Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg"

Transkript

1 Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nr. 32 December 2014 DEF - Dansk Entomologisk Forening

2 Nr de cem ber 2014 Blad lop pen er et ufor melt de bat- og meddelelsesblad, der udgives af Ento - mologisk Fagudvalg (EFU). EFU er et stående naturvidenskabe - ligt fagudvalg under Dansk Entomolo - gisk For ening (DEF) og lø ser op ga ver af insekt-faglig og naturforvaltningsmæs - sig karak ter under ansvar over for DEF. DEF er en paraplyorganisation for følgende danske entomologiske fore - nin g er: Entomologisk Forening Le pi dop tero lo gisk For ening Nordjysk Lepidopterologklub Aarhus Entomologklub Entomologisk Selskab for Fyn EFU s adres se Dansk Entomologisk Forening Entomologisk Fagudvalg c/o Zoologisk Museum Universitetsparken København Ø En to Con sult tilbyder sagkyndig rådgivning vedrø - rende insekter og naturforvaltning Nær mere op lys nin ger hos: Per Stadel Nielsen Grund kær 32, 2650 Hvid ov re Re dak tion for Blad lop pen Kristian Graubæk, Ring sted vej 73, 4400 Mør køv Vejledning for bidrag til Blad lop pen Artikler, meddelelser og lignende sen - des i elektro nisk form til re dak tio nen. Det er nem mest for re dak tio nen, hvis du kun be nyt ter stan dards krift og kun fed og kursiv i teksten. Tekstmaterialet må meget gerne ledsages af illustratio - ner i form af fo tos og teg nin ger el. lign. i digital form. Alle fi gurer skal ledsa ges af en kort forklarende figurtekst, som skrives til sidst i manuskriptet med tydelig angi - vel se af, hvil ken fi gur tek sten til hører. Desuden angives fotografen, hvis ikke denne er forfatteren. For fat tere har ale ne an svar for at indhente fornødne tilladelser til brug af data fra de be nyt te de kilder. Redaktionen forbeholder sig ret til at be skære, ju stere el ler på an den måde at æn dre i ma teri a let i hen hold til bla dets prak sis. For fat tere til sen des nor malt ik ke kor rek tur, lige som vi ikke le verer sær tryk, idet bla det kan fin des som PDF på DEFs hjem me si de For si den: Boris Søn der land. He de fla den set en sep tem ber dag Foto (BBH) 2 Bladloppen 32 / 2014

3 Kon takt med det of fent li ge samt an dre ak - ti vi te ter Af redaktionen I det te af snit om ta ler vi nog le af de ak - tiviteter DEF og foreninger tager del i. Primært overvågningsopgaver, svar på hø ringer samt an dre em ner, som det på landsplan er relevant at orientere om. Re gion Hoved sta den: Lyng by åmo se er ble vet fre det og der skal la ves en ple jeplan for om rå det. Lene Madsen fra Na tur te a met i Glad - saxe Kommune spurgte Lepidopteolo - gisk for ening til råds. Per Sta del Ni el - sen og Hans Pe ter Ravn del tog i en be - sigtigelse af området og bidrog med data fra Lepidopterologisk Forenings egen insektdatabase Bugbase. eg, has sel og ene. Af græs nin gen med får er op hørt, og i stedet skal der være kvæg. I sid ste nr. af Blad lop pen var der en no tits om at DN søg te as sistan ce til mo - nitorering af natsværmere i Allindelille Fred skov. Jens Lyngs øe, Knud Bech og Svend Bag ger Lar sen hav de i perio den 12. juni til 7. aug fæl der stå en - de. Der blev re gi streret 2740 stk storog småsommerfugle, der fordelte sig med 37 ar ter små- (»møl«) og 262 arter storsommerfugle. Region Syddanmark: N/A Region Midtjylland N/A Region Nordjylland N/A Region Sjælland: I fe bru ar må ned send te NST drifts pla - nerne for de lokale myndigheder i hø - ring. DEF svare de på hør rings pla nen for NST Vest sjæl land. Da det var en en kelt per son, der hav de vi den om en del af dis trik tet, be stod svaret af en lil le del gen erelt om pla ner ne og stør re del med konkrete forslag. Si den hørings varet blev ind sendt, er der i et af de kon kre te om rå der ble vet æn dret på nog le hegn slin jer for en fold på tid li gere 8 ha på et over drev med pri - mært ene bær bu ske, til nu en 12 ha stor fold, hvor der er kom met skov græs ning i et inter es sant om rå de med skov fyr, Kort over de dan ske re gio ner Bladloppen 32 /

4 Na tur be varel - se på en ny måde - så dan kan vi be vare svirrefluen Blera fal lax af Leif Bloss Car sten sen, la sio bknet.dk In sek ter, der yng ler i gam le træ er el ler døde træ er un der ned bryd ning, har svære ti der i Dan mark. Stats sko ve dri - ves hovedsagelig som produktionssko - ve. Ef ter de to stor me i 2013 blev der ryd - det grun digt op. Kun få ste der i de sko - ve, jeg fær des i, fik nog le af de væl te de træ er lov til at lig ge på skov bun den. Hovedparten af stammerne blev skåret op og fjer net, kun kva set blev til ba ge. Blera fal lax Svirrefluen stub-svirreflue (Blera fal - lax) er knyt tet til gam le nå le sko ve med træer eller stubbe under nedbrydning. Lar ven er fun det i stub be af fyr, gran og lærk og le ver af mi kro ber, som den fil - trerer fra vådt træ un der ned bryd ning. Det an ta ges, at den nor malt le ver dybt i re ster ne af store træ er, som er svæk ket af svampeangreb eller knækket i storm vejr. Da så dan ne træ er er en sjæl - denhed, er svirrefluen afhængig af stub be ef ter fæld ning. Stub be ne skal være mindst 30 cm i di a me ter. I den dan ske rød li ste 2013 er Blera fal lax i grup pen»næ sten tru et«. Den er sjæl den og fore kom mer of test i Nor d - østsjælland og Nordøstjylland. The Mal loch So ci e ty s pro jekt The Mal loch So ci e ty blev dan net af en grup pe skotske dip tero lo ger i Foreningens formål er at udbrede kend ska bet til dip tera. Man har kon - centreret sig om vedlevende diptera og gennemført projekter til bevarelse af sjæld ne og tru e de ar ter, ikke kun i Fig. 1. Vok sent ind i vid af stubsvirreflue Blera fallax. Foto: Er land Nielsen. 4 Bladloppen 32 / 2014

5 Skot land, men også i an dre dele af ver - den. Man har under søgt, hvil ke krav sjældne arter stiller, og derefter lavet praktiske tiltag. Ved at undersøge en ræk ke om rå der har man ikke blot fun - det flere bestande af sjældne arter, men også nye arter. I over ti år led te man ihær digt ef ter Blera fal lax-lar ver og fandt dem i fyr - restub be. I 2001 og åre ne ef ter la ve de man de første kunstige ynglesteder. På det tids punkt kend te man kun to ste der med en fast be stand af Blera fal - lax. For at kun ne øge og sta bi li sere dis - se be stan de, blev der la vet over 100 kunstige ynglehuller i fyrrestubbe. Med mo tor sav blev der la vet»bas si ner«på cir ka 15 x 15 el ler 15 x 30 cm, af hæn - gig af stub di a me ter, og med en dyb de på mindst 10 cm. Det er vig tigt, at hul - let er i den hår de del, så van det ikke kan løbe ud. Hul ler ne blev fyldt med savs muld, spå ner og vand og dæk ket del vist med et styk ke træ, så savs mul - det ikke tør re de ud, men så le des at hun ner kun ne kom me ind for at læg ge æg. I man ge af hul ler ne fandt man se nere op til 30 lar ver. Hul ler ne blev ikke kun udnyttet af Blera fal lax, men også af an dre svir re flu er, nem lig Sphe gi na clu - pines, Xy lo ta syl varum, Myathropa flo - rea og den me get sjæld ne Cal li cera rufa. Nog le af lar ver ne blev an bragt i et telt for at kun ne lave opd ræt. De res af kom blev se nere sat ud i an dre om rå der. Udsætning i andre områder I 2009 la ve de man 30 hul ler i gran- og fyr restub be i et om rå de, hvor der tid li - gere har været en be stand af Blera fal - lax. I ok to ber sam me år pla cere de man 81 lar ver, der var opd ræt tet i fan gen - skab, i hul ler ne, og i juni og juli 2010 sat te man 94 ima gos fra fan gen skab ud. I et an det om rå de blev 100 fyr retræ er Fig. 2. Lar ven af Blera fal lax. Foto: The Mal loch So ci e ty. fæl det i cir ka 1 me ters høj de og og der blev boret hul ler i den hår de ker ne af stub be ne. Hul ler ne blev fyldt med sav - smuld, spå ner og vand og del vist dæk - ket med træ. Man fræ ste des uden i de fæl de de stam mer, som fik lov til at bli ve liggende på skovbunden. Man placere - de se nere 51 lar ver i 12 af hul ler ne. De gode re sul ta ter fra de to kend te fundsteder og de to udsætninger bety - der, at man vil fort sæt te ud sæt nin gen andre steder. Hvad kan vi gøre i Dan mark? I Dan mark er Blera fal lax ikke så tru et som i Skot land, men en stor del af tru e - de dip tera er knyt tet til gam le el ler døde nåle- og løv træ er un der ned bryd - ning. For at be vare dem er det vig tigt at øge sko vom rå der, hvor træ er får lov til at bli ve gam le. Ind til der er nok af dis se om rå der, kan man i stats sko ve og pri - va te sko ve lave hul ler i stub be ef ter fældning som beskrevet i denne artikel. Des uden kan man fræ se spor i de stam - mer, der får lov til at lig ge på skov bun - den. Det te gæl der for både nåle- og løv - træ er. Vedlevende diptera er ofte lettest at fin de i lar vesta di et. Vi vil sik kert kun ne Bladloppen 32 /

6 fin de sjæld ne ar ter ved en kon cen treret ind sats. In spireret af de skotske er farin ger vil jeg tage kon takt til Kron jyl lands skov - di strikt for at høre, om man er vil lig til at lave et for søg i Hjer mind Skov. Blera fal lax har i hvert fald tid li gere yng let dér på en bak ke med man ge gran stub - be. Jeg har selv iagt ta get en hun, der fløj fra stub til stub. Des vær re så jeg ikke æg læg ning, da hun nen, hver gang jeg kom tæt på, fløj til en ny stub me ter ned ad el ler opad bak ken. Det te om rå de er nu gro et til. Der er dog sta - dig et stør re om rå de med gam le fyr - retræ er i sko ven. Tak til Iain Mac Go wan, The Mal loch Society, og Erland Nielsen for billeder. Tak til Uffe Tern drup for kon struk tiv kritik. Lit tera tur: Den dan ske rød li ste 2013: videnudveksling/til- myndigheder-og-saer - ligt-interesserede/redlistframe/soegart/ The Malloch Society: Fig. 3. Fyr res tub be med hul ler og af - dækning, kunstige ynglepladser til svirrefluer der lever i gammel ved. Foto: The Mal loch So ci e ty. 6 Fig. 4. Nær bil le de af fyr restub set fra oven. Fordybningerne med savsmuld af dæk ket med træstyk ker. Foto: The Mal loch So ci e ty. Bladloppen 32 / 2014

7 Re gi strering af insekter på Borris Sønder - land Nye metoder og allerede kendte og modificerede for mer for ud styr Af Uffe Tern drup Jeg har si den 1959 iv rigt under søgt den danske insektfauna og altid været åben for nye til tag. Si den en gang i 90er ne har hele Euro pa samt Tyr ki et været inddraget i undersøgelserne. Mange le - pidoptologer ryster på hovedet og me - ner, det er for stort og uin teres sant, men man får man ge tips og op le vel ser og ikke mindst er farin ger om le ve vis med hjem fra ud lan det. Ofte er frem - me de spek ta ku lære ar ter, når de vel at mær ke bli ve fun det i Dan mark, det, der væk ker størst be gej string blandt sam - lere. Det er op ti malt, hvis de også har pran gen de far ver, som f. eks.»hind - bærsnitte«- bjørnen (U. pul chel la). Forskellige typer lysfælder I ud lan det har jeg især brugt små han - dy rejsefælder, typisk en lille plastkasse med låg og en alutragt of test med 20 watt UV lyssto frør over, som bli ver for - sy net med strøm fra et 12volt 7,2 AH batteri. Dis se ty per bru ger jeg også i DK i ufremkommelige tagrørsskove som f. eks. på Rømø i La kolk om rå det og på Fyn i Bal len, hvor jeg var ude ef ter rør - dyr, især streg si vug le (P. bre vi li nea). I Bor ris har jeg også an vendt dem, men bat teri et hol der kun til en nats fangst. Til gen gæld er de let te at pla cere i et ter ræn, hvor der er få el for sy nin ger, fak tisk kun 2 brug bare: En tæt på lej - ren i NV og en ved Hjem me værns går - den i SØ. I DK er automatiske lysfælder meget ud bred te blandt sam lere, og her dre jer det sig ofte om en (murer)bal je med låg med en alutragt og en UV lys kil de. Størrelsen på denne afhænger af geo - gra fisk pla cering og af stan den til ste - det, idet små 80 watt og 125 watt ly skil - der fan ger tæt på det sam me som 250 Fig. 1. Hermelin - skå be/c. vi nu la. Bor ris er det sted, jeg har set flest. hermelin - skåber, larven le - ver på kry ben de pil mv. Bladloppen 32 /

8 watt, ja man kun ne for så vidt bru ge 20 watt el ler min dre. Ulem pen med dis se er, at de er mere skrø be li ge og let sprin - ger i regn el ler blæst. Mine fæl der har i 20 år været for sy net med af løb med vandlås, idet trækket, sammenlignet med en skor sten, ikke bli ver så stort, og fæl den der for ikke bru ger så me get gift og der for fun gerer bed re. Der blev fan - get et stort an tal ar ter, bl.a. hedetak - spinder (P. ili ci fo lia) en art, som i dag kun kan findes i Jylland og her især langs vestkysten og i Nordjylland. Fæl der nes pla cering kan ses på kor - tet på side 15. Store og små lystår ne Jeg har i rig tigt man ge år fan ta seret om lystårne efter model rundt badefor - hæng erstattet med stoffet organza og ly skil den an bragt i cen trum. I 2014 sy e - de jeg mit før ste, og ind vi el sen i Frøslev Mose var over ra sken de god. Bl.a. 4 stk. pop pel-dro me dar spin der (N. tri to - phus). Der for sy e de jeg end nu et lys - tårn, som også virkede fortræffeligt. Dis se tår ne kan kø bes i Tysk land, men det er væsentligt billigere at tilvirke dem selv. Lystår net vir ker kun op nat - ten, men ved at hæve det fra jor den og erstatte lyskilden med en sukkerlok - ning, har man et suk ker lok nings tårn, som kan be nyt tes om da gen til nek tar - søgende insekter. Al ter na tivt kan man bru ge små suk - kerlokningsfælder, som også kan fange nats vær mere. Den vi ste er en rej seud - ga ve, som kan pak kes ned i en kuf fert. Når man har bil til ud styret, kan op - sam lings be hol deren gøres stør re og fæl detragt og regn top kan være af fast materiale. Under toppen hænger en då - se med sukkerlokning, som tiltrækker nektarsøgende insekter. Der kommet især flu er og hvep se, ofte stor ge de - hams (Vespa crabo), hvis stik kan sammenlignes med et hugormebid, men også dag- og nat som mer fug le, ofte er de helt små pyralider i overtal. Jeg har også brugt lystår ne i Bor ris Søn der land, men de har den ulem pe, at de kræ ver, man er om kring tår net nat - ten igen nem, dvs. of test kun en nat, og man er der med af hæn gig af de ak tu el le vejr for hold. En an den ulem pe er, at det er nødvendigt at have pandelampe på, da der el lers ikke er me get lys på dyre - ne. På Bor ris Søn der land / øvel se ster - ræn så jeg i feri e perio den, som stort set er ene ste tid, hvor man kan be væ ge sig in den for ring ve jen (der sky des 330 da - ge om året), et kæm pe mæs sigt sky de - tårn 8-10 m højt. Hold da op, sik ke et lystårn. Jeg for ind til ter ræn che fen og spurg te, om jeg måt te bru ge det som lystårn. Der var som sagt ferie i lej ren, og tår net står tæt på ring ve jen, så der var ingen problemer. Fordelen ved at kom me op over ter ræn er, at tem pera - turen ofte er no get hø jere end ved jord - o ver fla den, og man kan sam ti dig se ly - set man ge km væk. Nor malt til træk ker en UV lam pe kun dyr in den for en min - dre ra dius, men net op Bor ris Søn der he - de er, når det er nat og over sky et, bælg ra ven de mørk, og nær me ste hus kan ikke ses, og in gen støj høres, så må ske kun ne det hjæl pe. Vi havde en fan tas - tisk nat i tårnet 3 mand, hvoraf de 2 ikke havde set dyr på UV-lamper før. Indsamling af vårfluer Ved ind sam ling af vår flu er er det en for del at pla cere fæl den tæt på dens ret te ele ment, dvs. der, hvor lar ven i sin tid le ve de, det er næ sten al tid vand: Åer, bække, kilder, mosehuller, grøfter, søer, kanaler og brakvandsøer. Und ta gel sen er en en kelt art som le ver på bøgestammer. Vårflue imagines fly - ver i lig hed med gulds me de langt om - kring for at op spore nye leve mu lig - heder, el ler en til at par re sig med. Især me get små ar ter har i sa gens na tur ikke 8 Bladloppen 32 / 2014

9 sam me spred nings po ten ti a le. Og det var især dis se, jeg vil le ind sam le. Bat terid re vet lys fæl de En min dre fæl de spand l med alutragt og UV dio de lys, som blev for sy - net med strøm fra et ge le bat teri på 42 AH blev op sat. Det kun ne i som mer - perio den klare 14 dage på en op lad ning. Men fæl den kør te til en gang i sep tem - ber, så måt te jeg luk ke ned, men da var der også kun få in sek ter i fæl de span - den. Fæl den kun ne ikke gra ves ned, da ter ræ net var eks tremt fug tigt tæt på Omme Å, den blev blot sat oven på ter - ræn om gi vet af pors, kærsvovl rod, star og i læ af en pi le busk. Re sul ta tet var fint. Der kom mas ser af vår flu er men også natsværmere. Følgende natsvær - mere kom der et pænt an tal af: hvid - streget pelsugle (S. al bo ve no sa), rød lig sivugle (C. rufa), hæn ge sæk-stæn ge lu - gel (C. ha worthii), teg nings løs- stæn - gelborer (C. al gae), sømprikket stæn - gelborer (C sparganii) samt den lil le pyra li de (A. ephemerella). Både lar ven og hun nen le ver i vand, han nen kan fly - ve. Arten koordinerer engang om året et kæm pe in va sions even tyr, hvor den forsøger at finde nye egnede vandområ - der. Der for er det prak tisk, at hun ner også kan fly ve, og det kan de så. Der kan være 1000 vis af dem på ly set, ja må ske vis, og flok ke ne kan nå al ta ner med UV lys midt i Aar hus. Hvor dan de gør, ved vi ikke, men an dre arter har også denne indbyggede tids - for nem mel se, at det er i af ten, det er mu ligt at møde en part ner. I det tid li ge for år er det med no gen øvelse muligt at bestemme træer, når man kører bil. Man kan for bed re øvel - sen med et tele skop el ler kik kert, så er man sparet for at tra ske for gæ ves over til en skov kant el ler læ hegn. Jeg har besøgt mangen en hængesæk eller mose hul og hængt fast. Men nu er der mu - lighed for at inspicere ufremkommelige om rå der ved hjælp af en dro ne. Vi af - prø ve de en i Bor ris over Omme Å og mo se hul ler ef ter at have fået lov af for - svaret. Et lil le bi lligt, men godt ka mera med høj op løs ning sid der un der dro nen og op ta ger bi lle der, det styres via mo - biltelefonen, dronen via et joystik. Må - ske varer det no get, in den jeg in ve ster i ud styret, men med den rivende ud vik - ling, der er på området, kan det snart blive alles eje. Fig. 2. Hedemå - ler/d. fa garia er me get ud bredt og al min de lig på Borris Sønder - land. Bladloppen 32 /

10 Sommerfuglefaunaen samt øvrige nataktive insekter i Borris Sønder land pri mært tæt på ring ve jen. Fund af sommerfugle Der blev fun det flere end 330 for skel li - ge ar ter stor som mer fug le (re gi strerin - gen er ikke en de lig op gjort), her af he de - måler (Dyscia fagaria) i stor an tal. Ar - ten er især kendt fra Jyl land, men er gået me get til ba ge. Det har må ske no - get med hedelyngens (Cal lu nae vul - garis) dår li ge til stand på rig tig man ge he der. Over ra sken de blev der også fun - det mange lindesværmer (Mi mas til i - ae), både NV og SØ, lar ven le ver på flere forskellige løvtræer. Den blev for 50 år si den kun fun det en kelt vis i Søn - der jyl land, men var/er ud bredt på øer - ne, men den har i de se ne ste 5-10 år ryk ket sin nord græn se op i Jyl land. I 2013 blev en en kelt hvid stregs-pel sug le (Simyra albovenosa) fun det i 2. gen era - tion, i 2014 flere set ved Omme Å. Den le ver på sød græs langs van dløb og sum - pe ofte i kyst nære bi o to per. Den har i de se ne ste 5-10 år bredt sig, fra 1959 til 2000 så jeg kun et eks emplar. Acro nic ta aceris har vist sig en kelt vis, lar ven le - ver på naur, spids løn, ahorn mv. den er sjæl den i VJ. Dag fly ven de som mer fug le Argus blåfugl Plebejus argus er især set i det syd li ge om rå de om kring Hjemmeværnsgården MG89 & MG79, men er sik kert ud bredt i alle om rå der med frisk lyng. Den er gået me get til ba ge i Jyl land, hvor den har sin hovedudbredelse, men er uddød eller sjælden på egnede biotoper på øerne. Sor tåret hvid vin ge (A. crataegi), er almindelig overalt i området. Aurora (A. cardamines) enkeltvis i for året, le ver på kors blom ster bl. a. karse/ Cardamine. Stor kålsommerfugl (P. brassicae) kun en kelt vis, le ver på kors blom ster. Lil le kål som mer fugl (P. ra pae) lever på kors blom ster. Grønåret kålsommerfugl (P. napi) al - min de lig i for året, le ver på kors blom - ster. Grøn buskssommerfugl (C. rubi) er fun det man ge ste der, den le ver på en række planter bl.a mosebølle og blåbær. Almindelig blåfugl (P.icarus) træf fes rig tigt man ge ste der, den le ver på en række planter i ærteblomstfamilien. Engblåfugl (C. se mi ar gus) er især al - mindelig i engarealerne omkring Omme Å. Lille ildfugl (L. phlaeas) er al min de - lig, hvor der gror plan ter i syre fa mi li - en Po ly go na ce ae. Dukatfugl (L. virgaureae) er set midt på he den ved den gennem gå en de grus vej, hvor de søg te nek tar på Spira ea, som stam mer fra den gang der var huse og ha ver på he den før Violetrandet ildfugl (L. hippothoe) er især set i engarealerne omkring Omme Å. Det er en art der er gået meget tilbage. Brunlig perlemorssommerfugl (B. se - lene) er al min de lig over alt i Borris. Sandrandøje (H. semele) tal rig om - kring det store sky de tårn, men også set flere an dre ste der med bar jord. Okkergul pletvinge (M. cin xia) er set flere ste der. Okkergul randøje (C. pamphilus) me - get almindelig. Græs ran dø je (M. jur ti na) er al min de - lig. Nældens takvinge (A. urticae), som le ver på bræn de næl der dvs. især på nærings fyldt muld jord, der for kun enkeltvis. Dagpåfugleøje (A. io) le ver på bræn - denælder, derfor kun enkeltvis. 10 Bladloppen 32 / 2014

11 Natsommerfugle der flyver om da - gen Blod plet (Tyria jacobaeae) flere eks - em plarer blev fun det i fæl der ne. Lar - ven blev også fun det på eng brand bæ - ger (Senecio jacobaea) ved Ring ve jen mod syd vest. Grøn metalvinge (A. sta ti ce). Mi-ugle (E. mi) og skrif tug le (E. gly - phica) fløj om kring Omme Å, su ger især på blå hat. Et ud valg af nats vær mer ne Smuk-stængelugle (Crypsedra gem - mea) set i et pænt an tal, den er ud - bredt, men gået me get til ba ge. Blom - ster-stængelugle (Ere mo bia och ro leu - ca) er set en kelt vis. Ar ten er også dagak tiv og ses især på blå hat. Ar ten har været meget almindelig på Djursland, men ses nu sjæl dent. Ar ten er gen ind - van dret i DK ca og fin des si den me get ud bredt, ef ter at den var for - svun det fra man ge lokaliteter om kring He de mo se-pel sug le (Acro nic ta me ny an thi dis) blev fun det i flere eks - emplarer, den le ver på buk keblad, pors, pil, den er lo kal og mest kendt fra Jyl - land. Kær star-stæn ge lug le (Sedina bu - ettneri) blev fun det ved Hjem me værns - går den i Det er en me get lo kal og sjæl den art i WJ, der kun er fun det i 4 eks emplarer Oks by, Havr vig, Blå vand. Den er knyt tet til bi o to per med kær - star. Da den sjæl dent be væ ger sig uden for sin bi o top ses den ikke med min dre, man stil ler lys op mel lem kær star på en ynglebiotop. Blåhoved (Diloba caerule - ocephala) blev fun det i et en kelt eks - emplar i 2013 ved Hul mo se, den er for - svun det fra næ sten alle ind lands bio to - per og findes udelukkende meget en kelt vis i kystom rå der med tjørn især i Vest jyl land. I 2013 blev der også fan - get en enkelt tjørnespinder (T. crataegi) som er me get sjæl den i hele DK. På enkelte biotoper, i Koldmosen, i Nord - Fig. 4. Bi lle de af suk ker lok nings fæl de UTE jyl land og Øle ne på Born holm ses den dog jævnligt. Prydvinger/prydmøl Flere eks emplarer af den i no vem ber flyvende Diur nea lip si el le er fun det ved Hjemmeværnsgården MG89. Hunnen har små vin ger og kan ikke fly ve, så det er en gam mel po pu la tion. Det er en stor art ca. 18 mm i vin ge fang. Fund af gulds me de Der er des vær re ikke fun det man ge ar - ter, da det har været van ske ligt at ko or - dinere vejrforhold, skydeøvelser samt planlagt besøg. grøn smaragdlibel (Cor - dulia aenea) blev fun det i flere eks - emplarer omkring Hjemmeværnsgår - den MG89. Bladloppen 32 /

12 Fig. 3. Linde - svær mer/ M. til - iae en art i fam - li en Af ten svær - mer me get hurtige flyvere, denne flyver in - den det bli ver helt mørkt, den kan være grøn, el ler svag grøn over i det brun li - ge. Blåvinget pragtvandnymfe (Ca lop te - ryx vir go) er iagt ta get tal rigt tæt på Omme Å, hvor den især svær mer om - kring glansbladet hæg (glansbladet hæg er en in va siv art, som bre der sig hastigt på sand jor de især i Vest- og Nord jyl land), ar ten er knyt tet til rent strømmende iltrigt vand. Flagermus-vandnymfe (Co e n ag rion pul chel lum), set sam me med Calopteryx vir go, almindelig ved stillestående vand, bl.a. sure tør ve- og he de mo ser. Båndet pragtvandnymfe (Ca lop teryx splendens) er kun set i Bor ris lej ren, da den le ver i Skjer nå en, som lø ber vest om lej ren A. Fund af bi ller/co le op tera Billefundene er især knyttet til fangst fra lys fæl der ne og er der for mest nataktive arter. Guldbasserne grøn guld - bas se (Cetonia aurata) og kob ber guld - bas se (Protosia cuprea). Beg ge ar ter er ak ti ve både dag og nat, fun det i lys fæl - de, lar ver ne le ver i især i dødt ved af pil. Beg ge ar ter ses om da gen ofte på blå hat og djævelsbid. Billerne er rimeligt almindelige på egnede biotoper. Djævels - bid vok ser me get tal rigt lang ve jen hvor Omme Å krydser Ring ve jen mod vest. Gåsebille (Phyllopertha horticola) er set flere ste der. Lar ven æder græs rødd - der, den voks ne æder bla de og svær mer i solskin. Natoldenborre (Serica brun - nea) flere eks emplarer, le ve vis som gå - sebillen. Flere ar ter af åd sel bil ler, som alle er nataktive og derfor jævnlig optræder enkeltvis i lysfælder. Ligrøver (Necro - des lit tora lis) samt flere ar ter af fa mi li - en Ni crophorus åd sels gra ver er set i fæl der ne. Hvis man skal under sø ge ar - ter ne nær mere, kan man ud læg ge re s - ter af dyr eller små døde dyr. Den almindelige mariehøne -7 plettet mari e hø ne (Coccinella septem-puncta - ta) er set over alt i landskabet. Stor van dkalv (Dy ti sus mar gi na lis) er set flere ste der. Når den er er na tak - tiv, er det især for at fin de nye van dhul - ler. Almindelig vandkær (Hy dro bius fu - scipes), fun det i lys fæl den. Den le ver i stillestående vand. Fund af døgn flu er Ephemeroptera Døgnfluen Siph lo nurus la cu stris set på lys. 12 Bladloppen 32 / 2014

13 Fund af flu er Diptera Hjortelus (Lipoptena servi) kan ses i store mæng der på ned lagt hjor te vildt og net op rå dyr og kron dyr. Den er set i man ge eks emplarer ved alle be søg. Et eks emplar er fun det le ven de i efter året ved Hjemmeværnsgården i lysfælden. Man ge stan kel ben er endt i fæl der ne især Ti pu la maxi ma og Tipula vittata. Begge arter er uhyre almindelige. Lille snep pe flue (At herix ibis) fly ver om da - gen, set i det syd li ge om rå de, bi lle de. Guldklæg (Chry sops re lic tus), set flere ste der i sol skin, bi lle de. Stik ket er ikke rart, de skærer med mund de len et snit, så de kan suge blod. Fund af græshop per Orthoptera Mark græshop per her un der eng græs - hop pe (Chorthippe parallelus) er set flere ste der i om rå det. Fund af årevingede hy me nop tera Mange arter af seglhvepse i familien Ich neu mo ni dae er set på lys. Alle ar ter - ne er pt. ikke en de ligt be stemt, da de ligner hinanden meget. De snylter på store sommerfuglelarver. Der er fundet min. 4 ar ter. Ar ter der ikke er in sek ter Murmejer (Leio bu num ro tun dum) er fun det me get tal rigt i ok to ber og no - vem ber uden på lys fæl den ved Hjem - meværnsgården. De har givet forsynet sig med fly ven de in sek ter, da de er rov - dyr. Med vir ken de i under sø gel ser ne Der har foruden undertegnede deltaget flere fra Aarhus Entomologklub. Ben - ny Bæk Han sen har del ta get i man ge indsamlingsture (BBH). Jesper Ving - toft (JV), Svend Lar sen, Stef fen Kjeld - gaard, Frank Jep pe sen, John Søby Ni - el sen, Leif Bloss Car sten sen, Kurt Høj - gaard har del ta get i ture i om rå det, hvor der ikke har været sky de ø vel ser. Opdaterede artslister kan findes på DEF's hjemmeside. Fig. 5. Billede af nedgravet fælde pla ceret tæt på lej ren med iso - leret låg. Der - med for mind - skes for damp - nin gen. Fæl den er om gi vet af fyrretræer og lyng, så der fal - der ikke man ge bla de ned i af - løb strag ten og stopper denne, et stort pro blem om efteråret andre steder. (BBH) Bladloppen 32 /

14 Vår flu e fau na - en ( Tricho - ptera) i og ved Borris Sønder - land 2013 Peter Wiberg-Larsen, Institut for Bi o sci en ce, Aar hus Uni ver si tet I lø bet af som meren og efter året 2013 indsamlede Uffe Terndrup insekter i lysfælder, placeret flere steder inden for Forsvarets øvelsesområde i Borris Sønderland. Et par af positionerne lå re la tivt tæt på om rå dets to store van - dløb, Skjern Å (i om rå dets nord vest li ge hjør ne, ca. 600 m fra det te van dløb) og tilløbet Omme Å (i områdets sydøstlige hjør ne, ca. 800 fra åen, men helt tæt på et lil le til løb til åen). Lys fæl der ne var med korte pauser i funktion i måne - derne juli-oktober. Fælderne fangede insekter fra mange grup per, her un der vår flu er. De fle ste ar ter fra den ne in sek tor den, der er en»søstergruppe«til sommerfuglene, er nataktive og tiltrækkes stærkt af lys, når det er mørkt. Fang sten af vår flu er var da også perio de vis me get stor, hvor - for der kun blev søgt fra sor teret ind i vi - der nok til at sik re, at alle fang ne ar ter var rep ræ sen teret. Det fra sor tere de materiale blev alkohol-konserveret og er efterfølgende blevet identificeret af forfatteren. Hvad blev der fan get? Og hvor kom de fra? Der blev i alt fun det 33 for skel li ge ar ter af vår flu er (ud af i alt 430 ind i vi der). Flere ar ter var me get tal rigt rep ræ sen - tere de, men 11 ar ter op tråd te kun i individantal færre end 5. Vårfluer er meget nært knyttede til vand, først og frem mest dam me, søer og van dløb. Her le ver de res lar ver, der udnytter alle mulige typer af mikro-le - vesteder og fødekilder. Af Danmarks hid til kend te 170 ar ter, kan ca. 100 Fig. 1. Lim - nephi lus bi no - ta tus er»ny«for om rå det. Den er re la tivt sjæl den; lar ven fin des i de dele af permanente søer/dam me, som tør rer ud i lø bet af som - meren. 14 Bladloppen 32 / 2014

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65).

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Boganmeldelse Werner Kunz: Do Species Exist? Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Definitionen af artsbegrebet

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER Skrubberuphavn T K S T R O G N O D R 1. udgave - 1. oplag Udgivet 2010 af Ulla Abdullas Cocobongoband - www.cocobongo.dk Illustrationer: Pia Thaulov Foto: Niels Jensen Alle rettigheder tilhører Ulla Abdullas

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J.

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J. Natteregn S Ú 6 1 n n Tekst: Nis etersen 196 Musik: Christian Dyrst 009 n. A ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft n. T ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft Œ. n. B

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Jeg vil prise dit navn

Jeg vil prise dit navn Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen Jeg vil prise dit navn Vekselsange til

Læs mere

34831_110_Cover.qxd 01-12-2011 12:52 Page 1 B Ø R N E N E S S A N G B O G B ØRNENES S ANGB OG

34831_110_Cover.qxd 01-12-2011 12:52 Page 1 B Ø R N E N E S S A N G B O G B ØRNENES S ANGB OG BØRNENES S A N G B O G BØRNENES S A N G B O G JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, Danmark. Copyright 99, 998 Intellectual Reserve, Inc. Alle

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

RØDDER TOUR HER NING GOLF KLUB PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997. Rødder Tour Bladet Årgang 2012 1 udgave

RØDDER TOUR HER NING GOLF KLUB PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997. Rødder Tour Bladet Årgang 2012 1 udgave RØDDER TOUR PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997 Tou ren er kva li fi ka tions-tur ne ring til den pre sti ge fyld te Rød der-cup, som af hol des hvert an det år i sep tem ber,

Læs mere

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen.

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. I landet skinner solen, og himlen den er blå. Der drømmer børn om skolen, der ønsker de at

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP musefangst NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

En vejledning af Helen Nielsen

En vejledning af Helen Nielsen STORE-MARIE En vejledning af Helen Nielsen Store-Marie er en bordmodel af Rulle-Marie. Rulle-Marie er den enkelte elevs redskab, og Store-Marie bruges over for hele klassen eller i mindre gruppe. Store-Marie

Læs mere

MPU-høring 6. maj 2015. biodiversitet for pengene? MPU-HØRING 6. MAJ 2015 PENGENE? MORTEN DD HANSEN CHEF-KRATLUSKER NATURHISTORISK MUSEUM AARHUS

MPU-høring 6. maj 2015. biodiversitet for pengene? MPU-HØRING 6. MAJ 2015 PENGENE? MORTEN DD HANSEN CHEF-KRATLUSKER NATURHISTORISK MUSEUM AARHUS Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Miljøudvalget 2014-15 FLF Alm.del Bilag 227, ULØ Alm.del Bilag 144, MIU Alm.del Bilag 283 Offentligt MPU-høring 6. maj 2015

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Reintro af bæver i Danmark. Naturstyrelsen Nordsjælland. Ostrupgaard, Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, Tlf. 72 54 30 00

Reintro af bæver i Danmark. Naturstyrelsen Nordsjælland. Ostrupgaard, Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, Tlf. 72 54 30 00 Reintro af bæver i Danmark Udsætning af bævere i Danmark Bæverne på Klosterheden 1999 blev 18 bævere sat ud på Klosterheden i Vestjylland Bestanden tæller i dag ca. 185 dyr I Nordsjælland er der i alt

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Har du været på sol-ferie? Nævn 3 sammen-satte ord, som starter med sol! Fx sol-hat. Er en kasket god i solen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Opgave 1 Quiz og byt Klip langs de stiplede linier Modul 1 Hvad får du lyst til, når det er sommer? Har du været på sol-ferie? Hvad gør solen ved dit humør? Tæl til 10, men skift alle ulige tal ud med

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

DEL 5 MIT EGET EVENTYRSPIL at spillet måske lover mere, end det kan Spilfigurer: Beskriv de forskellige typer af

DEL 5 MIT EGET EVENTYRSPIL at spillet måske lover mere, end det kan Spilfigurer: Beskriv de forskellige typer af realisme? Hvad betyder lydsiden for spillet og spilleren? er et strategispil, for det angår ikke spillet, men dig. Derimod kan det være interessant, DEL 5 MIT EGET EVENTYRSPIL at spillet måske lover mere,

Læs mere

Sange for de helt små

Sange for de helt små Sange for de helt små Hjulene på bussen Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, rundt, Hjulene på bussen drejer rund,rundt,rundt, gennem hele byen. Dørene i bussen

Læs mere

Trekantsområdets kystlejrpladser

Trekantsområdets kystlejrpladser Gl.Å bo v Selum Stederup Søderskov De østyske forde,, og forde, byder på uikke atur ser lags kyste. Alle e. Favetræspladse Jorde er god, og skove er derfor frodig og varieret. De markerede rute, der går

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter - rædsel og skræk Ordforklaring Se, syng, lyt, læs Skriv ind navneord Hvad er? Hvad betyder ordet? Hvorfor fejrer man? Se, syng, lyt og læs. Se videoen rædsel

Læs mere

TIL LEJE I HØRNING. Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS, Es bjerg VESTERKROGEN

TIL LEJE I HØRNING. Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS, Es bjerg VESTERKROGEN TIL LEJE I HØRNING VESTERKROGEN Lej en lejlighed i en nyere skøn, central be lig gen de bo lig be byg gel se i Hørning, det er, hvad Ejendomsselskabet Vesterkrogen ApS Es bjerg, til by der Dem. Bebyggelsen

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

JEG er din KARTOFFEL!

JEG er din KARTOFFEL! JEG er din KARTOFFEL! I dette hæfte kan du lære noget om mig. Skriv dit navn: Ha det sjovt! Jeg er din Kartoffel! side 2 af 14 Mit kartoffelliv: Fra knold til kartoffelplante til knold. Jeg bliver lagt

Læs mere

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K

RULLE-MARIE. - en vejledning til laerer og foraeldre. af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K RULLE-MARIE - en vejledning til laerer og foraeldre af Helen Nielsen S P E C I A L - P AE D A G O G I S K F O R L A G 2 Rulle-Marie - en vejledning til lærer og forældre Anbring Rulle-Marie i danskbogen,

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

Naturhistorisk Museum. Lisbeth Jørgensen og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum. Lisbeth Jørgensen og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum EMNE SVÆRHEDSRAD HVOR LØSES OPAVEN? PRODUKTION O COPYRIHT TENINER Skovens fødekæder Svær 7.-10. klasse) Danmarkshallens skovafsnit Henrik Sell og Lisbeth Jørgensen, Naturhistorisk Museum Lisbeth Jørgensen

Læs mere

Til de voksne. De letteste

Til de voksne. De letteste Til de voksne Det er en magisk verden der åbner sig for børn, når de begynder, at kunne læse selv, og på biblioteket kan I finde mange gode bøger til børnenes allerførste læsning på egen hånd. I denne

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren.

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. I sommerferien 2008 tog Inger Marie og jeg færgen fra Frederikshavn til Gøteborg. Krydsede (med bil ) østover og ramte den sydsvenske skærgård med

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Opgave 1. Vand og vandforsyning (fase 3) Vandets fordeling! Forholdet mellem saltvand og. Ferskvand. Ferskvandets fordeling

Opgave 1. Vand og vandforsyning (fase 3) Vandets fordeling! Forholdet mellem saltvand og. Ferskvand. Ferskvandets fordeling Opgave 1 Vandets fordeling! Hvor stor en del af jordens overflade er dækket af vand (brug bøger eller internettet)? % af jordens overflade er vand. Forholdet mellem saltvand og ferskvand Hvor mange % er

Læs mere

som er specielt vigtige når det gælder børn, som er udsat for omsorgssvigt. Forsk ning som undersøger hvor dan omsorgssvigt

som er specielt vigtige når det gælder børn, som er udsat for omsorgssvigt. Forsk ning som undersøger hvor dan omsorgssvigt Fag ar tik kel Gun hild Kath rine Win ther Skog li Barne- og ung doms psy kia trisk po li kli nikk Lil le ham mer, Sy ke hu set Inn lan det HF Me re te Glen ne Øie Di vi sjon Psy kisk Helse vern, Sy ke

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

EcoJoy. Mindre vand, mindre energi, mere nydelse NYHED. 5,8 L/min. 3 bar. Eurosmart. 3 bar. Europlus E. 9,4 L/min. 3 bar. Euphoria.

EcoJoy. Mindre vand, mindre energi, mere nydelse NYHED. 5,8 L/min. 3 bar. Eurosmart. 3 bar. Europlus E. 9,4 L/min. 3 bar. Euphoria. EcoJoy NYHED Heroes 5,8 L/min Eurosmart Cosmopolitan Europlus E 6 L/min 9,4 L/min Euphoria 9,4 L/min Rainshower System Next Generation 6 L 3 L Rapid SL + Skate Cosmo betjeningsplade Grohtherm 1000 Cosmopolitan

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere