På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle."

Transkript

1 Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set handler det om, at: du skal være studieaktiv og der skal være plads til alle på skolen Vi ved godt, at langt de fleste af vore elever uden problemer vil overholde skolens regler, men reglerne samt hvilke konsekvenser det kan få, hvis reglerne ikke overholdes, skal naturligvis være skrevet ned. Vi forventer af dig, at du er bekendt med studie- og ordensreglerne, og at du overholder dem. Reglerne er fastsat jf. bekendtgørelse nr af 4. december 2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Du kan se bekendtgørelsen i sin helhed på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Du skal være studieaktiv Udgangspunktet for at du kan blive hhx-student er, at du er studieaktiv. At være studieaktiv betyder, at du deltager aktivt i de aktiviteter, der foregår i forbindelse med din uddannelse: Du har mødepligt Du skal deltage aktivt i undervisningen Du skal aflevere dine opgaver til tiden Du skal deltage i terminsprøver, årsprøver, ekskursioner, fællesarrangementer mm. Du har mødepligt Du har mødepligt, og vi forventer, at du overholder mødetiderne præcist. Din tilstedeværelse registreres elektronisk ved hver lektion, og du har intet krav på at blive ført tilstedeværende til undervisningen efter fraværsregistreringen er foretaget. Vi skelner ikke mellem lovligt og ulovligt fravær. Alle former for fravær medregnes som fravær, også fravær fra enkelte timer. Der findes ingen ret til fravær og dermed ingen godkendte fraværsgrunde. Det vil sige, at fravær i forbindelse med busforsinkelser, sygdom, læge- eller tand- lægebesøg, og ferie uden for skolens ferieplan tæller med i registreringen af fravær. Hvis du kommer for sent til timen, føres du fraværende for én lektion. Fravær Du kan løbende se dit af skolen registrerede fravær på Lectio. Du har mulighed for at gøre indsigelse mod det registrerede fravær. Det er dit ansvar at påvise, hvilke undervisningsaktiviteter du uretmæssigt er blevet ført fraværende for. Anken forelægges den relevante faglærer, som tager stilling til, hvorvidt der er sket en fejl. Du skal være opmærksom på, at dit fravær kan påføres dine karakterbeviser. Registrering af årsager til dit fravær Du skal ved evt. fravær angive årsager hertil på Lectio (se i øvrigt; retningslinjer for brug af Lectio) 1

2 Dokumentation for fravær Det er dit ansvar til enhver tid at kunne dokumentere årsager til fravær. Skolen afgør hvilken dokumentation, der betragtes som fyldestgørende. Du har pligt til at aflevere dokumentation for fravær til skolens kontor. Årsagen til dit fravær er relevant, når skolen skal vurdere, om der skal gribes ind, gives advarsler eller iværksættes sanktioner som følge af fravær. Lægeerklæring eller anden dokumentation Det er dit ansvar at fremskaffe dokumentation for sygdom, behandlingsforløb o. lign. Eventuelle omkostninger herved påhviler dig. Fraværsopfølgning Vi følger løbende op på, om du er til stede i undervisningen: Samlet fravær Fravær kan medføre, at du henvises til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Allerede givne afsluttende standpunktskarakterer i de pågældende fag bortfalder. Fravær kan desuden medføre bortvisning fra uddannelsen. Se også afsnit om sanktioner ved manglende studieaktivitet. Retningslinjer for samtaler ved for meget fravær For alle samtaler gælder, at kopi af indkaldelsesbrev sendes til elevens værge, hvis eleven er under 18 år. 1. fraværsopfølgning (ved 10 %, dog min. 20 lektioners fravær) Studievejleder sender brev vedr. fraværet til dig. 2. fraværsopfølgning Hvis du efter min. 3 uger fortsat har for meget fravær, indkalder studievejleder skriftligt dig til samtale. 3. fraværsopfølgning Hvis du efter min. 3 uger fortsat har for meget fravær, indkalder uddannelseslederen skriftligt dig til samtale. Der udstedes advarsel. Udmeldelse Hvis du ikke overholder aftalen ved sidste advarselssamtale, udmeldes du automatisk og uden yderligere varsel. Fravær der koncentrerer sig om enkelte fag Fravær, der koncentrerer sig om enkelte fag, vil kunne indebære, at du mister retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Der gives ikke afsluttende standpunktskarakter. Prøve i det pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens ledelse træffer beslutning om, at du på trods af manglende prøve(r) kan oprykkes til næste klassetrin. Ved fravær i enkeltfag retter faglærer henvendelse til dig om fraværet. Ved fortsat fravær orienterer faglærer uddannelseslederen, som skriftligt indkalder dig til samtale om fraværet. Du skal vide, at alt fravær vurderes individuelt, og det er vigtigt, at du er åben over for din kontaktlærer og studievejleder og tager dem med på råd i tilfælde af fravær. 2

3 Du skal deltage aktivt i undervisningen At deltage aktivt i undervisningen er blandt andet: At være velforberedt til timerne At have bøger og andre materialer med til faget At deltage mundtligt i gennemgang af fagets stof At lytte til andres synspunkter At tage notater At være aktiv og opsøgende, når der er gruppearbejde At være opmærksom og interesseret ved virksomhedsbesøg At du ikke spilder undervisningstiden med aktiviteter, der er uvedkommende for undervisningen. Mobiltelefoni og toiletbesøg klares i pauserne. Hvis du har glemt bøger, kopier mm. er det dit ansvar at skaffe tingene inden timen, fx ved at kopiere fra en studiekammerat. Hvis du har haft fravær/været syg, er det også dit ansvar at check givne lektier og at sikre dig materialer, som er udleveret, mens du har været syg. Du skal aflevere dine opgaver til tiden Du har pligt til rettidigt at aflevere alle skriftlige opgaver på et niveau, som kvalitativt og kvantitativt følger kravene i de enkelte fag. Det er dit ansvar, at læreren rettidigt modtager den løste opgave. Faglæreren registrerer løbende din aflevering af skriftlige arbejder. Hvis du ikke afleverer dine opgaver til tiden, vil din faglærer meddele det til uddannelseslederen, som vil inddrage det i overvejelserne om din studieaktivitet. Hvis du grundet sygdom er ude af stand til at aflevere opgaven, er det dit ansvar at få en aftale med læreren om andet afleveringstidspunkt den første dag du møder på skolen igen. Hvis du afleverer en opgave for sent, har du intet krav på evaluering af det afleverede. Læreren modtager opgaven, men kommenterer den ikke. Opgaven anmærkes med set. Opgaven medregnes i afleveringsprocenten, hvis den lever op til fagets krav. Skriftlige arbejder Bekendtgørelse nr af 4. december 2006: 5. Skolens leder sikrer, at der sker registrering af den enkelte elevs deltagelse i undervisningen, herunder aflevering af skriftlige opgaver. Stk. 2. Den enkelte elev skal regelmæssigt efter nærmere regler fastsat af skolen have mulighed for at kontrollere og afgive bemærkninger til registreringen af sin egen deltagelse i undervisningen. Registreringen er gældende for et skoleår ad gangen, jf. dog stk. 3. Stk. 3. I særlige tilfælde vil en registrering kunne udstrækkes til at gælde mere end et skoleår. Stk. 4. For at begrænse fraværet, herunder manglende aflevering af skriftlige opgaver, skal skolens leder sikre, at der reageres tidligt på en elevs forsømmelser. 6. Skolens leder kan meddele en elev en pædagogisk tilrettevisning for overtrædelser af studie- og ordensreglerne af mindre alvorlig karakter. 3

4 Manglende afleveringer ved karakterafgivninger Dine undervisere indberetter manglende opgaver på lectio og uddannelseschefen følger op i forbindelse med afgivelse af standpunktskarakterer, hvorefter du formelt bliver orienteret om eventuelt manglende afleveringsopgaver, inkl. skriftlig advarsel. Du skal herunder være opmærksom på, at hvis du ikke overholder deadline i advarselsbrevet, iværksætter skolen sanktioner. Sanktion vil typisk være stop af SU, da skolen ikke må anvise SU til elever med utilstrækkelig studieaktivitet. Såfremt opgaver, der indgår i eksaminationen til eksamen ikke er afleveret til tiden kan du ikke indstilles til eksamen det gælder f.eks. emneopgaver i matematik. Afskrift og snyd Du skal være opmærksom på reglerne for plagiat (afskrift). Afskrift opfattes som snyd på linje med eksamenssnyd. Der er tale om afskrift og snyd, hvis: en anden har skrevet din opgave eller dele af den du har skrevet dele af opgaven af efter en kilde, du ikke opgiver. Internettet er også en kilde, der skal opgives med konkret hjemmesideadresse. Skolen accepterer ikke snyd. Hvis du har skrevet betydelige dele af en opgave af, vil du blive bedt om at skrive og aflevere en ny opgave, og desuden vil du få en advarsel af skolens ledelse. I gentagelsestilfælde medfører snyderi med afskrift af opgaver bortvisning fra skolen. Uddannelseslederen træffer den endelige afgørelse efter indberetning og samråd med underviser og en evt. censor. Check af afskrift via URKUND/Lectio Vær opmærksom på at du sender dine afleveringer til din underviser via URKUND/Lectio, som er et værktøj der kan afsløre snyd i opgaver ved at sammenligne indsendte opgaver med de mange opgavedatabaser, der er tilgængelig på nettet. Din underviser får tilbagemelding om den lånte procentandel af opgaven og om den oprindelige kilde, du evt. har lånt afsnit, sætninger og ord fra. Skolen accepterer ikke snyd. Hvis du har skrevet betydelige dele af en opgave af, vil du blive bedt om at skrive og aflevere en ny opgave, og desuden vil du få en advarsel af skolens ledelse. I gentagelsestilfælde medfører snyderi med afskrift af opgaver bortvisning fra skolen. Uddannelseschefen træffer den endelige afgørelse efter indberetning og samråd med underviser og en evt. censor. Konsekvenser af afskrift og snyd til eksamen Til eksamen betragtes afskrift som snyd, du vil blive bortvist og kan således ikke få din eksamen jf. eksamensbekendtgørelsen nr. 930 af 3. juli Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse, medmindre andet fremgår af reglerne for den enkelte uddannelse. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve. Stk. 2. Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, jf. stk. 1, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til institutionen. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, skal institutionen bortvise eksaminanden fra den pågældende prøve. Stk. 3. En eksaminand, der under prøveforløbet overtræder eksamensreglerne, jf. eksamens bekendtgørelsen 6, stk. 3 og 4, kan af institutionen bortvises fra prøven. 4

5 Stk. 4. Bortvisning fra en prøve efter stk. 1-3 medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eksaminanden kan herefter aflægge prøven på ny. En sådan prøve afholdes i den følgende termin, hvor den pågældende prøve i forvejen afholdes, dog inden 1 år efter bortvisningen. Stk. 5. En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp, jf. stk. 1 og 2. Du skal deltage i interne prøver, årsprøver, ekskursioner mm. Interne prøver, årsprøver, ekskursioner/virksomhedsbesøg, fællesarrangementer, idrætsarrangementer, selvstændigt arbejde, virtuel undervisning osv. er også en del af uddannelsestiden og som du har pligt til at deltage i. Sanktioner ved manglende studieaktivitet Hvis du ikke overholder reglerne om mødepligt, aktiv deltagelse i undervisningen og opgaveaflevering kan følgende sanktioner iværksættes efter forudgående skriftlig advarsel jf. 7 i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler (bek. nr af 4. december 2006): Advarsel. Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær. Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år. Der gives ikke afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer), og allerede givne afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i de pågældende fag bortfalder. Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin. Bortvisning (udskrivning) Stk. 2. Afgørelser i henhold til stk. 1, nr. 4-6, skal så vidt muligt træffes senest en måned før offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse. Desuden kan følgende sanktioner anvendes: Standsning af SU Nægtelse af oprykning til næste klassetrin Standsning af SU (statens uddannelsesstøtte) Hvis skolen konstaterer, at du ikke er studieaktiv, er skolen forpligtet til hurtigst muligt at standse udbetalingen af SU. Du får øjeblikkelig besked om dette pr. brev. Lovgrundlaget er Bekendtgørelse nr af 17. december 2012 (SU-bekendtgørelsen). Nægtelse af oprykning til næste klassetrin Oprykning af en elev til næste klassetrin er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen. Du har krav på oprykning, når du har 2,0 eller derover i vægtet gennemsnit af de karakterer, du har opnået ved afslutningen af et skoleår, og når du har aflagt de krævede prøver, herunder årsprøver. 5

6 Du kan nægtes oprykning til næste klassetrin, hvis: dit vægtede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0 og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at dit udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt. I vurderingen kan aflevering af skriftlige arbejder og fravær indgå. Bortvisning Skolens ledelse kan udelukke dig fra fortsat undervisning, hvis du uden lovlig grund udebliver fra undervisningen eller groft overtræder skolens ordensregler og sikkerhedsforskrifter. Du kan kun udelukkes fra undervisningen, når mindre vidtgående foranstaltninger forgæves er forsøgt. Der skal være plads til alle på skolen Vi finder det vigtigt at være en skole for alle uanset baggrund blot de ønsker en hhxuddannelse og i øvrigt er studieegnede og studieaktive. At der skal være plads til alle på skolen indebærer: Gensidig respekt og trygge rammer Overholdelse af fælles adfærdsregler Gensidig respekt og trygge rammer Hos os skal alle kunne udfolde sig i trygge og tillidsvækkende rammer, da det giver et større udbytte af undervisningen for dig og dine klassekammerater. Tilfredse elever og gensidig respekt er vigtigt for os. Det forudsætter, at du viser respekt for alle på skolen, elever såvel som ansatte. Du taler til dine lærere og klassekammerater i en ordentlig tone, og du optræder ikke forstyrrende eller kommenterer andre elever i undervisningen. Vi tolererer ikke mobning! Tilsvarende kan du forvente, at andre på skolen optræder respektfuldt over for dig og behandler dig ordentligt. Overholdelse af fælles adfærdsregler Når så mange er samlet på ét sted, er det nødvendigt, at vi indretter efter et fælles sæt spilleregler, når det gælder: Oprydning Rygning IT-udstyr Mobiltelefoner Parkering Oprydning Det er nødvendigt, at skolen ser præsentabel ud, så vi alle kan fungere i et ordentligt indemiljø. Du har derfor pligt til at rydde op efter dig selv, hvilket vil sige: I kantinen og på gangarealerne: du hænger din stol op efter brug - hver gang du fjerner service efter brug - der er servicevogne til formålet du smider dit affald i de opstillede affaldssække. bordene stilles på plads, hvis der er flyttet på dem 6

7 I klasselokalerne: mad og drikkevarer må ikke forefindes i undervisningslokalerne. Vand (og kun vand) er dog tilladt. papiraffald mv. anbringes i papirkurven Glemte tallerkener og andet sendes med elever i kantinen efter middagspausen IT- områder: Mad og drikkevarer må ikke forefindes ved IT- områderne. Du logger dig af computeren og rydder alt papir op efter dig, når du er færdig med dit arbejde. Rygning Jf. ny rygelov er der rygeforbud overalt på skolens område indendørs og udendørs IT- udstyr For at skolens udstyr kan fungere i hverdagen, har du pligt til at behandle skolens IT- udstyr med omhu og til at overholde skolens IT- reglement, som du underskriver ved skoleårets begyndelse. På Handelsgymnasiet ønsker vi at fremme brugen af IT i undervisningen. Mange medbringer en bærbar computer. Brugen af computer som arbejdsredskab har til hensigt at støtte dig i din indlæring, derfor skal du respektere individuelle krav fra underviserne, om fx at slukke computeren eller sænke låget på denne. Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre, at brugernavnet lukkes i en periode. Ved gentagne overtrædelser kan der gives mundtlig og skriftlig advarsel. I meget grove tilfælde kan man bortvises øjeblikkeligt fra skolen. Mobiltelefoner Mobiltelefoner må hverken være fremme eller tændt i timerne, da det forstyrrer undervisningen den slags klares i pauserne. Mobiltelefonens supplerende teknik må kun bruges efter aftale med din lærer. Overtrædes reglen kan det medføre udelukkelse fra lektionen med fraværsregistrering (hvis overtrædelsen sker i en dobbeltlektion gælder fraværsregistreringen begge lektioner). Parkering Du bedes parkere på parkeringspladsen ved skolen eller p-pladsen overfor skolen. Sanktioner Hvis skolen skønner, at en elev tilsidesætter skolens regler for almindelig orden og samvær kan følgende sanktioner iværksættes efter forudgående advarsel: Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. Tæller som fravær. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 skoledage. Tæller som fravær. Bortvisning Grov og aggressiv opførsel, trusler af enhver art rettet mod elever eller personale, medfører enten midlertidig hjemsendelse, eller hvor der er tale om alvorlige trusler, herunder trusler om vold, omgående bortvisning og udmeldelse af skolen. I særlige tilfælde foretages en vurdering af, om sagen har en sådan karakter, at der skal foretages politianmeldelse. 7

8 Klager over skolens afgørelser Der kan klages over skolens iværksættelse af ovennævnte sanktioner. Klagefrist Senest 2 uger fra meddelelse om afgørelsen kan der indgives en klage til Undervisningsministeriet. Klagen indgives skriftligt til afdelingsforstanderen, der videresender klagen til ministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal afdelingsforstanderen give klageren lejlighed til at kommentere udtalelsen inden for 1 uges frist. Klagerens eventuelle kommentar skal medsendes til ministeriet. 8

STUDIE- OG ORDENSREGLER

STUDIE- OG ORDENSREGLER STUDIE- OG ORDENSREGLER Forord... 3 Generelle ordensregler... 4 Forsikring... 5 Regler om mødepligt, fravær og sygdom... 5 Regler vedrørende udmeldelse... 6 Plagiat... 6 Pædagogisk reglement vedrørende

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 TIETGEN HANDELSGYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLEMENT 2015/16 Indhold 1. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2.1 Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Nedenstående studie- og ordensregler træder i kraft den 1.4.2015 i henhold til lov om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr. 1222 af 04/12 2006. Formål Studie-

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM. Studie- og ordensregler TIETGEN HNDELSGYNSIU Studie- og ordensregler ugust 204 Indhold. Indledning... 2 2. Ordensregler... 2 2. Deltagelse i ekskursioner... 2 2.2 Brug af IT udstyret på Tietgen Handelsgymnasium... 3 2.3 Rygeregler...

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF 0. Formål Studie- og ordensregler ved Grindsted Gymnasium & HF Studie- og ordensreglerne ved Grindsted Gymnasium & HF har som formål at være med til at gøre skolen til en god arbejdsplads for såvel elever

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole

Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensregler for elever på Roskilde Katedralskole Studie- og ordensreglerne er oprindeligt fastsat efter behandling i skolens SOL-udvalg, MIO-udvalg og bestyrelse. Endvidere har reglerne været

Læs mere

Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Se de nyeste VH-billeder på facebook! 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2013-2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2013-2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN ELEV-INFO 2013-2014 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en

Læs mere

HANDELSGYMNASIET AALBORG

HANDELSGYMNASIET AALBORG HHX VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET AALBORG Introduktionshæfte 2015/2016 TURØGADE VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiets vegne ønsker vi dig hjertelig velkommen til hhx-uddannelsen. Vores

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Eksamensinformation HHX 2012

Eksamensinformation HHX 2012 Eksamensinformation HHX 2012 Handelsgymnasiet Mariager Fjord Elevinformation 1 INDSTILLING TIL EKSAMEN... 3 GENERELLE REGLER FOR EKSAMEN... 3 SÆRLIGE PRØVEVILKÅR... 3 EKSAMENS-/ PRØVEPLAN ELEV... 4 Før

Læs mere