inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i"

Transkript

1 N R.I 6 Fra Karen Maries dagbogsnotater Atter en gang havde vore sejlervenner fra Fljarbek Sjrgtelaug lagt sig i selen og tilrettelagt en dejlig tur for sjrgter og smakker med telt, mend og koner - en ugestid i Lim{orden. Sommeren2007 er pa det tids- SIDE 2 drikker kaffe med medbragterundstykker ved en lille rastepladsomkring Aulum. Jsm har lant Ole Grsnnes trailer. Han forregner sig ved indksrslen til rastepladsenog nedleggermed bidtrailerenen stor vejsten.der bliver en mikroskopiskbule i Oles trailer. Alle er med det sammeenige om ikke at fortclle Ole noget om bulen fsr den 6r blevet repareret.ole Grsnne ringer et par gangetil Ivan undervejsfor at hore, om alt 96r som det skal, og Ivan bedyrerefterfolgende,alhan intet har afsloret om traileren! Blesten tager til, men Kris og Jorn kenderheldigvis havnen ilagstar. Vi lader badene sti pa trailerne og finder hen til "Limfordsmuseets B6debyggeri& Vrerksted".Enkelte deltagerefra FIjarbak 6r alleredeankommet,men de skal atter til Jeginds for at hente flere b6de. Anders Bloksgaard,museumsinspektoren,kikker indenfor og byder os velkommen. Vi spiserde medbragtemadpakkerog hygger os inden dsre. Om aftenenspiservi Ellens lune frikadeller med kartofler og guleroddertil. Vi velger at sove i verkstedet. Vi kan ikke sl6 teltene op - eller vi har i punkt alleredeg6et over i det, vi kalder "normalt sommervejr",det vil sigemed blast, sol og byger.men det ikke afskrekker ikke den lille flok fra Ringkobing Smakkelaug.Yi vil afsted, og med erindringerne fra sidste6rs pragtsejladsog hyggelige stunderi baghovedet ved vi ogs6, at det bliver en god tur uansetvejref! Vi kender efterhinden hinanden- dem fra Fljarbek og dem fra Ringkobing - og vi gleder os til at treffe Hjarbekkerne igen. Sondagden 8. juli Fredeog Ivan i Freja,Jarn og Kris i Holmbo, som de har 16ntaf Karl, fordi b6den er storre end deresegen. Yderligere gasterher er Karen Marie og datterentina, som kommer direkte fra Norge mandag morgen og stoder til. Ellen folger med pi turen i bil, men korer hjem onsdag eftermiddag for at ga p6 arbejde. Vi fir beskedom, at turen - p6 grund af den megen blest begynder fralagstar i stedetfor som oprindelig planlagt fra Glyngore. Vejret er allerede lidt truende. Vi hvert fald ikke lyst til det! Det blaser 14 m/sek.ivan og de fleste af Hjarbak folkene sl6r dog telte op ved siden af Limfiordsmuseet. Frede finder lige udenfor verkstedet sit overnatningsstedi form af en gammel kutteroverdel.der er sa lavt, at han ikke kan sidde op. Men han kryber til kojs og sover udmerket her. Diamant Kaj og Henrik Hvas velger ogsi at sove pi gulvet i verkstedet. Desudensover Kris og Ellen, Jam og Karen Marie i vrrkstedet. Tina ankommeri sin bil fra Norge kl i god behold.jam fhr influenzasymptomer og Kaj og Henrik afgiver visse fremmedartede lyde ud i rummet. Men ellers ander alt fred og idyl i museumsv&rkstedet. Mandag den 9. juli Det bleser stadig kraftigt. Omkring I I misek. Men det er solskin og rimeligt smukt vejr. Kl. 10 sejler vi alle sammenaf sted med Lim{ordsmuseets nye tursejlads bid de 4 km op ad Frederikden VII's kanal med Danmarks eneste,hsnddrevnevendebro i den ene ende af kanalen. Vi har Anders Blokseaard ved mikrofonen.

2 (Fortsatfra side 2) og han lover kun at snakke pi udturen! Han fortcller levendeog interessantom kanalenshistorie og om museets bestrrebelserpi b6de at bevare dette fantastiske stykke kulturarv for eftertiden, men ogsi om museets planer for at kanalenskal vere et levendeog stort aktiv for museeti fremtiden med en masseforskellige aktiviteter. Vi blev i ovrigt alle medlem af museumsforeningen. Naturligvis af historisk interesse,men ogsi fordi man si fir en smuk bog om Lim{orden plus rabatpa en SMAKKELAUC S I D E3 Der er sikkert blandt leserne en del, der husker (den kunstneriske) familien Weinreich fra Ringkobing. Til vores store ovenaskelsemsder vi Birthe Weinreich ved Lim{ordsmuseet- ude at gi tur med hunden.hun fortaller, at hendeog gtemandenfor nogle ir siden flyttede fra Silkeborg, "fordi de lengtes ud mod kysten og det merebarske{ordlandskab- der var for pent i Silkeborg". Det skulle enten vere Ringkobing eller Logstor. De er faldet godt til ilagstar og glader sig over alt det nye, der sker pi Limfiordsmuseetefter ansettelsenaf den nye, dynamiskeleder. Vi skal hilse fra Birthe. Tirsdag den 10.juli Den kraftige blest har lagt sig, og i dag er det normalt og frisk sejlvejr. Vi har for lengst fiet vore egne bide i vandet ilagstar. Vi sejler alle under stor opmerksomhed fra en fotograferendemuseumsinspektorud af havnen mod den lille havn Staun,som pi forhind er blevet dejlig og varm, msrkebli flis-jakke med navnet "Lim{ordsmuseet" pi ryggen! Jakkemeberer vi herefter konstantpi turen, da der ikke ligefrem er hedebolge. Da vi nogle dage senerekommer til Nibe og falder i snak med nogle folk pa gaden,tror de, at de moder det samledepersonalefra Limfiordsmuseetog sporgeros: "N6, har Limfiordsmuseetsi lukket i dag"? til alle. D6t Om aftenenbliver der lavet muslingesuppe var en aldelespragtfuld, kulinarisk oplevelse.vi bliver delt op i hold. Nogle kober ind, nogle skrubbermuslinger, nogle drkker bord, nogle er overmesterkokkeosv. Leverandsrenaf muslingeme deltager i festmiltidet og forteller i labet af aftenenom sin virksomhed,om muslingerne i Lim{orden, om problemer, losninger og fremtidsudsigter. "endelig" at spurgt,om de kan huse os. Dejligt er det komme ud at sejle igen, og turen tager kort tid. Det, der venter os, er den mest utrolige grestfrihed og service fra StaunBAdelaug,et lille bidelaug med et ualmindelig flot sammenhold.pi land er der opsat et festtelt med borde og benke. Her er god plads og godt det samme,for vi lsber det neste dogn ind i kraftige byger. FormandenBjom Hedegaardstir i vandet i va-

3 NR.I6 (Fortsatfra side 3) ders og gelejder hver bad pa plads ved flydebroen. Pi land og i teltet venter yderligere 5 personer,herunder nestformand Leif Skytte og Peter,der er ansatpi Kalkverket. Peterser, da vi kommer sejlendeforbi Kalkverket og konstaterer,at det er giet hurtigere end de havde forventet. Han ringer hjem til Karen og er nodt til at tage fri fra arbejdetfor at komme hjem og vare med i velkomstkomiteen.det bliver nevnt i lokalradioen, at ser. Det kan give udvikling og turister til Staun.Der er ansogningerinde her og der, og i stedetfor at vente pi fonde og godkendelserhar Bidelauget slet og ret taget sageni egen h6nd. De har selv gravet en sejlrendemed en gravko. Og det fungerer.vi fik Lim{ords turensbedste oplevelseog onsker StaunBidelaug held og lykke i fremtiden med det hele. Staun ffir "fint" besog fra Hjarbek og Ringkobing. Der seryeresgratis ol og sodavandtil alle gesterne. Vi kugne sl6 teltet op eller indlogere os i en rekke smi hytter, dels lystfiskerhytter og dels nogle hytter opsataf amt og Friluftsrid. Holmbos besetning velger sedvanen tro det nemmeste: Indkvartering i en komfortabel hytte, hvor der ogs6bliver plads til Frede.Med grstfriheden fra Staun Bidelaug folger en masse gratis oneder til vores aftensmad,hentet op af frysere rundt omkring, to store Weber grills, opladning af mobiltelefoner,afhentning af rundstykker hos ksbmandenneste morgen. Og si videre. Om aftenen gir vi tur i Staun, som er en ret overskueliglandsby,hvor der af beboemekempes bravt for at bevare,viderefore og helst udvide den bosetning, der er. Med hensyntil havnenhar StaunBidelaug store planer. Der onskesen pennanentbro med 100 bidplad- Onsdagden 11.juli og torsdagden 12.juli Til vores overraskelseen dag med meget, meget lidt vind. Vi tager afsked med vore gestfrie verter i Staun og sejler mod Gjol. Det tager uendelig lang tid. Undervejs lykkes det at komme satet pi hinanden,at der kan uddelesrester fra en stor pose lakridskonfekt fra dagen for. Det 96r meget langsomt og pi et tidspunkt 96r det n&stenhelt i sti. Flere forfalder til at startepihrngsmotoren - dem der har 6n. Holmbo kommer til sidst - efter nogenplagen- pa sleb ved Freja. Men 6n bid overgiver sig ikke. Det er biden med Kaj Diamant, Henrik Hvas og Knud Sondergaard.De kommer i havn i Gjol kun l520 minutter efter dem der "snod" og har dermed vist bide tilmodighed, stork vilje og godt somandskab. Gjol siges"gol" med stumt'j". Det er derfra de gode "Gjol polser" kommer samt de bersmtetrolde. Det er vi nogen, der ikke vidste. Da Holmbo sejler med sarsver-

4 Sommertur pe Limfjorden i juli 2OO7 (Fortsatfra side 4) Kaj Diamant har hele turen dromt om at fi serveretstegt flrsk med persillesovs.vi forhsreros pi Gjol Kro, men en s6danret skal bestilles 4 dagei forvejen. Vi gar alle som 6n pa kro alligevel,og spiserwienerschnitzel.det smagerudmerket, men vi tror, kokken er udvandretfra kokkenet,for det tager en evighed.vore blikke begynder at flakke over mod havnenspolsevogn- men sd kommerden udmerkedemad endelis. flag indkobesen sorovertroldsom maskot.der er en aktiv sejlklub med et dejligt klubhus, inklusive nogle cykler, som stir til voresdisposition.vi hyggeros, cykler ture i byen og omegnen,handler ind, gir lang tur til kajaklandingssted, ser et lille gult kapel for godsejer Carl JohannesBruun og hustrucecilieelisabethbruun, henholdsvis1862og 1867,opsataf "taknemligebeboere i Gjol". Henrik Hvas,der stammerfra Jeginda,holder Fredagden 13.juli et spendendeforedragfor os, dels om sin slagt, om lidt op ad formiddagenhar vi pakket det hele Fredag bosatningenpa Jegindoog Gjol, om sin "medvirken" i sammenog er klar til at sejlemod Nibe, som bliver vores sidstedestinationpa turen. Der er atter rigelig med vind, lidt i sydvest,sadet 96r hurtigt af stedmod Nibe. Holmbo kommerlidt bagefterde andreog har svert ved at rammesejlrendenind til Nibe. Til slut gider de andre ikke vente lengere mere med frokostenog senderplys ud for at henteos ind i sikkerhavn.de andreharjo pnhengsmotorenat holde sig til, det har Holmbo ikke. I Nibe er der gjort megetud af havnefronten,og der ligger ogsi et forholdsvisnyt bryghus.til stor forargelse kan man ikke kobe ol direkte pa bryggeriet, si vi mi nojesmed de kendtemerker fra Brugsen!I Nibe msdes vi med en herre(har glemt navnet),som har vrret med til at starteet projekt med bygning af sjegter i Nibe, og han har i den anledninghaft kontakt til og fiet hjelp fra Soreni Hjarbrk. Om aftenenspiseralle pi Sebbelund Kro, hvor vi til vores store glede kan fi serveretstegt filmatiseringenaf Hans Kirks "Fiskeme", og om denne flesk og persillesovs.vi skal ikke vente ret lenge, og romansrelationertil denhistoriskevirkelighed. der er rigeligt af det hele. "Manden fra Nibe" forteller Ringkobing-folkeneimponerer- tror de selv - ved at undermiddagenom Nibes sjegtelaug. agspiseblodkogt rg hver morgeni selvkomponerede Det var smuktvejr i Nibe, og vi benyttedelejlighedentil gebegre. at besogenibe Kirke, se det lokalhistoriskemuseumder Plys, alias Hjarbek folkenesskytsengelog pensioneret ligger ved Torvet. Gi tur i de smukke gader i den charhavnefogedfra Glyngore Niels Christian Olsen ankommer til Gjol sammenmed os i sin nye b6d,den lille kutter "Mistral". Er ikke helt frrdig indrettet,men vi bliver inviteret ombord for at kikke. Men Plys har opgivet at f6 rodt plys pi sofaen,sigerhan.for, nir man setter sig pi plys, bliver der nogle m rker, og det ser ikke prnt ud. Han vil i stedetvelge noget tetvevet msbelstof. Vi ghder os til at se det fardige resultatneste 6r. merendegamle kobstad.i Nibe finder du ogsi mange kunstverker i det offentlige rum. Kunst gor de megetud af her. For de flestesvedkommendeer lordagsidstedag. Vi er nu kommet til at kendehinandenret si godt, og vi har generelt hygget os rigtig meget i hinandensselskab. Derfor er det ogsi et stort h6b for mangeaf os, at disse

5 2Q07 NR.l6 (Fortsat fra side 5) felles ture mellem Hjarbrek Sjegtelaug og Ringkobing Smakkelaug vil fortsette i fremtiden. I min dagbog har jeg fbet noteret nogle beskrivelser af nogle af vore sejlervenner. Hvem der har fortalt dem, ved jeg ikke. Men meget information er jo guld verd, si her fir I dem: Knud Ssndergaard ved en masse om fugle. Dem sretter han meget hojt, si man bor ikke sige noget ondsindet om fugle, ndr han er i nerheden. Karl har det princip, at alt bare skal have nogle tresk. Alt fra motorer til batterier. Og si skal han have rigtig kaffe. Ikke noget med det der elendige nescaf6. Han h6r prsvet alle marker, og ingen dur, skulle vi hilse og sige. Ivan er ferieryger, og han holder med garanti op, ndr han skal pi arbejde igen. Siger han. Kris mener, han bliver afgiftet iuge29, hvor Ellen passer pi ham. Det tror vi p6. Kaj Diamant og Henrik Hvas kaldes Knold og Tot, og isrr Kaj elsker stegt flesk. Men det har vi vist fortalt. Leif havde i 6r den gbde at have svigerinden Else med i biden ogs6. Ondsindede rygter vil vide, at han - for at bevise, at det er ham der er skipper - er nsdt til at gore det rnodsatte af det, der er logisk, nir man sejler. Altsi alt det, som Mette og Else synes, han skal gore. Hans (revisor) forteller forsigtigt, at Marie har et specielt "sprog", n6r hun sejler. SA skal folk (denuntelynemig) gore, som hun siger. Men de har det meget fint med hinanden i biden alle tre, Hans, Marie og Dorthe. Og Marie har talt pent til sine gaster i dag. Lardagden 14. juli Holmbos besetning skilles og korer hver sin vej. Pigerne gi pi handel, mendene korer hjem med b6den. der os til npste 6rs sejlads. Sluttelig en stor og varm tak til Marie og Soren, fordi de atter en gang har tilrettelagt en flot tur for os. gle-

EN JÄVLA LANG KANOT!!

EN JÄVLA LANG KANOT!! EN JÄVLA LANG KANOT!! Velkommen til en beretning om 2½ uges roning på søer, kanaler og elve i broderlandet mod øst, nærmere bestemt ruten Göteborg Vänern Dalslandskanalen i Sverige. Deltagere: (Hele turen)

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet

silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet Vennesejlads L995. :14r:);:{)? Velsignet af et pragtfuldt vejr, blev vennesejladsen afriklet lardag d. 5 august. Der var desverre kun tilmeldt 6 venner, hvilket mi betragte som v&- rende meget i underkanten

Læs mere

Murren sneg sig ned i haven efter solnedgang, men i aften brandte der ingen lampe pi verandaen. Gardinerne var taget ned, og vandtonden stod med 25

Murren sneg sig ned i haven efter solnedgang, men i aften brandte der ingen lampe pi verandaen. Gardinerne var taget ned, og vandtonden stod med 25 Andet kapitel Fyret J\ enne store, vigtige aften drejede vinden sagte I-l rnod ost, det var blast op lige efter klokken tolv, men afrejsen var sat til solnedgang. Havet var varnlt og havde en dyb, bl8:

Læs mere

Kommende aktiviteter:

Kommende aktiviteter: ii::- Kommende aktiviteter:.*to * l"yy-'qry1r:: i Lgrdag den L4. oktober kl. 19.00 Afriggerfesti Indelukket. Sgndag den22. oktober kl. 10.00 Standerstrygningi Indelukket. Fredag den L. december kl. 19.00

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

silts ttgr lu-ifu fuleftokost i lllubhusct Julefrokost i det gamle klubhus.

silts ttgr lu-ifu fuleftokost i lllubhusct Julefrokost i det gamle klubhus. c) q.) -v (*.: z I v (t) q-) Postbesdrget blad 57016, (3245 ARC). Julefrokost i det gamle klubhus. I-Ordag den 19. november kl. 19.00 g3r startskuddet til den traditionelle julefrokost i klubhuset. Pris

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Det har regnet det meste af dagen, men ved sluserne har vi haft tørvejr. Efter en lang dag med

Det har regnet det meste af dagen, men ved sluserne har vi haft tørvejr. Efter en lang dag med Rejsebrev nr. 08 fra Dorsten til Nijmengen Tirsdag den 21. Juli 2009 Dorstener MYC - Wesel (32,4 km) Afg. kl. 10:55. Ank. kl. 14:55 I dag skal vi fra Dortmund-Ems-kanalen (DEK) og ud på Rhinen. Vi har

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Sommerhilsen fra Ena og Kjeld i Rumænien / Heart for Romania

Sommerhilsen fra Ena og Kjeld i Rumænien / Heart for Romania Sommerhilsen fra Ena og Kjeld i Rumænien / Heart for Romania Kære familie og venner! 04.juli 2013 Sidst vi skrev, havde vi haft en tørkeperiode, men siden har vi haft megen regn. Vi har ikke tidligere

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Nå, hjem kom vi, på 3 forsøg, og vi gik aftentur og så byen fra den ene ende til den anden, lidt spil, tegning og hygge derefter i seng. Hvem er jeg?

Nå, hjem kom vi, på 3 forsøg, og vi gik aftentur og så byen fra den ene ende til den anden, lidt spil, tegning og hygge derefter i seng. Hvem er jeg? Søndag d.28.06.09 Endelig er det søndag og sommerferien begyndt, og vi skal på lejr. Vi er særligt heldige, for vi skal til POLEN. I løbet af formiddagen bliver vi samlet, nogle kommer til Løgstør og resten

Læs mere

$nft-nut. Aftenstemning PE Himmelbjerggrunden. ,Sdde for folftet og for hddfolfter. Nr.3/98 August

$nft-nut. Aftenstemning PE Himmelbjerggrunden. ,Sdde for folftet og for hddfolfter. Nr.3/98 August Postbesorget blad 57016, (82454RC). Nr.3/98 August $nft-nut,sdde for folftet og for hddfolfter Lsrdaq den B auqust gentagesidste drs succes, nemlig sejladsen for brugerne af Rosengdrdcentret. 6r afg6r

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Fur Turistforening Inge Shee Stenøre 10 7884 Fur 97 59 30 53

Fur Turistforening Inge Shee Stenøre 10 7884 Fur 97 59 30 53 Uge 49 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Weekend Indledning side 2 & 3. Interview med Elly Poulsen & Annie Christensen side 4. Interview med Søren Bobs, Villy Johansen & Eva Holmboe side 5. Interview

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret.

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 I: Ja okay. I2: Hvad kan du så huske altså første gang, da du finder ud af, at du er gravid, hvad du tænkte der? I: Bare så vi ikke kommer hjem og tænker, nåh nu glemte vi

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 06. 2006.

Nyhedsbrev nr. 06. 2006. Nyhedsbrev nr. 06. 2006. Træf på Toppen konverteret til Revskindshült og Nyborg kombineret med en test af Carpal tunnelen Den gamle formand på Fyn var kommet med et tilbud, han har i årevis fortalt hvor

Læs mere

Pretzien - Togau Tirsdag d. 20. juli.

Pretzien - Togau Tirsdag d. 20. juli. 28 Pretzien - Togau Tirsdag d. 20. juli. Dagen startede som den plejede med et morgenbad, derefter var der Früstück nede i hotellets kælder, hvor maden var stillet frem til os, den var lidt spartansk,

Læs mere

Dagbogsblade fra 8. a+b på Kirstinedalsskolen

Dagbogsblade fra 8. a+b på Kirstinedalsskolen Dagbogsblade fra 8. a+b på Kirstinedalsskolen Kære dagbog 25. januar 2011 Klokken var ti minutter i syv, da min mor vækkede mig. Jeg vågnede op med et stærkt nys. Kunne mærke, at jeg var syg, havde ondt

Læs mere

FREDERIKSHAVN/LÆSØ ROKLUB DECEMBER 2009. Nyhedsbrev. Ønsker alle Glædelig Jul & Godt Nyt År

FREDERIKSHAVN/LÆSØ ROKLUB DECEMBER 2009. Nyhedsbrev. Ønsker alle Glædelig Jul & Godt Nyt År FREDERIKSHAVN/LÆSØ ROKLUB DECEMBER 2009 Nyhedsbrev Ønsker alle Glædelig Jul & Godt Nyt År 1 Bestyrelsen Formand Ib Bach Ejsing Søndergade 69 St v 48414227 26285893 ib_ejsing@youmail.dk KontingentKasserer

Læs mere

gilts r ttl,t Eile fn folhet o$ for lilfoftct. SANKT HANS FEST. ,, VENNESEJLADS,, 1995.

gilts r ttl,t Eile fn folhet o$ for lilfoftct. SANKT HANS FEST. ,, VENNESEJLADS,, 1995. Postbesorget blad 57016, (8245 ARC). :":: :t r[ ().;{(..),J gilts r ttl,t,, VENNESEJLADS,, 1995. Der returneres til ndelukket si tidligl, a,,vennerne,, kan ni at deltage i Grisefesten om aftenen, som er

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 7, Nummer 45 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... November 2007 I dette nummer: Redaktøren 1 Tur til Flygrakan i Sverige 1 Julefrokost 1 Weekendtur til Sverige 2 Julemærkehjemmet

Læs mere

Dagbog fra Thailand en beretning af Henrik Jensen

Dagbog fra Thailand en beretning af Henrik Jensen Dagbog fra Thailand en beretning af Henrik Jensen Deltagere: Henriette Juhl Jensen, 36 år. Sofie Juhl Jensen, 9 år. Camilla Juhl Jensen, 5 år. Henrik Jensen, 34 år. Fredag den 3. april 2009 Fredag den

Læs mere

Rejsen til Egypten 10. november til 24. november 2002

Rejsen til Egypten 10. november til 24. november 2002 Rejsen til Egypten 10. november til 24. november 2002 Punkt... Side Søndag den 10. november 2002... 3 Mandag den 11. november 2002... 5 Tirsdag den 12. november 2002... 7 Onsdag den 13. november 2002...

Læs mere

BUNDPROPPEN. Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang

BUNDPROPPEN. Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang BUNDPROPPEN Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang Indhold Formandens klumme... 3 En kanin beretter: Min første langtur... 4 En garvet roer beretter: Min første ferielangtur... 5 3 roere

Læs mere