YDELSER 3 ORGANISERING 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "YDELSER 3 ORGANISERING 12"

Transkript

1 Gammelgaardsskolen

2 INDHOLD YDELSER 3 95 % MÅLSÆTNINGEN 3 UDVIKLING AF UDSKOLINGEN 4 PÆDAGOGISK IT 5 FØRSTEHJÆLPSUNDERVISNING 6 MILJØLEDELSE 7 MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO 8 INKLUSION - FOLKESKOLENS FÆLLESSKABER 9 SPECIALUNDERVISNING, SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND OG LOKAL STØTTE 10 FORÆLDRESAMARBEJDE I FORBINDELSE MED VÆRTSSKOLER FOR SPECIALKLASSER 11 ORGANISERING 12 UNDERVISNINGSANDEL 12 PLANLAGTE TIMETAL 12 GENNEMFØRT OG AFLYST UNDERVISNING 13 KOMPETENCEDÆKNING 14 ORGANISERING AF ARBEJDET MED BØRN MED HANDICAP I SFO 16 RESSOURCER 17 DEMOGRAFIOPLYSNINGER 17 KRIMINALITETSSTATISTIK FOR BØRN OG UNGE 18 ELEVTAL 18 ELEV-LÆRER RATIO 20 ELEVVANDRING 20 ØKONOMI 21 MEDARBEJDERNES SYGEFRAVÆR 22 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL 23 FYSISKE RAMMER 24 2 KVALITETSRAPPORT

3 YDELSER 95 % MÅLSÆTNINGEN Aarhus Kommune arbejder målrettet på at indfri ambitionen om, at alle unge får en ungdomsuddannelse. Alle medarbejdere, som til daglig arbejder med børn og unge fra 0-18 år, har et skærpet fokus på 95 % målsætningen. På 6-16 års området har Børn og Unges ledelse i 2012 besluttet en fælles ramme for opfølgning. Alle skoler har en generel indsats i forhold til fravær og overgange. Desuden udvælger og gennemfører den enkelte skole en konkret lokalt besluttet indsats. Fremadrettet styrkes indsatsen for de ældste børn og unge yderligere via implementering af folkeskolereformen og en forstærket udskolingsindsats. Hvilken indsats på skolen i forhold til fravær er særlig betydningsfuld for jeres elevers påbegyndelse og gennemførelse af en ungdomsuddannelse? På Gammelgaardsskolen anvender vi den fælles ramme for fraværsregistrering og opfølgning. Opfølgning af bekymrende fravær på månedsbasis: - samtale med elev og forældre - netværksmøde - handleplan - opfølgning (status og evaluering) Hvilke samarbejdsrelationer mellem skolen og andre aktører (fx om overgange) er særligt betydningsfulde for jeres elevers påbegyndelse og gennemførelse af en ungdomsuddannelse? Gammelgaardsskolens har traditionelt et rigtigt godt samarbejde med Statsgymnasiet og andre gymnasieretninger. Herudover indgår vi i et samarbejde med FU-området og resten af skolerne i område Silkeborgvej, hvor vi sørger for at sætte specielt fokus på introduktion af uddannelser, der ikke er gymnasiale. Vi sørger for via transport med Gammelgaardsskolens egen bus at få vore unge ud til de uddannelsesinstitutioner, der ikke er gymnasiale, således at de unge får kendskab til en bredere vifte af ungdomsuddannelser. Vi indgår i et nært samarbejde med Ungdomsskolen omkring hvilke fag, vi udbyder om efter almindelig skoletid på Gammelgaardsskolen. Det har betydet en stærk profil mht. den fag faglige undervisning i bl.a. i fagene tysk, fransk, engelsk, fysik, matematik og dansk. Undervisningen i disse fag varetages af Gammelgaardsskolens egne lærere som ekstra job, og netop det, at det er skolens egne lærere, gør, at de har fingeren på pulsen ift. hvilke elever, der har brug for ekstra hjælp. Gammelgaardsskolen udbyder endvidere i samarbejde med ungdomsskolen de såkaldte prøveboosters, hvor eleverne op til afgangsprøverne kan få et intensivt kursus i de enkelte fag. Hvilket konkret tiltag på skolen er særligt betydningsfuldt for jeres elevers påbegyndelse og gennemførelse af en ungdomsuddannelse? 3 KVALITETSRAPPORT Vi ser, at specielt de to sidste tiltag ovenfor har stor betydning, da vi tror på, at de positive relationer mellem

4 Vi ser, at specielt de to sidste tiltag ovenfor har stor betydning, da vi tror på, at de positive relationer mellem skolens elever og egne lærere har afgørende betydning. 500 kommunale fritidsjob I tilknytning til 95 % målsætningen har byrådet besluttet, at der på tværs af magistratsafdelingerne skal oprettes 500 kommunale fritidsjob. Initiativet er en håndsrækning til unge i alderen år, der har svært ved at finde et fritidsjob ved egen hjælp, men som skønnes at kunne profitere af et fritidsjob fagligt, personligt og/eller socialt. I Børn og Unge skal vi ved fælles hjælp have etableret 120 fritidsjob til unge fra denne målgruppe inden udgangen af, samt yderligere 90 fritidsjob ved udgangen af I forhold til målgruppen for de 500 fritidsjob har vi i skolen...:... på nuværende tidspunkt ansat følgende antal unge tilhørende målgruppen... etableret følgende antal fritidsjob siden oktober 2012 konkret hjulpet følgende antal unge med at få et fritidsjob siden oktober 2012 UDVIKLING AF UDSKOLINGEN Behovet for en forstærket udskolingsindsats i Aarhus er bl.a. temasat i forlængelse af 95 % målsætningen og ved byrådsbehandling af den seneste kvalitetsrapport. Byrådet har således sat fokus på vigtigheden af en tidligere og mere tværfaglig understøttelse af de unges overgang til ungdomsuddannelse. Det styrkede fokus på udskolingen i Aarhus flugter med indholdet i aftalen om den nye folkeskolereform, som skal gennemføres fra skoleåret 2014/2015. Reformen medfører bl.a. obligatorisk valgfag fra 7. klasse og mere systematisk arbejde med Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering (UEA). Ja Nej Er valgfagsudbuddet på skolen en konkret indsats for at tone eller lave linjer i udskolingen? Uddybende kommentar: I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke I hvilket omfang er UEA integreret i undervisningen i udskolingen? Uddybende kommentar: 4 KVALITETSRAPPORT

5 PÆDAGOGISK IT Byrådet har med de seneste budgetforlig besluttet, at Børn og Unge skal være i front, når det handler om at udnytte pædagogisk it til at løfte kvaliteten. Med afsæt i byrådets børn og unge-politik er det bærende hensyn, at brugen af pædagogisk it skal fremme børnenes og de unges læring, udvikling og trivsel, styrke rummeligheden og/eller styrke samarbejdet med forældrene. At digitalisere handler således ikke om at sætte strøm til som et mål i sig selv. Arbejdet med pædagogisk it skal bidrage positivt til de mål for børnene og de unge, som byrådet har sat. Beskriv kort skolens strategi/mål for arbejdet med pædagogisk it Gammelgaardsskolen har skoleaftaler på en lang række digitale læremidler indenfor fagene dansk, matematik, naturfaglige fag og sprog. De digitale læremidler henvender sig til alle klassetrin. Endvidere findes smartboards - eller tilsvarende, i næsten alle undervisningslokaler. Det er målet, at alle elever på Gammelgaardsskolen er fortrolig med anvende såvel tilgængelige digitale læremidler i læringsprocesser og i fremstilling af egne fremstillinger og produkter. Det er målet, at alt anvendt undervisningsmateriale også er tilgængelig i digital form. Hvordan er brugen af digitale læremidler med til at understøtte læring, udvikling og trivsel for alle elever på skolen - giv eksempler? Elever, som er udfordret af læse- og stavevanskeligheder har adgang til og anvender oplæsnings- og prædiktionsprogrammer i alle fag. Elever, som har dyslektiske vanskeligheder får stillet et it-rygsæk til rådighed. Det sikres - gennem et kursusforløb, at eleven bliver fortrolig med at anvende og udnytte it-rygsækkens muligheder. Hvordan har skolen gjort brug af de 32 it-ressourcepersoner? Vi har ikke benyttet muligheden 0-25 % % % % Skønsmæssig andel af eleverne, der medbringer egne enheder til brug i undervisningen (bærbar computer, tablet og/eller smartphone mv.), jf princippet om bring your own device? 5 KVALITETSRAPPORT

6 FØRSTEHJÆLPSUNDERVISNING Færdselsundervisning (faghæfte 20) er et af folkeskolens obligatoriske fag/emner i børnehaveklasse og på klassetrin. Faget er ikke tillagt selvstændigt timetal, men indgår i undervisningen i de obligatoriske fag indenfor de obligatoriske fags timeramme. Førstehjælp er et af elementerne i færdselsundervisningen. Der er erfaringsmæssigt stor variation mellem skoler og lærere i, hvordan førstehjælpsundervisningen foregår. Børn og Unge-byrådet har i ønsket, at der sættes fokus på førstehjælp som en del af den obligatoriske undervisning i færdselslære. Børn og Unge-byrådet anbefaler at styrke og udvikle førstehjælpsundervisningen, så børn og unge får de redskaber, der skal til, for at de kan yde god førstehjælp. Ja Nej Har skolen udpeget en færdselskontaktlærer? Ja Nej Har skolebestyrelsen udstukket retningslinjer for tilrettelæggelse af det obligatoriske emne færdselslære? I hvilke fags obligatoriske timeramme undervises der i førstehjælp? Bh.kl.-3. klassetrin klassetrin klassetrin 8. årgang idræt Hvordan er skolens arbejde med færdselsundervisning, herunder førstehjælp, koordineret? Via. skolepatruljekontakt lærer og førstehjælps koordinator 6 KVALITETSRAPPORT

7 MILJØLEDELSE Børn og Unge arbejder aktivt på at styrke en bæredygtig udvikling i skoler og dagtilbud. Vi har en løbende pædagogisk opgave i at styrke miljøbevidstheden og bruge el, vand, varme og andre ressourcer med omtanke. Skoler der ved at lave en lokal miljøhandlingsplan har vist, at de arbejder systematisk med at gøre en indsats for miljøet, får tildelt det grønne håndtryk. En lokal miljøhandlingsplan vil typisk indeholde beskrivelse af tværfaglige/tilbagevendende pædagogiske aktiviteter og tekniske tiltag. Ja Nej Har skolen en miljøhandlingsplan, som er revideret indenfor de sidste to år? Der anvendes nøgletal for skolens forbrug af el, varme og vand for de seneste tre år som indikator for miljøindsatsens effekt, idet forbruget kan påvirkes af både tekniske og pædagogiske tiltag. Nøgletallene for el, varme og vand er udregnet i forhold til antal kvadratmeter og antal elever. Nøgletal for skolens forbrug 2012 El (kwh / m2) Varme (kwh / m2) Vand (m3 pr. kvm.) 0,22 0,21 0,19 0,18 7 KVALITETSRAPPORT

8 MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Med vedtagelsen af Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO har byrådet betonet den dannende opgave, som SFO varetager som en ligestillet del af skolens samlede virksomhed. SFO en arbejder sammen med skolens undervisning på at fremme børnenes trivsel, læring og udvikling på klassetrin. Der er lokalt fokus på den inddragende og samarbejdende proces, hvor undervisningsdel og SFO sammen og hver for sig medvirker til at indfri målene. Pædagoger, lærere og øvrige medarbejdere indgår hver med deres særlige kompetencer i et tæt samarbejde om at skabe helhed og sammenhæng i barnets hele skoleliv. De temaer, som skolerne lokalt arbejder med, indgår løbende som punkter i kvalitetsrapporten og i den lokale udviklingsplan. Hvilke temaer blev der arbejdet med i skoleåret 2012/13? Efter branden på Klokkervej havde vi store udfordringer i at opretholde et kvalitativt tilbud til 3-4 klasserne. Vi har siden foretaget et kæmpearbejde for at få rettet op på det. Det er blevet gjort igennem brugerindragelse af børnerådet og en kæmpe indsats fra pædagogerne side. Vi har investeret i en bus, således at turer ud af huset kunne blive en realitet. Vi har nu ture i springhallen, svømmehallen, på løbebanen og ud til andre aktiviteter med stort fysisk indhold. Vi har i øjeblikket en indmeldelsesgrad af børn på 97 % i SFO. Vi har også haft brugerindragelsesproces på byggeriet af de nye fælleslokaler. I brugergruppen var såvel lærere, pædagoger, skolebestyrelsesrepræsentanter og børn. Samtidig var vi meget opmærksomme på at indrage de tillidsvalgte medarbejdere, så vi var sikre på, at de sikkerhedsmæssige hensyn blev inddraget tidligt i processen. SFO tilbudet for 0-2 klasse har fortsat arbejdet med at understøtte de mål, der er i Århus kommune, og samtidigt har der været stor fokus på samarbejdet mellem lærere og skolepædagoger. Samtidig besluttede vi at sammenlægge SFO`ens fire afdelinger til. Dette udviklingsarbejde blev medarbejderne naturligvis også inddraget i. Alle personalegrupper arbejdede i de to sidste skoleår med 3 udviklingspunkter. Disse var: relationskompetencer, motivation og mestring samt ledelse klasse- og børnegrupper. Hvilke temaer arbejdes der med i skoleåret /14? Pr første august startede vi ud med tre afdelinger. Der er lavet ny personalesammensætninger i de tre afdelinger. Der er blevet/ bliver arbejdet med nye strukturer, nye fælles mål for det pædagogiske arbejde, og i forlængelse af dette lavet aktiviteter, der understøtter målene. Samtidig skulle der opbygges nye samarbejdsrelationer i de tre afdelinger grundet de nye personalesammensætninger. Der var også lavet en ny struktur for, hvilke børn der hørte til i hvilke afdelinger. Dette krævede også en ekstra opmærksomhed på alle børn, men i særdeleshed på de særlig sårbare børn, og de børn der er udfordret af struktur ændringer. Vi har i dette skoleår også taget vore nye fælleslokaler i brug. Skoleåret er også præget af arbejdet med den nye skolereform. Et arbejde der er præget af stor medarbejder indflydelse og tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger i hele indskolingen og på hele skolen generelt. 8 KVALITETSRAPPORT Hvordan arbejder skolen generelt på at udvikle lærer-pædagogsamarbejdet, herunder samarbejdet mellem undervisnings- og fritidsdel?

9 undervisnings- og fritidsdel? INKLUSION - FOLKESKOLENS FÆLLESSKABER Samarbejdet mellem undervisningen og SFO har været under konstant udvikling de sidste fire år. Vi har på skolen en samarbejdsaftale mellem de to faggrupper. Samtidig har klasselærer og klassepædagog for hver klasse en samarbejdstime hver uge. De skal ud fra et samarbejdsdokument være fælles om klassens trivsel og sociale udvikling, og dette sker gennem ugentlig fast deltagelse af pædagogen i undervisningen. Derudover har vi et Aarhus særligt Kommune samarbejde har igangsat om børn, kompetenceudviklingsprojektet der er i udfordringer. Dette sker Folkeskolens på forskellige Fællesskaber. måder: Projektet løber hen over skoleårene /12, 2012/13 og /14 og involverer alle medarbejdere på skolerne, på forskellig vis. Indsatsen skal ses i lyset - vi af har et på ønske skolen om et at indskolingsudvalg ruste lærere og pædagoger bestående af på 3 skolerne lærer og til 3 bedst pædagoger muligt at som imødegå er et stratetisk fremtidens sparringsorgan udfordringer. Uddannelsen for skoleledelsen af inklusionsvejledere i udviklingen af samarbejdet til udvikling og og understøttelse andet, har af betydning lokale inkluderende for indskolingen. skolekulturer Heraf kan er et nævnes centralt element. - elevmentor ordning - et team af ressource pædagoger har støtte funktioner på enkelte børn i undervisningstiden Ja - pædagoger deltager i årgangsteams møder efter behov Har undervisningsdelen en plan for inklusionsvejledernes virke? - pædagoger varetager alt praktisk støtte i undervisningen Nej Hvis ja, beskriv den kort Inklusionsvejlederens opgave og profil er at stille de spørgsmål, der i samspillet med de vejledte, kan undersøge og udvikle nye muligheder i den lokale kontekst på Gammelgaardsskolen. Inklusionsvejlederen har ikke svaret på en given problemstilling, men ønsker at være med til at understøtte holdninger og handlinger til øget inklusion. Målet for et vejledningsforløb med en inklusionsvejleder tager således afsæt i den vejledtes egne behov for at udvikle sin professionelle lærerrolle. Vejlederen indgår her som et sæt ekstra øjne, der anerkender det, der allerede virker inkluderende. Vejledningen tager udgangspunkt i for vejledte et uklart arbejdsrelateret område, hvor endemålet er - udvikling af nye forståelser eller kompetencer at fremme/øge inklusionsbestræbelserne på skolen at videndele og videnskabe i samspil med kolleger Ja Nej Har SFO en en plan for inklusionsvejledernes virke? Hvis ja, beskriv den kort 9 KVALITETSRAPPORT Inklusionsvejlederens opgave og profil er at stille de spørgsmål, der i samspillet med vejledte, kan undersøge og udvikle nye muligheder i den lokale kontekst på Gammelgaardsskolen. Inklusionsvejlederen har ikke svaret på en

10 given problemstilling, men ønsker at være med til at understøtte holdninger og handlinger til øget inklusion. SPECIALUNDERVISNING, SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND OG LOKAL STØTTE Målet for et vejledningsforløb med en inklusionsvejleder tager således afsæt i den vejledtes egne behov for at udvikle sin professionelle lærerrolle. Vejlederen indgår her som et sæt ekstra øjne, der anerkender det, der allerede virker inkluderende. Der ydes specialundervisning, anden specialpædagogisk bistand og lokal støtte til børn, hvis udvikling kræver en særlig opmærksomhed. Målet er at sikre alle børn det bedst mulige udbytte af undervisningen, uanset om støtten ydes inden for rammerne Vejledningen af den tager almindelige udgangspunkt folkeskole i for eller vejledte i form et uklart af særlige arbejdsrelateret undervisningstilbud. område, hvor endemålet er Som - udvikling det fremgår af nye af forståelser Aarhus Kommunes eller kompetencer Børn og unge-politik skal børn og unge med særlige behov opleve at være ligeværdige deltagere. De har krav på, at der gøres en særlig indsats og sikres tilgængelighed til de aktiviteter og tilbud, der udbydes, at for fremme/øge at styrke deres inklusionsbestræbelserne samlede trivsel, læring på og skolen udvikling. at videndele og videnskabe i samspil med kolleger Ja Nej Har skolebestyrelsen fastsat skriftlige principper for specialundervisning, specialpædagogisk bistand og lokale støtteforanstaltninger? Evt. bemærkning fra skolen: Skønsmæssig andel af specialundervisningstimerne der er tilrettelagt, så specialundervisningen gennemføres uden for klassens skema 0 10 KVALITETSRAPPORT

11 s målsætninger i forhold til fremadrettet organisering af specialundervisningen Det er ambitionen, at en større del af specialundervisningen og den lokale støtte foregår uden for klassens skema Det er ambitionen, at en større del af specialundervisningen og den lokale støtte foregår i skolens støttecenter Det er ambitionen, at en større del af den lokale støtte ydes som støtte i almenklassen I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Bidrager specialcentret til kvalitetssikringen af skolens specialpædagogiske indsats? Er specialcentret en integreret del af skolen og et naturligt forum for de specialpædagogiske initiativer? FORÆLDRESAMARBEJDE I FORBINDELSE MED VÆRTSSKOLER FOR SPECIALKLASSER Ja Nej Er specialklasserne repræsenteret i skolebestyrelsen? Er der for specialklasserne fastsatte procedurer for forældreinddragelse og - godkendelse af individuelle elevplaner? 11 KVALITETSRAPPORT

12 ORGANISERING UNDERVISNINGSANDEL Andelen af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning, er beregnet på baggrund af den planlagte tid brugt på undervisning inkl. specialundervisning delt med den samlede arbejdstid. / /13 /14 /14 Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning 32,8% 33,7% 35,9% 35,1% / /13 /14 /14 Gennemsnitligt antal planlagte undervisningstimer pr. fuldtidsansat lærer PLANLAGTE TIMETAL Timefordelingsplanen er en opgørelse over de planlagte årlige timer fordelt på klassetrin og fag. Timefordelingen er et udtryk for skolens egne prioriteringer både økonomisk og pædagogisk. Timefordelingsplanen afspejler ikke skolernes prioriteringer i forhold til fx holddannelse, tolærerordninger, temauger, lejrskoler osv. Undervisningstimer /14 Klassetrin Antal planlagte undervisningstimer Vejledende timetal Minimumstimetal KVALITETSRAPPORT

13 / /13 /14 /14 Difference i forhold til minimumstimetallet Difference i forhold til det vejledende timetal ,0 57,2 GENNEMFØRT OG AFLYST UNDERVISNING Ministeriet for Børn og Undervisning gennemførte i 2010 og en undersøgelse af omfanget af planlagt, gennemført og aflyst undervisning i alle folkeskoler samt årsager til aflyste timer. Afdækningen skete med udgangspunkt i fire uger i november måned. Opgørelsen gentages hermed i kvalitetsrapporten med afsæt i november. Tallene opgøres på baggrund af det samlede antal planlagte undervisningstimer for alle klasser (inkl. fx specialklasser, modtagelsesklasser, undervisning på hold, enkeltmandsundervisning mv.). Gennemført og aflyst undervisning nov nov. nov. nov. Timer læst efter planen 85,4 90,1 87,72 Vikarundervisningstimer 14,5 9,2 12,07 Selvstændige undervisningstimer 0,1 0,8 0,21 Vikartimer uden undervisning 0 0 Aflyste timer KVALITETSRAPPORT

14 Årsager til at timer måtte afholdes uden undervisning nov nov. nov. nov. Læreres sygdom, barns første sygedag, omsorgsdage, lægebesøg e.l. Læreres deltagelse i særlige arrangementer (fx ekskursioner, klasserejser, lejrskoler) , ,71 Læreres efteruddannelse, kurser ,56 Læreres afspadsering og ferie ,7 Vakante stillinger 0 0 Andet 0 0 KOMPETENCEDÆKNING Et centralt element i aftalen om en folkeskolereform er målet om fuld kompetencedækning, så eleverne i folkeskolen bliver undervist af lærere, som har linjefagskompetencer eller tilsvarende kompetencer. I foråret gennemførte Undervisningsministeriet en undersøgelse af linjefagsdækningen på landets folkeskoler med henblik på at gøre status på kompetencedækningen i folkeskolen. Nedenstående tal er indberettet af skolen. Linjefagsuddannelse og tilsvarende kompetencer er her opgjort samlet. At være linjefagsuddannet i et fag betyder, at læreren har haft det pågældende fag som linjefag på læreruddannelsen. At have kompetencer svarende til linjefag betyder, at læreren fx har en efteruddannelse, videreuddannelse, kompetencegivende uddannelse eller et længerevarende kursusforløb, der vurderes at give kompetencer svarende til linjefag. s leder er her blevet bedt om at foretage et skøn. Antal timer Andel med linjefag/tilsvarende kompetencer Andel uden linjefag/tilsvarende kompetencer Dansk % 10% Engelsk % 0% Fransk % 0% Tysk % 0% 14 KVALITETSRAPPORT

15 Historie % 71% Kristendomskundskab % 67% Samfundsfag % 0% Matematik % 22% Geografi % 27% Natur/teknik % 50% Fysik/kemi % 0% Biologi % 37% Idræt % 0% Sløjd % 0% Hjemkundskab % 0% Musik % 19% Billedkunst % 29% Håndarbejde % 20% Samlet for alle fag/kl.trin % 19% Evt. bemærkning fra skolen: Vi kan se ud af ovennævnte 5-tal, at de er mangelfulde ift. kompetencer, der svarer til liniefag. Det vil vi naturligvis rette op på efterfølgende. 15 KVALITETSRAPPORT

16 ORGANISERING AF ARBEJDET MED BØRN MED HANDICAP I SFO Når vi i SFO en organiserer arbejdet med børn med de mest vidtgående handicap......samler vi primært børnene i én gruppe...samler vi primært børnene i grupper i samme afd....samler vi primært børnene i mindre grupper i flere afd....enkeltintegrerer vi primært børnene Når vi i SFO en organiserer arbejdet med børn med særlige behov......samler vi primært børnene i én gruppe...samler vi primært børnene i grupper i samme afd....samler vi primært børnene i mindre grupper i flere afd....enkeltintegrerer vi primært børnene 16 KVALITETSRAPPORT

17 RESSOURCER DEMOGRAFIOPLYSNINGER Skoledistriktet /12 Skoledistriktet 2012/13 Skoledistriktet /14 /14 Antal skolebørn bosiddende i skoledistriktet Andel af distriktets skolebørn indskrevet i normalklasser på egen distriktsskole Andel af distriktets skolebørn indskrevet i normalklasse på anden distriktsskole Andel af distriktets skolebørn indskrevet i specialklasser og modtagelsesklasser Andel af distriktets skolebørn indskrevet på andre undervisningsformer Andel af distriktets skolebørn indskrevet på privatskoler 71,8% 73,3% 75,8% 64,7% 12,7% 12,0% 10,3% 15,7% 2,2% 2,5% 2,0% 2,5% 2,0% 2,0% 2,9% 2,7% 11,3% 10,2% 9,0% 14,4% / /13 /14 /14 Andel af skolens elever med bopæl i skoledistriktet 76,8% 77,0% 79,0% 80,4% Skoledistriktet /12 Skoledistriktet 2012/13 Skoledistriktet /14 /14 Andel af børn i skoledistriktet i alderen 7-17 år med anden etnisk herkomst end dansk 24,8% 23,7% 22,1% 19,6% 17 KVALITETSRAPPORT

18 KRIMINALITETSSTATISTIK FOR BØRN OG UNGE Kriminalitetsstatistikken giver et billede af udfordringerne i forhold til udsatte børn og unge bosiddende i skoledistriktet. Opgørelsen omfatter alene den kriminalitet, der er blevet registreret hos politiet. Skoledistriktet Skoledistriktet 2012 Skoledistriktet Procentandel sigtede årige 0,6% 0,1% 0,1% 0,7% Procentandel sigtede årige 4,1% 3,0% 0,1% 3,2% Skoledistriktet Skoledistriktet 2012 Skoledistriktet Antal sigtelser for årige Antal sigtelser for årige ELEVTAL Elever skolen Klasser skolen Kl.kvotient skolen Kl.kvotient kommunen Specialklasse Modtagelsesklasse Bh. modtagelsesklasse Bh. Klasse klasse klasse KVALITETSRAPPORT

19 3. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse I alt almindelige klasser (1. 9. kl.) Alle klasser / /13 /14 /14 Antal elever med dansk som andetsprog Andel elever med dansk som andetsprog 17,7% 23,0% 19,9% 20,2% 2012 Antal elever indskrevet i SFO (0.-4. klasse) Andel elever indskrevet i SFO med anden herkomst end dansk 19,8% 16,5% 19,3% 13,6% Andel elever indskrevet i SFO med handicap 4,4% 2,5% 2,0% 3,8% 19 KVALITETSRAPPORT

20 2012 Andel elever i 0. klasse indskrevet i SFO 89,7% 99.1% 100.0% 96,9% Andel elever i 1. klasse indskrevet i SFO 96,4% 97.8% 100.0% 97,1% Andel elever i 2. klasse indskrevet i SFO 96,4% 98.9% 97.8% 95,4% Andel elever i 3. klasse indskrevet i SFO 89,8% 97.1% 100.0% 90,8% Andel elever i 4. klasse indskrevet i SFO 83,7% 84.5% 92.9% 82,5% ELEV-LÆRER RATIO / /13 /14 /14 Antal elever i alt pr. fuldtidslærerstilling 12,7 13,4 14,1 12,2 ELEVVANDRING 2010/11 / / /13 Andel elever der bliver på skolen hele skoleåret 97,5% 98,0% 98,1% 96,9% Frastrømning i alt Tilstrømning i alt KVALITETSRAPPORT

21 ØKONOMI Børn og Unges decentralisering følger de fælles kommunale retningslinjer om, at det akkumulerede overskud ikke må ligge over 10 %, mens et underskud ikke må være større end 5 % af det samlede budget. Siden har der været særligt fokus på overholdelse af de udmeldte budgetter. Det har derfor krævet særlige aftaler at overskride budgettet Undervisningsdelens samlede budget SFO s samlede budget Samlet budget pr elev i undervisningsdelen Samlet budget pr elev i SFO Undervisningsdelens regnskab 2,6% 0,2% 2,6% SFO s regnskab -1,9% 3,0% -4,9% 21 KVALITETSRAPPORT

22 2012 Undervisningsdelens akkumulerede status ultimo året 7,9% 7,3% 10,6% - SFO s akkumulerede status ultimo året 8,7% 11,9% 4,8% - Nedenstående opgørelse viser de midler, der er tildelt specifikt til børn med handicap i SFO i henhold til ny budgettildelingsmodel vedr. børn og unge med handicap i pasnings- og fritidstilbud. SFO en Ressourcer tildelt til børn med særlige behov Ressourcer tildelt til børn med de mest vidtgående handicap MEDARBEJDERNES SYGEFRAVÆR Sygefraværet er angivet i antal kalenderdage pr. helårsansatte. Tallene vedr. sygefraværsdage pr. periode samt antal sygefraværsperioder giver en indikation af, om der er tale om langtids- eller korttidssygefravær Gennemsnitligt antal sygefraværsdage pr. medarbejder i alt Gennemsnitligt antal sygefraværsdage pr. periode for medarbejdere i alt Gennemsnitligt antal sygefraværsperioder for medarbejdere i alt 13,2 17,9 18,1 14,3 4,0 5,4 5,0 4,7 3,3 3,3 3,6 3,0 22 KVALITETSRAPPORT

23 Gennemsnitligt antal sygefraværsdage for undervisningspersonalet Gennemsnitligt antal sygefraværsdage pr. periode for undervisningspersonalet Gennemsnitligt antal sygefraværsperioder for undervisningspersonalet i alt Gennemsnitligt antal sygefraværsdage for pædagogisk personale i SFO Gennemsnitligt antal sygefraværsdage pr. periode for pædagogisk personale i SFO Gennemsnitligt antal sygefraværsperioder for pædagogisk personale i SFO i alt 11,6 15,0 16,8 12,2 3,8 5,3 6,3 4,1 3,0 2,8 2,7 3,0 18,3 33,0 17,1 19,5 4,4 6,7 3,2 5,0 4,1 4,9 5,3 3,9 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Arbejdsmiljø og trivsel har stor indflydelse på løsning af kerneopgaven. Det viser en række undersøgelser. Social kapital er et nøglebegreb i den sammenhæng. En høj social kapital i form af en god samarbejdsevne baseret på en høj grad af tillid og retfærdighed på arbejdspladsen giver mere motiverede og engagerede medarbejdere og en højere produktivitet. Medarbejdernes trivsel måles som en del af ArbejdsPladsVurderingen (APV en). Af nedenstående fremgår arbejdspladsens resultat af undersøgelsen på 3 udvalgte fokusområder: Medarbejdernes vurdering af egen tilfredshed med jobbet som helhed deres arbejdsplads som attraktiv arbejdspladsens sociale kapital Kilde: ArbejdsPladsVurderingen (APV en) 23 KVALITETSRAPPORT

24 FYSISKE RAMMER Andelen af forældre til børn på skolen, der er tilfredse eller meget tilfredse med de fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.)...de udendørs faciliteter og arealer (skolegård, boldbaner mv.) Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelser 27,6% 53,8% 61,5% 46,7% 62,8% 72,6% 75,8% 65,2% Andelen af forældre til børn i SFO, der er tilfredse eller meget tilfredse med de fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads, legetøj, spil mv.) 53,9% 52,4% 70,7% 60,5%...de udendørs faciliteter og arealer 77,3% 68,5% 78,5% 74,7% Kilde: Aarhus Kommunes forældretilfredshedsundersøgelser 24 KVALITETSRAPPORT

Ung i Aarhus - Fritidscenter Silkeborgvej

Ung i Aarhus - Fritidscenter Silkeborgvej Ung i Aarhus - Fritidscenter Silkeborgvej INDHOLD YDELSER 3 95% MÅLSÆTNINGEN PÅ FU-OMRÅDET 3 500 KOMMUNALE FRITIDSJOB 4 UNGDOMSSKOLENS BIDRAG TIL 95% MÅLSÆTNINGEN 5 TILBUD I UNGDOMSSKOLEN 8 BRUG AF LEKTIECAFÉ

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 2 Indhold Indhold... 3 Afsnit 1.1 Indledning... 4 Afsnit 1.2 Overordnet vurdering af det samlede skolevæsen i Herlev Kommune... 6 Kvalitetsrapport

Læs mere

Hillerød Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret 2006/07. Børn, Familier & Kultur Oktober 2007.

Hillerød Kommune. Kvalitetsrapport skoleåret 2006/07. Børn, Familier & Kultur Oktober 2007. Hillerød Kommune Kvalitetsrapport skoleåret 26/7 Børn, Familier & Kultur Oktober 27. Indhold 1. Forord. 1 1.1 Indledning 2 1.2 Formål 4 1.3 Projektets organisering 5 1.4 Ressourcer (1.fase) 6 1.5 Et samlet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Xclass

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Xclass 2012-2013 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Xclass 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 5 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011

Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Kvaltitetsrapport 5 Skoleåret 2010-2011 Undervisning i tal Lærernes faglige kompetencer Det pædagogiske ledelsesteam IT, undervisningsmidler og økonomi Specialskoler Særlige undervisningstilbud Skolevalg

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 27. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Mål, styringskæde og evalueringskultur... 8 Organisering af skolens dagligdag... 12 Personalesammensætning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole 2012-2013 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kvalitetsrapportens indhold... 3 Kvalitetsrapportens formål... 3 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Kvalitetsrapport. Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007

Kvalitetsrapport. Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Data fastsat ud fra Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter... 6 Helhedsvurdering af det faglige niveau... 6 Rammebetingelser...

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 5 Skolebestyrelsens årsberetning... 6 Effektmål... 8 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 8 Elevtrivsel i skolen... 10 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Rosenlundskolen 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Uddannelsesforankring... 3 1.2 Overgangsfrekvenser... 3 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 4 1.4

Læs mere

Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT. Center for Børn & Kultur. KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1

Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT. Center for Børn & Kultur. KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1 Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT 12 13 Center for Børn & Kultur KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1 Indhold Indledning...3 Resumé, anbefalinger og statusbeskrivelser...4 1.

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne skoleåret 2008-2009 Sammenskrivning og helhedsvurdering

Kvalitetsrapport for folkeskolerne skoleåret 2008-2009 Sammenskrivning og helhedsvurdering Kvalitetsrapport skoleåret 08/09 Kvalitetsrapport for folkeskolerne skoleåret 2008-2009 Sammenskrivning og helhedsvurdering 1 Kvalitetsrapport skoleåret 08/09 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Helhedsvurdering

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

29-4-2014 GØR EN GOD SKOLE ENDNU VESTHIMMERLANDS KOMMUNE BEDRE. Sådan gør vi

29-4-2014 GØR EN GOD SKOLE ENDNU VESTHIMMERLANDS KOMMUNE BEDRE. Sådan gør vi 29-4-2014 VESTHIMMERLANDS KOMMUNE GØR EN GOD SKOLE ENDNU BEDRE Sådan gør vi Gør en god skole endnu bedre i Vesthimmerlands Kommune. Sådan gør vi! Indhold Indledning... 2 Fagopdelte undervisning... 3 (vejledende

Læs mere

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Korsholm Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Udvikling

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere