HUSK Forældre- og klassemøder for 1.g onsdag d. 8. oktober 2008 kl.19.30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSK Forældre- og klassemøder for 1.g onsdag d. 8. oktober 2008 kl.19.30"

Transkript

1 September 2008 Nyhedsbrev for FG-NYT Frederiksborg Gymnasium og Hf FG en skole med tilfredse elever og lavt fravær Igen er hjulene kommet i gang på Christian IV s gamle skole. Selvom der knap er plads til alt det liv på gange og i lokaler elever og 102 lærere. Men det fungerer alligevel forbavsende godt. Og liv, det er der så sandelig. De første fester, den første Q-aften og idrætsdagen har varmet skoleåret op. Men også de mange frivillige aktiviteter er kommet godt fra start. Prosaklubben samles en gang om ugen og læser digte op for hinanden. Kaffeklubben samles i frikvartererne, drikker kaffe, spiser kage og hyggesnakker. Koret synger en gang om ugen og skolens big band spiller i musiklokalerne. Dramaeleverne øver sig i festsalen til den store efterårskoncert. Fodboldholdene træner til de kommende skoleturneringer. Og sådan kan man blive ved. Det er på mange måder et privilegium dagligt at være sammen med så mange glade unge mennesker. Men kerneydelsen på et gymnasium og hf-kursus er selvfølgelig selve undervisningen. Også her er der liv med gæstelærere, eksperimenter, ekskursioner, fællestimer og rejser. Undervisning på tværs af fagene skaber nye udfordringer, vel først og fremmest for lærerne. Og så er der også alle de skriftlige opgaver, de mange lektier, prøver og eksaminer. Men sådan må det være i en studieforberedende ungdomsuddannelse. Den gode skolekultur i undervisningen og i de mange aktiviteter uden for selve undervisningen er med til at fastholde eleverne i uddannelsesforløbet. Desværre kan man i dag konstatere, at færre og færre unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Vi er langt fra regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal fuldføre en ungdomsuddannelse. Tallet er i dag nede på 80 %, og det er alarmerende lavt i et globaliseret videnssamfund. Her på skolen har vi arbejdet målrettet med at nedbringe frafaldet, fordi skolens fornemste opgave er at sætte huen på elevernes hoveder og sende dem ud i livet til en videregående uddannelse. Nedenstående tabel viser, at det i et vist omfang er lykkedes at nedbringe frafaldet. Elevfrafald i skoleårene 2006/07 og 2007/08 Frafald i Frafald i 2006/ /08 1.g 9,3 % 5,8 % 2.g 9,3 % 6,3 % 3.g 2,3 % 1,2 % 1.hf 31,0% 14,4 % 2.hf 6,9 % 3,3 % I alt: 9,2 % 5,4 % En fjerdedel af frafaldet skyldes, at de unge har valgt en forkert ungdomsuddannelse. Her bør vi se nærmere på den vejledning de unge får, når de skal vælge ungdomsuddannelse i folkeskolen. Her er det nok vigtigere for de unge at tænke mindre på, hvad kammeraterne vælger eller mor siger, og mere lytte til, hvad de selv har mest lyst til. Den del af frafaldet, der skyldes, at en elev flytter til et andet gymnasium eller hf-kursus, kan i realiteten ikke siges at være et frafald. Lærere, studievejledere, teamlærere, tutorer og ledelse vil fortsat gøre alt, hvad der er muligt for at fastholde de unge i en ungdomsuddannelse. Frafaldet på hf bør kunne blive mindre. Men helt at afskaffe et frafald, der i forvejen er så lavt som på Frederiksborg Gymnasium og HF, er næppe realistisk. Selvom en god skole altid kan blive bedre, kan man vel tillade sig at konkludere, at langt de fleste, der starter på Frederiksborg Gymnasium og HF får huen på, og samtidig har de ifølge alle skolens elevundersøgelser haft nogle rigtig dejlige år her på skolen. Peter Kuhlman rektor HUSK Forældre- og klassemøder for 1.g onsdag d. 8. oktober 2008 kl.19.30

2 Studieretningsønsker og fagvalg Fredag den 12. dec. afleverer alle 1gere en seddel med tilkendegivelse om fastholdelse eller skift af studieretning. Et skift vil kun være muligt i det omfang, der er plads på den ønskede studieretning. Erfaring fra tidligere viser, at det kun er meget få, der ikke er kommet på den rette hylde fra skoleårets start. Orientering om mulighederne foretages af studievejlederne, og det er skolens udbud af studieretninger fra ansøgningsperioden, der kommer i spil igen. Når alle elever har tilkendegivet deres ønske om studieretning, vil de elever, der får mulighed for at skifte, blive tilkaldt og orienteret om konsekvenserne af vicerektor. Et skift kan indebære, at der er fag, der skal indhentes på egen hånd. Undervisningen i grundforløbet er i flere fag koordineret, men et skift fra f.eks. en sproglig studieretning til en naturvidenskabelig kan være svært. På samme dato skal alle elever i 2g og elever fra 1hf angive, hvilke valgfag de ønsker for skoleåret 2009/2010. tirsdag den 9. december er valgfagsorientering. Studieretningerne kan have forskelligt antal valgblokke. Valgblokkene er enten på 75 timer (C-blok) eller 125 timer (A/B-blok). Det er muligt i mange studieretninger at opgradere en C-blok til en A/B-blok. Vælges opgradering må man være klar over, at man får et modul mere på skemaet og dermed en længere skoletid. Kort tid efter valgfagsorienteringen åbnes for valg på internettet via Lectio, således at eleverne efter at have logget sig ind kan udpege fag under menupunktet: studieplan. Man skal afgive både en første og en anden prioritet af hensyn til muligheden for, at fag ikke kan oprettes på grund af manglende tilslutning. Fravær Når alle valg er på plads, vil materialet blive analyseret for holdoprettelse og skemalægning. Til det formål anvendes et IT-baseret værktøj, der optimerer bloklægning af valghold under størst mulig hensyntagen til ønskerne. Hvis enkelte elevers valg vil hindre, at skemaet kan holde sig inden for rammen vil de pågældende blive tilkaldt og bedt om at vælge ind i den blokstruktur, der har vist sig at opfylde flest ønsker inden for tidsrammen. For gymnasielever kan valget påvirke udtaget af eksamensfag efter 2g. Evaluering sker kun på det højeste niveau i et fag. Hvis man f.eks. har naturgeografi på C-niveau i 2g og vælger faget på B-niveau i 3g, kommer man ikke til eksamen i C- niveauet,og et andet fag udtrækkes, således at det samlede antal eksamener efter de to første år forbliver 3. Orla Petersen, Vicerektor Skolens fraværsregler er beskrevet i Studie og Ordensreglerne, som findes på skoleportalen. Reglerne handler om kravet til elevernes studieaktivitet. Som hovedregel skal eleverne møde rettidigt til timerne og deltage aktivt i undervisningen. Skriftlige opgaver skal afleveres, så de følger de kvalitative og kvantitative krav, som er fastsat af læreren /skolen. Når en elev er fraværende fra et modul, registrerer læreren det i Lectio i løbet af ugen; det gælder også skriftlige mangler. Eleven skal gå ind i Lectio og skrive årsagen til fraværet. Rektor og skolens administration følger løbende elevernes fravær. Det samme gør klasseteam og studievejledere. Elever med høje forsømmelser bliver indkaldt til samtale om årsagen til fraværet og de mulige konsekvenser. Eleverne kan selv løbende følge det registrerede fravær og har selv mulighed for at kommentere registreringen. Elever kan kun være fraværende fra undervisningen på grund af sygdom eller efter aftale med rektor. Undervisning, der finder sted uden for skolens område, og virtuel undervisning er underlagt samme regler. Ved længerevarende sygdom kan rektor kræve en lægeerklæring. Udgiften til lægeerklæring betales af eleven. Brud på skolens fraværsregler kan medføre hjemsendelse i kortere eller længere perioder i indtil 10 dage på et skoleår. Hjemsendelsen medregnes som fravær. Ved fravær i større omfang kan en gymnasieelev efter forudgående skriftligt varsel henvises til at aflægge prøve i alle afsluttende fag på det pågældende klassetrin. Der gives ikke årskarakterer i disse fag. Fortsætter fraværet på trods af henvisning til eksamen i alle afsluttende fag, kan rektor beslutte, at eleven mister retten til at blive indstillet til prøve i de afsluttende fag. Hvis eleven får tilladelse til at fortsætte uddannelsen, skal prøverne aflægges i det følgende år. I særligt graverende tilfælde kan en elev bortvises fra skolen. Eleven kan dog stadig gå til eksamen som selvstuderende. Bortvisning betyder ikke, at eleven ikke kan søge om optagelse på en anden skole. Statens Uddannelsesstøtte (SU) er knyttet til studieaktivitet. Det betyder, at hvis man ikke møder til undervisningen/ afleverer skriftlige opgaver, kan man få frataget SU i en periode, indtil man har bevist, at man er studieaktiv. Dette gælder både i gymnasiet og hf. Vibeke Hagel-Sørensen, inspektor

3 Frederiksborg Gymnasium og HFs forældrefond har til formål at hjælpe elever, der har svært ved at betale for f.eks. studierejser og længere ekskursioner. Støtten ydes typisk i form af rentefrie lån. Desuden har Forældrefonden mulighed for at uddele et antal legater. Indlagt i dette nummer af FG-nyt finder I et girokort, der kan benyttes, hvis I vil yde et bidrag til fonden. I kan også vælge at gøre det via netbank til konto nr i Nordea eller konto nr i Danske Bank. Vi er taknemmelige for ethvert bidrag! Hvis du vil søge hjælp fra Forældrefonden, kan du henvende dig til mig på skolen, via en lærer eller studievejleder, på tlf eller sende en mail til Du kan også downloade et ansøgningsskema fra skolens hjemmeside eller selv tage et i Forældrefondens dueslag. På Forældrefondens vegne Anne-Vibeke Bjergstrøm Studievejledning Skolens studievejledere varetager vejledningen vedrørende gennemførelse af gymnasiet og hf, mens vejledning vedrørende udslusning i det videregående uddannelsessystem varetages af Studievalg København. Studievejlederne kan træffes dagligt på studievejlederkontoret i 2. og 3. modul. Studievejledningens plan for efteråret er følgende: 1.g/1.hf August Introduktion til studievejledning. Sept./okt Orientering om studiemetoder, læringsvaner og samarbejdsformer 18.og 22.9 Studievalg København orienterer om Oktober 1.g og 1.hf gruppesamtaler om overgangsproblemer i forbindelse med starten på skolen Studievalg København : Frafaldstruede i 1.g. (Max. 25 elever 1.g ere kan tilmelde sig) December Valgfagsorientering. 2.g Studievalg København : Studie- og erhvervstræf December Valgfagsorientering 3.g/2hf Studievalg København : Studie- og erhvervstræf Herudover har eleverne mulighed for frivilligt at melde sig til følgende temamøde: 30.9 Uddannelse i udlandet (Max 25 elever. Alle kan tilmelde sig) Studievejlederne Læsevejledning I begyndelsen af skoleåret blev alle 1.g og 1.hf klasserne testet i stavning, læsehastighed/læseforståelse. Eleverne har eller vil en af de nærmeste dage personligt få resultatet af disse tests med et tilbud om et kort kursus i stavning, grammatik, læseteknik og notatteknik, hvis der er behov for dette. Læsevejledning er opstået i takt med en voksende forståelse for, at mængden af læsestof på ungdomsuddannelserne er så stor, at unge, der ikke har haft svært ved at følge med tidligere i deres skoleforløb, pludselig kan få problemer. Læsevejledning er for alle elever på Frederiksborg Gymnasium og HF. Eleverne kan henvises til os af deres lærere eller henvende sig selv til læsevejlederne i DEPOT 1A. Her vil vi så tage en snak om, hvor problemet er og finde ud af, hvad der kan gøres og hvilken undervisning, der vil være mest målrettet. Connie Knudsen og Ditte Skelboe, læsevejledere

4 Onsdag eftermiddag sker der noget på gul gang. Der er sproglig lektiecafe. Her kan du hver onsdag møde dine søde klassekammerater, finde en tysklærer og hver anden onsdag også en spansklærer, som giver dig sparring til lektierne. Lektiecafeen er både til for dig, som har brug for at gå stille og roligt igennem grammatikken én Sproglig lektiecafe gang til med en lærer, der har god tid, og for dig, som bare lige har to spørgsmål til din skriftlige aflevering. Hvis du synes, at du bruger oceaner af tid på at tygge dig igennem læselektien, kan vi også hjælpe dig med både læsestrategier og ordbøger, og vi finder også gerne øvelser frem, hvis I er en lille gruppe, som gerne vil træne samtale. Vi ses til sproglig lektiecafé! Der er sproglig lektiecafé onsdage i 4. modul i tysk hver uge og i spansk ca. hver 14. dag Anne Sofie Lif, tysklærer Naturvidenskabelig lektiecafé Så er vi i fuld gang med det nye skoleår. Forude venter der eleverne en hel del arbejde i form af læsestof, skriftlige opgaver og rapporter. At gå i gymnasiet eller på hf er et krævende fuldtidsarbejde! For at yde lidt hjælp til lektierne i de naturvidenskabelige fag har skolen en lektiecafé, som afholdes hver onsdag kl på blå gang Lektiehjælpen gives af matematikog fysiklærerne samt af 3g-elever med matematik, fysik eller kemi på højt niveau. I lektiecaféen kan man få hjælp til at komme videre med en opgave, man er gået i stå med, eller man kan få hjælp til at forstå det teoretiske stof. Man kan også bare komme for hyggens skyld, sidde og arbejde sammen med nogle kammerater og nyde en kop varm kakao. Alle er velkomne på blå gang til naturvidenskabelig lektiecafé vel mødt! Claus Thormann, matematiklærer

5 FG s rusmiddelpolitik I pressen har der været fokus på unges rusmiddelforbrug på de gymnasiale ungdomsuddannelser, og danske unge indtager desværre en topplacering på verdensplan, når det gælder indtagelse af alkohol. Desuden har internationale undersøgelser vist, at europæiske unges forbrug af rusmidler er stigende. Rusmidler er f.eks alkohol, hash, snifning, kokain, ecstasy. Man ved, at der en sammenhæng mellem elevers rusmiddelforbrug/ alkoholforbrug og læringsparathed, og der er en sammenhæng mellem et højt alkoholforbrug og dårlige karakterer. Tilsvarende ved man, at unge, der drikker meget, også pjækker meget. Derfor kan der være gode grunde til, at forældre i samarbejde med gymnasiet forsøger at medvirke til en anden alkoholkultur blandt de unge.. I den forbindelse har vi her på Frederiksborg Gymnasium og HF dels arbejdet med alkohol som tema i de naturvidenskabelige fag i grundforløbet, dels lavet en spørgeskemaundesøgelse for alle 1gog 1hf-elever om de unges trivsel og rusmiddelforbrug. Frederiksborg Gymnasium og HF har desuden deltaget i forebyggelsesprojektet i Hillerød DRUG STOP 3400 med fokus på alkohol og rusmidler. I projektet er der blevet udarbejdet en Beredskabsplan, som bl.a. fortæller om, hvad man skal gøre, hvis man har et stort forbrug af alkohol/rusmidler. I Beredskabsplanen såvel som i skolens Rusmiddelpolitik, som i øvrigt kan ses på skolens hjemmeside, ligger der samtidig et tilbud om hjælp til at komme ud af evt. misbrug både misbrug hos sig selv, men også misbrug hos kammerater og familie, for det er vigtigt, at man har et sted at kunne henvende sig, og at man trygt kan gøre det. Connie Knudsen Studievejleder Rusmiddelkonsulent Jamen, de drikker da også nede på gymnasiet Ja, det er rigtigt, at der kan købes øl til skolens fester og caféarrangementer. Når det så er sagt, skal det understreges, at det sker i et meget begrænset tidsrum og under opsyn. Er en elev stærkt beruset til en fest, ringer den tilsynsførende efter forældrene. Sådanne episoder sker heldigvis sjældent, og som regel skyldes de, at eleven har drukket heftigt inden festen på skolen. Efter festerne, der normalt slutter ved 12-tiden, går mange af eleverne i byen, drikker videre og kommer hjem ud på den lyse morgen. Her kunne det være en god idé, at I som forældre tog en snak med jeres snart voksne børn om alkoholforbruget i løbet af en fredag eller lørdag aften og nat i Hillerød. Ungdomskulturen i Danmark er desværre præget af, at de unge ikke kan være sammen uden alkohol. Muligvis kan det hænge sammen med, at den usikkerhed, som er en naturlig del af det at være ung, forsvinder, når man har drukket. Men det forklarer ikke, hvorfor unge i Danmark har førstepladsen i Europa i alkoholindtagelse. Der er ingen lette løsninger på dette problem; men fortsat bevidstgørelse om de alvorlige konsekvenser, som et alkoholmisbrug kan få både på den korte og den lange bane i ens liv, er en opgave både vi som skole og I som forældre må påtages os. Mine egne børn drak også, efter min vurdering, for meget til festerne, da de gik i gymnasiet. Som de selv siger, var det en del af det at gå i gymnasiet, hvilket jeg nu ikke er enig med dem i. I dag har de begge et meget fornuftigt forhold til alkohol. Men sådan går det ikke alle unge efter gymnasiet og hf. Enkelte sidder fast i et misbrug, som ikke kun omfatter alkohol, men også hårdere stoffer. Deres liv er ruineret, og vi må desværre påtage os en del af ansvaret både som skole og som forældre for, at misbruget ikke blev stoppet i tide. Frederiksborg Gymnasium og HF vil derfor fastholde den meget stramme alkohol- og misbrugspolitik, som er langt strengere end på andre ungdomsuddannelser. Men desværre er dette jo ikke en garanti for, at dette ungdomsproblem er løst. Så langt fra. Peter Kuhlman rektor

6 Billedkunst Fra 1. september tilbyder billedkunstlærerne hjælp til kreative udfoldelser inden for tegning, maleri, keramik, grafik, foto og design. Der er åbent hus i billedkunstlokalerne 126 og 128 på følgende tidspunkter: Mandag i lige uger kl Tirsdag i ulige uger fra kl Jesper Bek, billedkunst- og designlærer Idræt Kan du ikke få rørt dig nok? Er du vild med for-sjov og/eller konkurrence? På FG kan du deltage i flere forskellige idrætsdiscipliner efter skoletid. Der er både plads til motionisten og den konkurrenceorienterede - så kom uanset dit niveau. Disciplinerne udbydes ofte i forløb af ca. 4-8 uger, så de passer med årstiderne. For tiden er der volley, pige- og drengefodbold. Fodboldholdet forbereder sig på at deltage i gymnasiernes fodboldturnering, så følg med! Måske spiller holdet hjemmekamp, hvor de får brug for DIN støtte. FG deltager også i volleyturneringen senere på året. Frivillige aktiviteter Hold øje med opslagstavlerne ved indgangen og på rød gang hvor idrætslærerne opsætter information om nye forløb og hvor du også kan se mere om de discipliner, der allerede er igang. På vegne af idrætslærerne Helle Sehested Musik Så er den frivillige musik i fuld gang på gymnasiet. Ikke nemt at få indplaceret i de mange andre ting, der ellers foregår indenfor og udenfor skolen i løbet af efteråret. Mandag øver skolens big band med en besætning bestående af sangere m/k, masser af andre talentfulde elever på klaver, congas, timbales, trommesæt, el-guitarer, el-bas m.m. Funk og latinamerikansk musik i starten, men siden hen hægter vi os på efterårskoncerttemaet Queen sammen med skolekoret, og til selve koncerten også frivillig drama. Skolekoret øver torsdage eftermiddage og arbejder ligeledes med Queen-numre til efterårskoncerten. Queen skrev i deres velmagtsdage fremragende popnumre, ikke mindst takket været Freddy Mercury s egocentriske og usædvanlige talent. Et særkende for gruppen var de meget raffinerede vokalarrangementer på deres indspilninger. Tænk på numre som Bohemian Rhapsody, Bicycle Race, Don t stop me now. Derudover medvirker koret ved en helt kordag på Kongsholm Gymnasium d.9.oktober i anledning af Sangens År 2008 sammen med hundreder af andre sangglade gymnasie- og hfelever. Ved årsskiftet stiller kor og big band skarpt på prøvearbejdet til årets musical, der finder sted sidst i januar. Herefter endnu et korprojekt med andre gymnasiekor og endelig medvirker den frivillige musik ved skolens forårskoncerter i april. Men inden da glæder vi os til at se høj og lav til efterårskoncert på Frederiksborg Gymnasium onsdag d.12. november kl Dagen efter drager et stort antal musikelever og professionelle lydmænd ud på en mini-turné med brobygningskoncerter på nogle af kommunens folkeskoler. Turneen starter med en koncert på FG torsdag morgen kl.8.30, hvor forældre/bedsteforældre og pårørende selvfølgelig er velkomne. Publikum er elever fra nærliggende skoler. Mvh Musiklærerne

7 En del af vores AT-forløb med fagene matematik og oldtidskundskab indebar, at vi skulle arbejde med spejling, drejning og andet geometri. I ATugen skulle vi blandt andet på museumsbesøg med en 2. klasse fra Sankt Annæ skole (en privat grundskole på Amager). To og to skulle vi udarbejde et opgavesæt, som vi før museumsbesøget sendte til to elever fra 2. b. Ligesom os havde de lært om geometri, og begge klasser var nu klar til et besøg på Thorvaldsens museum, hvor geometriske mønstre præger gulve og lofter. Vi lagde ud foran Thorvaldsens museum i pjaskende regnvejr. Iført regntøj og røjsere gik 2. b to og to ind på museet, og vi fulgte deres eksempel. AT på tværs af fag og alder Inde på museet fandt vi sammen fire og fire to elever fra 2.b og to elever fra 3.w, og så var det, med tålmodigheden i den ene hånd og en krudtugle i den anden, at jagten gik ind på mønstre og geometriske udformninger (skønt 2.b var mere optagede af de nøgne oldtidsfigurer!). Da genertheden havde lagt sig, blev der fortalt vidt og bredt om søskende, sommerhuse og fødselsdage. Turen gik gennem det gamle mausoleum, der udgør Thorvaldsens Museum. Gange og rum, som over hele museet var pyntet med dekorativ geometri på både gulv og loft, blev undersøgt og over det hele lød der grin og snakken. Alle elever i 2.b skulle finde de mønstre, de syntes bedst om, og tegne dem i deres kladdehæfter. Selvom valget mellem figurerne var svært, blev der tegnet på livet løs og vores opgave bestod her i at hjælpe de små, så figurerne lignede originalerne mest muligt. Som de store skulle vi også forsøge at være de fagligt kompetente. I alle rum skulle mønstrene udforskes, så spejlingsakser og drejningspunkt blev fundet og forstået. Dette var ikke altid helt let, men alle elever fra 2.b. var interesserede og ivrige efter at løse opgaven. Efter en halvanden time, hvor hver en krog af museet var blevet undersøgt for geometriske mønstre, var det ved at være tid til at sige farvel og tak for denne gang. Linn, Ida, Trine & Emilie 3.w

8 Skønt vejrudsigten lød på regn og slud, viste de østrigske alper sig fra deres smukkeste side, da 3g idrætstudieretningsklasserne var på tur til Pettneu, en lille landsby nær St. Anton. Da klassens studieretningsfag er biologi og idræt, var det disse to fag der dækkede turens faglige indhold, som først og fremmest bestod af forskellige fysiologiske målinger under givne højder. Vi blev under turen præsenteret for en masse fysisk hårde og noget grænseoverskridende aktiviteter: Studietur Højdeforsøg i Alperne En dag tog vi kabineliften op til 3000 m højde, hvorefter vi vandrede ned ad bjergsiden i sne og tåge. En anden aktivitet var mountainbiking i bjergterrænet; vi følte os næsten som deltagere i Tour de France. Desuden var vi på klatring iført udstyr som hjelme, sele og sikkerhedsline. Alt sammen aktiviteter udført i den smukkest tænkelige natur og det, bortset fra sne og tåge på toppen, dejligste efterårsvejr. Skønt vi inden afrejsen havde været noget skeptiske i relation til destinationen; - alle de andre 3g klasser var i storbyer med mulighed for cafébesøg og shopping, fortryder vi ikke et øjeblik, at Alperne blev vores mål. De fedeste aktiviteter, alle fik overskredet deres grænser, det bedste vejr og nogle fremragende lejligheder. Og alle nåede at få en øl på den lille lokale pub. Alt i alt en super-fed tur! Louise H og Lærke B, 3z

9 Idrætsdagen 12. september i billeder

10 Oktober Ons :30 forældremøde for 1g/1hf KALENDEREN Tir.3. Forældrekonsultation 1g Fre.6. 2g afleverer AT-synopsis 14:00 Efterårsferie uge 42 Uge 44 Ons.29. Fre. 31. November 2hf ks 2.projekt 2g/2hf/3g Studie- og erhvervstræf 10:00-11:30 Q-aften Uge 45 2g AT5 Ons.5. Operation Dagsværk Fre.7. CU-fest Uge 46 2hf SSO 2g AT5 Ons. 12. Efterårskoncert 19:30 Tor hf udlevering af SSO 14:00 Ons.19. Q-aften: Stand up Tor.20. 2hf afleverer SSO 14:00 Fre. 28. CU-fest December Man.1. 3g udlevering SRP 14:00 Uge 50 1g AP-test Tir. 9. 1hf/2g valgfagsorientering Ons.10. 2g gymnastikevent Uge 51 1g nv skr. eksamen Tor.18. 3g afleverer SRP 14:00 Fre.19. 9:00 Juleafslutning i klasser 10:00 Juleafslutning i festsal Juleferie lør d søn d.4.1.(incl.) Januar Uge 2+3 1g nv mdtl. Eksamen Tor.15. 1hf/2g Job i vidensamfundet 10:00-11:30 Fre.16. 3g vejl. for 3g om AT8 Uge 4 2g AT6 3g AT9 Tir.20. Q-aften Uge 5 1a,b,c,s,t,u AT2 2g AT6 3g AT9 Tor.29. Generalprøve musical 19:00 Fre.30. Musical/lanciers 1g/1hf/2g 19:00 Lør. 31. Musical/lanciers 2hf/3g 19:00 Søn 1. Musical matiné 14:00 Februar Uge 6 Man.2. 1m,w,x,y,z AT2 Forældrekonsultation 1g Vinterferie uge 7 Fre.20. Marts Tor.5. Fre.6. Man.9. Uge 13 Uge 13 Fre.27. Uge 14 CU-fest Q-aften 3g afleverer synopsis AT9 2g/3g At søge og blive optaget 1g AT3 2hf Eksamensprojekt Terminsprøver 1hf /2hf/2g CU-fest 1g AT3 1hf studierejse 2hf projekt ksh 3g terminsprøver Påskeferie lør. d man. d.13.4.(incl) April Uge 16 1hf ksh Ons.15. 1g løbeevent 12:00 Tors.16. Drama i kantinen 19:00 Fre.17. Skolens fodboldturnering Sidste CU-fest Uge 17 2g SRO 2hf eksamensprojekt Tir. 21. Dramaaften 19:00 Ons.22. Forårskoncert 19:30 Tor.23. Forårskoncert 19:30 Fre.24. Sidste Q-aften Uge 18 2g SRO Man.27. 2hf afleverer Eksamensprojekt 10:00 Maj Fre.1. Fejring af sidste skoledag 14:00 Ons.6. Sidste skoledag 2hf/3g Eksamen offentliggøres Uge 21 1hf mini SSO Fre.22. Sidste skoledag 2g Juni Uge 23 Tor.4. 1g da-/hi-opgave 1g afleverer da-/hi-opgave Sidste skoledag 1g/1hf Ons.24. Gallafest 3g/2hf 18:00 Tor.25. Afslutning 1g/2g/1hf 13:00 Fre.26 Translokation 2hf 9:00 Translokation 3g 11:00 FG-Nyt udgives af Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15, 3400 Hillerød Tlf Fax Redaktion: Ditte Smith

AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF. Sidste udgave 23. juni 2015

AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF. Sidste udgave 23. juni 2015 Uge 32: 3.-7. august AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF Sidste udgave 23. juni 2015 Mandag den 3. august Tirsdag den 4. august Onsdag den 5. august: Torsdag den 6. august: Fredag

Læs mere

FG-NYT. Frederiksborg Gymnasium og Hf. Rektor. Velkommen til 1.g- og 1.hf-eleverne Velkommen tilbage til skolen til 2.hf-, 2.g- og 3.

FG-NYT. Frederiksborg Gymnasium og Hf. Rektor. Velkommen til 1.g- og 1.hf-eleverne Velkommen tilbage til skolen til 2.hf-, 2.g- og 3. September 2013 Nyhedsbrev for FG-NYT Frederiksborg Gymnasium og Hf Rektor Velkommen til 1.g- og 1.hf-eleverne Velkommen tilbage til skolen til 2.hf-, 2.g- og 3.g-eleverne Aldrig før i skolens historie

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF

AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF 24.06.13 Final Edition! De mest centrale aktiviteter bliver lagt i Lectio; men det er alligevel en god idé at notere sig de datoer, hvor man skal

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2014/15 Frederiksborg Gymnasium og HF Endelig udgave (Mindre ændringer kan forekomme i løbet af skoleåret)

AKTIVITETSOVERSIGT 2014/15 Frederiksborg Gymnasium og HF Endelig udgave (Mindre ændringer kan forekomme i løbet af skoleåret) Uge 32: 4.-8. august AKTIVITETSOVERSIGT 2014/15 Frederiksborg Gymnasium og HF Endelig udgave (Mindre ændringer kan forekomme i løbet af skoleåret) Mandag den 4. august Tirsdag den 5. august Onsdag den

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

FG-NYT. Frederiksborg Gymnasium og Hf. Rektor. var der ikke plads til alle i festsalen;

FG-NYT. Frederiksborg Gymnasium og Hf. Rektor. var der ikke plads til alle i festsalen; September 2014 Nyhedsbrev for FG-NYT Frederiksborg Gymnasium og Hf Rektor Man oplever en dejlig brusende stemning, når man går til morgensamlinger her i det nye skoleår. Ikke så underligt. 500 nye glade

Læs mere

FG-NYT. Frederiksborg Gymnasium og Hf. Den digitale skole

FG-NYT. Frederiksborg Gymnasium og Hf. Den digitale skole November 2010 Nyhedsbrev for FG-NYT Frederiksborg Gymnasium og Hf Den digitale skole I 1977 udtalte direktøren for det amerikanske edb-firma Digital, at computeren ikke kunne anvendes i private husholdninger.

Læs mere

FG-NYT. Frederiksborg Gymnasium og Hf. Rektor. Også velkommen til alle de gamle elever i 2.hf, 2.g og 3.g.

FG-NYT. Frederiksborg Gymnasium og Hf. Rektor. Også velkommen til alle de gamle elever i 2.hf, 2.g og 3.g. Maj 2015 Nyhedsbrev for FG-NYT Frederiksborg Gymnasium og Hf Rektor VELKOMMEN Rigtig hjertelig velkommen til 476 nye elever. Frederiksborg Gymnasium og HF rummer nu det største antal elever siden skolens

Læs mere

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer Velkommen Lectio p. 2 p. 3 Skema Login til Lectio Fravær Karakter Samtaleaften i november Valg af studieretning Vejledning p. 5 p. 6 p. 6 p. 7 Lærerteams Mentorer Studievejledning Læsekursus & læsevejledning

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2013/2014

Velkommen til skoleåret 2013/2014 Velkommen til skoleåret 2013/2014 Kære nye elev Velkommen til Horsens Gymnasium. Vi er glade for, at du har valgt os. På Horsens Gymnasium vil du møde et stærkt fællesskab og en høj faglighed og du vil

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2014 Orientering om Uddannelsen Hf på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens opbygning på Holstebro

Læs mere

Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre

Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre Dagsorden Nørre Gs struktur omkring klasserne - teamleder, lærerteam og studievejleder Studieretning, lærere og studierejse Den første tid på skolen Mulighederne

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1.z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1.z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1.z Hvem er vi? Line Thorsteinsson (LR) Teamleder for klassen Biologi og idræt 1z i biologi på A-niveau og nogle af jer til idræt på c-niveau Tutorerne

Læs mere

HUSK Forældre- og klassemøder for 1.g/1hf onsdag d. 7. oktober 2009 kl.19.30

HUSK Forældre- og klassemøder for 1.g/1hf onsdag d. 7. oktober 2009 kl.19.30 September 2009 Nyhedsbrev for FG-NYT Frederiksborg Gymnasium og Hf Scor en sut Kære forældre og pårørende Man kan roligt sige, at Frederiksborg Gymnasium og HF fik spalteplads i medierne, da skolen afholdt

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2016 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE. I 2015u (eller 1u)

VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE. I 2015u (eller 1u) VELKOMST OG INTRODUKTION TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE I 2015u (eller 1u) Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: En teamleder til hver klasse er klassens kontaktlærer.

Læs mere

2 T 2 F AT1 (1.g): "Kroppen" 6 L 6 T AT1 (1.g): "Kroppen"

2 T 2 F AT1 (1.g): Kroppen 6 L 6 T AT1 (1.g): Kroppen UGE 2007 OKTOBER UGE 2007 NOVEMBER "Studie og erhvervstræf" 12.15-14.45 CPH West, Taastrup for alle elever i 2.g og 3.g. Omfotografering for elever og lærere 12.00-13.30 Gymnasieturnering, pigefodbold,

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1.B T E A M L E D E R O G E N G E L S K L Æ R E R : N I N A E L L E B Y E L A R S S O N 1.BS STUDIERETNINGER Sprog, samfund og visuel kommunikation med Fransk Sprog,

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Hvem er vi? Lise Grønlund (LG) Teamleder for klassen 1r Matematik, kemi og biotek Kim Vedel Pedersen (KP) Teamleder for klassen 1x Matematik

Læs mere

Rektor. Adgangsbegrænsning til gymnasiet

Rektor. Adgangsbegrænsning til gymnasiet Okt.-nov. 2013 Nyhedsbrev for FG-NYT Frederiksborg Gymnasium og Hf Rektor Adgangsbegrænsning til gymnasiet I kølvandet på debatten om en reform af erhvervsuddannelserne har en tidligere kollega her på

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE 1T HVEM ER JEG? Nina Westh (NW) Teamleder for 1t Klassens historielærer Underviser også i tysk 1T - STUDIERETNINGEN Klassens studieretningsfag: Biologi (A) Kristian

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2016/17 Frederiksborg Gymnasium og HF 6. udkast

AKTIVITETSOVERSIGT 2016/17 Frederiksborg Gymnasium og HF 6. udkast AKTIVITETSOVERSIGT 2016/17 Frederiksborg Gymnasium og HF 6. udkast 26.5.2016 Uge 31: 1.-5. august Mandag den 1. august Tirsdag den 2. august Onsdag den 3. august: Torsdag den 4. august: Fredag den 5. august:

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Velkomst og introduktion til nye elever og forældre. 1.d

Velkomst og introduktion til nye elever og forældre. 1.d Velkomst og introduktion til nye elever og forældre 1.d Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: Der er knyttet en teamleder til hver klasse. Teamlederen er klassens kontaktlærer.

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Frederiksborg Gymnasium og Hf. Julestress

Frederiksborg Gymnasium og Hf. Julestress December 2008 Nyhedsbrev for FG-NYT Frederiksborg Gymnasium og Hf Julestress Netop i denne tid kæmper 3.geleverne med studieretningsprojektet. Som noget nyt i år kan eleverne få vejledning efter, at de

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Skolestart 2017/18 15 nye klasser: 12 STX-klasser 3 HF-klasser 435 nye elever (29 elever pr. klasse pt.) Ca. 1150 elever på skolen i alt Ungdomsuddannelse

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Michael Ross Sinclair (MS) Teamleder for klassen Har klassen i Dansk A & Idræt C 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Aktivitetskalender 2008/2009 HTX - Teknisk Gymnasium Grenaa

Aktivitetskalender 2008/2009 HTX - Teknisk Gymnasium Grenaa Aktivitetskalender 2008/2009 HTX - Teknisk Gymnasium Grenaa Uge Dag Aktivitet 32 T 05.08 T 07.08 F 08.08 33 M 11.08 T 12.08 Lærermøde + pædagogisk dag 9-15 Pædagogisk dag 8-15 Pædagogisk dag 8-15 Første

Læs mere

Velkommen til Vibenshus Gymnasium. Møde for nye elever 6. juni 2017

Velkommen til Vibenshus Gymnasium. Møde for nye elever 6. juni 2017 Velkommen til Vibenshus Gymnasium Møde for nye elever 6. juni 2017 Aftenens program Velkomst v. rektor Rikke Kirkeskov Sørup Grundforløbet og strukturen efter reformen Præsentation af valgfag i 1.g Organisationen

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

PIXI-BOG 1AX 2015-2016

PIXI-BOG 1AX 2015-2016 PIXI-BOG 1AX 2015-2016 INDHOLD: SIDE: ÅRSPLAN I STIKORD 2 AP 3 AT 1 og 2 3-4 LECTIO 5 SRO 6 STUDIETURE 6 TERMINSPRØVER 6 ÅRSPRØVER 6 ÅRSPLAN I STIKORD: Uge 35 Uge 37 Uge 43 Uge 50/51 Uge 4/5 Uge 9/10 Uge

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Klima og lokalpolitik

Klima og lokalpolitik December 2009 Nyhedsbrev for FG-NYT Frederiksborg Gymnasium og Hf Klima og lokalpolitik I begyndelsen af november afholdt skolen en længe forberedt klimakonference med elever fra en lang række europæiske

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Aktivitetsplan 2014-15

Aktivitetsplan 2014-15 Aktivitetsplan 2014-15 Opdateret: 22-06-14 Dato Ugedag GUX TNI og Serviceassistent 01-08-14 fredag Sommerferie 02-08-14 lørdag Sommerferie 03-08-14 søndag Sommerferie 04-08-14 mandag 3. G studietur / Sommerferie

Læs mere

VELKOMMEN. Denne Powerpoint kommer på FB-gruppen

VELKOMMEN. Denne Powerpoint kommer på FB-gruppen VELKOMMEN HH1B Denne Powerpoint kommer på FB-gruppen Lidt om HH1B S T U D I E R E T N I N G : M A R K E T I N G 2. F R E M M E D S P R O G : T Y S K K L A S S E L Æ R E R : J E N S B O L L E R U P 3 0

Læs mere

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017

Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Din tid. Nutid. Fremtid. Studieretninger 2014-2017 Kunstnerisk MUSIK A ENGELSK A DRAMA C ELLER BILLEDKUNST C ELLER MEDIEFAG C Hvis du brænder for musik, både det praktiske, men også det teoretiske, så

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Aktivitetskalender 2009/2010 HTX - Teknisk Gymnasium Grenaa

Aktivitetskalender 2009/2010 HTX - Teknisk Gymnasium Grenaa Aktivitetskalender 2009/2010 HTX - Teknisk Gymnasium Grenaa Uge Dag Aktivitet 32 Ti 04.08 O 05.08 F 07.08 33 M 10.08 Ti 11.08 Lærermøde + pædagogisk dag 9-15 Pædagogisk dag 8-15 Personalemøde? Fælles aftenarrangement

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk

Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk 2014 www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Velkommen til Gladsaxe gymnasium Kære kommende GG-1 g er Efter sommerferien starter et spændende nyt kapitel i dit liv og i dette hæfte kan du få

Læs mere

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a

Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Velkommen til kommende elever og forældre i 1a Hvem er vi? Karin Waaben (KW). Teamleder for 1a Frederikke & Benedikte (2a). Tutorer for 1a 1. Supersproglig studieretning 1a - Klassens fag 4. Sprog, samfund

Læs mere

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 Vi er glade for at byde dig velkommen på Vejle Tekniske gymnasium. Vi har samlet et par praktiske informationer

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015 Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i I det følgende sammenfattes resultatet af en evaluering af det første halve år på Silkeborg Gymnasium for 1.g-eleverne. Baseret på positive

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Skolestart 2015/16 15 nye klasser : 13 gymnasieklasser 2 hf-klasser 435 nye elever/29 i gennemsnit pt Ca 1200 elever Ungdomsuddannelse =

Læs mere

STUDIERETNINGSVALG. Samfundsvidenskabelige. Kunstneriske Studieretninger. Studieretninger. Sproglige. Naturvidenskabelige Studieretninger

STUDIERETNINGSVALG. Samfundsvidenskabelige. Kunstneriske Studieretninger. Studieretninger. Sproglige. Naturvidenskabelige Studieretninger STUDIERETNINGSVALG 207-8 Samfundsvidenskabelige Studieretninger Kunstneriske Studieretninger SAMFUNDSFAG & MATEMATIK SAMFUNDSFAG & ENGELSK SAMFUNDSFAG & TYSK F MUSIK & MATEMATIK MUSIK & ENGELSK MUSIK &

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1m

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1m Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1m Hvem er vi? Ulla Wogensen (uw@norreg.dk) Teamleder for klassen Dansk (3-årigt fag på A-niveau) Idræt (3-årigt fag på C-niveau) Asta og Johan Tutorer Hvem

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Høng Gymnasium og HF

Høng Gymnasium og HF Høng Gymnasium og HF - plads til den enkelte www.hoeng-gymhf.dk gymhf.dk - Følg os på Facebook! Høng Gymnasium og HF Høng Gymnasium og HF er en skole, hvor alle kender alle, og det giver mange fordele

Læs mere

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C

VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C VELKOMMEN TIL ELEVER OG FORÆLDRE I 1. C STRUKTUR OMKRING KLASSEN TEAMLEDER, LÆRERTEAM OG STUDIEVEJLEDER TEAMLEDEREN Klassens kontaktlærer Sørger for det faglige og sociale samarbejde Informerer elever

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en STX på 2 år. Vi starter 2-3 klasser hvert år i august. Da et almindeligt STX-forløb

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine ideer af i praksis?

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1x

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1x + Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1x + Hvem er jeg? Lise Grønlund (LG) Teamleder for klassen 1x Matematik, kemi og biotek Maiken, Ida og Cecilie Tutorer for klassen 1x Går i kommende 2x

Læs mere

Faaborg Gymnasium gør din verden større

Faaborg Gymnasium gør din verden større 1 Faaborg Gymnasium gør din verden større Når du vælger Faaborg Gymnasium, bliver tilværelsen mere udfordrende. Du får nye mulig heder for at gå på opdagelse i en verden, der bliver større på flere måder.

Læs mere

ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2015-16

ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2015-16 ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-skole. Her går hvert år omkring 700 HF-elever sammen med ca. 150 elever, der tager 2-årig STX eller

Læs mere

Velkommen og introduktion til nye elever og forældre. 1m: teamleder: Nanna Sig Kramer

Velkommen og introduktion til nye elever og forældre. 1m: teamleder: Nanna Sig Kramer Velkommen og introduktion til nye elever og forældre 1m: teamleder: Nanna Sig Kramer Struktur omkring klassen teamleder, lærerteam og studievejleder Teamleder: Der er knyttet en teamleder til hver klasse

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Bioteknologi Hvem er vi? Kirsten Rosenkilde Teamleder for klassen Matematik, Dansk Andrea og Peter Tutorer Bioteknologi Hvad kan vi fx arbejde med? Hvor

Læs mere

Grundforløbet 2017 STX

Grundforløbet 2017 STX Grundforløbet 2017 STX Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1w Bioteknologi Hvem er vi? Hans Bolvinkel (HB) Teamleder for klassen Klassens matematiklærer Underviser også i kemi og bioteknologi Oliver og Sandra fra

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk

Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk Badminton, basketball og karate på eliteniveau www.solgym.dk Studieretninger med tilpasset skema til træning af idræt på eliteplan I sommeren 2008 begyndte vores første klasse på en særlig eliteidræts-studieretning,

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Fraværspolitik GU-Nuuk

Fraværspolitik GU-Nuuk Fraværspolitik GU-Nuuk Holdningen til fravær på GU Nuuk tager udgangspunkt i, at højt fravær på kort og langt sigt medfører, at Inatsisartutlov af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelses grundmålsætning

Læs mere