vil kunne blive højere og om der måske kunne være mulighed for at der kunne opstilles demonstrationsmøller i området. Plan- og Miljøchef Anker Riis forklarede hvilket grundlag, der ligger for udpegningen og hvorfor, der ikke kan opstilles mere end maksimalt tre møller på 110 meter i området. Det drejer sig om afstandskrav til boliger og støjfølsomme anvendelser. Og med de afstande der er i det pågældende område, kan det altså ikke lade sig gøre at udvide antallet af møller. Spørgsmål til mulighederne for at benytte sig af de 4 VE-ordninger - Et ønske om afklaring af, i hvilket omfang det er muligt at benytte sig af værditabsordningen og få økonomisk kompensation for tabt ejendomsværdi. Jens Pouplier fra Naturstyrelsen forklarede overordnet, at alle, der bor indenfor en radius af 4 x vindmøllernes totalhøjde, gratis kan ansøge om erstatning igennem ordningen. Der er dog en bagatelgrænse, der siger, at hvis dit værditab er under 1% af ejendomsværdien, gives der ikke erstatning. De nærmere regler findes på energinet.dk. Spørgsmål til støj og blink - Spørgsmål til, hvorfor der ikke forelægges eksempler på støj på borgermøderne, så man kan danne sig et indtryk af hvordan vindmøllestøj opleves. Jens Pouplier fra Naturstyrelsen forklarede, hvordan de tekniske beregninger af støj foretages og hvorfor, der ikke kan gives et realistisk billede af støjbilledet på et borgermøde. Al støj fra en vindmølle vil blande sig med den støj, der ellers er i et område. Det kan være vindens susen, en vej, en jernbane, elmaster, børn der leger osv. Derfor kan der ikke gengives et realistisk billede af, hvordan støjen vil blive oplevet i et givent område. - Spørgsmål til, hvordan blink fra vindmøller opleves og hvor langt man skal være fra møllerne for at blinkene ses Jens Pouplier fra Naturstyrelsen forklarede, at blink fra vindmøller især opleves, hvis ens hus er placeret syd-øst eller syd-vest for en vindmølle. Der ud over er der regler for, hvor mange timer med blink, den enkelte husstand må udsættes for. Det vil desuden kun være på visse tidspunkter af året, hvor solen skinner og hvor den står i bestemte positioner på himlen, at blink vil kunne opleves.

2 Efter spørgsmålsrunden blev der serveret småkager og sodavand. Der var her mulighed for, ved tre caféborde at stille konkrete spørgsmål til Anker Riis om udpegningen af vindmølleområdet samt til Jens Pouplier om påvirkninger på omgivelserne og de fire VE-ordninger. Formand for Plan- og Udviklingsudvalget John-Schmidt Andersen takkede her efter for en god aften og de gode input og ønskede alle en god tur hjem.

3 Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 6.1 ved Louiseholm, udpeget i Forslag til Kommuneplan Forslaget er i høring frem til 30. april 2013 hvor efter alle indkomne høringssvar samles i en hvidbog som indgår i den politiske behandling af kommuneplanen. Mødet blev afholdt den 7. marts 2013 i Kignæshallen. Der var ca. 100 deltagere på mødet. Efter præsentation af forslaget ved Plan- og Miljøchef Anker Riis (AR), og efterfølgende oplæg ved Jens Pouplier (JP) fra Naturstyrelsen var der mulighed for at stille opklarende spørgsmål til de to oplæg. Efter spørgsmålsrunden blev der serveret småkager og sodavand. Der var her mulighed for, ved tre caféborde at stille konkrete spørgsmål til Anker Riis om udpegningen af vindmølleområdet samt til Jens Pouplier om påvirkninger på omgivelserne og de fire VE-ordninger. Her efter fulgte en afsluttende debat: SP.: Skal man i en VVM foretage en konsekvensvurdering for 15 huse, dvs. Koblerne? SV.: (JP) Der skal som altid tages hensyn og beregnes konsekvenser af alle påvirkninger for naboer indenfor enten 4 eller 6 gange møllernes totalhøjde, for hhv. enkeltliggende huse og samlede bebyggelser. Koblerne er i denne forbindelse at regne for enkeltliggende huse. SP.: Hvorfor vælger man ikke at stille havvindmøllerne på vandet frem for på landjorden? SV.: (AR) Der er større omkostninger forbundet med at opstille vindmøller på havet og samtidig koster det også at få bragt strømmen i land. Selvom det blæser mere på havet betaler vi forbrugere mere for den strøm, der bliver produceret på havet. SP.: DONG meldte ud i sidste uge, at de ikke længere vil opstille møller på land, fordi det ikke kan betale sig, hvordan stemmer det over ens med det du siger? SV.: (AR) Det har ikke nødvendigvis noget med forbrugerens strømpris at gøre, at DONG hellere vil opstille møllerne på vandet. DONG får mere for strøm produceret på en havvindmølle end på en landvindmølle. Når det kan lade sig gøre, er det fordi vi forbrugere efter lovgivningen skal betale mere for vindmøllestrøm fra havmøller. SP.: Hvordan forholder man sig til infralyd? Så vidt jeg er orienteret, er det ikke noget man går op i? SV.: (JP) Det er ikke rigtigt. I Danmark har vi en særskilt regulering af infralyd fra vindmøller. SP.: Hvad betyder de geografiske forhold for støjmåling. Hvis man f.eks. har store bakker eller rækker af træer eller andre forhold, der kan have betydning for hvordan støjen opleves? SV.: (JP) I beregningen af støj fra vindmøller indregnes ikke dæmpning fra landskabet. Men i virkeligheden er bakker eller trærækker mv., ofte med til at dæmpe støjen. SP.: Hvad mener politikerne om det her vindmølleplanlægning, hvor er jeres ståsted? SV.: John-Schmidt Andersen, Venstre: Vi kører denne proces i demokratiets ånd. Og alle høringssvar betyder meget, kan jeg godt love! Vi læser hvidbogen meget nøje og der er ikke taget nogen beslutning. Personligt er jeg for vindmøller, så længe de ikke generer nogen.

4 SV.: Ole Find Jensen, borgmester, Socialdemokratiet: denne proces er igangsat fordi vi er i færd med at udforme Kommuneplan Vi skal afslutte processen med en kommuneplan med anbefalinger til, om og hvor der kan stå vindmøller i vores kommune. I skal huske at afgive jeres høringssvar. Vi læser dem alle nøje. Byrådet har pligt til at gennemføre processen, men ikke til at ende med et bestemt svar på, hvor mange møller eller hvor de skal kunne opstilles. Derfor er mødet her, debatten, den forudgående proces, det hele, meget vigtigt for den sidste politiske behandling af kommuneplanen. SV.: Poul Henrik Hedeboe, SF: Det er klart at vi som Byråd har et ansvar for både miljøet og for borgerne, og for at afveje alt for og imod. Vi lytter meget til jeres høringssvar. Det gjorde vi også, da der var tale om 18 udpegede områder sidste år. Og det gør vi stadig. Så det kan ikke siges nok, at I skal sende dem ind. SP.: Hvor langt vil man gå for at få møllerne op ved Louiseholm, hvis Stiftelsen siger nej? SV.: (AR) Hvis Stiftelsen siger nej, kan møllerne ikke komme op. Det er ejeren der afgør, om der kan gennemføres et projekt på deres jord. Det er ikke kommunen, der sætter møllerne op. SP.: Hvorfor, når militæret og Stiftelsen har så meget at skulle have sagt, er de ikke mere med på råd i sådan en proces her? SV.: (JP) Alle parter kan komme med høringssvar i denne proces, forventeligt også Forsvaret og Stiftelsen. Det er helt almindelig praksis at man ikke interesserer sig specifikt for ejerforhold i en planlægningsproces, det er interessen, der er den vigtige. Vindmølleplanlægning er meget langsigtet og ejerforhold kan ændre sig mange gange i den periode som vindmølleprocessen foregår. Udpegningen sker alene på baggrund af, hvilke arealinteresser, der er på spil i det pågældende område. Ejernes ønske om at få vindmøller eller netop ikke at få dem, kommer først i spil langt senere. SP.: I kan ikke undgå at have spurgt Stiftelsen? SV.: (JP). Det er ikke ejeren, der bestemmer planlægningen. Ejeren bestemmer efterfølgende om de vil udnytte den mulighed, der bliver givet i planlægningen. Men når forslaget kommer i høring bliver Stiftelsen naturligvis hørt. SP.: Vi er, som entusiastiske fuglekiggere, bekymrede for konsekvenserne for bl.a. Hvepsevåger, som fouragerer på skydeterrænet, hvor møllerne kommer op. Stiller kommunen krav om en konsekvensvurdering for Natura2000? SV.: (AR) Ja, det vil altid skulle vurderes i en VVM. Det er der slet ingen tvivl om. SP.: Vi, i NFF, er meget bekymrede for naturen, og især skovbrynet omkring mølleområdet. Hvis man ser i forslaget til kommuneplanen kan man se, at der er tale om lavbundsarealer, at der ikke skal udvikles byggeri i området og at det er et vigtigt turistområde. SV.: (AR) Disse forhold skal også vurderes nærmere i en VVM. Det er ikke nødvendigvis et problem, at der er tale om lavbundsarealer, men når der er tale om lavbundsarealer kan det være nødvendigt f.eks. at hæve de veje, der skal føre frem til møllerne. SV.: (JP) Alle forhold skal vurderes i forhold til det konkrete projekt og vil også blive medregnet i projektets økonomi. Hvis det viser sig at de hensyn der skal tages, i f.eks. anlægsfasen er så omkostningstunge at det truer projektets økonomi, kan det være med til at vælte projektet. SP. (Holger Skerning, Slangerup): helt overordnet er jeg glad for, at Ole Find siger, at Byrådet faktisk kan sige nej til vindmøller. Men for 6 dage siden udkom en vismandsrapport som fortæller at det bliver alt for dyrt at udbygge med vindenergi. det betyder at flere partier nu vil have genforhandlet den energiaftale som blev indgået i Vindmøllernes helt enorme problem er, at de ikke producerer strøm når det ikke blæser, det betyder store udskrivninger. SV.: (JP) Jeg har læst rapporten. Og det som jeg overordnet læser, er at det er dyrt at være klassens duks ifht. CO2-kvoteordningen. Vindmøller kan ikke producere maksimalt konstant. Derfor er man også meget opmærksom på, at den geografiske spredning er møllerne er stor nok, til samlet at kunne yde en stabil produktion.

5 SP.: Hvad er den konkrete fordel for kommunen ved den her planlægning, når nu man genererer så mange beboere? SV.: (AR) Vindmøller kan yde et væsentligt bidrag til en bæredygtig energiforsyning. De områder, der udpeges i Kommuneplan 2013 vil kunne forsyne alle boliger i kommunen med strøm, Derudover er vindmøller en forretningsmulighed for jordejeren og for vindmølleejeren og for folk i området som har en særlig ret til at købe andele i projekterne. SV.: (JP) Nogle steder i landet ser man det som en fordel at være så tyndt befolket, at der er mulighed for at opstille mange vindmøller. Det er et erhvervsfremstød - en måde man kan tjene penge på. Sådan er det f.eks. i Tønder Kommune, hvor der er rigtig god plads. SP.: Hvorfor placerer man ikke møllerne nede ved Kyndbyværket, hvor der er kommet en konkret ansøgning? Hvordan skal strømmen fra Louiseholm transporteres ud til aftagerne. SV.: (AR) Det er undersøgt, hvor det vil være mest hensigtsmæssigt at stille møllerne op - der var jo i første runde 18 områder i spil. De fleste områder er i den videre planlægning valgt fra. I det konkrete område du nævner, var der nogle udfordringer med at landskabet i forvejen var belastet med højspændingsledninger. Muligheden for transport af energi til aftagerne vil bygherren skulle undersøge nærmere i et konkret projekt. SP.: Hvis et område bliver vedtaget i kommuneplanen, hvordan bliver det så slettet igen? SV.: (AR) Et område kan slettes igen ved ny kommuneplanlægning. SP.: Vedr. hvidbogen. Jeg har læst den tidligere hvidbog fra ende til anden, og alt bliver tilbagevist af kommunen. Vil det gentage sig med denne, flere har sagt nej allerede, men hvordan kan man stole på det? SV. Ole Find Jensen, borgmester, Socialdemokratiet: Der er som sagt ingen forpligtelser til at udpege bestemte områder, Og alle høringssvar vil blive læst og vurderet og politisk vil der blive taget grundigt stilling til alle svar. Formand for Plan- og Udviklingsudvalget John-Schmidt Andersen takkede her efter for en god aften og de gode input og ønskede alle en god tur hjem.

6 Opsamling på borgermøde om nyt vindmølleområde V 5.2 i Dalby og V 5.3 i Svanholm, udpeget i Forslag til Kommuneplan Forslaget er i høring frem til 30. april 2013 hvor efter alle indkomne høringssvar samles i en hvidbog som indgår i den politiske behandling af kommuneplanen. Mødet blev afholdt den 5. marts på Solbakkeskolen Der var ca. 80 deltagere på mødet. Efter præsentation af forslaget ved Plan- og Miljøchef Anker Riis, og efterfølgende oplæg ved Jens Pouplier fra Naturstyrelsen var der mulighed for at stille opklarende spørgsmål til de to oplæg. Efter spørgsmålsrunden blev der serveret småkager og sodavand. Der var her mulighed for, ved tre caféborde at stille konkrete spørgsmål til Anker Riis om udpegningen af vindmølleområdet samt til Jens Pouplier om påvirkninger på omgivelserne og de fire VE-ordninger. Her efter fulgte en afsluttende debat: SP.: Hvordan fungerer VE-ordningerne? Hvordan er mulighederne for at søge økonomisk kompensation igennem Værditabsordningen, på baggrund af planforslaget her? SV.: Muligheden for at søge kompensation igennem Værditabsordningen indtræder først, når planerne er vedtaget, og der er tale om et konkret projekt. SP.: Hvor langt væk ses skyggekast og blink fra vindmøllerne? SV.: Jo lavere solen står på himlen, jo længere væk kan blink og skyggekast ses. Den præcise afstand har vi ikke, der er en masse beregningsmæssige forhold, der gør sig gældende i det konkrete projekt. Men hvis skyggekast og blink opleves i mere end ti timer om året, overskrides den anbefalede maksimale grænse for, hvor mange gener naboerne skal leve med, og vindmølleejeren kan påbydes at slukke for møllen. Det er noget kommunen skal beslutte. SP.: Hvordan vurderes blink og skyggekast i en VVM? SV.: Gener fra skyggekast og blink beregnes ud fra det enkelte projekt i en VVM og ud fra de forventede vejrforhold i løbet af et gennemsnitligt år. Gener, man kan opleve i et givent år, ud over ti timer, kan således skyldes at der er tale om et år med ekstraordinære vejrforhold. SP.: Er det en regel, at de skal slukke hvis den grænse nås? SV.: Møllernes software kan programmeres til at registrere hvornår de ti timer er nået, hvor efter de selv kan slukke. Hvis kommunen skal håndhæve det er det ikke så enkelt, at møllerne bare skal slukkes, hvis der er skyggekast i mere end 10 timer. SP.: Bliver der lavet en VVM-undersøgelse i Dalby? Hvad bestemmer det? SV.: Der foretages først en vurdering når vi har et konkret projekt. For projekter med mere end tre møller eller højere end 80 m er der VVM-pligt. For andre projekter er det en vurderingssag. SP.: De store vindmøller kører langsommere end de små og virker måske mere rolige? Er der foretaget vurderinger af det? SV.: Mængden af støj er ikke nødvendigvis anderledes. Men typen af støj adskiller sig. De store møller har en anden rytme og en anden frekvens.

7 SP.: Hvad med de visuelle virkninger af de store frem for de små? SV.: Der er også forskel på det visuelle. Der kan være tendens til, at de store møller giver et mere roligt udtryk. SP.: Hvordan er det med den lavfrekvente støj? Er det ikke den farlige støj? Hvordan beskytter man folk mod den? Der er en masse forskning på området, som ikke ser ud til at blive taget for gode varer af myndighederne SV.: Danmark er det første land, der har anerkendt den lavfrekvente støj og lavet lovgivning på området. Al støj i forbindelse med vindmøller, og i øvrigt for alle andre støjkilder, måles helt tæt på den enkelte kilde, og beregnes ud fra samtlige støjkilder, dvs. f.eks. samtlige møller i et område. På den måde får man et billede af den samlede støjpåvirkning fra et vindmølleområde. Den lavfrekvente støj har højere grænseværdier end de højfrekvente, fordi vi ikke påvirkes af dem i samme grad. På Naturstyrelsens nye hjemmeside vil vi forsøge at samle al relevant viden på området, også den megen forskning der foregår. Men hvis al lovgivning i øvrigt er overholdt, er der som borger, der føler sig generet ikke meget at komme efter. Dog er der jo de økonomiske ordninger som man kan gøre brug af, i tilfælde hvor man oplever et værditab på sin ejendom osv. SP.: Man skulle have haft tavlen med fremvisningen længere oppe på det her møde, og man kan ikke høre hvad der bliver sagt i mikrofonen. Og så synes jeg at der er kommet mange eksempler på hjemmesider og andre ting på nettet som vi godt kunne have fået med hjem på et stykke papir. SV.: Det ville selvfølgelig have været rat hvis der undervejs var blevet givet udtryk for det, hvis lydniveauet ikke har været passende. Men der ud over er det en konstruktiv idé at lave en seddel med alle de relevante hjemmesideadresser. Vi har heldigvis stadig et møde mere om vindmøller. Der vil vi sørge for at have sådan en seddel med. Formand for Plan- og Udviklingsudvalget John-Schmidt Andersen takkede her efter for en god aften og de gode input og ønskede alle en god tur hjem.

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller

På vej til vedvarende energi. - med vindmøller På vej til vedvarende energi - med vindmøller Indhold side Forord - giv din mening til kende 4 Resumé 5 1. Klimaudfordringen hvilke mål skal vi nå? 6 2. Husstandsmøller eller store vindmøller? 8 3. Hvor

Læs mere

Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen.

Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen. Hvidbog Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan Høringsperiode: 6. maj til 1. juli 2014 Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen. Hvidbog fra høring af forslag til vindmølleplan

Læs mere

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Tirsdag d. 14.8.2012 kl. 19-21 Skole Nord, afd. Svartingedal, Kirkegade 4, 3790 Hasle Deltagere: 16 borgere var mødt op, hele

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan

Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021. Vindmølleplan Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 Vindmølleplan 1 Indhold: 1. Forord 2. Formål og baggrund 3. Områder til store vindmøller 4. Rammer for lokalplanlægning 5. Generelle retningslinjer. 6.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Interview med Trine Kristoffersen, Teamleder Planlægning, Lolland kommune

Interview med Trine Kristoffersen, Teamleder Planlægning, Lolland kommune Interview med Trine Kristoffersen, Teamleder Planlægning, Lolland kommune Mandag d. 23/4-2007, kl. 13:30-15, Rødby. Tilstede: Rina Sandberg, Pernille Arborg, Trine Kristoffersen PA: Du er teamleder i planafdelingen.

Læs mere

Borgermøde om vinge 16/4/2012

Borgermøde om vinge 16/4/2012 Borgermøde om vinge 16/4/2012 Introduktion af borgmesteren Velkomen til. Nu skal vi genstarte udviklingen af Vinge Ny by. I første omgang genstarter vi den offentlige proces. Dette er muligt pga. den erhvervelse

Læs mere

HØRINGSSVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING AF FORSLAG TIL TILLÆG NR 17 TIL KOMMUNEPLAN 2013 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN 25.10.

HØRINGSSVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING AF FORSLAG TIL TILLÆG NR 17 TIL KOMMUNEPLAN 2013 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN 25.10. HØRINGSSVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING AF FORSLAG TIL TILLÆG NR 17 TIL KOMMUNEPLAN 2013 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN 25.10.L03 NR. 2 SALLING VINDKRAFT ApS. Liljehaven 8, Jebjerg 7870 Roslev

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Venlig hilsen Jan Williams

Venlig hilsen Jan Williams Nedenstående skrevet med rødt, er en mail fra fra vindfirmaet Eco Partner og som blev sendt den 11. februar 2014 til et byrådsmedlem i Norddjurs Kommune. Mailens ordlyd er et typisk eksempel på, hvordan

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. februar 2013 J.nr.: NMK-41-00049 & NMK-33-00485 Ref.: ilgra AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes miljøvurdering

Læs mere

Mundtlig formidling af projektopgaver

Mundtlig formidling af projektopgaver Mundtlig formidling af projektopgaver Jeg vil i dette oplæg se nærmere på, hvordan du kan formidle resultatet af et skriftligt projekt mundtligt, primært i en eksamenssituation, men også hvordan du kan

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Vindmøller i Danmark

Vindmøller i Danmark Vindmøller i Danmark INDHOLD Forord Side 3 Vindenergi en af løsningerne på de energipolitiske udfordringer Side 4 De energi- og klimapolitiske udfordringer De energipolitiske målsætninger EU s klima- og

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Vindmølleplan Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 2 Kommuneplantillæg nr. 20 Kommuneplantillæg nr. 20 - Vindmølleplan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stå under en 150 meter høj vindmølle den 31. maj 2011

Stå under en 150 meter høj vindmølle den 31. maj 2011 INVITATION Stå under en 150 meter høj vindmølle den 31. maj 2011 Tirsdag den 31. maj inviteres Agenda 21 Udvalgets medlemmer og medlemmer af Østsjællands Miljø- og Energiforening (ØMEF) på en eftermiddagsudflugt

Læs mere

Vindmøllemøde den 27. juni 2012 kl. 19 22

Vindmøllemøde den 27. juni 2012 kl. 19 22 Vindmøllemøde den 27. juni 2012 kl. 19 22 Der deltog cirka 130 borgere. Dagsordenen var som følger: 19.00 Velkomst v/ John Snedker, Plan og Miljøudvalgsformand 19.10 Energiforliget hvad betyder det for

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Mødereferat. Vejlauget Munkekær. Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: 19.00. Solrød Gymnasium. Kl.: Sted: 23. oktober 2003

Mødereferat. Vejlauget Munkekær. Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: 19.00. Solrød Gymnasium. Kl.: Sted: 23. oktober 2003 Vejlauget Munkekær Fra: Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: 19.00 Sted: Solrød Gymnasium Mødereferat Nyt møde indkaldt: Kl.: Sted: Ikke planlagt Dagsorden 1. Velkomst 2. Formål med mødet 3. Baggrund

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 2021 Vindmølleplan Hvidbog for den offentlige høring 25. oktober 20. december 2011. 1 Indhold: Indledning s. 4 VE-ordninger s. 5 Oversigt over modtagne bemærkninger s.

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Foto: Sveigaard A/S. VEDVARENDE ENERGI FRA SOL OG VIND Anbefalinger til politikerne i Aarhus Kommune fra lokale netværk.

Foto: Sveigaard A/S. VEDVARENDE ENERGI FRA SOL OG VIND Anbefalinger til politikerne i Aarhus Kommune fra lokale netværk. Foto: Sveigaard A/S VEDVARENDE ENERGI FRA SOL OG VIND Anbefalinger til politikerne i Aarhus Kommune fra lokale netværk. November 2014 Indledning Netværksgrupper formulerer er om energi fra sol og vind

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere