Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser"

Transkript

1 Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen Deltagerne i undersøgelsen Opsummering af undersøgelsen Erfaringer med alkohol Alkoholdebut Alkoholforbrug i løbet af en uge Alkoholforbrug de sidste 30 dage Lejligheder til alkohol Holdninger til alkohol Drikker vi for meget Oplevelser i forbindelse med alkohol Oversigt tabeller Oversigt figurer Litteraturliste

3 1. Baggrund for undersøgelsen Ærø Kommune har igennem de sidste år arbejdet ambitiøst og målrettet med alkoholproblemer. Kommunens alkoholstyregruppe lavede i 2008 en alkoholhandleplan, der især omhandlede uddannelse af medarbejdere ifht. at opspore voksne med alkoholproblemer og børn der voksede op i familier med alkoholproblemer. I 2010 blev en supplerende handleplan politisk godkendt, hvor fokus var på unge og tilgængelighed. Som et led i implementeringen af denne handleplan blev det besluttet at lave en undersøgelse af de unges alkoholdebut, -forbrug og -holdninger for at få et mere faktuelt grundlag at arbejde ud fra. Undersøgelsen er gennemført blandt Ærø s unge i klasse (se særskilt rapport), på VUC og unge, der er rejst fra Ærø for at starte på ungdomsuddannelse udenfor øen. Undersøgelsen vil således blive brugt i det fremadrettede arbejde med at implementere handleplanen om unge, til at målrette det forebyggende arbejde og til generelt at have et fortsat fokus på de unges alkoholvaner. 2. Deltagerne i undersøgelsen Spørgeskemaet er uddelt til elever på VUC og via transitmentor sendt pr. post til unge, der er rejst fra Ærø for at starte på en ungdomsuddannelse. I alt har 158 svaret på spørgeskemaet. Heraf er 14 sorteret fra, fordi de var over 20 år (de nationale undersøgelser, der sammenlignes med medtager ikke unge over 20 år). I alt indgår 144 unge altså i undersøgelsen. Ikke alle respondenter har svaret på alle spørgsmål. Da der er tale om et forholdsvist lille talmateriale, er resultaterne af undersøgelsen behæftet med større usikkerhed en de nationale undersøgelser, der ofte har flere tusinde deltagere. Især når der kun ses på en mindre aldersgruppe vil enkelte svar kunne påvirke resultatet med større udsving. 59 % af respondenterne er drenge, 41 % er piger. Der er altså en vis overrepræsentation af drenge. Respondenterne er mellem 16 og 20 år med en gennemsnitsalder på 17,9 år. 70,1 % af respondenterne går på en ungdomsuddannelse på Ærø, mens 29,9 % går på ungdomsuddannelser udenfor Ærø. Det er forventeligt med denne fordeling pga. de forskellige uddelingsmetoder. Hvor de unge fra VUC på Ærø har fået uddelt spørgeskemaet og afleveret det på skolen igen, har de unge udenfor Ærø fået tilsendt spørgeskemaet med posten og selv skulle sende svaret af sted. Alle data er behandlet anonymt og det er således ikke muligt at identificere, hvem der har svaret på de enkelte spørgsmål. 2

4 3. Opsummering af undersøgelsen Overordnet set debuterer de unge fra Ærø tidligere med alkohol, de har et større forbrug og de oplevet oftere problemer i forbindelse med alkoholindtag. De unge bosiddende på Ærø fester langt hyppigere end de unge fra Ærø, der er flyttet fra øen for at gå på en ungdomsuddannelse udenfor Ærø. Alkoholerfaring og -vaner Kun 1,4 % af de unge i undersøgelsen har aldrig prøvet at drikke en hel genstand. De unge på Ærø har en tidligere alkoholdebut end landstal, og sammenlignet med en undersøgelse blandt Ærø s klasser tyder noget på at debutalderen er faldende. Langt flere af de unge overskrider genstandsgrænserne sammenlignet med nationale tal. 34 % af drengene drikker mere end 21 genstande om ugen (13 % nationalt) og 23 % af pigerne drikker over 14 genstande om ugen (13 % nationalt). Der er langt flere drenge der flere end 5 gange i løbet af de sidste 30 dage har været fulde og binge-drukket sammenlignet med pigerne. Både ifht. at have været fuld mindst én gang og drukket 5 eller flere genstande på én dag er der langt flere af de unge fra Ærø, der har gjort dette sammenlignet med national tal uanset alder. Lejligheder til alkohol De unge på ungdomsuddannelse på Ærø fester langt hyppigere end de unge, der er flyttet fra øen for at gå på ungdomsuddannelse. Det gælder især ifht. privatfester og fest på diskotek, bar eller værtshus. Fx går 70 % af de unge på Ærø til privatfester 1-2 gange om måneden eller oftere mod 36 % af de unge udenfor Ærø. Holdninger til alkohol En stordel af de unge mener ikke, at det er sejt at drikke, at man ikke skal være fuld til fester og at man godt kan have det sjovt til fester uden alkohol. Dette følger mønsteret i unge-undersøgelsen for klasserne. Besvarelserne adskiller sig dog ifht. om det er ok, at unge under 16 år drikker alkohol, hvor kun 60 % af de årige mener dette, mod 78 % af de årige. 15 % af de unge mener, at de selv drikker for meget, og 43 % mener at deres venner drikker for meget. Begge tal er højere end for klasserne. Kun 14 % af de 20 årige mener, at deres venner drikker for meget, mens 52 % af de 18 årige mener dette. Oplevelser i forbindelse med alkohol Langt flere af de unge (både drenge og piger) i undersøgelsen har prøvet at være i slagsmål eller haft problemer med politiet sammenlignet med national tal. 3

5 Dette gælder også for de unge, der har oplevet det 3 eller flere gange. 30,1 % af drengene har oplevet uønsket samleje i forbindelse med alkoholindtag mod 8,7 % i den nationale undersøgelse. Pigerne følger den nationale tendens med næsten 16 %. Hver tiende drenge og hver tyvende pige har haft uønsket samleje 3 eller flere gange i forbindelse med alkoholindtag, mens de nationale tal er noget lavere. 14,4 5 af drengene har taget stoffer de ikke ville have taget, hvis de var ædru, mens dette gælder for 3,5 % af pigerne. Cirka hver tredje af de unge har oplevet nedsat præstation i skolen eller på arbejde pga. alkohol. Hver femte dreng og hver tiende pige har oplevet dette 3 eller flere gange. 4

6 4. Erfaringer med alkohol I dette afsnit ses der på de unges alkoholdebut og -forbrug sammenlignet med nationale undersøgelser. Alkoholdebut Alkoholdebut defineres her som det tidspunkt, hvor den unge første gang drak en hel genstand. Kun 1,4 % af de unge i undersøgelsen har aldrig prøvet at drikke en hel genstand. Blandt de, der har prøvet at drikke en hel genstand, debuterede 41 % som årige, 31 % debuterede tidligere og 27 % drak deres første genstand som årige. Sammenlignet med samme undersøgelse blandt Ærø s klasser er der langt flere af disse, der har en tidlig alkoholdebut, hvilket tyder på at debutalderen er faldende på Ærø. Sammenlignet med nationale undersøgelser tyder noget på, at Ærø s unge debuterer tidligere ( Unge, fester og alkohol, hvor 20 % debuterer tidligere end år.) Alkoholforbrug i løbet af en uge Der er spurgt ind til de unges alkoholforbrug i den sidste uge, fordelt på hvor mange genstande de drak hver af ugens dage. Der er således tale om en tilfældig uge i de unges liv. Som ventet er fredag og lørdag de dage, hvor flest drikker alkohol, men også i hverdagene drikkes der en del. Der er dog stor forskel på hvor meget de unge hver især drikker, idet svarene varierer fra 1 til fx 36 genstande på en tilfældig dag. Anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen er max 21 genstande om ugen for mænd og max 14 genstande om ugen for kvinder. Tabel 1: Alkoholforbrug sidste uge Procent unge, der ikke drak alkohol Gennemsnit antal genstande, blandt de unge, der drak Mandag 80 % 4,93 Tirsdag 82 % 4,92 Onsdag 74 % 6,65 Torsdag 81 % 4,71 Fredag 51 % 7,45 Lørdag 46 % 10,62 Søndag 90 % 2,80 Ser man på, hvor meget de unge hver især drikker i løbet af en uge, er der langt flere af de årige drenge, der overskrider genstandsgrænserne sammenlignet med nationale tal. Således drikker 34 % af drengene mere end 21 genstande om ugen (mod 13 % nationalt 1 ), mens 23 % af pigerne drikker mere end 14 genstande om ugen (mod 13 % nationalt). 1 Unges livsstil og dagligdag 2008 (2009), Sundhedsstyrelsen, del af MULD-undersøgelsen 5

7 Figur 1: Procentdel af årige drenge, fordelt på hvor mange genstande de drak "i sidste uge" genst. 1-7 genst genst. genst Mere end 21 genst. Ærø Nationalt Figur 2: Procentdel af årige piger, fordelt på hvor mange genstande de drak "i sidste uge" genst.1-7 genst Mere genst. genst. end 21 genst. Ærø Nationalt Alkoholforbrug de sidste 30 dage Resultaterne omkring alkoholforbruget på en tilfældigt udvalgt uge kan være noget usikre. Derfor er der også spurgt til alkoholforbruget de sidste 30 dage. Der er ikke nævneværdig forskel på hyppigheden af binge-drinking (drukket mere end 5 genstande ved samme lejlighed) og fuldskab set i forhold til de unges alder 2. 2 På grund af det forholdsvis lille talmateriale må de aldersspecifikke tal dog tages med et vist forbehold. 6

8 Der er langt flere drenge der flere end 5 gange i løbet af de sidste 30 dage har været fulde og binge-drukket sammenlignet med pigerne. Tabel 2: Procentdel af unge, som har været fulde i løbet af de sidste 30 dage Alder Drenge Piger 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Alle 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Alle 0 gange 0,0 10,0 26,1 15,0 0,0 14,5 16,7 0,0 15,4 30,8 10,0 13,6 1-2 gange 20,0 36,7 13,0 45,0 50,0 32,5 16,7 52,9 61,5 30,8 70,0 49,2 3-4 gange 60,0 30,0 26,1 15,0 0,0 25,3 50,0 35,3 23,1 15,4 10,0 25,4 5 eller flere gange 20,0 23,3 34,8 25,0 50,0 27,7 16,7 11,8 0,0 23,1 10,0 11,9 Tabel 3: Procentdel af unge, som har drukket mere end 5 genstande ved en lejlighed i løbet af de sidste 30 dage Alder Drenge Piger 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Alle 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Alle 0 gange 0,0 17,2 21,7 9,5 0,0 14,5 16,7 5,9 23,1 25,0 11,1 15,8 1-2 gange 20,0 24,1 8,7 23,8 25,0 19,3 16,7 58,8 61,5 25,0 66,7 49,1 3-4 gange 0,0 27,6 26,1 14,3 25,0 22,9 33,3 29,4 7,7 25,0 0,0 19,3 5 eller flere gange 80,0 31,0 43,5 52,4 50,0 43,4 33,3 5,9 7,7 25,0 22,2 15,8 Ser man på hvor mange af de unge der mindst én gang har været fuld eller binge-drukket i løbet af de sidste 30 dage har de unge fra Ærø en større hyppighed sammenlignet med nationale tal 3 både set i forhold til drenge og piger. 3 Unges livsstil og dagligdag 2008 (2009), Sundhedsstyrelsen, del af MULD-undersøgelsen 7

9 Figur 3: Alkoholforbrug de sidste 30 dage Ærø og nationalt (drenge) år 17 år 18 år 19 år 20 år Alle Været fuld mindst én gang Ærø Været fuld mindst én gang nationalt Drukket 5 eller flere genstande på én dag Ærø Drukket 5 eller flere genstande på én dag nationalt Figur 4: Alkoholforbrug de sidste 30 dage Ærø og nationalt (piger) år 17 år 18 år 19 år 20 år Alle Været fuld mindst én gang Ærø Været fuld mindst én gang nationalt Drukket 5 eller flere ganeg genstande på én dag Ærø Drukket 5 eller flere genstande på én dag nationalt 8

10 5. Lejligheder til alkohol I dette afsnit ses der på hvor og hvor ofte de unge fester. I undersøgelsen er der ikke direkte spurgt ind til om der drikkes alkohol de pågældende steder, men blot hvor de fester. De unge, der går på ungdomsuddannelse på Ærø fester massivt hyppigere end de unge de ærøske unge, der går på ungdomsuddannelse udenfor øen. Det gælder især ifht. privatfesterne og fest på diskotek, bar eller værtshus. Tabel 4: Hvor og hvor ofte fester de unge (Ungdomsuddannelse på Ærø, i procent) 1 gang eller 1-2 gange 1 gang hver Sjældnere Aldrig mere pr. uge hver måned anden måned Privatfester Diskotek, bar, værtshus Offentlige fester (fx halfester) I forbindelse med sportsaktiviteter Andre steder Tabel 5: Hvor og hvor ofte fester de unge (Ungdomsuddannelse udenfor Ærø, i procent) 1 gang eller 1-2 gange 1 gang hver Sjældnere Aldrig mere pr. uge hver måned anden måned Privatfester Diskotek, bar, værtshus Offentlige fester (fx halfester) I forbindelse med sportsaktiviteter Andre steder

11 6. Holdninger til alkohol Blandt de unge hersker ofte flertalsmisforståelser og overdrivelser, der kan gøre det svært at have en anden holdning end flertallet, ligesom mange voksne også har det indtryk, at alle unge synes det er sejt at drikke. Vi har derfor spurgt ind til de unges holdninger til alkohol ved at bede dem forholde sig til en række udsagn og tilkendegive om de var enige eller uenige. Figur 5: Er du enig eller uenig i følgende holdninger til alkohol Det er sejt at kunne drikke Man SKAL være fuld til fester Det er OK, at unge under 16 år drikker alkohol Man kan godt have det sjovt til fest uden alkohol Enig Uenig De unges besvarelser følger mønstret i klassernes besvarelser i en lignende undersøgelse på Ærø. Dog er der én markant forskel, nemlig i spørgsmålet om hvorvidt det er ok, at de unge under 16 år drikker alkohol. Her mener 60 % af de årige at det ok, mens det for de åriges vedkommende var noget højere, nemlig 78 %. Drikker vi for meget Selvom de unge generelt drikker meget, er det få der selv mener, at de drikker for meget. 15 % svarer ja til at de selv drikker for meget, mens 85 % svarer nej. I undersøgelsen blandt klasserne var det kun 3 % der mente, at de selv drak for meget. Vi har også spurgt de unge, om de mener deres venner drikker for meget, og her svarer hele 43 % ja, mens 57 % svarer nej. Næsten halvdelen af de unge mener altså, at deres venner har et overforbrug af alkohol. Flere af pigerne mener at deres venner drikker for meget (48 %) set i forhold til drengene, hvor 39 % mener at deres venner drikker for meget. Kun 14 % af de 20 årige mener, at deres venner drikker for meget, mens 52 % af de 18 årige mener dette. 10

12 7. Oplevelser i forbindelse med alkohol Vi har ikke kun spurgt til de unges holdninger til alkohol, men også hvilke problemer de har oplevet i forbindelse med alkohol. Besvarelserne ses i forhold til en lignende national undersøgelse 4. Langt flere af de unge (både drenge og piger) fra Ærø har prøvet at være i slagsmål fordi de har drukket sammenlignet med de nationale tal, ligesom langt flere har oplevet problemer med politiet. 30,1 % af drengene har oplevet uønsket samleje i forbindelse med alkoholindtag mod 8,7 af drengene i den nationale undersøgelse. Pigerne følger tendensen i den nationale undersøgelse med næsten 16 %. 14,4 % af drengene fra Ærø-undersøgelsen har taget stoffer de ikke ville have taget, hvis de var ædru (mod 7,2 % i den nationale undersøgelse), mens dette gælder for 3,5 % af pigerne. De unge fra Ærø følger de nationale tendenser, når det kommer til at have oplevet nedsat præstation i skolen eller på arbejde pga. alkohol, idet cirka hver tredje ung har oplevet dette. Tabel 6: Procentdel af de unge som har oplevet problemer, fordi de har drukket. (Ærø og nationalt) Drenge Aldrig oplevet problem Oplevet problem Piger Aldrig oplevet problem Oplevet problem Ærø Nat. Ærø Nat. Ærø Nat. Ærø Nat. Blevet syg/kastet op 16,7-83,4-22,8-77,2 - Mistet kontrollen 35,7-64,3-42,1-57,9 - Været i slagsmål 64,6 82,6 35,4 17,3 80,7 92,9 19,3 6,9 Involveret i ulykke/uheld 78,3 90,3 21,7 9,5 85,7 93,8 14,3 6,2 Mistet penge eller andre ting af 65,9 69,5 34,1 30,5 67,9 65,5 32,2 34,3 værdi Haft problemer med forældre 70,2 82,2 29,8 17,8 78,6 79,8 21,4 20,2 Haft problemer med venner 57,8 72,2 42,2 27,6 49,1 57,1 50,9 42,9 Nedsat præstation i skolen eller 67,1 66,9 32,9 33,1 70,2 65,7 29,8 34,2 på arbejde Haft uønsket samleje 69,9 91,3 30,1 8,7 84,2 84,1 15,8 15,9 Problemer med politiet 69,0 89,9 30,9 9,9 87,7 95,6 12,4 4,2 Været på hospital eller skadestue 73,8 90,3 26,2 9,3 96,5 92,5 3,5 7,5 Taget stoffer man ikke ville have taget hvis ædru 85,7 92,5 14,4 7,2 96,5 94,2 3,5 5,8 Ser man på, hvor ofte de unge har oplevet ovenstående problemer er der stadig langt flere af de unge fra Ærø, der har prøvet at være i slagsmål ofte sammenlignet med de nationale tal, ligesom flere af de unge fra Ærø - især drengene - har haft problemer med politiet 3 eller flere gange sammenlignet med landstal. 4 Unges livsstil og dagligdag 2008 (2090), Sundhedsstyrelsen, del af MULD-undersøgelsen 11

13 Hver tiende drenge og hver tyvende pige har haft uønsket samleje 3 eller flere gange i forbindelse med alkoholindtag, mens de nationale tal er noget lavere. 6 % af drengene og 3,5 % af pigerne har 3 eller flere gange taget stoffer de ikke ville have taget hvis de var ædru. Langt flere af drengene fra Ærø har oplevet problemer med forældre eller venner sammenlignet med de nationale tal. Både tallene fra Ærø og den nationale undersøgelse viser, at mange af de unge ofte har oplevet nedsat præstation i skolen eller på arbejde som følge af alkoholindtag. Således har omkring hver femte dreng og hver tiende pige fra Ærø oplevet dette 3 eller flere gange. Tabel 7: Procentdel af drenge som én eller flere gange har oplevet problemer, fordi de har drukket (Ærø og nationalt) Aldrig 1 gang 2 gange 3 eller flere gange Ærø Nat. Ærø Nat. Ærø Nat. Ærø Blevet syg/kastet op 16,7-15,5-17,9-50,0 - Mistet kontrollen 35,7-22,6-10,7-31,0 - Været i slagsmål 64,6 82,6 13,4 9,0 4,9 4,0 17,1 4,3 Involveret i ulykke/uheld 78,3 90,3 13,3 6,2 1,2 2,1 7,2 2,1 Mistet penge eller andre ting af værdi 65,9 69,5 8,5 19,2 1,2 4,4 24,4 6,9 Haft problemer med forældre 70,2 82,2 11,9 8,8 6,0 3,3 11,9 5,7 Haft problemer med venner 57,8 72,2 18,1 14,1 4,8 5,4 19,3 8,1 Nedsat præstation i skolen eller på arbejde 67,1 66,9 8,5 11,3 4,9 8,2 19,5 13,7 Haft uønsket samleje 69,9 91,3 13,3 5,7 6,0 1,7 10,8 1,4 Problemer med politiet 69,0 89,5 11,9 6,2 8,3 1,8 10,7 1,9 Været på hospitalet eller skadestue 73,8 90,3 15,5 7,3 3,6 1,1 7,1 0,8 Taget stoffer man ikke ville have taget hvis ædru 85,7 92,5 3,6 3,7 4,8 2,1 6,0 1,4 Tabel 8: Procentdel af piger, som én eller flere gange har oplevet problemer, fordi de har drukket (Ærø og nationalt) Aldrig 1 gang 2 gange 3 eller flere gange Ærø Nat. Ærø Nat. Ærø Nat. Ærø Blevet syg/kastet op 22,8-10,5-12,3-54,4 - Mistet kontrollen 42,1-21,1-14,0-22,8 - Været i slagsmål 80,7 92,9 7,0 5,4 7,0 0,8 5,3 0,7 Involveret i ulykke/uheld 85,7 93,8 12,5 5,0 1,8 0,6 0,0 0,7 Mistet penge eller andre ting af værdi 67,9 65,5 14,3 20,1 5,4 6,4 12,5 7,9 Haft problemer med forældre 78,6 79,8 8,9 10,3 3,6 3,7 8,9 6,2 Haft problemer med venner 49,1 57,1 19,3 19,4 21,1 12,1 10,5 11,5 Nedsat præstation i skolen eller på arbejde 70,2 65,7 10,5 14,0 8,8 7,3 10,5 12,9 Haft uønsket samleje 84,2 84,1 7,0 11,2 3,5 2,2 5,3 2,5 Problemer med politiet 87,7 95,6 8,8 3,5 1,8 0,4 1,8 0,3 Været på hospitalet eller skadestue 96,5 92,5 3,5 5,8 0,0 1,0 0,0 0,7 Taget stoffer man ikke ville have taget hvis ædru 96,5 94,2 0,0 3,6 0,0 1,3 3,5 1,0 Nat. Nat. 12

14 8. Oversigt tabeller Tabel 1: Alkoholforbrug sidste uge s. 5 Tabel 2: Procentdel af unge, som har været fulde i løbet af de sidste 30 dage.s. 7 Tabel 3: Procentdel af unge, som har drukket mere end 5 genstande ved en lejlighed i løbet af de sidste 30 dage..s. 7 Tabel 4: Hvor og hvor ofte fester de unge (Ungdomsuddannelse på Ærø, i procent) s. 9 Tabel 5: Hvor og hvor ofte fester de unge (Ungdomsuddannelse udenfor Ærø, i procent)..s. 9 Tabel 6: Procentdel af de unge som har oplevet problemer, fordi de har drukket (Ærø og nationalt)..s. 11 Tabel 7: Procentdel af drenge som én eller flere gange har oplevet problemer, fordi de har drukket (Ærø og nationalt).s. 12 Tabel 8: Procentdel af piger som én eller flere gange har oplevet problemer, fordi de har drukket (Ærø og nationalt).s Oversigt figurer Figur 1: Procentdel af årige drenge, fordelt på hvor mange genstande de drak i sidste uge.s. 6 Figur 2: Procentdel af årige piger, fordelt på hvor mange genstande de drak i sidste uge.. s. 6 Figur 3: Alkoholforbrug de sidste 30 dage Ærø og nationalt (drenge) s. 7 Figur 4: Alkoholforbrug de sidste 30 dage Ærø og nationalt...s. 8 Figur 5: Er du enig eller uenig i følgende holdninger til alkohol.s Litteraturliste 1) De unges sundhed og trivsel på Svendborgs ungdomsuddannelser (2006), Center for ungdomsforskning 2) Unge, fester og alkohol (2006), Rockwoolfonden og Akademisk Forlag 3) Unges livsstil og dagligdag 2008 (2009), Sundhedsstyrelsen Herudover henvises til ungeundersøgelsen Unge og alkohol for klasserne på Ærø og det litteratur der her anvendes. 13

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 1. udgave, august 2009 Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen Rapporten

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Fuld af liv -kampagnens

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger

Læs mere

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006 Unges livsstil og dagligdag 26 STOFFER KROP LIVSSTIL ALKOHOL VENNERRYGNING HELBRED MULD-RAPPORT NR 6 LIVSSTIL KROP HELBRED ALKOHOL RYGNING VENNER FRITID STOFFER Unges livsstil og dagligdag 26 Forfattere:

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen Ungeprofilundersøgelse Folkeskoleundersøgelsen Juni 2013 Vers. 2.0 2 Ungeprofilundersøgelsen SSP SAMRÅDET SYDØSTJYLLANDS POLITIKREDS FOLKESKOLEUNDERSØGELSEN En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-Samarbejdet

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse

Rusmiddelundersøgelse Rusmiddelundersøgelse 7. til 10. klasse i Jammerbugt Kommune 2013 Indhold Indledning... 3 Metode og Validitet... 4 Databearbejdningsmetode... 4 Fejlkilder... 4 Rygning:... 5 Alkohol:... 8 Energidrikke...

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 10 Unge og rusmidler Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 171 1. Indledning Dette kapitel belyser unges brug af rusmidler. Vi beskæftiger os således med et område af ungdomslivet,

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2014

Ungeprofilundersøgelse 2014 Ungeprofilundersøgelse 2014 SSP & Forebyggelse Ungeprofil 2014 Kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser Cast Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Winsløwparken 19,3 5000 Odense C tlf.: 6550 1000 Fax: 6591 8296 Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og

Læs mere

Ryge- og rusmiddelvaner

Ryge- og rusmiddelvaner Ryge- og rusmiddelvaner blandt unge Samlet rapport for 9. og 10. klassetrin Skoleåret 2011/2012 FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 RESUME 3 ANBEFALINGER 4 BAGGRUND

Læs mere

SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner

SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner INDHOLD 1. Hvor 1. Rusmidlernes gammel var du, virkning da du... begyndte at drikke alkohol?...4 5 2. Hvor 2. Statistik

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Rusmiddelforbruget. i folkeskolens afgangsklasse og udviklingen fra 1995-99. Danske resultater fra en undersøgelse af europæiske skolebørn

Rusmiddelforbruget. i folkeskolens afgangsklasse og udviklingen fra 1995-99. Danske resultater fra en undersøgelse af europæiske skolebørn Institut for Epidemiologi og Socialmedicin Aarhus Universitet UDGIVELSE NR. Rusmiddelforbruget i folkeskolens afgangsklasse og udviklingen fra 99-99 Danske resultater fra en undersøgelse af europæiske

Læs mere

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup

Alkohol i Danmark. Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik. Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner og holdning til alkoholpolitik 2008 Louise Kristiansen Ola Ekholm Morten Grønbæk Janne Schurmann Tolstrup Syddansk Universitet Alkohol i Danmark Voksnes alkoholvaner

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn... ! Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...3 Langvarig sygdom og alder...3 Langvarig sygdom og erhvervsuddannelse...4

Læs mere

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012 5. klasse, 7.-9. klasse og Tak! Sund børn og unge udvikler sig, har lyst til at lære og er i stand til at begå sig i mange typer af fællesskaber. Med skolesundhedsprofilen

Læs mere

Ungeprofilen: Projekt Ung & Rus 2013

Ungeprofilen: Projekt Ung & Rus 2013 NG&RUS Ungeprofilen: Projekt Ung & Rus 2013 Rapport over den første af to spørgeskemaundersøgelser på ungdomsuddannelserne i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner Ungeprofilen: Projekt Ung & Rus Ungeprofilen:

Læs mere