Fravær og frafald ved Sygeplejerskeuddannelsen, CVSU-Fyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fravær og frafald ved Sygeplejerskeuddannelsen, CVSU-Fyn"

Transkript

1 1 Projektbeskrivelse Fravær og frafald ved Sygeplejerskeuddannelsen, CVSU-Fyn Sygeplejerskeuddannelsen, CVSU-Fyn Indhold 1. Sammenfatning 2. Projektorganisation 3. Baggrund 4. Problemstillinger 5. Undersøgelsens tilrettelæggelse 6. Projektplan 7. Budget Projektleder: Birgit Heimann Hansen Tlf Projektmedarbejdere: Alice Petersen Tlf Benedicte Teisen Tlf

2 2 1. Sammenfatning Det er et aktuelt og alvorligt problem i sygeplejerskeuddannelsen, at flere studerende fravælger undervisningen, ikke gennemfører studiet på normeret tid, skifter studie eller helt afbryder studiet. Frafaldet har store omkostninger såvel personligt, samfundsmæssigt som institutionelt. Projektet undersøger omfang og betydning af fravær i forbindelse med frafald ved Sygeplejerskeuddannelsen, CVSU-Fyn, herunder hvilken betydning de studerendes oplevelse af sammenhæng i uddannelsen har for deres fravær og frafald. Projektets formål er at bidrage med nyttig viden i forhold til den fremtidige uddannelsesudvikling og -planlægning, og dets effektmål er gennem undersøgelsens resultater at kunne danne grundlag for nye uddannelsestilbud og fastholdelse af de studerende som led i den aktuelle og fremtidige professionsudvikling. Projektet kan ses som en del af den nationale indsats, der er iværksat med henblik på at reducere frafaldet ved sygeplejerskeuddannelsen. Undersøgelsens tilrettelæggelse Indledningsvis beskrives projektets baggrund samt formål, relevans og betydning for det sundhedsfaglige område. Opmærksomheden i projektet rettes især mod tre forhold: 1) Professionsidentitet, 2) Oplevelse af sammenhæng og 3) Omfanget af og forholdet mellem fravær og frafald. Disse forhold beskrives, og spørgsmål rejses i forhold til, om de studerende bliver væk, fordi tanken om, at det ikke er den rette uddannelse, begynder at tage form. Eller om de studerende fravælger undervisningen, fordi de ikke kan finde mening i uddannelsen og derfor oplever, at det er ligegyldigt, om de kommer eller ej. Såfremt der er en sammenhæng mellem fravær og frafald, vil indsigt i de konkrete overvejelser, de studerende gør sig i relation til det manglende fremmøde, kunne bidrage med viden om, hvad der ud fra et studerendeperspektiv giver sygeplejerskeuddannelsen mening. Undersøgelse af den nævnte sammenhæng omfatter en kombineret fraværs- og frafaldsundersøgelse hos en årgang studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen, CVSU- Fyn, henholdsvis Hold A06 (Odense) og Hold F06 (Svendborg). Frafaldsundersøgelsen består af elektronisk registrering af frafald hos alle studerende samt en spørgeskemaundersøgelse kombineret med individuelle interview med omkring halvdelen af de studerende, som afbryder studiet. Fraværsundersøgelsen består af fraværsregistrering og -beskrivelse i tre udvalgte perioder af ca. tre ugers varighed fordelt over de første tre semestre af uddannelsen. Med udgangspunkt i de studerendes fraværsregistrering og -beskrivelse foretages fokusgruppeinterview med udvalgte studerende med henblik på uddybning og belysning af forhold, som influerer på fravær og frafald.

3 3 2. Projektorganisation Projektejer PE CVSU-Fyn v/ Erik Knudsen, direktør Lena Busch Nielsen, uddannelseschef Helle Stryhn, uddannelseschef Projektleder PL Birgit Heimann Hansen Projekt- PM Alice Petersen medarbejdere Benedicte Teisen Projektleder: Birgit Heimann Hansen, cand.cur. og ph.d., underviser og udviklingsmedarbejder ved CVSU-Fyn, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense. BHH har som projektleder det overordnede ansvar for projektidé og -design, herunder at projektet planlægges, udføres og evalueres i overensstemmelse med de i projektplanen/ - beskrivelsen fastlagte kriterier og rammebeskrivelser. BHH har desuden det overordnede koordinerende og vejledende ansvar i forhold til de empiriske undersøgelser og formidling af projektresultater. Projektmedarbejdere: Benedicte Teisen, mlp., underviser og studievejleder ved CVSU-Fyn, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg og Alice Petersen, cand.scient.san., underviser og studievejleder ved CVSU-Fyn, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense. BT og AP sikrer som studievejledere (hhv. i Svendborg og Odense) samarbejde og koordination mellem projekt og studievejledningen ved Sygeplejerskeuddannelsen, CVSU-Fyn. Ligeledes sikres en koordination mellem projekt og det igangværende udviklingsprojekt 'Merit og gennemførelse i uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje', som BT er projektleder af. BT og AP er som projektmedarbejdere medansvarlige for tilrettelæggelse, udvikling og gennemførelse af projektets empiriske undersøgelser. BT og AP er ligeledes medansvarlige for, at projektet planlægges, udføres og evalueres i overensstemmelse med de i projektplanen/ -beskrivelsen fastlagte kriterier og rammebeskrivelser samt formidling af projektresultater. 3. Baggrund September 2005 startede ca studerende på en videregående uddannelse. Af disse vil cirka hver tredje, omkring , falde fra. Undervisningsministeriets erklæring fra 1998 om, at frafaldsproblematikken fremstår som et centralt omdrejningspunkt i fremtidens uddannelsesplanlægning, kan, om end svagt, aflæses i de lange videregående

4 uddannelsers fuldførelsesprocenter (Undervisningsministeriet 1998). Bachelorernes fuldførelsesprocenter er således steget fra 64,4 % i 1998 til 65,9 % i 2003 og kandidaternes fra 71,8 % til 73,0 %. For professionsbachelorerne forholder sig det sig imidlertid omvendt; 82,4 % professionsbachelorer fuldførte i 1998 deres uddannelse mod 75,1 % i 2003 (Undervisningsministeriets StatistikInformation). Det forholdsvis høje frafald har været en kendsgerning gennem en længere periode. Fuldførelsesprocenten inden for både sygeplejerske-, fysioterapeut- og ergoterapeutuddannelserne er reduceret med 10 % på 10 år. I 2003 gjorde således kun 66,6% af alle sygeplejestuderende deres uddannelse færdig. Knap 35% af dem, der i 2003 startede på sygeplejerskeuddannelsen, er efterfølgende faldet fra uddannelsen Fuldførelsesprocenter (tværsnit) Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Det er et stigende problem i sygeplejerskeuddannelsen, at flere og flere studerende fravælger undervisningen, ikke gennemfører studiet på normeret tid, skifter studie eller helt afbryder studiet. Der er store samfundsmæssige og institutionelle omkostninger forbundet hermed, og både Undervisningsministeriet, Rektorforsamlingen og Dansk Sygeplejeråd ønsker i lighed med uddannelserne selv at knække den stigende frafaldskurve (Christensen 2005a, 2005b og Christensen & Harr Undervisningsministeriet 2006). Dette ønske har medført, at Undervisningsministeriet i samråd med Dansk Sygeplejeråd og CVU-Rektorkollegiet nu forestår en undersøgelse af frafaldet på sygeplejerskeuddannelsen. Denne undersøgelse skal belyse, hvilken rolle en række forskellige forhold spiller for frafaldet, herunder: Individuelle karakteristika - forældrebaggrund, udbytte af skolegang, uddannelsesbaggrund, uddannelses- og erhvervsvejledning, studie- og erhvervserfaring, de studerendes prioriteringsvalg af uddannelsen, etnisk baggrund, alder, køn og geografi. Undervisningens tilrettelæggelse og indhold - vægtning af teori i forhold til praktik, lærerkvalifikationer, samspil mellem teori og praksis og bacheloropgaven

5 Studiemiljøet - socialt miljø ved siden af selve uddannelsen, forholdet til studiekammerater, boligforhold og undervisningsfaciliteter på uddannelsesstedet. Den kliniske uddannelse - tilrettelæggelse af den praktiske uddannelse, om den kliniske del afskrækker, de kliniske vejlederes erfaring og kvalifikationer, den studerendes modtagelse på afdelingerne og den studerendes møde med patienterne og hvordan det opleves. Der foretages henholdsvis en registerundersøgelse, interview med nøglepersoner og en spørgeskemaundersøgelse. Projektet forventes afsluttet ultimo april Undervisningsministeriets undersøgelse sætter alene fokus på frafald og årsager til frafald, men grundet de studerendes stigende fravær fra undervisningen finder projektgruppen det også nødvendigt at undersøge omfanget og betydningen af de studerendes fravær i forbindelse med frafald. Fremstår der en sammenhæng mellem fravær og frafald, vil en belysning heraf kunne danne grundlag for nye måder at organisere og tilrettelægge undervisningen på, hvormed de studerende kan motiveres til at deltage i denne og forblive i uddannelsen. Projektet Fravær og frafald ved Sygeplejerskeuddannelsen, CVSU-Fyn har til formål at belyse denne sammenhæng, herunder hvilken betydning de studerendes oplevelse af sammenhæng (i projektet defineret som meningsfuldhed, håndterbarhed og begribelighed) har for fravær og frafald, samt hvilke implikationer dette har for den fremtidige uddannelsesudvikling og -planlægning. Projektets effektmål er gennem undersøgelsens resultater at kunne danne grundlag for nye uddannelsestilbud og fastholdelse af de studerende som led i den aktuelle og fremtidige professionsudvikling Problemstillinger I projektet Fravær og frafald i Sygeplejerskeuddannelsen, CVSU-Fyn rettes opmærksomheden især mod tre forhold: 1) Professionsidentitet 2) Oplevelse af sammenhæng 3) Omfanget af og forholdet mellem fravær og frafald. Idet de nævnte forhold ikke belyses i en sammenhæng i hverken aktuelle frafaldsundersøgelser eller i den tidligere forskning, der knytter an til frafaldsproblematikken, sættes der i projektet fokus på en belysning heraf. Med udgangspunkt i de studerendes fravær fra undervisningen stilles der følgende undersøgelsesspørgsmål: Hvilke studerende fravælger undervisningen? Repræsenterer de studerende bestemte studiemønstre, eller er der særlige sociale eller institutionelle forhold, der ligger bag de studerendes beslutning om ikke at møde op? Hvilken betydning har professionsidentitet og oplevelsen af sammenhæng, forstået som uddannelsernes begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed, på de studerendes fravær?

6 6 Har de studerendes mulighed for at udvikle professionsidentitet afgørende betydning for, om de finder uddannelsen meningsfuld og derved forbliver i denne? Hvilke sammenhænge forekommer mellem fravær og frafald i uddannelsen? Hvis fravær er et tegn på, at undervisningen ikke er meningsfuld for de studerende, bidrager undervisningen ikke til den selvudvikling, der er en forudsætning for, at de studerende kan engagere sig i og brænde for deres uddannelse. Spørgsmålet er imidlertid, hvad der afføder hvad: Om de studerende bliver væk, fordi tanken om, at det ikke er den rette uddannelse, begynder at tage form. Eller om de studerende bliver væk, fordi de ikke kan finde mening i uddannelsen og derfor oplever, at det er ligegyldigt, om de er der eller ej. Med det resultat at de mister interessen - og hermed måske også muligheden for at kunne indhente det forsømte. Såfremt der er en sammenhæng mellem fravær og frafald, vil indsigt i de overvejelser, de studerende gør sig i relation til det manglende fremmøde, kunne bidrage med viden om, hvad der giver sygeplejerskeuddannelsen mening. Med denne tilgang til fravær og frafald knytter projektet an til forhold, der ikke tidligere er blevet undersøgt, og som kan støtte op om Undervisningsministeriets aktuelt landsdækkende undersøgelse om frafald ved sygeplejerskeuddannelsen. Projektet legitimerer således sin uddannelses- og samfundspolitiske vigtighed, aktualitet og relevans ved at supplere Undervisningsministeriets aktuelle frafaldsundersøgelse og ved på sigt at danne grundlag for nytænkning og udvikling af sygeplejeprofessionen. Professionsidentitet I forhold til professionsidentitet bygger projektet på antagelsen om, at mange professionsbachelorstuderende har et joborienteret studiemønster, hvor studiet er et middel til at kvalificere sig til et specifikt job (Boeskov et al. 2003). Projektets centrale tese er, at de studerendes mulighed for at udvikle professionsidentitet har afgørende betydning for, om de finder uddannelsen meningsfuld og derved forbliver i denne (Schrøder et al. 2004). Spørgsmålet er imidlertid, hvorvidt sygeplejerskeuddannelsen understøtter det valg af uddannelse, de studerende foretager ud fra forestillingen om, at netop denne uddannelse giver mening? Ca. 95 % af de studerende er yngre kvinder først i 20 erne med en studentereksamen eller tilsvarende uddannelse samt en smule erhvervserfaring bag sig. De fleste forventer ved uddannelsens start, at de kan blive inspireret og udfordret personligt, men også at der levnes rum for et socialt liv og for evt. at stifte familie. Samtidig ønsker de fleste, at uddannelsen kan kvalificere dem til et arbejde, der består i at hjælpe andre, hvor beskæftigelsen er høj, og hvor lønnen er nogenlunde (Gravenhorst & Stigsen Frederiksen 2003). Men forskningen viser også, at uddannelse, herunder sygeplejerskeuddannelsen, i vid udstrækning er blevet en vej til at finde sig selv (Zeuner Illeris et al. 2002). Valg af uddannelse, fravalg og omvalg er blevet et led i de unges afklarings- og søgeproces, og kan som sådan ikke forhindres. Det er dog værd at bemærke, at mange frafaldne studerende angiver, at frafaldet kunne være forhindret, da de i udgangspunktet var motiveret for og indstillet på at gennemføre uddannelsen (DMA/Research 2003).

7 Spørgsmålet er, om sygeplejerskeuddannelsen som professionsbacheloruddannelse qua dens dobbelte sigte kommer de unge i møde ved at tilbyde en tydelig professionsidentitet som ramme om denne søgen? Måske er uddannelsen så splittet, at hverken studerende, der søger en teoretisk, eller studerende, der søger en praktisk uddannelse, finder det, de søger. Måske er underviserne, hvoraf mange enten er i færd med eller for nylig har afsluttet egne akademiske uddannelser, tilbøjelige til at tilrettelægge undervisningen med afsæt i lyst- og udviklingsorienterede studiemønstre, funderet i et akademisk rationale. Frem for i et engagementsøgende eller joborienteret studiemønster, hvor der, i og med at studiet er et middel, er grænser for hvor meget af de studerendes tid, det må opsluge (Boeskov et al. 2003). Oplevelse af sammenhæng Det andet særlige forhold ved projektet er fokuseringen på de studerendes oplevelse af sammenhæng forstået som uddannelsens begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. Med afsæt i de studerendes oplevelse fokuseres der på relationen, det dynamiske samspil mellem studerende, uddannelsesinstitution og samfund. Frafald anskues ud fra denne betragtningsmåde ikke som simple fejl hos studerende, uddannelsesinstitution eller samfund, men derimod som et komplekst anliggende. Frafald er en handling udløst af en række forhold, der tilsammen bevirker, at uddannelsen ikke længere giver mening, hvilket ofte er pinefuldt for den enkelte studerende. Trods en udbredt opfattelse af, at frafald blot er et skridt på vejen til at finde det rigtige studium, er projektet funderet på antagelsen om, at frafald ud over store institutionelle og samfundsmæssige omkostninger, også har personlige omkostninger (Lindskov 2002). Projektets teoretiske referenceramme vedrørende de studerendes oplevelse af sammenhæng er oprindelig udviklet i anden kontekst, men skrevet ind i en uddannelsesmæssig kontekst skal begrebet meningsfuldhed forstås i forhold til den grad, hvormed de studerende føler, at uddannelsen er forståelig rent følelsesmæssig. For at uddannelsen opleves meningsfuld, kræver det, at de studerende i en vis grad finder det givtigt at investere energi og engagement i de problemer og krav, uddannelsen fører med sig. Uddannelseskravene skal kunne ses som udfordringer, de studerende kan glæde sig over, i stedet for byrder de hellere vil være foruden. Hvis de studerende ikke gennem bekræftelse og anerkendelse får mulighed for at udvikle professionsidentitet, kan dette have en negativ indflydelse på deres oplevelse af meningsfuldhed og hermed også deres motivation og engagement i uddannelsen. Begribelighed henviser til i hvilken grad, de studerende opfatter de stimuli, de konfronteres med, som kognitivt forståelige og som ordnet, sammenhængende, struktureret og tydelig information. Ved håndterbarhed forstås den udstrækning, hvormed de studerende opfatter, at deres ressourcer er tilstrækkelige til at klare de krav og stimuli, de bliver stillet overfor (Antonovsky 2002). Omfanget af og sammenhængen mellem fravær og frafald Det tredje forhold, der adskiller projektet fra andre projekter, er sammenkædningen af fravær og frafald. Der er i frafaldslitteraturen ikke tradition for at undersøge forholdet mellem fravær og frafald. Dette kan bero på, at universiteterne ud fra antagelsen om, at det er de studerendes eget ansvar at gennemføre studiet, ikke interesserer sig for, om de 7

8 møder op eller ej. Det kan også være, at den enkelte underviser, qua den manglende relation mellem underviser og studerende, slet ikke opdager, at de bliver væk. Det kan også være, at studerende på de lange videregående uddannelser rent faktisk møder til forelæsningerne, men i så fald adskiller de sig fra studerende på sygeplejerskeuddannelsen. Det ses således ofte, at kun op til halvdelen af de studerende møder til undervisningen (Schrøder et al. 2004). Udeblivelse fra undervisningen er blevet et stigende problem i sygeplejerskeuddannelsen, og Sørensen konkluderer i sin specialeafhandling Socialisation - undervisning - læring i relation til sygeplejerskeuddannelsen, at hvis ikke de studerende kan se relevansen, og undervisningen ikke er meningsfuld for dem, så udebliver de eller forlader undervisningen (Sørensen 2002). Der er ikke skrevet meget om studerendes udeblivelse fra undervisningen, måske fordi det er et forholdsvis nyt fænomen, eller måske fordi det er et tabubelagt område. Det er som underviser ikke særlig flatterende, at studerende enten bliver helt væk eller udvandrer fra ens undervisning. Qua den sparsomme litteratur er det uvist, om der er en sammenhæng mellem fravær og frafald. Det er også uvist hvilke studerende, der udebliver, om de repræsenterer bestemte studiemønstre, eller om der er særlige sociale eller institutionelle forhold, der ligger bag beslutningen herom. Man skulle umiddelbart tro, at fravær øger risikoen for frafald, men såvel lærer- som sygeplejestuderendes udtalelser om, at "det ikke er nødvendigt at være aktiv deltagende i undervisningen" (DMA/Research 2003:13), at "man i flere fag kan klare sig uden bøgerne og bruge sin sunde fornuft" (Schrøder et al. 2004:67), og at "man enten kan læse pensum og blive væk fra undervisningen" eller omvendt "møde op uden at have læst", tyder ikke på en sådan sammenhæng (Rasmussen 2003:65-70). Men såfremt fravær er et tegn på, at undervisningen ikke udfordrer eller er meningsfuld for de studerende, bidrager den heller ikke til den selvudvikling, der er forudsætningen for, at de studerende kan engagere sig i og brænde for deres uddannelse (Hutters 2001) Undersøgelsens tilrettelæggelse Projektet omfatter forskellige faser, hvoraf introduktionsfasen omfatter klargøring til projektet, herunder drøftelse og udarbejdelse af forskelligt projektmateriale. I gennemførelsesfasen (februar juni 2007) foretages projektets empiriske undersøgelser, og afslutningsfasen (juli december 2007) omfatter vurdering og formidling af projektets resultater. Projektet omfatter henholdsvis undersøgelse af fravær og frafald hos Hold A06 (A06A, A06B og A06C) og F06 ved Sygeplejerskeuddannelsen, CVSU-Fyn i perioden februar juni 2007 (1., 2. og 3. semester). 85 studerende på Hold A06 og 29 studerende på Hold F06 har påbegyndt deres uddannelse ved henholdsvis Sygeplejerskeuddannelsen i Odense og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg d. 1. februar. Heraf konfronteres 86 studerende (Hold A06A, A06B og F06) direkte med projektet som led i projektets empiriske fraværsundersøgelse. De studerende på Hold A06C konfronteres ikke direkte med

9 9 projektet, idet disse studerende ikke deltager i fraværsundersøgelsen men indgår som kontrolgruppe i forhold til vurdering af bias i forbindelse med projektdeltagelse. Projektgruppen orienterer ved uddannelsens start alle studerende skriftligt og mundtligt om projektets eksistens og indhold samt de studerendes eventuelle deltagelse i/ konfrontation med projektet. Via mail, CVSU-Fyns hjemmeside, intranet Fronter og elektroniske nyhedsbrev udsendes der skriftlig information om projektet, og direkte samarbejdspartnere orienteres mundtligt med henblik på afklarende spørgsmål og drøftelse af samarbejdsrelationer. Der foretages elektronisk frafaldsregistrering hos alle studerende på Hold A06 og F06, og der udleveres spørgeskema til de studerende på Hold A06 og F06, der afbryder studiet i den beskrevne projektperiode. Med de studerendes besvarelser er det muligt at få belyst årsagerne til de studerendes frafald, ligesom det også er muligt at få belyst en eventuel sammenhæng mellem fravær og frafald. I spørgeskemaet tages der udgangspunkt i de af Evalueringsprojektets spørgsmål, som relaterer sig til projektets formål (CVSU - Center for videregående sundhedsuddannelser Fyn 2005). Hermed kan der foretages sammenligninger med andre studerendebesvarelser, idet der foretages semesterevaluering blandt andre studerende i CVSU-Fyn. Som supplement omfatter spørgeskemaet desuden andre kategorier, som komplementært til Evalueringsprojektets spørgsmål kan belyse projektets formål. Som belæg for disse er der foretaget litteraturstudie med fokus på årsager til frafald, ligesom der også er taget udgangspunkt i DMA/research spørgeskema vedrørende frafald på de lange videregående uddannelser og studievejledernes erfaringer fra tidligere studerendes begrundelser for frafald (DMA/research 2002). Spørgeskemaet udleveres af de ved uddannelsen knyttede studievejledere den dag, de studerende afbryder studiet. Sammen med spørgeskemaet orienteres de studerende kort herom af studievejlederen, som også indhenter de studerendes skriftlige samtykke (samtykkeerklæring) om projektdeltagelse, herunder at projektgruppen må rette henvendelse til den studerende senest tre måneder efter afbrudt studie med henblik på uddybelse af data genereret ved hjælp af det afleverede spørgeskema. Spørgeskemaet skal returneres i en vedlagt kuvert senest tre uger efter afbrudt studie. Hvis skemaet ikke returneres, kontaktes den studerende af projektgruppen med henblik på reminder herom. Afslutningsvis efter hvert semester opgøres registrering af frafald samt spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med statistiker, og med udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelsens resultater foretager projektgruppen individuelle semistrukturerede interview med ca. halvdelen af de frafaldne studerende med henblik på uddybning af årsager til frafald samt belysning af en eventuel sammenhæng mellem fravær og frafald. Fraværsundersøgelsen omfatter en anonymiseret undersøgelse/ registrering (foregår via studienummer) af fravær hos studerende på hold A06A, A06B og F06 i 3 sammenhængende uger på hvert teorisemester (1., 2. og 3. semester). Med denne belyses omfanget af, og hvad der ligger til grund for de studerendes fravær. Undersøgelsesperioderne vælges ud fra bl.a. overvejelser over struktur/ opbygning og indhold, eksamensfag/ ikke eksamensfag, obligatorisk undervisning/ ikke obligatorisk

10 undervisning og tidspunkt i semestret, før/ efter klinisk uddannelsesforløb (her inddrages bl.a. overvejelser over det kliniske uddannelsesforløbs indflydelse på/ betydning for de studerendes meningsdannelse og helhedsforståelse). Tidligere frafaldsundersøgelser, data fra tidligere studerendeevalueringer (Evalueringsprojektet), studerendekommentarer/ - forslag samt spørgeskemabesvarelser og interview med frafaldne studerende anvendes som inspirationsmateriale for udarbejdelsen af den fraværslog, som skal føres af de studerende i undersøgelsesperioderne. Der samarbejdes med IT-afdelingen ved CVSU- Fyn med henblik på opstilling af kategorier i de studerendes fraværslog samt elektronisk opgørelse heraf. Ugen efter hver registreringsperiode opgøres de studerendes fraværslog, og ud fra denne opgørelse samt projektets formål og interview med frafaldne studerende planlægges og udføres fokusgruppeinterview med 4-5 studerende i hver klasse (A06A, A06B og F06) senest tre uger efter hver undersøgelsesperiode. Interview foretages med henblik på uddybning af de opgjorte resultater og foretages af projektleder og tilknyttet studievejleder/ projektmedarbejder. Interview båndes og transkriberes efterfølgende (inden for 3 dage af projektgruppen) ordret med henblik på analyse og fortolkning af data. Analyse og fortolkning foretages inden for 4 uger efter sidste afholdte interview, og undersøgelsens resultater sammenholdes med data for frafald, hvorefter der udarbejdes endelige konklusioner med udgangspunkt i projektets formål og undersøgelsesfokus. Ved særligt interessante eller uafklarede forhold kan geninterview kan komme på tale. Projektformidling og -evaluering foretages kontinuerligt under projektforløbet, idet undersøgelsens resultater evalueres og formidles såvel internt som eksternt som grundlag for nye uddannelsestilbud og fastholdelse af de studerende. Efter hvert semester udarbejdes og udsendes statusrapporter over projektets foreløbige resultater, og afslutningsvis udarbejdes en slutrapport med beskrivelse af implikationer for fremtidig uddannelsesudvikling og -planlægning inden for sygeplejerskeuddannelsen. Den beskrevne problematik inden for sygeplejerskeuddannelsen er også et stigende fænomen inden for de øvrige sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Derfor afholdes der under afslutningsfasen et seminar for ledelse og medarbejdere ved CVSU-Fyn med henblik på formidling af og drøftelse af projektets resultater og overvejelser i forhold til drøftelse af implikationer for fremtidig uddannelsesudvikling og -planlægning. I forbindelse med projektet samarbejdes der med det af Undervisningsministeriet nedsatte konsulentfirma om den aktuelle frafaldsproblematik, og gennem et tæt samarbejde med ledelsen ved Sygeplejerskeuddannelsen, CVSU-Fyn formidles projektgruppens resultater til Rektorforsamlingen, ligesom muligheder for planlægning af eller deltagelse i en national konference også er tænkt ind. Minimum en international og en national artikel påregnes publiceret under eller umiddelbart efter endt projektforløb Projektplan Formål At bidrage med nyttig viden i forhold til den fremtidige uddannelsesudvikling og -planlægning.

11 11 Effektmål At undersøgelsens resultater danner grundlag for nye uddannelsestilbud, fastholdelse af de studerende og styrket udvikling af sygeplejeprofessionen. Introduktionsfase Gennemførelsesfase Afslutningsfase Milepæle: Milepæl 1: Litteratursøgning og beskrivelse af eksisterende forskning og undersøgelser påbegyndes Milepæl 2: Udarbejdelse af projektbeskrivelse påbegyndes Milepæl 3: Indledende afdækning af relevante problemstillinger påbegyndes Milepæl 4: Beskrivelse af videnskabsteoretisk grundlag og teoretisk referenceramme påbegyndes Milepæl 5: Udarbejdelse af projektmateriale, herunder fraværslog, program for frafaldsregistrering, informationsmateriale internt og eksternt samt spørgeskema til studerende, som afbryder studiet, påbegyndes Milepæl 6: Informationsmateriale til studerende på hold A06 og F06 samt medarbejdere i CVSU-Fyn udarbejdet Milepæl 7: Brev om informeret samtykke og spørgeskema til studerende, som afbryder studiet, udarbejdet og klargjort Milepæl 8: Skema til elektronisk registrering af data omhandlende frafald udarbejdet Milepæl 9: Dataindsamling vedrørende frafald påbegyndt, herunder registrering af frafald samt spørgeskema- og interviewundersøgelse Milepæl 10: Skriftlig og mundtlig information til studerende på hold A06 og F06 samt medarbejdere i CVSU-Fyn formidlet, herunder oprettelse af rum på Fronter Milepæl 11: Litteratursøgning og afdækning af problemstillinger færdiggjort, og beskrivelse af videnskabsteoretisk grundlag og teoretisk referenceramme udarbejdet Milepæl 12: Projektbeskrivelse udarbejdet Milepæl 13: Projektformidling i CVSU-Fyns eksterne nyhedsbrev foretaget, og beskrivelse af projektet på CVSU-Fyns hjemmeside etableret Milepæl 14: Fraværslog udarbejdet Milepæl 15: Analyse og fortolkning af foreløbigt datamateriale vedrørende frafald foretaget Milepæl 16: Fraværsregistrering vha. fraværslog med efterfølgende analyse og fortolkning foretaget Milepæl 17: Fokusgruppeinterview vedrørende fravær med efterfølgende analyse og fortolkning foretaget Milepæl 18: Samlet analyse og fortolkning af foreløbigt datamateriale vedrørende fravær og frafald foretaget, og statusrapport I udarbejdet og formidlet

12 12 Introduktionsfase Gennemførelsesfase Afslutningsfase Milepæle: Milepæl 19: Analyse og fortolkning af foreløbigt datamateriale vedrørende frafald foretaget Milepæl 20: Fraværsregistrering vha. fraværslog med efterfølgende analyse og fortolkning foretaget Milepæl 21: Fokusgruppeinterview vedrørende fravær med efterfølgende analyse og fortolkning foretaget Milepæl 22: Samlet analyse og fortolkning af foreløbigt datamateriale vedrørende fravær og frafald foretaget, og statusrapport II udarbejdet og formidlet Milepæl 23: Analyse og fortolkning af foreløbigt datamateriale vedrørende frafald foretaget Milepæl 24: Fraværsregistrering vha. fraværslog med efterfølgende analyse og fortolkning foretaget Milepæl 25: Fokusgruppeinterview vedrørende fravær med efterfølgende analyse og fortolkning foretaget Milepæl 26: Samlet analyse og fortolkning af datamateriale vedrørende fravær og frafald foretaget Milepæl 27: Tværfagligt seminar for ledelse og medarbejdere ved CVSU-Fyn afholdt Milepæl 28: Slutrapport udarbejdet og formidlet Milepæl 29: Projektevaluering Milepæl 30: Publicering Introduktionsfase Tidsperiode Januar Resultatmål Projektindhold Projektgrundlag: At der er skabt grundlag for projektets gennemførelse. * Udarbejdelse af projektbeskrivelse. * Litteratursøgning og summarisk beskrivelse af eksisterende forskning og undersøgelser, som kan belyse og perspektivere omfanget af og årsager til sygeplejestuderendes fravær i de tre første semestre af deres uddannelse samt eventuelle sammenhænge mellem fravær og frafald ved sygeplejerskeuddannelsen. * Indledende afdækning af relevante problemstillinger. * Beskrivelse af videnskabsteoretisk grundlag og teoretisk referenceramme. * Udarbejdelse af projektmateriale til brug ved de empiriske undersøgelser, herunder fraværslog, program for frafaldsregistrering mv. I forhold til udarbejdelse af program for frafaldsregistrering samarbejdes med IT-afdelingen, CVSU-Fyn.

13 13 Gennemførelsesfase Tidsperiode Februar juni semester: Februar - juni semester: September januar semester: Februar - juni Resultatmål Projektindhold Vidensudvikling: At omfanget af, årsager til og sammenhængen mellem fravær og frafald ved sygeplejerskeuddannelsens første tre semestre er belyst og perspektiveret gennem kvantitative og kvalitative undersøgelser, herunder datafortolkning og -diskussion med eksisterende viden om fravær og frafald. * Skriftlig og mundtlig information om projektet til deltagende studerende, ansatte ved CVSU-Fyn og interessenter i projektet, herunder formidling via CVSU-Fyns hjemmeside og eksterne nyhedsbrev samt oprettelse af informations- og samarbejdsrum på CVSU- Fyns intranet Fronter. * Fortsat udarbejdelse og udvikling af projektmateriale til brug ved de empiriske undersøgelser. * Indsamling af empiriske data forgår blandt studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense (Hold A06A, A06B og A06C) og Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg (Hold F06). Indsamlingsperioden omfatter 1., 2. og 3. semester af uddannelsen. Studerende fra Hold A06A, A06B og F06 deltager i alle projektets fraværs- og frafaldsundersøgelser, mens studerende fra Hold A06C kun inddrages som led i elektronisk frafaldsregistrering og spørgeskema- og interviewundersøgelse ved eventuelt afbrudt studie. Hold A06C fremstår som kontrolgruppe i forhold vurdering af eventuel bias ved projektdeltagelse i relation til frafald. * Med udgangspunkt i spørgeskemabesvarelser fra studerende, som afbryder studiet, afholdes interview med henblik på uddybning af forhold, der har haft indflydelse herpå. * Fraværsundersøgelsen består i, at Hold A06A, A06B og F06 i tre på forhånd udvalgte uger pr. semester fører en fraværslog, hvor de studerende dels beskriver, hvornår de har været fraværende, hvad der ligger til grund for deres fravær, og hvilke overvejelser, de gør sig i relation valg af tilstedeværelse/ fravær. Efter hver af de udvalgte perioder udføres fokusgruppeinterview med henblik på uddybning af de forhold, der ifølge frafaldne studerendes spørgeskema- og interviewbesvarelser og de deltagende studerendes fraværslog influerer på fravær og frafald. * Der samarbejdes med Evalueringsprojektet, CVSU-Fyn, idet der i forbindelse med udarbejdelse af fraværsog og spørgeskema til studerende, som afbryder studiet, tages udgangspunkt i foreliggende evalueringsskemaer og studerendeevalueringer. Som grundlag for opsætning af kategorier samarbejdes desuden med De studerendes råd, ligesom der også anvendes andre foreliggende og sammenlignelige undersøgelser omkring fravær og frafald samt studievejledererfaringer. * Der foretages analyse og fortolkning af data samt udarbejdelse af statusrapporter efter de studerendes 1. og 2. semester. * Der foretages kontinuerlig vurdering af projektets proces og resultater med henblik på målopfyldelse, faglig og metodisk kvalitet, samarbejdsrelationer samt synlighed og effektivitet.

14 14 Afslutningsfase Tidsperiode Juli - december Resultatmål Projektindhold Vidensanvendelse og -formidling: At implikationer for fremtidig uddannelsesudvikling og -planlægning er beskrevet og formidlet internt og eksternt på baggrund af den gennem datafortolkning og -diskussion opnåede viden. * Efter de studerendes 3. semester foretages endelige analyser og konklusioner med redegørelse af implikationer for fremtidig uddannelsesudvikling og -planlægning. Dette beskrives i projektets slutrapport. * Evaluering foretages med udgangspunkt i de opstillede projektmål som led i udarbejdelsen af statusrapporter og slutrapport. Desuden foretages spørgeskemaundersøgelse til studerende og undervisere. * Afholdelse af tværfagligt seminar for ledelse og medarbejdere ved CVSU-Fyn. * Afholdelse af national konference. * Formidling af projektresultater gennem publicering af minimum en national og international artikel. 7. Budget Projektleder 1/4 fuldtidsstilling gennem hele projektforløbet svarende til i alt ½ fuldtidsstilling (projektforløb over 2 år) til bl.a. udarbejdelse af rapporter, interviewguide, fraværslog og ansvarlig for arbejdsmøder og materiale, som skal udarbejdes i denne forbindelse. Desuden almindelig studerendekontakt, planlægning, afholdelse og transskribering af fokusgruppeinterview samt interview med studerende, som afbryder studiet. Ansvarlig for evaluering og formidling. Projektmedarbejdere Arbejdsmøder i fht. udarbejdelse af projektmateriale januar 2006: 15 timer. Arbejdsmøder i fht. udarbejdelse og udvikling af projektmateriale i gennemførelsesfasen: 15 timer. Studerendekontakt: 5 timer Deltage i afholdelse af 3 fokusgruppeinterview á 2 lektioner i hvert semester + transskribering 3 x 10 timer = 30 timer. Læsning og arbejdsmøder i fht. kvalificering af delrapporter og endelig rapport: 3 x 10 timer + 1 x 15 timer = 45 timer. Medansvarlig i fht. evaluering og formidling 30 timer. I alt 140 timer for hver projektmedarbejder. Følgeomkostninger Der må beregnes følgeomkostninger til transportudgifter til møder og interview (Svendborg - Odense), brevforsendelser mv.

15 Referencer Antonovsky, A. (2002). Helbredets mysterium. København: Hans Reitzels Forlag Boeskov, S. et al. (2003). De gode studieliv: En kvalitativ undersøgelse af studiemønstre, studieskift og frafald ved Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet. København: Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet Christensen, M.K. (2005a). Haarder: Undersøgelse skal belyse frafald. Synergi 8(2). Tilgængelig via: URL:http://www.dsr.dk/dsr/nl_vis.asp?intType=5&NLID=146&id= Christensen, M.K. (2005b). Ministre skal forklare frafald. Synergi 8(2). Tilgængelig via: URL:www.dsr.dk/dsr/nl_vis.asp?intType=5&NLID=146&id= Christensen, M.K. (2006). Frafald på sygeplejerskeuddannelsen. Ministerium undersøger frafald på sygeplejerskeuddannelsen. Synergi 9(2). Tilgængelig via: URL:http://www.dsr.dk/dsr/nl_vis.asp?intType=5&NLID=148&id= Christensen, M.K. & Harr, E. (2005). Hver tredje sygeplejestuderende falder fra. Synergi 7(2). Tilgængelig via: URL:http://www.dsr.dk/dsr/nl_vis.asp?intType=5&NLID=145&id= CVSU - Center for videregående sundhedsuddannelser Fyn (2005). Evalueringsprojekt. Tilgængelig via: URL:http://www.cvsu.dk/wm DMA/ Research (2003). Frafaldsundersøgelse: Læreruddannelse Frederiksen, K. (2003). Sygeplejestuderende i Danmark i 00 erne. I: Sygeplejens vilkår i det danske sundhedsvæsen en debatbog. København: Nyt Nordisk Forlag Gravenhorst, J. & Stigsen, J. (2001). Sygeplejerske hvem gennemførte? en undersøgelse af gennemførelse og frafald. Århus: Sygeplejeskolen i Århus Hutters, C. (2001). De krogede forløb - de besværlige uddannelsesvalg. Nyhedsbrev nr. 1. Center for Ungdomsforskning Illeris, K. et al. (2002). Ungdom, identitet og uddannelse. Roskilde: Roskilde Universitet Lindskov, A. (2002). Førstehjælp til frafald. København: Evalueringsinstituttet Rasmussen, J. (2003). En undersøgelse af fravalg blandt tidligere studerende i sygeplejerskeuddannelsen - i et uddannelsessociologisk perspektiv. Specialeafhandling i almen pædagogik. København: Danmarks Pædagogiske Universitet Schrøder, I. et al (2004). Frafaldsanalyse for ergoterapeut-, bioanalytiker- og sygeplejerskeuddannelsen ved CVU Øresund. København Sørensen, I.M. (2002). Socialisation - undervisning - læring i relation til sygeplejerskeuddannelsen. Specialeafhandling i almen pædagogik. København: Danmarks Pædagogiske Universitet Undervisningsministeriet (1998). Uddannelsesredegørelsen Kvalitet, frafald og uddannelse til alle. København: Schultz. Undervisningsministeriet (2006). Statistik: Undervisningsministeriets statistikdatabaser. Tilgængelig via: URL:http://www.uddannelsesstatistik.dk/pls/www_ndb/ndb?z_dbid=14 Undervisningsministeriet (2006). Undervisningsministeriet StatistikInformation. Tilgængelig via: URL:http://www.uddannelsesstatistik.dk/pls/www_ndb/ndb?z_dbid=14 Zeuner, L. (2000). Unge mellem egne mål og fællesskab. Værdier og valg blandt elever i de studieforberedende ungdomsuddannelser. København: Socialforskningsinstituttet 15

- at fremme ikke dansk etnisk studerendes motivation for at færdiggøre sygeplejerske - uddannelsen

- at fremme ikke dansk etnisk studerendes motivation for at færdiggøre sygeplejerske - uddannelsen Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Inklusion af studerende med anden etnisk baggrund end dansk i sygeplejerskeuddannelsen 2. Resumé Øget antal af studerende med anden etnisk baggrund end dansk påbegynder

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Baggrund og ramme for etablering af lokal evalueringspraksis: CVSU - Fyn igangsatte i 2003 et tværfagligt evalueringsprojekt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb

Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Vejledning af unge med anden etnisk baggrund på grundforløb Denne pixibog er et af produkterne af Equal-projektet Sammenhængende vejledning af

Læs mere

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession Modul 13 - Tema og læringsudbytte Tema: Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Valgmodulet retter sig mod sygeplejefaglig udvikling inden for patient- og borgerrettet sygeplejevirksomhed

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Midtvejsseminar d.7. juni 2012

Midtvejsseminar d.7. juni 2012 Midtvejsseminar d.7. juni 2012 UCC Campus Nordsjælland Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Program Kl.13.00-14.00: Introduktion og præsentation af projektet og de foreløbige resultater Kl.14.00-15.00: Drøftelse

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf13- forår 2016. Modul 13 rev. 21-12-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Odense kommunale ældrepleje OKÆ sygepleje. Udd. koordinator Alice Helbak

Odense kommunale ældrepleje OKÆ sygepleje. Udd. koordinator Alice Helbak 1 Odense kommunale Ældrepleje, s evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen Periode. November 07 November 09 Evalueringspraksis er udarbejdet med udgangspunkt i skabelon for

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsen Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Revideret 30. august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Informeret samtykke 3

Læs mere

Fravær og frafald i. Sygeplejerskeuddannelsen i

Fravær og frafald i. Sygeplejerskeuddannelsen i 0 Fravær og frafald i sygeplejerskeuddannelsen En belysning af de studerendes udvikling af professionsidentitet og oplevelse af sammenhæng Af Birgit Heimann Hansen Projektleder Cand.cur og ph.d. Med bidrag

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Uddannelse/ undervisning

Uddannelse/ undervisning Evalueringsprogram for evaluering af ny læreruddannelse Indledning og baggrund for evalueringsprogrammet: Det fremgår af bemærkningerne til lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen,

Læs mere

Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn

Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn Overordnet ramme for etablering af evalueringspraksis: Når de kliniske uddannelsessteder,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Juridiske retningslinjer for prøver Indhold Retningslinjer for deltagelse eller inddragelse af patienter i interne kliniske prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen Odense... 3 Retningslinjer

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes

Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes Netværk for Pædagogisk Samarbejde er en succes Af vicerektor, cand.cur. Lone Hougaard, University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Undervisere og kliniske vejleder, der er knyttet til

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark

National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark November 2006 National studieordning Projektets formål Udarbejde en national studieordning, der tager højde for udviklingen på det sundhedsfaglige

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015... 1 Samlet status... 2 Modul 8: Verdenspolitik... 3 Modul 10:

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Kommissorium for frafaldsanalysen

Kommissorium for frafaldsanalysen Kommissorium for frafaldsanalysen Baggrund for undersøgelsen Region Nordjylland (RN), University College Nordjylland (UCN) og SOSU Nord har en fælles interesse i at sikre uddannelse af kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bosf14 - forår 2017. Modul 13 rev. 23-01-2017 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende

Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Semesterevaluering Læring og forandringsprocesser, 7 semester, efteråret 2012, København Denne version af rapporten er uden kommentarer fra de studerende Køn Alder Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund?

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Rammer for lokal evalueringspraksis:

Rammer for lokal evalueringspraksis: Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Rammer for lokal evalueringspraksis: Rammen for lokal evalueringspraksis for sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg er Det fæles kvalitetssystem for UCL : Professionshøjskolen

Læs mere

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Som angivet i Kontrakt for Aftalestyring 2008 Sundhedsuddannelserne af november 2007, skal der udarbejdes en årlig evalueringsrapport på de

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014.

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Om evalueringsundersøgelsen Spørgeskemaet er sendt til 44 studerende på mail den 3. juli 2014. Der er udsendt rykkere

Læs mere

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål:

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål: BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Faglige kompetencemål for 2. praktikperiode, jf. bilag 7: Uddannelsesmål: Målet for 2. praktikperiode

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende

Læs mere

For udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker Hjertemedicinsk afdeling B, OUH

For udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker Hjertemedicinsk afdeling B, OUH For udviklings- og forskningsinteresserede sygeplejersker Hjertemedicinsk afdeling B, OUH 2017 Anette Pedersen Oversygeplejerske Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Adjunkt og sygeplejeforsker Hjertemedicinsk

Læs mere

Lærerstuderendes og pædagogstuderendes forestillinger om uddannelse og profession

Lærerstuderendes og pædagogstuderendes forestillinger om uddannelse og profession årgang 2007 Lærerstuderendes og pædagogstuderendes forestillinger om uddannelse og profession Bodil Nielsen og Lars Christensen Professionshøjskolen UCC Lærerstuderendes og pædagogstuderendes forestillinger

Læs mere

Projektorienteret forløb - Praktik

Projektorienteret forløb - Praktik Projektorienteret forløb - Praktik 10, 20 eller 30 ECTS Selvvalgt modul på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab OBS: Nærværende papir henvender sig kun til studerende der ønsker at tage praktik som

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

Projektbeskrivelse. Institutionernes arbejde med ECTS 1

Projektbeskrivelse. Institutionernes arbejde med ECTS 1 Projektbeskrivelse Institutionernes arbejde med ECTS 1 Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse af brug af ECTS-point på erhvervsakademier, professionshøjskoler, universiteter og

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Udvikling af undervisning i færdighedslaboratoriet gennem samarbejde med kliniske vejledere

Projektbeskrivelse Udvikling af undervisning i færdighedslaboratoriet gennem samarbejde med kliniske vejledere Projektbeskrivelse Udvikling af undervisning i færdighedslaboratoriet gennem samarbejde med kliniske vejledere VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Gitte Sylvester adjunkt cand,cur Anette

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser -kriterier for den afsluttende prøve i form af en projektrapport Efter- og videreuddannelsesenheden Juli 2006 Kriterier

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx

Aftalebeskrivelse. Evaluering af studieområdet på htx Aftalebeskrivelse Evaluering af studieområdet på htx Studieområdet på htx og hhx og almen studieforberedelse (AT) på stx hører til blandt de mest markante nyskabelser i den reform af de gymnasiale uddannelser,

Læs mere

Evalueringsrapport MLP 1. semester

Evalueringsrapport MLP 1. semester Evalueringsrapport MLP 1. semester Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen

Evaluering. Kvalitative interviews med teams undersøger kvaliteten og effekten af samarbejdet om udvikling af vejledningen Temadag for studivejledere på VUC er, professionshøjskoler, erhvervsakademier og Studievalg. Temadag for faglærere fra VUC er, professionshøj skoeler og erhvervsakade mier. Etablering af netværk mellem

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016

SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016 SurveyXact Semesterevalueringsrapport MPL 1. semester efteråret 2016 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 7 studerende den 6. januar 2017. Der er blevet rykket 1 gang, den 24.

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, København - 7. semester efteråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 134 studerende den 22. januar

Læs mere

Uddannelsesberetning Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Uddannelsesberetning Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Uddannelsesberetning 2015 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Indhold 1. Manglende målopfyldese... 3 1.1 Uddannelsernes attraktivitet (1.1.1)... 3 1.2 Frafald efter 2. semester (2.3.1)... 3 2. Prioritering

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning september 2016 sidst revideret april 2017 Anne Karin Petersen Anvendelse af Personlige læringsmål.

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Projektbeskrivelse Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg 1. Projektets titel Strategi for sygeplejen Indsatsområde:

Læs mere

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Formål Formulere, analysere og bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med anvendelse af relevant teori og metode. eller Identificere behov for udvikling af et sundhedsteknologisk produkt/en

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole Dette skema vedrører ansøgning af timer til udviklingsprojekter i 2012 i VIA, (jf. Organisering af forsknings- og udviklingsindsatsen i 2010 2012). Det er en forudsætning for succesfuld bevilling, at projekterne

Læs mere

Plan for gennemførelse Informationsmateriale

Plan for gennemførelse Informationsmateriale 1 UCL, Læreruddannelsen. Kvalitetsarbejde. Kvalitetspraksis for Stud Puls. Oktober 2013 Kvalitetspraksis for Stud Puls på læreruddannelsen i UCL, oktober 2013 Generelt om gennemførelse af Stud Puls Beskrivelse

Læs mere

Antropologisk blik på klasserummet- hvad får de unge til at blive eller droppe ud?

Antropologisk blik på klasserummet- hvad får de unge til at blive eller droppe ud? Antropologisk blik på klasserummet- hvad får de unge til at blive eller droppe ud? Slutkonference i Preventing Dropout 20. november 2014 Malmö Börshus Baggrund og kontekst Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen 3K uddannelse, juni 2010

Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen 3K uddannelse, juni 2010 Beskrivelse af Studie- og Karrierevejledningsindsatsen ved UC Diakonissestiftelsen 3K uddannelse, juni 2010 Indholdsfortegnelse Studievejledning... 2 Lovgrundlag... 2 Vision for studievejledningen... 3

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse

Studieaktiviteter for modul 13. Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse Studieaktiviteter for modul 13 Ergoterapeutiskee professionsfærdigheder og professionsudøvelse August 2014 Indholdsfortegnelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

Projektansøgning til Campusstrategi

Projektansøgning til Campusstrategi Projektansøgning til Campusstrategi Initiativ vedrørende mobilplatform og anvendelse af mobileenheder på pædagog og sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg. Indledning Dette projekt understøtter UCL s campusstrategi

Læs mere

Evalueringsrapport semester fuldtid

Evalueringsrapport semester fuldtid Evalueringsrapport 1.+3. semester fuldtid Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Filosofi, AAU. Forår 2012 Evalueringsrapport, MLP 1.+3. semester, forår 2012 Evalueringsundersøgelsen

Læs mere