Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg"

Transkript

1 Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nr. 32 December 2014 DEF - Dansk Entomologisk Forening

2 Nr de cem ber 2014 Blad lop pen er et ufor melt de bat- og meddelelsesblad, der udgives af Ento - mologisk Fagudvalg (EFU). EFU er et stående naturvidenskabe - ligt fagudvalg under Dansk Entomolo - gisk For ening (DEF) og lø ser op ga ver af insekt-faglig og naturforvaltningsmæs - sig karak ter under ansvar over for DEF. DEF er en paraplyorganisation for følgende danske entomologiske fore - nin g er: Entomologisk Forening Le pi dop tero lo gisk For ening Nordjysk Lepidopterologklub Aarhus Entomologklub Entomologisk Selskab for Fyn EFU s adres se Dansk Entomologisk Forening Entomologisk Fagudvalg c/o Zoologisk Museum Universitetsparken København Ø En to Con sult tilbyder sagkyndig rådgivning vedrø - rende insekter og naturforvaltning Nær mere op lys nin ger hos: Per Stadel Nielsen Grund kær 32, 2650 Hvid ov re Re dak tion for Blad lop pen Kristian Graubæk, Ring sted vej 73, 4400 Mør køv Vejledning for bidrag til Blad lop pen Artikler, meddelelser og lignende sen - des i elektro nisk form til re dak tio nen. Det er nem mest for re dak tio nen, hvis du kun be nyt ter stan dards krift og kun fed og kursiv i teksten. Tekstmaterialet må meget gerne ledsages af illustratio - ner i form af fo tos og teg nin ger el. lign. i digital form. Alle fi gurer skal ledsa ges af en kort forklarende figurtekst, som skrives til sidst i manuskriptet med tydelig angi - vel se af, hvil ken fi gur tek sten til hører. Desuden angives fotografen, hvis ikke denne er forfatteren. For fat tere har ale ne an svar for at indhente fornødne tilladelser til brug af data fra de be nyt te de kilder. Redaktionen forbeholder sig ret til at be skære, ju stere el ler på an den måde at æn dre i ma teri a let i hen hold til bla dets prak sis. For fat tere til sen des nor malt ik ke kor rek tur, lige som vi ikke le verer sær tryk, idet bla det kan fin des som PDF på DEFs hjem me si de For si den: Boris Søn der land. He de fla den set en sep tem ber dag Foto (BBH) 2 Bladloppen 32 / 2014

3 Kon takt med det of fent li ge samt an dre ak - ti vi te ter Af redaktionen I det te af snit om ta ler vi nog le af de ak - tiviteter DEF og foreninger tager del i. Primært overvågningsopgaver, svar på hø ringer samt an dre em ner, som det på landsplan er relevant at orientere om. Re gion Hoved sta den: Lyng by åmo se er ble vet fre det og der skal la ves en ple jeplan for om rå det. Lene Madsen fra Na tur te a met i Glad - saxe Kommune spurgte Lepidopteolo - gisk for ening til råds. Per Sta del Ni el - sen og Hans Pe ter Ravn del tog i en be - sigtigelse af området og bidrog med data fra Lepidopterologisk Forenings egen insektdatabase Bugbase. eg, has sel og ene. Af græs nin gen med får er op hørt, og i stedet skal der være kvæg. I sid ste nr. af Blad lop pen var der en no tits om at DN søg te as sistan ce til mo - nitorering af natsværmere i Allindelille Fred skov. Jens Lyngs øe, Knud Bech og Svend Bag ger Lar sen hav de i perio den 12. juni til 7. aug fæl der stå en - de. Der blev re gi streret 2740 stk storog småsommerfugle, der fordelte sig med 37 ar ter små- (»møl«) og 262 arter storsommerfugle. Region Syddanmark: N/A Region Midtjylland N/A Region Nordjylland N/A Region Sjælland: I fe bru ar må ned send te NST drifts pla - nerne for de lokale myndigheder i hø - ring. DEF svare de på hør rings pla nen for NST Vest sjæl land. Da det var en en kelt per son, der hav de vi den om en del af dis trik tet, be stod svaret af en lil le del gen erelt om pla ner ne og stør re del med konkrete forslag. Si den hørings varet blev ind sendt, er der i et af de kon kre te om rå der ble vet æn dret på nog le hegn slin jer for en fold på tid li gere 8 ha på et over drev med pri - mært ene bær bu ske, til nu en 12 ha stor fold, hvor der er kom met skov græs ning i et inter es sant om rå de med skov fyr, Kort over de dan ske re gio ner Bladloppen 32 /

4 Na tur be varel - se på en ny måde - så dan kan vi be vare svirrefluen Blera fal lax af Leif Bloss Car sten sen, la sio bknet.dk In sek ter, der yng ler i gam le træ er el ler døde træ er un der ned bryd ning, har svære ti der i Dan mark. Stats sko ve dri - ves hovedsagelig som produktionssko - ve. Ef ter de to stor me i 2013 blev der ryd - det grun digt op. Kun få ste der i de sko - ve, jeg fær des i, fik nog le af de væl te de træ er lov til at lig ge på skov bun den. Hovedparten af stammerne blev skåret op og fjer net, kun kva set blev til ba ge. Blera fal lax Svirrefluen stub-svirreflue (Blera fal - lax) er knyt tet til gam le nå le sko ve med træer eller stubbe under nedbrydning. Lar ven er fun det i stub be af fyr, gran og lærk og le ver af mi kro ber, som den fil - trerer fra vådt træ un der ned bryd ning. Det an ta ges, at den nor malt le ver dybt i re ster ne af store træ er, som er svæk ket af svampeangreb eller knækket i storm vejr. Da så dan ne træ er er en sjæl - denhed, er svirrefluen afhængig af stub be ef ter fæld ning. Stub be ne skal være mindst 30 cm i di a me ter. I den dan ske rød li ste 2013 er Blera fal lax i grup pen»næ sten tru et«. Den er sjæl den og fore kom mer of test i Nor d - østsjælland og Nordøstjylland. The Mal loch So ci e ty s pro jekt The Mal loch So ci e ty blev dan net af en grup pe skotske dip tero lo ger i Foreningens formål er at udbrede kend ska bet til dip tera. Man har kon - centreret sig om vedlevende diptera og gennemført projekter til bevarelse af sjæld ne og tru e de ar ter, ikke kun i Fig. 1. Vok sent ind i vid af stubsvirreflue Blera fallax. Foto: Er land Nielsen. 4 Bladloppen 32 / 2014

5 Skot land, men også i an dre dele af ver - den. Man har under søgt, hvil ke krav sjældne arter stiller, og derefter lavet praktiske tiltag. Ved at undersøge en ræk ke om rå der har man ikke blot fun - det flere bestande af sjældne arter, men også nye arter. I over ti år led te man ihær digt ef ter Blera fal lax-lar ver og fandt dem i fyr - restub be. I 2001 og åre ne ef ter la ve de man de første kunstige ynglesteder. På det tids punkt kend te man kun to ste der med en fast be stand af Blera fal - lax. For at kun ne øge og sta bi li sere dis - se be stan de, blev der la vet over 100 kunstige ynglehuller i fyrrestubbe. Med mo tor sav blev der la vet»bas si ner«på cir ka 15 x 15 el ler 15 x 30 cm, af hæn - gig af stub di a me ter, og med en dyb de på mindst 10 cm. Det er vig tigt, at hul - let er i den hår de del, så van det ikke kan løbe ud. Hul ler ne blev fyldt med savs muld, spå ner og vand og dæk ket del vist med et styk ke træ, så savs mul - det ikke tør re de ud, men så le des at hun ner kun ne kom me ind for at læg ge æg. I man ge af hul ler ne fandt man se nere op til 30 lar ver. Hul ler ne blev ikke kun udnyttet af Blera fal lax, men også af an dre svir re flu er, nem lig Sphe gi na clu - pines, Xy lo ta syl varum, Myathropa flo - rea og den me get sjæld ne Cal li cera rufa. Nog le af lar ver ne blev an bragt i et telt for at kun ne lave opd ræt. De res af kom blev se nere sat ud i an dre om rå der. Udsætning i andre områder I 2009 la ve de man 30 hul ler i gran- og fyr restub be i et om rå de, hvor der tid li - gere har været en be stand af Blera fal - lax. I ok to ber sam me år pla cere de man 81 lar ver, der var opd ræt tet i fan gen - skab, i hul ler ne, og i juni og juli 2010 sat te man 94 ima gos fra fan gen skab ud. I et an det om rå de blev 100 fyr retræ er Fig. 2. Lar ven af Blera fal lax. Foto: The Mal loch So ci e ty. fæl det i cir ka 1 me ters høj de og og der blev boret hul ler i den hår de ker ne af stub be ne. Hul ler ne blev fyldt med sav - smuld, spå ner og vand og del vist dæk - ket med træ. Man fræ ste des uden i de fæl de de stam mer, som fik lov til at bli ve liggende på skovbunden. Man placere - de se nere 51 lar ver i 12 af hul ler ne. De gode re sul ta ter fra de to kend te fundsteder og de to udsætninger bety - der, at man vil fort sæt te ud sæt nin gen andre steder. Hvad kan vi gøre i Dan mark? I Dan mark er Blera fal lax ikke så tru et som i Skot land, men en stor del af tru e - de dip tera er knyt tet til gam le el ler døde nåle- og løv træ er un der ned bryd - ning. For at be vare dem er det vig tigt at øge sko vom rå der, hvor træ er får lov til at bli ve gam le. Ind til der er nok af dis se om rå der, kan man i stats sko ve og pri - va te sko ve lave hul ler i stub be ef ter fældning som beskrevet i denne artikel. Des uden kan man fræ se spor i de stam - mer, der får lov til at lig ge på skov bun - den. Det te gæl der for både nåle- og løv - træ er. Vedlevende diptera er ofte lettest at fin de i lar vesta di et. Vi vil sik kert kun ne Bladloppen 32 /

6 fin de sjæld ne ar ter ved en kon cen treret ind sats. In spireret af de skotske er farin ger vil jeg tage kon takt til Kron jyl lands skov - di strikt for at høre, om man er vil lig til at lave et for søg i Hjer mind Skov. Blera fal lax har i hvert fald tid li gere yng let dér på en bak ke med man ge gran stub - be. Jeg har selv iagt ta get en hun, der fløj fra stub til stub. Des vær re så jeg ikke æg læg ning, da hun nen, hver gang jeg kom tæt på, fløj til en ny stub me ter ned ad el ler opad bak ken. Det te om rå de er nu gro et til. Der er dog sta - dig et stør re om rå de med gam le fyr - retræ er i sko ven. Tak til Iain Mac Go wan, The Mal loch Society, og Erland Nielsen for billeder. Tak til Uffe Tern drup for kon struk tiv kritik. Lit tera tur: Den dan ske rød li ste 2013: videnudveksling/til- myndigheder-og-saer - ligt-interesserede/redlistframe/soegart/ The Malloch Society: Fig. 3. Fyr res tub be med hul ler og af - dækning, kunstige ynglepladser til svirrefluer der lever i gammel ved. Foto: The Mal loch So ci e ty. 6 Fig. 4. Nær bil le de af fyr restub set fra oven. Fordybningerne med savsmuld af dæk ket med træstyk ker. Foto: The Mal loch So ci e ty. Bladloppen 32 / 2014

7 Re gi strering af insekter på Borris Sønder - land Nye metoder og allerede kendte og modificerede for mer for ud styr Af Uffe Tern drup Jeg har si den 1959 iv rigt under søgt den danske insektfauna og altid været åben for nye til tag. Si den en gang i 90er ne har hele Euro pa samt Tyr ki et været inddraget i undersøgelserne. Mange le - pidoptologer ryster på hovedet og me - ner, det er for stort og uin teres sant, men man får man ge tips og op le vel ser og ikke mindst er farin ger om le ve vis med hjem fra ud lan det. Ofte er frem - me de spek ta ku lære ar ter, når de vel at mær ke bli ve fun det i Dan mark, det, der væk ker størst be gej string blandt sam - lere. Det er op ti malt, hvis de også har pran gen de far ver, som f. eks.»hind - bærsnitte«- bjørnen (U. pul chel la). Forskellige typer lysfælder I ud lan det har jeg især brugt små han - dy rejsefælder, typisk en lille plastkasse med låg og en alutragt of test med 20 watt UV lyssto frør over, som bli ver for - sy net med strøm fra et 12volt 7,2 AH batteri. Dis se ty per bru ger jeg også i DK i ufremkommelige tagrørsskove som f. eks. på Rømø i La kolk om rå det og på Fyn i Bal len, hvor jeg var ude ef ter rør - dyr, især streg si vug le (P. bre vi li nea). I Bor ris har jeg også an vendt dem, men bat teri et hol der kun til en nats fangst. Til gen gæld er de let te at pla cere i et ter ræn, hvor der er få el for sy nin ger, fak tisk kun 2 brug bare: En tæt på lej - ren i NV og en ved Hjem me værns går - den i SØ. I DK er automatiske lysfælder meget ud bred te blandt sam lere, og her dre jer det sig ofte om en (murer)bal je med låg med en alutragt og en UV lys kil de. Størrelsen på denne afhænger af geo - gra fisk pla cering og af stan den til ste - det, idet små 80 watt og 125 watt ly skil - der fan ger tæt på det sam me som 250 Fig. 1. Hermelin - skå be/c. vi nu la. Bor ris er det sted, jeg har set flest. hermelin - skåber, larven le - ver på kry ben de pil mv. Bladloppen 32 /

8 watt, ja man kun ne for så vidt bru ge 20 watt el ler min dre. Ulem pen med dis se er, at de er mere skrø be li ge og let sprin - ger i regn el ler blæst. Mine fæl der har i 20 år været for sy net med af løb med vandlås, idet trækket, sammenlignet med en skor sten, ikke bli ver så stort, og fæl den der for ikke bru ger så me get gift og der for fun gerer bed re. Der blev fan - get et stort an tal ar ter, bl.a. hedetak - spinder (P. ili ci fo lia) en art, som i dag kun kan findes i Jylland og her især langs vestkysten og i Nordjylland. Fæl der nes pla cering kan ses på kor - tet på side 15. Store og små lystår ne Jeg har i rig tigt man ge år fan ta seret om lystårne efter model rundt badefor - hæng erstattet med stoffet organza og ly skil den an bragt i cen trum. I 2014 sy e - de jeg mit før ste, og ind vi el sen i Frøslev Mose var over ra sken de god. Bl.a. 4 stk. pop pel-dro me dar spin der (N. tri to - phus). Der for sy e de jeg end nu et lys - tårn, som også virkede fortræffeligt. Dis se tår ne kan kø bes i Tysk land, men det er væsentligt billigere at tilvirke dem selv. Lystår net vir ker kun op nat - ten, men ved at hæve det fra jor den og erstatte lyskilden med en sukkerlok - ning, har man et suk ker lok nings tårn, som kan be nyt tes om da gen til nek tar - søgende insekter. Al ter na tivt kan man bru ge små suk - kerlokningsfælder, som også kan fange nats vær mere. Den vi ste er en rej seud - ga ve, som kan pak kes ned i en kuf fert. Når man har bil til ud styret, kan op - sam lings be hol deren gøres stør re og fæl detragt og regn top kan være af fast materiale. Under toppen hænger en då - se med sukkerlokning, som tiltrækker nektarsøgende insekter. Der kommet især flu er og hvep se, ofte stor ge de - hams (Vespa crabo), hvis stik kan sammenlignes med et hugormebid, men også dag- og nat som mer fug le, ofte er de helt små pyralider i overtal. Jeg har også brugt lystår ne i Bor ris Søn der land, men de har den ulem pe, at de kræ ver, man er om kring tår net nat - ten igen nem, dvs. of test kun en nat, og man er der med af hæn gig af de ak tu el le vejr for hold. En an den ulem pe er, at det er nødvendigt at have pandelampe på, da der el lers ikke er me get lys på dyre - ne. På Bor ris Søn der land / øvel se ster - ræn så jeg i feri e perio den, som stort set er ene ste tid, hvor man kan be væ ge sig in den for ring ve jen (der sky des 330 da - ge om året), et kæm pe mæs sigt sky de - tårn 8-10 m højt. Hold da op, sik ke et lystårn. Jeg for ind til ter ræn che fen og spurg te, om jeg måt te bru ge det som lystårn. Der var som sagt ferie i lej ren, og tår net står tæt på ring ve jen, så der var ingen problemer. Fordelen ved at kom me op over ter ræn er, at tem pera - turen ofte er no get hø jere end ved jord - o ver fla den, og man kan sam ti dig se ly - set man ge km væk. Nor malt til træk ker en UV lam pe kun dyr in den for en min - dre ra dius, men net op Bor ris Søn der he - de er, når det er nat og over sky et, bælg ra ven de mørk, og nær me ste hus kan ikke ses, og in gen støj høres, så må ske kun ne det hjæl pe. Vi havde en fan tas - tisk nat i tårnet 3 mand, hvoraf de 2 ikke havde set dyr på UV-lamper før. Indsamling af vårfluer Ved ind sam ling af vår flu er er det en for del at pla cere fæl den tæt på dens ret te ele ment, dvs. der, hvor lar ven i sin tid le ve de, det er næ sten al tid vand: Åer, bække, kilder, mosehuller, grøfter, søer, kanaler og brakvandsøer. Und ta gel sen er en en kelt art som le ver på bøgestammer. Vårflue imagines fly - ver i lig hed med gulds me de langt om - kring for at op spore nye leve mu lig - heder, el ler en til at par re sig med. Især me get små ar ter har i sa gens na tur ikke 8 Bladloppen 32 / 2014

9 sam me spred nings po ten ti a le. Og det var især dis se, jeg vil le ind sam le. Bat terid re vet lys fæl de En min dre fæl de spand l med alutragt og UV dio de lys, som blev for sy - net med strøm fra et ge le bat teri på 42 AH blev op sat. Det kun ne i som mer - perio den klare 14 dage på en op lad ning. Men fæl den kør te til en gang i sep tem - ber, så måt te jeg luk ke ned, men da var der også kun få in sek ter i fæl de span - den. Fæl den kun ne ikke gra ves ned, da ter ræ net var eks tremt fug tigt tæt på Omme Å, den blev blot sat oven på ter - ræn om gi vet af pors, kærsvovl rod, star og i læ af en pi le busk. Re sul ta tet var fint. Der kom mas ser af vår flu er men også natsværmere. Følgende natsvær - mere kom der et pænt an tal af: hvid - streget pelsugle (S. al bo ve no sa), rød lig sivugle (C. rufa), hæn ge sæk-stæn ge lu - gel (C. ha worthii), teg nings løs- stæn - gelborer (C. al gae), sømprikket stæn - gelborer (C sparganii) samt den lil le pyra li de (A. ephemerella). Både lar ven og hun nen le ver i vand, han nen kan fly - ve. Arten koordinerer engang om året et kæm pe in va sions even tyr, hvor den forsøger at finde nye egnede vandområ - der. Der for er det prak tisk, at hun ner også kan fly ve, og det kan de så. Der kan være 1000 vis af dem på ly set, ja må ske vis, og flok ke ne kan nå al ta ner med UV lys midt i Aar hus. Hvor dan de gør, ved vi ikke, men an dre arter har også denne indbyggede tids - for nem mel se, at det er i af ten, det er mu ligt at møde en part ner. I det tid li ge for år er det med no gen øvelse muligt at bestemme træer, når man kører bil. Man kan for bed re øvel - sen med et tele skop el ler kik kert, så er man sparet for at tra ske for gæ ves over til en skov kant el ler læ hegn. Jeg har besøgt mangen en hængesæk eller mose hul og hængt fast. Men nu er der mu - lighed for at inspicere ufremkommelige om rå der ved hjælp af en dro ne. Vi af - prø ve de en i Bor ris over Omme Å og mo se hul ler ef ter at have fået lov af for - svaret. Et lil le bi lligt, men godt ka mera med høj op løs ning sid der un der dro nen og op ta ger bi lle der, det styres via mo - biltelefonen, dronen via et joystik. Må - ske varer det no get, in den jeg in ve ster i ud styret, men med den rivende ud vik - ling, der er på området, kan det snart blive alles eje. Fig. 2. Hedemå - ler/d. fa garia er me get ud bredt og al min de lig på Borris Sønder - land. Bladloppen 32 /

10 Sommerfuglefaunaen samt øvrige nataktive insekter i Borris Sønder land pri mært tæt på ring ve jen. Fund af sommerfugle Der blev fun det flere end 330 for skel li - ge ar ter stor som mer fug le (re gi strerin - gen er ikke en de lig op gjort), her af he de - måler (Dyscia fagaria) i stor an tal. Ar - ten er især kendt fra Jyl land, men er gået me get til ba ge. Det har må ske no - get med hedelyngens (Cal lu nae vul - garis) dår li ge til stand på rig tig man ge he der. Over ra sken de blev der også fun - det mange lindesværmer (Mi mas til i - ae), både NV og SØ, lar ven le ver på flere forskellige løvtræer. Den blev for 50 år si den kun fun det en kelt vis i Søn - der jyl land, men var/er ud bredt på øer - ne, men den har i de se ne ste 5-10 år ryk ket sin nord græn se op i Jyl land. I 2013 blev en en kelt hvid stregs-pel sug le (Simyra albovenosa) fun det i 2. gen era - tion, i 2014 flere set ved Omme Å. Den le ver på sød græs langs van dløb og sum - pe ofte i kyst nære bi o to per. Den har i de se ne ste 5-10 år bredt sig, fra 1959 til 2000 så jeg kun et eks emplar. Acro nic ta aceris har vist sig en kelt vis, lar ven le - ver på naur, spids løn, ahorn mv. den er sjæl den i VJ. Dag fly ven de som mer fug le Argus blåfugl Plebejus argus er især set i det syd li ge om rå de om kring Hjemmeværnsgården MG89 & MG79, men er sik kert ud bredt i alle om rå der med frisk lyng. Den er gået me get til ba ge i Jyl land, hvor den har sin hovedudbredelse, men er uddød eller sjælden på egnede biotoper på øerne. Sor tåret hvid vin ge (A. crataegi), er almindelig overalt i området. Aurora (A. cardamines) enkeltvis i for året, le ver på kors blom ster bl. a. karse/ Cardamine. Stor kålsommerfugl (P. brassicae) kun en kelt vis, le ver på kors blom ster. Lil le kål som mer fugl (P. ra pae) lever på kors blom ster. Grønåret kålsommerfugl (P. napi) al - min de lig i for året, le ver på kors blom - ster. Grøn buskssommerfugl (C. rubi) er fun det man ge ste der, den le ver på en række planter bl.a mosebølle og blåbær. Almindelig blåfugl (P.icarus) træf fes rig tigt man ge ste der, den le ver på en række planter i ærteblomstfamilien. Engblåfugl (C. se mi ar gus) er især al - mindelig i engarealerne omkring Omme Å. Lille ildfugl (L. phlaeas) er al min de - lig, hvor der gror plan ter i syre fa mi li - en Po ly go na ce ae. Dukatfugl (L. virgaureae) er set midt på he den ved den gennem gå en de grus vej, hvor de søg te nek tar på Spira ea, som stam mer fra den gang der var huse og ha ver på he den før Violetrandet ildfugl (L. hippothoe) er især set i engarealerne omkring Omme Å. Det er en art der er gået meget tilbage. Brunlig perlemorssommerfugl (B. se - lene) er al min de lig over alt i Borris. Sandrandøje (H. semele) tal rig om - kring det store sky de tårn, men også set flere an dre ste der med bar jord. Okkergul pletvinge (M. cin xia) er set flere ste der. Okkergul randøje (C. pamphilus) me - get almindelig. Græs ran dø je (M. jur ti na) er al min de - lig. Nældens takvinge (A. urticae), som le ver på bræn de næl der dvs. især på nærings fyldt muld jord, der for kun enkeltvis. Dagpåfugleøje (A. io) le ver på bræn - denælder, derfor kun enkeltvis. 10 Bladloppen 32 / 2014

11 Natsommerfugle der flyver om da - gen Blod plet (Tyria jacobaeae) flere eks - em plarer blev fun det i fæl der ne. Lar - ven blev også fun det på eng brand bæ - ger (Senecio jacobaea) ved Ring ve jen mod syd vest. Grøn metalvinge (A. sta ti ce). Mi-ugle (E. mi) og skrif tug le (E. gly - phica) fløj om kring Omme Å, su ger især på blå hat. Et ud valg af nats vær mer ne Smuk-stængelugle (Crypsedra gem - mea) set i et pænt an tal, den er ud - bredt, men gået me get til ba ge. Blom - ster-stængelugle (Ere mo bia och ro leu - ca) er set en kelt vis. Ar ten er også dagak tiv og ses især på blå hat. Ar ten har været meget almindelig på Djursland, men ses nu sjæl dent. Ar ten er gen ind - van dret i DK ca og fin des si den me get ud bredt, ef ter at den var for - svun det fra man ge lokaliteter om kring He de mo se-pel sug le (Acro nic ta me ny an thi dis) blev fun det i flere eks - emplarer, den le ver på buk keblad, pors, pil, den er lo kal og mest kendt fra Jyl - land. Kær star-stæn ge lug le (Sedina bu - ettneri) blev fun det ved Hjem me værns - går den i Det er en me get lo kal og sjæl den art i WJ, der kun er fun det i 4 eks emplarer Oks by, Havr vig, Blå vand. Den er knyt tet til bi o to per med kær - star. Da den sjæl dent be væ ger sig uden for sin bi o top ses den ikke med min dre, man stil ler lys op mel lem kær star på en ynglebiotop. Blåhoved (Diloba caerule - ocephala) blev fun det i et en kelt eks - emplar i 2013 ved Hul mo se, den er for - svun det fra næ sten alle ind lands bio to - per og findes udelukkende meget en kelt vis i kystom rå der med tjørn især i Vest jyl land. I 2013 blev der også fan - get en enkelt tjørnespinder (T. crataegi) som er me get sjæl den i hele DK. På enkelte biotoper, i Koldmosen, i Nord - Fig. 4. Bi lle de af suk ker lok nings fæl de UTE jyl land og Øle ne på Born holm ses den dog jævnligt. Prydvinger/prydmøl Flere eks emplarer af den i no vem ber flyvende Diur nea lip si el le er fun det ved Hjemmeværnsgården MG89. Hunnen har små vin ger og kan ikke fly ve, så det er en gam mel po pu la tion. Det er en stor art ca. 18 mm i vin ge fang. Fund af gulds me de Der er des vær re ikke fun det man ge ar - ter, da det har været van ske ligt at ko or - dinere vejrforhold, skydeøvelser samt planlagt besøg. grøn smaragdlibel (Cor - dulia aenea) blev fun det i flere eks - emplarer omkring Hjemmeværnsgår - den MG89. Bladloppen 32 /

12 Fig. 3. Linde - svær mer/ M. til - iae en art i fam - li en Af ten svær - mer me get hurtige flyvere, denne flyver in - den det bli ver helt mørkt, den kan være grøn, el ler svag grøn over i det brun li - ge. Blåvinget pragtvandnymfe (Ca lop te - ryx vir go) er iagt ta get tal rigt tæt på Omme Å, hvor den især svær mer om - kring glansbladet hæg (glansbladet hæg er en in va siv art, som bre der sig hastigt på sand jor de især i Vest- og Nord jyl land), ar ten er knyt tet til rent strømmende iltrigt vand. Flagermus-vandnymfe (Co e n ag rion pul chel lum), set sam me med Calopteryx vir go, almindelig ved stillestående vand, bl.a. sure tør ve- og he de mo ser. Båndet pragtvandnymfe (Ca lop teryx splendens) er kun set i Bor ris lej ren, da den le ver i Skjer nå en, som lø ber vest om lej ren A. Fund af bi ller/co le op tera Billefundene er især knyttet til fangst fra lys fæl der ne og er der for mest nataktive arter. Guldbasserne grøn guld - bas se (Cetonia aurata) og kob ber guld - bas se (Protosia cuprea). Beg ge ar ter er ak ti ve både dag og nat, fun det i lys fæl - de, lar ver ne le ver i især i dødt ved af pil. Beg ge ar ter ses om da gen ofte på blå hat og djævelsbid. Billerne er rimeligt almindelige på egnede biotoper. Djævels - bid vok ser me get tal rigt lang ve jen hvor Omme Å krydser Ring ve jen mod vest. Gåsebille (Phyllopertha horticola) er set flere ste der. Lar ven æder græs rødd - der, den voks ne æder bla de og svær mer i solskin. Natoldenborre (Serica brun - nea) flere eks emplarer, le ve vis som gå - sebillen. Flere ar ter af åd sel bil ler, som alle er nataktive og derfor jævnlig optræder enkeltvis i lysfælder. Ligrøver (Necro - des lit tora lis) samt flere ar ter af fa mi li - en Ni crophorus åd sels gra ver er set i fæl der ne. Hvis man skal under sø ge ar - ter ne nær mere, kan man ud læg ge re s - ter af dyr eller små døde dyr. Den almindelige mariehøne -7 plettet mari e hø ne (Coccinella septem-puncta - ta) er set over alt i landskabet. Stor van dkalv (Dy ti sus mar gi na lis) er set flere ste der. Når den er er na tak - tiv, er det især for at fin de nye van dhul - ler. Almindelig vandkær (Hy dro bius fu - scipes), fun det i lys fæl den. Den le ver i stillestående vand. Fund af døgn flu er Ephemeroptera Døgnfluen Siph lo nurus la cu stris set på lys. 12 Bladloppen 32 / 2014

13 Fund af flu er Diptera Hjortelus (Lipoptena servi) kan ses i store mæng der på ned lagt hjor te vildt og net op rå dyr og kron dyr. Den er set i man ge eks emplarer ved alle be søg. Et eks emplar er fun det le ven de i efter året ved Hjemmeværnsgården i lysfælden. Man ge stan kel ben er endt i fæl der ne især Ti pu la maxi ma og Tipula vittata. Begge arter er uhyre almindelige. Lille snep pe flue (At herix ibis) fly ver om da - gen, set i det syd li ge om rå de, bi lle de. Guldklæg (Chry sops re lic tus), set flere ste der i sol skin, bi lle de. Stik ket er ikke rart, de skærer med mund de len et snit, så de kan suge blod. Fund af græshop per Orthoptera Mark græshop per her un der eng græs - hop pe (Chorthippe parallelus) er set flere ste der i om rå det. Fund af årevingede hy me nop tera Mange arter af seglhvepse i familien Ich neu mo ni dae er set på lys. Alle ar ter - ne er pt. ikke en de ligt be stemt, da de ligner hinanden meget. De snylter på store sommerfuglelarver. Der er fundet min. 4 ar ter. Ar ter der ikke er in sek ter Murmejer (Leio bu num ro tun dum) er fun det me get tal rigt i ok to ber og no - vem ber uden på lys fæl den ved Hjem - meværnsgården. De har givet forsynet sig med fly ven de in sek ter, da de er rov - dyr. Med vir ken de i under sø gel ser ne Der har foruden undertegnede deltaget flere fra Aarhus Entomologklub. Ben - ny Bæk Han sen har del ta get i man ge indsamlingsture (BBH). Jesper Ving - toft (JV), Svend Lar sen, Stef fen Kjeld - gaard, Frank Jep pe sen, John Søby Ni - el sen, Leif Bloss Car sten sen, Kurt Høj - gaard har del ta get i ture i om rå det, hvor der ikke har været sky de ø vel ser. Opdaterede artslister kan findes på DEF's hjemmeside. Fig. 5. Billede af nedgravet fælde pla ceret tæt på lej ren med iso - leret låg. Der - med for mind - skes for damp - nin gen. Fæl den er om gi vet af fyrretræer og lyng, så der fal - der ikke man ge bla de ned i af - løb strag ten og stopper denne, et stort pro blem om efteråret andre steder. (BBH) Bladloppen 32 /

14 Vår flu e fau na - en ( Tricho - ptera) i og ved Borris Sønder - land 2013 Peter Wiberg-Larsen, Institut for Bi o sci en ce, Aar hus Uni ver si tet I lø bet af som meren og efter året 2013 indsamlede Uffe Terndrup insekter i lysfælder, placeret flere steder inden for Forsvarets øvelsesområde i Borris Sønderland. Et par af positionerne lå re la tivt tæt på om rå dets to store van - dløb, Skjern Å (i om rå dets nord vest li ge hjør ne, ca. 600 m fra det te van dløb) og tilløbet Omme Å (i områdets sydøstlige hjør ne, ca. 800 fra åen, men helt tæt på et lil le til løb til åen). Lys fæl der ne var med korte pauser i funktion i måne - derne juli-oktober. Fælderne fangede insekter fra mange grup per, her un der vår flu er. De fle ste ar ter fra den ne in sek tor den, der er en»søstergruppe«til sommerfuglene, er nataktive og tiltrækkes stærkt af lys, når det er mørkt. Fang sten af vår flu er var da også perio de vis me get stor, hvor - for der kun blev søgt fra sor teret ind i vi - der nok til at sik re, at alle fang ne ar ter var rep ræ sen teret. Det fra sor tere de materiale blev alkohol-konserveret og er efterfølgende blevet identificeret af forfatteren. Hvad blev der fan get? Og hvor kom de fra? Der blev i alt fun det 33 for skel li ge ar ter af vår flu er (ud af i alt 430 ind i vi der). Flere ar ter var me get tal rigt rep ræ sen - tere de, men 11 ar ter op tråd te kun i individantal færre end 5. Vårfluer er meget nært knyttede til vand, først og frem mest dam me, søer og van dløb. Her le ver de res lar ver, der udnytter alle mulige typer af mikro-le - vesteder og fødekilder. Af Danmarks hid til kend te 170 ar ter, kan ca. 100 Fig. 1. Lim - nephi lus bi no - ta tus er»ny«for om rå det. Den er re la tivt sjæl den; lar ven fin des i de dele af permanente søer/dam me, som tør rer ud i lø bet af som - meren. 14 Bladloppen 32 / 2014

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der FUAM på Facebook FUAM fyl der 30 Er om sorg til for hand ling? Al der dom mens rej ser? Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 29. år gang Au gust 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Skal 2012 bli ve et ældre ven lig he dens år? Fin des der ældre ven lig hed? Kan der være ældre ven lig hed i en by? Tan ker om ro i al der dom men Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder

An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter An svar for egen aldring Ældreomsorg - holdninger Referater af FUAM-møder Min bed ste mors historie

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Bla

Læs mere

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900 Skriv og skriv om gam les liv For fat ter ve jen Livs historie er at for tæl le til sig selv Tin ge ne for tæl ler livs histori er Fa mi li e fred med di ne voks ne børn Ind kal del se til Gen eral for

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling.

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling. FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 34. år gang

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Li vet

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag

Nyt fra FU AM. For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag For æl dre til Voks ne Børn Om at være mor til en for fat ter Om at op da ge al der dom mens mu lig he der Mere liv i gam les hver dag Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 33. år

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Hans Lud vig Lar sen i tusch il lu stra tio ner for FU AM gen nem 12 år Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 30. år gang Marts 2010 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder

Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Tid til selvrealisering Mø der flyt tet tilbage til ons dag Referater af FUAM-møder Æl dre har er farin

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vi min des In ger Ny gård Li vets blan de de bol scher For æl dre til voks ne børn Nyt om AgeForce Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 30. år gang August 2010 Bestyrelse Knud Ra

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Da Ældrestyr ken slog til for al vor Når ar bejds li vet slut ter Re ferat af gen eral for sam ling Fri vil ligt ar bej de Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 33. år gang Juni

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips

Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips Gam mel som 60-årig? Generalforsamling Mødereferater Høring om det aldrende samfund Læsetips 1 Februar 2004 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re tær) 8617 9065 Søren-Peter Pe der sen (kas

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud,

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, 1 Jehovas egenskaber ( Abenbaringen 4:11) Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, væl - digt det værk som din hand

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER

SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000 LANDBRUGSAFGRØDER Arrangeret af Sektion for Planteværn Skejby LANDBRUGETS RÅDGIVNINGSCENTER LANDSKONTORET FOR PLANTEAVL SKEJBY Bilag til SEMINAR OM PLANTEVÆRN 2000

Læs mere

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 56 Maj 2009 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Vi star te de med at syn ge num mer 328 i Højskolesangbogen, Den Grønne Søde Vår. a)

Læs mere

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nr. 31 September 2013 DEF 1 - Dansk Entomologisk Forening Nr. 31 - sep tem ber 2013 Blad lop pen er et ufor melt de bat- og meddelelsesblad, der udgives af Ento -

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Men det bli ver FU AM-for år igen Glæ den ved at være ale ne Hvor bli ver en som he den af? Na bo skab, når vi bli r gam le Mu lig he der mel lem gen era tio ner ne Ind kal del se til Gen eral for sam

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe 5 Årstidssange For blandet kor 2004 trofe 5 Årstidssange Trykt i Exprestrykkeriet Printed in Denmark 2004 trofe 0204 B trofe MMIV 4 4 Til foråret Harald Herdal Œ U Ó 4 4 Tøv ik- ke me- re men 4 kom vi

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer.

LOKAL NYTTEN. Troelstrup Gammelstrup Tønning Træden. Scenarieværksted. Fremtidstanker. Idrætten. Arbejdslørdag Kirkelige arrangementer. LOKAL NYTTEN Scenarieværksted Fremtidstanker Idrætten "Arbejdslørdag" Kirkelige arrangementer Lead me Drengeliv i Træden Månedens digt Rejsebrev fra USA Klostermølle Naturklub Troelstrup Gammelstrup Tønning

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Lys og kraft gennem 75 år

Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år Lys og kraft gennem 75 år 1923-1998 Ud gi vet i an led ning af Nord vest jysk El for sy nings 75 års ju bi læum Lys og kraft gen nem 75 år 1923-1998 Til ret te læg gel se: Christen

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer FU AM i ud vik ling Lidt om gen era tio ner nes hus At op le ve den fjer de al der De gam le og kom mu ne val get Gør no get ved din livs historie! Ind kal del se til Gen eral for sam ling Nyt fra FU AM

Læs mere

Humlebi. AKTIVITETER Byg et fint lille humlebibo af pinde og mos. Find en blomst som I kan give til humlebien. Humlebien kan suge nektar fra blomsten.

Humlebi. AKTIVITETER Byg et fint lille humlebibo af pinde og mos. Find en blomst som I kan give til humlebien. Humlebien kan suge nektar fra blomsten. Sneglen Sneglene bor i skoven. De kan lide at gemme sig under blade og træstykker. Hvis det har regnet kommer de frem. Snegle er hermafroditter, dvs. at de både er han og hun i samme krop. Gå på jagt efter

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch hilli faber 2009 kalk & oleander l for tenor og bratsch Node til gennemsyn »Kom med flere knive!«www.hillifaber.dk Mit første møde med Lorca var i teaterforestillingen Blodbryllu å Gladsaxe Ny Teater rimo

Læs mere

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer

Ir ma Mag nus sen Børge Helmer Det går frem ad for FUAM Om sorg er ik ke, hvad det var Sure gam le mænd Hvad fik du ik ke talt med di ne for æl dre om? At op le ve al deren Se nior TV Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu

Læs mere

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et Lyksaligt det folk, som har øre for klang Lyk - sa - ligt det folk, som har ø - re for klang / her - o - ven - fra! / Det nyn - ner alt her på den e - vi - ge sang: / Hal - le - lu - ja! / Thomas Laub

Læs mere

Doña Musica s Butterflies

Doña Musica s Butterflies LMKKBVVF, Doña Musica s Butterflies ODIN TEATRET NORDISK TEATERLABORATORIUM POSTBOKS 1283 - DK-7500 HOLSTEBRO - DENMARK TEL. +45 97 42 47 77 - FAX +45 97 41 04 82 E-MAIL odin@odinteatret.dk - www.odinteatret.dk

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65).

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Boganmeldelse Werner Kunz: Do Species Exist? Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Definitionen af artsbegrebet

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

GLOBAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Benny Holst. Kirstens Klumme. Bangladesh. Brasilien. Peru. Tan za nia. Kirken.

GLOBAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Benny Holst. Kirstens Klumme. Bangladesh. Brasilien. Peru. Tan za nia. Kirken. GLOBAL NYTTEN Benny Holst Kirstens Klumme Bangladesh Brasilien Peru Tan za nia Kirken Island Trold mand en fra Oz Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År gang 17 - Decem ber 2008 Re

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Vir ke ly stens ve je i FUAM Længst mu ligt i eget hjem Re ferat af Gen eral for sam lin gen Ny he der om det lange liv Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 31. år gang Juni 2011

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Sparekrav må ikke forringe sikker

Sparekrav må ikke forringe sikker A R T I K E L Sparekrav må ikke forringe sikker I kampen for at minimere stink - skabenes energiforbrug, kan ar - bejdsmiljøet blive et offer. Af Gunnar Lomborg Fotos: Claus Bjørn Hansen Har man et stinkskab,

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Avedøre Stationby Syd - Marts 2016

Avedøre Stationby Syd - Marts 2016 Avedøre Stationby Syd - Marts 2016 Café Bi xen Den græm me æl ding er ble vet til den smuk ke sva ne. Ef ter om byg nin ger og gen åb nin gen i marts 2014 er gen brugs bu tik ken "Cafe Bi xen" ble vet

Læs mere

øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H.

øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H. &b68 j O, Skabelsens morgen Sndag morgen Tekst: Karsten H. Petsen Musik: lemming H. Meng L L m/f maj J O, ska belsens mor gen, det helt ny e liv, nu &bl 4 m (4) væld med kraft i os ind. L j L m/f et styr

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

jeg ser de lette skyer

jeg ser de lette skyer hilli aber 2013 jeg ser de lette skyer det danske drengekors 70 års jubilæum artitur Jeg ser de lette skyer or soran solo, ligestemmigt kor (SS), mandskor (TTB), klaver og strygekvartet Coyright 2013 Philli

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere