Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium"

Transkript

1 Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel... 3 Yderligere sanktioner... 3 Hjælp og særlige tilbud... 3 Læsekursus... 3 Studie- og lektiecafé... 3 Ekstraundervisning... 4 Eksamenshjælp... 4 Mentorordning... 4 Bilag 1: Studievejledere fordelt på klasser... 5 Bilag 2: Hvad siger lovgivningen?... 5 Bilag 3: Hvad siger studie- og ordensreglerne på Sct. Knuds Gymnasium?... 6 Bilag 4: Skrivestue... 7 Det er vigtigt for udbyttet af undervisningen, at elever er fraværende så lidt som overhovedet muligt. Det er svært at følge med, hvis man ikke deltager i undervisningen. Fravær fører til frafald, hvilket er dokumenteret i mange undersøgelser. I denne tekst kan I se, hvordan vi på Sct. Knuds Gymnasium håndterer fravær og skriftlige forsømmelser. Beskrivelsen uddyber informationer, som I allerede kan finde på skolens hjemmeside fx i studie- og ordensreglerne. 1

2 Samlet overblik over fraværshåndteringen Fraværsregistrering Dine lærere registrerer løbende dit fravær. I et modul på 90 minutter registreres fraværet for 30 minutter ad gangen hvilket vil sige, at du får fravær også, hvis du eksempelvis kommer 10 minutter for sent. På samme måde registreres manglende skriftlige afleveringer. Hvis du opdager fejl i fraværsregistreringen, skal du gøre din lærer opmærksom på det og det skal ske så hurtigt som muligt. Hvis du afleverer en opgave efter deadline (fx efter besøg i skrivestue) ændres det registrerede af underviseren fra Ikke afleveret til For sent afleveret. Fraværsopgørelse Skolen holder løbende øje med fraværsmønsteret for de enkelte klasser. Det undersøges blandt andet, om der er særlige årsager til fraværet. Fravær godskrives, hvis det skyldes aktiviteter som eksempelvis: Idrætsstævner, Team Danmark-aktiviteter, ekskursioner, elevrådsarbejde, session, onkel/tante-funktion, MGK og borgerligt ombud. Om skriftligt fravær Hvis du ikke tidligere har forsømt, er første skridt, at du indkaldes til skrivestue med henblik på at få indhentet de manglende afleveringer. 2

3 Har du tidligere har været kaldt i skrivestue på grund af manglende skriftlige afleveringer, vil du blive indkaldt igen, og denne gang med meddelelse om, at du vil få tildelt en skriftlig advarsel, hvis deadline i indkaldelsen ikke overholdes. Om fysisk fravær I forhold til fysisk fravær indkalder studievejlederen dig i første omgang til samtale om årsagen og om tiltag for at ændre fraværsmønsteret. Hvis dit fravær fortsætter og hvis skriftlige forsømmelser fortsætter, tildeles yderligere sanktioner. Skriftlig advarsel Hvis du modtager en skriftlig advarsel, opfordres du samtidig til at tage kontakt med studievejlederen. Advarslen sendes med post til dine forældre, hvis du er under 18 år. Advarslen sendes også til dine forældre, hvis du har underskrevet en blanket, hvor du giver tilladelse til, at dine forældre må kontaktes af skolen, også når du er fyldt 18 år. Yderligere sanktioner Skolen kan betegne en elev som værende ikke studieaktiv og som konsekvens afmelde SU, hvis der er grundlag herfor. Sanktioner kan desuden bestå i henvisning til at aflægge prøve i et eller flere fag på det pågældende klassetrin, fortabelse af retten til at gå til eksamen i et eller flere fag samt bortvisning. Hjælp og særlige tilbud Skolen stiller en række tilbud til rådighed som alle har til hensigt at hjælpe elever til det bedst mulige gymnasieforløb og med mindst muligt fravær. Læsekursus I begyndelsen af gymnasieforløbet gennemfører din klasses lærere med support fra læsevejlederen - et forløb i faglig læsning. Forud for forløbet gennemfører dansklæreren en læsescreening, som analyseres og gives tilbage til dig. Du kender derfor din læsehastighed, før du påbegynder kurset, og hvis du har svære problemer, tilbydes du ekstra hjælp af skolens læsevejleder. Studievejlederne afholder desuden tre moduler om studieteknik i alle 1.g-klasser. Studie- og lektiecafé Der afholdes studiecafé, som bemandes af faglærere og studiepiloter. En studiepilot er en fagligt velfunderet elev, typisk en 3.g-elev, som hjælper til i caféen. Samlet dækker faglærere og studiepiloter fagrækken bredt, med overvægt af naturvidenskabelige faglærere. Caféen er bemandet hver mandag og onsdag i 5. modul. Brug caféen! 3

4 Ekstraundervisning Der tilbydes faglig ekstraundervisning efter behov. En forudsætning for ekstraundervisning er, at faglæreren vurderer, at eleven er motiveret for den ekstra indsats. Det er samtidig en forudsætning, at eleven ikke forsømmer den daglige undervisning. Ved længerevarende dokumenteret sygdom (2 uger eller mere) tilbydes ekstraundervisning i fag, hvor eleven har svært ved selv at indhente det forsømte. Eksamenshjælp Der tilbydes kurser i eksamenstræning til elever med specielle behov. Mentorordning Elever med specifikke støttebehov tilbydes en mentor. En mentor er en særlig kontaktperson, som kan hjælp med strukturering af lektielæsningen og andre tiltag, som understøtter et godt gymnasieforløb. 4

5 Bilag 1: Studievejledere fordelt på klasser Anne-Grethe Elkjær (AE) 1a, 1k, 1x 2a, 2j, 2u, 2z 3j, 3k, 3v, 3x Signe Johansen (Jo) 1j, 1m, 1v, 1y 2h, 2k, 2n, 2v 3h, 3m, 3t Lars Winberg (LW) 1h, 1u, 1z 2c, 2m, 2x 3a, 3b, 3u, 3y Bilag 2: Hvad siger lovgivningen? 23. Eleverne har mødepligt og pligt til at deltage aktivt i undervisningen. Stk. 2. Rektor er forpligtet til at gribe ind over for elevers fravær. Bestemmelser herom fastsættes i skolens studie- og ordensregler, jf Rektor fastsætter skolens studie- og ordensregler, jf. dog stk. 3. Rektor gør eleverne bekendt med studie- og ordensreglerne. Stk. 2. Eleverne har pligt til at følge studie- og ordensreglerne. Rektor træffer afgørelse om iværksættelse af sanktioner over for elever, der ikke følger skolens studie- og ordensregler. (STX-bekendtgørelsen) 5

6 Bilag 3: Hvad siger studie- og ordensreglerne på Sct. Knuds Gymnasium? 3.d. Mødepligt og forsømmelser Som nævnt tidligere har du som elev pligt til at følge den planlagte undervisning. Din tilstedeværelse registreres i begyndelsen af hvert modul. Alle former for fravær, herunder fravær fra enkelte moduler og skriftlige forsømmelser, medregnes som fravær. Dette gælder uanset årsagen til fraværet. Dog vil der ske godskrivning af fravær, der skyldes deltagelse i aktiviteter planlagt af skolen. Du har pligt til at melde fravær og fraværets årsag til skolen. Dette sker via skolens intranet. Skolen har ret til at stille krav om en lægeerklæring med henblik på at få belyst årsagen til fraværet. Udgiften til lægeerklæring afholdes af dig. Hvis du er fraværende pga. sygdom, har du selv pligt til at orientere dig om klassens arbejde. Ved længerevarende sygdom vil skolen på baggrund af en konkret vurdering tilbyde sygeundervisning. Registreringen af dit fravær gælder for et skoleår ad gangen, men skolen vil være ekstra opmærksom på elever, der har haft et stort fravær det forudgående år. Du har adgang til løbende at følge registreringen af dit eget fravær på skolens intranet og har mulighed for at afgive bemærkninger til registreringen. Manglende eller ikke rettidig aflevering af opgaver registreres ligeledes løbende, og får du ikke afleveret skriftlige opgaver, vil du blive indkaldt til Skrivestue eller et tilsvarende tiltag. Du har pligt til at deltage i terminsprøver og årsprøver. Sygdom i forbindelse hermed skal meddeles skolens kontor om morgenen inden kl og dokumenteres af en lægeerklæring, hvor udgiften afholdes af dig. Udeblivelse fra prøver uden grund kan medføre, at du bortvises fra skolen. 3.e. Skriftlige opgaver Du har pligt til at aflevere stillede skriftlige opgaver rettidigt, og opgaverne skal godkendes med hensyn til omfang og kvalitet. Med kvalitet menes, at du har gjort en indsats for at løse alle dele af opgaven, og at du selv har udarbejdet besvarelsen. De skriftlige opgaver omfatter også historiedansk-opgaven i 1g og studieretningsopgaven i 2g. 4.a. Sanktioner i forbindelse med forsømmelser Din tilstedeværelse følges af dit lærerteam, studievejledere og ledelse, og der lægges vægt på en hurtig indgriben, hvis du har gentagne forsømmelser. Skolens reaktion over for dig, hvis du forsømmer meget, vil bestå af forskellige skridt i følgende rækkefølge: skriftligt advarsel, henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin, fortabelse af retten til at gå til eksamen i et eller flere fag samt bortvisning. For hver af de nævnte reaktioner gælder, at hvis du er under 18 år, orienteres indehaveren af forældremyndigheden skriftligt, dels om fraværets omfang og dels om skolens reaktion herpå. 6

7 Bilag 4: Skrivestue Skrivestuen er et tiltag, der er rettet mod elever, der er kommet bagud med deres skriftlige afleveringer. I skrivestuen kan disse elever indhente det forsømte arbejde. Skolen kan ifølge bekendtgørelsen (kap. 6, 96, stk. 5) stille krav om elevers tilstedeværelse i forbindelse med skriftligt arbejde, hvilken denne foranstaltning gør brug af. Procedurer i forbindelse med Sct. Knuds skrivestue: - Når en elev i et fag mangler at aflevere to opgaver eller arbejde svarende til otte elevtimer orienteres ANS. - ANS henviser efter aftale med rektor elever til skrivestue med mindst en uges frist. - Der er skrivestue hver mandag kl i studiecenteret. Skrivestuen fungerer sammen med lektiecafé. - Skrivestuen er bemandet af lektiecafé, som registrerer henviste elever på liste, som udleveres af og returneres til ANS - Eleverne afleverer deres opgave senest kl til lektiecafé eller elektronisk under lektiecafélærerens tilsyn. - Hvis besvarelsen er af et vist fagligt niveau og er udarbejdet af eleven selv, registrerer faglæreren den som For sent afleveret på intranettet. 7

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Punkt. nr. 8 Dagsordenspunkt: Orienteringspunkter Sagsfremstilling: a. Bestyrelsen har modtaget en række invitationer

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF 0. Formål Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF Studie- og ordensreglerne ved Grindsted Gymnasium & HF har som formål at være med til at gøre skolen til en god arbejdsplads for såvel elever

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen.

Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Eleverne på Herlufsholm Skole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater, ansatte og skolen. Det er vigtigt for alles trivsel, at Herlufsholms elever

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 Indhold 1. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2.1 Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

I det følgende vil vi gennemgå en række punkter, som vi har erfaret, at mange forældre, gerne vil informeres om. Hvad nu hvis..?

I det følgende vil vi gennemgå en række punkter, som vi har erfaret, at mange forældre, gerne vil informeres om. Hvad nu hvis..? Kære forældre (Pt er vi i gang med at implementere en ny hjemmeside for NGG. Der kan derfor være henvisninger i det følgende, som ikke længere gælder, idet en del fra den nuværende hjemmeside vil blive

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere