Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium"

Transkript

1 Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se og i Bekendtgørelse nr af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er med i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler hinanden og skolen med respekt. Det er en fælles opgave at fastholde en god skolekultur, der lægger op til almindelig tolerance og hensynsfuld adfærd, og hvor mobning, vold og chikane mod andre er uacceptabelt. Alle elever orienteres om studie- og ordensreglerne i forbindelse med introduktionen i 1. g / 1. hf. Studieaktivitet og mødepligt Vi forventer, at en elev på Viby Gymnasium deltager aktivt i undervisningen og i de undervisningsrelaterede aktiviteter som f.eks. terminsprøver, årsprøver, faglige ekskursioner, tutorsamtaler, studieture og fællesarrangementer. Manglende faglig aktivitet eller forstyrrende adfærd kan udløse såvel et varsel som en skriftlig advarsel, og rektor kan i yderste konsekvens bortvise eleven for bestandigt. Eleven har pligt til dagligt at orientere sig i Lectio. Fraværsregistrering I begyndelsen af hver lektion føres der fravær i Lectio. Fraværsregistreringerne vil løbende være tilgængelige i Lectio, og man skal som elev selv holde sig orienteret om forsømmelsesregistreringerne. Eleven skal senest dagen efter fravær angive fraværsårsagen i Lectio. Hvis der ikke er enighed om de registrerede forsømmelser, skal den pågældende lærer kontaktes inden for en uge. I tilfælde af fejl retter læreren i Lectio. For alle elever gælder normalt, at fravær både mundtligt og skriftligt ikke må overstige 10 %. Hvis en elev pga. sygdom, sociale forhold eller problemer i hjemmet i en periode ikke kan holde sit fravær under 10 %, skal eleven straks kontakte sin uddannelsesleder. Eleven skal medbringe dokumentation for sit problem i form af f.eks. en lægeerklæring eller hospitalspapirer. Skolen vil sammen med eleven udarbejde en plan for den periode, hvor eleven ikke kan følge undervisningen normalt. Der kan f.eks. være tale om sygeundervisning, udsættelse af afleveringsfrister, tildeling af mentor etc. Der vil ved sygdom i forbindelse med terminsprøver, årsprøver og eksamen oftest blive krævet en lægeerklæring. Lægeerklæringer betales altid af eleven selv. Skriftlige afleveringer Eleven har pligt til at aflevere alle skriftlige opgaver rettidigt. Opgavebesvarelserne skal opfylde et minimum med hensyn til omfang og indsats for at blive godkendt. Det skal tydeligt fremgå, at

2 eleven har søgt at løse alle dele af de stillede opgaver. Dette minimum fastsættes af faglæreren. Eleven kan klage over en faglærers afgørelse til rektor. Manglende skriftlige afleveringer registreres automatisk af Lectio eller noteres af læreren senest dagen efter afleveringsfristen i Lectio. Hvis der er helt særlige grunde til, at en elev ikke kan aflevere en opgave rettidigt, kan læreren give eleven udsættelse. Det er alene lærerens afgørelse. For sent afleverede opgaver regnes som fravær, såfremt der ikke er lavet en individuel aftale med læreren. Opgaver, der afleveres for sent, registreres i Lectio som afleveret for sent med 100 % fravær. Det er bedre at aflevere en opgave for sent end slet ikke at aflevere! Hvis en elev mangler at aflevere 2 eller flere skriftlige opgaver, vil eleven blive henvist til at skulle møde op i det obligatoriske studieværksted for at arbejde med de skriftlige opgaver. Først indhentes de manglende afleveringer, derefter arbejdes fremadrettet med nye afleveringsopgaver. Opgaver/projekter generelle regler Læreren angiver altid elevtid for en opgave. Elevtiden er den tid, som en elev i gennemsnit forventes at bruge på opgaven udenfor undervisningstiden. Skriftlige opgaver er et individuelt, selvstændigt arbejde. Læreren skal oplyse, hvis eleverne må arbejde sammen. Det noteres på opgaven, hvem man har arbejdet sammen med. Lader man sig inspirere af andres opgaver/andet materiale, skal kilden tydeligt fremgå i opgaven. Sprogfag: Det er ikke tilladt at anvende oversættelsesprogrammer, med mindre læreren har oplyst det. Læreren har ret til at kræve, at opgaven afleveres elektronisk via programmet Urkund. Læreren har ret til at kræve, at opgaven afleveres elektronisk i Lectio. I forbindelse med skriftlige prøver henviser skolen til Eksamensbekendtgørelsen og til Ministeriet for Børn og Undervisnings oversigt over tilladte hjælpemidler. Sanktioner i forbindelse med forsømmelser Skolen lægger vægt på at gribe hurtigt ind, hvis en elev har forsømmelser. I rektors/uddannelseslederens skøn indgår elevens fraværsårsag, der er noteret for hver enkelt lektion i Lectio. Forsømmelsestallene opgøres for hvert skoleår og overføres ikke til det følgende år, men elever, der det/de foregående år har fået en advarsel, vil det følgende år få skriftlig advarsel uden forudgående varsel. I tilfælde af forsømmelser (timer/opgaver) kan følgende sanktioner iværksættes: 1. Første varsel. Første varsel sendes hjem til eleven. Hvis eleven ønsker en samtale, hvor eleven kan redegøre for årsagen til forsømmelserne, skal eleven kontakte klassens uddannelsesledere. Første varsel kan i alvorlige tilfælde springes over, så eleven i stedet straks får skriftlig advarsel. HF-elever vil normalt i forbindelse med advarsler blive tilbudt en samtale med deres tutor.

3 2. Skriftlig advarsel. Klassens uddannelsesleder uddeler advarslen i klassen, hvor eleven kvitterer for modtagelsen. Ved fravær sendes advarslen hjem til eleven. Brevet med advarslen indeholder et tidspunkt for en gennemførselssamtale med studievejlederen. Elever, der det/de foregående år har fået et varsel eller en advarsel, vil det følgende år få en skriftlig advarsel uden forudgående varsel. HF-elever vil normalt i forbindelse med advarsler blive tilbudt en samtale med deres tutor. 3. Gælder kun for STX-elever: Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Årskarakterer bortfalder. 4. Bortvisning i særligt graverende tilfælde. Ved bortvisning stoppes SU med det samme. Eleven har mulighed for inden for de givne frister at tilmelde sig eksamen som selvstuderende. SU og studieaktivitet Rektor kan ved højt fravær vurdere, at man ikke længere er studieaktiv, hvorfor udbetalingen af SU standses. Rektor vurderer, hvornår man igen er studieaktiv. Ved oprykning til næste klassetrin vurderes en elev normalt igen at være aktiv og kan modtage SU fra august. Retten til at modtage SU vil allerede blive vurderet i forbindelse med uddelingen af en skriftlig advarsel og derefter løbende. For elever under 18 år orienteres forældrene om alle tildelte sanktioner. Snydepolitik Inden de første skriftlige opgaver i 1.g/1.hf vil alle elever blive grundigt instrueret i, hvad der er snyd og hvad konsekvenserne er ved at snyde. Snyd er ifølge skolen, at man i en opgave ikke har overholdt de generelle regler for opgaveskrivning. Skolens snydepolitik tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Uddannelses krav til skriftlige eksamensbesvarelser. Det er f.eks. snyd, hvis En elev afleverer en opgave, de ikke selv har lavet. En elev anvender dele af opgaver, de selv tidligere har afleveret, uden at angive det En elev skriver helt eller delvist af efter andre elever En elev anvender kilder uden at angive dem En elev anvender uretmæssig hjælp eller ikke-tilladte hjælpemidler til at udarbejde en opgave Vurdering af snyd Det er læreren, der vurderer, om en elev har snydt. Læreren har altid ret til at afvise en opgave som snyd. Er der tale om snyd i væsentlige dele af en opgave, har eleven ikke krav på en evaluering af opgaven. Læreren vurderer, hvorvidt opgaven kan rettes og vurderes. Klager over lærerens afgørelse skal stiles til rektor. Læreren har ret til at anvende Urkund til sin vurdering.

4 Sanktioner ved snyd Læreren noterer opgaven som fravær og skriver i noten afvist på grund af snyd. Læreren tager en snak med eleven, men orienterer samtidig om problemet på lærer-klassekonferencen. Elevens uddannelsesleder noterer i Lectio, at eleven har snydt. Opgaven medtæller i elevens fravær og kan udløse fraværssanktioner. Anden gang en elev tages i snyd, også selvom det ikke er i samme fag, vil eleven få en advarsel. Klassens uddannelsesleder uddeler advarslen i klassen, hvor eleven kvitterer for modtagelsen. Ved fravær sendes advarslen hjem til eleven. Brevet med advarslen indeholder et tidspunkt for en gennemførselssamtale med studievejlederen. Advarslen sidestilles med en skriftlig advarsel for fravær. Tages en elev for snyd mere end 2 gange, kan rektor bortvise eleven. For elever under 18 år orienteres forældrene om alle sanktioner. Snyd i forbindelse med obligatoriske opgaver, som er nævnt direkte i bekendtgørelsen Ved snyd i forbindelse med bekendtgørelsesbestemte opgaver som dansk/historie-opgaven, studieretningsopgaven, studieretningsprojektet, eksamensprojektet eller ved snyd ved årsprøver erklæres besvarelsen ugyldig, og eleven kan ikke umiddelbart rykkes op til næste klassetrin. Rektor afgør, om eleven kan få mulighed for at besvare en ny opgave. Rektor har mulighed for at bortvise eleven, såfremt eleven gentagne gange har snydt. For elever under 18 år orienteres forældrene om alle sanktioner. Oprykning Oprykning til næste klassetrin af en elev i uddannelsernes sammenhængende forløb er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen. En Stx-elev har krav på oprykning, når eleven har opnået mindst 2,0 i gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår. I vurderingen indgår standpunktskarakterer, eksaminer og årsprøver. En Hf-elev har krav på oprykning, når eleven har opnået mindst 2,0 i gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved afslutningen af et skoleår (eksamenskarakterer). Skolens leder kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens opnåede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt. Når en elev er nægtet oprykning til næste klasse, udskrives eleven af skolen. Eleven får mulighed for at udtale sig, før den endelige beslutning træffes af rektor.

5 Ordensregler Det er en fælles opgave at fastholde en god skolekultur, der lægger op til almindelig tolerance og hensynsfuld adfærd, og hvor mobning, vold og chikane mod andre er uacceptabelt. Når du færdes på skolen, skal du desuden overholde følgende regler: Ryd op efter dig selv. Sæt din stol op i klassen efter hver time og efter ophold i samlingssalen og andre fællesområder. Du må kun spise i frikvartererne, og mad herunder kaffe, sodavand og lignende må ikke medbringes til undervisningen. Husk at fjerne affaldet efter spisning i frikvartererne. Mobiltelefoner, Mp3 afspillere og lignende skal være slukkede og ligge i tasken i timerne, ved fællesarrangementer og lignende Bærbare computere må kun anvendes fagligt i timerne og kun efter lærerens instruktion. Undervisningen må kun forlades med lærerens tilladelse. Fremmede har ikke adgang til skolen, og elever må kun invitere folk ind på skolen, såfremt det er aftalt med ledelsen. Du må ikke ryge på skolens område. Øl, vin og spiritus må du kun drikke på skolens grund i forbindelse med de fester, der arrangeres på skolen. Du må aldrig selv medbringe drikkevarer. For introduktionsture, ekskursioner og studieture gælder særlige regler, der oplyses af de deltagende lærere. Du må ikke besidde eller indtage nogen form for euforiserende stoffer på skolen, herunder alle former for hash. Du må aldrig møde beruset eller påvirket af stoffer. Hvis du opdager eller forvolder ødelæggelser på bygning og inventar, bedes du straks kontakte kontoret. Hvis du er skyld i ødelæggelse, der har karakter af hærværk, er du erstatningspligtig. Plakater må du kun anbringe på opslagstavlerne, dog ikke på de opslagstavler, der er mærket: elevråd og kontor. Reklame- og informations- foldere samt flyers må kun anbringes i reklamestativet i vandrehallen. Cykler skal parkeres i cykelstativerne/på cykelområdet. Du skal i forbindelse med fester på skolen, ved eksamener og årsprøver medbringe billedlegitimation (studiekort) Påklædning I skoletiden skal man være hensigtsmæssigt påklædt. Dette indebærer bl.a., at man skal være omklædt til idrætstøj i idrætstimerne og bære forklæder efter lærerens anvisning i kemi. Det er ikke tilladt at gå med tildækket ansigt, når man opholder sig på skolen.

6 Andre regler kan ses på Politik mod mobning Fest- og alkoholpolitik Rejseregler Sanktioner ved overtrædelse af skolens ordensregler Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre én af følgende sanktioner: 1. Varsel 2. Skriftlig advarsel 3. Udelukkelse fra deltagelse i visse arrangementer eller brug af bestemt udstyr 4. Midlertidig bortvisning fra skolen i op til 10 dage. Dagene tæller som fravær 5. Bortvisning fra skolen For elever under 18 år vil en kopi af en sanktion blive sendt til forældrene/værgerne. Klagevejledning Elever og forældre, hvis eleven er under 18 år kan klage over rektors afgørelse mht. sanktioner i forbindelse med studie- og ordensreglerne og oprykning til næste klasse. Klageinstansen er Undervisningsministeriet. Klagen indgives inden 2 uger efter afgørelsen og stiles til rektor. Rektors kommentar til klagen kan med en uges frist kommenteres af eleven eller forældrene. Kommentaren vedlægges klagen til Undervisningsministeriet. Åge Weigelt Viby J. den 1. september 2012

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 25. september 2007 Punkt. nr. 8 Dagsordenspunkt: Orienteringspunkter Sagsfremstilling: a. Bestyrelsen har modtaget en række invitationer

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF 0. Formål Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF Studie- og ordensreglerne ved Grindsted Gymnasium & HF har som formål at være med til at gøre skolen til en god arbejdsplads for såvel elever

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 Indhold 1. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2.1 Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm.

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm. ELEVHÅNDBOG 2015 ELEVHÅNDBOG 2015 Kolding Gymnasium Skovvangen 10 6000 Kolding Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere,

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever ABC 2015 Nyttige informationer til nye elever RØNDE GYMNASIUM Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8637 1977 F. +45 8637 3402 kontor@roende-gym.dk www.roende-gym.dk SKOLESTART Tirsdag, den 11. august 2015:

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af det sidste år,

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere