Tilsyn på Jyderup Private Heldagsskole fredag den 25. oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsyn på Jyderup Private Heldagsskole fredag den 25. oktober 2013"

Transkript

1 Jyderup Private Heldagsskole Dato: Sagsb.: Marianne Jeppesen Sagsnr.: Dir.tlf.: Tilsyn på Jyderup Private Heldagsskole fredag den 25. oktober 2013 Tilsynets formål Formålet med besøget er at drøfte skolens aktuelle status med skolelederen, herunder overenskomst, virksomhedsplan og budget for skoleåret samt at få et kendskab til skolens fysiske rammer. Beskrivelse af tilsynsforløbet Tilsynet indledes med en rundvisning ude og inde, herunder besøg i de 4 faste elevgrupper, kort samtale med enkelte elever og en præsentation af medarbejderne. Alle elever undervises 900 timer/år. To faste voksne er tilknyttet hver af grupperne. Skolen er normeret til 25 elever, og der er pt. indskrevet 20 elever. Der er elevfotografering, og alle elever er opsatte på dette. De fleste elever arbejder individuelt i de tre gruppelokaler enkelte elever arbejder individuelt i mindre rum. Der er flere muligheder for at elever kan gå fra og arbejde alene i et mindre rum. Skolelederen fortæller om dagsrytmen på skolen, herunder morgensang og den faste morgenmotion, der for de flestes vedkommende sker på skolens cykler. Enkelte elever er svære at motivere for cykelturen eller er ikke trafiksikre, de har mulighed for en gåtur ned til en nærliggende sø. Skolen har en nyere multibane på udeområdet. Skolelederen fortæller, at de tager på kajakture og skiture med eleverne, og tilsynet får indtryk af, at skolen vægter elevernes fysiske udvikling gennem daglig motion og på fællesture med fysiske aktiviteter. Et par elever, som har behov for at undervisningen tilrettelægges mere praktisk, er i gang med at istandsætte en ældre campingvogn, der skal bruges til mobilt natur/teknik-værksted. Skolen har et veludstyret faglokale til bl.a. fysik/kemiundervisning og biologiundervisning. Øvrige lokaler fremstår generelt velstrukturerede og veludstyrede. Skolelederen oplyser, at fraværsregistrering fungerer fint i elevadministrationssystemet TEA. Aftaler Budgettet fremsendes til godkendelse opgjort med udgift pr. år og udgift pr. måned i 11 måneder. Hvis udgiften opgøres pr. dag, sker dette på baggrund af 200 skoledage. Årsplaner fremsendes til tilsynet. Skolelederen fremsender én elevplan/statusrapport til tilsynet med udgangen af november måned. Vurdering Mulighed for fremtidig ansættelse af linjefagsuddannet matematiklærer drøftet. Det er tilsynets opfattelse, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt at elevplanerne/statusrapporterne er eksemplariske. Dato: 25. oktober 2013 Tilsynet er foretaget af Tilsynskonsulent Marianne Jeppesen

2 Tlf.: Mail: Bilag 1: Oplysninger om den interne skole, sidst revideret A. Skolens navn og adresse B. Organisation Jyderup Private Heldagsskole Slagelsevej 5a 4450 Jyderup C. Skolens målgruppe Opholdssted med intern skole Opholdssted med intern skole og dagelever Dagbehandlingstilbud Skibsprojekt Jyderup Private Heldagsskole er et dagbehandlingstilbud med intern skole fra børnehaveklassealderen til og med 16 år (udviklingsalder). Jyderup Private Heldagsskole har elever, som af forskellige årsager ikke kan rummes i den almindelige folkeskole. Skolen har både normaltbegavede og mindre begavede elever. Endvidere har en del af eleverne diagnoser. Elevgruppen indeholder både anbragte børn (plejefamilier + opholdssteder) og hjemmeboende. Eleverne er pædagogisk behandlingskrævende og der arbejdes med særligt tilrettelagt undervisning og behandling. Børn og unge med ADHD, Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse Anden (GUA) og Aspergers syndrom, som samtidig kan have indlæringsvanskeligheder eller motoriske problemer. Skrøbelige og behandlingskrævende elever som mangler strategier og har begrænsede intellektuelle ressourcer. Elever med sociale problemer. Elever med utryghedsfølelse i større grupper. Elever som enten har, eller er i fare for at udvikle social fobi. Adfærdsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser og OCD. Elever hvis følelsesmæssige udvikling er forstyrret. Elever med mindre organiske eller genetiske dysfunktioner, som på denne baggrund fremstår behandlingskrævende. D: Elever E: Klasser/hold/grupper Normeret antal elever 25 Aktuelt elevtal 20 Alder Fra 7 Til 16 F. Fysiske rammer Antal klasser/hold/grupper 4 Deles Alder 4 efter Fagligt niveau 2 Sociale 2 relationer Andre kriterier Skolen råder over 3 bygninger med omkring 800 m 2 gode faciliteter. Skolen har et multirum med køkken, musiklokale, 4 klasselokaler, kontor, værksteder, bibliotek. Skolen har plads til 25 elever fordelt på 3-4 grupper. Skolen har et stort, moderne lokale til de naturvidenskabelige fag. Lokalet indeholder bl.a. et

3 nyt smartboard. På selve skolens område er der 2 legepladser indeholdende gynger, sandkasse, vippe, svævebane, klatrevæg, mooncars samt bålplads, hvor der ind imellem laves mad. Der er etableret en multibane til bl.a. fodbold på skoles område. Skolen har også dyrehold med høns og kaniner G. Samarbejdsrelationer (tilknyttet skole, lærersamarbejde, skolebibliotek, adgang til faglokaler m.v.) Fysikundervisningen finder sted på skolen i samarbejde med en anden intern skole. Idrætsfaciliteter lejes på Søbæk skole (som er nabo til heldagsskolen) og desuden benyttes den lokale svømmehal. Skolen satser meget på natur og bevægelse og benytter derfor i vidt omfang den nærliggende sø og skov. H. Særlig undervisningsmæssig service (amtscentral, efteruddannelses-muligheder, deltagelse i skoleledermøder m.v.) I. Budget Takstbeløb pr. elev pr. skoledag: 862 kr. Fordeling af budgettet i %: Løn: Undervisningsdrift: Lokaler: Administration: Befordring: Diverse: Bilag 2: Personale og undervisning, sidst revideret A. Ledelse Ledelsens navne og funktioner samt uddannelse og kvalifikationer: Kasper Martensen. Læreruddannet i års undervisningserfaring med børn i dagbehandlingstilbud, heraf 7 år som leder. Certificeret Trin for Trin instruktør samt instruktør i havkajak. B. Lærere Lærernes navne og uddannelse, herunder en beskrivelse af medarbejdernes eventuelle videreuddannelser eller relevante erfaringer: Lissie Rohde. Uddannet socialpædagog i PD spec. pædagogik. 30 års undervisningserfaring i specialklasser og dagbehandlingstilbud. Certificeret Trin for Trin instruktør. Bo Bergman. Håndværker. Uddannet murer. 6 års erfaring i at tilrettelægge praktiske aktiviteter for børn med særlige behov. Instruktør i havkajak. Poul Parsberg. Skuespiller/Tømrer. Undervisningserfaring inden for teater, drama, workshops samt instruktion. Musiklærer fra Holbæk seminarium i Henrik Jensen. Ikke læreruddannet, men har 18 års undervisningserfaring fra folkeskolen og dagbehandlingstilbud. Har været praktikvejleder og har ført elever til afgangsprøver.

4 Nuka Christensen. Nuka Christensen. Uddannet lærer ved Københavns Dag- og Aften Seminarium i års undervisningserfaring med børn med særlige behov. Dorte Beyer. Uddannet pædagog og flere års erfaring med børn og unge med særlige behov. Signe Pedersen. Læreruddannet med linjefag i specialpædagogik og dansk. Thomas Hansen. Multimediedesigner og værkstøjsmager. C. Timetal Klokketimer pr. år klasse klasse klasse Humanistiske fag 0 (363) 420 (338) 410 (440) Naturvidenskabelige fag 0 (187) 220 (172) 270 (263) Praktisk/musiske fag 0 (143) 260 (230) 170 (108) I alt 0 (693) 850 (740) 850 (812) Holbæk kommunes norm H.k. s norm inkl. klassen tid Klokketimer pr. uge Behandling, undervisning og pauser 0 28,75 28,75 Undervisning *) 0 (17,25) 21,25 (18,50) 21,25 (20,25) Holbæk kommunes norm 20,38 18,88 21,75 H.k. s norm inkl. klassens tid 21,00 19,50 22,50 Tal i parentes angiver undervisningsministeriet minimumskrav. *) Undervisning er her alene defineret som undervisning inden for de 3 faglige hovedgrupper. Klassens tid er således ikke medregnet, men indgår i tiden til behandling. D. Fagene Skolen har udarbejdet Nej Delvis Fag, der gennemføres i samarbejde med den lokale skole: Generelle timefordelingsplaner Ingen Fag, der ikke undervises i: Individuelle timefordelingsplaner Tysk, da ingen elever har valgt faget. Generelle årsplaner Individuelle årsplaner E. Nationale test Antal test, der forventes gennemført i skoleåret 6 9 af skolens elever er på klassetrin for NT Forventet antal fritagelser for test i skoleåret 3 Det er 2 elever som helt er fritaget for tests

5 F. Folkeskolens afsluttende prøver Prøven efter 9. klasse afholdes af Prøven efter 10 klasse afholdes af Katrinedalsskolen Holbæk 10. klassecenter Forventet antal elever til prøve efter 9. klasse 7 Forventet antal elever til prøve efter 10. klasse 0 Forventet antal fritagelser for alle prøver 2 Forventet antal fritagelser for enkelte prøver En del Vil kunne uddybes ved henvendelse, da flere elever går op i enkelte fag. Andre arbejder på en fuld FSA taget over 2 år. G. Bemærkninger om undervisningsmidler og materialer, herunder IT-udstyr: Skolen har alle mange undervisningsmaterialer af nyere dato. Skolen har 2 interaktive tavler samt 14 stationære og 12 bærbare computere alle med adgang til internettet og en fælles server. Alle eleverne får deres egen Ipad, når de starter på skolen. Bilag 3: Undervisningen af det enkelte barn, sidst revideret I henhold til undervisningsoverenskomsten med Holbæk kommune varetager børnekonsulentcentrets dagbehandlingsenhed, den pædagogisk-psykologiske rådgivning i forhold til den interne skoles elever. Dagbehandlingsenheden råder over såvel psykologer som specialundervisningskonsulenter. Dagbehandlingsenheden følger nøje undervisningen for det enkelte barn og indgår i vurderinger omkring fritagelse for fag, fritagelse for nationale test samt om vilkår og fritagelser forbindelse med folkeskolens afgangsprøver. Ved elevens indskrivning og den årlige revisitation vurderes elevens behov for specialundervisning og mulighed for at blive undervist i en folkeskole. A. Statusrapporter og handleplaner behandlingsdelen Hyppighed for udarbejdelse af statusrapporter 2 Rummer rapporterne handleplaner for den følgende periode? Rummer rapporterne en begrundelse for nødvendigheden af fortsat undervisning på den interne skole? Eventuelle bemærkninger om statusrapporter og handleplaner: B. Elevplaner Hyppighed for udarbejdelse af elevplaner 2 Er elevplanen en del af statusrapporten? Rummer elevplanerne en evaluering af undervisningen i de enkelte fag? Rummer elevplanen mål og handleplan for den følgende undervisningsperiode? Er der udarbejdet elevplaner for alle elever? Eventuelle bemærkninger om elevplanerne: C. Fritagelser fra fag Antal elever, der modtager undervisning efter folkeskolelovens 33, stk. 4 0 Antal elever, der modtager undervisning efter folkeskolelovens 9, stk. 4 3 Antal elever, der er fritaget for 2 eller flere fag 0 Antal elever, der er fritaget for ét fag 12

6 Eventuelle bemærkninger om fritagelser: Der vil blive opdateret på dette medio 1. december D. Standpunktskarakterer 2 gange Hyppighed for karaktergivning årligt Antal elever, der får standpunktskarakterer 3 Antal elever, der delvis får udtalelser i stedet for karakterer 0 Antal elever, der alene får udtalelser i stedet for karakterer 6 Eventuelle bemærkninger om karaktergivningen: Der vil blive opdateret på dette medio 1. december E. Magtanvendelse i forbindelse med undervisningen: Antal magtanvendelser i skoleåret til dato: i henhold til gældende regler i folkeskolen 0 uden for gældende regler 0 Eventuelle bemærkninger om magtanvendelse:

Jyderup Private Heldagsskole Slagelsevej 5a, 4450 Jyderup, kontakt@jphel.dk, www.jphel.dk Undervisning i behandlingsmiljø

Jyderup Private Heldagsskole Slagelsevej 5a, 4450 Jyderup, kontakt@jphel.dk, www.jphel.dk Undervisning i behandlingsmiljø Indhold Indledning... 2 Elevnormering og klasse/holddannelser... 3 Grundskemaer... 4 Årsplaner og elevplaner... 6 Ferieplan 2014-2015... 7 Personaleoplysninger... 8 Videreuddannelse og supervision... 10

Læs mere

rapol e811ru,rsuu qsp;rn[ sloppnqgl 'J '1eilrt1sro; rs?urltrrpn e8rssæursesloløj sl^tl ro^elg. 3u114.tpn Sqranupuol gd rorl uolo{s

rapol e811ru,rsuu qsp;rn[ sloppnqgl 'J '1eilrt1sro; rs?urltrrpn e8rssæursesloløj sl^tl ro^elg. 3u114.tpn Sqranupuol gd rorl uolo{s 'rojjeq 8utu1æspruoJ uo Ja uepl^ 3o luerue8eeue 'n4er1ru1 'ue8ep8rlsep I re>lrl^.rep 'reeurusøl repulj 3o - tåu 3o Uols o{uæ} }e Ip poru req uelols 3u114.tpn Sqranupuol gd rorl uolo{s ecuereloj - Eolutq

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilsynsførende overværede korte undervisningssekvenser i skolens 3 forskellige undervisningsgrupper.

Tilsynsrapport. Tilsynsførende overværede korte undervisningssekvenser i skolens 3 forskellige undervisningsgrupper. Tilsynsrapport Navn på institution: Frederik d. VII`s Stiftelse, Danners Børn, Slotsskolen Tilsynsførende (navn og adresse): Susanne Patij, skoleleder Jægerspris skole, Møllevej 100, Jægerspris Dato for

Læs mere

Tilsynsrapport. Hjortholm Kostskole

Tilsynsrapport. Hjortholm Kostskole Tilsynsrapport Hjortholm Kostskole 2013/2014 Afsnit 1: Oplysning om institutionen A. Navn på opholdssted/institution og overenskomstpart (kommune/amt) Hjortholm Kostskole er placeret under Gentofte Komme.

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Dalgaarden den 20. februar 2014 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Behandlingshjem for børn og unge med intern skole Behandlingshjemmet Dalgaarden

Læs mere

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 23. april 2015. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole

TILSYNSNOTAT. Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 23. april 2015. Behandlingshjem for børn og unge med intern skole TILSYNSNOTAT Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 23. april 2015 Tilbudstype Navn på den interne skole Adresse Behandlingshjem for børn og unge med intern skole Den interne skole på

Læs mere

Tilsynserklæring BØRN OG UNGE. Sagsnr.: 2011120027B. Fonden Sparta Afdelingen Nørregade 5, 7540 Haderup. Vejledning. Skemaet er inddelt i 4 afsnit:

Tilsynserklæring BØRN OG UNGE. Sagsnr.: 2011120027B. Fonden Sparta Afdelingen Nørregade 5, 7540 Haderup. Vejledning. Skemaet er inddelt i 4 afsnit: Tilsynserklæring Fonden Sparta Afdelingen Nørregade 5, 7540 Haderup 2011 Vejledning Skemaet er inddelt i 4 afsnit: 1. Oplysninger om institutionen, hvor undervisningen foregår 2. Oplysninger om personale

Læs mere

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen ved Sorte Hest 2.10.2014

Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen ved Sorte Hest 2.10.2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT 03-10-2014 Tilsynsrapport over anmeldt undervisningstilsyn på Skolen ved Sorte Hest 2.10.2014 Lovgrundlag for tilsyn Sagsnr. 2013-0170380

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere

Behandlingsstederne Søbæk Søbæksparken 10-4450 Jyderup - 59248300 filler@filler.dk

Behandlingsstederne Søbæk Søbæksparken 10-4450 Jyderup - 59248300 filler@filler.dk 20. juni 2014 Kære forældre, børn og unge samt alle på opholdssteder og plejefamilier Sommerferien står snart for døren og vi skal derfor give Jer lidt information omkring det kommende skoleår 2014 / 2015.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne skoleåret 2008-2009 Sammenskrivning og helhedsvurdering

Kvalitetsrapport for folkeskolerne skoleåret 2008-2009 Sammenskrivning og helhedsvurdering Kvalitetsrapport skoleåret 08/09 Kvalitetsrapport for folkeskolerne skoleåret 2008-2009 Sammenskrivning og helhedsvurdering 1 Kvalitetsrapport skoleåret 08/09 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Helhedsvurdering

Læs mere

Virksomhedsplan: Aug 2008 til juli 2010 Håndbog for ansatte

Virksomhedsplan: Aug 2008 til juli 2010 Håndbog for ansatte Virksomhedsplan: Aug 2008 til juli 2010 Håndbog for ansatte Skolen i Egestræde Side 1 af 35 Indholdsfortegnelse Forord 3 Heltidsundervisningen Love og regler 4 Skolen i Egestræde en skole i Stevns Kommune

Læs mere

Inspektion af Behandlingshjemmet Sølyst den 9. juni 2009

Inspektion af Behandlingshjemmet Sølyst den 9. juni 2009 8. november 2010 Inspektion af Behandlingshjemmet Sølyst den 9. juni 2009 ENDELIG J.nr. 2009-1471-061/ATG 1/44 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Generelt om Behandlingshjemmet Sølyst... 4 3. Bygningsmæssige

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 25. september 2009 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 ENDELIG J.nr. 2007-3627-061/KV 1/45 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Klub Felix - et aflastningstilbud i Egedal Kommune

Klub Felix - et aflastningstilbud i Egedal Kommune Øster Søgade 32, 4.sal 1357 København K tlf. 2160 4601 info@psyk-ressource.dk www.psyk-ressource.dk Klub Felix - et aflastningstilbud i Egedal Kommune Psykologisk Ressource Centers ophold- og aflastningstilbud

Læs mere

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de 1 r for je Fælles retningslin g n i n s i v r e d un stitutioner på de sikrede in Fælles retningslinjer for undervisningen sikrede institutioner på de Fælles retningslinjer for undervisning på de sikrede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole 2012-2013 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kvalitetsrapportens indhold... 3 Kvalitetsrapportens formål... 3 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen Kvalitetsrapport for Strandparkskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR STRANDPARKSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Hjortholm Kostskole

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Hjortholm Kostskole Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Hjortholm Kostskole Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede

Læs mere

Socialpædagogiske opholdssteder. Internt skoletilbud. Erhvervsskole SABRO VED AARHUS

Socialpædagogiske opholdssteder. Internt skoletilbud. Erhvervsskole SABRO VED AARHUS SABRO VED AARHUS Socialpædagogiske opholdssteder Internt skoletilbud Erhvervsskole 2015 BAKKEGÅRDEN - FÅRUPLUND - OASEN - BASEN - BANGHOLMSKOLEN - ERHVERVSSKOLEN Overblik over Fonden Bakkegården: Godkendelsen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kapitel 1: Indledning...2 Baggrund og formål...2 Proces og dokumentation...2 Rapportens overordnede vurdering og anbefalinger...2 Kapitel 2: Status på handlingsplanen for kvalitetsrapport 2007...5 Vurdering

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig Tilsynsrapport 2013 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. september 2013 og 11. november 2013. Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere