Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl."

Transkript

1 Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og driftsansvarlige kommuner Dato: 17. december 2003 Kontor: 1.i J. nr.: 2003/ Sagsbeh.: ml Fil-navn: Informationsbrev 4 Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl. Orientering om status for lovens opfølgning, fraværsregistrering mv. Informationsbrev 4 Integrationsministeriet har siden danskuddannelseslovens vedtagelse af Folketinget i maj 2003 udsendt en række informationsbreve i tilknytning til lovens opfølgning og ikrafttræden den 1. januar Informationsbrevene 1 3 kan desuden læses på ministeriets hjemmeside: under danskundervisning. Med dette Informationsbrev 4 orienterer ministeriet udbydere og kommuner om den seneste status for lovens opfølgning. Hertil kommer en orientering om udpegning af de prøveafholdende udbydere og udbydernes registrering af kursisternes tilstedeværelse i danskuddannelserne. 1. Status for Integrationsministeriets opfølgning på danskuddannelsesloven To bekendtgørelser i tilknytning til danskuddannelsesloven Bekendtgørelse nr af 10. december 2003 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og bekendtgørelse nr af 10. december 2003 om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. udsendes i elektronisk form til udbydere af danskuddannelse, kommuner m.fl. i løbet af kort tid. Bekendtgørelserne vil tillige kunne findes på Integrationsministeriets hjemmeside under nyheder og danskundervisning. Holbergsgade 6 Telefon: E-post: DK-1057 København K Telefax: Hjemmeside:

2 - 2 - Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud, regnskabsaflæggelse og revision på integrations- og repatrieringsområdet og vejledning i tilknytning hertil Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 975 af 26. november 2003 om statsrefusion og tilskud, regnskabsaflæggelse og revision på integrations- og repatrieringsområdet, der bl.a. indeholder regler om kommunernes hjemtagelse af tilskud til danskuddannelse kan findes på ministeriets hjemmeside. Integrationsministeriet har udarbejdet en vejledning i tilknytning til denne bekendtgørelse, der ligeledes kan læses på ministeriets hjemmeside under nyheder og integration. Vejledning i tilknytning til uddannelsesbekendtgørelsen Integrationsministeriet udsender i 1. kvartal 2004 en vejledning i tilknytning til bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge (uddannelsesbekendtgørelsen). Vejledninger i tilknytning til prøvebekendtgørelsen I første kvartal 2004 udsender Integrationsministeriet desuden en justeret vejledning om den praktiske prøveafholdelse, en ny vejledning om Prøve i Dansk 1 samt justerede vejledninger om Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3. Nyt visitationsmateriale til brug for indplacering af nye kursister, der påbegynder danskuddannelsen efter 1. januar 2004 Inden jul modtager alle udbydere af danskuddannelse, der er registreret hos Integrationsministeriet, et ringbind med nyt visitationsmateriale: Vejledning om visitation til danskuddannelse. Yderligere eksemplarer af visitationsvejledningen kan rekvireres hos IT- og Telestyrelsen, telefon 1881, E-post: Prisen for ekstra eksemplarer af visitationsvejledningen er 250 kr. Materiale til brug ved modultestning og vejledning herom I begyndelsen af januar 2004 udsender Integrationsministeriet til alle udbydere af danskuddannelse tre ringbind (et ringbind pr. danskuddannelse) indeholdende materiale til brug for testning af kursisternes dansksproglige niveau ved overgangen mellem uddannelsernes moduler. Det skal understreges, at forstanderne og andre ledere skal sikre, at testmaterialet, der forudsættes genbrugt af udbyder ved testning af mange kursister, til enhver tid opbevares sikkert i et aflåst skab, utilgængeligt for uvedkommende. Testmaterialet suppleres med en Vejledning om modultestning, der beskriver procedurer hos udbyderne i forbindelse med modultestningen, sikkerhedsforanstaltninger m.v. Vejledningen, der tillige indeholder en oversigt over testmaterialets enkelte opgavetyper, udsendes til alle udbydere af danskuddannelse inden udgangen af 2003 og lægges samtidig på ministeriets hjemmeside. Det anbefales, at alle udbyderes lærere gøres bekendt med vejledningen og sikrer sig print af oversigten over opgavetyperne på det/de moduler, vedkommende lærer underviser på.

3 - 3 - Nyt henvisningsskema Integrationsministeriet har sammen med Kommunernes Landsforening udarbejdet et nyt henvisningsskema til brug for kommunernes henvisning af udlændinge til danskuddannelse fra 1. januar 2004, der kan rekvireres hos Kommuneinformation inden ved årsskiftet. Af det nye skema med Integrationsministeriets vejledning i udfyldning af skemaet vil det bl.a. fremgå, om en udlænding skal have tilbud om den særligt tilrettelagte undervisning i kultur- og samfundsforhold i Danmark i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens 5. Desuden vil størrelsen af et evt. deltagergebyr for selvforsørgende kursister, der ikke er omfattet af integrationsloven, komme til at fremgå af henvisningsskemaet. Vejledning om indhentning af oplysninger om udlændinges opholdsgrundlag til brug for kommunernes beslutning om deltagergebyrets størrelse, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 15, stk. 1, og om deltagelse i den særligt tilrettelagte undervisning i kultur- og samfundsforhold i Danmark, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 5, udsendes af Integrationsministeriet med vejledningen til det nye henvisningsskema. Artikelsamling om IT i andetsprogsundervisningen Integrationsministeriet har udgivet en artikelsamling: IT i andetsprogsundervisningen processer og perspektiver, der skal bidrage til at støtte it-anvendelsen inden for danskuddannelse for voksne udlændinge og tjene som inspiration for udbyderne og lærere. Artikelsamlingen, der udsendes i papirform til udbydere af danskuddannelse inden jul, kan desuden læses på ministeriets hjemmeside. Det vil ikke være muligt at rekvirere yderligere papireksemplarer af publikationen. Udpegning af prøveafholdende udbydere Ifølge 1, stk. 1 og 2, i prøvebekendtgørelsen afholdes prøverne af udbydere af danskuddannelse, som Integrationsministeriet udpeger for en periode af normalt fire år ad gangen. Integrationsministeriet vil inden jul i et brev til udbyderne anmode om, at de udbydere, der ønsker at blive prøveafholdende, indsender en ansøgning herom til ministeriet. Indberetning til Integrationsministeriet af aktiviteten i 2003 og 2004 Fra 2004 skal udbyderne af danskuddannelse indberette aktiviteten på danskuddannelsesområdet til Integrationsministeriet en gang i kvartalet. Af hensyn til overgangen til det nye regelsæt den 1. januar 2004 forventes første indberetning i 2004 dog først at skulle finde stede medio maj Af hensyn til overgangen til det nye regelsæt er fristen for centerkommunernes indberetning til Integrationsministeriet om aktiviteten på undervisningsområdet i 2003 fastsat til 30. januar Registrering af kursisternes fremmøde på grundlag af de skemalagte, lærerstøttede undervisningsaktiviteter

4 - 4 - I danskuddannelsesbekendtgørelsen, jf. 9, stk. 2, bestemmes følgende: Stk. 2. Kursistens tilstedeværelse i danskuddannelsen registreres af udbyder i forhold til de gennemførte, skemalagte lærerstøttede undervisningsaktiviteter i studieværksteder, edb-lokaler, sproglaboratorier, på ekskursioner m.v., jf. den registreringsmanual, der er udarbejdet af ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Registrering af en kursists skemalagte, lærerstøttede undervisningsaktiviteter er ligeledes udgangspunktet for kommunens hjemtagelse af tilskud til danskundervisningen, både når det drejer sig om programtilskud og om timetilskud i henhold til danskuddannelseslovens 15, stk. 2, jf. bestemmelserne herom i 7, stk. 12, og 8, stk. 4, i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud, regnskabsaflæggelse og revision på integrations- og repatrieringsområdet, der som nævnt er vedhæftet som bilag til dette informationsbrev. Den i uddannelsesbekendtgørelsens 9 nævnte registreringsmanual kan forventes udsendt først i det nye år. Afgrænsning af de skemalagte, lærerstøttede undervisningsaktiviteter Det lægges til grund for definitionen af de skemalagte, lærerstøttede undervisningsaktiviteter, at der er tale om undervisningsaktiviteter og deltagelse heri, der umiddelbart og objektivt kan observeres og kontrolleres af udbyder, typisk ved kursistens lærer. Det er ikke et krav, at læreren skal være til stede i samme lokale som kursisten, men læreren skal ved sin tilstedeværelse på undervisningsstedet eller på anden måde kunne foretage den fornødne kontrol af, at undervisningsaktiviteten finder sted, og at kursisten deltager heri. I modsætning hertil står de ikke skemalagte, ikke lærerstøttede aktiviteter i tilknytning til danskuddannelsen, herunder kursisternes selvinstruktion eller løsning af opgaver i tilknytning til den skemalagte undervisning. Det drejer sig typisk om aktiviteter, der ikke umiddelbart kan kontrolleres af en lærer, fordi de foregår på tidspunkter og på steder, der er uden for lærerens umiddelbare kontrolmulighed. Også kursisternes forberedelse til undervisningen falder uden for kategorien skemalagt, lærerstøttet undervisningsaktivitet. Kursistens deltagelse i og tidsforbrug i forbindelse med e-learning baseret på elektroniske undervisningsprogrammer, herunder fjernundervisning, vil således normalt ikke kunne kategoriseres som en skemalagt, lærerstøttet undervisningsaktivitet, medmindre der i programmet er indbygget en mulighed for kontrol med studieaktiviteten. Registrering af de skemalagte lærerstøttede undervisningsaktiviteter Udbydere af danskuddannelse registrerer undervisningsaktiviteterne som:

5 - 5 - Skemalagt, lærerstøttet undervisning (antal tilbudte timer) Øvrige timer (antal tilbudte timer) Samtidig er der mulighed for, at den enkelte udbyder kan afkrydse følgende forskellige kategorier af skemalagt, lærerstøttet undervisningsaktivitet af hensyn til udbyders ønske om at kunne foretage en pædagogisk vurdering af effekten af de forskellige undervisningsaktiviteter: Konfrontationstimer Studieværksted Edb-lokale/Sproglaboratorium Projektundervisning Ekskursion Øvrigt Underopdelingen af de skemalagte, lærerstøttede undervisningsaktiviteter er valgfri for udbyder. Integrationsministeriets registreringsmanual i tilknytning til fraværsregistreringen vil indeholde en nærmere beskrivelse af de nævnte kategorier af den skemalagte, lærerstøttede undervisningsaktivitet. Med venlig hilsen Marianne Lehmann

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Den individuelle læringsplan

Den individuelle læringsplan Den individuelle læringsplan Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. August 2005 Den individuelle læringsplan Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. August 2005 Den individuelle læringsplan Danskuddannelse

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status 29. september 2014 / Sag Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status Erhvervsstyrelsen har udført en kontrol med godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 1. januar 2009

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Kortlægning og måling på dele af Integrationsministeriets ressort.

Kortlægning og måling på dele af Integrationsministeriets ressort. Kortlægning og måling på dele af Integrationsministeriets ressort. Boligplacering, sikkerhedsstillelse og danskuddannelse Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Finansministeriet og KL

Læs mere

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2009 (side 1-34) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014 3. december 2014 /team fonde Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde, 2/2014 I dette statusbrev har Erhvervsstyrelsen valgt at fokusere på ledelsens pligter og ansvar i forhold til den kommende lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt. Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt. Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Social-, Børne- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters

Læs mere

Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Informationsmateriale til kommunerne

Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund. Informationsmateriale til kommunerne Integrationskontrakten og erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund Informationsmateriale til kommunerne Marts 2006 Indhold 1. Indledning 3 2. Integrationskontrakten 4 2.1.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024177 (Erik P. Bentzen, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 12. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024177 (Erik P. Bentzen, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 12. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024177 (Erik P. Bentzen, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 12. januar 2012 K E N D E L S E Dansk Flygtningehjælp (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod Roskilde

Læs mere

Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning

Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2007 Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

Vejledning om jobrotation

Vejledning om jobrotation Vejledning om jobrotation 1. Indledning Private og offentlige arbejdsgivere med virksomhed beliggende i Danmark har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse af jobcenteret, når en medarbejder fra virksomheden

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Fremsat den 10. december 2009 af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE Februar 2015 INDLEDNING Skabelonen KL og AK-Samvirke har udarbejdet et forslag

Læs mere

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel

IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel IT i jobcentre Forretningsbegrebsmodel 1 INDHOLD... 2 FORRETNINGSBEGREBSSKABELON... 4 A-KASSE... 5 ANDEN AKTØR... 6 ANSÆTTELSE I FLEKSJOB... 8 ANSÆTTELSE MED LØNTILSKUD...10 ARBEJDSEVNEMETODE... 11 ARBEJDSEVNEVURDERINGEN...12

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Ydelser efter integrationsloven

Ydelser efter integrationsloven Ydelser efter integrationsloven Juni 2004 Ydelser efter integrationsloven Vejledning Juni 2004 Vejledning om ydelser efter integrationsloven MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION JUNI

Læs mere