Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 197 Folketinget Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år (Ændring af aldersgrænsen for salg af alkohol mv.) 1 I lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. oktober 2008, foretages følgende ændringer: 1. Lovens titel affattes således:»lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år«2. I 2 indsættes som stk. 2: på 7 og derover må ikke sælges til personer under 18 år fra butikker, hvor der foregår detailsalg.«på mellem1,2 og 6,9 må ikke indføres fra andre EU-lande af personer under 16 år.«4. I 3 indsættes som nyt stk. 3: på 7 og derover må ikke indføres fra andre EU-lande af personer under 18 år.«2 Loven træder i kraft den 1. oktober Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 3. 3, stk. 2, affattes således: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, j.nr AI003553

2 2 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning og formål Almindelige bemærkninger Med lovforslaget udmøntes et af initiativerne i regeringens program»danmark 2020 Viden > vækst > velstand > velfærd«. Regeringen tager med lovforslaget initiativ til en forhøjelse af aldersgrænsen fra 16 år til 18 år for køb af drikkevarer med en alkoholprocent på 7 og derover for særligt at understøtte, at danske unge udvikler bedre vaner i forhold til at nyde alkohol med måde. Danske unge er blandt de unge, som drikker mest i Europa, og nogle unges alkoholvaner er præget af, at de drikker meget alkohol på en gang. Derfor er der behov for en forstærket indsats over for unges alkoholforbrug. Lovforslaget er en del af denne indsats, idet en aldersgrænse på 18 år for butikssalg af alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 7 og derover vil understøtte, at danske unge udvikler bedre vaner i forhold til at drikke alkohol. 2. Gældende ret I henhold til 2 i lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. oktober 2008, må alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 1,2 og derover ikke sælges til personer under 16 år fra butikker, hvor der foregår detailsalg. Efter den nugældende 3, stk. 2, er øl undtaget fra forbuddet mod indførelse af alkoholholdige drikkevarer fra andre EU-lande. 3. Indenrigs- og Sundhedsministeriets overvejelser I 1998 indførtes forbud mod butikssalg af alkohol til unge under 15 år. Begrundelsen var, at den såkaldte ESPAD-undersøgelse havde vist, at danske unge havde europarekord i druk. I 2004 blev aldersgrænsen hævet til 16 år som led i en samlet forstærket indsats i forhold til børn og unges rygning og alkoholforbrug. Undersøgelser viser, at unge under 18 år har et risikofyldt alkoholforbrug (MULD-Unges livsstil og dagligdag 2008). Nogle unge drikker fx store mængder spiritus på en gang alene med det formål at blive beruset og miste kontrollen over sig selv ( binge drinking ). De unge blander stærk spiritus med sodavand, hvorved de dæmper smagen af alkohol. De får derfor ingen fornemmelse af, hvor meget alkohol de indtager, og de kan risikere at blive så berusede, at de ikke kan tage vare på sig selv. Hvert år mister flere end 2000 unge helt kontrollen med, hvor meget de har drukket og bliver indlagt med alkoholforgiftning. En alkoholforgiftning er en stor belastning for alle kroppens organer. En tidlig alkoholdebut og et stort alkoholforbrug i ungdomsårene kan lægge grunden til et permanent overforbrug eller egentlig afhængighed senere i livet med risiko for fysiske, psykiske og sociale skadevirkninger for den enkelte og familien og omkostninger for samfundet til følge. Børn og unge har ofte ikke de personlige ressourcer, den viden og det netværk, der skal til for at træffe det sunde valg og fravælge de fristelser, der giver en usund livsstil. Der skal derfor tages særlige hensyn til børn og unge, som har behov for en hjælpende hånd for at kunne tage vare på egen sundhed og træffe sunde valg. Samtidig har forældre et stort ansvar for, at deres børn får gode sundhedsvaner. Forældre kan i høj grad være med til at påvirke deres børn til at få en sund livsstil også senere i livet. Et forbud mod salg af alkohol med en høj alkoholvolumenprocent er derfor både en hjælp til de unge og til deres forældre, idet forbuddet vil medvirke til at skabe rammer, der kan hjælpe de unge til at få nogle gode alkoholvaner og være en hjælp til forældrene i de bestræbelser, de selv udfolder for at give deres børn sunde vaner. Et forbud mod butikssalg af alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 7 og derover til unge under 18 år vil være et kraftigt signal fra samfundets side til unge om, at de ikke skal drikke alkohol, og hvis de vælger at drikke alkohol, skal de kun gøre det i begrænsede mængder. Et forbud bør dog ikke stå alene. Lovforslaget skal ses som led i en række foranstaltninger, der fra centralt hold allerede er eller vil blive iværksat for at begrænse unges alkoholforbrug. Sundhedsstyrelsen gennemfører hvert år i uge 40 en alkoholkampagne, hvor budskabet bl.a. har været, at kvinder højst bør indtage 14 og mænd højst 21 genstande om ugen samt max. fem genstande ved en enkelt lejlighed. I 2009 har uge 40 kampagnen haft fokus på de unge og deres alkoholforbrug det primære budskab har været, at man skal stoppe før fem genstande. Dette fokus vil Sundhedsstyrelsen fastholde i sin kampagne i uge 40 i De nationale kampagner bliver understøttet af Sundhedsstyrelsens generelle indsats over for unge og alko-

3 3 hol. Således blev der fx i forbindelse med uge 40 kampagnen i 2009 udsendt materiale til alle landets ungdomsuddannelser (inklusiv landets gymnasier) og videregående uddannelser. Materialet indeholdt blandt andet en vejledning med henblik på udarbejdelse af en lokal rusmiddelpolitik (alkohol, hash og andre stimulerende stoffer). Sundhedsstyrelsen har endvidere iværksat projektet Alkoholforebyggelse og behandling i kommunen. Projektet gennemføres i perioden og har til formål at styrke den forebyggende indsats i kommunerne på alkoholområdet samt at skabe sammenhæng mellem indsatser, når det gælder forebyggelse, tidlig indsats og behandling. Kommunernes politikker og handleplaner skal bl.a. indeholde tiltag for at begrænse tilgængelighed af alkohol i kommunen, eksempelvis for alkoholservering ved unges fester på kommunens ejendom og ansvarsfuld servering i forbindelse med alkoholbevillinger. Sundhedsstyrelsen har i september måned 2009 udsendt et inspirationsmateriale: Ansvarlig udskænkning, som er tænkt som inspiration til kommuner, som allerede arbejder med ansvarlig udskænkning eller ønsker at indføre og arbejde med ansvarlig udskænkning. Yderligere har alle de deltagende kommuner fået tilbudt et kursusforløb til at understøtte implementeringen af en lokal strategi for ansvarlig udskænkning. Endvidere er alle uddannelsesinstitutioner som led i regeringens nationale handlingsplan for forebyggelse blevet opfordret til at udarbejde og offentliggøre alkoholpolitikker. For skoler og ungdomsuddannelser bør det ske i samarbejde med forældrene. 4. Lovforslagets indhold Med lovforslaget foreslår regeringen, at det ikke skal være tilladt at sælge alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 7 og derover til unge under 18 år fra butikker, hvor der foregår detailsalg. Unge over 16 år vil fortsat kunne købe øl med en alkoholvolumenprocent på 6,9 og derunder i butikkerne. Unge over 16 år vil fortsat også kunne købe alkoholsodavand, idet de fleste af disse produkter har en alkoholstyrke under 7 procent. Som en konsekvens af, at aldersgrænsen for butikssalg af alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 7 og derover foreslås hævet til 18 år, foreslås 3 om indførelse af alkoholholdige drikkevarer fra andre EU-lande ligeledes ændret. Som nyt 3, stk. 3, foreslås indsat, at alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 7 og derover ikke må indføres fra andre EU-lande af personer under 18 år. Efter den nugældende bestemmelse er øl undtaget fra forbuddet mod indførelse af alkoholholdige drikkevarer fra andre EU-lande. Denne undtagelse foreslås nu ophævet. Da reglen blev indført i 2004, havde man ikke nogen indførelsesbegrænsninger på øl fra tredjelande. I 2008 blev der imidlertid indført en mængdegrænse på 16 liter øl og en aldersgrænse på 17 år ved indførelse fra tredjelande. Derfor vil det være mest hensigtsmæssigt også at indføre en aldersgrænse på indførelse af øl fra andre EU-lande. 5. Lovgivningen i andre lande 17 af de 27 EU-lande har en butikssalgsaldersgrænse på mindst 18 år for både øl/vin og spiritus. Finland, Holland, Tyskland og Østrig har differentierede aldersgrænser for henholdsvis øl/vin og spiritus. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser af betydning for det offentlige. 7. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for erhvervslivet. Det skønnes, at lovforslaget kun vil have begrænsede økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, idet der dog må forventes en mindre nedgang i salget af alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 7 og derover. 8. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 9. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 10. Forholdet til EU-retten Med lovforslaget indføres et forbud mod at sælge alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 7 og derover til personer under 18 år fra butikker, hvor der foregår detailsalg, og der er derfor tale om en regulering af markedsføringen af en bestemt varekategori (såkaldte bestemte former for salg ). Efter EU- Domstolens faste praksis falder en sådan regulering uden for anvendelsesområdet for EUF-Traktatens artikel 34 om varernes fri bevægelighed, når den gælder for alle erhvervsdrivende i detailleddet her i landet og for alle de

4 4 berørte varer uanset oprindelse. Da disse betingelser er opfyldt, vurderes lovforslaget at være i overensstemmelse med EU-retten. 11. Høring Lovforslaget har været i høring hos Alkoholpolitisk Landsråd, Blå Kors Danmark, Bryggeriforeningen, BUPL, Børnerådet, Coop Danmark, DA, Danisco Distillers, Danske Regioner, Dansk Erhverv, Dansk Supermarked, Dansk Sygeplejeråd, DCAA, De Samvirkende Købmænd, Den Almindelige Danske Lægeforening, DSB, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), Forbrugerrådet, Rigspolitichefen, Foreningen af Socialchefer, Foreningen GODA, HK-Handel, KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, Komiteen for Sundhedsoplysning, KL, Konkurrencerådet, Kræftens Bekæmpelse, Landsforeningen Lænken, Nærbutikkernes Landsforening, Red Barnet, Skole & Samfund og Vin og Spiritusorganisationen i Danmark. 12. Sammenfattende skema Vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser / mindre udgifter Negative konsekvenser / merudgifter Økonomiske og administrative konsekvenser for staten Økonomiske og administrative konsekvenser for regioner og kommu- ner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Begrænsede konsekvenser Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Med lovforslaget indføres et forbud mod at sælge alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 7 og derover til personer under 18 år fra butikker, hvor der foregår detailsalg, og der er derfor tale om en regulering af markedsføringen af en bestemt varekategori (såkaldte bestemte former for salg ). Efter EU-Domstolens faste praksis falder en sådan regulering uden for anvendelsesområdet for EUF-Traktatens artikel 34 om varernes fri bevægelighed, når den gælder for alle erhvervsdrivende i detailleddet her i landet og for alle de berørte varer uanset oprindelse. Da disse betingelser er opfyldt, vurderes lovforslaget at være i overensstemmelse med EU-retten. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Efter 1 må alkoholholdige produkter med en alkoholvolumenprocent på 7 og derover ikke sælges til unge under 18 år fra butikker, hvor der foregår detailsalg. Sammenholdt med den nugældende bestemmelse i lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år betyder det, at fremover kan børn under 16 år købe alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på højst 1,1, og unge mellem 16 og 18 år kan købe alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på højst 6,9. Man skal således være fyldt 18 år for at kunne købe øl, vin og spiritus samt andre former for alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 7 og derover. 3, stk. 2, foreslås ændret til, at alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på mellem1,2 og 6,9 ikke må indføres fra andre EU-lande af personer under 16 år. Samtidig indsættes i 3 som nyt stk. 3, at alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 7 og

5 5 derover ikke må indføres fra andre EU-lande af personer under 18 år. Ændringerne foreslås som en konsekvens af, at den danske aldersgrænse for butikssalg af alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 7 og derover hæves til 18 år. Efter den nugældende 3, stk. 2, er øl undtaget fra forbuddet mod indførelse af alkoholholdige drikkevarer fra andre EU-lande. Denne undtagelse foreslås nu ophævet. Da reglen blev indført i 2004, havde man ikke nogen indførelsesbegrænsninger på øl fra tredjelande. I 2008 blev der imidlertid indført en mængdegrænse på 16 liter øl og en aldersgrænse på 17 år ved indførelse fra tredjelande. Derfor vil det være mest hensigtsmæssigt også at indføre en aldersgrænse på indførelse af øl fra andre EU-lande. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. oktober Sundhedsstyrelsen vil forud for lovens ikrafttræden udsende informationsmateriale til butikkerne om den nye aldersgrænse. Til 3 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

6 6 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 1. Lovens titel affattes således:»lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år«2. Alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 1,2 eller derover må ikke sælges til personer under 16 år fra butikker, hvor der foregår detailsalg. 3. Tobaksvarer må ikke indføres fra andre EUlande af personer under 18 år. Stk. 2. Alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 1,2 eller derover må ikke indføres fra andre EU-lande af personer under 16 år. Dette gælder dog ikke for øl. 2. I 2 indsættes som stk. 2: på 7 og derover må ikke sælges til personer under 18 år fra butikker, hvor der foregår detailsalg.«3. 3, stk. 2, affattes således: på mellem1,2 og 6,9 må ikke indføres fra andre EU-lande af personer under 16 år.«4. I 3 indsættes som nyt stk. 3: på 7 og derover må ikke indføres fra andre EU-lande af personer under 18 år.«2 Loven træder i kraft den 1. oktober Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt 1 Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30. november 1. december 2006 - sundhedspunkterne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning 1.1.baggrund for forslaget Generelle bemærkninger Naalakkersuisut

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø Lovforslag nr. L 177 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaseret tilsyn, differentierede

Læs mere

Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse: Politik for rusmidler og rygning

Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse: Politik for rusmidler og rygning Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse: Politik for rusmidler og rygning 2011 Sundhed handler også om rusmidler og rygning Rusmidler og rygning spiller en væsentlig rolle i de unges livsstil og festkultur

Læs mere

Bryggeriforeningens alkoholpolitik

Bryggeriforeningens alkoholpolitik bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 2 Hvad er et moderat og ansvarligt forbrug? Bryggeriforeningen definerer et moderat og ansvarligt forbrug af øl, som: At drikke indenfor de grænser dit helbred

Læs mere

Alkoholpolitisk Appel

Alkoholpolitisk Appel Alkoholpolitisk Appel til regeringen og Folketinget Vi skal hermed opfordre regering og Folketing til at påtage sig et politisk lederskab for at dæmpe de negative sider af danskernes alkoholkultur, skære

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Rusmiddelpolitik mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Forord Kære læser Formålet med denne rusmiddelpolitik er at beskrive, hvordan

Læs mere

FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner

FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner INDHOLD Indledning...s. 03 Mission/Formål/Målgruppe...s. 04 Fælles ramme for forebyggelse af rusmidler...s. 06 Hjælpende/rådgivende indsats...s.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Sophie Løhde (V): Formanden :

Sophie Løhde (V): Formanden : Mandag den 26. april 2010 (D) 1 82. møde Mandag den 26. april 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 197: Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2014-15 Fremsat den 11. marts 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

Høringsliste til lovforslag om røgfri miljøer

Høringsliste til lovforslag om røgfri miljøer Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 12. januar 2007 Kontor: Kommunal sundhed J.nr.: 2006-1433-269 Sagsbeh.: hnm Fil-navn: Røgfri miljøer: Lovforslag-Høringsliste-jan-07 Høringsliste til lovforslag

Læs mere