Generalforsamling d. 18. marts 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling d. 18. marts 2015."

Transkript

1 Generalforsamling d. 18. marts Bestyrelsens årsberetning En enig bestyrelse har godkendt årsrapport 2014 udarbejdet af foreningens revisor Richard Christensen m. yderlig tilføjelser vedr. låneoplysninger i henhold til lov om regnskabsoplysninger samt budget forslag Bestyrelsen har valgt at holde boligafgiften i indeværende år i ro trods faktuelle stigninger ved at spare på nogle af de driftsomkost- ninger vi selv har indflydelse på. Revisionsaftalen er forhandlet på plads med Richard for år 2015 så udgiften hertil kommer i niveau med det oprindeligt aftalte honorar for udarbejdelse af årsrapport. Pga. Mariannes faglighed er der ikke samme behov for juridisk rådgivning v. revisor som i tidligere år. Bestyrelsen anbefaler at revisor genvælges. Foreningens indsatte beløb på vedligeholdelses og hensættelseskonti indgår ikke i beregning af værdien af andels- kronen i foreningen i henhold til Vedtægternes 4. stk. 1 vedr. indskud. Bestyrelse v. revisor er enige i, at holde værdistigningen i ro, som i de foregående år. Bestyrelsen anbefaler at overskuddet indsættes på foreningens hensættelseskonto. Foreningens tilgodehavende hos fraflyttet andelshaver Krebsen 24 indgår i bogførte regnskab som et tilgode- havende. Vores udlæg til den manglende indbetaling siden 1. okt indgår ikke som et tab i årsregnskabet Derfor kan et evt. tab først opgøres efter foreningens salg af boligen i årsregnskab Markedsværdien af swap skal fremgå som en note til regnskabet. Skal ikke medregnes i lånet, da vores indskud er baseret på anskaffelsessummen. For at årsrapporten skal være retsvisende har bestyrelsen bedt om at der tilføjes yderlige oplysninger om vores renteswap, bortset fra under evantualforpligtelser, hvor forhold vedr. markedsværdi og sikkerhedsstillelse er omtalt. Swappes hovedstol 1. Swappens løbetid 2. Swappens rentetrappe med renten anført år for år. Renten i pkt. 3 er langt vigtigere at nævne end oplysningen i note om, at renten på Cibor 3 lånet ult var 0,295 %. Og det skyldes jo, at det er swaprenten vi betaler. På opfordring af Nykredit har vi udvidet vores information vedr. swaplån i årsregnskabet udover lovbestemt oplys- ning om den negative markedsværdi. I årsregnskabet tilføjes et notat om at swappen aldrig skal indfries uanset størrelse hvis vi bibeholder Cibor 3 lånet til udløb år og at swappen går i nul ved lånets udløb. Den negative swap skal kun indfries i tilfælde at foreningen konverterer til anden lånetype før lånets udløb. Det vil ikke blive aktuelt så længe swappen er negativ. Hvis renten stiger kan swappen gå i nul eller i plus afhængig af rentestigningen og blive positiv og evt. større end rentemax loftet på Cibor 3 lånet som er langsomt stigende til et renteloft på 5,25 % max. i Det ser ikke ud til at det vil ske med den historisk lave rente pt. Den 8. ordinære generalforsamling og den 7. bestyrelsesperiode/valg af nye bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har afholdt 7 bestyrelsesmøder, en ordinær generalforsamling og en ekstraordinær generalforsamling. Et møde med Nykredit, et beboermøde, salgsmøder m. sælger/køber og mægler og deltaget i ABF kurser. Formand har deltaget i GSR s generalforsamling, og i bestyrelsesmøder fra medio 2014 som observatør m. taleret. 1

2 Foreningens bestyrelse består af 5 bestyrelsesmedlemmer: Formand Lajla Nydam vil gerne fortsætte sin 2. årige valgperiode frem til Næstformand Torben Stig Hansen- på valg modtager genvalg. Bestyrelsesmedlem og kasserer Marianne Ebersbach- på valg modtager genvalg. Ny kasserer skal vælges til at overtage Marianne Ebersbachs kassererjob m. oplæring frem til Mariannes udtræden af bestyrelsen og foreningen ved salg af deres bolig. Bestyrelsesmedlem Katrin Egholm blev valgt på den ekstra ordinære generalforsamling okt er ikke på valg Suppleant Lone Jørgensen på valg. Modtager genvalg såfremt der ikke bliver valgt en anden suppleant Valg af suppleant til GSR s bestyrelse Bogføringsopgaver: Kasserer har bogført m. reference til formand. Bestyrelsen er kede af at vi en dag må sige farvel til vores bestyrelsesmedlem og kasserer Marianne Ebersbach. Marianne er indstillet på at beholde kassererjobbet indtil hun har oplært et bestyrelsesmedlem hertil. Da opgaverne har været mange og udfordrende er vi glade for at bestyrelsesmedlemmerne og beboerne har påtaget sig et ansvar i et fællesskab i foreningen igennem et godt samarbejde. Tak til de gode sparringspartnere i afdelings- formændene og i GSR. Sket i år 2014 År 2014 krævede en ekstra indsats. Her skal nævnes de opgaver bestyrelsen har arbejdet med: Eurodan. Årets største udfordring og gevinst for foreningen var da Eurodan efter forhandling m. næstformand og formand påtog sig udgiften samt udbedring af de skader der var på nogle af undertagene samt monteringsfejl. Alle boliger blev gennemgået og de fejl monterede non con propper blev fastgjort til lægterne for korrekt montering i marts Undertagene er efterfølgende uden konstruktions og monteringsfejl. Boligafgift På generalforsamlingen 2014 blev det besluttet at øge boligafgiften pr. 1. juni pga. hensættelse til vedligeholdelsesopgaver i de kommende år samt hensættelse til omlægning af lån år Boligsalg Salg af boliger har medført mange nye opgaver i henhold til vedtægterne. Der er 4 boliger til salg. Krebsen 6, 16, 24 og 32. Alle er sat til salg med et stort nedslag i salgssummen. Pt. spår medierne fremgang i salg af andelsboliger. I København rives andelsboligerne væk pga. de nye fastforrentede lån m. lav rente. Vores pt. største udfordring er salg af bolig nr. 24 som sælges af foreningen efter andelshavers fraflytning m. ophør af betaling af boligafgift og forbrug pr. 1. okt m. efterfølgende eksklusion. Boligen sælges via ABF s hjemme- side m. selvsalg på Boliga.dk. Bestyrelsen afholdt en ekstraordinær generalforsamling d. 8. okt. i den forbindelse og indhentede rådgivning v. juristerne i ABF samt vedr. selvsalg og salgspris. Emnet vil vi drøfte nærmere på generalforsamlingen. Vedrørende forslag om forældrekøb/omvendt forældrekøb må være op til den enkelte at tage stilling til. Bestyrelsen går ikke ind for forældrekøb. Bolig nr. 14 blev solgt m. overtagelse d. 1. dec Nye andelshavere giver udtryk for at de ikke en dag har fortrudt at de flyttede ind i vores afdeling. Foreningen er glade for de nye andelshavere og deres hjælpsomhed. Velkommen endnu engang til jer. 2

3 Nykredit Bestyrelsen afholdt et møde m. Nykredit i sept for at få et overblik over kommende låneomlægning af F10 lånet m. afdrag på en del af lånet ultimo 2015 med virkning pr. 1. Jan Dette for at undersøge hvilken betydning en profilændring eller konvertering af lånet ville få på boligafgiften og vores mulighed for hensættelse til vedligehold. og for at kunne give evt. købere til boligerne bedre indblik i vores fremtidige omlægning af lån. Nykredit udbød omlægning til følgende lån: Lån Nyt 1: Tilpasningslån F5- Kontantlån, 30 år, Annuitet med delvis afdragsfrihed. Lån Nyt 2: Tilpasningslån F3- Kontantlån, 30 år, Annuitet. Nogle af beboerne havde ønsket omlægning af F10 lånet før tid pga. udsigten til en betydelig nedsættelse af boligafgiften samt mulighed for at hensætte beløb til vedligehold. Overskud ved omlægning til nævnte lån skyldes en væsentlig lavere rente end den nuværende som pt. er 4,47 %. Det kom frem på den ordinære generalforsamling 2014 udfra Bents beregninger. Nykredit vurderede boligerne til 24,5 mio. Efter indhentning af rådgivning hos 4 uvildige rådgivere samt en ekstraordinær generalforsamling og et beboermøde nåede bestyrelse, rådgivere og beboere frem til at det ville være for stor en udgift at omlægge lånet før tid. Det ville medføre en merudgift på over 1. mio. pga. kurstab. Ved ikke at omlægge før tid vil lånet kunne indfries til kurs pari dvs. kurs 100. Pga. fortløbende rentefald udbydes der nu fastforrentede lån helt ned til 1 1/2-2 %. Økonomer udtaler at det vil kunne betale sig at omlægge F10 lån til et fastforrentet lån. Om der evt. vil blive et overskud ved konvertering til et fastforrentet lån vides ikke pt. Emnet vil blive drøftet endnu engang på generalforsamlingen. Fordele og ulemper udfra tilsendte skrivelse i BT af økonom Erling Hillingsø om de forskellige lånetyper. Indhentning af tilbud/ vedligehold Torben indhentede tilbud på udvendigt malerarbejde. Malermester Flemming Jønsson blev valgt. Der vil blive iværksat vedligehold m. maling af de udvendige karnapper i Afventer fortsat tilbud på algebehandling af tage og på bygningsforsikring Forsikring Concordia har afholdt udgiften til forsikringsskader på carporttage i bolig nr. 2, 8,10, 12 og 32. Samt skader efter indbrud i nr. 16. Pga. en kraftig præmiestigning marts 2015 hos Concordia på 15 % samt en selvrisiko på 5000 kr. på alle skader har vi set os nødsaget til at skifte selskab. Vores forsikringsmægler indhentede ny forsikringsaftale v. Codan på tidligere vilkår for præmie dog med selvrisiko på nogle af skaderne og med udvidet rørskadedækning, da det ikke var os muligt at forhandle forsikringsaftalen på plads med Concordia Forsikring. Bestyrelsen har tegnet netbankforsikring mod hacking i foreningens computere og netbank gennem Willis!/S og Heimdal. Indberetninger Andelsforeningerne blev pålagt indberetning af nøgleoplysninger af by land og boligminister Carsten Hansen. Dvs. at der indberettes oplysninger fra årsrapporten vedr. lån og regnskab og swapaftale. Nøglelysningerne og den tekniske værdi på boligerne gør at der opnås klarhed vedr. boligens m2 pris og vedligehold og foreningens lån. Foreningen skal via Nykredit indberette swaplån, et EU Direktiv Leikoder m. en årlig udgift for indberetning via London Bank. Foreningen er ligeledes pålagt at indberette boligsalg til Danmarks Statistik hvert kvartal og ved salg at udfylde skematiske oplysninger på den enkelte bolig med diverse beregninger. Finder dog at disse indberetninger er til fordel for os alle da de kan være en Øjenåbner for politikerne mht. lån og boligsalg. Foreningen blev som alle underlagt krav om E- post - Digital Post.0 3

4 Ejendomsskat Rafn & søn. Status på ejendomsskatten. Sagen ligger i vurderingsnævnet og ifølge regeringen så er der nok først udsigt til en afklaring i 2017 når skat får en maskine som er i stand til at beregne korrekt ejendomsskat. Færdiggørelsen - GSR Der er en del sager vedrørende færdiggørelsen som mod forventning ikke kunne afsluttes år 2014 som prøves v. Statsforvaltningen vedr. frigivelse af anfordringsgarantien før den endelige færdiggørelse i henhold til anlæg og i Miljø og Naturklagenævnet vedr. drift og vedligehold i henhold til lokalplan 199 og til Justitsministeriet mhp. hvilken lovgivning der kan afgøre sagen. GSR har udarbejdet en oversigt over udgifter hertil. Bestyrelsen mener at der fortsat er noget at komme efter og anbefaler at GSR fortsætter arbejdet hermed indtil der træffes en endelig afgørelse fra nævnte instanser. Fælles servicering af gasfyr hv. 2 år. Har skiftet VVS udbyder pr. 1. feb pga. større besparelse på servicering uden frie kald og især på reservedele ved ny leverandør. Udgiften til servicering m. udskiftning af reservedele blev større end budgetteret. Udlignes af et kontingentfrit år i GSR. Fælles vedligeholdelse år 2014/fester Beboerne forestår forsat vedligeholdelse af fællesarealet i sæson. Tak til de som har taget over for andre. Foreningen afholdt en dejlig aften på fællesarealet i Peters partytelt m. grill. Det vil vi gøre til en årlig tradition. Tak til foreningens festudvalg. Vi mener, at det er vigtigt med sammenkomster og socialt samvær og hjælpsomhed. Det fremmer fællesskabet i foreningen. Bestyrelsesmøder. Vi vil tilstræbe, at der afholdes 5 6 bestyrelsesmøder i det kommende år. Jan. feb./marts, april, sept. okt. nov. Beboerne har modtaget referater fra samtlige møder samt anden information. Bestyrelsen siger tak for indkomne indlæg og forespørgsler fra beboerne igennem Bestyrelsen mener, at den har løst de mange opgaver på tilfredsstillende vis med støtte og opbakning fra beboerne. Visioner for år 2015: At beboerne forsat vil bidrage til fællesskabet og at I har tillid til, at bestyrelsen varetager foreningens interesser på bedste vis i henhold til foreningens vedtægter. GSR. At de får medhold og at Kommunen påtager sig sit ansvar i henhold til lokalplan 199. Hjemmeside: Udvidelse af informationen om afd. H på hjemmesiden i henhold til ny lovgivning og til brug for salg af boliger skal diverse oplysninger udleveres til køber v. mægler, hvorved vi kan henvise til hjemmesiden under afd. H hvor tidligere og nye oplysninger kan hentes: Vedtægter 2015, årsrapport 2014 og budget 2015, referat fra ordinær generalforsamling, bestyrelsesberetning, oplysning om bestyrelsesrepræsentanter, nøgleoplysningsskema, værdiskema, energimærke, oplysning om Handygruppen. GSR s vedtægter. Link til de mæglere der har boligerne til salg forefindes opdateret på hjemmesiden www. A/B SundParken.dk under boligsalg. Foreningens fremtidige økonomi: Det må være et mål i foreningen at spare op til vedligeholdelse og hensættelse og afdrag på lån og at vi kan holde boligafgiften i ro. Vi har ingen indflydelse på faktuelle stigninger og stigning i bidragssatser udover at vi har bedt Nykredit om at holde bidragssatsen i ro og så må vi forhandle os til resten. De kan ikke give skriftlige garantier herpå. Har skrevet til minister Henrik Sass Larsen i 2014 om at pålægge realkredit- foreningerne at holde bidragssatsen i ro og om at nedsætte den. Det ser ud til at vores bøn blev hørt her i feb

5 5

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. For. Andelsboligforeningen SundParken Rantzausminde afd. H. Krebsen nr. 2-32

Vedtægter. For. Andelsboligforeningen SundParken Rantzausminde afd. H. Krebsen nr. 2-32 Bestyrelsen Afd. H. Vedtægter gældende pr. 18. marts. 2015 Vedtægter For Andelsboligforeningen SundParken Rantzausminde afd. H. Krebsen nr. 2-32 1 Navn, hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 ADVODAN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 Torsdag den 6. marts 2014 blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Merlegaardsparken

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1 Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen FREMTIDEN Serie I Foreningen er stiftet i oktober 1926. Nye vedtægter lavet

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 54 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2008 ved formand Brian Hansen

Bestyrelsens beretning for året 2008 ved formand Brian Hansen Bestyrelsens beretning for året 2008 ved formand Brian Hansen Velkommen til årets generalforsamling. For et par år siden startede vi et ambitiøst projekt med en investeringsplan, som vi opdaterede sidste

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 365/2011 (1. afdeling) Anny Olivia Andersen (advokat Henrik Qwist) mod Susanne Skibelund (advokat Torben Winnerskjold) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hans Chr. Thigaard og Lisbet Berthelin Afbud fra: Fra

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Strategi for lån A/B Lindstrand Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3 Grundprincipperne

Læs mere

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år.

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Kære andelshavere, Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Vi har derfor gennem en række møder med

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning. 1. Valg af dirigent: Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 21. mai 2015. Fuldmagter:

2. Bestyrelsens beretning. 1. Valg af dirigent: Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 21. mai 2015. Fuldmagter: Ande I sboli gforeningen "Thorsbo" Generalforsamling i A/B Thorsbo mandag den 21. mai 2015 1. Valg af dirigent: Henrik Bonde Nielsen vælges som dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og til

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Andelsboligforeningen AB Skærgårdsparken. Mandag d. 18.03.2013, kl. 19:00 afholdt i Klub Lykkegården

Referat af Ordinær Generalforsamling i Andelsboligforeningen AB Skærgårdsparken. Mandag d. 18.03.2013, kl. 19:00 afholdt i Klub Lykkegården Referat af Ordinær Generalforsamling i Andelsboligforeningen AB. Mandag d. 18.03.2013, kl. 19:00 afholdt i Klub Lykkegården Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens beretning.

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere