Sygefraværspolitik for Koncern HR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygefraværspolitik for Koncern HR"

Transkript

1 Sygefraværspolitik for

2

3 Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens behov. Vi ønsker en kultur præget af omsorg og ordentlighed. Vi ønsker at skabe mest muligt nærvær. Samtidig skal der respekt for, at sygefravær er legalt. Det er vigtigt at medarbejderen kan genoptage sit arbejde så hurtigt som muligt efter sygdom. Både i forebyggelsen og i håndteringen af sygefravær, ønsker at være en rummelig arbejdsplads med plads til individuelle behov og løsninger. Vi ønsker at skabe en kultur, der er præget af en gensidig fleksibilitet med henblik på at finde den bedst mulige løsning i hvert enkelt tilfælde. Vi er opmærksomme på, at der i hvert enkelt tilfælde af fravær eller risiko for fravær, er tale om forhold, der skal håndteres med ordentlighed og respekt for det konkrete og særlige i situationen. Også i situationer hvor sygdommen medfører, at medarbejderen ikke kan vende tilbage til arbejdspladsen. Vi arbejder ud fra en forståelse af, at medarbejderne er hele mennesker, der har behov for balance mellem arbejds- og privatliv. Den balance kan være forskellig fra menneske til menneske og i forskellige perioder af den enkeltes liv. Vedtaget af LMU, september Side 3

4 Sygefravær dialog, dygtighed og dristighed Dialog, dygtighed og dristighed er vigtige forudsætninger for at skabe gode muligheder for både forebyggelse og håndtering af sygefravær. Vi betragter en løbende god dialog som afgørende for at forebygge sygefravær og for at finde gode løsninger ved sygdom. Det er en værdi for os, at være dygtige til at forebygge sygdom og se muligheder, og vi ønsker at være kreative og dristige samt tage utraditionelle idéer i brug, når vi skal finde løsningsforslag i konkrete situationer. Dialogen mellem leder(e) og medarbejder(e) er vigtigt, både når man oplever risiko for fravær og i forbindelse med faktisk forekommende fravær. Med henblik på at iværksætte de relevante tiltag er det hensigtsmæssigt, at medarbejderen så tidligt som muligt, også inden en sygemelding er en realitet, gør lederen opmærksom på forhold, der kan føre til fravær. Den konkrete dialog mellem leder og medarbejder har til formål at undersøge den aktuelle situation, og afklare den enkeltes behov for hjælp og støtte fra arbejdspladsens side samt at afklare, om fraværet er relateret til arbejdspladsen eller arbejdsmiljøet. Dette vil give mulighed for at lederen og medarbejderen i fællesskab kan finde den bedste måde at håndtere situationen på. Dette gælder, uanset om årsagen til fraværet er relateret til arbejdspladsen eller ej. Side 4

5 Ved fravær Sygemelding Når en medarbejder bliver syg orienterer medarbejderen sin nærmeste leder hurtigst muligt og senest ved normal arbejdstids begyndelse på den første sygedag. Orientering sker pr. telefon eller pr. mail. Der kan laves supplerende aftaler lokalt i afdelingen. Medarbejderen er ikke forpligtet til at fortælle, hvilken sygdom den pågældende har. Medarbejderen orienterer sin leder om forventet varighed af sygdommen, hvis dette er muligt. Samtidig vil det være en hjælp, at den enkelte i det omfang det er muligt, orienterer om møder, opgaver mv. så disse kan varetages bedst muligt under fraværet. Registrering af sygdom Medarbejderen er selv ansvarlig for at registrere sygdom i fraværsregistreringen. I hver afdeling udpeges en medarbejder som er ansvarlig for at sikre, at der sker registrering af langtidssygemeldinger. Side 5

6 Syg / arbejder hjemme Der vil være situationer, hvor en medarbejder, der har mulighed for det, vælger at arbejde hjemmefra i stedet for at være sygemeldt. Det er medarbejderen selv, der afgør om dette er muligt. Der kan være tale om, at medarbejderen arbejder stort set normalt eller mindre. Den enkelte medarbejder vurderer selv, hvor mange timer af hjemmearbejdsdagen der skal registreres som sygdom. Kontakt under sygdom Der er en gensidig forventning om dialog og kontakt mellem leder og medarbejder i forbindelse med både længerevarende sygefravær og hyppigt korterevarende fravær. Kontakten er udtryk for omsorg og tilrettelægges under hensyntagen til den sygemeldtes sygdom, og som minimum efter denne politik. Kontakten er med til at gøre det så let som muligt for den sygemeldte medarbejder at vende tilbage til arbejdspladsen efter sygdom, blandt andet ved at være i dialog om eventuelle arbejdsrelaterede forhold, forebyggende tiltag og støtte til den enkelte i forbindelse med sygdom og tilbagevenden til arbejdet. Kontakt ved 5. fraværsdag Ved 5. fraværsdag sikrer leder en kontakt til medarbejderen. Kontakten har til formål at høre hvordan det går og om der er noget afdelingen kan gøre. Hvis det er muligt oplyser den sygemeldte om forventet varighed af fraværet. Med udgangspunkt i den sygemeldte medarbejders ønsker, aftales det hvordan kontakten fra lederen og kollegaerne skal være under sygeforløbet. Side 6

7 Sygefraværssamtaler Generelt om sygefraværssamtaler En sygefraværssamtale er en samtale mellem lederen og medarbejdere om medarbejderens sygdomsforløb. Sygefraværssamtalen kan være i forbindelse med enten længerevarende sygdom eller kortvarige sygdomsperioder. Ligeledes er der opfølgende sygefraværssamtaler og eftersygefraværssamtaler. For alle sygefraværssamtaler i gælder: Ansvar for sygefraværssamtalen: Det er altid lederen der har ansvaret for at indkalde til en sygefraværssamtale ud fra de retningslinjer der er beskrevet i denne politik. Aftaler/Fastholdelsesplan: Med udgangspunkt i sygefraværssamtalen laves der aftaler eller udarbejdes en plan for at forebygge fremtidig sygdom ved kortvarige sygdomsperioder eller for tilbagevenden ved længerevarende sygdom. Planen skal være afbalanceret i forhold til medarbejderen, fællesskabet og arbejdspladsens behov. En sådan plan kaldes en fastholdelsesplan. Side 7

8 Bisidder: Hvis medarbejderen ønsker det, kan medarbejderen have en bisidder med til sygefraværssamtalen. Det kan være tillidsrepræsentanten, ægtefællen, en god ven eller andre. Medarbejderen træffer selv aftale med bisidder. Notatpligt: Lederen laver en skriftlig indkaldelse og et notat fra sygefraværssamtalen. Notatet udleveres til medarbejderen, som kan komme med kommentarer. Notatet journaliseres på personalesagen. Oplysninger om sygdommen: Den syge medarbejder er ikke forpligtet til at fortælle, hvilken sygdom den pågældende har, men skal indgå i en dialog om den forventede varighed af sygdommen. Herudover skal der være en dialog med henblik på at lave aftaler eller en fastholdelsesplan. Rundbordssamtale: Rundbordssamtale er en betegnelse for en sygefraværssamtale hvor der deltager samarbejdsparter som eksempelvis en repræsentant fra jobcentret. Der gælder de samme retningslinjer for rundbordssamtale som for sygefraværssamtale. Information til afdelingen: Et særligt opmærksomhedspunkt ved sygefraværssamtalen er en dialog med den sygemeldte medarbejder, om hvad der kan meldes ud til kolleger og samarbejdspartnere. Der er udarbejdet en guide til sygefraværssamtaler, som består af en guide til lederen og en guide til medarbejderen. Disse findes til slut i denne politik. Ligeledes findes der et skema til notat og skabeloner til indkaldelsesbreve. Se følgende link: Side 8

9 Hvornår skal der afholdes sygefraværssamtale? Ved kortvarige sygdomsperioder: Ved 3 sygefraværsperioder indenfor 6 måneder indkaldes medarbejderen til en sygefraværssamtale. Formålet med sygefraværssamtalen er en dialog om: der er forhold på arbejdspladsen som medvirker til medarbejderens sygdom, og hvad arbejdspladsen og medarbejderen hver især kan gøre, for at forebygge fremtidig sygdom hos medarbejderen. Ved længerevarende sygdom: Inden 4 uger fra første sygedag, afholdes en sygefraværssamtale. Formål med sygefraværssamtalen er en dialog om medarbejderens situation, forventet varighed af sygdommen og hvis muligt at finde frem til løsninger, der kan støtte medarbejderen i at vende tilbage til arbejde. Ved sygefraværssamtalen aftales det også hvem, hvad og hvordan der informeres til de andre medarbejdere i afdelingen. Hvis medarbejderens situation er sådan, at det ikke er muligt at udarbejde en fastholdelsesplan ved denne sygefraværssamtale, aftales tidspunkt for næste sygefraværssamtale. Side 9

10 Opfølgende sygefraværssamtaler: Der skal altid aftales og afholdes en sygefraværssamtale, hvis medarbejderen forventes at være hel eller delvis syg i yderligere 4 uger efter den sidste sygefraværssamtale. Eftersygefraværssamtaler: Efter længerevarende sygdom, er der i nogle tilfælde fortsat følgevirkninger af sygdommen, også efter at medarbejderen er vendt helt tilbage. Det kan eksempelvis være eftersygemeldinger på grund af blodpropper, hjerneblødninger, kræft, stress, angst og depression. For at imødegå ny sygemelding er det således vigtigt med en særlig opmærksomhed på, at det kan være nødvendigt, at der fortsat er aftaler om eksempelvis skånehensyn i en periode efter fuld genoptagelse af arbejdet. Lederen og medarbejderen skal ved sidste sygefraværssamtale efter længerevarende sygdom, aftale om der skal holdes en eller flere eftersygefraværssamtaler, eksempelvis 1 måned og 3 måneder efter fuld raskmelding. Eftersygefraværssamtale følger de samme retningslinjer som sygefraværssamtalen. Side 10

11 Hvor kan der hentes hjælp? Ingen kan vide alt, men det er godt at vide hvor der kan hentes hjælp. Dette gælder også når det skal afdækkes, hvilke muligheder der konkret er for at hjælpe medarbejderen. Samarbejdspartnere: I den konkrete situation kan det være en fordel at inddrage relevante samarbejdsparter og fagpersoner med kendskab til forskellige handlemuligheder. Disse kan inviteres med til rundbordssamtale eller inddrages efter behov. Relevante samarbejdspartnere kan f.eks. være: Tillidsrepræsentanten Arbejdsmiljørepræsentanten Den faglige organisation Medarbejderens læge Konsulenter fra : o HR-konsulenter og personalejurister o Konsulenter fra Det Sociale Kapitel: o o o Konsulenter fra Fysisk Arbejdsmiljø: Konsulenter fra Organisation, Ledelse og Procesoptimering: Side 11

12 Jobcenter: Jobcentret i den kommune hvor medarbejderen bor, vil ofte være en særlig relevant samarbejdspartner ved længerevarende sygdom. Fast Track: Jobcentrets opfølgning vil almindeligvis ske efter 8 ugers sygdom, men det er også muligt at inddrage jobcentret tidligere i et sygeforløb. Dette kan gøres ved at lederen eller den sygemeldte medarbejder anmoder jobcentret om en såkaldt Fast Track. Fast Track er en mulighed for at jobcentret kan sætte en ekstraordinær tidlig indsats i gang ved sygemeldinger, som forventes at vare over otte uger. Rundbordssamtale: Ved længerevarende sygdom eller hvis der i øvrigt er behov for hjælp, vil det ofte være en god idé at invitere en repræsentant fra jobcentret med til en rundbordssamtale, så de på den måde er med til at lave fastholdelsesplanen og vejlede om de forskellige muligheder der er i lovgivningen. Lovgivnings og overenskomstmæssige muligheder: Når en medarbejder skal vende tilbage efter længerevarende sygdom, eller har helbredsmæssige problemer i øvrigt, vil der ofte være behov for at lave særlige aftaler eller en fastholdelsesplan. Som hjælp til dette findes der forskellige handlemuligheder i lovgivningen og overenskomster. Se oversigt over aktuelle handlemuligheder på følgende link: Side 12

13 Lægeattester Mulighedserklæring: I forbindelse med en sygesamtale, kan lederen beslutte, at der skal indhentes en mulighedserklæring hos medarbejderens læge. Formålet med en mulighedserklæring, er at holde fokus på de muligheder som medarbejderen har for at udføre arbejdsopgaver til trods for sygdommen. Leder og medarbejder udfylder i fællesskab første del af mulighedserklæringen. I anden del af mulighedserklæringen giver lægen sin vurdering af, om de foreslåede løsninger er lægefagligt forsvarlige. Se følgende link: Friattest: Lederen kan bede medarbejderen om en friattest. Det er en erklæring, hvor lægen dokumenterer medarbejderens sygdom, herunder den forventede varighed af sygdommen. Lægeattesterne betales som udgangspunkt af arbejdsgiveren. Side 13

14 Gravides arbejdsmiljø ønsker i videst muligt omfang at tage hensyn til gravide medarbejdere, og ved graviditetskomplikationer at tilbyde arbejdsfunktioner, der tilgodeser den gravides behov. Samtale om arbejde under graviditeten: Når en medarbejder har meddelt sin leder, at hun er gravid, inviterer lederen den gravide til en samtale. Ved samtalen drøftes om der er arbejdsopgaver, indretning af arbejdspladsen eller andre forhold der skal laves aftaler omkring, under hele eller dele af graviditeten (særlig APV). Hjælp til arbejdspladsen og den gravide: Konsulenter fra, Fysisk Arbejdsmiljø kan bistå med rådgivning og vejledning til arbejdspladsindretning mv. til den gravide. Den gravide medarbejder kan også hente råd og vejledning om sin arbejdssituation under graviditeten hos sin jordemoder eller praktiserende læge. Find råd og inspiration via følgende link: Side 14

15 Videnopsamling og generel forebyggelse I s indsats for at skabe mest mulig trivsel og nærvær, er det vigtigt at viden der kan belyse fraværsfaktorer anvendes forebyggende. Fraværsfaktorerne skal være i en generel form, dvs. under hensyntagen til den enkelte og de fortrolige sammenhænge den pågældende viden er opstået i. Den opnåede viden anvendes lokalt i det forebyggende arbejde, men kan også indgå i Lokal-MEDudvalgets årlige drøftelse af sygefravær i. Opfølgning i Lokal-MEDudvalget (LMU) Minimum én gang årligt drøftes sygefraværet og sygefraværsstatistikken. I drøftelsen inddrages relevante oplysninger f.eks. de lokale forebyggende indsatser, viden fra APV, TULE, Udviklings- og sygefraværs-samtaler. Desuden drøftes behovet for revision af sygefraværspolitikken., Stab udarbejder statistik over sygefravær. Der er også mulighed for, at afdelingerne selv laver statistik til eget brug i InfoRM. Side 15

16 Lokale retningslinjer Som supplement til s sygefraværspolitik kan de enkelte afdelinger i aftale mere præcise og konkrete procedure for, hvorledes man forholder sig ved fravær lokalt. Regionale retningslinjer og politikker s roller og ansvar: Regions-MEDudvalget godkendte i 2007 et notat om Roller og ansvar i forhold til sygefravær i. Findes via følgende link: Det Sociale Kapitel: Denne politik skal ses i sammenhæng med intentionerne og mulighederne i s Sociale kapitel. Det Sociale Kapitel, Kort og Godt: Side 16

17 Der kan hentes inspiration på følgende hjemmesider: Viden om arbejdsmiljø: Information om stress, forebyggelse af stress, og hvordan man fremmer trivsel på arbejdspladsen: Råd til ledere og medarbejdere om håndtering af sygefravær: Psykiatrifonden: Gratis rådgivning til virksomheder om fastholdelse og ansættelse af medarbejdere med psykiske problemer: Psykiske lidelser - hvad skal arbejdspladsen være opmærksom på? Og guiden til virksomheder når en medarbejder får en psykisk lidelse: Pjecen: 8 brancher og stress. Pjecen giver gode råd om tilbagevenden til arbejdet efter stress inden for 8 brancher som primært er beskæftigede i det offentlige. Personlig assistance er en ordning til medarbejdere med fysisk eller psykisk handicaps. Læs mere om denne og andre ordninger til handicappede i erhverv: Information om rummelighed, socialt ansvar og håndtering af sygefravær: Viden og råd om arbejde og sygdom: Side 17

18 Lederens guide til sygefraværssamtale Som beskrevet i s sygefraværspolitik, skal du holde en samtale med en sygemeldt medarbejder inden 4 uger fra første fraværsdag eller, ved 3 sygefraværsperioder, inden for 6 måneder. Indkaldelsen til sygefraværssamtale: Du har som nærmeste leder ansvaret for at indkalde til sygefraværssamtalen. Indkaldelsen skal være skriftlig. Forslag til indkaldelse, se følgende link: Forud for indkaldelsen kan du med fordel kontakte medarbejderen og aftale nærmere om tidspunkt og sted samt orientere medarbejderen om muligheden for at tage en besidder med. Hvis der er tale om en sygefraværssamtale med deltagelse af samarbejdspartner, aftales dette med medarbejderen og du har ansvaret for, at disse også indkaldes til samtalen. Forberedelse til sygefraværssamtalen: Inden samtalen kan det være en god idé at overveje: Hvordan vil du tilrettelægge samtalen og skabe størst mulig tryghed for medarbejderen Hvilke muligheder du og arbejdspladsen har, for at hjælpe i den konkrete situation. Det kan eksempelvis være en periode med delvis raskmelding, ændring af arbejdsopgaver, ergonomisk vurdering af arbejdspladsen, trivselssamtaler, personale psykolog ordning osv. Om der kan laves en fastholdelsesplan og hvordan den kan se ud Om det kan være relevant med en mulighedserklæring eller friattest Om du selv kan lave notat fra mødet, og om du skal have andre med til at samle op på, hvad der aftales. I givet fald, husk at orientere den sygemeldte, hvis du har andre med. Notatpligt: Der skal laves et notat fra sygefraværssamtalen som indeholder: Dato for samtalen Hvem der var til stede ved samtalen, herunder om medarbejderen har valgt at tage en bisidder med Evt. tidsperspektivet for hvornår medarbejderen forventer at kunne genoptage arbejdet Hvad der er aftalt herunder fastholdelsesplan, når der er lavet sådan en Hvis der er drøftet forslag, som ikke kan gennemføres, beskrives dette Hvem, hvad og hvordan der informeres til de andre medarbejdere i afdelingen Evt. tidspunkt for næste samtale Notatet skal udleveres til den sygemeldte med henblik på kommentarer/bemærkninger. Det overvejes om der skal aftales en frist for medarbejderens eventuelle kommentarer og bemærkninger. Notatet skal journaliseres på personalesagen. Du kan evt. bruge notatskema som findes via følgende link: Side 18

19 Selve sygefraværssamtalen: Det er vigtigt med en tillidsfuld og anerkendende dialog. Dialogen skal have fokus på, hvordan medarbejderen har det og på hvordan I sammen kan lave aftaler eller en fastholdelsesplan der er afbalanceret i forhold til medarbejderen, fællesskabet og arbejdspladsens behov. Under samtalen skal Jeres dialog fokusere på mulighederne for, hvordan medarbejderen kan komme tilbage til arbejdspladsen eller forebygge fremtidige sygemeldinger. Eksempler på spørgsmål kan være: Ved kortvarige sygdomsperioder: Føler du, at der er balance mellem dine ressourcer og dine arbejderopgaver? Er der forhold ved det fysiske arbejdsmiljø eller det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads, der har været medvirkende til, at du er blevet syg? Oplever du problemer i forhold til kolleger eller samarbejdspartner? Er der arbejdsopgaver du har behov for hjælp til? Hvad kan arbejdspladsen gøre for at støtte dig og er der noget du selv kan gøre? Er der andre forhold du gerne vil tale om? Ved længerevarende sygdom: Hvor længe regner du med, at sygdomsforløbet vil vare? Hvilke arbejdsfunktioner vil du kunne udføre? Er der planlagt perioder med behandlingsforløb? Hvilke skånehensyn er der behov for? Vil du kunne starte på halv tid eller blot arbejde nogle timer? Er der noget arbejdspladsen kan hjælpe med? Er der noget du selv kan gøre? Har du talt med en sagsbehandler på jobcentret, og hvad har han/hun anbefalet? Har din læge anbefalet noget? Har du eventuel selv forslag til en plan for din opstart på arbejde? Nogle af spørgsmålene kan være relevante, uanset om der er tale om korterevarende eller længerevarende sygdom. Sygefraværssamtalen skal så vidt muligt munde ud i, at der laves aftaler eller en fastholdelsesplan. Nogle gange er det dog ikke muligt at lave aftaler. Eksempelvis hvis der er tale om 3 perioder med influenza. Aftalen kan så være, at der ikke foretages yderligere. Andre gange kan der ikke laves en fastholdelsesplan, fordi medarbejderens helbred ikke tillader det. Aftalen kan så være, at der afholdes et nyt møde om 4 uger. Du må ikke spørge hvad medarbejderen fejler: Ifølge Lov om Helbredsoplysninger må du ikke spørge, hvad medarbejderen fejler. Heller ikke hvis samtalen foregår over telefonen. Men du må gerne spørge til, hvordan det går og om der er noget du eller afdelingen kan gøre? Og hvis medarbejderen selv fortæller, hvad han/hun fejler, er der intet til hinder for, at I snakker om sygdommen. Du skal dog være opmærksom på, at du som hovedregel kun må videregive helbredsoplysninger, hvis medarbejderen har givet samtykke til det. Hvor kan du hente hjælp? Du kan hente hjælp og sparring ved de forskellige afdelinger og konsulenter i. Side 19

20 Medarbejderens guide til sygefraværssamtale Din leder har indkaldt dig til en sygefraværssamtale efter de retningslinjer, der er i s sygefraværspolitik. Ved samtalen skal du og din leder have en dialog om din situation og hvordan du kan støttes i at komme tilbage på arbejde eller forebygge sygemeldinger. Du kan læse mere om formålet med sygefraværssamtalen i denne politik. Forbered dig til samtalen: Det er en fordel at du forbereder dig inden samtalen. Du kan eksempelvis forberede dig ved at overveje nogle af følgende spørgsmål: Ved kortvarige sygdomsperioder: Føler du, at der er balance mellem dine ressourcer og dine arbejdsopgaver? Er der forhold ved det fysiske arbejdsmiljø eller det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads, der har været medvirkende til, at du er blevet syg? Oplever du problemer i forhold til kolleger eller samarbejdsparter? Er der arbejdsopgaver du har behov for hjælp til? Hvad kan arbejdspladsen gøre for at støtte dig og er der noget du selv kan gøre? Er der andre forhold, du gerne vil tale om? Ved længerevarende sygdom: Hvor længe regner du med, at sygdomsforløbet vil vare? Hvilke arbejdsfunktioner vil du kunne udføre? Er der planlagt perioder med behandlingsforløb? Hvilke skånehensyn har du behov for? Vil du kunne starte på halv tid eller blot arbejde nogle timer? Er der noget arbejdspladsen kan hjælpe med? Er der noget du selv kan gøre? Har du talt med en sagsbehandler på jobcentret og hvad har han/hun anbefalet? Har din læge anbefalet noget? Har du eventuel selv forslag til en plan for din opstart på arbejde? Nogle af spørgsmålene kan være relevante uanset om der er tale om korterevarende eller længerevarende sygdom. Bisidder: Du har altid mulighed for at tage en bisidder med til samtalen, ligesom du kan tale med din tillidsrepræsentant eller din faglige organisation. Disse kan støtte dig i at forberede samtalen og orienterer dig om regler og formalia omkring samtalen. Side 20

21 Jobcenter: Hvis du har været sygemeldt i længere tid skal din arbejdsplads orientere dit lokale jobcenter, om at du er sygemeldt. Du vil herefter modtage forskellige underretningsbreve og skrivelser fra jobcentret. Disse bliver sendt til din eboks. Det er vigtigt at du svarer på alle de henvendelser du modtager fra jobcentret Du vil også blive kontaktet af en sagsbehandler, som vil oplyse om de muligheder jobcentret har for at hjælpe dig. Sagsbehandleren skal følge op på din sygedagpengesag i hele dit sygeforløb også når du er delvist raskmeldt. Hvis du har lavet aftaler eller en fastholdelsesplan med din arbejdsplads, vil det være en god idé, at oplyser din sagsbehandler om dette. Det kan også være en god idé, at din sagsbehandler eller en konsulent fra jobcentret deltager i en rundbordssamtale på din arbejdsplads, så jobcentret på den måde er med til at lave planen for dig og fortælle, hvad de kan bidrage med. Fast Track: Normalt vil du blive kontaktet af din sagsbehandler i Jobcentret efter ca. 6 8 ugers sygefravær. Fra indføres Fast Track som er en mulighed for at får Jobcentret til at sætte en ekstraordinært tidlig indsats i gang, hvis du forventer at være sygemeldt i mere end otte uger. Dette sker ved at du eller din arbejdspladsen anmoder Jobcentret om en Fast Track. Herefter skal Jobcentret som udgangspunkt indkalde dig til den første opfølgningssamtale senest 2 uger efter anmodningen. Efter anmodningen vil Jobcenteret bede dig om at gå til læge, således at din læges vurdering af muligheder for at vende tilbage til dit arbejdet samt eventuelle skånehensyn kan indgå i Jobcentrets opfølgning. Konsulenter ved Det Sociale Kapitel: Hvis du ønsker at drøfte din situation eller har spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte konsulenterne ved Det Sociale Kapitel i, Stab. De også kan deltage i rundbordssamtaler, hvis det er relevant. Kontakt: Peter Bak, lok:10746 og Mette Høiriis, lok: Side 21

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse anmeldes sygefraværet så hurtigt som muligt og senest ved arbejdstids begyndelse.

Af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse anmeldes sygefraværet så hurtigt som muligt og senest ved arbejdstids begyndelse. Dato: 15-10-2018 Afdeling: HR Retningslinjer for håndtering af sygefravær En åben, ærlig og nærværende dialog om sygefravær er afgørende både for at nedsætte eller fastholde et lavt sygefravær, men også

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune

Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune Glostrup Kommune Retningslinjer for god håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR GOD HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Forord God håndtering af sygefravær handler om at give de bedste betingelser

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR SYGEFRAVÆR HANDICAP

RETNINGSLINJER FOR SYGEFRAVÆR HANDICAP RETNINGSLINJER FOR SYGEFRAVÆR HANDICAP JANUAR 2019 GULDBORGSUND HANDICAP STUBBEKØBINGVEJ 83 4800 NYKØBING F TLF. 5473 2340 MAIL: HANDICAP@GULDBORGSUND.DK WWW.HANDICAP.NU Åbningstider: Mandag fra 8.00 til

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

SYGE- FRAVÆRS- POLITIK

SYGE- FRAVÆRS- POLITIK SYGE- FRAVÆRS- POLITIK SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Godkendt af SUF MED 23. maj 2017. Gældende fra 1. juli 2017 Side 1 Indholdsfortegnelse Formål med sygefraværspolitikken 3 Mål for fraværsarbejdet

Læs mere

Retningslinje for ansattes sygefravær herunder sygefraværssamtaler

Retningslinje for ansattes sygefravær herunder sygefraværssamtaler Dato: 01-06-2018 Ref: CØP J.nr.: 81.00.00-P22-1-10 Retningslinje for ansattes sygefravær herunder sygefraværssamtaler 1. Formål Retningslinjen skal bidrage til sikre og sunde arbejdspladser, hvor ledelse

Læs mere

Håndtering af sygefravær

Håndtering af sygefravær Håndtering af sygefravær Denne vejledning beskriver hvordan du skal agere, når du er syg eller har medarbejdere der er syge. Den fortæller hvilke roller og ansvar du har, samt hvordan og hvornår der skal

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

NÆRVÆR FRAVÆR. Hvidovre Kommune, Center for Personale og Løn Revideret , Acadre 17/26915, 17/172815

NÆRVÆR FRAVÆR. Hvidovre Kommune, Center for Personale og Løn Revideret , Acadre 17/26915, 17/172815 NÆRVÆR FRAVÆR Hvidovre Kommune, Center for Personale og Løn Revideret 31-07-2017, Acadre 17/26915, 17/172815 Indhold Hvordan håndterer du dine medarbejderes sygefravær?... 3 Hvad skal du, og hvad kan du?...

Læs mere

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær

Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Godkendt i HMU den 14. september 2010 Sagnr. 10/33414 Dokument nr. 21/293582 Tilføjelse d. 13.9.12 (erstatningsferie) Ændring d. 9.7.13 (bortfald af DP333) Retningslinjer i forbindelse med sygefravær Indhold

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK Eksempel på færdig sygefraværspolitik Herunder ses et ideoplæg til en færdig sygefraværspolitik. Formål Sygdomspolitikken skal understøtte en tidlig, aktiv indsats, der skal

Læs mere

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RETNINGSLINJE OM FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR SIDE 2 / 7

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fraværspolitik. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fraværspolitik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Fravær og nærvær har længe fyldt dagsordenen både i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i hele kommunen og nationalt set. Derfor har forvaltningen

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune

Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Oktober 2011 Side 1 Retningslinjer for håndtering af sygefravær i Tårnby Kommune Tårnby Kommune ser sygefravær som et fælles ansvar og fælles

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

Hjælp fra Løn & Personale. Gennemgang af arbejdspladsens sygefraværsstatistik.

Hjælp fra Løn & Personale. Gennemgang af arbejdspladsens sygefraværsstatistik. SYGEFRAVÆRSINDSATS Dagsorden 1. Møde med Lederne (1. time) Hjælp fra Løn & Personale. Gennemgang af arbejdspladsens sygefraværsstatistik. Hvilke udfordringer er der på arbejdspladsen i forhold til sygefraværet?

Læs mere

Notat AARHUS UNIVERSITET. Modtagere: Medarbejdere og ledere i AU Uddannelse. Forebyggelse og håndtering af sygefravær i AU Uddannelse

Notat AARHUS UNIVERSITET. Modtagere: Medarbejdere og ledere i AU Uddannelse. Forebyggelse og håndtering af sygefravær i AU Uddannelse Side 1/5 Modtagere: Medarbejdere og ledere i AU Uddannelse Forebyggelse og håndtering af sygefravær i AU Uddannelse Baggrund AU Uddannelse ønsker at være en attraktiv og socialt ansvarlig arbejdsplads,

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold

Sygefraværspolitik for Koncernservice December Indhold Sygefraværspolitik for Koncernservice December 2009 Indhold Kapitel 1 1. Indledning... 2 Kapitel 2 2. Formål med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel 3 3. Intentionen med sygefraværspolitikken... 2 Kapitel

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Indhold: 1. Indledning Den gode dialog A. FAST TRACK...

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR Indhold: 1. Indledning Den gode dialog A. FAST TRACK... RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR 1 5 14-28 Indhold: 1. Indledning...2 2. Den gode dialog...3 1 5 14 28...3 A. FAST TRACK...4 B. Rundbordssamtale...4 C. Flere fraværsperioder...5 D.

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Den gode dialog om sygefravær modellen

Den gode dialog om sygefravær modellen Den gode dialog om sygefravær 1-5-15 modellen OKTOBER 2015 Den gode dialog om sygefravær I MT Højgaard ønsker vi at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer sundhed og trivsel i det daglige arbejde. Det gør

Læs mere

Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune

Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune Glostrup Kommune Retningslinier for håndtering af sygefravær i Glostrup Kommune 1 RETNINGSLINIER FOR HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR INDHOLD 1. SYGEMELDING... 3 Varighedserklæring og mulighedserklæring... 3 2.

Læs mere

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RAMMER OG RETNINGSLINJER

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RAMMER OG RETNINGSLINJER HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR RAMMER OG RETNINGSLINJER 1-5 - 14-28 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. DEN GODE DIALOG... 4 1-5 - 14-28... 4 A. FAST TRACK... 5 B. Rundbordssamtale... 5 C. Flere fraværsperioder...

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Odder Kommune arbejder efter en 1-4-14 model, som indebærer, at der skal være kontakt mellem den sygemeldte og dennes nærmeste leder på første fraværsdag og herefter senest på

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

SKAT, jeg kommer ikke i dag!

SKAT, jeg kommer ikke i dag! HK SKAT og Dansk Told & Skatteforbund Arbejdsmiljøudvalg HK-SKAT SKAT, jeg kommer ikke i dag! Syg Hvornår er du syg? Krav Hvilke rettigheder og pligter har du under sygefravær? Adfærd Hvad er god adfærd

Læs mere

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Afdelingsleder Jes Arlaud Sygefravær det gode forløb Når medarbejderen melder sig Muligheder for sygedagpengerefusion Arbejdsgivere

Læs mere

Sygefraværspolitik. For Psykiatri og Social. Region Midtjylland. Region Midtjylland. Psykiatri & Social

Sygefraværspolitik. For Psykiatri og Social. Region Midtjylland. Region Midtjylland. Psykiatri & Social Sygefraværspolitik For Psykiatri og Social Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri & Social Sygefraværspolitik for Psykiatri & Social, Region Midtjylland Indledning I Psykiatri og Social stræber

Læs mere

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge

3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge 3 nye muligheder og krav i Lov om sygedagpenge som er målrettet arbejdsgiveren www.regionmidtjylland.dk Intentioner i ændringerne i Lov om sygedagpenge Fokus på at den sygemeldte bevarer tilknytningen

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR

FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR REGION SJÆLLANDS PERSONALEPOLITISKE PRINCIPPER FOR AT NEDBRINGE SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG

Læs mere

Fra fravær til nærvær - Personalepolitiske principper for at nedbringe sygefravær

Fra fravær til nærvær - Personalepolitiske principper for at nedbringe sygefravær Fra fravær til nærvær - Personalepolitiske principper for at nedbringe sygefravær Professionelle arbejdsmiljøer Vi tager ansvar Gensidig respekt Omsorg for hinanden 1 Fra fravær til nærvær Personalepolitiske

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Sygefravær Sygdom er en privat sag, men fravær er en fælles sag

Sygefravær Sygdom er en privat sag, men fravær er en fælles sag Personalepolitiske retningslinjer Sygefravær Sygdom er en privat sag, men fravær er en fælles sag Indledning Det er i alles interesse, at der gøres en målrettet og vedvarende indsats for at begrænse sygefravær,

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014

Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune. Retningslinje for sygefraværssamtaler. Godkendt af FællesMEDudvalget den 10. december 2014 Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune og Retningslinje for sygefraværssamtaler i Aarhus Kommune Sygefraværspolitik i Aarhus Kommune Ledelsens og medarbejdernes bestræbelser på at nedbringe sygefraværet handler

Læs mere

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet

FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK. Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet FAXE KOMMUNES NÆRVÆRSPOLITIK Bilag 1. Diskussionsoplæg til understøttelse af nærvær 2. Retningslinje for sygefraværet 1. INDLEDNING Faxe Kommunes nærværpolitik er en del af Faxe Kommunes Personalepolitik,

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Tilbagevenden til arbejde efter sygemelding lovgivning og arbejdspladsens håndtering Sygefravær og tilbagevenden - Eksempler på lovgivningens muligheder Anette Larsen

Læs mere

Sygefraværspolitik. Ældre- og Handicapforvaltningen

Sygefraværspolitik. Ældre- og Handicapforvaltningen Sygefraværspolitik Ældre- og Handicapforvaltningen Sygdom og fravær Ældre- og Handicapforvaltningens sygefraværspolitik har til formål at styrke indsatsen før, under og efter ansattes sygdom. Gennem en

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Omsorgsplan for personalet ved Timring Læringscenter

Omsorgsplan for personalet ved Timring Læringscenter 2015 Omsorgsplan for personalet ved Timring Læringscenter Omsorgsplanen er tænkt som et arbejdsredskab for ledelse og kollegaer i situationer, hvor private og arbejdsrelaterede begivenheder præger arbejdssituationen.

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Sygefravær og trivsel 2015

Sygefravær og trivsel 2015 Personaleinformation Sygefravær og trivsel 2015 - hvad taler lederen med den sygemeldte om? (1-5 - 15) Velkommen til Sygehus Lillebælt HR-afdelingen Sygefravær & Trivsel 2015 Sygefravær & trivsel 2015

Læs mere

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet Sygefraværssamtaler Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 Sygefraværssamtaler Lederen skal: - Afholde samtalen senest 4 uger efter 1. sygedag -Indkalde medarbejderen til personlig samtale (pr. tlf., brev,

Læs mere

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN Til den tillidsvalgte: REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN l sygefraværssamtale l mulighedserklæring l fastholdelsesplan 2 Hver dag er 150.000 mennesker sygemeldt fra

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Breast Cancer Days i Aarhus

Breast Cancer Days i Aarhus Breast Cancer Days i Aarhus Oplæg om Det sociale Kapitel og Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel torsdag den 18. maj 2017 www.regionmidtjylland.dk Det gælder os alle! 2 www.regionmidtjylland.dk Skal

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret

Fraværs- og fastholdelsesvejledning. for ansatte på Dragsbækcentret Fraværs- og fastholdelsesvejledning for ansatte på Dragsbækcentret 1 Fraværs- og fastholdelsesvejledning på Dragsbækcentret Det er Dragsbækcentrets mål at reducere de personlige og økonomiske omkostninger,

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb.

29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb. 29. Februar 2012, VINSA Bornholm, Sygefravær hvem, hvad og hvordan? Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith, mobil 2065 7855, mail chs@cabiweb.dk 09.03.2012 Side 1 Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Socialrådgiver

Læs mere

Lokal fraværspolitik for Politik og Analyse

Lokal fraværspolitik for Politik og Analyse Lokal fraværspolitik for Politik og Analyse Indledning I Varde Kommune skal alle arbejdspladser have en lokal fraværspolitik. Det er væsentligt, at indholdet i politikken er kendt for alle, så der er tydelighed

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

SYGEFRAVÆRS POLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE REVIDERET MARTS

SYGEFRAVÆRS POLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE REVIDERET MARTS SYGEFRAVÆRS POLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE REVIDERET MARTS 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Sygefraværspolitik... 3 Vision... 4 Målsætningen med en sygefraværspolitik... 4 Regler for sygemelding opfølgnings- og

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE

Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE Baggrund for den nye sygefraværsindsats Falck Healthcare udarbejder analyse af det samlede sygefravær i Horsens Kommune i 2007 Rapportens konklusion er, at det totale

Læs mere

Fast Track og kompenserende ordninger, kommunal arbejdsgiver. Jobcenter Thisted

Fast Track og kompenserende ordninger, kommunal arbejdsgiver. Jobcenter Thisted Fast Track og kompenserende ordninger, kommunal arbejdsgiver Jobcenter Thisted Hvilke muligheder har jeg som kommunal arbejdsgiver, hvis jeg har en medarbejder, der bliver sygemeldt? LINDA MØLLER LARSEN

Læs mere

Hvis du bliver syg...

Hvis du bliver syg... FORBUND Hvis du bliver syg... Denne pjece giver dig et hurtigt overblik over dine muligheder???? Hvis du bliver syg...???? Ved du, at du kan få hjælp til at blive fastholdt, hvis du bliver sygemeldt fra

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Retningslinier for håndtering af sygdom

Retningslinier for håndtering af sygdom 2011 Retningslinier for håndtering af sygdom Lene Anitta Kærgaard Banedanmark 24 08 2011 INDHOLD Forord...3 Hv orfor arbejde med fravær?...4 Hå ndtering af sygemeldte medarbejdere...4 Me darbejderens 1.

Læs mere

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Brug en bisidder Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Hvad kan jeg bruge en bisidder til? Din bisidder er din hjælp og støtte i svære samtaler med din arbejdsgiver. Din

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær.

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær. Værd at vide om SYGEFRAVÆR Meldt syg Sygedagpenge Mulighedserklæring Sygedagpenge fra arbejdsgiveren Sygesamtalen Sygdom Overenskomst A-kassen Funktionær Helbredstilstand Sygedagpenge fra kommunen sygedagpenge

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær

Nedbringelse af sygefravær GODE RÅD OM Nedbringelse af sygefravær 2008 GODE RÅD OM NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Virksomhedens fokus på sygefravær 4 Analyse af virksomhedens

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest NOTAT 7. april 2010 Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest J.nr. 3.kt./ssc/ath Baggrund Sygefravær har hvert år store omkostninger, både for det enkelte menneske og for samfundet.

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g når en medarbejder bliver syg e r Jobcenter ruder sda l en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Rudersdal N e d b r i n g o g f o r k o r t s y g e f r avæ

Læs mere

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel FASTHOLDELSE Fastholdelsesplan Et papir der gør en forskel Indhold Hvad er en fastholdelsesplan? 3 Hvornår laves den? 4 Hvordan laves en fastholdelsesplan? 5 Hvad kan fastholdelsesplanen indeholde? 6 Hvis

Læs mere

Opfølgning over for skoler med ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug

Opfølgning over for skoler med ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug Opfølgning over for skoler med ekstraordinært stort vikartilskudsforbrug Skolen Skolen har i det nærmest forgangne regnskabsår et vikartilskudsforbrug (målt som vikartilskudsforbruget ved lærerpersonales

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær. Formål. Forebyggelse. Allerød Kommune

Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær. Formål. Forebyggelse. Allerød Kommune Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær Allerød Kommune Personale Formål Allerød kommune har den holdning at sygdom ikke kun er en privat sag. Sygdom har ikke alene konsekvenser for

Læs mere

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide!

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide! Helbredsproblemer behøver ikke altid at føre til sygemelding Brug Jobcentret i tide! Indledning Denne pjece er udarbejdet som et led i samarbejdet mellem Jobcenter Middelfart og 4 virksomheder. Den skal

Læs mere

Rudersdals kommunes sygepolitik

Rudersdals kommunes sygepolitik Sygepolitik Rudersdals kommunes sygepolitik Rudersdal Kommune er en attraktiv arbejdsplads med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor balancen mellem arbejdsliv og privatliv prioriteres Ved sygdom

Læs mere

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007)

Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) Revideret sept. 2012 (Udarbejdet 1. gang i 2007) SYGE-OG FRAVÆRSPOLITIK I KARLA GRØN Indledning: I Karla Grøn har vi lavet en syge - og fraværspolitik, der dels beskriver hvordan vi forholder os til sygdom

Læs mere

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom behold dit job trods sygdom Bliver du sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du og din arbejdsgiver i fællesskab gøre en del for at sikre, at det

Læs mere