hf-e Infohæfte 1 Nyttige informationer hf-enkeltfag på VUF VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hf-e Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 hf-enkeltfag på VUF VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf."

Transkript

1 hf-e hf-enkeltfag på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F

2 Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern kommunikation på VUF 5 Undervisningen 6 Studie- og samværsregler Urkund til opgaveaflevering 7 Fraværsregistrering 8 Karakterer 9 Eksamen 10 En hel hf-eksamen 11 Valgfag i en hel hf-eksamen 12 Studiecentret Lektiehjælp 13 Biblioteket Læsetræning Ordblindeundervisning Fællesarrangementer Studieture 14 Kantine Fester Fredagscaféen 15 Øverste ledelse Uddannelsesledere og PAM 16 Bestyrelse, råd og udvalg Bogdepotet 17 Studievejledningen IT på VUF 18 E-learning Reception - Kursistadministration Administration Teknisk service 19 Praktiske forhold Side 2 af 19

3 Skolens indretning hvor er hvad? Falstersvej 3-5: (FA) Kælder Stuen 1.sal 2.sal Naturvidenskabslokaler Studievejledning, Multisal, Administration, Ledelse Kantine, Undervisningslokaler Undervisningslokaler, IT-tekniker, Geografilokale. Undervisningslokaler 3. sal 4. sal Billedkunst, Multimediefag, Pædagogisk værksted for lærere 5. sal Lærerværelse, Studiecenter, ITvejlederkontor Lindevangs Allé 8-12 (LA) Stuen Reception, Kantine 1.sal Studiecenter, Studievejledning, Bibliotek (lok. LA189) 2.sal Sproglab. (lok. LA267) 3. sal Ordblindeundervisning, IT-teknik og IT-vejledning 4. sal Pædagogisk værksted for lærere - herudover findes undervisningslokaler på 1., 2., 3., og 4. sal På finder du etage- og lokaleplaner for både Falstersvej og Lindevangs Allé Side 3 af 19

4 Intern kommunikation på VUF Den interne kommunikation på VUF foregår næsten udelukkende ved et IT- baseret system. I forhallen og på etageafsatserne på Falstersvej og Lindevangs Allé er opsat infoskærme, som fortæller om de aktiviteter, der foregår den pågældende dag, aktuelle deadlines for tilmelding til terminsprøver, eksamener m.m. samt eventuelle timeaflysninger. Du får et personligt Uni-Login, der giver adgang til en lang række tjenester og programmer, fx LudusWeb, der udgør en del af VUF s administrationssystem, hvorfra du kan tjekke fx lektier, fravær og eksamensplaner; samt FRONTER, der anvendes af lærere og kursister til at lægge undervisningsmateriale, opgaver m.m. Dette kan foregå enten fra skolens maskiner eller hjemmefra. - En del lærere har desuden oprettet hjemmesider til fag og hold. - Koder til login på andre programmer og tjenester finder du på Vufintern.dk. På som er den interne hjemmeside for kursister, kan man finde opslag, meddelelser og oplysninger fra bl.a. ledelsen, administrationen, studievejlederne, IT-afdelingen og kursistrådet. - Vufintern opdateres løbende. På Vufintern lægges aktuelle meddelelser og dokumenter, der angår praktiske forhold vedr. skolens aktiviteter, fx åbningstider i administrationen, studievejledningen og bogdepotet, meddelelser og vejledninger fra studievejlederne, meddelelser og vejledninger fra IT-afdelingen, eksamensplaner, opslag om fester - og meget andet. Vufintern.dk kan besøges fra enhver computer med internetadgang også hjemmefra. Fra Vufintern er der links til andre hjemmesider, som benyttes på VUF. TRÅDLØST NETVÆRK: VUF WIFI 1. Forbind til VUF WiFi 2. Der præsenteres et sikkerhedscertifikat Klik på Enig/Accepter (afhængigt af udstyr står der Enig eller Accepter) 3. I brugernavn skrives vufu\ Dit brugernavn (uden ) 4. I kodeord skrives Dit kodeord (uden ) 5. Dit udstyr kan nu huske denne forbindelse og forbinder automatisk, når du er på VUF Side 4 af 19

5 PC-ADGANG I alle klasseværelser findes computere, og VUF-kursister har adgang til maskiner i lokalerne, Studiecentrene på LA og FA samt i Multisalen på FA. For at bruge skolens maskiner skal man logge sig ind med sit Uni-Login. VUF FÆLLESKALENDER På Vufintern finder du en elektronisk kalender, VUF Fælleskalender, hvor vigtige datoer er afmærket for hver af uddannelserne på VUF - hver i sin farve. Den elektroniske kalender bliver løbende opdateret. er VUF s officielle, eksterne hjemmeside. Her kan man finde oplysninger om de forskellige uddannelser på VUF. - Menupunktet Kursist er henvendt til dig, som allerede går på VUF. Undervisningen En HF-eksamen fra VUF svarer til en HF-eksamen fra et 2-årigt HF-kursus: Læreplaner i fagene, eksamen og eksamens anvendelighed er helt ens. Når så mange hvert år får en god HF-eksamen på VUF, skyldes det først og fremmest, at kursisterne er modne, motiverede, effektive og ansvarlige. hf-e er voksenuddannelse. De fleste har i en kortere eller længere periode været ude af skolesystemet og har prøvet noget andet end bare at gå i skole. Nogle har taget en erhvervsuddannelse, andre har haft skiftende jobs, en del har været ude at rejse. Ca. halvdelen har på et eller andet tidspunkt gået i gymnasiet, på hf, hhx eller htx. Kursisterne er i gennemsnit omkring 22 år. Der er i det hele taget meget stor forskel på de enkeltes baggrund aldersmæssigt, geografisk og socialt. Vi har tradition for, at alle kan få individuel hjælp og vejledning: Faglærere, administration, studievejledning, studiecenter, lektiecafé og faglige specialkurser står til rådighed for kursisterne. Undervisningen vil omfatte mange forskellige arbejdsformer, også projekt- og gruppearbejde, ligesom der er en del skriftligt arbejde. Skolens værdigrundlag er basis for undervisningsmiljøet på VUF. Værdigrundlaget er offentliggjort på vuf.nu og på Vufintern. Side 5 af 19

6 Studie- og samværsregler Studie- og samværsreglerne på VUF har til formål at fremme studieaktiviteten på skolen og bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø for kursisterne. Det er en fælles forpligtelse for alle kursister og ansatte at understøtte åbenhed, ansvar, gensidig respekt, dialog, et godt samarbejde og en positiv omgangstone. Studieregler: Undervisningen er lagt an på, at kursisterne forbereder sig og på skolen arbejder sammen og deltager aktivt. - Derfor er der mødepligt. At være studieaktiv indebærer at man: opfylder kravene til mødepligt, herunder aflevering af skriftligt arbejde medvirker aktivt i de forskellige arbejdsformer overholder indgåede aftaler viser respekt for egen og andres læring - se i øvrigt den mere omfattende folder Studie- og samværsregler på VUF på vuf.nu eller Vufintern. Man afleverer kun opgaver, som man selv har produceret, men det er så let og kan være fristende for nogle at skrive af fra andre eller hente opgaver på nettet. VUF har valgt at abonnere på databasen Urkund, som kan sammenligne afleverede opgaver med eksisterende materiale på nettet Retningslinjer for brug af URKUND ved aflevering af skriftlige opgaver. Der skelnes mellem de skriftlige opgaver, der er fastsat i bekendtgørelse og læreplaner, og de løbende skriftlige opgaver i fagene. Af de centralt fastsatte skriftlige opgaver skal SSO afleveres samtidigt i såvel papirform som elektronisk. Side 6 af 19

7 Det er kursistens ansvar, at den elektroniske version sendes til URKUND, samt at indholdet i den elektroniske version og papirversionen er identisk (dog kan der afviges fra dette i matematik og fysik). Hvis en opgave ikke er sendt til URKUND (og URKUND-tjekket dermed ikke videresendt til læreren), er læreren ansvarlig for at sende en reminder til kursisten, at hvis læreren ikke modtager opgaven via URKUND, betragtes opgaven som ikke afleveret, selv om skolen har modtaget opgaven i papirform. De løbende skriftlige opgaver i fagene afleveres i papirform eller elektronisk efter lærerens anvisninger. Læreren afgør for hver opgave, om den skal indsendes til Urkund. Fraværsregistrering Lærerne fører kursisternes fremmøde og registrerer de skriftlige afleveringer elektronisk på LudusWeb. Som kursist er man selv ansvarlig for at holde styr på sit fravær og at kontrollere det jævnligt på LudusWeb. Ved længere tids sygdom skal dette meddeles til receptionen (tlf ); evt. afleveres en lægeerklæring, dog kun hvis skolen anmoder om det. SANKTIONER Hvis man ikke overholder sin mødepligt og dermed ikke er studieaktiv, kontaktes kursisten af skolen pr. brev og/eller mail. En detaljeret beskrivelse ligger på Vufintern -> Foldere, pjecer -> Således behandles fravær på VUF SU bortfalder ubetinget, når man i tilfælde af graverende eller fortsat tilsidesættelse af mødepligten overføres til selvstudium eller udmeldes. Dette vil i så fald blive varslet skriftligt. Side 7 af 19

8 Karakterer Betegnelse Beskrivelse ECTS 12 Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller kun få uvæsentlige mangler 10 Den fortrinlige præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler 7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler 4 Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler 02 Den tilstrækkelige Præstation 00 Den utilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. -3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. A B C D E Fx F I beskrivelsen af de enkelte karakterer anvendes både positive og negative formuleringer. Konsekvensen heraf er, at der ved bedømmelsen skal tages hensyn til dels præstationens styrker og svagheder, dels væsentligheden af fejl og mangler. Kravet om, at en prøve eller en uddannelse skal afsluttes med et karaktergennemsnit på mindst 2,0, kan aldrig opfyldes ved oprunding. Hvis et karaktergennemsnit beregnet efter de regler, der findes i de enkelte uddannelsesbekendtgørelser, viser sig at være på 1,99, kan dette ikke rundes op til 2,0, og dermed er den pågældende prøve eller uddannelse ikke bestået. Side 8 af 19

9 Eksamen Enkeltfagskursister får eksamenskarakterer, men ikke standpunkts- og årskarakterer; de kan dog altid drøfte deres standpunkt med faglæreren. Meritoverførsel Som hovedregel gælder det for enkeltfagskursister, at de - som led i en samlet hf-eksamen - kan overføre karakterer fra fag, som de har bestået i en uddannelse på tilsvarende eller højere niveau. Det er vigtigt at høre nærmere hos studievejlederen eller uddannelseschefen allerede ved studiestart. Sygeeksamen Kursister skal til sygeeksamen i august/september samme år, hvis de er tilmeldt eksamen i den normale eksamenstermin (maj/juni), men på grund af sygdom ikke eller kun delvis har kunnet deltage i eksamen. Kursisten skal dog fremskaffe lægeattest, før skolen arrangerer sygeeksamen. - Sygeeksamen i forbindelse med decembereksamener foregår det følgende år i maj-juni. Sygdom skal straks meddeles. - Skolen fremsender en særlig blanket, og en læge attesterer kursistens sygdom NB! Hvis meddelelse ikke er givet inden den pågældende prøves afslutning, betragtes kursisten som udeblevet og kan kun tilmeldes ny eksamen ved næste ordinære eksamenstermin. Gennemfører en kursist en prøve trods sygdom, kan vedkommende ikke komme til ny prøve. Tal med en studievejleder, en uddannelsesleder eller uddannelseschefen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal gennemføre eksamen eller gå til sygeeksamen. Hvis sygdommen er af kortere varighed, kan det måske lade sig gøre at flytte den pågældende eksamen til et senere tidspunkt i den normale eksamenstermin, så man ikke behøver gå til sygeeksamen i august/ september. - Man kan normalt ikke komme til eksamen i to fag på samme dag. Anmodning om sygeeksamen sker på en særlig blanket, der udleveres i receptionen. Sygeeksamen afholdes efter samme regler som den tilsvarende ordinære eksamen og omfatter de prøver, som kursisten på grund af sygdom ikke har kunnet påbegynde eller gennemføre. Side 9 af 19

10 En hel hf-eksamen (1) De obligatoriske fag (a) Enkeltfag (mundtlig og skriftlig eksamen): Dansk (A) + Engelsk (B) + Matematik (C) (b) Kultur- og samfundsfaggruppe (mundtlig eksamen): Historie (B) + Religion (C) + Samfundsfag (C) (vælges som samlet faggruppe eller som 3 individuelle fag) (c) Naturvidenskabelig faggruppe (mundtlig eksamen): Geografi (C) + Biologi (C) + Kemi (C) (vælges som samlet faggruppe eller som 3 individuelle fag) (2) 2-5 valgfag (mundtlig eksamen eller mundtlig + skriftlig eksamen): Du skal vælge mindst 2 fag i én af følgende kombinationer: B + B + C eller Fysik B / sprogfag B + B eller A + C + C eller Engelsk A/Historie A + B + C (3) Større skriftlig opgave - SSO Opgaven skrives individuelt i et selvvalgt emne inden for ét eller flere fag. Der skal indgå et fag på mindst B-niveau (4) Eksamensprojekt - EP Individuelt eller i gruppe udarbejdes en synopsis som udgangspunkt for en individuel mundtlig eksamen. Synopsen udarbejdes i 2-3 fag. Hvis du har valgt naturvidenskabelig faggruppe eller kultur-samfundsfaggruppen og består den mundtlige prøve i en af disse faggrupper, skal du ikke udarbejde et EP. Side 10 af 19

11 Valgfag i en hel hf-eksamen Holdoprettelse er betinget af et tilstrækkeligt antal tilmeldinger C-niveau: Billedkunst (0->C) Design (0->C) Erhvervsøkonomi (0->C) Filosofi (0->C) Fysik (0->C) Mediefag (0->C) Musik (0->C) Oldtidskundskab (0->C) Psykologi (0->C) Tysk fortsættersprog (0->C) B-niveau: Billedkunst (C->B) Biologi (0->B, C->B) Filosofi (C->B) Fransk begyndersprog (0->B) Fransk fortsættersprog (0->B) Fysik (0->B, C->B) Idræt (0->B) Italiensk (0->B) Japansk (0->B) Kemi (C->B) Latin (0->B) Matematik (C->B) Mediefag (C->B) Musik (C->B) Naturgeografi (C->B) Psykologi (C->B) Religion (C->B) Russisk (0->B) Samfundsfag (0->B, C->B) Spansk (0->B) Tysk fortsættersprog (0->B, C->B) A-niveau: Engelsk (B->A) Fransk begyndersprog (0->A, B->A) Fransk fortsættersprog (B->A) Fysik (B->A) Græsk (0->A) Italiensk (0->A, B->A) Japansk (B->A) Matematik (B->A) Russisk (B->A) Samfundsfag (B->A) Spansk (0->A, B->A) Tysk fortsættersprog (B->A) Niveauerne: (C->B) angiver, hvilket niveau der er en forudsætning for at deltage i undervisningen (i eksemplet C-niveau). Pilen angiver, hvilket niveau undervisningen fører frem til (i eksemplet B-niveau). Side 11 af 19

12 STUDIECENTRET Som supplement til undervisningen på VUF har vi nogle studiecentertilbud til dig: Du kan bruge MULTISALEN i stuen på FA. Den er indrettet dels med pc er og printer og dels med nogle borde, hvor man sammen eller for sig selv, kan forberede sig til undervisningen. - Multisalen bruges også til fællesarrangementer, eksamen mm., så den vil af og til være optaget. MULTISALEN er åben hver dag fra kl. 8 til skolens aftenlukning. (NÆSTEN) DAGLIG LEKTIEHJÆLP Du kan bruge Studiecentret på 5.sal på FA, som er indrettet med pc er, printere og bibliotek, eller Studiecentret på VUF s afdeling på Lindevangs allé 8-12, hvor der i nr. 10, 1.sal også er et studiecenter. I Studiecentret kan du: lave dine hjemmeopgaver i fred og ro få lektiehjælp især i matematik, men også i andre fag, som lektiehjælpslærerne har kompetence i. Se opslag om tidspunkter for lektiehjælp de to steder. få hjælp af faguddannet bibliotekar: Jacob Mølgaard MOBIL LEKTIEHJÆLP Er en mere fleksibel hjælp, som tilbydes i visse fag - se vufintern eller opslag. I STUDIECENTRET finder du desuden tilbud om skrivevejledning og læsevejledning (se Vufintern eller opslag). Tøv ikke med at bede om hjælp, vi vil (næsten) gøre alt for dine faglige muligheder på VUF! Side 12 af 19

13 BIBLIOTEKET er en del af vores studiecenter på 5. sal på Falstersvej - et lyst og behageligt arbejdslokale, hvor man kan arbejde i fred og ro. Her kan du slå dig ned i en sofa eller sætte dig ved et af de mange borde. Her er computere, trådløst net (som på resten af skolen), printer, kopimaskine, scanner mv. Alle kursister er velkomne til at bruge biblioteket. Bibliotekets materialer er dog normalt kun til brug i selve studiecentret. Det er indtil videre ikke muligt at låne bøger med hjem, men du kan tage kopier i små uddrag fra bøgerne på kopimaskinen. Hos bibliotekaren kan du få hjælp til at søge litteratur til dine store opgaver, og du kan få hjælp til at finde rundt i den samling af bøger, som biblioteket råder over. Bibliotekaren hjælper også med informationssøgning på nettet og i de databaser du som kursist har adgang til, eksempelvis Infomedia. Læs mere og find links på bibliotekets hjemmeside: LÆSETRÆNING Læsevejlederne screener alle dansk-kursister i 2-årige forløb på 1.år - i efterårssemestret for at afgøre, om det er en god idé at deltage i et læsetræningskursus, som vil foregå over en række eftermiddage. ORDBLINDEUNDERVISNING Har du problemer med ordblindhed, så tal med ordblindevejlederen på tlf Ordblindeundervisning foregår på Lindevangs Allé. Se træffetiderne på Vufintern. FÆLLESARRANGEMENTER Der afholdes i løbet af året en række fællesarrangementer i undervisningstiden med optræden, musik, film, foredrag, diskussioner af kulturel eller aktuel karakter. Andre arrangementer er efter skoletid. STUDIETURE kan være svære at indpasse i det stærkt pressede kursusforløb; mange kursister har familie og arbejde, så det kan være nødvendigt at nedprioritere en studietur af økonomiske grunde. Men der arrangeres af og til rejser i de kortere ferier for kursister og lærere, der har lyst. Side 13 af 19

14 KANTINE finder du på FA på 1. sal og på LA i stuen. Her kan man købe smørrebrød, råkost, lune og varme retter, grovboller, frugt og drikkevarer. I automaterne på FA og LA kan man trække bl.a. drikkevarer og slik. Åbningstider: Kl Man kan også læse eller snakke sammen i kantinen eller ved cafébordene i gården. - Kantinen bruges desuden ved fester og fredagscafé. Ugens menu kan du se på vufintern. FESTER afholdes i løbet af året, dels introfesten i september, dels årets øvrige fester. Når årets eksamen er færdig, holdes translokation med efterfølgende fest. I FREDAGSCAFÉEN kan kursister og lærere under afslappede former snakke, høre musik, få sig en øl, en vand eller en kop kaffe. Side 14 af 19

15 Øverste ledelse - træffes dagligt samt efter aftale Uddannelseschef Poul-Erik Bjørn Nielsen Træffes på FA Centerrektor Birgit Kjeldgaard tlf Træffes på LA torsdage - øvrige dage på FA Som hf-kursist er det uddannelseschefen eller en af uddannelseslederne, du skal henvende dig til. Uddannelsesledere og PAM Martin Olsen Tlf.: Niels Knap Tlf.: Joan Holtmann Tlf.: Niels-Ole Vejlsgaard Ledelsen for de gymnasiale uddannelser består desuden af Martin Olsen, Niels Knap og Joan Holtmann. Niels-Ole Vejlsgaard er pædagogisk administrativ medarbejder (PAM). Uddannelseslederne arbejder tæt sammen, men her kan du se, hvem du først skal henvende dig til, når du søger hjælp eller råd - de træffes alle i stueetagen på FA: Martin Olsen: Eksamensplanlægning, valghold. Niels Knap: Årsplaner, særlige undervisnings- og eksamensformer, pædagogisk vejledning. Joan Holtmann: Eksamensplanlægning og -afvikling, dispensationsansøgninger, IT ved eksamen, selvstuderende, hf-kursistsamtaler Niels-Ole Vejlsgaard: Eksamensplanlægning og -afvikling (skriftlig eksamen), dispensationsansøgninger, IT ved eksamen, e-learning. Side 15 af 19

16 Bestyrelse, råd og udvalg VUF s bestyrelse træffer strategiske beslutninger, herunder beslutninger om bl.a. økonomi og fagudbud. Bestyrelsens sammensætning kan ses på vuf.nu Pædagogisk Råd er lærernes fællesmøder med ledelsen. Samtlige lærere er medlemmer. Der holdes ca. 4 møder om året. På disse møder fremlægger de forskellige udvalg referater, der drøftes sager, som vedrører VUF, fx pædagogiske forhold, ændringer i undervisnings- og eksamensforhold, lærernes time- og fagfordeling. Desuden føres pædagogiske drøftelser, fx om nye udviklingsprojekter. Markedsføringsudvalget sørger for VUF s ansigt udadtil i forbindelse med hjemmeside, annoncering, program og andre udadvendte aktiviteter. Vi vil meget gerne høre konstruktiv kritik og gode idéer til at informere om VUF. Kursistråd : Skolen nedsætter ved skoleårets start et kursistråd. Kursistrådet arrangerer fester og fredagscaféer og er repræsenteret i skolens udvalg og bestyrelse. Valg til kursistrådet annonceres i begyndelsen af skoleåret. På et konstituerende møde vælges repræsentanter til udvalgene. Man er meget velkommen til selv at henvende sig, hvis man vil deltage i kursistrådets aktiviteter, fx sidde i udvalg. - Kursistrådet annoncerer på Vufintern. - Mailadresse: Bogdepotet Skolens bogdepot ligger på Lindevangs Alle 10 - udlevering og aflevering af bøger finder sted på 1. sal. Tlf.: I Bogdepotet arbejder Sonia Cheng samt et par studentermedhjælpere. Alle bøger er elektronisk registreret og kan kun udlånes ved brug af sygesikringsbevis/kursistnr./cpr-nr. Side 16 af 19

17 Lærerne bestiller bøgerne i Bogdepotet og meddeler eleverne, hvornår de kan afhente bøgerne i Bogdepotets åbningstid. På Vufintern har Bogdepotet sin egen hjemmeside, hvor der informeres om bl.a. åbningstider og materialesøgning. Studievejledningen Der er studievejledere på Falstersvej i stuen til venstre. Åbningstider: Se Vufintern Studievejledning betyder vejledning i at studere. Studievejlederne hjælper med problemer, der vedrører studiesituationen, den enkeltes tilrettelæggelse af og gennemførelse af studiet, herunder SU, studieteknik og studievaner. Kurser i studieteknik, som er obligatorisk for alle, der skal have en hel hfeksamen, varetages af bestemte obligatoriske fag. Størstedelen af studievejledningen foregår som individuel vejledning om alle studierelaterede forhold. Det kan være økonomi, problemer med at koordinere erhvervsarbejde med studier, faglige og indlæringsmæssige problemer eller private vanskeligheder i forhold til studiet. Der vil være særlige arrangementer om dit eventuelle valg af studier efter din hfuddannelse - om optagelse og søgeprocedurer, specielt kvote 2. Dette varetages af Studievalg ved studievalgsvejleder Pernille Plannthin, der vil være til stede på VUF på bestemte daget. Se Vufintern og opslag herom. Du kan trygt henvende dig til studievejlederne - du bør ikke træffe vidtrækkende beslutninger om din uddannelsessituation uden at have drøftet det nøje igennem med studievejlederen. IT på VUF IT-teknik: Ved problemer med VUF's computere eller andet it-grej rettes henvendelse til ITafdelingen: Webmasters: vuf.nu - Jacob Mølgaard / vufintern.dk - Ole Pedersen/ Side 17 af 19

18 E-learning Flexundervisning Fjernundervisning Fjernstudium På VUF er det muligt at tage forskellige hf-fag som e-learning. Kurserne er halvårlige (dog er Dansk 0->A 1-årigt), og al undervisning foregår via internettet. Du skal dog møde op på VUF til eksamen, og til laboratorieøvelsesdage i fagene Biologi, Geografi og Kemi. Få mere information på vuf.nu Reception - Kursistadministration FA: Falstersvej 3-5, st. tv. Åbningstid: Se Vufintern. Tlf , NB! Man henvender sig i receptionen, hvis man som handicappet eller gangbesværet ønsker at låne en elevatornøgle på FA LA: Lindevangs Allé 10, st Frederiksberg Åbningstid: Se Vufintern Telefon: , Administration - Regnskabsafdeling - Ledelse Administrationskontoret og ledelsens kontorer: Falstersvej 3-5, stuen til højre Åbningstid: Se Vufintern. Tlf , mail: På LA findes alle ledelses- og administrationskontorer for AVU/FVU, OBU og DU på 4. sal Teknisk service FA: Skolebetjentene træffes på Falstersvej 3-5, 1. sal Teknisk serviceleder: Ivan Mott, tlf / Teknisk servicemedarbejder: Jens Vilhelmsen, tlf Teknisk servicemedarbejder aften: Julio Belmar, tlf Side 18 af 19

19 LA: Skolebetjentene træffes i nr. 10, 1. sal Daglig leder af teknisk service: Per Hess, tlf Teknisk servicemedarbejder: Tom Frost, tlf Teknisk servicemedarbejder aften: Julio Belmar, tlf Glemte sager: Henvend dig til Teknisk service. Praktiske forhold Lokalenumre: Foranstillet L eller LA betyder Lindevangs Allé, F eller FA betyder Falstersvej. Første tal i lokalenummeret angiver etagen, fx ligger lokale LA-206 på Lindevangs Allé, 2. sal. Toiletter: Der er toiletter på hver etage se skiltning. Elevator finder du i hovedbygningen på Falstersvej med indgang direkte fra gaden og på Lindevangs Allé fra stuen i hovedindgangen (nr. 10) eller ved trappeindgangene i nr. 8 og nr. 12. Rygning: Der må ikke ryges inden for i bygningerne eller foran indgangspartierne. Rygeforbud gælder også elektroniske cigaretter. Rygere henvises til gården med indgang gennem portene, eller gennem kælderen på FA. - På LA henvises til gården. VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F Side 19 af 19

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej.

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. Falstersvej 3-5 Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. VUF består af to bygninger: Falstersvej 3-5 og Lindevangs Allé 8-12 VUF's bogdepot

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning 2016-2017 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2016-2017 I dette program

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Side 1 af 5. VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Enkeltfag, HF/STX - holdstart 17.-21. august 2015 (e-learning-hold, se nederst)

Side 1 af 5. VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Enkeltfag, HF/STX - holdstart 17.-21. august 2015 (e-learning-hold, se nederst) Side 1 af 5 Hold Holdstart Varighed Fag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag SU-timer 602 1508 1 år Billedkunst 0 B 12:00-15:55 12:00-15:55 8,89 604e 1508 ½ år Biologi 0 C 8:00-11:25 8:30-11:25 6,67 606

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

K o l d i n g G y m n a s i u m

K o l d i n g G y m n a s i u m K o l d i n g G y m n a s i u m HF H F - U D D A N N E L S E N 20101 I N D H O L D Hvorfor vælge hf? side 5 Generelt om hf-uddannelsen side 8 Obligatoriske fag og faggrupper side 8 Valgfag side 10 Skema

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF Ta en 2-årig HF og kom videre Med en HF-eksamen kan du få adgang til din drømmeuddannelse Du kan få adgang til: Kortere videregående uddannelser som f.eks. laborant, farmakonom, logistikøkonom

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

hf - EP Vejledning til eksamensprojekt

hf - EP Vejledning til eksamensprojekt hf - EP Vejledning til eksamensprojekt 2016 Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Falstersvej 3-5, 2000 F Lindevangs Allé 8-12, 2000 F tlf. 3815 8500 Huskeliste: Gå-i-gang-møde om eksamensprojektet: i

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen 2015 Høng Gymnasium og HF Hvor finder jeg information om de enkelte fag? Det er god ide at vide besked om prøveformer og bedømmelseskriterier i de fag, man skal til eksamen i. Derfor

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning I dette program kan du læse om: AVU - Almen Voksenuddannelse Svarer i niveau til 9. og 10. klasse Læs mere på side

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

hf-e Infohæfte 1 Nyttige informationer 2016-17 hf-enkeltfag på VUF

hf-e Infohæfte 1 Nyttige informationer 2016-17 hf-enkeltfag på VUF hf-e hf-enkeltfag på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2016-17 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 Frederiksberg 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor

Læs mere

CAMPUS VEJLE. 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen)

CAMPUS VEJLE. 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen) CAMPUS VEJLE 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen) HF på VUC åbner døren til din ønskeuddannelse Din vej videre mod en ny fremtid kan starte hos VUC, som tilbyder en bred vifte af muligheder blandt andre

Læs mere

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

VUC KURSUSTILBUD 2016

VUC KURSUSTILBUD 2016 VUC KURSUSTILBUD 2016 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 VELKOMMEN TIL HERNING HF & VUC Uddannelse skaber ny fremtid, og på Herning HF & VUC har du mulighed for at vælge de fag og niveauer,

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2014 Orientering om Uddannelsen Hf på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens opbygning på Holstebro

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr institution og uddannelse 2014 Struer Statsgymnasium Fag Evalueringsform Karaktertype stx hf hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter,4 (,)

Læs mere

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker PÅ VUC AARHUS» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker To -spor på VUC Aarhus Hvis du vil studere på VUC Aarhus, skal du vælge ét af nedenstående to spor. Uanset hvilket spor du vælger, kan du få

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2016 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

Større skriftlig opgave i 2hf

Større skriftlig opgave i 2hf Større skriftlig opgave i 2hf Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: fredag d. 4. december kl. 14. til fredag d. 11. december kl. 14. Du har 7 dage til at skrive din individuelle opgave.

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

Karakterstatistik for Januar 2013

Karakterstatistik for Januar 2013 nasievej 10 Januar 2013 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Datalogi, niveau C - Mundtlig Dramatik, niveau C - Mundtlig Engelsk, niveau B - Mundtlig Erhvervsøkonomi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2015-16

ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2015-16 ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-skole. Her går hvert år omkring 700 HF-elever sammen med ca. 150 elever, der tager 2-årig STX eller

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2012-13

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2012-13 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2012-13 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år 700-800 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF 1 Ta en 2-årig HF og kom videre Få adgang til din drømmeuddannelse Med en HF-eksamen kan du få adgang til den videregående uddannelse du drømmer om. Du kan få adgang til: Korte videregående uddannelser

Læs mere

HF-søfart 3-ÅRIG. Fag du skal have: Faggrupper du skal have:

HF-søfart 3-ÅRIG. Fag du skal have: Faggrupper du skal have: HF-søfart 3-ÅRIG HF-SØFART ER FOR DIG, der vil have en gymnasiel uddannelse og samtidig søger spænding og afveksling i hverdagen. HF-søfart er en treårig uddannelse, hvor du veksler mellem almindelig undervisning

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Sagsnr.:000.70K.271 HHX/HTX og STX/HF (version 5) Den 10. juli 2012

Sagsnr.:000.70K.271 HHX/HTX og STX/HF (version 5) Den 10. juli 2012 5. maj 2013 6. maj 2013 Matematik A, netadgang, stx stx131-matn/a-06052013 udlevering af bilagsmateriale 7. maj 2013 8. maj 2013 9. maj 2013 Kristi himmelfartsdag 10. maj 2013 11. maj 2013 12. maj 2013

Læs mere

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig)

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) 2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Valgfag B* B* Naturgeo. C Matematik C 1 Samf..

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Prøve- og eksamenskalender Skoleåret 2015/2016 - Gymnasiale uddannelser

Prøve- og eksamenskalender Skoleåret 2015/2016 - Gymnasiale uddannelser September 2015 23. september 2015 Teknologi B, udlevering af projektoplæg eux eux153-tek/b-23092015 November 2015 16. november 2015 Teknologi B, aflevering af projektrapport 23. november 2015 Offentliggørelse

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov Du kan læse mere om uddannelsen i denne folder. Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

HF Enkeltfag Uddannelse i dit tempo

HF Enkeltfag Uddannelse i dit tempo HF Enkeltfag HF Enkeltfag Uddannelse i dit tempo Hvad er HF Enkeltfag? HF er en forkortelse for Højere Forberedelseseksamen En HF giver adgang til videre gående uddannelser på lige fod med øvrige gymnasiale

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Kom godt i gang. Info til nye kursister på Aarhus HF & VUC

Kom godt i gang. Info til nye kursister på Aarhus HF & VUC Kom godt i gang Info til nye kursister på Aarhus HF & VUC I DENNE FOLDER FÅR DU INFO OM:» Skolens digitale platforme» Regler og forventninger» Studiehåndbogen» Studiemiljø» Muligheder for støtte og vejledning

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Studieplan. HF enkeltfag og fagpakker 15-16, første år, fælles version

Studieplan. HF enkeltfag og fagpakker 15-16, første år, fælles version Studieplan. HF enkeltfag og fagpakker 15-16, første år, fælles version Studieplanen på HF-e udgør en fælles ramme for undervisningen på 1. årsholdene og valgfagsholdene, herunder fagpakker Studieplanens

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl Udbud af Studieretninger 2013-16 22. januar 2013 1:33 bl 2 Studieretninger 2013-16 Naturvidenskabelige studieretninger BIOTEK A + MATEMATIK A + Fysik B BIOLOGI A + Matematik B + Idræt B FYSIK A + MATEMATIK

Læs mere

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Skemaet viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så

Læs mere

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet Grundforløbet på STX Uddannelseschef Mette Pryds Hvad er grundforløbet? Afklaringsforløb frem mod elevernes endelige valg af studieretning Hvordan afklares vores elever? Skriftlig info-folder Eleverne

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere