K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning"

Transkript

1 K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnet den 22. december 2009 i sag nr Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg) mod Konkurrencerådet (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Uoverensstemmelsen Ved klageskrift af 28. oktober 2009 har Viasat Broadcasting UK Ltd. (herefter Viasat) indbragt Konkurrencerådets afgørelse af 30. september 2009 i en sag om Viasats krav til kanalplacering og minimumspenetration i aftaler om distribution af Viasats tv-kanaler via kabelnet med påstand om hel eller delvis ophævelse. Klagen støttes blandt andet på, at det relevante marked er forkert afgrænset, at Viasats markedsandele er forkert opgjort, at aftalevilkårene om kanalplacering og minimumspenetration ikke har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen, og at afgørelsen er upræcis og uklar. Der er ved afgørelsen meddelt Viasat en række påbud og en frist for disses opfyldelse. Viasat har anmodet om, at der tillægges klagen opsættende virkning. Konkurrencerådet har udtalt sig imod en imødekommelse af denne anmodning. 1

2 Den påklagede afgørelse Det hedder i den påklagede afgørelse bl.a.: 1. Sagen omhandler de vilkår, som indgår i Viasat Broadcasting UK Ltds aftaler om distribution af Viasats tv-kanaler via kabelnet. Viasat og Viasat A/S indgår i MTG AB-koncernen. 2. Viasat-koncernen er opbygget således, at Viasat Broadcasting UK Ltd (i det følgende Viasat) er leverandør af tv-kanaler (kanaludbyder), mens søsterselskabet Viasat A/S fungerer som satellit-distributør. 3. Viasats vilkår regulerer forholdet mellem Viasat som kanaludbyder og de distributører af tv-kanaler, som sender tv ud til seerne via kabelnettet. Konkret drejer det sig om betingelserne for at distribuere kanalerne TV3 og TV3+. Viasat har oplyst, at betingelserne fra 1. januar 2010 også kommer til at omfatte den nye tv-kanal, TV3 Puls. 4. Viasat stiller i sine vilkår krav om, at TV3 og TV3+ skal placeres i den første programpakke, som indeholder andet end ikke-kommercielle tv-kanaler (herefter mellempakken). [Note: I det følgende omtales tv-kanalpakkerne i kabelnettet som basispakkerne. Disse består som hovedregel af en grundpakke, en mellempakke og en fuldpakke. Grundpakken har højeste penetration (ds kan ses af flest seere), herefter kommer mellempakken og til sidst fuldpakken. Ud over basispakkerne tilbyder nogle kabeldistributører digitale tilvalgspakker.] Mellempakken ligger efter grundpakken, der som følge af offentlig regulering primært er reserveret til public service-kanaler. Herved opnår Viasat den størst mulige udbredelse (penetration [Note: jf. note 1.]) af sine tv-kanaler i forhold til andre kommercielle kanaler, hvilket har direkte betydning for størrelsen af de reklame- og abonnementsindtægter, som Viasat kan opnå. Et sådant vilkår har konkurrencemæssigt set først og fremmest betydning for konkurrenceforholdet mellem Viasat som kanaludbyder og de øvrige kanaludbydere på markedet. 5. Viasat har opstillet et sådant placeringskrav for alle sine distributører på kabelmarkedet, dvs.: a) i Viasats aftaler med (ikke-kommercielle) antenneforeninger om distribution til husstande, der er medlem af foreningerne, b) i Viasats aftaler med kommercielle distributører, der leverer faste basispakker til deres kunder. Disse kunder kan være enkelte husstande, der har aftale direkte med distributøren,eller (ikke-kommercielle) antenneforeninger mv., der indgår aftaler med distributøren distributøren om køb af dennes basispakker. Sådanne aftaler er indgået med YouSee og Dansk Bredbånd.[Note: Dansk Bredbånd har aftale med Viasat om både analog distribution og bredbåndsdistribution af tv-kanaler. Sidstnævnte er ikke 2

3 omfattet af det følgende (jf. uddybende under afsnit 3.4 i sagsfremstillingen.)] c) i de aftaler Viasat indgår med kommercielle distributører (YouSee og Dansk Bredbånd) om disses videredistribution til andre (ikke kommercielle) antenneforeninger, der selv sammensætter deres pakker. 6. Det er således et netværk af vertikale aftaler, der skal bedømmes. 7. I Viasats aftaler med antenneforeningerne (jf. forholdet i pkt. 5, litra a) fremgår kravet af pkt. 3.5 i almindelige betingelser for distribution af Viasat kanaler i ikke-kommercielt drevne programfordelingsanlæg ejet af antenneforeninger, boligforeninger og lignende (bilag A), der har følgende ordlyd: Har Operatøren opdelt programudbuddet i Programfordelingsanlægget i to eller flere programpakker, f.eks. i en grundpakke og en tillægspakke, er det en betingelse for Operatørens adgang til at modtage og distribuere Kanalerne, at disse udbydes i den primære programpakke, som indeholder andet end ikke-kommercielle tv-kanaler (dvs. must-carry kanaler og TVkanaler, for hvilke der betales en så begrænset pris, at prisen for disse sup -plerende kanaler alene udgør en begrænset del af den samlede pris for pakken). Ved uenighed mellem Viasat og Operatøren om, hvilken programpakke, der skal betragtes som den primære, er Viasats opfattelse den afgørende. 8. I Viasats aftale med YouSee (tidl. TDC) er forholdet i pkt. 5, litra b) og c) reguleret i aftalens pkt. 3, 3. afsnit: Det er en forudsætning for TDC s distributionsret af TV3 og TV3+, at disse Kanaler placeres i den første programpakke p.t. Mellempakken som indeholder andet end ikke-kommercielle kanaler (det vil sige mustcarry kanaler og kanaler, for hvilke der skal betales en så begrænset pris, at prisen for disse supplerende kanaler alene udgør en begrænset del af den samlede pris for pakken). 9. I Viasats aftale med Dansk Bredbånd er det i stk. 5 litra b) beskrevne forhold reguleret af aftalens pkt. 4.1 og 4.2 (om analoge kanalpakker): 4.1. Pakketeringen af Dansk Bredbånds Kanalpakker baseres som udgangspunkt på en model med en grundpakke, en mellempakke og en fuldpakke Viasat-Kanalerne TV3 og TV3+ skal som minimum ligge i førstkommende Pakke med kommercielle betalingskanaler eller hvis muligt grundpakken. 10. Viasats aftale med Dansk Bredbånd giver i aftalens pkt. 3.8 adgang til analog distribution i de i pkt. 5, litra c) nævnte forhold: 3

4 Når Dansk Bredbånd fremover indgår aftale om distribution af en eller flere Viasat-Kanaler med en antenneforening, skal dette for så vidt angår Viasat-Kanaler (TV3, 3+ mv.) ske med Viasat som underliggende kontraktpart på kanalniveau, således at Viasats standardvilkår for distribution af Viasat-Kanaler til SMATV (bilag 7) indgår som bilag til Dansk Bredbånds leverance med pågældende antenneforening. 11. Det nævnte bilag 7 er identisk med denne sags bilag A. Antenneforeninger, der erhverver distributionsrettigheder til Viasats kanaler gennem Dansk Bredbånd bliver således omfattet af samme vilkår, som antenneforeningerne, der indgår aftale direkte med Viasat, jf. pkt. 5, litra a). 12. Det er desuden fastsat i pkt. 3.2 i Viasats almindelige betingelser over for antenneforeningerne, at TV3 og TV3+ skal distribueres til mindst 75 pct. af husstandene i antenneforeningen (vilkåret er citeret i afsnit 3.4). Et sådant minimumspenetrationskrav har ligeledes betydning for størrelsen af de reklameog abonnementsindtægter, som Viasat kan opnå.[note: Efter det oplyste lægges det til grund, at kravet også vil komme til at gælde for TV3 Puls fra 1. januar 2010.] Vilkåret stilles ikke over for YouSee og Dansk Bredbånd (dog indgår vilkåret i bilag 7 til Dansk Bredbånds leverancer til antenneforeninger i de situationer, der er omfattet af punkt 5, litra c). 13. Begge vilkårene placeringskravet og minimumspenetrationskravet slår igennem ved både analog og digital kabeldistribution. Det bemærkes, at analysen i det følgende ikke omfatter bredbåndsmarkedet. 46. Det meddeles Viasat Broadcasting UK Ltd. og MTG AB, at pkt. 3.2 (om minimumspenetration) og 3.5 (om placering) i Viasats almindelige betingelser for distribution af Viasats kanaler i ikke-kommercielt drevne programfordelingsanlæg ejet af antenneforeninger, boligforeninger og lignende samt tilsvarende vilkår indsat i distributionsaftaler med alle øvrige kabeldistributører har til formål og til følge at begrænse konkurrencen i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1, og EF-traktatens artikel 81, stk I medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, påbyder Konkurrencerådet Viasat Broadcasting UK Ltd.: a) straks at ophøre med og fremover afstå fra at gøre levering af en eller flere af Viasats tv-kanaler, der ikke er high-pay kanaler, til distribution i kabeldistributørernes pakker i Danmark betinget af: i) at en eller flere kanaler placeres i på forhånd angivne programpakker, ii) at en eller flere kanaler placeres i forhold til andre tv-kanalers indplacering i programpakkerne, eller 4

5 iii) at en eller flere kanaler skal kunne ses af en på forhånd angivet andel af de tilsluttede husstande (minimumspenetration). Dette gælder både, når Viasat eller en agent på Viasats vegne indgår aftale om levering af Viasats kanaler direkte med kabeldistributører (herunder antenneforeninger og boligforeninger), der sammensætter egne kanalpakker, og når Viasat indgår aftaler med virksomheder, der som mellemhandlere videresælger Viasats kanaler til distributører, der sammensætter egne pakker. b) som konsekvens heraf straks at ophæve pkt. 3.2 (om minimumspenetration) og pkt. 3.5 (om placering) i Viasats almindelige betingelser for distribution af Viasats kanaler i ikke-kommercielt drevne programfordelingsanlæg ejet af antenneforeninger, boligforeninger og lignende, pkt. 3, 3. afsnit (om placering) i Viasats distributionsaftale med YouSee samt pkt (om placering) i Viasats distributionsaftale med Dansk Bredbånd. c) senest 4 uger fra datoen for denne afgørelse at informere alle kabeldistributører, med hvem der er indgået aftale om distribution af Viasats kanaler, om nærværende afgørelse, d) senest 4 uger fra datoen for denne afgørelse at indsende dokumentation til Konkurrencestyrelsen for, i) at Viasat Broadcasting UK Ltd. har ophævet de pågældende vilkår, samt ii) at den under litra c) omhandlede information er udsendt. [48.] I medfør af konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1, påbyder Konkurrencerådet endvidere MTG AB at påse, at litra a) og b) nu og fremover efterleves af enhver virksomhed i MTG AB-koncernen, der indgår aftaler om levering af tv-kanaler til distribution via kabel i Danmark. Viasats begæring om opsættende virkning I klageskriftet har Viasat til støtte for anmodningen om opsættende virkning anført, at det er uklart, hvad der nærmere forstås ved, at Viasat ikke må gøre distribution af sine kanaler betinget af, at en eller flere kanaler placeres i på forhånd angivne programpakker, og at denne usikkerhed for Viasat er særlig problematisk i relation til aftalerne med YouSee og Dansk Bredbånd, idet vilkår om placering i disse aftaler er et resultat af individuelle forhandlinger. Det indgår som et led i afgørelsens præmisser, at vilkår om placering (og minimumspenetration) ikke 5

6 giver anledning til konkurrenceretlige betænkeligheder, når de er individuelt forhandlede. Og Viasat har på ny rettet henvendelse til YouSee og Dansk Bredbånd og fået skriftlig bekræftet, at vilkårene er individuelt forhandlet og accepteret af begge distributører. Påbuddet om ophævelse af disse vilkår savner derfor grundlag i afgørelsens præmisser. Som afgørelsen er formuleret er det uklart, om der gribes ind mod den markedsmæssigt nødvendige sammenhæng i en individuel aftale mellem placering og pris. Konkurrencerådets udtalelser om indholdet af det meddelte påbud og Viasats opretholdelse af begæringen om opsættende virkning Om indholdet af det meddelte påbud hedder det i Konkurrencerådets udtalelse af 16. november 2009 til Ankenævnet om Viasats begæring: Rådets påbud i pkt. 47 er opbygget således, at Viasat ikke kan gøre levering af Viasats kanaler betinget af en given placering i kabeldistributørernes pakker. Rådet har i konsekvens heraf påbudt, at pkt afsnit i Viasats aftale med YouSee og pkt. 4.2 i Viasats aftale med Dansk Bredbånd skal ophæves, fordi de pågældende punkter i aftalerne er formuleret således, at placering af TV3 og TV3+ er en egentlig forudsætning for distributionsretten til kanalerne (jf. bl.a. rådets afgørelse pkt. 72). Heri ligger imidlertid ikke, at Viasat er afskåret fra på baggrund af konkrete forhandlinger med de enkelte distributører at indføje i en distributionsaftale, hvilken placering en eller flere af Viasats kanaler konkret har opnået efter sådanne forhandlinger. Rådets påbud omfatter således ikke et forbud imod sådanne aftalebestemmelser. Rådets påbud omfatter alene et forbud imod, at Viasat gør levering af en eller flere Viasat-kanaler (der ikke er high-pay-kanaler) betinget af, o at en eller flere kanaler placeres i på forhånd angivne programpakker, o at en eller flere kanaler placeres i forhold til andre tv-kanalers indplacering i programpakkerne, eller o at en eller flere kanaler skal kunne ses af en på forhånd angiven andel af de tilsluttede husstande. Den endelige placering af Viasats kanaler er dermed i sidste ende distributørens valg. Det følger heraf, at det ikke vil stride imod rådets afgørelse, hvis Viasat og YouSee henholdsvis Dansk Bredbånd på baggrund af konkrete - og reelle - forhandlinger bliver enige om at placere Viasats kanaler i den mellemste programpakke. Det fordrer dog som minimum, at beskrivelsen i distributionsaftalen af den konkret aftalte placeringen er 6

7 formuleret sådan, at distributionsretten til Viasats kanaler ikke i sig selv er betinget af den anførte placering. En korrekt efterlevelse af denne del af rådets påbud vil derfor - som sagen foreligger oplyst af Viasat - alene kræve, at de nugældende distributionsaftaler med YouSee og Dansk Bredbånd præciseres i den henseende, såfremt det i øvrigt kan godtgøres, at der er enighed mellem Viasat og henholdsvis YouSee og Dansk Bredbånd. I Konkurrencerådets udtalelse af 10. december 2009 hedder det: Viasat har i brev af 30. november 2009 til Konkurrenceankenævnet oplyst, at selskabet vil frafalde begæringen om opsættende virkning, hvis rådet kan bekræfte, at rådets bemærkninger skal forstås derhen: - at det er tilstrækkeligt for opfyldelsen af påbuddet i relation til YouSee og Dansk Bredbånd, at der foreligger en skriftlig bekræftelse fra disse om, at vilkårene er resultatet af individuelle forhandlinger mellem parterne og ikke ensidigt dikteret af Viasat, og - at aftalerne ved førstkommende genforhandling skal omformuleres, således at det udtrykkeligt fremgår heraf, at placeringsvilkåret er et resultat af individuelle forhandlinger mellem parterne. Rådet skal hertil oplyse følgende: Rådet kan... acceptere en placering af Viasats kanaler i mellempakken fremover hos YouSee og Dansk Bredbånd. Det forudsætter imidlertid, at det fremgår direkte af distributionsaftalen mellem Viasat og de pågældende parter, at distributionsretten til Viasats kanaler ikke er betinget af, at kanalerne placeres i mellempakken. Det må således godt fremgå af distributionsaftalen, at det er aftalt, at en eller flere af Viasats kanaler placeres i mellempakken, når det samtidig fremgår, at placeringen ikke er en forudsætning for aftalen som sådan. På nuværende tidspunkt er placeringen af Viasats kanaler i mellempakken i de pågældende aftaler gjort til en betingelse for at opnå distributionsretten til Viasats kanaler. Påbuddet i afgørelsens pkt. 47, litra c, fastslår derfor, at vilkårene i aftalerne med YouSee og Dansk Bredbånd skal ophæves straks Da det formodes, at en præcisering af pkt. 3, 3. afsnit i Viasats aftale med YouSee og pkt. 4.2 i Viasats aftale med Dansk Bredbånd kan ske uden større besvær - fx i form af en allonge - fastholder rådet, at disse bestemmelser straks enten ophæves eller alternativt straks berigtiges i overensstemmelse med det anførte. Det er dermed ikke tilstrækkeligt, at vilkårene omformuleres "ved førstkommende genforhandling", som der lægges op til fra Viasats side. 7

8 Rådet kan i øvrigt oplyse, at der fortsat mangler en række oplysninger for at kunne konstatere, om påbuddet er efterkommet. Rådet mangler således: - oplysninger, om hvorvidt påbuddet er efterkommet i de situationer, hvor mellemhandlere som YouSee sælger TV3-kanalerne videre til antenneforeningerne på en-gros-basis - dokumentation for, at Viasat har informeret alle kabeldistributører, med hvem der er indgået distributionsaftale, om rådets afgørelse (pkt. 47 litra d, jf. litra c) Rådet skal i øvrigt fremhæve, at hvis de alternativer, som Viasat opstiller til en placering i mellempakken, fx prisstigninger af en vis størrelse, reelt indebærer det samme resultat som et placeringsvilkår eller et vilkår om minimumspenetration, så vil det blive anset som en overtrædelse af påbuddet. På denne baggrund har Viasat fastholdt begæringen om opsættende virkning. Parternes argumentation Viasat har til støtte for anmodningen om opsættende virkning anført, at de af Konkurrencerådet meddelte påbud er uklare og efterlader modtageren i tvivl om det nærmere indhold på visse punkter. Eftersom manglende opfyldelse af et påbud er strafsanktioneret, skal et påbud udstedt af en offentlig myndighed være så klart, at det ikke efterlader modtageren i tvivl om dets nærmere indhold og rækkevidde. Der foreligger efter Viasats opfattelse en væsentlig skadevirkning, der principielt kan retfærdiggøre opsættende virkning, såfremt et påbud er så uklart, at det for modtageren er uvist, hvordan det skal efterleves. Det er uklart for Viasat, hvordan påbuddene skal efterleves i relation til distributionsaftalerne med YouSee og Dansk Bredbånd, da disse netop er resultatet af individuelle forhandlinger mellem parterne og ikke er ensidigt dikteret af Viasat. Efter den bag påbuddet liggende argumentation har Viasat for så vidt angår distributionsaftalerne med YouSee og Dansk Bredbånd opfyldt kravet om, at distributionsretten til Viasats kanaler ikke i sig selv er "betinget" af en given placering. YouSee og Dansk Bredbånd har udtrykkeligt bekræftet, at disse aftaler og vilkåret om kanalplacering er resultatet af individuelle forhandlinger mellem parterne og ikke er ensidigt dikteret af Viasat. YouSee har til overflod udtalt, at de finder 8

9 den i aftalen indeholdte løsning kommerciel fordelagtig. I øvrigt kan Viasat bekræfte, at Viasat har ændret sine aftaler med antenneforeningerne, således at både placeringsvilkåret og minimumspenetrationsvilkåret er udgået. Dette indebærer også, at vilkårene er udgået af de aftaler, som indgås mellem antenneforeningerne og henholdsvis Telia Stofa og Dansk Bredbånd, da disse henviser til "Viasats standard-vilkår for distribution af Viasat-Kanaler til SMATV". Dette fremgår af Viasats pressemeddelelse herom af 29. september Viasat har endvidere sendt de ændrede distributionsvilkår for SMATV til Konkurrencestyrelsen ved brev af 3. november Det er herefter Viasats opfattelse, at Viasat har opfyldt påbuddene i afgørelsens pkt. 47 og 48. Henset til det af Konkurrencerådet supplerende anførte om forståelsen af påbuddene i afgørelsen, fastholder Viasat imidlertid sin anmodning om, at klagen tillægges opsættende virkning. Konkurrencerådet har til støtte for, at der ikke meddeles opsættende virkning, anført, at udgangspunktet i konkurrenceloven er, at en klage ikke har og ikke kan tillægges opsættende virkning, jf. konkurrencelovens 19, stk. 4. Dette udgangspunkt kan fraviges, f.eks. hvis det må antages, at en efterlevelse af den påklagede afgørelse i tiden indtil ankenævnets afgørelse foreligger, kan medføre skadevirkninger af en sådan karakter, at opsættende virkning bør gives uagtet lovens udgangspunkt. Efter Konkurrencerådets opfattelse er betingelserne for at tillægge klagen opsættende virkning ikke opfyldt i det foreliggende tilfælde. Det skyldes, at Viasat ikke har sandsynliggjort, at fuldstændig eller delvis efterkommelse af påbuddet vil resultere i væsentlige skadevirkninger. Konkurrencerådet har i afgørelsens pkt. 47 bl.a. meddelt Viasat påbud om at ophæve specifikke distributionsvilkår mellem Viasat og ikke-kommercielle antenneforeninger (pkt. 47, litra b) 1. led) og YouSee og Dansk Bredbånd (pkt. 47, litra b) 2. og 3. led). Det fremgår ikke præcist, om Viasats begæring om opsættende virkning også er rettet imod påbuddet over for de ikke-kommercielle antenneforeninger i pkt. 47, litra b) 1. led. En række 9

10 forhold taler imod dette. Viasat har i en pressemeddelelse af 29. september 2009 oplyst, at landets antenneforeninger fremover kan placere TV3-kanalerne, som de ønsker. Rådet har modtaget kopi af pressemeddelelsen, men har i øvrigt ikke modtaget dokumentation fra Viasat om påbuddets efterkommelse, bortset fra at Viasat den 3. november 2009 har fremsendt et sæt ændrede distributionsvilkår for de ikke-kommercielle antenneforeninger, hvori de oprindelige vilkår om placering og minimumspenetration ikke længere figurerer. Konkurrencerådet antager, at pressemeddelelsen og de ændrede distributionsbetingelser er ensbetydende med, at påbuddet i pkt. 47, litra b) 1. led efter Viasats egen vurdering er efterkommet, dvs. at vilkåret i pkt. 3.2 (om minimumspenetration) og pkt. 3.5 (om placering) i Viasats almindelige betingelser for distribution af Viasats kanaler i ikke-kommercielt drevne programfordelingsanlæg ejet af antenneforeninger, boligforeninger og lignende er ophævet og ikke håndhæves fremover. Det har derfor formodningen imod sig, at begæringen om opsættende virkning også omfatter påbuddet i pkt. 47, litra b) 1. led. Under alle omstændigheder synes opsættende virkning for unødvendig for denne del af påbuddet, idet Viasat ifølge egne oplysninger allerede har ophævet vilkårene, hvorfor der af samme grund ikke kan identificeres eventuelle skadevirkninger ved ikke at tillægge klagen opsættende virkning. Viasat har om påbuddet i pkt. 47, litra b) 2. og 3. led (rettet imod et placeringsvilkår i Viasats distributionsaftaler med henholdsvis YouSee og Dansk Bredbånd) fremført, at det er særligt afgørende for Viasat, at anken tillægges opsættende virkning i forhold til disse distributionsaftaler. Viasat har henvist til, at Viasats vilkår i forhold til disse kommercielle distributører er forhandlede vilkår og indgår som et af en lang række elementer i forhandlingerne. Viasat har samtidig oplyst, at både YouSee og Dansk Bredbånd på Viasats anmodning har bekræftet, at vilkårene er individuelt forhandlede og accepterede af begge distributører. Viasat finder dermed ikke, at påbuddet i pkt. 47 litra b) 2. og 3. led er hjemlet i afgørelsens præmisser, ligesom det vil 10

11 skabe meget betydelige gener og volde betydelig usikkerhed for Viasat, hvis det skulle bestå under behandlingen af denne sag. Rådet skal hertil bemærke, at Viasats anmodning mangler de konkrete argumenter, der under alle omstændigheder må kræves for at kunne tillægge en klage opsættende virkning. Blandt andet er det ikke nærmere anført, hvilke skadevirkninger der vil kunne indtræffe, eller i hvilket omfang der - med en tilstrækkelig grad af sandsynlighed - kan forudsiges økonomiske tab mv., hvis klagen ikke tillægges opsættende virkning. En korrekt efterlevelse af rådets påbud vedrørende YouSee og Dansk Bredbånd vil alene kræve en præcisering i aftalernes tekst eller et tillæg af noget, parterne ifølge Viasat allerede er enige om. Rådet har svært ved at se, hvilke konkrete skadevirkninger der kan opstå for Viasat ved at foretage sådanne præciseringer, når både YouSee og Dansk Bredbånd ifølge Viasat skriftligt har bekræftet, at placeringsvilkårene i de respektive distributionsaftaler er individuelt forhandlede og accepterede af begge distributører. Konkurrenceankenævnets bemærkninger: Det følger af almindelige forvaltningsretlige principper, at der for Konkurrencerådets afgørelser gælder et krav om indholdsmæssig klarhed. Efter Konkurrencerådets præcisering af påbuddets indhold i udtalelserne af 16. november 2009 og 10. december 2009 sammenholdt med oplysningerne om, hvad Viasat har gjort til opfyldelse af det meddelte påbud, kan der konstateres en uenighed mellem parterne om nødvendigheden af efter den trufne afgørelses præmisser yderligere at få ændret ordlyden af aftalerne mellem Viasat og henholdsvis YouSee og Dansk Bredbånd, eventuelt ved et tillæg, men ikke en uklarhed med hensyn til indholdet af påbuddet, som kan begrunde en imødekommelse af Viasats begæring om, at der tillægges deres klage til ankenævnet opsættende virkning. Ankenævnet finder således ikke i det af Viasat anførte grundlag for at antage, at en efterlevelse af den påklagede afgørelse i tiden, indtil ankenævnets stillingtagen foreligger, kan medføre sådanne skadevirkninger, som kan begrunde, at der tillægges klagen opsættende virkning. Det bemærkes herved, at foreligger der i forhold til det nævnte krav om indholdsmæssig klarhed en for en modtager af et strafbelagt påbud relevant usikkerhed om, hvad 11

12 afgørelsen går ud på, påvirker denne usikkerhed muligheden for strafsanktionering, som forudsætter, at der med den fornødne sikkerhed kan konstateres en overtrædelse af det meddelte påbud. Viasats klage af 28. oktober 2009 tillægges herefter ikke opsættende virkning. Afgørelsen er truffet af ankenævnets formand, jf. 7 i bekendtgørelse nr. 481 af 15. juni 2005 om Konkurrenceankenævnet. Børge Dahl Konkurrenceankenævnet, den 22. december Udskriftens rigtighed bekræftes. Susanne Winther-Nielsen Ekspeditionssekr. 12

Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+

Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+ Punkt 6 Rådsmødet den 30. september 2009 30-09-2009 4/0120-0204-0150 /VU/NVH/JEM Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+ 1. Resumé...3 2. Afgørelse...13 3. Sagsfremstilling...15 3.1 Indledning...15

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand),

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand), - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand), Torben Kuld Hansen, Mette Skov Larsen og de sagkyndige

Læs mere

2007-04-27: Forenede Danske Antenneanlæg mod Konkurrencerådet (ophævet og hjemvist)

2007-04-27: Forenede Danske Antenneanlæg mod Konkurrencerådet (ophævet og hjemvist) 2007-04-27: Forenede Danske Antenneanlæg mod Konkurrencerådet (ophævet og hjemvist) KS' journal nr. 4/0120-8700-0018 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. april 2007 i sag 2006-0006332:

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG

ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG B073S003-MGP-PS-DW-MLE UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMrnOG DOM Afsagt den 14. maj 2003 af østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne M. Lerche, Ulla Rubinstein og Dorthe Wiisbye). 13. afd. nr. B-73S-01:

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

2006-11-01: TV2's årsrabat er ikke konkurrencebegrænsende - anket

2006-11-01: TV2's årsrabat er ikke konkurrencebegrænsende - anket 2006-11-01: TV2's årsrabat er ikke konkurrencebegrænsende - anket K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 1. november 2006 i sag 2005-0004709 TV2 / Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 20-05 2015 14/11313 /ABR /HBF /NVH /UHL Punkt 2: Rådsmøde den 27. maj 2015 DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune 1 af 11 06-08-2012 15:28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2:8032-51, 2:801-120/hhk Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN 26-02 2014 13/04400 /MST/MMW/UHL Punkt 2: Rådsmøde den 26. februar 2014 MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK

CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK 26-03 2014 12/06552 CHJ/KHJ Punkt 2: Rådsmøde den 26. marts 2014 CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs-

Læs mere

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Distribution af tv-kanaler Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Forord Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet for tv-distribution og forbrugernes muligheder for selv at vælge de tv-kanaler,

Læs mere

Finanstilsynets foreløbige konklusioner vedrørende undersøgelsen blev drøftet med K på møder den 12. november 2004 og den 10. januar 2005.

Finanstilsynets foreløbige konklusioner vedrørende undersøgelsen blev drøftet med K på møder den 12. november 2004 og den 10. januar 2005. Kendelse af 22. juni 2006 (J.nr. 2005-0002559). Påbud om berigtigelse af realkreditlån ophævet Lov om realkreditlån og realkreditobligationer og bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse

Læs mere

TV2's priser og betingelser 2000

TV2's priser og betingelser 2000 1 af 20 21-06-2012 13:10 TV2's priser og betingelser 2000 Journal nr.2:801-488,cf / Fødevarer/fin Rådsmødet den 29. november 2000 Resumé 1. TvDanmark har klaget over TV2 s ændrede Priser og Betingelser

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2012 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2012. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Sagens omstændigheder: I den påklagede afgørelse af 25. oktober 2004 hedder det blandt andet:

Sagens omstændigheder: I den påklagede afgørelse af 25. oktober 2004 hedder det blandt andet: Kendelse af 19. juni 2006 (J.nr. 04-259.072). Påbud om berigtigelse af realkreditlån ophævet Lov om realkreditlån og realkreditobligationer og bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og

Læs mere