UDKAST. Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg"

Transkript

1 Enhed Valgenheden Sagsbehandler Emilie Stæhr Hansen Koordineret med Sagsnr Doknr Dato UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg (Valgret til personer under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne) 1 I lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 368 af 10. april 2014, som ændret ved 2 i lov nr. 312 af 29. marts 2014 og 2 i lov nr. [ ] af [ ], foretages følgende ændringer: 1. I 3, stk. 1, nr. 2, udgår», medmindre vedkommende er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens 6,«. 2. I 3, stk. 1, nr. 3, udgår», medmindre vedkommende er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens 6.«, og i stedet indsættes:»eller«. 3. I 3, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nyt nr.:»4) uden at være omfattet af nr. 1 har dansk indfødsret, har opnået alderen for valgret til Folketinget og har fast bopæl i Danmark.«4. I 14 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:»stk. 4. Personer, der har valgret efter 3, stk. 1, nr. 4, optages på valglisten efter tilsvarende regler som dem, der gælder for personer, der har valgret efter 3, stk. 1, nr. 1.«Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og I 14, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres»stk. 4«til»stk. 5«. 6. I 47 a, stk. 2, 1. pkt., udgår»og 4«. 7. I 47 a ophæves stk. 3. Stk. 4 bliver herefter stk I 47 a, stk. 4, der bliver stk. 3, udgår i 1. pkt.»er den pågældende person med dansk indfødsret ikke under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. 6 i værgemålsloven«, og i stedet indsættes:»har den pågældende person dansk indfødsret«. 2

2 I lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 363 af 2. april 2014, som ændret ved 3 i lov nr. [ ] af [ ], foretages følgende ændringer: 1. I 1 ophæves stk. 3. Stk. 4 bliver herefter stk I 12, stk. 2, 1. pkt., udgår», iværksættelse eller ophævelse af værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens 6,«. 3. I 108 a, stk. 1, ændres»dansk statsborger«til:»person med dansk indfødsret«. 4. I 108 a ophæves stk. 2. Stk. 3 bliver herefter stk I 108 a, stk. 3, 1. pkt., der bliver stk. 2, 1. pkt., ændres»dansk statsborger«til:»person med dansk indfødsret«. 6. I 108 a, stk. 3, der bliver stk. 2, udgår i 1. pkt.», der ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens 6,«. Loven træder i kraft den 1. juli

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indhold 1. Indledning 2. Lovforslagets hovedpunkter 2.1. Gældende ret Europa-Parlamentsvalg Valgret og valgbarhed Hjælp til stemmeafgivningen Valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere Optagelse på valglisten Valgrets- og valgbarhedserklæring Kommunale og regionale valg Valgret og valgbarhed Hjælp til stemmeafgivningen Valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere Valgbarhedsattest 2.2. Gruppen af personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens Social- og Indenrigsministeriets overvejelser 2.4. Lovforslagets indhold Europa-Parlamentsvalg Valgret Optagelse på valglisten Valgrets- og valgbarhedserklæring Kommunale og regionale valg Valgret Valgbarhedsattest 3. Ligestillingsmæssige konsekvenser 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 10. Sammenfattende skema 1. Indledning Formålet med lovforslaget er at give personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, og som i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne, valgret til Europa-Parlamentsvalg og kommunale og regionale valg. Der har igennem en periode været en efterspørgsel blandt andet fra Institut for Menneskerettigheder på at ændre valglovgivningen, således at personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, får valgret til alle landsækkende valg og folkeafstemninger i Danmark. Det er en betingelse for valgret til alle landsdækkende valg og folkeafstemninger i Danmark, at man ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6. I 2012 udgav Institut for Menneskerettigheder rapporten:»selvbestemmelse og værgemål i Danmark«, hvori instituttet anbefalede, at folketingsvalgloven, den kommunale og regionale valglov og Europa-Parlamentsvalgloven blev ændret, således at disse love ikke fratog personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, deres stemmeret. 3

4 Justitsministeriet har ved besvarelsen af 17. marts 2014 på spørgsmål nr. 644 (alm. del) fra Folketingets Retsudvalg udtalt, at grundloven efter Justitsministeriets opfattelse ikke giver mulighed for at give personer, der som følge af værgemål efter værgemålslovens 6 har mistet deres retlige handleevne, valgret til folketingsvalg. Derimod kan grundloven ikke antages at være til hinder for at give valgret til personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, til kommunale og regionale valg og Europa- Parlamentsvalg. Det følger derudover af grundloven, at det er folketingsvælgere, dvs. de personer, der har valgret til Folketinget, der er stemmeberettigede ved grundlovsumiddelbare folkeafstemninger. SF fremsatte den 4. april 2014 beslutningsforslag B 97 (folketingsåret ), der pålagde den daværende regering at fremsætte et lovforslag om ændring af den kommunale og regionale valglov og Europa-Parlamentsvalgloven, således at borgere, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, kunne få valgret til de kommende kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg. Med henblik på i videre omfang at give personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, valgret foreslås i overensstemmelse med grundloven, at denne personkreds gives valgret til kommunale og regionale valg og Europa- Parlamentsvalg. 2. Lovforslagets hovedpunkter 2.1. Gældende ret Europa-Parlamentsvalg Valgret og valgbarhed Valgret til Europa-Parlamentet har enhver, der på valgdagen enten 1) har valgret til Folketinget, dvs. at har dansk indfødsret, er fyldt 18 år, har fast bopæl i riget og ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, eller 2) har dansk indfødsret, har opnået alderen for valgret til Folketinget, har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, eller 3) er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, har opnået alderen for valgret til Folketinget, har fast bopæl i Danmark eller er registreret i Udenrigsministeriets protokol og ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6. Dette følger af 3, stk. 1, i Europa- Parlamentsvalgloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 368 af 10. april Den, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, har således ikke valgret til Europa-Parlamentet. Valgbar til Europa-Parlamentet er enhver, der har valgret til Europa-Parlamentet, og som fire uger før valgdagen opfylder valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen, jf. Europa- Parlamentsvalglovens 6, stk. 1. Eftersom personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, ikke har valgret til Europa-Parlamentet, er de nævnte personer dermed heller ikke valgbare til Europa-Parlamentet. For at være valgbar til Europa-Parlamentet må man derudover blandt andet ikke være straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør den pågældende uværdig til at være medlem af Europa-Parlamentet, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 6, stk Hjælp til stemmeafgivningen Det følger af valglovgivningen, at vælgere, der på grund af manglende førlighed, svagelighed eller lignende ikke kan bevæge sig ind i stemmelokalet eller stemmerummet eller i øvrigt foretage stemmeafgivningen på den i valglovgivningen foreskrevne måde, kan forlange fornøden hjælp til stemmeafgivningen, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 25, stk. 1, jf. folketingsvalg- 4

5 lovens 49, stk. 1. Hjælpen ydes af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere. Vælgeren kan udpege en personlig hjælper i stedet for den ene af de to valgstyrere/tilforordnede, jf. Europa- Parlamentsvalglovens 25, stk. 1, jf. folketingsvalglovens 49, stk. 2. Såfremt den pågældende ikke selv er i stand til at afkrydse stemmesedlen, kan den pågældende også få hjælp hertil. Hjælp til afkrydsning af en stemmeseddel kan dog kun ydes, såfremt den pågældende umiddelbart over for de to personer, der yder hjælp, utvetydigt kan tilkendegive, på hvilken kandidatliste eller hvilken kandidat vælgeren ønsker at stemme, jf. Europa- Parlamentsvalglovens 25, stk. 1, jf. folketingsvalglovens 49, stk Valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere Forud for hvert Europa-Parlamentsvalg vælges en valgbestyrelse for hver opstillingskreds, et antal valgstyrere for hvert afstemningsområde samt et antal tilforordnede vælgere, jf. Europa- Parlamentsvalglovens 16, stk. 1, 1. pkt. Valgbestyrelsen, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere vælges efter reglerne i kapitel 5 i folketingsvalgloven, jf. Europa- Parlamentsvalglovens 16, stk. 1, 2. pkt. Af kapitel 5 i folketingsvalgloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 369 af 10. april 2014, følger, at valgbestyrelsen vælges for hver opstillingskreds blandt den eller de berørte kommunalbestyrelsers medlemmer, jf. folketingsvalglovens 23, stk. 1 og 3. Hvis man er valgbar til kommunalbestyrelsen og er blevet valgt som medlem af kommunalbestyrelsen, kan man dermed vælges som medlem af valgbestyrelsen. Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler og opslag med angivelse af de opstillede kandidatlister og anmeldte valgforbund samt forestår stemmeoptællingen i opstillingskredsen, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 17, stk. 1. Valgstyrerne og de tilforordnede vælgere vælges af kommunalbestyrelsen blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen, jf. folketingsvalglovens 29, stk. 1 og 2, og 30, stk. 1, 2. pkt. Hvis man har valgret til Europa-Parlamentet, og man har bopæl i en kommune i Danmark, kan man således vælges som valgstyrer eller tilforordnet vælger i den pågældende kommune. Det vil sige, at personer, der på valgdagen til Europa-Parlamentsvalget enten har valgret til Folketinget og har bopæl i Danmark eller er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, har opnået alderen for valgret til Folketinget, har fast bopæl i Danmark eller er registreret i Udenrigsministeriets protokol og ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, kan vælges som valgstyrere eller tilforordnede vælgere. Valgstyrerne forestår afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet, jf. Europa- Parlamentsvalglovens 17, stk. 2, jf. folketingsvalglovens 29, stk. 1. De tilforordnede vælgere bistår ved valget, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 17, stk. 2, jf. folketingsvalglovens 30, stk. 1, 1. pkt Optagelse på valglisten Kommunalbestyrelsen udarbejder i de år, hvor der skal afholdes Europa-Parlamentsvalg, en valgliste over vælgerne i kommunen, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 14, stk. 1, 1. pkt. For så vidt angår de personer, der har valgret efter Europa-Parlamentsvalglovens 3, stk. 1, nr. 1, dvs. personer der har valgret til Folketinget, finder reglerne om valglister i folketingsvalgloven tilsvarende anvendelse ved udarbejdelse af valglisten og ved optagelse på denne liste, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 14, stk. 2, 1. pkt. For tilflytning fra, henholdsvis fraflytning til, Færøerne eller Grønland gælder dog samme regler som for tilflytning fra, henholdsvis fraflytning til, udlandet, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 14, stk. 2, 2. pkt. De personer, der har valgret efter Europa-Parlamentsvalgloven 3, stk. 1, nr. 2, dvs. personer der har dansk indfødsret, har opnået alderen for valgret til Folketinget, har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og ikke har valgret til Folketinget, og som ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, optages 5

6 efter anmodning på en særlig valgliste i Københavns Kommune, jf. Europa- Parlamentsvalglovens 14, stk. 3, 1. pkt. De personer, der har valgret efter Europa-Parlamentsvalgloven 3, stk. 1, nr. 3, dvs. personer, der er statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, har opnået alderen for valgret til Folketinget, har fast bopæl i Danmark eller er registreret i Udenrigsministeriets protokol, og som ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, optages på valglisten efter tilsvarende regler som dem, der gælder for personer, der har valgret efter 3, stk. 1, nr. 1, dvs. personer der har valgret til Folketinget, og som er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR) samt opfylder nogle øvrige lovfastsatte betingelser, jf. nærmere Europa-Parlamentsvalglovens 14 a, stk Valgrets- og valgbarhedserklæring En person, der har dansk indfødsret, kan udøve sin valgret i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, under forudsætning af at den pågældende opfylder de øvrige valgretsbetingelser herfor. Social- og indenrigsministeren skal efter anmodning herom fra den pågældendes bopælsland bekræfte eller afkræfte en erklæring om, at den pågældende ikke har fortabt valgretten i Danmark, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 47 a, stk. 1. Såfremt en person med dansk indfødsret, der har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, og som i forbindelse med opstilling til Europa-Parlamentet i bopælslandet har afgivet en erklæring om, at vedkommende ikke har fortabt retten til at opstille til Europa-Parlamentsvalg i Danmark, giver social- og indenrigsministeren efter anmodning herom fra vedkommende myndighed i bopælslandet oplysning om den pågældendes valgbarhed til Europa-Parlamentet i Danmark, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 47 a, stk. 2, 1. pkt. Oplysning gives til vedkommende myndighed i bopælslandet inden for en lovfastsat frist, jf. nærmere Europa-Parlamentsvalglovens 47 a, stk. 2, 2. pkt. Hvis den pågældende person har dansk indfødsret og er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, meddeler social- og indenrigsministeren vedkommende myndighed i bopælslandet, at den pågældende ikke er valgbar til Europa- Parlamentet i Danmark, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 47 a, stk. 3. Hvis den pågældende person har dansk indfødsret og ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, meddeler social- og indenrigsministeren vedkommende myndighed i bopælslandet, at social- og indenrigsministeren ikke har kendskab til, at den pågældende har fortabt sin valgbarhed til Europa-Parlamentet i Danmark, jf. Europa- Parlamentsvalglovens 47 a, stk. 4, 1. pkt Kommunale og regionale valg Valgret og valgbarhed Valgret til kommunale og regionale valg har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen henholdsvis regionen, og derudover enten har dansk indfødsret, eller er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, eller er statsborger i Island eller Norge eller uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen, jf. 1, stk. 1, i den kommunale og regionale valglov, jf. lovbekendtgørelse nr. 363 af 2. april Derudover har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og er registreret i Udenrigsministeriets protokol, valgret til kommunale og regionale valg, jf. den kommunale og regionale valglovs 1, stk. 2. Den, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, har derimod ikke valgret til kommunale og regionale valg, uanset at man opfylder de øvrige valgretsbetingelser, jf. den kommunale og regionale valglovs 1, stk. 3. 6

7 Den, der har valgret til kommunale og/eller regionale valg, er også valgbar til kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet, jf. den kommunale og regionale valglovs 3. Eftersom personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, ikke har valgret til kommunale og regionale valg, er de nævnte personer dermed heller ikke valgbare til kommunalbestyrelser og regionsråd. For at være valgbar til kommunalbestyrelser og regionsråd må man i øvrigt ikke være straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør den pågældende uværdig til at være medlem af kommunale og regionale råd, jf. den kommunale og regionale valglovs 4, stk Hjælp til stemmeafgivningen Det følger af valglovgivningen, at vælgere, der på grund af manglende førlighed, svagelighed eller lignende ikke kan bevæge sig ind i stemmelokalet eller stemmerummet eller i øvrigt foretage stemmeafgivningen på den i valglovgivningen foreskrevne måde, kan forlange fornøden hjælp til stemmeafgivningen, jf. den kommunale og regionale valglovs 55, stk. 1. Hjælpen ydes af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere. Vælgeren kan udpege en personlig hjælper, der træder i stedet for den ene af de to valgstyrere/tilforordnede, jf. den kommunale og regionale valglovs 55, stk. 2. Såfremt den pågældende ikke selv er i stand til at afkrydse stemmesedlen, kan den pågældende få hjælp hertil. Hjælp til afkrydsning af en stemmeseddel kan dog kun ydes, såfremt den pågældende umiddelbart over for de to personer, der yder hjælp, utvetydigt kan tilkendegive, på hvilken kandidatliste eller hvilken kandidat vælgeren ønsker at stemme, jf. den kommunale og regionale valglovs 55, stk Valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere Forud for kommunale og regionale valg vælges en valgbestyrelse for hver kommune og hver region. Valgbestyrelsen står for at modtage og godkende kandidatlister samt anmeldelser om listeforbund og valgforbund, tilvejebringe stemmesedler og opslag samt forestå den endelige opgørelse af afstemningen og valget, jf. den kommunale og regionale valglovs 13, stk. 2. Medlemmer af valgbestyrelsen vælges blandt kommunalbestyrelsens henholdsvis regionsrådets medlemmer, jf. den kommunale og regionale valglovs 14, stk. 1, sidste pkt. Hvis man er valgbar til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og er blevet valgt som medlem af kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet, kan man dermed vælges som medlem af valgbestyrelsen. Derudover vælges et antal valgstyrere til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet samt et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved valget, jf. den kommunale og regionale valglovs 16, stk. 1, og 17, stk. 1. Regionsrådet kan desuden vælge et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved fornyet fintælling af regionsrådsvalget, jf. den kommunale og regionale valglovs 17, stk. 2, 1. pkt. Valgstyrerne og de tilforordnede vælgere ved kommunale og regionale valg vælges af kommunalbestyrelsen blandt vælgerne i kommunen, jf. den kommunale og regionale valglovs 16, stk. 1 og 2, og 17, stk. 1. Regionsrådet kan endvidere blandt vælgerne i regionen vælge tilforordnede vælgere til den fornyede fintælling af regionsrådsvalget, jf. lovens 17, stk. 2. Hvis man har valgret til kommunale og regionale valg, kan man således vælges som valgstyrer eller tilforordnet vælger i den kommune, hvor man har bopæl. Det vil sige, at personer, der på valgdagen til kommunale og regionale valg er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen henholdsvis regionen, ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6 og derudover enten har dansk indfødsret, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, er statsborger i Island eller Norge eller uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen, kan vælges som valgstyrere eller tilforordnede vælgere Valgbarhedsattest Der kan udstedes valgbarhedsattester for danske statsborgere, der ønsker at opstille som kandidat til kommunale valg i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union. 7

8 En anmodning om udstedelse af en valgbarhedsattest for en dansk statsborger, der ønsker at opstille som kandidat til kommunale valg i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, skal indgives til social- og indenrigsministeren, jf. den kommunale og regionale valglovs 108 a, stk. 1. Der kan ikke udstedes valgbarhedsattester for danske statsborgere, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, jf. den kommunale og regionale valglovs 108 a, stk. 2. Derimod kan der udstedes valgbarhedsattester til danske statsborgere, der ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, med det indhold, at social- og indenrigsministeren ikke har kendskab til, at den pågældende har fortabt sin valgbarhed til kommunale og regionale råd i Danmark, jf. den kommunale og regionale valglovs 108 a, stk. 3, 1. pkt Gruppen af personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6 Ved udtræk af Det Centrale Personregister (CPR) den 1. oktober 2015 er der i alt personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6. Udtrækket indeholder alle de personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, og som i Det Centrale Personregister er registreret med ophold i Danmark, dvs. enten har fast bopæl i Danmark eller er uden fast opholdssted i Danmark. Efter værgemålslovens 5, stk.1, kan der iværksættes værgemål for den, der på grund af sindssygdom, herunder svær demens, eller hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred er ude af stand til at varetage sine anliggender, hvis der er behov for det. Bestemmelsen fastsætter således et retligt kriterium, medicinske kriterier og et behovskriterium for at iværksætte værgemål. Behovskriteriet betyder, at der ikke skal iværksættes værgemål efter vægremålslovens 5, hvis ikke der er behov for det. Personer, der er under værgemål efter værgemålslovens 5, har valgret til alle landsdækkende valg og folkeafstemninger, såfremt de tillige opfylder de øvrige valgretsbetingelser. Det følger af værgemålslovens 6, stk. 1, 1. pkt., at den retlige handleevne i forbindelse med værgemål efter 5, der omfatter økonomiske forhold, kan fratages, hvis dette er nødvendigt for at hindre, at den pågældende udsætter sin formue, indkomst eller andre økonomiske interesser for fare for at forringes væsentligt, eller for at hindre økonomisk udnyttelse. Det følger videre af værgemålslovens 6, stk. 2, at den, der er frataget handleevnen, er umyndig og ikke selv kan forpligte sig ved retshandler eller råde over sin formue, medmindre andet er bestemt. I de specielle bemærkninger til 6 i forslaget til værgemålsloven er blandt andet anført følgende om eksempler på personer, der kan antages at høre til den persongruppe, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, jf. Folketingstidende , tillæg A, side 2465: Det er hensigten, at denne type værgemål især skal anvendes over for de svage, der udviser aktiv adfærd. Hovedeksemplet er sindssyge, som under maniske perioder vil kunne træffe vidtrækkende skadelige økonomiske dispositioner, men der vil også kunne være behov for at fratage de aktive demente, psykisk udviklingshæmmede og skizofrene den retlige handleevne. Formålet med bestemmelsen er ikke kun at undgå, at de pågældende foretager uheldige aktive handlinger, men også at beskytte dem mod andres overtalelse, udnyttelse eller misbrug ved at indskrænke den svages mulighed for selv at disponere. Af udtrækket fra Det Centrale Personregister fremgår, at 18 år er den alder, der er flest, der har haft på tidspunktet for fratagelsen af den retlige handleevne. Der er i udtrækket i alt 312 personer, der fik frataget den retlige handleevne, da de var 18 år, dvs. 16,4 pct. af hele persongruppen. Af udtrækket fremgår videre, at den gruppe, der er 60 år eller ældre på tidspunktet for fratagelsen af den retlige handleevne, udgør i alt 286 personer, dvs. 15,0 pct. af den samlede persongruppe. 8

9 Det er på baggrund af udtrækket fra Det Centrale Personregister ikke muligt at sige noget om baggrunden for iværksættelsen af værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, og der er ikke lavet undersøgelser eller statistik herom. Det har derudover ligeledes ikke været muligt at drage klare konklusioner om sammensætningen af den persongruppe, der er frataget den retlige handleevne. Det kan dog antages, at hvor den pågældende har fået frataget den retlige handleevne på tidspunktet, hvor den pågældende ellers ville være blevet myndig, kan dette tyde på, at baggrunden for værgemålet er begrundet i en tidligt opstået og måske medfødt tilstand. Det kan ligeledes med nogen forsigtighed antages, at det for personer, der har fået frataget den retlige handleevne fra og med 60 års alderen, er begrundet i demens eller lignende aldersbetingede sygdomme. Det er endvidere ikke muligt at vurdere, hvorvidt personerne, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, såfremt de tillige opfylder de øvrige valgretsbetingelser, rent faktisk vil være i stand til at stemme. Det kan formentlig antages, at persongruppen både omfatter personer, der ikke vil være i stand til at udøve deres valgret ved at afgive stemme, personer, der vil være i stand til at stemme med hjælp, og personer, der vil være i stand til at stemme på sædvanlig vis uden hjælp. For så vidt angår reglerne om hjælp til stemmeafgivningen henvises til afsnit vedrørende Europa-Parlamentsvalg og afsnit vedrørende kommunale og regionale valg. Social- og Indenrigsministeriet har ydermere overvejet, at det kan betyde et marginalt fald i valgdeltagelsen til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg, at der gives valgret til personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, hvis det på forhånd kan antages, at en del af persongruppen potentielt rent faktisk ikke vil være i stand til at udøve deres valgret. Det er ikke muligt at foretage præcise beregninger af, hvor stor en del persongruppen, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, vil udgøre ud af den samlede persongruppe, der har valgret til henholdsvis kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg. Dette skyldes, at antallet af personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, kan ændre sig fra dag til dag i både opad- og nedadgående retning, da der både sker ophævelse af værgemål og iværksættelse af nye værgemål, samt at der naturligvis også er personer, der afgår ved døden. Der er derfor alene tale om et øjebliksbillede. Derudover er det uvist, om de personer, der er under værgemål med fratagelse af de retlige handleevne efter værgemålslovens 6, opfylder de øvrige valgretsbetingelser til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg. Persongruppen, der har valgret til kommunale og regionale valg, er ikke fuldstændig sammenfaldende med persongruppen, der har valgret til Europa-Parlamentsvalg. Ved det seneste kommunale og regionale valg den 19. november 2013 var vælgertallet Såfremt det antages, at persongruppen, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, havde haft valgret til dette valg og også på dette tidspunkt udgjorde i alt personer, ville denne persongruppe i alt have udgjort 0,043 pct. af det samlede vælgertal. Ved det seneste Europa- Parlamentsvalg den 25. maj 2014 var vælgertallet Såfremt det antages, at persongruppen, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, ligeledes havde haft valgret til dette valg og også på dette tidspunkt udgjorde i alt personer, ville denne persongruppe i alt have udgjort 0,046 pct. af det samlede vælgertal Social- og Indenrigsministeriets overvejelser Grundlæggende demokratiske principper taler for, at kredsen af personer med valgret til et folkevalgt organ er så bred som mulig, medmindre der foreligger modstående hensyn. Social- og Indenrigsministeriet har på baggrund af ovenstående overvejet, om det vil være hensigtsmæssigt at give valgret til persongruppen, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, til kommunale og regionale valg og Europa- Parlamentsvalg. 9

10 Som anført i afsnit 1 er grundloven ikke til hinder for at give valgret til personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg. Derimod er grundloven til hinder for at give de nævnte personer valgret til folketingsvalg og folkeafstemninger. Det forhold, at der gives valgret til personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, til kommunale og regionale valg og Europa- Parlamentsvalg, vil føre til forskellige valgretsbetingelser til på den ene side disse valg og på den anden side folketingsvalg og grundlovsumiddelbare folkeafstemninger, hvor det fortsat vil være en betingelse for valgret, at personen ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6. Efter Social- og Indenrigsministeriets opfattelse behøver dette forhold ikke at blive tillagt afgørende vægt. Der er i forvejen forskellige valgretsbetingelser til de forskellige typer valg. Ved folketingsvalg og folkeafstemninger er det for eksempel en betingelse for valgret, at man har dansk indfødsret, hvorimod det ved kommunale og regionale valg er en betingelse for valgret, at man enten har dansk indfødsret, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, er statsborger i Island eller Norge eller uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste tre år forud for valgdagen. Ved Europa-Parlamentsvalg skal man for at have valgret til valget i Danmark enten have dansk indfødsret og fast bopæl i Danmark eller i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union eller være statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og have fast bopæl i Danmark. Social- og Indenrigsministeriet har derudover overvejet, om der i forhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er noget til hinder for at give valgret til personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg uden også at give valgret til denne persongruppe til folketingsvalg og folkeafstemninger. Justitsministeriet har på forespørgsel herom fra Social- og Indenrigsministeriet den 11. september 2015 oplyst, at det er Justitsministeriets opfattelse, at der i forhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ikke er noget til hinder for at give personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, valgret til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg, selv om de pågældende ikke samtidig får valgret til folketingsvalg og folkeafstemninger. Det forhold, at personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, ikke har rådighed over deres egne økonomiske forhold, eller det forhold, at denne persongruppe på grund af sindssygdom, herunder svær demens, eller hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred er ude af stand til at varetage sine anliggender, jf. værgemålslovens 5, er efter Social- og Indenrigsministeriet ikke en afgørende hindring for at udøve valgretten. Opmærksomheden henledes på, at den, der ikke selv er i stand til at afkrydse stemmesedlen, kun kan modtage hjælp hertil, såfremt den pågældende umiddelbart over for dem, der yder hjælp, utvetydigt kan tilkendegive, på hvilket parti eller hvilken kandidat vælgeren ønsker at stemme. Der henvises til Europa-Parlamentsvalglovens 25, stk. 1, jf. folketingsvalglovens 49, stk. 4, og den kommunale og regionale valglovs 55, stk. 4. Social- og Indenrigsministeriet har på baggrund af ovenstående overvejelser fundet det hensigtsmæssigt, at der gives valgret til persongruppen, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, til kommunale og regionale valg og Europa- Parlamentsvalg Lovforslagets indhold Europa-Parlamentsvalg 10

11 Valgret Det foreslås, at personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, og som i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne, får valgret til Europa- Parlamentsvalg. Med forslaget får således enhver valgret, der på valgdagen enten har dansk indfødsret, har opnået alderen for valgret til Folketinget og har fast bopæl i Danmark eller har dansk indfødsret, har opnået alderen for valgret til Folketinget og har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union eller er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, har opnået alderen for valgret til Folketinget og har fast bopæl i Danmark eller er registreret i Udenrigsministeriets protokol. Med forslaget kan personer, der har dansk indfødsret, har bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og har opnået alderen for valgret til Folketinget, vælge, hvorvidt de ønsker at stemme til Europa-Parlamentet i Danmark, hvor de har indfødsret, eller i den medlemsstat, hvor de har bopæl. Personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, vil dermed, under forudsætning af at de øvrige valgretsbetingelser er opfyldt, som enhver anden vælger kunne udøve deres valgret ved at afgive stemme til Europa-Parlamentsvalget i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union. Ifølge forslaget, hvorefter personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, og som opfylder de øvrige valgretsbetingelser, får valgret til Europa-Parlamentet, vil denne persongruppe således kunne udøve deres valgret som enhver anden vælger. De pågældende vil, såfremt de har behov herfor, kunne forlange hjælp til stemmeafgivningen som enhver anden vælger. Hjælp til afkrydsning af en stemmeseddel kan dog kun ydes, såfremt den pågældende umiddelbart over for de to personer, der yder hjælp, utvetydigt kan tilkendegive, på hvilken kandidatliste eller hvilken kandidat vælgeren ønsker at stemme, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 25, stk. 1, jf. folketingsvalglovens 49, stk. 4. Ifølge forslaget bliver personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, og som opfylder de øvrige valgretsbetingelser, ligeledes valgbare til Europa-Parlamentet. Dette følger af Europa-Parlamentsvalglovens 6, stk. 1, hvorefter personer, der har valgret til Europa-Parlamentet, også er valgbare til Europa-Parlamentet. Som en konsekvens af, at personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, og som i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne til Europa- Parlamentet, får valgret til Europa-Parlamentet, vil den pågældende persongruppe ligeledes kunne vælges som valgstyrere og tilforordnede vælgere til Europa-Parlamentsvalg. Ved Europa-Parlamentsvalg vælger kommunalbestyrelsen valgstyrere og tilforordnede vælgere blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 16, stk. 1, 1. pkt., jf. folketingsvalglovens 29, stk. 1 og 2, og 30, stk. 1, 2. pkt. Det er alene personer, der er i stand til at varetage valgstyrernes og de tilforordnede vælgeres opgaver på en forsvarlig måde, der vil kunne vælges som valgstyrere og de tilforordnede vælgere. Ved Europa-Parlamentsvalg vælges for hver opstillingskreds en valgbestyrelse blandt den eller de berørte kommunalbestyrelsers medlemmer, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 16, stk. 1, 1. pkt., jf. folketingsvalglovens 23, stk. 1, 1. pkt., og stk. 3. Med forslagets 2, nr. 1, foreslås tillige, at personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, og som opfylder de øvrige valgretsbetingelser, får valgret til kommunale og regionale valg. Som konsekvens heraf vil disse personer, såfremt de er blevet valgt til kommunalbestyrelsen, kunne vælges som medlem til valgbestyrelsen. Det er alene personer, der er i stand til at varetage valgbestyrelsens opgaver på en forsvarlig måde, der vil kunne vælges som medlem af valgbestyrelsen. Der henvises til afsnit om valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere ved Europa-Parlamentsvalg. 11

12 Der henvises til lovforslagets 1, nr. 1-3, med tilhørende bemærkninger Optagelse på valglisten Det foreslås, at personer, der får valgret efter lovforslagets 1, nr. 3, dvs. personer, der har dansk indfødsret, har opnået alderen for valgret til Folketinget og har fast bopæl i Danmark, optages på valglisten efter tilsvarende regler som dem, der gælder for personer, der har valgret efter Europa-Parlamentsvalglovens 3, stk. 1, nr. 1, dvs. personer, der har valgret til Folketinget. Det betyder, at for udarbejdelse af valglisten og for optagelse på valglisten af personer, der får valgret efter lovforslagets 1, nr. 3, finder reglerne om valglister i folketingsvalgloven tilsvarende anvendelse. Det betyder derudover, at der ved tilflytning fra, henholdsvis fraflytning til, Færøerne eller Grønland vil gælde de samme regler som for tilflytning fra, henholdsvis fraflytning til, udlandet. Der henvises til afsnit om optagelse på valglisten. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 4, med tilhørende bemærkninger Valgrets- og valgbarhedserklæring Såfremt en person, der har dansk indfødsret og fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, i forbindelse med en eventuel ansøgning om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i bopælslandet har afgivet en erklæring om, at pågældende ikke har fortabt valgretten i Danmark, skal social- og indenrigsministeren efter anmodning herom fra den pågældendes bopælsland bekræfte eller afkræfte en sådan erklæring, jf. Europa- Parlamentsvalglovens 47 a, stk. 1. En sådan erklæring om, at en person ikke har fortabt valgretten i Danmark, vil således også skulle bekræftes af social- og indenrigsministeren for personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, og som opfylder de øvrige valgretsbetingelser. Social- og indenrigsministeren kan efter anmodning herom fra en myndighed meddele, at social- og indenrigsministeren ikke har kendskab til, at en person med dansk indfødsret har fortabt sin valgbarhed til Europa-Parlamentet i Danmark, jf. Europa-Parlamentsvalglovens 47 a, stk. 2. Social- og indenrigsministeren meddeler dette, såfremt den pågældende har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og i forbindelse med opstilling til Europa- Parlamentet i bopælslandet har afgivet en erklæring om, at vedkommende ikke har fortabt retten til at opstille til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Det foreslås med lovforslagets 1, nr. 7 og 8, at social- og indenrigsministeren ved en sådan anmodning fra en myndighed skal meddele, at social- og indenrigsministeren ikke har kendskab til, at den pågældende har fortabt sin valgbarhed til Europa-Parlamentet i Danmark, såfremt den pågældende person har dansk indfødsret. Dette er en konsekvens af, at personer, der har valgret til Europa-Parlamentet, også er valgbare til Europa-Parlamentet. Der henvises til afsnit om valgrets- og valgbarhedserklæringer. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 7 og 8, med tilhørende bemærkninger Kommunale og regionale valg Valgret Det foreslås, at personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, og som i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne, får valgret til kommunale og regionale valg. Med forslaget får således enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen henholdsvis regionen, og derudover enten har dansk indfødsret, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, er statsborger i Island eller Norge eller uden afbrydel- 12

13 se har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen, jf. 1, stk. 1. Desuden får enhver med forslaget valgret, der på valgdagen er fyldt 18 år, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og er registreret i Udenrigsministeriets protokol, jf. den kommunale og regionale valglovs 1, stk. 2. Ifølge forslaget, hvorefter personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, og som opfylder de øvrige valgretsbetingelser, får valgret til kommunale og regionale valg, vil denne persongruppe således kunne udøve deres valgret som enhver anden vælger. De pågældende vil, såfremt de har behov herfor, dermed kunne forlange hjælp til stemmeafgivningen som enhver anden vælger. Hjælp til afkrydsning af en stemmeseddel kan dog kun ydes, såfremt den pågældende umiddelbart over for de to personer, der yder hjælp, utvetydigt kan tilkendegive, på hvilken kandidatliste eller hvilken kandidat vælgeren ønsker at stemme, jf. den kommunale og regionale valglovs 55, stk. 4. Ifølge forslaget bliver personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, og som opfylder de øvrige valgretsbetingelser, ligeledes valgbare til kommunalbestyrelser og regionsråd. Dette følger af den kommunale og regionale valglovs 3, hvorefter personer, der har valgret til kommunale og regionale valg, også er valgbare til kommunalbestyrelser og regionsråd. Som en konsekvens af, at personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, og som i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne til Europa- Parlamentet, får valgret til kommunale og regionale valg, vil den pågældende persongruppe ligeledes kunne vælges som valgstyrere og tilforordnede vælgere til kommunale henholdsvis regionale valg. Ved kommunale og regionale valg vælger kommunalbestyrelsen og regionsrådet til fornyet fintælling af regionsrådsvalget valgstyrere og tilforordnede vælgere blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen, jf. den kommunale og regionale valglovs 16, stk. 1 og 2, og 17, stk. 1 og 2. Det er alene personer, der er i stand til at varetage valgstyrernes og de tilforordnede vælgeres opgaver på en forsvarlig måde, der vil kunne vælges som valgstyrere og de tilforordnede vælgere. Personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, og som opfylder de øvrige valgretsbetingelser og er blevet valgt som medlem af kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet, kan vælges som medlem af valgbestyrelsen ved kommunale henholdsvis regionale valg, jf. den kommunale og regionale valglovs 14, stk. 1, sidste pkt. Det er alene personer, der er i stand til at varetage valgbestyrelsens opgaver på en forsvarlig måde, der vil kunne vælges som medlem af valgbestyrelsen. Der henvises til afsnit om valgbestyrelsen, valgstyrere og tilforordnede vælgere. Der henvises til lovforslagets 2, nr. 1, med tilhørende bemærkninger Valgbarhedsattest Social- og indenrigsministeren udsteder en valgbarhedsattest for en dansk statsborger, der ønsker at opstille som kandidat til kommunale valg i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, efter anmodning herom fra den pågældende, jf. den kommunale og regionale valglovs 108 a, stk. 1 og 3. Det foreslås med lovforslagets 2, nr. 4 og 6, at social- og indenrigsministeren ved en sådan anmodning fra en dansk statsborger udsteder en valgbarhedsattest med det indhold, at socialog indenrigsministeren ikke har kendskab til, at den pågældende har fortabt sin valgbarhed til kommunale og regionale råd i Danmark. Dette er en konsekvens af, at personer, der har valgret til kommunale og regionale valg, også er valgbare til kommunale og regionale valg. 13

14 Der henvises til lovforslagets 2, nr. 4 og 6, med tilhørende bemærkninger. 3. Ligestillingsmæssige konsekvenser Forslaget er kønsneutralt, da både mænd og kvinder kan komme under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6. Ved udtrækket af Det Centrale Personregister (CPR) den 1. oktober 2015, der er omtalt under afsnit 2.2., er der i alt personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6. Blandt disse personer er 1054 mænd og 852 kvinder, dvs. at mændene udgør 55,3 pct. af den samlede persongruppe, mens kvinderne udgør 44,7 pct. Der er således en lille overvægt af mænd blandt de personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, og som dermed vil blive omfattet af forslaget. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige af betydning. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Det følger af artikel 8 i Akt af 8. oktober 1976 med senere ændringer om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet, at med forbehold af forskrifterne i denne akt er valgproceduren undergivet hver medlemsstats nationale forskrifter. Disse nationale forskrifter, der eventuelt kan tage hensyn til særlige forhold i medlemsstaterne, må ikke generelt berøre valgmetodens forholdstalskarakter. Bestemmelsen indebærer, at regler om for eksempel valgret, herunder aldersbetingelser, fastsættes nationalt. Lovforslaget har indvirkning på den kreds af stemmeberettigede, der følger af Rådets direktiv 93/109/EF af 6. december 1993 med senere ændringer om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere, EF-Tidende 1993, nr. L 329, s. 34, samt Rådets direktiv 94/80/EF af 19. december 1994 med senere ændringer om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved kommunale valg for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere, EF-Tidende 1994, nr. L 368, s. 38. Ingen af direktiverne indeholder bestemmelser, der specifikt omtaler fratagelsen af valgretten for personer, der er under værgemål, men henviser blot til, at unionsborgere, der opfylder de betingelser for valgret og valgbarhed, der i henhold til bopælslandets lovgivning kræves opfyldt af landets egne statsborgere, har valgret og er valgbare. Justitsministeriet har på forespørgsel herom fra Social- og Indenrigsministeriet den 11. september 2015 oplyst, at det er Justitsministeriets opfattelse, at der i forhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ikke er noget til hinder for at give personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6, valgret til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg, selv om de pågældende ikke samtidig får valgret til folketingsvalg og folkeafstemninger. Lovforslaget giver således ikke anledning til EU-retlige spørgsmål. 9. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Advokatrådet, Alzheimerforeningen, Dansk Arbejdsgiverforening, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, Danske Seniorer, Danske Ældreråd, Dansk Industri, Dansk Ungdoms 14

15 Fællesråd (DUF), Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, Det Centrale Handicapråd, Domstolsstyrelsen, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Institut for Menneskerettigheder, KL, Landsorganisationen i Danmark (LO), Sjældne Diagnoser, Statsforvaltningen, ULF Udviklingshæmmedes Landsforbund, Vestre Landsret, Ældreforum, Ældremobiliseringen, Ældre sagen, Østre Landsret. 10. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter Ligestillingsmæssige konsekvenser Ingen Ingen Økonomiske konsekvenser Ingen af betydning Ingen af betydning for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser Ingen Ingen for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser Ingen Ingen for erhvervslivet Administrative konsekvenser Ingen Ingen for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Det følger af artikel 8 i Akt om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet, at med forbehold af forskrifterne i denne akt er valgproceduren undergivet hver medlemsstats nationale forskrifter. Bestemmelsen indebærer, at regler om for eksempel valgret, herunder aldersbetingelser, fastsættes nationalt. Lovforslaget har indvirkning på den kreds af stemmeberettigede, der følger af Rådets direktiv om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere, samt Rådets direktiv om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved kommunale valg for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere. Ingen af direktiverne indeholder bestemmelser, der specifikt omtaler fratagelsen af valgretten for personer, der er under værgemål, men henviser blot til, at unionsborgere, der opfylder de betingelser for valgret og valgbarhed, der i henhold til bopælslandets lovgivning kræves opfyldt af landets egne statsborgere, har valgret og er valgbare. Lovforslaget giver således ikke anledning til EU-retlige spørgsmål. Til nr. 1 og 2 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 15

Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til

Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2015-16 Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg 2015/1 LSF 130 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og indenrigsmin., j. nr. 2015-6028 Fremsat den 24. februar 2016 af social- og

Læs mere

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-1763 Doknr. 461790 Dato 27-04-2017 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. juli

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1) Lovforslag nr. L 24 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1) Lovforslag nr. L 24 Folketinget Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 89 af 23/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-11866 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet samt lov om kommunale og regionale valg

Forslag. lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet samt lov om kommunale og regionale valg Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Enhed Valgenheden Sagsbehandler NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07910 Doknr. 197506 Dato 31-01-2014 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Forberedelse, gennemførelse

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 291 af 19/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09109 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

1. Overskriften til kapitel 5 affattes således: »Kapitel 5. Valgbestyrelser, valgstyrere, tilforordnede vælgere og juniortilforordnede«

1. Overskriften til kapitel 5 affattes således: »Kapitel 5. Valgbestyrelser, valgstyrere, tilforordnede vælgere og juniortilforordnede« Enhed Valg Sagsbehandler Nicoline N. Miller Koordineret med Sagsnr. 2014-21482 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, og lov

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 147 Folketinget Fremsat den 25. februar 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) til

Forslag. Lovforslag nr. L 147 Folketinget Fremsat den 25. februar 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) til Lovforslag nr. L 147 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske

Læs mere

2. I 54, stk. 4, 1. pkt., ændres»der er nævnt i stk. 1«til:»der er nævnt i stk. 2«.

2. I 54, stk. 4, 1. pkt., ændres»der er nævnt i stk. 1«til:»der er nævnt i stk. 2«. Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPMP/NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07004 Doknr. 124989 Dato 13-09-2013 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1)

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1) LBK nr 368 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 26. maj 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af de kommunale og regionale valg skal ske inden for de tidsfrister,

Læs mere

UDKAST. Forslag til. I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 12. maj 2016, foretages følgende ændringer:

UDKAST. Forslag til. I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 12. maj 2016, foretages følgende ændringer: Enhed Valgenheden Sagsbehandler Christine Boeskov Koordineret med Sagsnr. 2016-558 Doknr. 341282 Dato 24-06-2016 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes cc.: Alle regioner + Danske Regioner 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPNNM Sags nr.: 1006916 Dok. Nr.: 376665 Dato: 26. august 2011 Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014 Udenrigsministeriet Att.: Tina Rosendahl Nielsen tironi@um.dk, um@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13009 Doknr.

Læs mere

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til alle regioner cc.: Danske Regioner Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed VALG Sagsbehandler DEPNNM Sagsnr. 2014-6842 Doknr. 137110

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene BEK nr 129 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1136

Læs mere

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-6156 6. marts 2009 Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni

Læs mere

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Til Statsforvaltningen og samtlige kommuner og regioner Sagsnr. 2016-2390 Doknr. 334427 Dato 29-04-2016 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Ved dette brev orienteres Statsforvaltningen,

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 B 77 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Social- og Indenrigsudvalg Sagsnr. 2016-2422 Doknr. 338100 Dato 12-04-2016 Folketingets Social- og Indenrigsudvalg

Læs mere

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland.

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland. Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895, Rederiforeningen for mindre Skibe (Alle: info@shipowners.dk) Cc: Søfartsstyrelsen KSF@dma.dk Dansk Navigatørforening: navigator@dana.dk Sømændenes Forbund:

Læs mere

H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F

H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Økonomi- og Indenrigsministeriet valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 3 3 M O B I L 9 1 3 2 5 7 3 3 M P E D @ H U M A N

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem BEK nr 128 af 19/02/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fremsat den 5. oktober 2016 af social- og indenrigsminsteren (Karen Ellemann) Forslag. til

Fremsat den 5. oktober 2016 af social- og indenrigsminsteren (Karen Ellemann) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2016-17 Fremsat den 5. oktober 2016 af social- og indenrigsminsteren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen BEK nr 130 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunerne til kommunal- og regionalvalget tirsdag den 21. november 2017

Brevstemmeafgivning i kommunerne til kommunal- og regionalvalget tirsdag den 21. november 2017 Til alle kommunalbestyrelser v/de valgansvarlige i kommunerne cc: KL, Danske Regioner og alle regioner 4 bilag Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2017-3153

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 9 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. februar til

Forslag. Til lovforslag nr. L 9 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. februar til Til lovforslag nr. L 9 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. februar 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 VEJ nr 9458 af 29/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09335 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ministerialtidende Udgivet den 10. september Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 17.

Ministerialtidende Udgivet den 10. september Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 17. Ministerialtidende 2009 Udgivet den 10. september 2009 21. august 2009. Nr. 70. Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 17. november 2009 (Til alle kommunalbestyrelser, regionsråd,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16. Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16. Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning Til alle kommunalbestyrelser v/ den valgansvarlige i kommunen cc.: KL 5 bilag Sagsnr. 2015-5970 Doknr. 268667 Dato 06-10-2015 Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2014 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften LOV nr 312 af 29/03/2014

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Bilag 1 Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Herved bekendtgøres lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 585 af

Læs mere

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg Vejledning nr. 78 af 26. august 2010 Vejledning om afholdelse af folketingsvalg (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og statsforvaltninger) Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1005077 AI003638

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog Indenrigs- og Socialministeriet Valgordbog Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg LBK nr 363 af 02/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 9 Folketinget Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 19. januar 2017.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 9 Folketinget Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 19. januar 2017. Til lovforslag nr. L 9 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 19. januar 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november Udenrigsministeriet um@um.dk, cc: tironi@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114949 Dato 15-08-2013

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget (*) Fremtidige lovændringer: L 2014-03-29 nr. 312 AFSNIT I. FOLKETINGSVALG OG FOLKEAF- STEMNINGER Kap. 1. Valgret(1) og valgbarhed(2) 1. Valgret

Læs mere

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG FOLKEAFSTEMNING OM EN FÆLLES PATENTDOMSTOL M.V. DEN 25. MAJ 2014 Indhold 1. VALGHANDLINGER... 3 2. VALGKORT... 3 3. STEMMEAFGIVNING...

Læs mere

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg NOTAT Dato Orientering om ændringerne i valglovgivningen pr. 1. april 2016, herunder administrative og økonomiske konsekvenser Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Ved lov nr. 1742 af 22. december 2015 blev

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Grund- og nærhedsnotat Reform af valgloven i Den Europæiske Union Europa-Parlamentets beslutning af 11. november 2015 om reform

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget LBK nr 390 af 27/04/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016 2390 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om tronfølgeloven den 7. juni 2009 på regionernes sygehuse

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om tronfølgeloven den 7. juni 2009 på regionernes sygehuse Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2009-742 Til alle regionernes sygehuse cc.: alle KB + Danske Regioner 7. maj 2009 Brevstemmeafgivning

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.:

Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.: Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Danmark Att.: valg@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 91 32 57

Læs mere

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v.

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. Vejledning nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg LBK nr 127 af 11/02/2013 Gældende (Kommunal- regionalvalgloven) Offentliggørelsesdato: 13-02-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren.

Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren. Enhed Valgenheden Sagsbehandler CLH Koordineret med Sagsnr. 2015-2735 Doknr. 292904 Dato 03-12-2015 Bekendtgørelse om anvendelse af en digital løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling

Læs mere

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2016-665 Doknr. 470656 Dato 28-06-2017 Orientering om ændring af valglovgivningen pr. 1. juli

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 -- AKT 235850 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 12 - danske havanlæg på dansk område (DONGAmerada Hess) ] -- DONG Energy Amerada Hess ApS 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax

Læs mere

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014.

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014. Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Indenrigsministeriet Rigsombudsmanden i Grønland Rigsombudsmanden på Færøerne

Læs mere

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 VEJ nr 9624 af 03/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-5210 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN Tingvej 31 8543 Hornslet Tlf. 8699 4444 Fax 8699 6644 E-mail: adv@soelgaard-knudsen.dk VÆRGEMÅL Værgemål for børn og unge: For mindreårige er indehaveren af forældemyndigheden værge. Er der fælles forældremyndighed,

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 41 TORSDAG DEN 30. APRIL 2009, KL. 0.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, MØDELOKALE 1 Økonomiudvalget 30. april 2009 Side: 2 Fraværende: Pia Longet, Mogens Christensen.

Læs mere

Det danske valgsystem

Det danske valgsystem Det danske valgsystem Valg til Europa-Parlamentet Hvert femte år afholdes der Europa-Parlamentsvalg i EU s medlemsstater. Ved Europa-Parlamentsvalget i 2009 blev der valgt 13 danske medlemmer. Siden Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

Vejledning nr af 3. juli 2017 om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION

Vejledning nr af 3. juli 2017 om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION Vejledning nr. 9624 af 3. juli 2017 om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION 1 Indhold 1. Indledning... 8 2. Oversigt over opgavefordelingen

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3.

Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3. Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3. december 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folkeafstemningen om

Læs mere

Notat. Indholdsfortegnelse:

Notat. Indholdsfortegnelse: Not Not - Orientering om nye regler vedr. Kommunal- og Regionsrådsvalg 2017 Sag: 84.03.00-G01-1-17 Tina Bernsdorf Jungfeldt Politik og Stregi 11-07-2017 Social- og Indenrigsministeriet har den 17. maj

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Redegørelse om fejlbehæftet udtræk over herboende ikke-danske EU-borgere med valgret til Europa- Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Redegørelse om fejlbehæftet udtræk over herboende ikke-danske EU-borgere med valgret til Europa- Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Udvalget til Valgs Prøvelse 2013-14 UVP Alm.del Bilag 43 Offentligt Enhed Valgenheden- /CPR-kontoret Sagsbehandler NNM/CLH/CG Koordineret med CSC Danmark og Danmarks Statistik Sagsnr. 2014-17916 Doknr.

Læs mere

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer) 1 I lov om valg til

Læs mere

UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og Statsforvaltningen)

UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og Statsforvaltningen) Vejledning nr. 10724 af 5. oktober 2015 om afholdelse af folkeafstemning torsdag den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg BEK nr 1123 af 15/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-17902 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 158 Folketinget 2014-15 Fremsat den 10. marts 2015 af Morten Marinus (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette Hjermind Dencker (DF), Mikkel Dencker (DF), Dennis Flydtkjær (DF) og Peter

Læs mere

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 stemmesedler og opslag

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 stemmesedler og opslag -- AKT 235876 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 2 - alle valgbestyrelser ] -- Til alle valgbestyrelser cc.: KL, DSt 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk

Læs mere

Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt

Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Forsvarsudvalget 2014-15 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg FORSVARSMINISTEREN 8 Maj 2015 Folketingets Forsvarsudvalg har den 18. marts 2015

Læs mere

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3392 9441, E-mail valg@vfm.dk J.nr. 2009-742 Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk, lsn@fmn.dk cc.: ALA@gl.stm.dk Dato: 20. februar 2009

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015 -- AKT 280610 -- BILAG 1 -- [ Brev til ejere af danske havanlæg på dansk område (DONG-Amerada Hess) ] -- DONG Energy Amerada Hess ApS 2 bilag Enhed Valgenheden Sagsbehandler CLH Sagsnr. 2015-5970 Doknr.

Læs mere

-- AKT BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] --

-- AKT BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] -- -- AKT 235856 -- BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] -- Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895 og Rederiforeningen for mindre skibe

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet Lovforslag nr. L 124 Folketinget 2013-14 Fremsat den 29. januar 2014 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd

Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd LBK nr 772 af 24/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 58724/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Spørgsmål om listebetegnelser Må en kandidatliste, der stiller op for et parti, der er opstillingsberettiget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. januar 2017 af Susanne Eilersen (DF), Karina Adsbøl (DF), Pernille Bendixen (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 27. april Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg. 26. april Nr. 391.

Lovtidende A Udgivet den 27. april Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg. 26. april Nr. 391. Lovtidende A 2017 Udgivet den 27. april 2017 26. april 2017. Nr. 391. Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Herved bekendtgøres lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Håndbog til. Kommunal- og Regionalvalget

Håndbog til. Kommunal- og Regionalvalget Håndbog til Kommunal- og Regionalvalget 2017 Dette uddrag af valgets håndbog sendes til valgstyrere, tilforordnede vælgere og frivillige forud for valgdagen. Aktuelle eksemplarer af håndbogen ligger fremme

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 brevstemmeafgivning i kommunerne

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 brevstemmeafgivning i kommunerne -- AKT 235871 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev - KB ] -- Til alle kommunalbestyrelser v/ den valgansvarlige i kommunen cc.: KL 4 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget 1 of 26 2013-01-15 10:58 LBK nr 107 af 08/02/2011 Gældende (Folketingsvalgloven) Offentliggørelsesdato: 17-02-2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 251 af 21/03/2012

Læs mere

Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha. Åben sag

Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha. Åben sag Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha Åben sag Resumé Ældrerådets valgperiode udløber med udgangen af 2013, og der skal således afvikles ældrerådsvalg i indeværende år. I henhold til Lov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 1. februar 2013 Sag 252/2012 (2. afdeling) Værgemålssag vedrørende A (advokat Henrik Krogsøe, beskikket) efter anmodning fra B (advokat Jens Otto Johansen, beskikket)

Læs mere