Fravær og frafald ved Sygeplejerskeuddannelsen, CVSU-Fyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fravær og frafald ved Sygeplejerskeuddannelsen, CVSU-Fyn"

Transkript

1 1 Projektbeskrivelse Fravær og frafald ved Sygeplejerskeuddannelsen, CVSU-Fyn Sygeplejerskeuddannelsen, CVSU-Fyn Indhold 1. Sammenfatning 2. Projektorganisation 3. Baggrund 4. Problemstillinger 5. Undersøgelsens tilrettelæggelse 6. Projektplan 7. Budget Projektleder: Birgit Heimann Hansen Tlf Projektmedarbejdere: Alice Petersen Tlf Benedicte Teisen Tlf

2 2 1. Sammenfatning Det er et aktuelt og alvorligt problem i sygeplejerskeuddannelsen, at flere studerende fravælger undervisningen, ikke gennemfører studiet på normeret tid, skifter studie eller helt afbryder studiet. Frafaldet har store omkostninger såvel personligt, samfundsmæssigt som institutionelt. Projektet undersøger omfang og betydning af fravær i forbindelse med frafald ved Sygeplejerskeuddannelsen, CVSU-Fyn, herunder hvilken betydning de studerendes oplevelse af sammenhæng i uddannelsen har for deres fravær og frafald. Projektets formål er at bidrage med nyttig viden i forhold til den fremtidige uddannelsesudvikling og -planlægning, og dets effektmål er gennem undersøgelsens resultater at kunne danne grundlag for nye uddannelsestilbud og fastholdelse af de studerende som led i den aktuelle og fremtidige professionsudvikling. Projektet kan ses som en del af den nationale indsats, der er iværksat med henblik på at reducere frafaldet ved sygeplejerskeuddannelsen. Undersøgelsens tilrettelæggelse Indledningsvis beskrives projektets baggrund samt formål, relevans og betydning for det sundhedsfaglige område. Opmærksomheden i projektet rettes især mod tre forhold: 1) Professionsidentitet, 2) Oplevelse af sammenhæng og 3) Omfanget af og forholdet mellem fravær og frafald. Disse forhold beskrives, og spørgsmål rejses i forhold til, om de studerende bliver væk, fordi tanken om, at det ikke er den rette uddannelse, begynder at tage form. Eller om de studerende fravælger undervisningen, fordi de ikke kan finde mening i uddannelsen og derfor oplever, at det er ligegyldigt, om de kommer eller ej. Såfremt der er en sammenhæng mellem fravær og frafald, vil indsigt i de konkrete overvejelser, de studerende gør sig i relation til det manglende fremmøde, kunne bidrage med viden om, hvad der ud fra et studerendeperspektiv giver sygeplejerskeuddannelsen mening. Undersøgelse af den nævnte sammenhæng omfatter en kombineret fraværs- og frafaldsundersøgelse hos en årgang studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen, CVSU- Fyn, henholdsvis Hold A06 (Odense) og Hold F06 (Svendborg). Frafaldsundersøgelsen består af elektronisk registrering af frafald hos alle studerende samt en spørgeskemaundersøgelse kombineret med individuelle interview med omkring halvdelen af de studerende, som afbryder studiet. Fraværsundersøgelsen består af fraværsregistrering og -beskrivelse i tre udvalgte perioder af ca. tre ugers varighed fordelt over de første tre semestre af uddannelsen. Med udgangspunkt i de studerendes fraværsregistrering og -beskrivelse foretages fokusgruppeinterview med udvalgte studerende med henblik på uddybning og belysning af forhold, som influerer på fravær og frafald.

3 3 2. Projektorganisation Projektejer PE CVSU-Fyn v/ Erik Knudsen, direktør Lena Busch Nielsen, uddannelseschef Helle Stryhn, uddannelseschef Projektleder PL Birgit Heimann Hansen Projekt- PM Alice Petersen medarbejdere Benedicte Teisen Projektleder: Birgit Heimann Hansen, cand.cur. og ph.d., underviser og udviklingsmedarbejder ved CVSU-Fyn, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense. BHH har som projektleder det overordnede ansvar for projektidé og -design, herunder at projektet planlægges, udføres og evalueres i overensstemmelse med de i projektplanen/ - beskrivelsen fastlagte kriterier og rammebeskrivelser. BHH har desuden det overordnede koordinerende og vejledende ansvar i forhold til de empiriske undersøgelser og formidling af projektresultater. Projektmedarbejdere: Benedicte Teisen, mlp., underviser og studievejleder ved CVSU-Fyn, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg og Alice Petersen, cand.scient.san., underviser og studievejleder ved CVSU-Fyn, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense. BT og AP sikrer som studievejledere (hhv. i Svendborg og Odense) samarbejde og koordination mellem projekt og studievejledningen ved Sygeplejerskeuddannelsen, CVSU-Fyn. Ligeledes sikres en koordination mellem projekt og det igangværende udviklingsprojekt 'Merit og gennemførelse i uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje', som BT er projektleder af. BT og AP er som projektmedarbejdere medansvarlige for tilrettelæggelse, udvikling og gennemførelse af projektets empiriske undersøgelser. BT og AP er ligeledes medansvarlige for, at projektet planlægges, udføres og evalueres i overensstemmelse med de i projektplanen/ -beskrivelsen fastlagte kriterier og rammebeskrivelser samt formidling af projektresultater. 3. Baggrund September 2005 startede ca studerende på en videregående uddannelse. Af disse vil cirka hver tredje, omkring , falde fra. Undervisningsministeriets erklæring fra 1998 om, at frafaldsproblematikken fremstår som et centralt omdrejningspunkt i fremtidens uddannelsesplanlægning, kan, om end svagt, aflæses i de lange videregående

4 uddannelsers fuldførelsesprocenter (Undervisningsministeriet 1998). Bachelorernes fuldførelsesprocenter er således steget fra 64,4 % i 1998 til 65,9 % i 2003 og kandidaternes fra 71,8 % til 73,0 %. For professionsbachelorerne forholder sig det sig imidlertid omvendt; 82,4 % professionsbachelorer fuldførte i 1998 deres uddannelse mod 75,1 % i 2003 (Undervisningsministeriets StatistikInformation). Det forholdsvis høje frafald har været en kendsgerning gennem en længere periode. Fuldførelsesprocenten inden for både sygeplejerske-, fysioterapeut- og ergoterapeutuddannelserne er reduceret med 10 % på 10 år. I 2003 gjorde således kun 66,6% af alle sygeplejestuderende deres uddannelse færdig. Knap 35% af dem, der i 2003 startede på sygeplejerskeuddannelsen, er efterfølgende faldet fra uddannelsen Fuldførelsesprocenter (tværsnit) Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Det er et stigende problem i sygeplejerskeuddannelsen, at flere og flere studerende fravælger undervisningen, ikke gennemfører studiet på normeret tid, skifter studie eller helt afbryder studiet. Der er store samfundsmæssige og institutionelle omkostninger forbundet hermed, og både Undervisningsministeriet, Rektorforsamlingen og Dansk Sygeplejeråd ønsker i lighed med uddannelserne selv at knække den stigende frafaldskurve (Christensen 2005a, 2005b og Christensen & Harr Undervisningsministeriet 2006). Dette ønske har medført, at Undervisningsministeriet i samråd med Dansk Sygeplejeråd og CVU-Rektorkollegiet nu forestår en undersøgelse af frafaldet på sygeplejerskeuddannelsen. Denne undersøgelse skal belyse, hvilken rolle en række forskellige forhold spiller for frafaldet, herunder: Individuelle karakteristika - forældrebaggrund, udbytte af skolegang, uddannelsesbaggrund, uddannelses- og erhvervsvejledning, studie- og erhvervserfaring, de studerendes prioriteringsvalg af uddannelsen, etnisk baggrund, alder, køn og geografi. Undervisningens tilrettelæggelse og indhold - vægtning af teori i forhold til praktik, lærerkvalifikationer, samspil mellem teori og praksis og bacheloropgaven

5 Studiemiljøet - socialt miljø ved siden af selve uddannelsen, forholdet til studiekammerater, boligforhold og undervisningsfaciliteter på uddannelsesstedet. Den kliniske uddannelse - tilrettelæggelse af den praktiske uddannelse, om den kliniske del afskrækker, de kliniske vejlederes erfaring og kvalifikationer, den studerendes modtagelse på afdelingerne og den studerendes møde med patienterne og hvordan det opleves. Der foretages henholdsvis en registerundersøgelse, interview med nøglepersoner og en spørgeskemaundersøgelse. Projektet forventes afsluttet ultimo april Undervisningsministeriets undersøgelse sætter alene fokus på frafald og årsager til frafald, men grundet de studerendes stigende fravær fra undervisningen finder projektgruppen det også nødvendigt at undersøge omfanget og betydningen af de studerendes fravær i forbindelse med frafald. Fremstår der en sammenhæng mellem fravær og frafald, vil en belysning heraf kunne danne grundlag for nye måder at organisere og tilrettelægge undervisningen på, hvormed de studerende kan motiveres til at deltage i denne og forblive i uddannelsen. Projektet Fravær og frafald ved Sygeplejerskeuddannelsen, CVSU-Fyn har til formål at belyse denne sammenhæng, herunder hvilken betydning de studerendes oplevelse af sammenhæng (i projektet defineret som meningsfuldhed, håndterbarhed og begribelighed) har for fravær og frafald, samt hvilke implikationer dette har for den fremtidige uddannelsesudvikling og -planlægning. Projektets effektmål er gennem undersøgelsens resultater at kunne danne grundlag for nye uddannelsestilbud og fastholdelse af de studerende som led i den aktuelle og fremtidige professionsudvikling Problemstillinger I projektet Fravær og frafald i Sygeplejerskeuddannelsen, CVSU-Fyn rettes opmærksomheden især mod tre forhold: 1) Professionsidentitet 2) Oplevelse af sammenhæng 3) Omfanget af og forholdet mellem fravær og frafald. Idet de nævnte forhold ikke belyses i en sammenhæng i hverken aktuelle frafaldsundersøgelser eller i den tidligere forskning, der knytter an til frafaldsproblematikken, sættes der i projektet fokus på en belysning heraf. Med udgangspunkt i de studerendes fravær fra undervisningen stilles der følgende undersøgelsesspørgsmål: Hvilke studerende fravælger undervisningen? Repræsenterer de studerende bestemte studiemønstre, eller er der særlige sociale eller institutionelle forhold, der ligger bag de studerendes beslutning om ikke at møde op? Hvilken betydning har professionsidentitet og oplevelsen af sammenhæng, forstået som uddannelsernes begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed, på de studerendes fravær?

6 6 Har de studerendes mulighed for at udvikle professionsidentitet afgørende betydning for, om de finder uddannelsen meningsfuld og derved forbliver i denne? Hvilke sammenhænge forekommer mellem fravær og frafald i uddannelsen? Hvis fravær er et tegn på, at undervisningen ikke er meningsfuld for de studerende, bidrager undervisningen ikke til den selvudvikling, der er en forudsætning for, at de studerende kan engagere sig i og brænde for deres uddannelse. Spørgsmålet er imidlertid, hvad der afføder hvad: Om de studerende bliver væk, fordi tanken om, at det ikke er den rette uddannelse, begynder at tage form. Eller om de studerende bliver væk, fordi de ikke kan finde mening i uddannelsen og derfor oplever, at det er ligegyldigt, om de er der eller ej. Med det resultat at de mister interessen - og hermed måske også muligheden for at kunne indhente det forsømte. Såfremt der er en sammenhæng mellem fravær og frafald, vil indsigt i de overvejelser, de studerende gør sig i relation til det manglende fremmøde, kunne bidrage med viden om, hvad der giver sygeplejerskeuddannelsen mening. Med denne tilgang til fravær og frafald knytter projektet an til forhold, der ikke tidligere er blevet undersøgt, og som kan støtte op om Undervisningsministeriets aktuelt landsdækkende undersøgelse om frafald ved sygeplejerskeuddannelsen. Projektet legitimerer således sin uddannelses- og samfundspolitiske vigtighed, aktualitet og relevans ved at supplere Undervisningsministeriets aktuelle frafaldsundersøgelse og ved på sigt at danne grundlag for nytænkning og udvikling af sygeplejeprofessionen. Professionsidentitet I forhold til professionsidentitet bygger projektet på antagelsen om, at mange professionsbachelorstuderende har et joborienteret studiemønster, hvor studiet er et middel til at kvalificere sig til et specifikt job (Boeskov et al. 2003). Projektets centrale tese er, at de studerendes mulighed for at udvikle professionsidentitet har afgørende betydning for, om de finder uddannelsen meningsfuld og derved forbliver i denne (Schrøder et al. 2004). Spørgsmålet er imidlertid, hvorvidt sygeplejerskeuddannelsen understøtter det valg af uddannelse, de studerende foretager ud fra forestillingen om, at netop denne uddannelse giver mening? Ca. 95 % af de studerende er yngre kvinder først i 20 erne med en studentereksamen eller tilsvarende uddannelse samt en smule erhvervserfaring bag sig. De fleste forventer ved uddannelsens start, at de kan blive inspireret og udfordret personligt, men også at der levnes rum for et socialt liv og for evt. at stifte familie. Samtidig ønsker de fleste, at uddannelsen kan kvalificere dem til et arbejde, der består i at hjælpe andre, hvor beskæftigelsen er høj, og hvor lønnen er nogenlunde (Gravenhorst & Stigsen Frederiksen 2003). Men forskningen viser også, at uddannelse, herunder sygeplejerskeuddannelsen, i vid udstrækning er blevet en vej til at finde sig selv (Zeuner Illeris et al. 2002). Valg af uddannelse, fravalg og omvalg er blevet et led i de unges afklarings- og søgeproces, og kan som sådan ikke forhindres. Det er dog værd at bemærke, at mange frafaldne studerende angiver, at frafaldet kunne være forhindret, da de i udgangspunktet var motiveret for og indstillet på at gennemføre uddannelsen (DMA/Research 2003).

7 Spørgsmålet er, om sygeplejerskeuddannelsen som professionsbacheloruddannelse qua dens dobbelte sigte kommer de unge i møde ved at tilbyde en tydelig professionsidentitet som ramme om denne søgen? Måske er uddannelsen så splittet, at hverken studerende, der søger en teoretisk, eller studerende, der søger en praktisk uddannelse, finder det, de søger. Måske er underviserne, hvoraf mange enten er i færd med eller for nylig har afsluttet egne akademiske uddannelser, tilbøjelige til at tilrettelægge undervisningen med afsæt i lyst- og udviklingsorienterede studiemønstre, funderet i et akademisk rationale. Frem for i et engagementsøgende eller joborienteret studiemønster, hvor der, i og med at studiet er et middel, er grænser for hvor meget af de studerendes tid, det må opsluge (Boeskov et al. 2003). Oplevelse af sammenhæng Det andet særlige forhold ved projektet er fokuseringen på de studerendes oplevelse af sammenhæng forstået som uddannelsens begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. Med afsæt i de studerendes oplevelse fokuseres der på relationen, det dynamiske samspil mellem studerende, uddannelsesinstitution og samfund. Frafald anskues ud fra denne betragtningsmåde ikke som simple fejl hos studerende, uddannelsesinstitution eller samfund, men derimod som et komplekst anliggende. Frafald er en handling udløst af en række forhold, der tilsammen bevirker, at uddannelsen ikke længere giver mening, hvilket ofte er pinefuldt for den enkelte studerende. Trods en udbredt opfattelse af, at frafald blot er et skridt på vejen til at finde det rigtige studium, er projektet funderet på antagelsen om, at frafald ud over store institutionelle og samfundsmæssige omkostninger, også har personlige omkostninger (Lindskov 2002). Projektets teoretiske referenceramme vedrørende de studerendes oplevelse af sammenhæng er oprindelig udviklet i anden kontekst, men skrevet ind i en uddannelsesmæssig kontekst skal begrebet meningsfuldhed forstås i forhold til den grad, hvormed de studerende føler, at uddannelsen er forståelig rent følelsesmæssig. For at uddannelsen opleves meningsfuld, kræver det, at de studerende i en vis grad finder det givtigt at investere energi og engagement i de problemer og krav, uddannelsen fører med sig. Uddannelseskravene skal kunne ses som udfordringer, de studerende kan glæde sig over, i stedet for byrder de hellere vil være foruden. Hvis de studerende ikke gennem bekræftelse og anerkendelse får mulighed for at udvikle professionsidentitet, kan dette have en negativ indflydelse på deres oplevelse af meningsfuldhed og hermed også deres motivation og engagement i uddannelsen. Begribelighed henviser til i hvilken grad, de studerende opfatter de stimuli, de konfronteres med, som kognitivt forståelige og som ordnet, sammenhængende, struktureret og tydelig information. Ved håndterbarhed forstås den udstrækning, hvormed de studerende opfatter, at deres ressourcer er tilstrækkelige til at klare de krav og stimuli, de bliver stillet overfor (Antonovsky 2002). Omfanget af og sammenhængen mellem fravær og frafald Det tredje forhold, der adskiller projektet fra andre projekter, er sammenkædningen af fravær og frafald. Der er i frafaldslitteraturen ikke tradition for at undersøge forholdet mellem fravær og frafald. Dette kan bero på, at universiteterne ud fra antagelsen om, at det er de studerendes eget ansvar at gennemføre studiet, ikke interesserer sig for, om de 7

8 møder op eller ej. Det kan også være, at den enkelte underviser, qua den manglende relation mellem underviser og studerende, slet ikke opdager, at de bliver væk. Det kan også være, at studerende på de lange videregående uddannelser rent faktisk møder til forelæsningerne, men i så fald adskiller de sig fra studerende på sygeplejerskeuddannelsen. Det ses således ofte, at kun op til halvdelen af de studerende møder til undervisningen (Schrøder et al. 2004). Udeblivelse fra undervisningen er blevet et stigende problem i sygeplejerskeuddannelsen, og Sørensen konkluderer i sin specialeafhandling Socialisation - undervisning - læring i relation til sygeplejerskeuddannelsen, at hvis ikke de studerende kan se relevansen, og undervisningen ikke er meningsfuld for dem, så udebliver de eller forlader undervisningen (Sørensen 2002). Der er ikke skrevet meget om studerendes udeblivelse fra undervisningen, måske fordi det er et forholdsvis nyt fænomen, eller måske fordi det er et tabubelagt område. Det er som underviser ikke særlig flatterende, at studerende enten bliver helt væk eller udvandrer fra ens undervisning. Qua den sparsomme litteratur er det uvist, om der er en sammenhæng mellem fravær og frafald. Det er også uvist hvilke studerende, der udebliver, om de repræsenterer bestemte studiemønstre, eller om der er særlige sociale eller institutionelle forhold, der ligger bag beslutningen herom. Man skulle umiddelbart tro, at fravær øger risikoen for frafald, men såvel lærer- som sygeplejestuderendes udtalelser om, at "det ikke er nødvendigt at være aktiv deltagende i undervisningen" (DMA/Research 2003:13), at "man i flere fag kan klare sig uden bøgerne og bruge sin sunde fornuft" (Schrøder et al. 2004:67), og at "man enten kan læse pensum og blive væk fra undervisningen" eller omvendt "møde op uden at have læst", tyder ikke på en sådan sammenhæng (Rasmussen 2003:65-70). Men såfremt fravær er et tegn på, at undervisningen ikke udfordrer eller er meningsfuld for de studerende, bidrager den heller ikke til den selvudvikling, der er forudsætningen for, at de studerende kan engagere sig i og brænde for deres uddannelse (Hutters 2001) Undersøgelsens tilrettelæggelse Projektet omfatter forskellige faser, hvoraf introduktionsfasen omfatter klargøring til projektet, herunder drøftelse og udarbejdelse af forskelligt projektmateriale. I gennemførelsesfasen (februar juni 2007) foretages projektets empiriske undersøgelser, og afslutningsfasen (juli december 2007) omfatter vurdering og formidling af projektets resultater. Projektet omfatter henholdsvis undersøgelse af fravær og frafald hos Hold A06 (A06A, A06B og A06C) og F06 ved Sygeplejerskeuddannelsen, CVSU-Fyn i perioden februar juni 2007 (1., 2. og 3. semester). 85 studerende på Hold A06 og 29 studerende på Hold F06 har påbegyndt deres uddannelse ved henholdsvis Sygeplejerskeuddannelsen i Odense og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg d. 1. februar. Heraf konfronteres 86 studerende (Hold A06A, A06B og F06) direkte med projektet som led i projektets empiriske fraværsundersøgelse. De studerende på Hold A06C konfronteres ikke direkte med

9 9 projektet, idet disse studerende ikke deltager i fraværsundersøgelsen men indgår som kontrolgruppe i forhold til vurdering af bias i forbindelse med projektdeltagelse. Projektgruppen orienterer ved uddannelsens start alle studerende skriftligt og mundtligt om projektets eksistens og indhold samt de studerendes eventuelle deltagelse i/ konfrontation med projektet. Via mail, CVSU-Fyns hjemmeside, intranet Fronter og elektroniske nyhedsbrev udsendes der skriftlig information om projektet, og direkte samarbejdspartnere orienteres mundtligt med henblik på afklarende spørgsmål og drøftelse af samarbejdsrelationer. Der foretages elektronisk frafaldsregistrering hos alle studerende på Hold A06 og F06, og der udleveres spørgeskema til de studerende på Hold A06 og F06, der afbryder studiet i den beskrevne projektperiode. Med de studerendes besvarelser er det muligt at få belyst årsagerne til de studerendes frafald, ligesom det også er muligt at få belyst en eventuel sammenhæng mellem fravær og frafald. I spørgeskemaet tages der udgangspunkt i de af Evalueringsprojektets spørgsmål, som relaterer sig til projektets formål (CVSU - Center for videregående sundhedsuddannelser Fyn 2005). Hermed kan der foretages sammenligninger med andre studerendebesvarelser, idet der foretages semesterevaluering blandt andre studerende i CVSU-Fyn. Som supplement omfatter spørgeskemaet desuden andre kategorier, som komplementært til Evalueringsprojektets spørgsmål kan belyse projektets formål. Som belæg for disse er der foretaget litteraturstudie med fokus på årsager til frafald, ligesom der også er taget udgangspunkt i DMA/research spørgeskema vedrørende frafald på de lange videregående uddannelser og studievejledernes erfaringer fra tidligere studerendes begrundelser for frafald (DMA/research 2002). Spørgeskemaet udleveres af de ved uddannelsen knyttede studievejledere den dag, de studerende afbryder studiet. Sammen med spørgeskemaet orienteres de studerende kort herom af studievejlederen, som også indhenter de studerendes skriftlige samtykke (samtykkeerklæring) om projektdeltagelse, herunder at projektgruppen må rette henvendelse til den studerende senest tre måneder efter afbrudt studie med henblik på uddybelse af data genereret ved hjælp af det afleverede spørgeskema. Spørgeskemaet skal returneres i en vedlagt kuvert senest tre uger efter afbrudt studie. Hvis skemaet ikke returneres, kontaktes den studerende af projektgruppen med henblik på reminder herom. Afslutningsvis efter hvert semester opgøres registrering af frafald samt spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med statistiker, og med udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelsens resultater foretager projektgruppen individuelle semistrukturerede interview med ca. halvdelen af de frafaldne studerende med henblik på uddybning af årsager til frafald samt belysning af en eventuel sammenhæng mellem fravær og frafald. Fraværsundersøgelsen omfatter en anonymiseret undersøgelse/ registrering (foregår via studienummer) af fravær hos studerende på hold A06A, A06B og F06 i 3 sammenhængende uger på hvert teorisemester (1., 2. og 3. semester). Med denne belyses omfanget af, og hvad der ligger til grund for de studerendes fravær. Undersøgelsesperioderne vælges ud fra bl.a. overvejelser over struktur/ opbygning og indhold, eksamensfag/ ikke eksamensfag, obligatorisk undervisning/ ikke obligatorisk

10 undervisning og tidspunkt i semestret, før/ efter klinisk uddannelsesforløb (her inddrages bl.a. overvejelser over det kliniske uddannelsesforløbs indflydelse på/ betydning for de studerendes meningsdannelse og helhedsforståelse). Tidligere frafaldsundersøgelser, data fra tidligere studerendeevalueringer (Evalueringsprojektet), studerendekommentarer/ - forslag samt spørgeskemabesvarelser og interview med frafaldne studerende anvendes som inspirationsmateriale for udarbejdelsen af den fraværslog, som skal føres af de studerende i undersøgelsesperioderne. Der samarbejdes med IT-afdelingen ved CVSU- Fyn med henblik på opstilling af kategorier i de studerendes fraværslog samt elektronisk opgørelse heraf. Ugen efter hver registreringsperiode opgøres de studerendes fraværslog, og ud fra denne opgørelse samt projektets formål og interview med frafaldne studerende planlægges og udføres fokusgruppeinterview med 4-5 studerende i hver klasse (A06A, A06B og F06) senest tre uger efter hver undersøgelsesperiode. Interview foretages med henblik på uddybning af de opgjorte resultater og foretages af projektleder og tilknyttet studievejleder/ projektmedarbejder. Interview båndes og transkriberes efterfølgende (inden for 3 dage af projektgruppen) ordret med henblik på analyse og fortolkning af data. Analyse og fortolkning foretages inden for 4 uger efter sidste afholdte interview, og undersøgelsens resultater sammenholdes med data for frafald, hvorefter der udarbejdes endelige konklusioner med udgangspunkt i projektets formål og undersøgelsesfokus. Ved særligt interessante eller uafklarede forhold kan geninterview kan komme på tale. Projektformidling og -evaluering foretages kontinuerligt under projektforløbet, idet undersøgelsens resultater evalueres og formidles såvel internt som eksternt som grundlag for nye uddannelsestilbud og fastholdelse af de studerende. Efter hvert semester udarbejdes og udsendes statusrapporter over projektets foreløbige resultater, og afslutningsvis udarbejdes en slutrapport med beskrivelse af implikationer for fremtidig uddannelsesudvikling og -planlægning inden for sygeplejerskeuddannelsen. Den beskrevne problematik inden for sygeplejerskeuddannelsen er også et stigende fænomen inden for de øvrige sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Derfor afholdes der under afslutningsfasen et seminar for ledelse og medarbejdere ved CVSU-Fyn med henblik på formidling af og drøftelse af projektets resultater og overvejelser i forhold til drøftelse af implikationer for fremtidig uddannelsesudvikling og -planlægning. I forbindelse med projektet samarbejdes der med det af Undervisningsministeriet nedsatte konsulentfirma om den aktuelle frafaldsproblematik, og gennem et tæt samarbejde med ledelsen ved Sygeplejerskeuddannelsen, CVSU-Fyn formidles projektgruppens resultater til Rektorforsamlingen, ligesom muligheder for planlægning af eller deltagelse i en national konference også er tænkt ind. Minimum en international og en national artikel påregnes publiceret under eller umiddelbart efter endt projektforløb Projektplan Formål At bidrage med nyttig viden i forhold til den fremtidige uddannelsesudvikling og -planlægning.

11 11 Effektmål At undersøgelsens resultater danner grundlag for nye uddannelsestilbud, fastholdelse af de studerende og styrket udvikling af sygeplejeprofessionen. Introduktionsfase Gennemførelsesfase Afslutningsfase Milepæle: Milepæl 1: Litteratursøgning og beskrivelse af eksisterende forskning og undersøgelser påbegyndes Milepæl 2: Udarbejdelse af projektbeskrivelse påbegyndes Milepæl 3: Indledende afdækning af relevante problemstillinger påbegyndes Milepæl 4: Beskrivelse af videnskabsteoretisk grundlag og teoretisk referenceramme påbegyndes Milepæl 5: Udarbejdelse af projektmateriale, herunder fraværslog, program for frafaldsregistrering, informationsmateriale internt og eksternt samt spørgeskema til studerende, som afbryder studiet, påbegyndes Milepæl 6: Informationsmateriale til studerende på hold A06 og F06 samt medarbejdere i CVSU-Fyn udarbejdet Milepæl 7: Brev om informeret samtykke og spørgeskema til studerende, som afbryder studiet, udarbejdet og klargjort Milepæl 8: Skema til elektronisk registrering af data omhandlende frafald udarbejdet Milepæl 9: Dataindsamling vedrørende frafald påbegyndt, herunder registrering af frafald samt spørgeskema- og interviewundersøgelse Milepæl 10: Skriftlig og mundtlig information til studerende på hold A06 og F06 samt medarbejdere i CVSU-Fyn formidlet, herunder oprettelse af rum på Fronter Milepæl 11: Litteratursøgning og afdækning af problemstillinger færdiggjort, og beskrivelse af videnskabsteoretisk grundlag og teoretisk referenceramme udarbejdet Milepæl 12: Projektbeskrivelse udarbejdet Milepæl 13: Projektformidling i CVSU-Fyns eksterne nyhedsbrev foretaget, og beskrivelse af projektet på CVSU-Fyns hjemmeside etableret Milepæl 14: Fraværslog udarbejdet Milepæl 15: Analyse og fortolkning af foreløbigt datamateriale vedrørende frafald foretaget Milepæl 16: Fraværsregistrering vha. fraværslog med efterfølgende analyse og fortolkning foretaget Milepæl 17: Fokusgruppeinterview vedrørende fravær med efterfølgende analyse og fortolkning foretaget Milepæl 18: Samlet analyse og fortolkning af foreløbigt datamateriale vedrørende fravær og frafald foretaget, og statusrapport I udarbejdet og formidlet

12 12 Introduktionsfase Gennemførelsesfase Afslutningsfase Milepæle: Milepæl 19: Analyse og fortolkning af foreløbigt datamateriale vedrørende frafald foretaget Milepæl 20: Fraværsregistrering vha. fraværslog med efterfølgende analyse og fortolkning foretaget Milepæl 21: Fokusgruppeinterview vedrørende fravær med efterfølgende analyse og fortolkning foretaget Milepæl 22: Samlet analyse og fortolkning af foreløbigt datamateriale vedrørende fravær og frafald foretaget, og statusrapport II udarbejdet og formidlet Milepæl 23: Analyse og fortolkning af foreløbigt datamateriale vedrørende frafald foretaget Milepæl 24: Fraværsregistrering vha. fraværslog med efterfølgende analyse og fortolkning foretaget Milepæl 25: Fokusgruppeinterview vedrørende fravær med efterfølgende analyse og fortolkning foretaget Milepæl 26: Samlet analyse og fortolkning af datamateriale vedrørende fravær og frafald foretaget Milepæl 27: Tværfagligt seminar for ledelse og medarbejdere ved CVSU-Fyn afholdt Milepæl 28: Slutrapport udarbejdet og formidlet Milepæl 29: Projektevaluering Milepæl 30: Publicering Introduktionsfase Tidsperiode Januar Resultatmål Projektindhold Projektgrundlag: At der er skabt grundlag for projektets gennemførelse. * Udarbejdelse af projektbeskrivelse. * Litteratursøgning og summarisk beskrivelse af eksisterende forskning og undersøgelser, som kan belyse og perspektivere omfanget af og årsager til sygeplejestuderendes fravær i de tre første semestre af deres uddannelse samt eventuelle sammenhænge mellem fravær og frafald ved sygeplejerskeuddannelsen. * Indledende afdækning af relevante problemstillinger. * Beskrivelse af videnskabsteoretisk grundlag og teoretisk referenceramme. * Udarbejdelse af projektmateriale til brug ved de empiriske undersøgelser, herunder fraværslog, program for frafaldsregistrering mv. I forhold til udarbejdelse af program for frafaldsregistrering samarbejdes med IT-afdelingen, CVSU-Fyn.

13 13 Gennemførelsesfase Tidsperiode Februar juni semester: Februar - juni semester: September januar semester: Februar - juni Resultatmål Projektindhold Vidensudvikling: At omfanget af, årsager til og sammenhængen mellem fravær og frafald ved sygeplejerskeuddannelsens første tre semestre er belyst og perspektiveret gennem kvantitative og kvalitative undersøgelser, herunder datafortolkning og -diskussion med eksisterende viden om fravær og frafald. * Skriftlig og mundtlig information om projektet til deltagende studerende, ansatte ved CVSU-Fyn og interessenter i projektet, herunder formidling via CVSU-Fyns hjemmeside og eksterne nyhedsbrev samt oprettelse af informations- og samarbejdsrum på CVSU- Fyns intranet Fronter. * Fortsat udarbejdelse og udvikling af projektmateriale til brug ved de empiriske undersøgelser. * Indsamling af empiriske data forgår blandt studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (Hold A06A, A06B og A06C) og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg (Hold F06). Indsamlingsperioden omfatter 1., 2. og 3. semester af uddannelsen. Studerende fra Hold A06A, A06B og F06 deltager i alle projektets fraværs- og frafaldsundersøgelser, mens studerende fra Hold A06C kun inddrages som led i elektronisk frafaldsregistrering og spørgeskema- og interviewundersøgelse ved eventuelt afbrudt studie. Hold A06C fremstår som kontrolgruppe i forhold vurdering af eventuel bias ved projektdeltagelse i relation til frafald. * Med udgangspunkt i spørgeskemabesvarelser fra studerende, som afbryder studiet, afholdes interview med henblik på uddybning af forhold, der har haft indflydelse herpå. * Fraværsundersøgelsen består i, at Hold A06A, A06B og F06 i tre på forhånd udvalgte uger pr. semester fører en fraværslog, hvor de studerende dels beskriver, hvornår de har været fraværende, hvad der ligger til grund for deres fravær, og hvilke overvejelser, de gør sig i relation valg af tilstedeværelse/ fravær. Efter hver af de udvalgte perioder udføres fokusgruppeinterview med henblik på uddybning af de forhold, der ifølge frafaldne studerendes spørgeskema- og interviewbesvarelser og de deltagende studerendes fraværslog influerer på fravær og frafald. * Der samarbejdes med Evalueringsprojektet, CVSU-Fyn, idet der i forbindelse med udarbejdelse af fraværsog og spørgeskema til studerende, som afbryder studiet, tages udgangspunkt i foreliggende evalueringsskemaer og studerendeevalueringer. Som grundlag for opsætning af kategorier samarbejdes desuden med De studerendes råd, ligesom der også anvendes andre foreliggende og sammenlignelige undersøgelser omkring fravær og frafald samt studievejledererfaringer. * Der foretages analyse og fortolkning af data samt udarbejdelse af statusrapporter efter de studerendes 1. og 2. semester. * Der foretages kontinuerlig vurdering af projektets proces og resultater med henblik på målopfyldelse, faglig og metodisk kvalitet, samarbejdsrelationer samt synlighed og effektivitet.

14 14 Afslutningsfase Tidsperiode Juli - december Resultatmål Projektindhold Vidensanvendelse og -formidling: At implikationer for fremtidig uddannelsesudvikling og -planlægning er beskrevet og formidlet internt og eksternt på baggrund af den gennem datafortolkning og -diskussion opnåede viden. * Efter de studerendes 3. semester foretages endelige analyser og konklusioner med redegørelse af implikationer for fremtidig uddannelsesudvikling og -planlægning. Dette beskrives i projektets slutrapport. * Evaluering foretages med udgangspunkt i de opstillede projektmål som led i udarbejdelsen af statusrapporter og slutrapport. Desuden foretages spørgeskemaundersøgelse til studerende og undervisere. * Afholdelse af tværfagligt seminar for ledelse og medarbejdere ved CVSU-Fyn. * Afholdelse af national konference. * Formidling af projektresultater gennem publicering af minimum en national og international artikel. 7. Budget Projektleder 1/4 fuldtidsstilling gennem hele projektforløbet svarende til i alt ½ fuldtidsstilling (projektforløb over 2 år) til bl.a. udarbejdelse af rapporter, interviewguide, fraværslog og ansvarlig for arbejdsmøder og materiale, som skal udarbejdes i denne forbindelse. Desuden almindelig studerendekontakt, planlægning, afholdelse og transskribering af fokusgruppeinterview samt interview med studerende, som afbryder studiet. Ansvarlig for evaluering og formidling. Projektmedarbejdere Arbejdsmøder i fht. udarbejdelse af projektmateriale januar 2006: 15 timer. Arbejdsmøder i fht. udarbejdelse og udvikling af projektmateriale i gennemførelsesfasen: 15 timer. Studerendekontakt: 5 timer Deltage i afholdelse af 3 fokusgruppeinterview á 2 lektioner i hvert semester + transskribering 3 x 10 timer = 30 timer. Læsning og arbejdsmøder i fht. kvalificering af delrapporter og endelig rapport: 3 x 10 timer + 1 x 15 timer = 45 timer. Medansvarlig i fht. evaluering og formidling 30 timer. I alt 140 timer for hver projektmedarbejder. Følgeomkostninger Der må beregnes følgeomkostninger til transportudgifter til møder og interview (Svendborg - Odense), brevforsendelser mv.

15 Referencer Antonovsky, A. (2002). Helbredets mysterium. København: Hans Reitzels Forlag Boeskov, S. et al. (2003). De gode studieliv: En kvalitativ undersøgelse af studiemønstre, studieskift og frafald ved Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet. København: Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Christensen, M.K. (2005a). Haarder: Undersøgelse skal belyse frafald. Synergi 8(2). Tilgængelig via: URL:http://www.dsr.dk/dsr/nl_vis.asp?intType=5&NLID=146&id= Christensen, M.K. (2005b). Ministre skal forklare frafald. Synergi 8(2). Tilgængelig via: URL:www.dsr.dk/dsr/nl_vis.asp?intType=5&NLID=146&id= Christensen, M.K. (2006). Frafald på sygeplejerskeuddannelsen. Ministerium undersøger frafald på sygeplejerskeuddannelsen. Synergi 9(2). Tilgængelig via: URL:http://www.dsr.dk/dsr/nl_vis.asp?intType=5&NLID=148&id= Christensen, M.K. & Harr, E. (2005). Hver tredje sygeplejestuderende falder fra. Synergi 7(2). Tilgængelig via: URL:http://www.dsr.dk/dsr/nl_vis.asp?intType=5&NLID=145&id= CVSU - Center for videregående sundhedsuddannelser Fyn (2005). Evalueringsprojekt. Tilgængelig via: URL:http://www.cvsu.dk/wm DMA/ Research (2003). Frafaldsundersøgelse: Læreruddannelse Frederiksen, K. (2003). Sygeplejestuderende i Danmark i 00 erne. I: Sygeplejens vilkår i det danske sundhedsvæsen en debatbog. København: Nyt Nordisk Forlag Gravenhorst, J. & Stigsen, J. (2001). Sygeplejerske hvem gennemførte? en undersøgelse af gennemførelse og frafald. Århus: Sygeplejeskolen i Århus Hutters, C. (2001). De krogede forløb - de besværlige uddannelsesvalg. Nyhedsbrev nr. 1. Center for Ungdomsforskning Illeris, K. et al. (2002). Ungdom, identitet og uddannelse. Roskilde: Roskilde Universitet Lindskov, A. (2002). Førstehjælp til frafald. København: Evalueringsinstituttet Rasmussen, J. (2003). En undersøgelse af fravalg blandt tidligere studerende i sygeplejerskeuddannelsen - i et uddannelsessociologisk perspektiv. Specialeafhandling i almen pædagogik. København: Danmarks Pædagogiske Universitet Schrøder, I. et al (2004). Frafaldsanalyse for ergoterapeut-, bioanalytiker- og sygeplejerskeuddannelsen ved CVU Øresund. København Sørensen, I.M. (2002). Socialisation - undervisning - læring i relation til sygeplejerskeuddannelsen. Specialeafhandling i almen pædagogik. København: Danmarks Pædagogiske Universitet Undervisningsministeriet (1998). Uddannelsesredegørelsen Kvalitet, frafald og uddannelse til alle. København: Schultz. Undervisningsministeriet (2006). Statistik: Undervisningsministeriets statistikdatabaser. Tilgængelig via: URL:http://www.uddannelsesstatistik.dk/pls/www_ndb/ndb?z_dbid=14 Undervisningsministeriet (2006). Undervisningsministeriet StatistikInformation. Tilgængelig via: URL:http://www.uddannelsesstatistik.dk/pls/www_ndb/ndb?z_dbid=14 Zeuner, L. (2000). Unge mellem egne mål og fællesskab. Værdier og valg blandt elever i de studieforberedende ungdomsuddannelser. København: Socialforskningsinstituttet 15

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Projekt 5.1 Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Rapport om projektet Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Læs mere

Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen. Epinion for Undervisningsministeriet

Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen. Epinion for Undervisningsministeriet Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen Epinion for Undervisningsministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...5 1.1 Projektets opdrag og grundlag...5 1.2 Rapportens

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2014 EXIT PROSTITUTION Afdelingsleder: Kræn Blume Jensen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Ulf Hjelmar, Torben Pilegaard Jensen, Sebastian Daugaard og Søren Haselmann. Praktikvejledning på professionsbacheloruddannelserne

Ulf Hjelmar, Torben Pilegaard Jensen, Sebastian Daugaard og Søren Haselmann. Praktikvejledning på professionsbacheloruddannelserne Ulf Hjelmar, Torben Pilegaard Jensen, Sebastian Daugaard og Søren Haselmann Praktikvejledning på professionsbacheloruddannelserne Publikationen Praktikvejledning på professionsbacheloruddannelserne kan

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard 130 mm 150+3 mm 11,4mm 150+3 mm 130 mm HAR DU LÆST 17,8 mm 155+3 mm VIDEN, VÆRKTØJER OG LÆRING PETER HAGEDORN-RASMUSSEN cand.techn.soc., ph.d, er lektor på Institut for Kommunikation, Virksomheder og Informationsteknologier

Læs mere

Evaluering af projekt Nextjob i Københavns Amt

Evaluering af projekt Nextjob i Københavns Amt Birgit Elvang, Sigrid Hansen, Mai-Britt Herslund og Bo Ertmann Evaluering af projekt Nextjob i Københavns Amt Teori og Metodecentret Birgit Elvang, Sigrid Hansen, Mai-Britt Herslund og Bo Ertmann Evaluering

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

Rapport omhandlende det tværfaglige projekt:

Rapport omhandlende det tværfaglige projekt: 1 Rapport omhandlende det tværfaglige projekt: Udvikling og implementering af en evalueringskapacitet rettet mod studievejlederfunktionen ved University College Lillebælt (Blangstedgaardsvej og Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

EVALUERINGSPRAKSIS. Sygeplejerskeuddannelsen Randers. Jysk Center for Videregående Uddannelse

EVALUERINGSPRAKSIS. Sygeplejerskeuddannelsen Randers. Jysk Center for Videregående Uddannelse EVALUERINGSPRAKSIS Sygeplejerskeuddannelsen Randers Jysk Center for Videregående Uddannelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND... 4 1.1 Indledning...4 1.2 Evaluering...4 1.3 Evaluering og akkreditering...5

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne Fleksibilitet og gennemsigtighed Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer

socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens enkeltelementer, uddannelsen som helhed samt de faglige og sociale miljøer Socialrådgiveruddannelsen de studerendes vurdering af uddannelsens

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. En undersøgelse af gymnasiale dimittenders valg og veje gennem uddannelsessystemet

Studenter i erhvervsuddannelserne. En undersøgelse af gymnasiale dimittenders valg og veje gennem uddannelsessystemet Studenter i erhvervsuddannelserne En undersøgelse af gymnasiale dimittenders valg og veje gennem uddannelsessystemet Studenter i erhvervsuddannelserne En undersøgelse af gymnasiale dimittenders valg og

Læs mere

AMU for tosprogede kursister

AMU for tosprogede kursister AMU for tosprogede kursister AMU for tosprogede kursister 2014 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT AMU for tosprogede kursister 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz Grafisk a/s Eftertryk

Læs mere

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk

Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk Sygeplejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk baggrund end dansk - et aktionsforskningsprojekt på Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup med henblik på udvikling og forbedring af

Læs mere

Læringsmiljø på hhx Resultater fra et forskningsprojekt om handelsgymnasiet

Læringsmiljø på hhx Resultater fra et forskningsprojekt om handelsgymnasiet Læringsmiljø på hhx Resultater fra et forskningsprojekt om handelsgymnasiet Foto Sonja Iskov Arnt Louw Vestergaard lsgymnasium Rikke Brown og Birgitte Simonsen Erhvervsskolernes Forlag Handelsgymnasium

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Projektrapport 2 Analyse af produktet - herunder evaluering og slutrefleksion af samlede projekt og projektforløb.

Projektrapport 2 Analyse af produktet - herunder evaluering og slutrefleksion af samlede projekt og projektforløb. Projektrapport 2 Analyse af produktet - herunder evaluering og slutrefleksion af samlede projekt og projektforløb. Projekttitel: DE STUDERENDES INFORMATIONSVEJE: En undersøgelse af studerendes brug og

Læs mere

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: www.eva.dk ISBN (www)

Læs mere

Projekt Studievej. Vejledning, studiemiljø og studiestøttende aktiviteter på DPU. Niels-Henrik M. Hansen & Tilde Mette Juul

Projekt Studievej. Vejledning, studiemiljø og studiestøttende aktiviteter på DPU. Niels-Henrik M. Hansen & Tilde Mette Juul Projekt Studievej Vejledning, studiemiljø og studiestøttende aktiviteter på DPU Niels-Henrik M. Hansen & Tilde Mette Juul Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Dimensioner i projektet... 4 1.2 Projektets

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Rapport om udviklingsprojekt. Dokumentation og effektmåling

Rapport om udviklingsprojekt. Dokumentation og effektmåling Rapport om udviklingsprojekt Dokumentation og effektmåling Dokumentation, virkningsevaluering og elevinterview på Gedebjerg skole 2012-2013 Udarbejdet af Gedebjerg Skole, Gedebjergvej 8-11, 4700 Næstved

Læs mere

VIA Psykomotorikuddannelsen Kvalitetssikring og -udvikling

VIA Psykomotorikuddannelsen Kvalitetssikring og -udvikling Indhold Indledning og baggrund. 2 Vision og værdier.. 2 Formål med kvalitetssikringssystemet..3 Kvalitetsmål for uddannelsen. 3 Overblik over evaluering på uddannelsen.3 Behandling af resultater fra evalueringer.

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere